REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ SRPEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ SRPEN 2014"

Transkript

1 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ K O N C E P T SRPEN 2014

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODKLADY ÚVOD INFORMACE O OBCI, ŠIRŠÍ VZTAHY, VLASTNICKÉ VZTAHY HISTORIE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Informace o obci a širší vztahy Vlastnické vztahy Historie řešeného území STÁVAJÍCÍ STAV Fotodokumentace stávajícího stavu NÁVRH Návrh - situace Koncepční návrh vodních toků - nové trasování, meandry, tůně Koncepční návrh zpevněných ploch - trasy, materiálové řešení Mobiliář, venkovní fitness prvky Inspirační fotografie Vizualizace ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR...23 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 1

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ Stupeň PD: KONCEPT Lokalita: Hrádek nad Nisou, Loučná p. č. 698, 699, 700, 535/2, 531, 535/1, 534, 533, 532 k. ú. Loučná (647403) Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou IČ: Zhotovitel: Ing. Martina Forejtová Lindnerova 12, Praha 8 IČ: DIČ: CZ a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury Badeniho 5, Praha 6 Hradčany T: , E: Vypracovaly: Ing. Martina Forejtová Ing. Martina Havlová Konzultant vodohospodářských úprav: Ing. Jiří Hybášek Nad Džbánem 847, Praha 6 T: , E: Datum: 08 / 2014 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 2

4 2. PODKLADY - digitalizovaná katastrální mapa obce Loučná, formát.dwg - vlastní terénní průzkum - ( ) - historické fotografie (Městský úřad Hrádek nad Nisou) 3. ÚVOD Projektová dokumentace zpracovává návrh revitalizace území a založení lesoparku v Loučné u Hrádku nad Nisou. Jedná se o koncepční úvahu, předkládající možnosti rekreačního využití území, spolu se zlepšením jeho hydrologických poměrů. Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti Koncept, a to za účelem projednání daného záměru. Cílem návrhu je vytvoření multifunkčního rekreačního prostoru zasazeného do přírodního rámce dané lokality. Zároveň díky nápravě nefunkčních meliorací dojde ke zhodnocení a lepší využitelnosti území, která s sebou následně přináší také zvýšení biodiverzity lokality vytvořením různých typů biotopů s rozdílným charakterem vodních ploch potoky, nádrže (rybníky), mokřady apod. Tím získáme možnost kontrolovaného zadržení vody v území, zpomalení jejího odtoku a pročištění. Samotná revitalizace umožní také retenování vody v případě velkých dešťů, případně záplav. Projekt se zaměřuje na široké spektrum návštěvníků od rodin s dětmi, přes žáky místní školy, seniory až po rekreační sportovce. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 3

5 4. INFORMACE O OBCI, ŠIRŠÍ VZTAHY, VLASTNICKÉ VZTAHY, HISTORIE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 4.1 Informace o obci a širší vztahy Město Hrádek nad Nisou (německy Grottau, polsky Gródek nad Nysą) leží v severních Čechách v Žitavské pánvi, na okraji Lužických hor, přibližně 20 km severozápadně od Liberce a 6 km jihovýchodně od německé Žitavy (Zittau), nedaleko česko německo polského trojmezí. Územím protéká řeka Lužická Nisa. Město je členem mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko a udržuje těsné kulturní vztahy s německým městem Žitava a polským městem Bogatynia. Hrádek nad Nisou má přibližně 7 tisíc obyvatel. Nachází se zde čtyři mateřské a čtyři základní školy. Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Loučná je městská část, která se nachází na jihozápadě Hrádku nad Nisou. Je zde evidováno 278 adres a trvale zde žije 1016 obyvatel. Loučná je také název katastrálního území o rozloze 4,68 km2. Okolí města Hrádek nad Nisou je díky přeshraniční spolupráci hustě protkáno sítí turistický tras a zvláště pak tras cyklistických. Územím vedou i dvě naučné stezky. Červená dálková trasa, nejdůležitější dle hierarchie KČT, na území ČR nevede. Červená trasa vede na německé straně a spojuje Leftkurort s Žitavou. Trasa vede až na polskou hranici do obce Marienthal. Na tuto trasu se napojuje naše žlutá turistická trasa a všechny cyklotrasy, které územím prochází - 14, 25, 3039 a Hřebenovka. Nejdůležitější turistickou trasou na české straně je modrá trasa tvořící vycházkový okruh mezi Loučnou, Hrádkem, Dolním Sedlem a Sedleckým Špičákem. Cyklotrasy v území tvoří hustou síť a většina z nich se využívá i jako stezky pro in-line bruslaře. Město Hrádek nad Nisou je správním centrem oblasti a díky své vybavenosti je také vyhledávaným místem pro rekreaci. Město má celou řadu památek (Hrad Grabštějn, Kostel sv. Bartoloměje, Chrám Pokoje). Významným rekreačním centrem je areál Kristýna, který vznikl zatopením lignitového dolu v 70. letech 20. století. Oblíbeným místem návštěv je také Trojmezí místo setkání české, německé a polské hranice při ústí Oldřichovského potoka do Lužické Nisy. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 4

6 Mapa 1: Mapa širších vztahů REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 5

7 4.2 Vlastnické vztahy Dotčené pozemky se nacházejí v k. ú. Loučná (okres Liberec); P. č. Druh pozemku Vlastnické právo Adresa 698 Ostatní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 699 Ostatní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 700 Vodní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 535/2 Ostatní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 531 Vodní plocha Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 535/1 Vodní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 534 Vodní plocha Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha Vodní plocha Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 532 Trvalý travní porost Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Správcem pozemků Státního pozemkového úřadu je Sekce správy vodních děl Státního pozemkového úřadu na pobočce v Liberci. 4.3 Historie řešeného území O vzniku Hrádku nad Nisou nejsou dochované žádné písemné důkazy, ale traduje se, že již v 10. století vybudovali v údolí Lužické Nisy slovanští obyvatelé z kmene Milčanů osadu s názvem Gród (hrad). Odtud pochází název Hrádek nad Nisou. Hrad byl spíše opevněnou kamennou tvrzí. Postupně ale v oblasti převládlo obyvatelstvo německé národnosti, pozvané králem Přemyslem Otakarem II. Městem procházela důležitá obchodní stezka vedoucí z Říma do Prahy a odtud dále přes Hrádek až k Baltskému moři. Město bylo nejprve vypáleno husity a později poničeno pruskými vojsky roku Hrádek byl na počátku 20. století převážně německý, česká škola zde vznikla až roku V roce 1937 mělo město obyvatel, s nejbližším okolím téměř obyvatel. Národnostní poměr byl 90 % Němců a10 % Čechů. Za druhé světové války pracovali ve zdejším zbrojním závodě Spreewerke stovky zahraničních dělníků na nucených pracích. Po skončení války bylo německé obyvatelstvo vysídleno. Loučná (Görsdorf) byla založena saskými přistěhovalci ve 13. století. V 19. století vzniklo v obci několik textilních továren (například Leitenberger), ale také cihelna, slévárna a také chemická a strojírenská továrna. Řešená lokalita se na všech historických mapách ukazuje jako vlhká louka, která byla v 50. letech minulého století zmeliorována. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 6

8 Mapa 2: Mapa I. vojenského mapování pořízená mezi lety zachycuje Mapa 3: Mapa II. vojenského mapování pořízená mezi léty zobrazuje Mapa 4: Mapa stabilního katastru z roku 1843 se příliš neliší od mapy II. vojenského zástavbu v řešeném území a dva rybníky, které sousedí s řešeným územím při řešené území již bez zástavby a sousedních rybníků. V mapě je vyznačena vyvýšená mapování (viz mapa 3). Území je zobrazeno jako vlhká louka. V mapě je jasně patrná východní straně. Severo-jižním směrem přes řešené území vede potok. Mapa prvního cesta/hráz přetínající řešené území na západě přibližně v místech, kde je situována i vyvýšená cesta/hráz a komunikace při severní a východní straně řešeného území, vojenského mapování je nejméně přesná v porovnání s pozdějším vojenským nyní. přibližně již v dnešní trase. mapováním. Je tedy možné, že se rybníky nacházely přímo v řešeném území. (zdroj: (zdroj: (zdroj: Mapa 5: Mapa III. vojenského mapování pořízená mezi léty zobrazuje stromořadí na severním okraji řešeného území, které lemuje vodní plocha.ta může být slepým ramenem řeky Nisy. (zdroj: Mapa 6: Letecký vojenský snímek z 50. let minulého století ukazuje narovnané koryto potoka při jižní hranici řešeného území a příčnou melioraci v době pořízení pravděpodobně povrchovou, dnes podpovrchovou (nyní p.č. 534). Dále se v mapě objevuje pravidelný rastr bodů, což mohou být vzhledem k tomu, že se snímky pořizovaly v letním období, kupky sena vystavěné do panáků. Doprovodný porost vodotečí není patrný. a kolem roste pás doprovodné vegetace. (zdroj: (zdroj: Mapa 7: Současný letecký snímek ukazuje řešené území jako z velké části zamokřenou louku. Díky barevným rozdílům porostu lze vidět dvě šedé plochy porostu rákosu, které jsou výrazněji zamokřené a drží se zde voda. V západním cípu řešeného území je vidět vlhký olšovo-vrbový hájek. Příčná podzemní meliorace se ve snímku nepropisuje. Koryto potoka při jižní hranici řešeného území je narovnané REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 7

9 Dle pamětníků bylo řešené území v minulém století využíváno jako vlhká kosená louka, která byla v zimě přirozeně zaplavovaná. Tehdy byla lokalita hojně využívána místními dětmi jako kluziště. Foto 1: Fotografie z roku 1932 ukazuje pohled Hartavskou ulicí směrem k budově ZŠ. Řešené území se nachází na pravé straně od cesty a je jasně patrné, že bylo pravidelně kosené, pravděpodobně na seno, které bylo z vlhkých luk kvalitní. Foto 2: Nedatovaná fotografie, opět pohled Hartavskou ulicí směrem ke škole. Na fotografii je vpravo vidět bývalá vyvýšená hráz dnes parcela p.č. 699, kudy vedla cesta k domkům v Lipové ulici. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 8

10 5. STÁVAJÍCÍ STAV Řešené území se nachází v údolí Lužické Nisy a je oproti okolním parcelám terénně snížené. Hranici řešeného území z jihozápadu tvoří napřímené koryto bezejmenného potoka (p.č. 531), který pramení v kopcích nad Donínem a je jedním z přítoků řeky. Severní hranicí řešeného území je Hartavská ulice. Ulice vede pravděpodobně po v minulosti uměle vybudované suché hrázi a je lemována dubovou alejí (Quercus sp.). Alej je významným krajinným prvkem. Ulicí vede naučná stezka - Stezka stromů. Na západě je území vymezeno olšovo-vrbovým lesíkem (Alnus glutinosa, Salix sp.) a na východě zahradou mateřské a základní praktické školy a komunikací Na Hrázi, která je taktéž vyvýšená nad okolní terén. Dle terénních modelací lze usuzovat, že místo bylo v minulosti využívané jako rybník nebo zaplavované území. Další vyvýšená hráz se nachází na východním konci olšového háje na p.č Hráz odděluje vlhký olšový háj od podmáčené louky. Ještě po válce tudy vedla cesta, která je dnes místy patrná. Napříč loukou (p.č. 535/1, 533, 532) vede severozápadním směrem podzemní meliorace (p.č. 534), která svádí vodu z podmáčené louky, která se nachází za ulicí Na Hrázi východně od řešeného území. Meliorace dnes zřetelně neplní svou funkci a je pravděpodobně ve špatném technickém stavu, což lze usuzovat z několika silně mokrých ploch - plocha pod zahradou ZŠ a MŠ, plocha v nejjižnější cípu řešeného území a plocha na západním konci p.č. 535/1. Tyto lokality jsou porostlé rákosem obecným (Phragmites australis) a trvale se zde drží voda. Narovnané koryto bezejmenného potoka je asi 1-2m hluboké a zpevněné betonovými prefabrikáty. Koryto je lemováno vlhkomilnou doprovodnou vegetací, kterou tvoří převážně vrba (Salix sp.). Přístup do řešeného území je možný sjezdem z komunikace Na Hrázi v jižním rohu parcely p.č Skrz řešené území vede na východním okraji VTL plynovod a na parcele p.č. 699 se nachází nadzemní elektrické vedení. Nyní je území využíváno nejčastěji k procházkám, ale pouze po okrajích, které nebývají zamokřené. Z důvodu zamokření a absence kosení je však nyní většina území nevyužitelná. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 9

11 5.1 Fotodokumentace stávajícího stavu Foto 3: Pohled ze severozápadu směrem k budově základní praktické školy. Plocha je z velké části zarostlá rákosem. Foto 4: Pohled ze severu na jih na bývalou hráz na parcele p.č Po hrázi vedla v minulosti cesta směrem k ulici Lipová. Cesta je i dnes v porostu patrná a využívaná. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 10

12 Foto 5: Pohled směrem na severozápad z ulice Na Hrázi ukazuje rozlehlost území a dubovou alej podél ulice Hartavská. Vpravo oplocený soukromý pozemek. Foto 6: pohled z jihu na sever ulicí Na Hrázi na sjezd, který je zároveň jediným pozvolným přístupem do řešeného území (vlevo) REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 11

13 6. NÁVRH Cílem návrhu je revitalizovat trvale podmáčené území v Loučné u Hrádku nad Nisou a vytvořit zde přírodě blízký prostor lesopark, který bude sloužit k rekreaci, a zároveň zde vzniknou různé typy biotopů. Napravením nefunkční meliorace bude možné pracovat s vodou přirozeně. Vznikne meandrující potok, nádrže, mokřady a dojde tak ke kontrolovanému zadržení vody v krajině a zlepšení hydrologických poměrů území. Nový lesopark je zaměřen na široké spektrum návštěvníků od rodin s dětmi, přes žáky místní školy, seniory až po rekreační sportovce. Návrh vychází ze stávajícího potenciálu místa. Prostor je rozdělen, tak jako v současnosti na dvě části - vlhký lužní les s převahou olše lepkavé (Alnus glutinosa) ve východní části území a rozlehlou louku. Návrh v části lužního lesa počítá s prosvětlením porostu, umístěním povalového chodníku a doplněním sortimentu stávající lužní vegetace o domácí podrostové druhy s důrazem na jarní efeméry, které jsou pro lužní les typické. Povalový chodník umožní přístup do této jinak těžko přístupné podmáčené lokality, kde bude postupem času k vidění celá řada zajímavých rostlin a živočichů. Druhy budou monitorovány a později zde bude umístěna informační cedule popisující proměny lužního lesa a celého biotu. Druhá, větší část řešeného území je v současné době vlhkou loukou. Je proto nutné upravit hydrologické poměry v lokalitě. Navrhujeme zrušit nefunkční melioraci a vytvořit místo ní meandrující potok. Stávající potok na jižní hranici území bude zbaven betonových panelů a rovněž dojde k jeho remeandraci. Voda z obou potoků bude svedena do lokalit, kde se v současné době drží nejvíce vody, a to do západní třetiny parcely p.č. 535/1, kde vznikne hlavní vodní plocha v podobě rybníku. Rybník se stane kompozičním těžištěm nového lesoparku. Jeho břehy budou místy lemovat dřevěná mola, která mohou sloužit jako pozorovatelny vodního ptactva. Na některých březích bude vytvořena písčitá pláž, tudíž rybník může v létě sloužit ke koupání nebo zde bude možné zapůjčit loďku na malou vyjížďku. V zimě, když hladina zamrzne, bude plocha sloužit jako přírodní kluziště. U rybníka je možné postavit také menší altán, který by sloužil jak k letní rekreaci, tak v zimě na odkládání přezutí při zimních radovánkách na ledu. Další vodní plochou jsou menší rybníčky v místě nazvaném Dětský svět. Tři malé rybníčky/tůňky budou napájeny vodou z potoka v jižní části. Tůňky by měly být mělké pro bezpečnou hru dětí, jejich okolí bude vysypáno kačírkem a prostor bude doplněn přírodními herními prvky s vodní tematikou mlýnky, dřevěná korýtka s pumpami, dřevěné lávky apod. Uprostřed plochy parku je navržena mělká terénní deprese, které bude v období velké vody (jarní tání, přívalové deště) zaplňována vodou. Voda zde bude mít čas se pomalu vsáknout a neohrozí tak vybavení lesoparku. V suchém období to bude kosená louka určená také k pobytu, pouze menší plocha může být zamokřená trvale. Do území bude možné vstoupit třemi vstupy - z ulic Hartavská, Na Hrázi a Lipová. Dojde tak k obnovení cesty, která ještě po válce vedla po bývalé hrázi (p. č. 699) a spojovala ulici Hartavskou s ulicí Lipovou. Cesta může být obnovena technologií štěrkový trávník nebo mechanicky zpevněné kamenivo (MZK). Přibližně v polovině této cesty je navrženo vyhlídkové dřevěné molo, které umožní výhled na celou plochu lesoparku. Bude zde informační cedule popisující vodní režim území a možnosti vyžití v území. V luční části lesoparku je navržen velký okruh - cesta, která může kromě pěšího provozu sloužit jako běžecká dráha, dráha pro bruslaře, cyklisty nebo jako dráha pro tříkolky a dětská odrážedla. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 12

14 Hlavními zájmovými místy určenými k rekreaci je kromě velkého rybníku tzv. Dětský svět a venkovní posilovna. Dětský svět je prostor vysypaný pískem nebo kačírkem a lemuje již zmíněnou lokalitu s tůňkami. Zde budou umístěny atypické přírodě blízké herní prvky (klády, kameny, špalíky), mlýnky, dřevěná korýtka s pumpami, dřevěné lávky apod. Je možné zde mít i dřevěnou palisádovou tvrz tzv. Hrádek nad potokem, který bude symbolizovat řeku Nisu a hrádek bude odkazovat k minulosti území. Herní prvky v přírodním stylu podporují tvořivou hru dětí a jejich celkový rozvoj. Venkovní posilovna bude sestávat z jednotlivých fitness prvků rozmístěných podél potoka pod korunami stromů. Prvky mohou být jak pro aktivní sportovce, tak pro seniory a jejich počet není omezený. Součástí revitalizace území je také výsadba dřevin a domácích bylinných druhů zejména v prostoru lužního lesa. Domácí listnaté dřeviny pak budou doplněny na místech, kde bude žádoucí, aby vznikl stín nebo byla vytvořena příjemná zákoutí. Centrální prostor území však zůstane přehledný - pravidelně kosená louka, kde budou podporovány domácí druhy travin a trvalek. Ideální by bylo provádění tradičního způsobu kosení louky a stavění kupek sena jako připomínka původního způsobu hospodaření. Prostor bude doplněn mobiliářem zejména lavičkami a atypickými objekty k sezení dřevěné klády a hranoly, piknikovými stoly a odpadkovými koši. Společně s revitalizací řešeného prostoru by bylo vhodné, aby probíhal projekt obnovy dubové aleje v Hartavské ulici, která je dominantou Loučné a velice významným krajinným prvkem. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 13

15 6.1 Návrh - situace REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 14

16 6.2 Koncepční návrh úpravy vodních toků - nové trasování, meandry, tůně Přesný návrh obnovy vodního systému bude navržen v dalším stupni projektové dokumentace ve spolupráci s hydrologem tak, aby došlo ke stabilizaci hydrologických poměrů v lokalitě. Cílem projektu je zadržení vody v území, dočištění a zpomalení jejího odtoku. Projekt počítá s remeandrací koryta bezejmenného potoku při jižní hranici území a otevření a remeandrací podzemní meliorace. Meliorace je pravděpodobně ve velice špatném technickém stavu, jak je vidět na lokálních průsacích vody a podmáčení lokality. Oprava potrubí je přinejmenším stejně nákladná jako revitalizace toku. Potoky by měly být navržené jako mělké (max. 50cm hloubky) s možností inundace/vybřežení v době velké vody (rozšířené mělké koryto). Vybřežení zpomalí vodu, podpoří vsak a na konstrukci koryta zanechá menší následky než blesková povodeň. Vodní plochy jsou navrhovány na osluněných místech s dostatečným průtokem, tak aby bylo eliminováno množení sinic a komárovitého hmyzu. 6.3 Koncepční návrh zpevněných ploch - trasy, materiálového řešení Provedení zpevněných ploch je řešené přírodě blízkou formou. Obnovená cesta po hrázi je navržena jako mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) nebo štěrkový trávník. Velký okruh (navrhovaná šířka okruhu min. 2,5m) je navržen jako zpevněný pro využití pro bruslaře a cyklisty. Ideální je využití technologie pevného povrchu umožňujícího průsak vody. Jedná se o směs kamenů a pojiva. Povrch vzniká slepením vysoce kvalitního štěpu s dvousložkovým pojivem na bázi pryskyřice, např. Terraway. Nepropustnou alternativou povrchu může být probarvený asfalt. Mostky a mola jsou navrženy z dubového dřeva, vše v přírodní úpravě 6.4 Mobiliář, venkovní fitness prvky Mobiliář a fitness prvky jsou taktéž navrženy dřevěné. Herní prvky patří do kategorie přírodě blízkých, podporujících tvořivou hru dětí a jejich celkový rozvoj. Pro hru by zde měla být typická práce s vodou přírodním materiálem (kámen, bláto, větvičky, plody, listí, písek). Viz. inspirační fotografie. Fitness prvky budou navrženy jak pro rekreační sportovce, tak pro seniory, pro které jsou prvky přizpůsobeny jejich omezené možnosti pohybu. Součástí loga lesoparku může být květ routy vonné (Ruta graveolens), keře odkazujícího na založení obce Loučná Sasy. Květ je také součástí Zemského znaku Svobodného státu Sasko. REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 15

17 Součástí zpracování dalšího stupně projektové dokumentace jsou následující kroky: - Geodetické zaměření lokality - Vyžádání melioračních map k.ú. Loučná (Pozemkový úřad Oddělení správy vodohospodářských děl - Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, ) - Hydrologický průzkum terénu, kopané sondy - Zpracování projektové dokumentace k projednání záměru Remeandrace koryta potoka na p.č. 531 a zrušení podzemní meliorace a remeandrace jejího koryta na p.č Projednání záměru Remeandrace koryta bezejmenného potoka na p.č. 531 a zrušení podzemní meliorace a remeandrace jejího koryta na p.č Pozemkový úřad Oddělení správy vodohospodářských děl - Liberec - Projednání možnosti převodu pozemků p.č. 534 a 531 z vlastnictví Státního pozemkového úřadu na Město Hrádek nad Nisou - Zpracování projektové dokumentace - Provedení stavby REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 16

18 6.5 Inspirační fotografie REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 17

19 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 18

20 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 19

21 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 20

22 6.6 Vizualizace 1 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 21

23 6.6 Vizualizace 2 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 22

24 7. ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR Položka Počet m.j. m.j. Obnovovaná cesta (MZK / štěrkový trávník) 95 bm Okruh terraway/ probarvený asfalt 755 bm Vyhlídkové molo 300 m 2 Molo nad velkou vodní plochou 2 ks Mostek přes potok 3 ks Povalový chodník v lužním lese 160 bm Chodník z dřevěných pražců u Dětského světa 55 bm Pobytová louka m 2 Rybník m 2 Rybníčky dětské 390 m 2 Remeandrované koryto potoka na jižní hranici území 228 bm Remeandrovaná podzemní meliorace 287 bm Dětský svět 410 m 2 Venkovní posilovna - cvičící sestavy 11 ks Výsadba podrostů v lužním lese 200 m 2 Výsadba stromů (standardní výpěstky) 70 ks Výsadba stromů k vytvoření porostů 150 ks Ing. Martina Forejtová Ing. Martina Havlová 14. srpen 2014 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ 23

25

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 ZÁKLADNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE klient - objednatel: Obec Teplička (okres Karlovy Vary)

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014 ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ PETR PAVELČÍK VIKTOR TŘEBICKÝ Petr Pavelčík Viktor Třebický ZHODNOCENÍ REVITALIZACE

Více