Plán společných zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán společných zařízení"

Transkript

1 OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy Grafické přílohy (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) G.2. Protierozní opatření pro ochranu ZPF Doplňující podklady Textové přílohy G.3. Vodohospodářská opatření Doplňující podklady Textové přílohy Grafické přílohy G.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí Doplňující podklady Textové přílohy Grafické přílohy - 1 -

2 G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků Doplňující podklady: Pro návrh opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků bylo vyhotoveno další zaměření skutečného stavu terénu. Toto zaměření provedla firma Zeměměřictví Jeseník v období 8-11 roku 2010 a doměření některých lokalit na jaře roku Předběžný inženýrsko geologický průzkum nebyl prováděn. Při zpracování projektu pro stavební řízení na tyto opatření bude nutné nechat zhotovit inženýrsko geologický průzkum. IGP upřesní mimo jiné míru zhutnění pláně komunikace a přesněji bude určena konstrukce komunikace. Zároveň bude upřesněn výskyt podzemní vody. Pro návrh pozemků jsou tyto podklady postačující. Textové přílohy: a) Průvodní zpráva: Identifikační údaje: Objednatel: Zhotovitel: Název akce: Název pozemkových úprav: Kraj: Obecní úřad. Katastrální území: ČR Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Jeseník K. Čapka 10/1147, Jeseník Sdružení VRV AGP, Nábřežní 90/4, Praha 5 Smíchov KPÚ Komplexní pozemková úprava v k.ú. Písečná u Jeseníka Olomoucký Písečná Písečná u Jeseníka Charakteristika území: Obec Písečná leží na obou stranách silnice 1/44 (Jeseník-Mikulovice). V platném územním plánu obce Písečná je navržena přeložka této silnice. Z hlavní silnice vychází silnice II/455 (Písečná-Supíkovice), z této silnice odbočuje v obci silnice III/4551 vedoucí do Nové Vsi. Ze všech vyjmenovaných silnic vychází místní a účelové komunikace, které zpřístupňují jednotlivé části obce

3 Předmět dokumentace: Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění: Navržené polní cesty zajistí přístup na zemědělské pozemky a lesní pozemky řešené v. Výchozí podklady pro návrh staveb: - digitální barevné ortofoto kladu listů Státní mapy 1: rastrová a digitální verze dat ZABAGED - zaměření skutečného stavu v terénu - Územní plán obce Písečná - zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - vyhláška 545/2002 Sb. O postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav - Metodický návod k provádění pozemkových úprav - Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách - Příslušné ČSN, zejména (Projektování polních cest) - Katalogu vozovek polních cest, vydaný Ministerstvem zemědělství, Ústředním pozemkovým úřadem Zásady návrhu: - zabezpečit propojení sousedních obcí a osad - umožnit přístup na pole - umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem vzájemně mezi sebou - umožnit propojení mezi zemědělským podnikem a místem odbytu zemědělských výrobků - umožnit zpřístupnění krajiny a prostupnost zemědělského území, - vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek - využití cest jako hranic pozemků nebo hranice katastrálního území - zajistit návaznost na stávající polní cesty - odpovídat i obecně vodoochranným zásadám, aby nedošlo k ovlivnění či k ohrožení jakosti vod - zemědělská doprava se musí vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní sítě

4 Základní charakteristika staveb a jejich rozdělení: Dokumentace obsahuje pouze cesty hlavní a vedlejší nově navržené nebo určené k rekonstrukci. Pro ostatní stávající vedlejší cesty byl proveden vzorový řez a podle něj byla do záborů cest pro návrh parcely počítána šířka 5,5 m (š. vozovky 4 m s příkopem) resp. 7 m (vozovka s příkopem a s vegetačním doprovodem š. 1,5 m). Pro doplňkové cesty nově navržené na orné půdě nebo v TTP je brána do záborů cest šířka pro návrhovou parcelu cesty 4 m (3,5 m vozovka s rezervou). U některých hlavních a vedlejších navržených cest v zájmovém území (které nevedou přímo v lese či kolem stávajícího lesního porostu) je navržen vegetační doprovod (š. 1,5 m). Vzdálenost kmene stromu od hrany koruny polní cesty musí být alespoň 2,5 m, přitom stromy musí být sázeny nejméně 0,5 m za hranou příkopu a jejich koruny nesmí zasahovat do průjezdného prostoru cesty a zabraňovat rozhledu. Cesta č. C1, délka 430 m, kategorie hlavní, P4/30 Cesta č. C9, délka 810 m, kategorie hlavní, P5/30 Cesta č. C12, délka m, kategorie hlavní, P5/30 Cesta č. C3, délka 656 m, kategorie vedlejší, P4/30 Cesta č. C4, délka 374 m, kategorie vedlejší, P4/30 Cesta č. C6, délka 192 m, kategorie vedlejší, P4/30 Cesta č. C7, délka 315 m (rekonstrukce), kategorie vedlejší, P4/30 Cesta č. C8, délka 499 m, kategorie vedlejší, P4/30 Cesta č. C11, délka 628 m, kategorie vedlejší, P4/30 Cesta č. C13, délka 214 m, kategorie vedlejší, P4/30 Cesta č. C14, délka 249 m, kategorie vedlejší, P4/30 Cesta č. C15, délka 789 m, kategorie vedlejší, P4/30 Cesta č. C18, délka 413 m, kategorie vedlejší, P4/30 Údaje o souladu s ÚPD: Výše popsané polní cesty nejsou v rozporu s Územně plánovací dokumentací obce. Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správcům dotčených zařízení: byl předložen k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Výsledek projednání včetně kopii vyjádření jsou doloženy v příloze E. Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy. Případné křížení s podzemním nebo nadzemním vedením je popsáno u každé polní cesty

5 b) Technická zpráva: Hlavní cesty: Polní cesta č. C1: - (C č.1) cesta směřující z obce k vodojemu - povrch cesty je asfaltový, stávající stav je postačující V rámci KPÚ je navrženo parcelní vyrovnání cesty (šíře parcely 6 m) a odvodnění cesty, neboť na cestě se soustřeďuje odtok z lesa nad střelnicí. Jsou navrženy žlabovky na levé straně cesty a také horské vpusti, kde se zachytí materiál unášený vodou. Tyto vpusti je nutné pročišťovat dvakrát ročně, pro zachování jejich funkčnosti. Pod svahem u zástavby bude voda ze žlabovek převedena žlabem přes cestu do stávajícího funkčního kanálu, který odvádí vodu do Bělé. Část vody z horního úseku cesty bude odváděno svodným příkopem SP 2, do stávajícího příkopu, který je zaústěn do řeky Bělé. Cesta se kříží s nadzemním vedením VN a s vodovodem. Polní cesta č. C9: - (C č.9) cesta vycházející z intravilánu k lokalitě Na Petráku a jdoucí kolem skládky dřeva k východní hranici k.ú. a dále pak do Širokého Brodu, úprava parcely cesty dle skutečného stavu. Navrženým opatřením je pročištění nefunkčního příkopu a rekonstrukce hospodářských sjezdů na pole. Příkop bude zaústěn do nového propustku P1. Cesta se kříží s nadzemním vedením VN, telekomunikačním kabelem a s vodovodem. Polní cesta č. C12: - (C č.12) - cesta odbočující ze silnice II/455 a vedoucí k jeskyni na Špičáku a dále směřuje napříč svahem až k lesu - od odbočení ze silnice II/455 po jeskyni Na Špičáku má cesta asfaltový povrch, dále jen zpevněná štěrkem, místy navážkou, š. 3-3,5 m, pomístně vegetační doprovod po obou stranách cesty V úseku s asfaltovým povrchem,který je dostačující dojde pouze k úpravě parcely cesty dle skutečnosti. V dalším úseku (1 855 m) je navržena rekonstrukce cesty. Jedná se o rekonstrukci jednopruhové komunikace v délce m, kategorie P5/30 šířka 5 m (4 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. Směrové řešení osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN popřípadě plně sledovala stávající výškové uspořádání cesty. V rámci cesty jsou navrženy čtyři jednostranné výhybny, v délce 20 m, šířka v koruně 7 m (0,373-0,405 km, 0,726-0,758 km, 1,162-1,194 km a 1,513-1,545 km). Výhybny tvoří vozovka stejné konstrukce cesty

6 Konstrukce vozovky: - asfaltobeton ACO 11;ČSN EN mm - obalované kamenivo ACP 16+;ČSN EN mm - štěrkodrť ŠD 200 mm Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa Cesta se kříží s telekomunikačním kabelem a s plynovodem. Vedlejší cesty: Polní cesta č. C3: - (C č.3) - cesta vycházející z místní panelové komunikace, dále stoupá do kopce, za remízkem se prudce stáčí doprava a končí na kraji lesního pozemku - - v současnosti je cesta travnatá, š. cca 2,5-3 m,, sjezd z panelové cesty na louku zpevněn hrubým kamenivem Jedná se o rekonstrukci jednopruhové komunikace v délce 656 m, kategorie P4/30 šířka 4 m (3 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. Směrové řešení osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN popřípadě plně sledovala stávající výškové uspořádání cesty. V rámci cesty je navržena jednostranná výhybna, v délce 20 m, šířka v koruně 6 m (km 0,214-0,234 km). Výhybnu tvoří vozovka stejné konstrukce cesty. Konstrukce vozovky: - zatravňovací vrstva ZV 50 mm - vibrovaný štěrk VŠ 150 mm Upravená pláň se zhutněním min. 30 MPa Polní cesta č. C4: - (C č.4) cesta jdoucí z místní části Studený Zejf zpřístupňující zemědělské pozemky nad tímto územím travnatá š. cca 2,5 m, v některých místech zpevněna cihlovou drtí, na několika místech podmáčená - podél cesty vede příkop odvádějící vodu ze zamokřených míst, tento příkop je lemován doprovodnou vegetací Jedná se o rekonstrukci jednopruhové komunikace v délce 374 m, kategorie P4/30 šířka 4 m (3 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h

7 Směrové řešení osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN popřípadě plně sledovala stávající výškové uspořádání cesty. Konstrukce vozovky: - zatravňovací vrstva ZV 50 mm - vibrovaný štěrk VŠ 150 mm Upravená pláň se zhutněním min. 30 MPa Polní cesta č. C5: - (C č.5) nově navržená polní cesta, která zpřístupňuje pozemky nad místní částí Studený Zejf - cesta odbočuje z místní komunikace vedoucí do Chebzí - přes tok Chebzí je navržen brod, přes jeho přítok je v současné době nevyhovující mostek, který bude nahrazen také brodem Jedná se o novou jednopruhovou komunikaci v délce 333 m, kategorie P4/30 šířka 4 m (3 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. Směrové řešení osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN popřípadě plně sledovala stávající výškové uspořádání cesty. Z důvodů snížení zemních prací a zachování původní trasy nejsou dodrženy všechny výškové oblouky. Konstrukce vozovky: - zatravňovací vrstva ZV 50 mm - vibrovaný štěrk VŠ 150 mm Upravená pláň se zhutněním min. 30 MPa Polní cesta č. C6: - (C č.6) - obnova lesní cesty odbočující ze silnice I/44 a jdoucí krajem lesa a napojující se na polní cestu č. 7 - cesta zpřístupňuje blok orné půdy pod skládkou - cesta bude odvodněna levostranným příkopem Jedná se o rekonstrukci jednopruhové komunikace v délce 192 m, kategorie P4/30 šířka 4 m (3 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. Směrové řešení osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN popřípadě plně sledovala stávající výškové uspořádání cesty

8 Připojení na silnici I/44 je navrženo pod úhlem 75,68. Pro toto napojení byly dle normy ČSN vykresleny rozhledové trojúhelníky. Rozhled ze stávajícího výjezdu je nedostačující. Pokud by došlo k posunutí značky konce obce dále k Hradci, rozhledy by byly již dostačující. Na silnici č.i/44 bude vyústění osazeno směrovými sloupky Z-II c,d a na polní cestě č. 6 v místě vyústění bude osazena dopravní značka P6 Stůj, dej přednost v jízdě!. V místě napojení na silnici I/44 bude sjezd v délce 20,0 m zpevněn asfaltobetonem.a bude zde šířka 6,0 m (pro bezpečné vyhnutí dvou vozidel). Konstrukce vozovky: - nátěr dvouvrstvý (ČSN EN 12271) N DV - penetrační makadam hrubý PMH 100 mm Upravená pláň se zhutněním min. 30 Mpa Polní cesta č. C7: - (C č.7) cesta jdoucí od fary k rozcestí u pomníčku a dále podél lesa až k točně Jedná se o rekonstrukci povrchu jednopruhové komunikace v délce 315 m, kategorie P4/30 šířka 4 m (3 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. Rekonstrukce povrchu je navržena pouze v úseku od obce k napojení na cestu č. 6. V dalším úseku je ponechán stávající travnatý povrch. Směrové řešení osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN Konstrukce vozovky: - nátěr dvouvrstvý (ČSN EN 12271) N DV - penetrační makadam hrubý PMH 100 mm Upravená pláň se zhutněním min. 30 Mpa Polní cesta č. C8: - (C č.8) nově navržená cesta vedoucí za zástavbou obce spojující cesty č. 7 a č. 9 - součástí cesty je výsadba doprovodné zeleně, tvořící interakční prvek IP 2 - nad cestou je navržen záchytný průleh ZP 5 Jedná se o nově navrženou jednopruhovou komunikaci v délce 499 m, kategorie P4/30 šířka 4 m (3 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. Směrové řešení osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN

9 Konstrukce vozovky: - nátěr dvouvrstvý (ČSN EN 12271) N DV - penetrační makadam hrubý PMH 100 mm Upravená pláň se zhutněním min. 30 Mpa Polní cesta č. C11: - (C č.11) cesta začínající nad železničním přejezdem, zleva se na tuto cestu připojuje cesta č. 10, cesta stoupá vzhůru do kopce a končí na křížení s hlavní polní cestou č v současnosti je cesta travnatá mající šířku cca 2,5-3 m - na pravé straně podél cesty se nachází mez nahodile porostlá vegetací Jedná se o rekonstrukci jednopruhové komunikace v délce 628 m, kategorie P4/30 šířka 4 m (3 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. Směrové řešení osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN popřípadě plně sledovala stávající výškové uspořádání cesty. V trase cesty se nachází nadzemní vedení VN a plynovod. Konstrukce vozovky: - nátěr dvouvrstvý (ČSN EN 12271) N DV - penetrační makadam hrubý PMH 100 mm Upravená pláň se zhutněním min. 30 MPa Polní cesta č. C13: - (C č.13) cesta odbočující ze silnice II/455 zpřístupňující blok zemědělské půdy a blok lesních pozemků na severovýchodě katastrálního území - částečně zpevněná kamenivem, š. cca 2,5 m, bez příkopů současný stav je postačující, dojde pouze k navržení parcely cesty podél okraje pole pro zpřístupnění lesního bloku. Navrhovaný povrch cesty je travnatý, neboť se nepředpokládá příliš časté využívání této cesty. Stávající připojení na silnici II/455 je pod úhlem 78,12. Pro toto napojení byly dle normy ČSN vykresleny rozhledové trojúhelníky. Rozhled ze stávajícího výjezdu je nedostačující, což je způsobeno především prostorovým uspořádáním hlavní silnice. Navrženým řešením této nevyhovující situace je snížení nejvyšší povolené rychlosti ve vhodně zvoleném okolí tohoto sjezdu. Na silnici č.ii/455 bude vyústění osazeno směrovými sloupky Z-II c,d a na polní cestě č. 13 v místě vyústění bude osazena dopravní značka P6 Stůj, dej přednost v jízdě!. V místě napojení na silnici II/455 bude sjezd v délce 20,0 m zpevněn asfaltobetonem.a bude zde šířka 6,0 m (pro bezpečné vyhnutí dvou vozidel). Sjezd v místě napojení na silnici II/455 bude osazen příčným odvodněním, aby bylo zabráněno stékání povrchové vody na hlavní silnici

10 V trase cesty se nachází telekomunikační kabel. Polní cesta č. C14: - (C č.14) lesní cesta spojující západní a severní hranici k.ú., v obvodu zahrnuta pouze část jdoucí po louce - v lesním úseku zpevněná kamenivem, místy rozbahněná, š. cca 2,5 m, poměrně dobrý stav, na louce pouze vyježděné koleje Jedná se o rekonstrukci jednopruhové komunikace v délce 249 m, kategorie P4/30 šířka 4 m (3 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. Směrové řešení osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN popřípadě plně sledovala stávající výškové uspořádání cesty. Konstrukce vozovky: - nátěr dvouvrstvý (ČSN EN 12271) N DV - penetrační makadam hrubý PMH 100 mm Upravená pláň se zhutněním min. 30 MPa Polní cesta č. C15: - (C č.15) - navržena nová trasa vedoucí podél hranice EVL Písečná-mokřad směřující k pod železničním viaduktem a dále pak podél toku až k napojení na hlavní cestu č od viaduktu k napojení na cestu č. 12 má cesta travnatý povrch Jedná se o rekonstrukci jednopruhové komunikace v délce 789 m, kategorie P4/30 šířka 4 m (3 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. Směrové řešení osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN popřípadě plně sledovala stávající výškové uspořádání cesty. V rámci cesty je navržena jednostranná výhybna, v délce 20 m, šířka v koruně 6 m (km 0,391-0,423 km). Výhybnu tvoří vozovka stejné konstrukce cesty

11 Konstrukce vozovky: - nátěr dvouvrstvý (ČSN EN 12271) N DV - penetrační makadam hrubý PMH 100 mm Upravená pláň se zhutněním min. 30 MPa Polní cesta č. C18: - (C č.18) - obnova bývalé cesty odbočující z místní komunikace, která vede do České Vsi, obnovená cesta zpřístupňující lesní pozemky v lokalitě U kapličky - v současné době je původní cesta zarostlá dřevinami, neboť cesta nebyla v posledních letech používána, v návrhu je cesta vedená převážně po louce podél původní zarostlé cesty Jedná se o rekonstrukci jednopruhové komunikace v délce 413 m, kategorie P4/30 šířka 4 m (3 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. Směrové řešení osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN popřípadě plně sledovala stávající výškové uspořádání cesty. Konstrukce vozovky: - zatravňovací vrstva ZV 50 mm - vibrovaný štěrk VŠ 150 mm Upravená pláň se zhutněním min. 30 MPa c) Doklady o projednání: Výše popsané stavby byly v rámci plánu společných zařízení projednány a odsouhlaseny na sboru zástupců vlastníků, zastupitelstvem obce a předloženy k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Kopie zápisů z jednání a obdržených stanovisek jsou uloženy v dokladové části plánu společných zařízení. d) Fotodokumentace: - neobsahuje Grafické přílohy: Pro každou cestu zvlášť: G.1.1. Situace stavby M 1: G.1.2. Podélné profily M 1: 1 000/100 G.1.3. Vzorové příčné řezy (hlavní, vedlejší,doplňková) M 1: 50 G.1.4. Rozhledové trojúhelníky M 1:

12 G.2. Protierozní opatření pro ochranu ZPF Technická protierozní opatření nejsou navrhována některé prvky zařazené do vodohospodářských opatření plní též protierozní funkci

13 G.3. Vodohospodářská opatření Doplňující podklady: Pro návrh vodohospodářských opatření bylo vyhotoveno další zaměření skutečného stavu terénu. Toto zaměření provedla firma Zeměměřictví Jeseník v období 8-11 roku 2010 a doměření některých lokalit na jaře roku Byla určena povodí v kritických místech, pomocí metody CN-křivek byly určeny kulminační průtoky a objemy celkového odtoku v určených subpovodích. Předběžný inženýrsko geologický průzkum nebyl prováděn. Pro návrh pozemku jsou tyto podklady postačující. Textové přílohy: a) Průvodní zpráva: Identifikační údaje: Objednatel: Zhotovitel: Název akce: Název pozemkových úprav: Kraj: Obecní úřad. Katastrální území: ČR Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Jeseník K. Čapka 10/1147, Jeseník Sdružení VRV AGP, Nábřežní 90/4, Praha 5 Smíchov KPÚ Komplexní pozemková úprava v k.ú. Písečná u Jeseníka Olomoucký Písečná Písečná u Jeseníka Charakteristika území: Tok Bělá je hlavní vodotečí v katastru obce Písečná. Přitéká do katastru obce od jihozápadu, přibližně uprostřed k.ú. mění směr a dále teče směrem k jihovýchodu. V Písečné ústí z levé strany do Bělé vodní tok Žlebník a bezejmenný tok. Významným pravostranným přítokem je tok Chebzí, podél kterého vede katastrální hranice k.ú. Písečná u Jeseníka a Studený Zejf. Na řešeném území jsou poměrně rozsáhlé plochy s provedenými melioracemi. Intenzivní hospodaření na ZPF a rozsáhlé meliorace se bohužel negativně podepsaly na kvalitě krajiny, především byly narušeny odtokové poměry

14 Obec Písečná nemá v současné době vybudovanou soustavnou kanalizaci. V obci jsou vybudovány jen krátké úseky dešťové kanalizace, která slouží pouze k odvádění dešťových vod od objektů vzdálenějších od vodoteče. U převážné části objektů jsou dešťové vody odváděny povrchově, nebo vsakem do terénu. Recipientem dešťových vod je vodoteč Bělá, která prochází velkou částí obce. Předmět dokumentace: Vodohospodářská opatření ke zlepšení vodních poměrů Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění: Navržená opatření zpomalí odtok povrchové vody ze zájmového území a umožní bezpečnější odvedení vody intravilánem obce do řeky Bělé. Výchozí podklady pro návrh staveb: - rastrová a digitální verze dat ZABAGED - zaměření skutečného stavu v terénu - zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - vyhláška 545/2002 Sb. O postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav - Metodický návod k provádění pozemkových úprav - Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách Zásady návrhu: - zvýšit retenční schopnost krajiny - zpomalit povrchového odtoku - omezit zhoršování jakosti povrchové vody vodního toku Základní charakteristika staveb a jejich rozdělení: - opatření ke zlepšení vodních poměrů průlehy s hrázkami, hrázky na toku - opatření k odvádění povrchových vod z území svodné příkopy, zatrubnění - opatření k ochraně před povodněmi záchytné průlehy - opatření k ochraně povrchových a podzemních vod neobsahuje - opatření k ochraně vodních zdrojů - jedná se o pásma hygienické ochrany (nejsou navrhována v rámci KPÚ) neobsahuje - opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích neobsahuje - opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků neobsahuje Údaje o souladu s ÚPD: Výše uvedené prvky jsou v souladu s Územně plánovací dokumentací obce. Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správcům dotčených zařízení: byl předložen k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Výsledek projednání včetně kopii vyjádření jsou doloženy v příloze E. Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy

15 b) Technická zpráva: Průlehy s hrázkami jsou navrhovány na celkem pěti podélných mezích. Výška hrázek je cca 1 metr v závislosti na okolním terénu. Délka hrázek je závislá na šířce jednotlivých mezí (pohybuje se od 7 do 10 m). Při tvorbě dalšího stupně projektové dokumentace může dojít k posunu jednotlivých hrázek a případně i ke zvýšení jejich počtu na jednotlivých mezích. Retenční prostor vytvořený hrázkami má objem m 3. Hrázky budou vytvořeny z kamenů, které jsou v jednotlivých mezích nahromaděny. Pro jednotlivé hrázky a dočasnou zátopu nebudou navrhovány nové parcely. Meze zůstanou ve vlastnictví stávajících majitelů, pouze dojde k úpravě hranic parcel dle skutečnosti. U některých hrázek bude potřebné vykácení stávajícího porostu. Údržba hrázek bude spočívat pouze v pravidelném odstraňování náletu z tělesa hrázky. Dalším typem navrhovaných opatření jsou záchytné průlehy s překážkami ze zeminy, které zpomalí odtok vody z území. Tyto průlehy jsou navrhovány jako kombinované průlehy (vsakovací + odváděcí funkce) - vhodné pro středně těžké půdy, při větším výskytu přívalových dešťů, v terénu s velmi dlouhými svahy nebo při zvláštní ochraně, např. zástavba. Svodné příkopy jsou navrhovány s opevněním kamenným záhozem v celé délce. U svodného příkopu SP 1 je v úseku podél lesa nad přechodně chráněnou plochou Orobanche navrženo snížení pravé břehové hrany, toto řešení přinese dostatek vody na chráněnou louku. Zároveň se odlehčí příkopu v posledním úseku, kde je největší sklon. Poslední skupinou navržených opatření jsou úpravy příkopů, které vedou od propustků v tělese železniční dráhy do intravilánu obce. V současnosti jsou tyto příkopy v neuspokojujícím stavu a neplní dobře svoji funkci. U jednotlivých příkopů je navrženo zkapacitnění a zpevnění příkopů. Jedná se o tyto opatření: - zpevnění příkopu pod propustkem pod železnicí v k.ú. Česká Ves, v současné době dochází v vymílání příkopu, navržen je kamenný zához, nad domem č.p. 2 České Vsi je navrženo zatrubnění DN 800 a převedení pod silnicí I/44 do Žlebníku - zpevnění a přeložení příkopu pod propustkem P8, dojde k napřímení koryta příkopu, neboť v současné době zahýbá příkop na parcelu 7/8 a vytváří zde zamokřenou plochu, příkop bude zaústěn do příkopu, který odvádí vodu z rybníčku Brčálníku -zpevnění příkopu pod propustkem P9, přes parcely 108/3 a st. 161 dojde k opravě nefunkčního zatrubnění DN na loukách pod propustkem P10 jsou navrženy ochranné hrázky o výšce 1 m a šířce 3 m, které ochrání níže položenou zástavbu před přitékající vodou, hrázky směřují vodu do zatrubnění DN 800, které vede pod silnicí I/44 a ústí do Žlebníku - dalším navrženým opatřením je zpevnění příkopu od trati, které zaústí do stávající dešťové kanalizace u paneláku

16 - hydrotechnické výpočty: Voda z tohoto subpovodí nad průlehem ZP 1/1 bude převedena propustkem P6 pod hlavní cestou č. 12 do záchytného průlehu ZP 2 a odtud do přítoku Žlebníku

17 Voda z tohoto subpovodí nad průlehem ZP 1/2 bude převedena propustkem P5 pod hlavní cestou č. 12 do průlehu s hrázkami PH

18 Voda ze subpovodí nad průlehem ZP 1/3 bude převedena propustkem P4 pod hlavní cestou č. 12 do stávající podélné meze

19 Voda ze subpovodí nad průlehem ZP 1/4 bude převedena stávajícím propustkem P3 pod hlavní cestou č. 12 do bezejmenného levostranného přítoku Bělé

20 Před vodou z této lokality chrání zástavbu záchytný příkop ZPŘ 3 a záchytný průleh ZP 5. Pod hlavní cestou č. 9 bude vybudován nový propustek P1, který bude dimenzován na 20-ti letou vodu

21 Průleh ZP 3 zachytí a usměrní vodu do propustku P10, pod propustkem dojde k volnému rozlivu na stávající louku

22 Záchytný průleh ZP 4 bude zaústěn do zatrubnění odvádějícího vodu do Bělé. Toto zatrubnění pojme více než 50-ti letou vodu

23 Do tohoto povodíčka nad záchytným průlehem ZP 5 bude přitékat ještě voda propustkem P1. Zástavba obce pod tímto průlehem bude ochráněna před 20-ti letou vodou

24 Voda z tohoto povodíčka bude odváděna záchytným průlehem ZP 6 chránícím zástavbu do bezejmenného toku. Tento průleh je dimenzován na 20-ti letou vodu

25 c) Doklady o projednání: Výše popsané prvky byly v rámci plánu společných zařízení projednány a odsouhlaseny na sboru zástupců vlastníků, zastupitelstvem obce a předloženy k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Kopie zápisů z jednání a obdržených stanovisek jsou uloženy v dokladové části plánu společných zařízení. d) Fotodokumentace: - neobsahuje Grafické přílohy: G.3.1. Přehled vodohospodářských opatření M 1: G.3.2. Podélné profily průlehů s hrázkami M 1: 1 000/100 G.3.3. Vzorový příčný řez hrázkou a průlehem s překážkami ze zeminy M 1:

26 G.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí Doplňující podklady: Pro návrh opatření sloužící k ochraně a tvorbě ŽP nebyly vyhotoveny další průzkumy či rozbory v území. Pro návrh pozemku jsou základní podklady postačující. Textové přílohy: a) Průvodní zpráva: Identifikační údaje: Objednatel: Zhotovitel: Název akce: Název pozemkových úprav: Kraj: Obecní úřad. Katastrální území: ČR Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Jeseník K. Čapka 10/1147, Jeseník Sdružení VRV AGP, Nábřežní 90/4, Praha 5 Smíchov KPÚ Komplexní pozemková úprava v k.ú. Písečná u Jeseníka Olomoucký Písečná Písečná u Jeseníka Charakteristika území: Na části zájmového území k.ú. Písečná u Jeseníka se nachází II. až IV. zóna chráněné krajinné oblasti Jeseníky. V řešeném území jsou zastoupeny i Evropsky významné lokality, patřící do mezinárodního systému NATURA 2000: Písečná-mokřad a Rychlebské hory Sokolský hřbet. Zájmové území spadá do IV. vegetačního stupně - bukového. Dle biogeografických jednotek spadá zájmové území do Jesenického a Vidnavského bioregionu. Předmět dokumentace: Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění: Navržené opatření zvýší ekologickou stabilitu zájmového území. Výchozí podklady pro návrh staveb: - digitální barevné ortofoto kladu listů Státní mapy 1:

27 - rastrová a digitální verze dat ZABAGED - zaměření skutečného stavu v terénu - Územní plán obce Písečná - zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - vyhláška 545/2002 Sb. O postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav - Metodický návod k provádění pozemkových úprav - Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách Zásady návrhu: Biocentrum je definováno prováděcí vyhl. č. 395/92 Sb. k zák. č. 114/92 Sb. jako biotop nebo skupina biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Biokoridor je definován prováděcí vyhl. č. 395/92 Sb.k zák. č. 114/92 Sb. jako území, které neumožňuje rozhodující části organismu trvalou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. Interakční prvek Je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně stabilní krajinu. Základní charakteristika staveb a jejich rozdělení: Doprovodná výsadba podél polních cest Údaje o souladu s ÚPD: Prvky ÚSES (biokoridory) jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci obce. Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správcům dotčených zařízení: byl předložen k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Výsledek projednání včetně kopii vyjádření jsou doloženy v příloze E. Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy. b) Technická zpráva: Interakční prvky: V souladu s územním plánem je navržena výsadba podél cesty č. 8, doplnění výsadby podél cesty č. 12 a doplnění výsadby u cesty č. 16. Vliv výše uvedených staveb na životní prostředí: Stavby z ekologického pohledu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí

28 c) Doklady o projednání: Výše popsané stavby byly v rámci plánu společných zařízení projednány a odsouhlaseny na sboru zástupců vlastníků, zastupitelstvem obce a předloženy k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Kopie zápisů z jednání a obdržených stanovisek jsou uloženy v dokladové části plánu společných zařízení. d) Fotodokumentace: - neobsahuje Grafické přílohy: G.4.1. Přehledná situace ÚSES M 1: G.4.2. Vzorový příčný řez IP M 1:

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na sluţby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 , tel. 585 154 927, 737 786 926 Lesní cesta Carvánecká (Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky lesní cesty.) Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 Číslo paré: /1/ Objednatel: Zakázka:

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice 1. Technická zpráva 1.1.Úvod Katastrální území Drahelčice a Hořelice-část se nachází na západ od Prahy ve Středočeském kraji. Sousedí s katastry Úhonice,

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: T U R I S T I C K Ý C H O D N Í K V O S E C K Á T V A R O Ž N Í K Okres: Semily

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Návrh územního plánu Horažďovice Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající územní plán: Zastupitelstvo města Horažďovice Číslo veřejné

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

Základní část dokumentace PSZ v k. ú. Uherský Brod

Základní část dokumentace PSZ v k. ú. Uherský Brod TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah 1 Úvodní část... 4 1.1 Výchozí podklady... 5 1.1.1 Podklady z katastru nemovitostí...5 1.1.2 Ostatní mapové podklady...6 1.1.3 Právní předpisy a metodické návody, další podklady...6

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 3. Situace - technická infrastruktura 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Ing.Pavel Lexa, Mnichovka

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

SEZNAM DOKUMENTACE C - SITUACE STAVBY : C 1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: 10000 C 2 - KOORDINAČNÍ SITUACE 1: 2000

SEZNAM DOKUMENTACE C - SITUACE STAVBY : C 1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: 10000 C 2 - KOORDINAČNÍ SITUACE 1: 2000 SEZNAM DOKUMENTACE A - B - PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C - SITUACE STAVBY : C 1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: 10000 C 2 - KOORDINAČNÍ SITUACE 1: 2000 D - DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) : D 1

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE ZMĚNA č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE 1 Obsah: Lokalita č.1....3 Lokalita č.2 5 Lokalita č.3....6 Lokalita č.4....8 Lokalita č.5..10 Lokalita č.6.. 11 Lokalita č.7..13 Lokalita č.8..14 2

Více

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí odbor dopravy Vaše zn./ ze dne Naše zn. 19033-14/OD-3506-2014/DIR(SR/41) Vyřizuje/tel. Dirr Radek/461550462 Svitavy 2014-04-14 e-mail radek.dirr@svitavy.cz Účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa Název stavebního díla: Cyklostezka Kunovice I. etapa Katastrální území: Obec: Okres: Kraj: Vlastník díla: Správce vodního toku: Kunovice, Podhradní Lhota Kunovice,

Více

K O M P L E X N Í P O Z E M K O V Á Ú P R A V A

K O M P L E X N Í P O Z E M K O V Á Ú P R A V A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ České Budějovice, Staroměstská 1, 370 04 www.geopozem.cz POZEMKOVÉ ÚPRAVY K O M P L E X N Í P O Z E M K O V Á Ú P R A V A KPÚ Břilice k.ú. Břilice (okres Jindřichův Hradec);615021 M

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, ČÍSLO JEDNACÍ: 20 242/2007/ZP/JAFE-231.2 ČÍSLO EVIDENČNÍ: 105 804/2007 Váš dopis zn./ze dne: - dle rozdělovníku - VYŘIZUJE:

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Úvod, použité podklady 2

Úvod, použité podklady 2 Obsah: str. Úvod, použité podklady 2 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3 b) Údaje o splnění zadání,

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY Veřejná zakázka: Vybudování cyklostezky Radslavice Sušice v trase Jantarové stezky Zadavatel: Obec Radslavice VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VYBUDOVÁNÍ

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice Viz. rozdělovník 2138/ZP/2008-Čr 12.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

OBEC ŠTĚCHOVICE Č../2009

OBEC ŠTĚCHOVICE Č../2009 Opatření obecné povahy územní plán Štěchovice OBEC ŠTĚCHOVICE V e ř e j n á v y h l á š k a Č../2009 Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Štěchovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 370 49 České

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY 1. Popis území 2. Popis stavebně technického řešení a) Kategorie cesty b) Směrové vedení trasy c) Připojení na stávající komunikace d) Výhybny e) Rozšíření v obloucích f) Odvodnění

Více

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom.

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom. Páteřní cyklotrasa přeložka stávající cyklotrasy - začátek řešené oblasti na komunikaci vedoucí po okraji Stromovky, návaznost na stávající vedení cyklotrasy (vedoucí z centra ČB) místní asfaltová, šířky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více