... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen

2 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně se všichni uţ těšíme na prázdniny, ale zvláště my učitelé si uvědomujeme, ţe osm týdnů není v ţivotě lidském zase tak dlouhá doba a ţe jen co se rozloučíme a rozjedeme na tábory, dovolené a k babičkám a dědečkům, budeme uţ myslet na to, kolik zbývá do začátku dalšího školního roku. A do počátku nové práce, mimo jiné práce na novém čísle Školního zpravodaje. Těšme se tedy nejen na prázdniny, ale i na to, ţe se zase sejdeme a budeme společně něco vytvářet. Školní zpravodaj, školu, komunitu, zkrátka něco, co má smysl a z čeho můţeme mít radost. Za redakci přeje hezké prázdniny Jana Kubátová Obsah: Reportáže z výletů Str. 3 = Foto výlet do Písku Str. 4 = exkurze na skládku TKO, výlet 7. tř. Str. 5 = Komiks k výletu 7. tř. Str. 6 = Výlet 8. tř. Str. 6,7 = exkurze 8. a 9. tř. do Příbrami Str. 7 = Dětský den Str. 8 = Zájezd za Hurvínkem Str. 9 = Závěrečný výlet 9. tř. Str = Pionýr v technickém muzeu Sport Str. 12 = Fotbalové jaro na ZŠ Čimelice Str. 13 = Turnaj v minifotbale, turnaj ve stolním tenise Str. 14 = Atletika Písek Str. 15 = Atletika Čimelice Str. 16 = Cesta kolem světa za sportem Str. 17 = Vybrali jsme ze sportu Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Str = Anketa k návštěvě Prahy Str. 19 = Letní tábory Str = Rozlučkový rozhovor Str = Nightwish Str. 23 = Tip na CD Str. 24 = Víte, ţe Str. 25 = Tip na film Str. 26 = Černá magie Str. 27 = Od učitele nejen pro učitele Str. 28 = Osmák Degu Str. 29 = Portal 2 Str. 30 = Rovnátka Str. 31 = Úvaha o nesmrtelnosti Str. 32 = Příběhy Nočního hlídače a Robinových zbojníků (část 5.) Str.33,34 = Rozhovor s M.Mikešem (judo) Str. 35 = Dopravní hřiště Str.36 = Úvaha o zrození a ţárlivosti *Pozn.: Značka... kdekoliv v časopise znamená, že článek pokračuje na další straně. 2

3 Fotografický výlet do Písku Jak bývá zvykem, nejdříve jsme se všichni sešli na vlakovém nádraţí. Poté jsme čekali na vlak. Ten přijel a my jsme nasedli. A uţ jsme ujíţděli do Písku. Kdyţ jsme vystoupili na hlavním nádraţí, nejdříve jsme se vyfotili. Pak jsme pokračovali dál. Šli jsme parkem a fotili jsme vše, co nám přišlo do cesty. Poté jsme došli aţ ke kostelu na malém náměstí. Chvilku jsme čekali a pak přišel jeden pán, který nás vzal do kostela na vyhlídkovou exkurzi. Nejdříve nám ukázal kamenné srdce. Říkal, ţe ho tam vytvořili, protoţe přesně na to místo dopadl jeden muţ a zabil se. On totiţ skočil z kostela. Náš průvodce dovyprávěl a my jsme šli po točitých schodech aţ do místnosti, kterou se prošlo na vyhlídku. Bylo to úchvatné a byla to výška. Nakonec jsme sešli dolů po schodech a koupili jsme si pár talismanů. Venku jsme si to nasměrovali ke sladovně. Vešli jsme do sladovny a po schodech jsme se dostali do místnosti plné zábavy. Bylo tam vše o literatuře, kvízy, mohli jsme se tam dívat na televizi. Prošli jsme všemi místnostmi a vyšli ven. Na posilněnou jsme šli do pizzerie. Nakonec jsme se vrátili na vlakové nádraţí a jeli jsme domů. Kristýna Račanová Foto: Olga Vilímová 3

4 Výlet na skládku TKO Dne 18. dubna jsme se my ţáci 8. a 9. třídy sešli za sportovní halou v Čimelicích, od které jsme se měli autobusem nechat odvézt na skládku do Smrkovic. Někteří se těšili a někteří nechtěli do špinavého prostředí, kde se budou povalovat různé věci. Ve Smrkovicích se nás ujal jeden z vedoucích pracovníků skládky, viděli jsme spoustu strojů a jiné techniky, která uklízela obrovské kupy odpadků. Také jsme viděli tuny plastů, papíru a jiného odpadu, který byl slisován do kostek (např. plastové lahve). Nakonec jsme se šli podívat na obrovský prostor, kam se všechny odpady vyváţely. Takţe jsme viděli i popelářský vůz, který mohl ten den vyváţet popelnici třeba zrovna u nás. Ten, kdo viděl, jak se lidé pracující na skládce přehrabují v rukavicích vším tím odpadem, nejspíš si řekl:,,to se budu radši učit, neţ abych tady skončil. Většina z nás uţ se těšila do Písku, kde jsme měli rozchod a kde nás poté někteří spoluţáci opustili. Kdyţ jsme nakonec my zbylí dojeli do Čimelic, řekli jsme si i mezi sebou, ţe bude asi lepší, kdyţ se budeme učit. S tím kaţdý souhlasil a pak uţ jsme šli raději domů. Vojtěch Mastný Výlet 7. třídy Náš výlet se uskutečnil 26. května. Z čimelického nádraţí jsme vyrazili směr nádraţí České Budějovice, odkud jsme se vydali do kina CineStar. Film Rio, který jsme si vybrali, se nám moc líbil. Poté jsme se přesunuli k náměstí, kde jsme dostali rozchod. Sraz měl být po hodině a půl u kašny. Mnozí z nás ale ke kašně dorazili dřív a někteří jedinci se pěkně zmáčeli. Paní učitelka se tomu naštěstí jen zasmála a po hlasování o dalším programu jsme šli do muzea. Tam jsme odpovídali na různé otázky, které pro nás připravili pracovníci muzea. Při zpáteční cestě k vlaku jsme se zastavili v McDonaldu, abychom potěšili svá bříška. Cesta do Čimelic trvala asi hodinu a čtvrt a moc jsme si ji uţili. Domů jsme se vrátili naplněni radostí z tohoto výletu, který se moc vydařil. Anna Kulasová, Monika Valová 4

5 5 Autor komiksu: Monika Valová

6 Výlet 8. třídy do Prahy Ještě jako 7. třída jsme vyhráli den volna v soutěţi za úklid, a tak jsme se rozhodli uţit si ho v Praze. Nejdříve jsme se dohadovali kde, nakonec zvítězil velký aquapark v praţských Čestlicích. Jelikoţ nám p. uč. Zieglerová nabídla i moţnost navštívit VŠCHT ( Vysokou školu chemicko technologickou), neváhali jsme a vzali jsme ji všema deseti. Vyrazili jsme 24. května 2011 v ranních hodinách autobusem. V Praze jsme nejdříve navštívili VŠCHT. Ukázali nám zdejší prostory, laboratoře, a dokonce i jeden menší pokus. Nadšení, ale především vyčerpaní velkým mnoţstvím informací jsme se vydali metrem do Čestlic. V aquaparku jsme strávili přes pět hodin na různých tobogánech a atrakcích. Nejvíce se nás zmocnil trychtýř a divoká řeka, odkud jsme vycházeli celí potlučení. A kdyţ uţ nás to nebavilo, obsadili jsme velké mnoţství vířivek. Domů jsme přijeli kolem osmé hodiny večerní úplně mrtví. A není divu, ţe se nám druhý den vůbec nechtělo do školy. Maximálně jsme si to uţili a těšíme se na další výlet. Jana Kašparová A ještě exkurze do Příbrami Jelikoţ uţ se blíţí konec školního roku a jezdí se na hodně výletů, i my jsme naplánovali další. Tím my se myslí ţáci 8. a 9. třídy, kteří jsme v pátek 27. května 2011 vyrazili do Příbrami. Cílem návštěvy bylo Hornické muzeum, důl Anna a Prokop, Ševčínský důl a Mineralogické muzeum. Do Příbrami jsme odjíţděli okolo půl deváté a zanedlouho jsme se jiţ procházeli Příbramí. Nakoukli jsme dokonce i pod zem, projeli jsme se podzemním vláčkem a poslechli si informace o zdejší těţbě stříbra a olověných rud. Domů jsme dorazili relativně brzo, kolem půl druhé, coţ mnozí z nás uvítali. Byl to hezký výlet a myslím, ţe jsme si z něj něco odvezli (minimálně kamínky jako suvenýry zakoupené v hornickém muzeu ).... Jana Kašparová 6

7 foto: Iva Jirušová a personál Hornického muzea Dětský den Kaţdý rok uspořádáme pro děti 1. stupně naší školy výjimečný den, plný her a soutěţí, které pro ně připravují ţáci 9. třídy. Letošní deváťáci byli super. Za vyhrané ţetony nakoupily děti v našem báječně zásobeném krámku vše, na co se srdce smálo. Však i celé dopoledne bylo báječné!... Marcela Vejcharová foto M.Vejcharové na následující straně 7

8 Zájezd za Hurvínkem V sobotu 7. května vyjela naše šestnáctičlenná skupina do Prahy. Bylo krásné počasí. Sluníčko nás doprovázelo na kaţdém kroku. V pravé poledne jsme se sešli před obuví v Čimelicích a odjeli jsme směr Praha Dejvice. Přesněji Dejvice 38. Tam totiţ sídlí nově zrekonstruované Divadlo S+H, tedy Divadlo Spejbla a Hurvínka. Jeli jsme na představení Jak pan Spejbl prášil. Pohádka vychází z příběhu barona Prášila. Dostali jsme se na sýrový ostrov, na mořskou bárku, do břicha velryby i na Měsíc, odkud nás přivezly měsíční včely. Divadlo bylo moc hezké. Všem dětem se moc líbilo. Na závěr ještě společnou fotografii před maxi loutkami Spejbla i Hurvínka. A odjezd směr Čimelice. Dalším představením, které bychom rádi viděli, bude Hurvínek uţ zase zlobí. Pojeďte s námi, rádi Vás uvidíme! Terezka Maštalířová Foto: Š. Maštalířová 8

9 Závěrečný výlet 9.třídy do Mozolova Ve středu kolem 6:30 hod se většina ţáků naší třídy shromáţdila na náměstí, kde na nás čekal pan učitel Linhart s autem, abychom si k němu naloţili zavazadla. Poté jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl do Milevska na hlavní nádraţí. Cesta probíhala celkem v klidu, protoţe většina z nás ještě dospávala brzké ranní vstávání. Kdyţ jsme dorazili do Milevska, šli jsme se jako první podívat na husitskou kapli, do které jsme se sice nedostali, ale alespoň jsme se před ní vyfotili. Po obhlédnutí milevského parku jsme vyrazili směrem ke klášteru premonstrátů. Zde nás prováděla velice příjemná paní, dokonce nás nechala vylézt na chatrnou věţ, kam nikoho nepouští. Ke konci prohlídky uţ nikdo moc nevnímal, protoţe všichni měli hlad a těšili se do pizzerie. Po tom, co se všichni najedli do sytosti, vyrazili jsme autobusem do Nadějkova, odkud jsme museli jít asi 5 km pěšky. Cesta v takovém vedru byla vyčerpávající, ale do mozolovského střediska dorazili všichni. Po ubytování nás čekaly míčové hry, povídání a posilovna. Navečer byli všichni u chatek a povídali si nebo něco hráli. Jediný problém nastal asi kolem 22:00, kdy Jíře Kůrků,,začala být zima :D, ale protoţe ji všichni mají rádi, tak nakonec usínala pod horou peřin. Následující den kolem 8. hodiny ranní byl budíček, poté jsme si došli na snídani, umýt se a připravit se na orientační běh. Kolem půl desáté dorazili všichni na start a po desetiminutových intervalech vybíhali hoši jednotlivě a děvčata po dvojicích. Terén nám pan Linhart připravil vyčerpávající (kopřivy, klíšťata, příkré kopce ). Někteří z nás doběhli dokonce i 10 kilometrů mimo trať. Nakonec jsme ale kolem půl dvanácté všichni dorazili do cíle. Naobědvali jsme se a vyrazili na další míčové hry (stolní tenis, přehazovaná, badminton, nohejbal). Kdyţ byli všichni řádně unavení, holky připravily táborák a šlo se na opékání buřtů, kde jsme se všichni do sytosti najedli, popovídali si a někteří z nás zůstali u ohně do tří hodin do rána. Poslední den byl budíček v 8 hod ráno pro některé z nás zničující. Opět jsme se nasnídali a vyrazili si zahrát poslední hry na tomto výletu. Kolem 12. hodiny jsme vyšli do Nadějkova na autobus, který nás dovezl do Milevska. Oběd byl opět v pizzerii. Poté nás vezl autobus do Čimelic a posilněni posledními, ale krásnými záţitky rozešli jsme se všichni do svých domovů. Pro mě osobně to byl jeden z nejkrásnějších třídních výletů, kterých jsem se zúčastnil. Opravdu kaţdý z nás si to uţil, a také proto se mi bude po všech stýskat, aţ odsud odejdeme a tolik se neuvidíme. Bylo to krásných devět let, určitě na sebe budeme všichni vzpomínat jen v dobrém. Tímto bych se s Vámi všemi chtěl rozloučit, určitě se budeme stále vídat, sice ne tak často, ale přece. Přejeme Vám hodně úspěchů a vzpomínejte na nás prosím v dobrém. Karel Hrabě 9 Foto: Vláďa Linhart

10 Něco málo z historie motorismu aneb postřeh z exkurze do Národního technického muzea Dnes jiţ historický motocykl značky Pionýr, jehoţ exemplář jsme mimo jiné měli moţnost vidět při návštěvě Národního technického muzea v Praze, se stal námětem následujícího rozhovoru, který připravili Karel Hrabě a Martin Nosek. Martin: Co si o tomto skoro zapomenutém stroji myslíš? Karel: Myslím si, ţe na dřívější dobu to byl velice rychlý a spolehlivý stroj. Mohl dosahovat rychlosti aţ 70 km/h a to na dobu kolem roku 1950 bylo hodně. Ale na dnešní dobu je zaostalý a pomalý. M: Jaké jsou jeho jízdní vlastnosti? K: Jízdní vlastnosti dnes především záleţí na technickém stavu, v jakém motocykl máte. Pokud v dobrém, tak je jízda plynulá, hlučná a ne moc pohodlná. Ale je krása na něm jet. M: Jaké má tento stroj klady a zápory? K: Především v dřívější době na něm lidé ţádné zápory nehledali. Patrně to byla špička ve své třídě motorek, ale na dnešní dobu je dost hlučný a pomalý. M: Myslíš si, že je dobré začít v 16 letech na tomto stroji jezdit? K: Záleţí na tom, jak se chováš k ostatním řidičů a k samotnému stroji. Pokud se o něj dobře staráš, nevytáčíš ho do vysokých otáček a neděláš na něm kravinky, jak to má dnešní mládeţ ve zvyku, tak nevadí, kdyţ na něm mladí jezdí. M: Já se tedy musím přiznat, že jsem jeden z těch, co prohánějí pionýry po okolí :-D. Myslíš si, že ten, kdo má v dnešní době pionýra v dobrém stavu, se může považovat za sběratele? K: Pokud máš stroj v dobrém optickém i technickém stavu, tak na dnešní dobu je to uţ sběratelský kousek. M: Je obtížné shánět náhradní díly na tyto stroje, když jsou obchody zaplavené náhradními díly na nejnovější typy motorek? K: Pokud znáš nějaký obchod, kde součástky na pionýra mají, tak to není obtíţné. Já znám jeden obchod s těmito věcmi, který je v Písku. Zde seţenu skoro kaţdý díl, co hledám. Ale stává se to obtíţnějším, protoţe jsou to dosti staré stroje a obchodům se nevyplácí prodávat a objednávat náhradní díly

11 M: Je provoz náročný nebo drahý? K: Při ohledu na dnešní ceny benzínu je provoz někde v průměru. Sám nevím, kolik litrů si řekne pionýr na 100 km. Ale je to zastaralý stroj, takţe by to mohlo být tak kolem 8 L/100 km. Coţ se zdá být dost, ale některá auto to mají velmi podobně. Vlastě nic jiného na jeho provoz nepotřebujete. Občas promaţete pohyblivé části a můţete s ním najet dalších mnoho kilometrů. A kdyţ se vám něco rozbije, tak musíte koupit náhradní díl. Ceny náhradních dílů jsou různé. M: Je pionýr praktický? K: Praktický jako auto určitě není, ale jeho velkou výhodou je jednoduchost a to, ţe můţe jet po různých terénech - po silnici, písku, sněhu. Po polních cestách se s ním dá jet docela rychle. M: Myslíš si, že pionýra neboli slangově fichtla zná hodně lidí? K: Já si myslím, ţe ano, vţdyť to není tak dávno, co vyšel z módy. Ještě naši tatínkové na nich proţívali svá pubertální léta. A dost se toho dovíte i z televize, protoţe ve starších filmech se tyto stroje objevují. M: Kdyby se měly vrátit na trh nové modely pionýrů, měly by nějakou šanci se v dnešní době uchytit? Když je taková konkurence? K: To opravdu nevím, ale určitě by se našel někdo, kdo by si chtěl připomenout svá léta strávená na pionýru jeho koupí. M: Jak vidíš budoucnost pionýra? K: Myslím si, ţe jednou se stane opravdu historickým kouskem, který si zaslouţí své čestné místo v muzeích. Ale do té doby bude slouţit všem začátečníkům i těm, kterým se prostě líbí a oblíbili si ho jako já. M: Tak to s tebou můžu jenom souhlasit. Protože mým oblíbencem je taky a užívám si jízdy s ním. Až někde někdy uvidíte pionýra, tak mu složte poklonu, protože tento stroj si to opravdu zaslouží! 11

12 Úspěšné fotbalové jaro na ZŠ Čimelice Mc Donalds CUP 2011 Ve dnech 27. a 28. dubna 2011 se ţáci 1. stupně ZŠ Čimelice zúčastnili okresního finále v Mc Donalds CUPU. Letos se konal jiţ 14. ročník tohoto fotbalového turnaje. Hrálo se na umělé trávě v areálu FC Písek ve dvou kategoriích (1.-3. třída a 4.-5.třída). V mladší kategorii obsadili ţáci poslední 10. místo. Jejich starším kolegům se turnaj vydařil a po 5 zápasech ve skupině postoupili do finále se ziskem 15 bodů a skórem 11:0. Ve finále skončilo utkání v základní hrací době 0:0 a na penalty jsme bohuţel prohráli. Konečné 2. místo je velkým úspěchem ţáků ZŠ Čimelice a navázáním na 1. místo z roku 2009 a 2. místo z loňského ročníku! Fotbalový turnaj o pohár starosty města Mirotice Ve čtvrtek se v Miroticích na fotbalovém hřišti Bahnice uskutečnil 2. ročník fotbalového turnaje o pohár starosty města Mirotice. Turnaj byl vypsán pro tři věkové kategorie (1.-3.třída, 4.-5.třída a 6.-9.třída). Hrálo se na polovině velkého fotbalového hřiště v počtu 7+1. V kaţdé kategorii se zúčastnila 4 druţstva pořádající ZŠ Mirotice, dále ZŠ Mirovice, ZŠ Čimelice a ZŠ Chraštice. Hrálo se systémem kaţdý s kaţdým. Ţáci ZŠ Čimelice dosáhli ve všech kategoriích velmi dobrých výsledků. V nejmladší kategorii třída obsadili 2. místo a ve zbylých dvou kategoriích první místa!!! Vláďa Linhart Foto: Olga Vilímová 12

13 Turnaj v minifotbale Ve středu se konalo v Milevsku na umělé trávě okresní finále v minifotbale ţáků 7., 8. a 9. tříd. Finálového turnaje se zúčastnilo 8 škol (ZŠ Chyšky, ZŠ Sepekov, ZŠ Kovářov, ZŠ Čimelice, ZŠ Bernartice, Gymnázium Milevsko, 1.ZŠ Milevsko a 2.ZŠ Milevsko) a hrálo se ve dvou skupinách. Čimeličtí porazili ve skupině Gymnázium Milevsko 2:1, 1.ZŠ Milevsko 1:0 a remízovali se Sepekovem 1:1! V semifinále porazili Bernartice 2:1 a postoupili do finále, ve kterém prohráli po boji se Sepekovem 2:0 a obsadili krásné 2. místo! Tým hrál ve sloţení: Karel Hrabě, David Pšeničný, Jakub Vařenka, Martin Nosek, Jan Bystřický, Ondřej Bernatík, Vojtěch Mastný a Martin Kaššák. Turnaj ve stolním tenise Ve čtvrtek se konal v Miroticích turnaj ve stolním tenise o pohár ředitele ZŠ Mirotice. Kromě pořádající ZŠ Mirotice se turnaje zúčastnily další tři školy (ZŠ Čimelice, ZŠ Chraštice a ZŠ Mirovice). V rámci celého turnaje se hrál turnaj smíšených druţstev a turnaj jednotlivců. Turnaj smíšených druţstev byl rozdělen na 2 kategorie (ţáci a ţákyně tříd a tříd), turnaj jednotlivců se hrál bez rozdílu věku a pohlaví. Čimelickým ţákům se turnaj velice vydařil! Smíšené druţstvo starších ţáků ve sloţení Kristýna Ţahourová, David Pšeničný, Martin Nosek a Jan Vašek obsadilo 1.místo! Druţstvo mladších ţáků ve sloţení Monika Valová, Lukáš Vala a Jan Kuchta skončilo také na 1. místě! V turnaji jednotlivců vybojoval David Pšeničný 1.místo a Jan Vašek 2.místo! Vláďa Linhart Foto: Olga Vilímová 13

14 Atletické závody pro žáky a žákyně z I. stupně základních škol Ve středu se jiţ podruhé konaly na nově zrekonstruovaném atletickém stadionu v Písku atletické závody pro ţáky a ţákyně z I. stupně základních škol. Z naší školy se jich zúčastnilo 17 vybraných atletů. Mohli závodit v krásném prostředí a letos nám vyšlo i perfektní počasí. Na místo jsme dorazili vlakem, na stadionu uţ nás čekala pí. učitelka Andrea Zelenková. Naše výprava byla stejně úspěšná jako ta loňská a medaile si odvezlo pět čimelických závodníků. Z první třídy byl úspěšný Martin Štrouchal, který vybojoval stříbrnou medaili v hodu kriketovým míčkem. Mezi druháky si také stříbro odvezl David Račan za běh na 60m. Krásný výkon předvedl Martin Vašek ze čtvrté třídy, který si pro stříbro doběhl v běhu na 600 m. Nejlépe si vedli reprezentanti z páté třídy. Lucka Počtová byla třetí nejrychlejší v běhu na 60 m a odvezla si bronzovou medaili. Jakub Klimeš posledním pokusem skočil svůj osobní rekord 422 cm a ve své kategorii vyhrál! Celkem naši závodníci získali 144 bodů a obsadili pěkné sedmé místo mezi jedenácti zúčastněnými školami. Na závěr bych chtěla moc pochválit všechny naše závodníky za velikou snahu podat co nejlepší výkon a tím úspěšně reprezentovat ZŠ Čimelice. Iva Jirušová Foto: Iva Jirušová 14

15 Závody pro malé atlety z I.stupně na dráze v Čimelicích Ve čtvrtek 27. května 2011 proběhly na dráze v Čimelicích další atletické závody pro malé atlety z prvního stupně. Tentokrát se jich zúčastnilo 80 závodníků ze čtyř škol (kromě nás ještě závodníci z Mirovic, Mirotic a Chraštic). Všechny děti soutěţily ve čtyřech disciplínách (skok daleký, hod kriketovým míčkem, sprint a běh vytrvalý) a kaţdá disciplína byla hodnocena zvlášť. Počasí nám přálo. O malé závodníky i hladký průběh závodů se výborně starali nejen zúčastnění učitelé, ale i naši deváťáci. Pomáhali s plným nasazením a určitě si zaslouţí velkou pochvalu! A jak dopadly celkové výsledky? Pro naši školu nepochybně výborně! Z pěti kategorií jsme vyhráli tři. Mezi prvňáky zvítězil Martin Štrouchal, mezi třeťáky Filip Chylík a mezi páťáky Jakub Klimeš. Naše děti mnohokrát vystupovaly na stupně vítězů, aby si převzaly keramické medaile, diplomy a věcné odměny (fixy, bločky, sladkosti) za potlesku přihlíţejících diváků. Absolutními vítězi těchto závodů se stali MARTIN ŠTROUCHAL a FILIP CHYLíK. Martin Štrouchal vyhrál skok daleký, hod kriketovým míčkem a běh na 300 m, jen ve sprintu obsadil třetí místo. Filip Chylík byl stejně úspěšný - první ve sprintu a ve skoku dalekém a druhý v běhu vytrvalém a hodu kriketovým míčkem. Všichni účastníci se snaţili o své nejlepší výkony a navzájem si fandili. Věřím, ţe na den plný atletiky budou rádi vzpomínat! Iva Jirušová Foto: Iva Jirušová 15

16 Cesta kolem světa za sportem Wimbledon Poslední díl seriálu Cesta kolem světa za sportem ve školním roce 2010/2011 věnujeme tenisu. Přesněji řečeno tenisovému mistrovství na trávnících. Toto mistrovství je nejstarší a nejslavnější turnaj v tenisovém světě. Koná se kaţdý rok v červnu nebo červenci, je to třetí grandslamový turnaj sezóny. Odehrává se na travnatých kurtech All England Clubu, sídlícím na londýnském předměstí Wimbledon. Typické pro Wimbledon je anglické proměnlivé počasí. Jeden den můţe svítit slunce, ale další tři dny můţe jen propršet. Wimbledon si zakládá také na tradicích a své historii. Dokonce i šatny jsou dodnes dřevěné a zcela původní. První ročník se odehrál uţ v roce Ţeny na něm hrají od roku 1884, ve stejném roce se také začala hrát muţská čtyřhra. V roce 1913 byla přidána čtyřhra ţen a smíšená čtyřhra. Na současném místě se hraje od roku Od roku 2007 tu byl zaveden systém jestřábí oko kontrola míčku a zjišťování in nebo out a počítačová animace doteku míčku na povrch dvorce. Nejvíce titulů získali: muţi - Pete Sampras (7x), ţeny - Martina Navrátilová (9x) Pohár a mísa pro vítěze turnaje ve dvouhře Zdroj: Připravil David Pšeničný 16

17 Vybrali jsme ze sportu: A bronz je doma Jsem zas nabitý láskou k hokeji, přiznal Hadamczik Unavený, ale s medailí, kterou si můţe připnout k dvěma uţ vybojovaným. Bronz z olympiády 2006 a stříbro ze světového šampionátu v témţe roce. V neděli do sbírky získal třetí velký kov - bronz z Bratislavy z mistrovství světa. Osm výher a jediná poráţka v semifinále rozhodla, ţe čeští hokejisté s trenérem Aloisem Hadamczikem slaví třetí místo. Jsem zas nabitý láskou k hokeji. Je to záţitek, kdyţ se i výborní hráči z NHL radují v kabině, byl spokojený kouč po výhře 7:4 nad Ruskem. Je to úleva. Po tom, co jsme předváděli. Kdybychom nedovezli medaili, byl bych hodně zklamaný. Muţstvo od prvního zápasu předvádělo výborné výkony. Pro český hokej to je dobrá vizitka po loňském prvním místě a letošním třetím, zhodnotil dvoutýdenní maratón Hadamczik. Čeští hráči prohráli jediný duel, ale ten rozhodl, ţe zlato z Německa na Slovensku neobhájí. V semifinále se radovalo Švédsko a šlo do finále. Sehráli jsme těţká utkání a vyhráli jsme těţká utkání. Jen jednou jsme prohráli za celé mistrovství a nemohli jsme hrát o zlato. To mě mrzí nejvíc, přiznal český trenér nepovedený duel. Poděkoval jsem klukům, ţe můţu s takovou partou vynikajících hráčů pracovat. Tým se uţ utvářel v Brně a tady se dotvořil. Šel za svým cílem. Věděl, co chtěl. K utkání se Švédy uţ se nemá cenu vyjadřovat... tak dopadl pátek třináctého. Byli jsme z toho hodně smutní. Ale řekli jsme si, ţe hrajeme za výsledky a český národ a chceme fanoušky uspokojit medailí, pověděl spokojený Hadamczik. Přesto české muţstvo hrálo předposlední utkání na šampionátu. To o třetí příčku. Poslední tečka byla letos bez Česka, patřila severu Evropy. Mrzí mě to hodně a asi dlouho bude. Samozřejmě jsme spokojení s partou lidí i s předvedenou hrou. V ţádném utkání jsme nebyli horší, jen jednu třetinu se Švédskem. K maximální spokojenosti scházel zápas se Švédy, připomněl Hadamczik bolístku ze slovenského turnaje. Připravil K. Hrabě, zdroj: 17

18 ... Anketa Jak asi každý ví, v dubnu se někteří z nás zúčastnili výletu do Prahy, kde jsme navštívili technické muzeum a Národní divadlo. Pro toto číslo zpravodaje jsme vyzpovídaly pár zúčastněných žáků. 1. Byli jste spokojeni s tímto výletem? Honza Kuchta: Ano. Lucie Vlasáková: Ano, líbil se mi. Tereza Maštalířová: Ano. Aneta Vacková: Ano, moc se mi líbil. Pepa Biskup: Ano, byl jsem spokojený. 2. Zvolili byste příště jinou dopravu? Honza: Ne, autobus je v pohodě. Lucka: Ne, bylo to fajn. Terka: Ne. Aneta: Ne, vyhovovalo mi to. Pepa: Ne, ale někdy bychom se mohli po Praze přemístit metrem. 3. Co vás nejvíce zaujalo v technickém muzeu? Honza: Líbila se mi všechna ta auta. Lucka: Také auta. Terka: Auta. Aneta: Lokomotiva. Pepa: Celkově na mě muzeum působilo opravdu dobře. 4. Jaké další muzeum byste chtěli navštívit? Honza: Prehistorické muzeum. Lucka: Asi Národní muzeum. Terka: Národní muzeum. Aneta: Nějaké muzeum, kde se zabývají zvířaty Pepa: Také Národní muzeum 5. Líbilo se vám divadelní představení? Honza: Ano, bylo to zajímavé Lucka: Ano, líbilo se mi. Terka: Ano, bylo to zajímavé Aneta: Ano. Pepa: Ano, bylo to hezké. 6. Jaké představení byste nejradši zhlédli příště? Honza: Tarzan Lucka: Nějaký muzikál. Terka: Ráda bych shlédla hru Kat Midlář. Aneta: Popelka, moţná. Pepa: Líbil by se mi Vodník. 18

19 7. Jaké divado byste příště chtěli navštívit? Honza: Znovu Národní. Lucka: Hybernia. Terka: Divadlo Karlín. Aneta: Asi znovu Národní divadlo. Pepa: Stavovské divadlo 8. Co byste na tomto výletu změnili? Honza: Nic, výlet se mi moc líbil. Lucka: Nic, líbilo se mi to. Terka: Také nic, bylo to fajn. Aneta: Nic, uţila jsem si to. Pepa : Nic, byl to hezký výlet. Děkujeme všem za jejich odpovědi a hlavně akčním učitelům, kteří pro nás tento výlet zařídili. Doufáme, že se za pár měsíců znovu dočkáme tak hezkého výletu, jako byl tento. A. Kulasová, M.Valová Letní tábory aneb jak si užít prázdniny Léto se pomalu ale jistě blíţí a je tu čas vybrat si nějaký ten tábor. V dnešní době uţ máme štěstí, protoţe máme opravdu z čeho vybírat. Od skautských táborů aţ po výtvarné, taneční, koňské či tábory počítačové! V poslední době jsou velmi populární i tábory sportovní, fotbalové, vodácké či florbalové. Záleţí pouze na kaţdém z nás, co ho baví. Zajímalo mě, kam jezdíte na tábory třeba vy, proč a zda jezdíte na tento tábor pravidelně. Kdyţ jsem prošla celou školu, nejčastější odpověď byla tábor skautský. Zjistila jsem, ţe na škole máme spoustu skautů, kteří tráví začátek léta na skautském táboře Lísek. Většina z nich tam jezdí kaţdý rok. A proč vlastně? Je tam zábava, sportují, bojí se, hrají různé hry a ještě spousty věcí. Takţe tímto gratuluji paní učitelce Filipové, protoţe na škole jsem nenašla populárnější tábor! Další populární jihočeské tábory jsou např. Nový Řadov prázdniny na maximum, tábory Varvaţov a spousta dalších. Takţe pokud ještě nemáte vybraný tábor na léto, tak běţte rychle nějaký najít, protoţe počet míst uţ se zmenšuje a za chvíli je tu léto. Hodně štěstí při volbě tábora a uţijte si léto! Jana Kašparová ml. 19

20 Foto: Vláďa Linhart Rozlučkový rozhovor s paní učitelkou Ivou Jirušovou připravila za devátou třídu Lucie Tesková Jste třídní učitelka deváté třídy. Bude se vám po nich stýskat? Stýskat určitě! Proţili jsme přece společně 4 roky ţivota nejen ve škole, ale také mimo ni, na různých sportovních soutěţích, na lyţařském kurzu na Zadově, na výletech do Prahy, do Průhonic a Aquaparku v Čestlicích, do Českého Krumlova a právě minulý týden jsme se vrátili z posledního výletu do Mozolova. Další společné záţitky máme z exkurzí a divadelních představení. Za tu dobu se z nich staly slečny a mladíci a mě přibylo zase pár zkušeností. Je ve vaší třídě někdo, koho nemáte ráda a naopak? Mám ráda všechny své deváťáky! A pokud se stane, ţe se na někoho ve třídě přece jen trochu zlobím, dělám to jenom pro jeho dobro! Jakou budete mít od září třídu a těšíte se na ni? Mou novou třídou budou současní páťáci. Vím, ţe jsou tam chytré děti, šikovní sportovci a dobrý kolektiv. Uţ se na ně moc těším 20

21 Učíte přírodopis, keramiku, výtvarnou a tělesnou výchovu. Co vás baví nejvíc? Já mám to veliké štěstí, ţe učím své nejoblíbenější předměty. Odmalička jsem sportovala (gymnastika, atletika, tenis, fotbal,.), chodila do přírody, malovala si a v osmnácti letech se zamilovala do práce v keramické dílně Čím jsem chtěla být jako malá? Ve 3. třídě jsem v kině viděla film Tři oříšky pro Popelku. Moc se mi líbil a od té chvíle jsem se chtěla stát veterinářkou, abych si mohla také koupit koně a starat se o něj. To byl můj velký sen Vždy jste toužila po povolání učitelky? Povolání učitelky mi připadalo vţdy sympatické, ale uvaţovala jsem i o jiných. Nejprve jsem vystudovala Zemědělskou univerzitu a ţivila se jako agronom. Aţ později jsem vystudovala pedagogiku. Baví vás vaše práce? Ráda pracuji s dětmi a ráda učím své oblíbené předměty. Také všem svým letošním deváťákům moc přeju, aby byli v ţivotě hodně šťastní a aby si našli to správné místo, které je bude bavit a naplňovat! Nightwish Skupinu Nightwish, pocházející z finského městečka Kitee, zaloţil roku 1996 klávesák a skladatel Tuomas Holopainen s vizí tvořit vlastní hudbu, ne se pouze podílet na projektech a počinech ostatních kapel. Napsal píseň "Nightwish", poţádal o spolupráci své dva přátele, zpěvačku Tarju Turunen a kytaristu Emppu Vuorinena, a v této sestavě nahráli téhoţ roku třískladbové demo, pojmenované po první písni jednoduše "Nightwish". Kapele uţ potom nikdy nikdo jinak neřekl, takţe si nakonec nechali tento název i jako jméno kapely. Co se hudebního stylu týče, jejich hudba by se dala označit jako symfonický metal, ale kapela sama o sobě tvrdí: "Hrajeme melodický heavy-metal." Rok po svém zaloţení dostávají Nightwish smlouvu se známým finským labelem Spinefarm Records a přibírají do kapely bubeníka Jukku Nevalainenaa. V roce 1998 se ke kapele přidal baskytarista Sami Vänskä, Tuomasův dlouholetý přítel. Samiho po pár letech nahradil Marco Hietala. Namísto Tarji, která byla nakonec (r. 2005) z kapely vyhozena, byla v květnu 2007 oznámena nová zpěvačka, Švédka Anette Olzon. 21

22 AMARANTH Baptized with a perfect name The doubting one by heart Alone without himself War between him and the day Need someone to blame In the end, little he can do alone You believe but what you see? You receive but what you give? Caress the one, the never-fading rain in your heart - the tears of snow-white sorrow Caress the one, the hiding amaranth In a land of the daybreak Apart from the wandering pack In this brief flight of time we reach For the ones, whoever dare You believe but what you see? You receive but what you give? Caress the one, the never-fading rain in your heart - the tears of snow-white sorrow Caress the one, the hiding amaranth In a land of the daybreak Reaching, searching for something untouched Hearing voices of the never-fading calling Caress the one, the never-fading rain in your heart - the tears of snow-white sorrow Caress the one, the hiding amaranth In a land of the daybreak music-movie.blog.cz Připravila Tereza Směšná zdroj: cs.wikipedia.org 22

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2016 Motto: Učíme se pro život Obsah : Dívčí odpoledne....1 Veselé zoubky......2 Další den s keramikou......3 Regionální

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Listopad 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : 2. sportovně zábavné odpoledne...1 Vůně koření...2 Návštěva DDM Duchcov.....3

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY - seniorů

MISTROVSTVÍ EVROPY - seniorů RYBAŘENÍ NA LETIŠTI 7. - 11. září se v polském městě Leszno, za účasti 13 států, konalo Mistrovství Evropy seniorů v rybolovné technice. ČR na ME vyslala dvě družstva, jedno mužů 6 členné a jedno žen 3

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda BŘEZEN Malba a kresba indických ornamentů KDY: 8. 3. 2011, 9. 3. 2011 KDE: Jídelna Šumbark, Počítačová učebna Šumbark VEDOUCÍ: Erika Gaurová ÚČASTNÍCI: 11 chlapců a děvčat, druhý den také 11 chlapců a

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

AVZO ČR. Sdružení technických činností. ZO Kyjov Oddíl biketrialu

AVZO ČR. Sdružení technických činností. ZO Kyjov Oddíl biketrialu AVZO ČR Sdružení technických činností ZO Kyjov Oddíl biketrialu Zpráva o činnosti za rok 2011 Obsah: Jezdci 3 Tréninky 3 Údržba areálu 3 Soustředění 4 Chorvatsko Bike3al Camp 14.4. 19.4. 4 Kemp talentované

Více

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry,

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry, Duben 2016 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestry, Začal duben. Přichází jaro. Kvetou bledule, a ptáci, kteří se vrátili z teplých krajů, už cvrlikají pod okny. Roste

Více

Jak nás Anetka vzala na Malši

Jak nás Anetka vzala na Malši Jak nás Anetka vzala na Malši 25.7. - 2.8. 2015 V sobotu ráno jsme se všichni nasnídali, oblékli, maminka s tatínkem vše dobalili a nastal čas vše naložit do auta a že toho bylo na týden pod stanem v divočině

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí Dumelang, sanibonani, absheni, nda, ralotsha, thobela, more... tak to jsou jedny z pozdravů, které můžete slyšet v naší škole. Ale abych nenarušila tradici, tak i dnes začínám změnami, které se u nás udály.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC Když jsem zjistil, že se do naší školy hlásí loňský vítěz Silového čtyřboje ZŠ Pavel ŠVEC ze Základní školy v Židlochovicích, který před rokem v naší tělocvičně dokázal udělat

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

MY JSME LUDGEŘOVICE 3!!!

MY JSME LUDGEŘOVICE 3!!! Zpravodaj naší školičky MY JSME LUDGEŘOVICE 3!!! ZŠ a MŠ Ludgeřovice www.zsludgerovice.cz Vážení čtenáři, opět Vám přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo a co se naopak chystá. Věříme, že

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI [1] OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI Rakovník, pondělí 21. 11. 2011 GZWR RAKOVNÍK JESENICE 1. ZŠ RAKOVNÍK MŠEC SKÓRE BODY MÍSTO GZWR RAKOVNÍK 4 : 1 2 : 1 11 : 0 17 : 2 9 1. JESENICE 1 : 4 2 : 0 1

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

ON-LINE TURNAJ TENIS

ON-LINE TURNAJ TENIS 1 On-line Tenis Turnaj v Kalču Fotbalový turnaj Turnaj v peckách Povelikonoční turnaj ve stolním tenise On-line Trackmanie Miss mažoretka Stará voda Florbalový turnaj Pečení věnečků KBT Stolní tenis On-line

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola. ŠKOLNÍ NOVINY Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.cz Web: www.3zskolin.cz Číslo

Více

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění Sportovní soustředění Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění První den V sobotu (5.3.) jsme se vydali do Jizerských hor. Sraz jsme měli u Penny v 8:30 kde se sešlo 35 dětí.

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více