REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ SRPEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ SRPEN 2014"

Transkript

1 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ K O N C E P T SRPEN 2014

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODKLADY ÚVOD INFORMACE O OBCI, ŠIRŠÍ VZTAHY, VLASTNICKÉ VZTAHY HISTORIE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Informace o obci a širší vztahy Vlastnické vztahy Historie řešeného území STÁVAJÍCÍ STAV Fotodokumentace stávajícího stavu NÁVRH Návrh - situace Koncepční návrh vodních toků - nové trasování, meandry, tůně Koncepční návrh zpevněných ploch - trasy, materiálové řešení Mobiliář, venkovní fitness prvky Inspirační fotografie Vizualizace ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR...23 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 1

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ Stupeň PD: KONCEPT Lokalita: Hrádek nad Nisou, Loučná p. č. 698, 699, 700, 535/2, 531, 535/1, 534, 533, 532 k. ú. Loučná (647403) Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou IČ: Zhotovitel: Ing. Martina Forejtová Lindnerova 12, Praha 8 IČ: DIČ: CZ a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury Badeniho 5, Praha 6 Hradčany T: , E: Vypracovaly: Ing. Martina Forejtová Ing. Martina Havlová Konzultant vodohospodářských úprav: Ing. Jiří Hybášek Nad Džbánem 847, Praha 6 T: , E: Datum: 08 / 2014 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 2

4 2. PODKLADY - digitalizovaná katastrální mapa obce Loučná, formát.dwg - vlastní terénní průzkum - ( ) - historické fotografie (Městský úřad Hrádek nad Nisou) 3. ÚVOD Projektová dokumentace zpracovává návrh revitalizace území a založení lesoparku v Loučné u Hrádku nad Nisou. Jedná se o koncepční úvahu, předkládající možnosti rekreačního využití území, spolu se zlepšením jeho hydrologických poměrů. Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti Koncept, a to za účelem projednání daného záměru. Cílem návrhu je vytvoření multifunkčního rekreačního prostoru zasazeného do přírodního rámce dané lokality. Zároveň díky nápravě nefunkčních meliorací dojde ke zhodnocení a lepší využitelnosti území, která s sebou následně přináší také zvýšení biodiverzity lokality vytvořením různých typů biotopů s rozdílným charakterem vodních ploch potoky, nádrže (rybníky), mokřady apod. Tím získáme možnost kontrolovaného zadržení vody v území, zpomalení jejího odtoku a pročištění. Samotná revitalizace umožní také retenování vody v případě velkých dešťů, případně záplav. Projekt se zaměřuje na široké spektrum návštěvníků od rodin s dětmi, přes žáky místní školy, seniory až po rekreační sportovce. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 3

5 4. INFORMACE O OBCI, ŠIRŠÍ VZTAHY, VLASTNICKÉ VZTAHY, HISTORIE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 4.1 Informace o obci a širší vztahy Město Hrádek nad Nisou (německy Grottau, polsky Gródek nad Nysą) leží v severních Čechách v Žitavské pánvi, na okraji Lužických hor, přibližně 20 km severozápadně od Liberce a 6 km jihovýchodně od německé Žitavy (Zittau), nedaleko česko německo polského trojmezí. Územím protéká řeka Lužická Nisa. Město je členem mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko a udržuje těsné kulturní vztahy s německým městem Žitava a polským městem Bogatynia. Hrádek nad Nisou má přibližně 7 tisíc obyvatel. Nachází se zde čtyři mateřské a čtyři základní školy. Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Loučná je městská část, která se nachází na jihozápadě Hrádku nad Nisou. Je zde evidováno 278 adres a trvale zde žije 1016 obyvatel. Loučná je také název katastrálního území o rozloze 4,68 km2. Okolí města Hrádek nad Nisou je díky přeshraniční spolupráci hustě protkáno sítí turistický tras a zvláště pak tras cyklistických. Územím vedou i dvě naučné stezky. Červená dálková trasa, nejdůležitější dle hierarchie KČT, na území ČR nevede. Červená trasa vede na německé straně a spojuje Leftkurort s Žitavou. Trasa vede až na polskou hranici do obce Marienthal. Na tuto trasu se napojuje naše žlutá turistická trasa a všechny cyklotrasy, které územím prochází - 14, 25, 3039 a Hřebenovka. Nejdůležitější turistickou trasou na české straně je modrá trasa tvořící vycházkový okruh mezi Loučnou, Hrádkem, Dolním Sedlem a Sedleckým Špičákem. Cyklotrasy v území tvoří hustou síť a většina z nich se využívá i jako stezky pro in-line bruslaře. Město Hrádek nad Nisou je správním centrem oblasti a díky své vybavenosti je také vyhledávaným místem pro rekreaci. Město má celou řadu památek (Hrad Grabštějn, Kostel sv. Bartoloměje, Chrám Pokoje). Významným rekreačním centrem je areál Kristýna, který vznikl zatopením lignitového dolu v 70. letech 20. století. Oblíbeným místem návštěv je také Trojmezí místo setkání české, německé a polské hranice při ústí Oldřichovského potoka do Lužické Nisy. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 4

6 Mapa 1: Mapa širších vztahů REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 5

7 4.2 Vlastnické vztahy Dotčené pozemky se nacházejí v k. ú. Loučná (okres Liberec); P. č. Druh pozemku Vlastnické právo Adresa 698 Ostatní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 699 Ostatní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 700 Vodní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 535/2 Ostatní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 531 Vodní plocha Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 535/1 Vodní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 534 Vodní plocha Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha Vodní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 532 Trvalý travní porost Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Správcem pozemků Státního pozemkového úřadu je Sekce správy vodních děl Státního pozemkového úřadu na pobočce v Liberci. 4.3 Historie řešeného území O vzniku Hrádku nad Nisou nejsou dochované žádné písemné důkazy, ale traduje se, že již v 10. století vybudovali v údolí Lužické Nisy slovanští obyvatelé z kmene Milčanů osadu s názvem Gród (hrad). Odtud pochází název Hrádek nad Nisou. Hrad byl spíše opevněnou kamennou tvrzí. Postupně ale v oblasti převládlo obyvatelstvo německé národnosti, pozvané králem Přemyslem Otakarem II. Městem procházela důležitá obchodní stezka vedoucí z Říma do Prahy a odtud dále přes Hrádek až k Baltskému moři. Město bylo nejprve vypáleno husity a později poničeno pruskými vojsky roku Hrádek byl na počátku 20. století převážně německý, česká škola zde vznikla až roku V roce 1937 mělo město obyvatel, s nejbližším okolím téměř obyvatel. Národnostní poměr byl 90 % Němců a10 % Čechů. Za druhé světové války pracovali ve zdejším zbrojním závodě Spreewerke stovky zahraničních dělníků na nucených pracích. Po skončení války bylo německé obyvatelstvo vysídleno. Loučná (Görsdorf) byla založena saskými přistěhovalci ve 13. století. V 19. století vzniklo v obci několik textilních továren (například Leitenberger), ale také cihelna, slévárna a také chemická a strojírenská továrna. Řešená lokalita se na všech historických mapách ukazuje jako vlhká louka, která byla v 50. letech minulého století zmeliorována. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 6

8 Mapa 2: Mapa I. vojenského mapování pořízená mezi lety zachycuje Mapa 3: Mapa II. vojenského mapování pořízená mezi léty zobrazuje Mapa 4: Mapa stabilního katastru z roku 1843 se příliš neliší od mapy II. vojenského zástavbu v řešeném území a dva rybníky, které sousedí s řešeným územím při řešené území již bez zástavby a sousedních rybníků. V mapě je vyznačena vyvýšená mapování (viz mapa 3). Území je zobrazeno jako vlhká louka. V mapě je jasně patrná východní straně. Severo-jižním směrem přes řešené území vede potok. Mapa prvního cesta/hráz přetínající řešené území na západě přibližně v místech, kde je situována i vyvýšená cesta/hráz a komunikace při severní a východní straně řešeného území, vojenského mapování je nejméně přesná v porovnání s pozdějším vojenským nyní. přibližně již v dnešní trase. mapováním. Je tedy možné, že se rybníky nacházely přímo v řešeném území. (zdroj: (zdroj: (zdroj: Mapa 5: Mapa III. vojenského mapování pořízená mezi léty zobrazuje stromořadí na severním okraji řešeného území, které lemuje vodní plocha.ta může být slepým ramenem řeky Nisy. (zdroj: Mapa 6: Letecký vojenský snímek z 50. let minulého století ukazuje narovnané koryto potoka při jižní hranici řešeného území a příčnou melioraci v době pořízení pravděpodobně povrchovou, dnes podpovrchovou (nyní p.č. 534). Dále se v mapě objevuje pravidelný rastr bodů, což mohou být vzhledem k tomu, že se snímky pořizovaly v letním období, kupky sena vystavěné do panáků. Doprovodný porost vodotečí není patrný. a kolem roste pás doprovodné vegetace. (zdroj: (zdroj: Mapa 7: Současný letecký snímek ukazuje řešené území jako z velké části zamokřenou louku. Díky barevným rozdílům porostu lze vidět dvě šedé plochy porostu rákosu, které jsou výrazněji zamokřené a drží se zde voda. V západním cípu řešeného území je vidět vlhký olšovo-vrbový hájek. Příčná podzemní meliorace se ve snímku nepropisuje. Koryto potoka při jižní hranici řešeného území je narovnané REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 7

9 Dle pamětníků bylo řešené území v minulém století využíváno jako vlhká kosená louka, která byla v zimě přirozeně zaplavovaná. Tehdy byla lokalita hojně využívána místními dětmi jako kluziště. Foto 1: Fotografie z roku 1932 ukazuje pohled Hartavskou ulicí směrem k budově ZŠ. Řešené území se nachází na pravé straně od cesty a je jasně patrné, že bylo pravidelně kosené, pravděpodobně na seno, které bylo z vlhkých luk kvalitní. Foto 2: Nedatovaná fotografie, opět pohled Hartavskou ulicí směrem ke škole. Na fotografii je vpravo vidět bývalá vyvýšená hráz dnes parcela p.č. 699, kudy vedla cesta k domkům v Lipové ulici. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 8

10 5. STÁVAJÍCÍ STAV Řešené území se nachází v údolí Lužické Nisy a je oproti okolním parcelám terénně snížené. Hranici řešeného území z jihozápadu tvoří napřímené koryto bezejmenného potoka (p.č. 531), který pramení v kopcích nad Donínem a je jedním z přítoků řeky. Severní hranicí řešeného území je Hartavská ulice. Ulice vede pravděpodobně po v minulosti uměle vybudované suché hrázi a je lemována dubovou alejí (Quercus sp.). Alej je významným krajinným prvkem. Ulicí vede naučná stezka - Stezka stromů. Na západě je území vymezeno olšovo-vrbovým lesíkem (Alnus glutinosa, Salix sp.) a na východě zahradou mateřské a základní praktické školy a komunikací Na Hrázi, která je taktéž vyvýšená nad okolní terén. Dle terénních modelací lze usuzovat, že místo bylo v minulosti využívané jako rybník nebo zaplavované území. Další vyvýšená hráz se nachází na východním konci olšového háje na p.č Hráz odděluje vlhký olšový háj od podmáčené louky. Ještě po válce tudy vedla cesta, která je dnes místy patrná. Napříč loukou (p.č. 535/1, 533, 532) vede severozápadním směrem podzemní meliorace (p.č. 534), která svádí vodu z podmáčené louky, která se nachází za ulicí Na Hrázi východně od řešeného území. Meliorace dnes zřetelně neplní svou funkci a je pravděpodobně ve špatném technickém stavu, což lze usuzovat z několika silně mokrých ploch - plocha pod zahradou ZŠ a MŠ, plocha v nejjižnější cípu řešeného území a plocha na západním konci p.č. 535/1. Tyto lokality jsou porostlé rákosem obecným (Phragmites australis) a trvale se zde drží voda. Narovnané koryto bezejmenného potoka je asi 1-2m hluboké a zpevněné betonovými prefabrikáty. Koryto je lemováno vlhkomilnou doprovodnou vegetací, kterou tvoří převážně vrba (Salix sp.). Přístup do řešeného území je možný sjezdem z komunikace Na Hrázi v jižním rohu parcely p.č Skrz řešené území vede na východním okraji VTL plynovod a na parcele p.č. 699 se nachází nadzemní elektrické vedení. Nyní je území využíváno nejčastěji k procházkám, ale pouze po okrajích, které nebývají zamokřené. Z důvodu zamokření a absence kosení je však nyní většina území nevyužitelná. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 9

11 5.1 Fotodokumentace stávajícího stavu Foto 3: Pohled ze severozápadu směrem k budově základní praktické školy. Plocha je z velké části zarostlá rákosem. Foto 4: Pohled ze severu na jih na bývalou hráz na parcele p.č Po hrázi vedla v minulosti cesta směrem k ulici Lipová. Cesta je i dnes v porostu patrná a využívaná. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 10

12 Foto 5: Pohled směrem na severozápad z ulice Na Hrázi ukazuje rozlehlost území a dubovou alej podél ulice Hartavská. Vpravo oplocený soukromý pozemek. Foto 6: pohled z jihu na sever ulicí Na Hrázi na sjezd, který je zároveň jediným pozvolným přístupem do řešeného území (vlevo) REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 11

13 6. NÁVRH Cílem návrhu je revitalizovat trvale podmáčené území v Loučné u Hrádku nad Nisou a vytvořit zde přírodě blízký prostor lesopark, který bude sloužit k rekreaci, a zároveň zde vzniknou různé typy biotopů. Napravením nefunkční meliorace bude možné pracovat s vodou přirozeně. Vznikne meandrující potok, nádrže, mokřady a dojde tak ke kontrolovanému zadržení vody v krajině a zlepšení hydrologických poměrů území. Nový lesopark je zaměřen na široké spektrum návštěvníků od rodin s dětmi, přes žáky místní školy, seniory až po rekreační sportovce. Návrh vychází ze stávajícího potenciálu místa. Prostor je rozdělen, tak jako v současnosti na dvě části - vlhký lužní les s převahou olše lepkavé (Alnus glutinosa) ve východní části území a rozlehlou louku. Návrh v části lužního lesa počítá s prosvětlením porostu, umístěním povalového chodníku a doplněním sortimentu stávající lužní vegetace o domácí podrostové druhy s důrazem na jarní efeméry, které jsou pro lužní les typické. Povalový chodník umožní přístup do této jinak těžko přístupné podmáčené lokality, kde bude postupem času k vidění celá řada zajímavých rostlin a živočichů. Druhy budou monitorovány a později zde bude umístěna informační cedule popisující proměny lužního lesa a celého biotu. Druhá, větší část řešeného území je v současné době vlhkou loukou. Je proto nutné upravit hydrologické poměry v lokalitě. Navrhujeme zrušit nefunkční melioraci a vytvořit místo ní meandrující potok. Stávající potok na jižní hranici území bude zbaven betonových panelů a rovněž dojde k jeho remeandraci. Voda z obou potoků bude svedena do lokalit, kde se v současné době drží nejvíce vody, a to do západní třetiny parcely p.č. 535/1, kde vznikne hlavní vodní plocha v podobě rybníku. Rybník se stane kompozičním těžištěm nového lesoparku. Jeho břehy budou místy lemovat dřevěná mola, která mohou sloužit jako pozorovatelny vodního ptactva. Na některých březích bude vytvořena písčitá pláž, tudíž rybník může v létě sloužit ke koupání nebo zde bude možné zapůjčit loďku na malou vyjížďku. V zimě, když hladina zamrzne, bude plocha sloužit jako přírodní kluziště. U rybníka je možné postavit také menší altán, který by sloužil jak k letní rekreaci, tak v zimě na odkládání přezutí při zimních radovánkách na ledu. Další vodní plochou jsou menší rybníčky v místě nazvaném Dětský svět. Tři malé rybníčky/tůňky budou napájeny vodou z potoka v jižní části. Tůňky by měly být mělké pro bezpečnou hru dětí, jejich okolí bude vysypáno kačírkem a prostor bude doplněn přírodními herními prvky s vodní tematikou mlýnky, dřevěná korýtka s pumpami, dřevěné lávky apod. Uprostřed plochy parku je navržena mělká terénní deprese, které bude v období velké vody (jarní tání, přívalové deště) zaplňována vodou. Voda zde bude mít čas se pomalu vsáknout a neohrozí tak vybavení lesoparku. V suchém období to bude kosená louka určená také k pobytu, pouze menší plocha může být zamokřená trvale. Do území bude možné vstoupit třemi vstupy - z ulic Hartavská, Na Hrázi a Lipová. Dojde tak k obnovení cesty, která ještě po válce vedla po bývalé hrázi (p. č. 699) a spojovala ulici Hartavskou s ulicí Lipovou. Cesta může být obnovena technologií štěrkový trávník nebo mechanicky zpevněné kamenivo (MZK). Přibližně v polovině této cesty je navrženo vyhlídkové dřevěné molo, které umožní výhled na celou plochu lesoparku. Bude zde informační cedule popisující vodní režim území a možnosti vyžití v území. V luční části lesoparku je navržen velký okruh - cesta, která může kromě pěšího provozu sloužit jako běžecká dráha, dráha pro bruslaře, cyklisty nebo jako dráha pro tříkolky a dětská odrážedla. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 12

14 Hlavními zájmovými místy určenými k rekreaci je kromě velkého rybníku tzv. Dětský svět a venkovní posilovna. Dětský svět je prostor vysypaný pískem nebo kačírkem a lemuje již zmíněnou lokalitu s tůňkami. Zde budou umístěny atypické přírodě blízké herní prvky (klády, kameny, špalíky), mlýnky, dřevěná korýtka s pumpami, dřevěné lávky apod. Je možné zde mít i dřevěnou palisádovou tvrz tzv. Hrádek nad potokem, který bude symbolizovat řeku Nisu a hrádek bude odkazovat k minulosti území. Herní prvky v přírodním stylu podporují tvořivou hru dětí a jejich celkový rozvoj. Venkovní posilovna bude sestávat z jednotlivých fitness prvků rozmístěných podél potoka pod korunami stromů. Prvky mohou být jak pro aktivní sportovce, tak pro seniory a jejich počet není omezený. Součástí revitalizace území je také výsadba dřevin a domácích bylinných druhů zejména v prostoru lužního lesa. Domácí listnaté dřeviny pak budou doplněny na místech, kde bude žádoucí, aby vznikl stín nebo byla vytvořena příjemná zákoutí. Centrální prostor území však zůstane přehledný - pravidelně kosená louka, kde budou podporovány domácí druhy travin a trvalek. Ideální by bylo provádění tradičního způsobu kosení louky a stavění kupek sena jako připomínka původního způsobu hospodaření. Prostor bude doplněn mobiliářem zejména lavičkami a atypickými objekty k sezení dřevěné klády a hranoly, piknikovými stoly a odpadkovými koši. Společně s revitalizací řešeného prostoru by bylo vhodné, aby probíhal projekt obnovy dubové aleje v Hartavské ulici, která je dominantou Loučné a velice významným krajinným prvkem. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 13

15 6.1 Návrh - situace REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 14

16 6.2 Koncepční návrh úpravy vodních toků - nové trasování, meandry, tůně Přesný návrh obnovy vodního systému bude navržen v dalším stupni projektové dokumentace ve spolupráci s hydrologem tak, aby došlo ke stabilizaci hydrologických poměrů v lokalitě. Cílem projektu je zadržení vody v území, dočištění a zpomalení jejího odtoku. Projekt počítá s remeandrací koryta bezejmenného potoku při jižní hranici území a otevření a remeandrací podzemní meliorace. Meliorace je pravděpodobně ve velice špatném technickém stavu, jak je vidět na lokálních průsacích vody a podmáčení lokality. Oprava potrubí je přinejmenším stejně nákladná jako revitalizace toku. Potoky by měly být navržené jako mělké (max. 50cm hloubky) s možností inundace/vybřežení v době velké vody (rozšířené mělké koryto). Vybřežení zpomalí vodu, podpoří vsak a na konstrukci koryta zanechá menší následky než blesková povodeň. Vodní plochy jsou navrhovány na osluněných místech s dostatečným průtokem, tak aby bylo eliminováno množení sinic a komárovitého hmyzu. 6.3 Koncepční návrh zpevněných ploch - trasy, materiálového řešení Provedení zpevněných ploch je řešené přírodě blízkou formou. Obnovená cesta po hrázi je navržena jako mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) nebo štěrkový trávník. Velký okruh (navrhovaná šířka okruhu min. 2,5m) je navržen jako zpevněný pro využití pro bruslaře a cyklisty. Ideální je využití technologie pevného povrchu umožňujícího průsak vody. Jedná se o směs kamenů a pojiva. Povrch vzniká slepením vysoce kvalitního štěpu s dvousložkovým pojivem na bázi pryskyřice, např. Terraway. Nepropustnou alternativou povrchu může být probarvený asfalt. Mostky a mola jsou navrženy z dubového dřeva, vše v přírodní úpravě 6.4 Mobiliář, venkovní fitness prvky Mobiliář a fitness prvky jsou taktéž navrženy dřevěné. Herní prvky patří do kategorie přírodě blízkých, podporujících tvořivou hru dětí a jejich celkový rozvoj. Pro hru by zde měla být typická práce s vodou přírodním materiálem (kámen, bláto, větvičky, plody, listí, písek). Viz. inspirační fotografie. Fitness prvky budou navrženy jak pro rekreační sportovce, tak pro seniory, pro které jsou prvky přizpůsobeny jejich omezené možnosti pohybu. Součástí loga lesoparku může být květ routy vonné (Ruta graveolens), keře odkazujícího na založení obce Loučná Sasy. Květ je také součástí Zemského znaku Svobodného státu Sasko. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 15

17 Součástí zpracování dalšího stupně projektové dokumentace jsou následující kroky: - Geodetické zaměření lokality - Vyžádání melioračních map k.ú. Loučná (Pozemkový úřad Oddělení správy vodohospodářských děl - Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, ) - Hydrologický průzkum terénu, kopané sondy - Zpracování projektové dokumentace k projednání záměru Remeandrace koryta potoka na p.č. 531 a zrušení podzemní meliorace a remeandrace jejího koryta na p.č Projednání záměru Remeandrace koryta bezejmenného potoka na p.č. 531 a zrušení podzemní meliorace a remeandrace jejího koryta na p.č Pozemkový úřad Oddělení správy vodohospodářských děl - Liberec - Projednání možnosti převodu pozemků p.č. 534 a 531 z vlastnictví Státního pozemkového úřadu na Město Hrádek nad Nisou - Zpracování projektové dokumentace - Provedení stavby REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 16

18 6.5 Inspirační fotografie REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 17

19 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 18

20 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 19

21 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 20

22 6.6 Vizualizace 1 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 21

23 6.6 Vizualizace 2 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 22

24 7. ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR Položka Počet m.j. m.j. Obnovovaná cesta (MZK / štěrkový trávník) 95 bm Okruh terraway/ probarvený asfalt 755 bm Vyhlídkové molo 300 m 2 Molo nad velkou vodní plochou 2 ks Mostek přes potok 3 ks Povalový chodník v lužním lese 160 bm Chodník z dřevěných pražců u Dětského světa 55 bm Pobytová louka m 2 Rybník m 2 Rybníčky dětské 390 m 2 Remeandrované koryto potoka na jižní hranici území 228 bm Remeandrovaná podzemní meliorace 287 bm Dětský svět 410 m 2 Venkovní posilovna - cvičící sestavy 11 ks Výsadba podrostů v lužním lese 200 m 2 Výsadba stromů (standardní výpěstky) 70 ks Výsadba stromů k vytvoření porostů 150 ks Ing. Martina Forejtová Ing. Martina Havlová 14. srpen 2014 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 23

25

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

Fotodokumentace významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Fotodokumentace významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Fotodokumentace významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 2 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus-okolí...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY. Statutární město Prostějov, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov, IČ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY. Statutární město Prostějov, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov, IČ Investor: Stavba: Statutární město Prostějov, nám. T.G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov, IČ 00288659 ROZŠÍŘENÍ BIOKORIDORU HLOUČELA, I.ETAPA - KOMUNIKACE Místo stavby: k.ú. Čechovice u Prostějova (618853)

Více

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Obnova a péče o mokřadní biotopy - tůně - rybníky - podmáčené louky Revitalizace vodních toků Vytváření nových tůní vhodné místo

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Husova 490 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcelních čísel: LV 10001 Vlastník: město Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcel : 35,34 Okres : Jablonec nad

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:10 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA k.ú. Vojkovice u Židlochovic Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 04/2011 Vypracoval: Bc. Dagmar Kabelová zakázky: 97/09

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Informace Projektová dokumentace řeší rekonstrukci sportovních ploch a venkovního sezení v areálu 11. ZŠ v ul. Obránců míru v Mostě na pozemku

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ÚPRAVY TOKŮ V SOULADU S POŽADAVKY

ÚPRAVY TOKŮ V SOULADU S POŽADAVKY ÚPRAVY TOKŮ V SOULADU S POŽADAVKY KRAJINY ÚVOD Úpravy vodních toků v souladu s požadavky krajiny by měly být v dnešní době samozřejmostí. odborný seminář Stavby pro plnění funkcí lesa v harmonii s přírodou

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE

OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE 05 ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH - CELKOVÁ SITUACE 1:750 06 ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH SITUACE

Více

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH Řešená lokalita Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město Popis řešení - v jižníčásti vybudování vodní plochy - propojení vodních

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Název akce SN Hlínský Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00, doručovací číslo 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olešné Hlínský potok 2-03-01-0604

Více

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ:

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ: Zak. č. 176/13/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Těrlicko

Více

Popis úseku vodního toku z mapy. Vyšetřit polohu úseku vodního toku, zakreslit úsek do mapy a označit jej příslušným číslem. do (horní hranice)

Popis úseku vodního toku z mapy. Vyšetřit polohu úseku vodního toku, zakreslit úsek do mapy a označit jej příslušným číslem. do (horní hranice) Popis úseku vního toku z mapy Vyšetřit polohu úseku vního toku, zakreslit úsek mapy a označit jej příslušným číslem Název vního toku Úsek č. Popis polohy úseku (lní hranice) (horní hranice) Délka úseku

Více

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA -

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - Povodňová prohlídka byla provedena na toku: Blinka IDV 10185564 v úseku cca 8,5 0,0 ř.km Správa toku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého

Více

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Identifikační číslo Investor Poldr v Oldřichově na Hranicích, včetně ekologických opatření 129D126007007 Město Hrádek nad Nisou Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Labe Oldřichovský

Více

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Území Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Atelier LIST Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, IČ: 717 63 384, tel.: 728 203 565 Název akce : ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ A. Průvodní zpráva Objednatel: ZOO a

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Stříbrského, Cyprichova, Sulanského

Stříbrského, Cyprichova, Sulanského Stříbrského, Cyprichova, Sulanského Zadávací podklady pro projektovou dokumentaci (studii) regenerace vnitrobloku Zpracoval ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, 2017_01 vedoucí odboru Ing. arch. Miroslava

Více

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Zařazení projektů ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1

Více

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1 studánka evidenční číslo 6 typ lokality: studánka místní název: U Pražcovny/2 zaměření N 49 8 53,7 EO 6 53 24, 488 m n.m. katastr Ježkovice lokalizace - v lesním svahu na pravém břehu zdrojnice Lažáneckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 761/231/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 761/231/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 761/231/2011 o ceně obvyklé - pozemků č. parc. 163/1, č. parc. 163/2, č. parc. 164/1, č. parc. 164/2, č. parc. 165, č. parc. 168, č. parc. 169/1, č. parc. 169/2, č. parc. 170, č. parc.

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SEZNAM PŘÍLOH: SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY 1.00 ÚVOD 1.01 SEZNAM PŘÍLOH, SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY 1.02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, FOTODOKUMENTACE 2.00 VÝKRESOVÁ

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie : Průvodní zpráva

Více

Nesporný význam má také zapojení ZŠ Jesenice, která okruh bude moci využívat k celé řadě vlastních projektů.

Nesporný význam má také zapojení ZŠ Jesenice, která okruh bude moci využívat k celé řadě vlastních projektů. Projekt Kamenické křížky (Kamenice-Ředice-Kamenice) Cíl projektu: Vytvoření přibližně 5 km poznávací okruh se zastávkami (turistika, cykloturistika, školní projekty apod.), který by se proměnil v novou

Více

Venkovní expozice v Jilemnici dle projektu Geopark šance pro region p.p.č. 95/67, 106/11 v k.ú. Jilemnice

Venkovní expozice v Jilemnici dle projektu Geopark šance pro region p.p.č. 95/67, 106/11 v k.ú. Jilemnice PRŮVODNÍ ZPRÁVA stavba: dotčené parcely: stupeň dokumentace: pořizovatel: zpracovatel: Venkovní expozice v Jilemnici dle projektu Geopark šance pro region p.p.č. 95/67, 106/11 v k.ú. Jilemnice studie MAS

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Pražské revitalizace - zkušenosti s různými druhy úprav

Pražské revitalizace - zkušenosti s různými druhy úprav Pražské revitalizace - zkušenosti s různými druhy úprav Ing. Jiří Karnecki Odbor ochrany prostředí Hlavní město Praha na svém území spravuje: 255 km drobných vodních toků 49 rybníků 33 retenčních nádrží

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

Váš dopis zn. Čj. Vyřizuje / linka Datum MHMP/165853/2016 Ing. Šlinger/ Počet listů / příloh S-MHMP/2016/165853/OCP/XII/Šli 1/3

Váš dopis zn. Čj. Vyřizuje / linka Datum MHMP/165853/2016 Ing. Šlinger/ Počet listů / příloh S-MHMP/2016/165853/OCP/XII/Šli 1/3 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor ochrany prostředí -dle rozdělovníku- Váš dopis zn. Čj. Vyřizuje / linka Datum MHMP/165853/2016 Ing. Šlinger/236005818 15.2.2016 Sp. zn. Počet listů

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV AKCE Zákolany revitalizace centra obce - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně MÍSTO STAVBY k.ú. Trněný újezd u

Více

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí. zelená linka:

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí.  zelená linka: Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Vyhodnocení OPŽP 2007-2013 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Více

Ke Kateřinkám, Opatovská

Ke Kateřinkám, Opatovská Ke Kateřinkám, Opatovská Prověřovací studie a zadávací podklady pro regeneraci veřejného prostranství Zpracoval ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, 2016_11 vedoucí odboru Ing. arch. Miroslava Fišarová

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě...

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě... OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Údaje o území... 3 A.4 Údaje o stavbě... 5 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení...

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REGENERACE HŘBITOVNÍHO NÁVRŠÍ V JABLONNÉM NAD ORLICÍ 1.ETAPA OBSAH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REGENERACE HŘBITOVNÍHO NÁVRŠÍ V JABLONNÉM NAD ORLICÍ 1.ETAPA OBSAH Regenerace hřbitovního návrší v Jablonném nad Orlicí 1.etapa / Dokumentace pro UR/ A. Průvodní zpráva / str.1 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA REGENERACE HŘBITOVNÍHO NÁVRŠÍ V JABLONNÉM NAD ORLICÍ 1.ETAPA OBSAH A.1 Identifikační

Více

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006 Obsah textu: 1. Identifikační údaje...2 2. Přehled výchozích podkladů...2 3. Širší vztahy...2 4. Současný stav...2 5. Návrh úprav...3 5.1 Varianta č. 1...3 5.2 Varianta č. 2...4 5.3 Varianta č. 3...4 5.4

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 1. strana B 1 - Charakteristika území stavby B 1.1

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje Vymezení ÚSES Ve všech výkresech červeně = základní vymezené plochy biocenter a biokoridorů modře = další zvažované plochy pro rozšíření biocenter a biokoridorů fialově = plochy biocenter a biokoridorů

Více

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ 1. Záměr Trail running / Singltrek centrum v Chuchelském háji je určeno pro sportovce všech věkových kategorií se zaměřením na běh, cyklistiku a běh na lyžích. Cílem tohoto centra

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, 280 02 Kolín Tel: 321 737011 Fax: 321 724088 e-mail: kp.kolín@cuzk.cz ID DS : 5x6ieg8 V Kolíně dne 18.4.2016 Vyřizuje: Vlasta Emilie Křídlová Sp.zn.: OR -

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC

Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC Vypracoval: Burdová Věra Datum: 24. 2. 2016 Základní údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Mírovka optimalizace

Více

15 ekomiliard. Rekreační plocha Nové Záluží Cyklostezka napříč Litvínovem

15 ekomiliard. Rekreační plocha Nové Záluží Cyklostezka napříč Litvínovem Projekt na odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před jejich privatizací v Ústeckém a Karlovarském kraji podle usnesení vlády

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení výběrového řízení na služby ve smyslu 6 zákona

Více

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou 1.1 ÚVOD Studie Veselí nad Moravou zelená infrastruktura Kollárova Blatnická byla zpracována na základě objednávky uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a zpracovatelem. 1.2 CÍL STUDIE Cílem studie je

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

A. Průvodní zpráva

A. Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva -------------------------------------------------------- Investor: Obec Suchý Důl, Suchý Důl 145, 549 62 Suchý Důl Akce: Udržovací práce vodní nádrže na p.p.č. 709, k.ú. Slavný Datum:

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Revitalizace ve městech zkušenosti s různými druhy úprav revitalizace suchého poldru Čihadla

Revitalizace ve městech zkušenosti s různými druhy úprav revitalizace suchého poldru Čihadla Revitalizace ve městech zkušenosti s různými druhy úprav revitalizace suchého poldru Čihadla Click to edit Master subtitle style Ing. Jiří Karnecki Odbor ochrany prostředí MHMP ZÁSADY TECHNICKÉ REVITALIZACE

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Dřevo v zahradě a krajině

Dřevo v zahradě a krajině www.taxus.eu Dřevo v zahradě a krajině Reference firmy TAXUS, s.r.o. výběr: práce v chráněných a lesních lokalitách TAXUS, s.r.o. reference, práce v chráněných a lesních lokalitách 1 www.taxus.eu Dřevo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více