... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen

2 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně se všichni uţ těšíme na prázdniny, ale zvláště my učitelé si uvědomujeme, ţe osm týdnů není v ţivotě lidském zase tak dlouhá doba a ţe jen co se rozloučíme a rozjedeme na tábory, dovolené a k babičkám a dědečkům, budeme uţ myslet na to, kolik zbývá do začátku dalšího školního roku. A do počátku nové práce, mimo jiné práce na novém čísle Školního zpravodaje. Těšme se tedy nejen na prázdniny, ale i na to, ţe se zase sejdeme a budeme společně něco vytvářet. Školní zpravodaj, školu, komunitu, zkrátka něco, co má smysl a z čeho můţeme mít radost. Za redakci přeje hezké prázdniny Jana Kubátová Obsah: Reportáže z výletů Str. 3 = Foto výlet do Písku Str. 4 = exkurze na skládku TKO, výlet 7. tř. Str. 5 = Komiks k výletu 7. tř. Str. 6 = Výlet 8. tř. Str. 6,7 = exkurze 8. a 9. tř. do Příbrami Str. 7 = Dětský den Str. 8 = Zájezd za Hurvínkem Str. 9 = Závěrečný výlet 9. tř. Str = Pionýr v technickém muzeu Sport Str. 12 = Fotbalové jaro na ZŠ Čimelice Str. 13 = Turnaj v minifotbale, turnaj ve stolním tenise Str. 14 = Atletika Písek Str. 15 = Atletika Čimelice Str. 16 = Cesta kolem světa za sportem Str. 17 = Vybrali jsme ze sportu Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Str = Anketa k návštěvě Prahy Str. 19 = Letní tábory Str = Rozlučkový rozhovor Str = Nightwish Str. 23 = Tip na CD Str. 24 = Víte, ţe Str. 25 = Tip na film Str. 26 = Černá magie Str. 27 = Od učitele nejen pro učitele Str. 28 = Osmák Degu Str. 29 = Portal 2 Str. 30 = Rovnátka Str. 31 = Úvaha o nesmrtelnosti Str. 32 = Příběhy Nočního hlídače a Robinových zbojníků (část 5.) Str.33,34 = Rozhovor s M.Mikešem (judo) Str. 35 = Dopravní hřiště Str.36 = Úvaha o zrození a ţárlivosti *Pozn.: Značka... kdekoliv v časopise znamená, že článek pokračuje na další straně. 2

3 Fotografický výlet do Písku Jak bývá zvykem, nejdříve jsme se všichni sešli na vlakovém nádraţí. Poté jsme čekali na vlak. Ten přijel a my jsme nasedli. A uţ jsme ujíţděli do Písku. Kdyţ jsme vystoupili na hlavním nádraţí, nejdříve jsme se vyfotili. Pak jsme pokračovali dál. Šli jsme parkem a fotili jsme vše, co nám přišlo do cesty. Poté jsme došli aţ ke kostelu na malém náměstí. Chvilku jsme čekali a pak přišel jeden pán, který nás vzal do kostela na vyhlídkovou exkurzi. Nejdříve nám ukázal kamenné srdce. Říkal, ţe ho tam vytvořili, protoţe přesně na to místo dopadl jeden muţ a zabil se. On totiţ skočil z kostela. Náš průvodce dovyprávěl a my jsme šli po točitých schodech aţ do místnosti, kterou se prošlo na vyhlídku. Bylo to úchvatné a byla to výška. Nakonec jsme sešli dolů po schodech a koupili jsme si pár talismanů. Venku jsme si to nasměrovali ke sladovně. Vešli jsme do sladovny a po schodech jsme se dostali do místnosti plné zábavy. Bylo tam vše o literatuře, kvízy, mohli jsme se tam dívat na televizi. Prošli jsme všemi místnostmi a vyšli ven. Na posilněnou jsme šli do pizzerie. Nakonec jsme se vrátili na vlakové nádraţí a jeli jsme domů. Kristýna Račanová Foto: Olga Vilímová 3

4 Výlet na skládku TKO Dne 18. dubna jsme se my ţáci 8. a 9. třídy sešli za sportovní halou v Čimelicích, od které jsme se měli autobusem nechat odvézt na skládku do Smrkovic. Někteří se těšili a někteří nechtěli do špinavého prostředí, kde se budou povalovat různé věci. Ve Smrkovicích se nás ujal jeden z vedoucích pracovníků skládky, viděli jsme spoustu strojů a jiné techniky, která uklízela obrovské kupy odpadků. Také jsme viděli tuny plastů, papíru a jiného odpadu, který byl slisován do kostek (např. plastové lahve). Nakonec jsme se šli podívat na obrovský prostor, kam se všechny odpady vyváţely. Takţe jsme viděli i popelářský vůz, který mohl ten den vyváţet popelnici třeba zrovna u nás. Ten, kdo viděl, jak se lidé pracující na skládce přehrabují v rukavicích vším tím odpadem, nejspíš si řekl:,,to se budu radši učit, neţ abych tady skončil. Většina z nás uţ se těšila do Písku, kde jsme měli rozchod a kde nás poté někteří spoluţáci opustili. Kdyţ jsme nakonec my zbylí dojeli do Čimelic, řekli jsme si i mezi sebou, ţe bude asi lepší, kdyţ se budeme učit. S tím kaţdý souhlasil a pak uţ jsme šli raději domů. Vojtěch Mastný Výlet 7. třídy Náš výlet se uskutečnil 26. května. Z čimelického nádraţí jsme vyrazili směr nádraţí České Budějovice, odkud jsme se vydali do kina CineStar. Film Rio, který jsme si vybrali, se nám moc líbil. Poté jsme se přesunuli k náměstí, kde jsme dostali rozchod. Sraz měl být po hodině a půl u kašny. Mnozí z nás ale ke kašně dorazili dřív a někteří jedinci se pěkně zmáčeli. Paní učitelka se tomu naštěstí jen zasmála a po hlasování o dalším programu jsme šli do muzea. Tam jsme odpovídali na různé otázky, které pro nás připravili pracovníci muzea. Při zpáteční cestě k vlaku jsme se zastavili v McDonaldu, abychom potěšili svá bříška. Cesta do Čimelic trvala asi hodinu a čtvrt a moc jsme si ji uţili. Domů jsme se vrátili naplněni radostí z tohoto výletu, který se moc vydařil. Anna Kulasová, Monika Valová 4

5 5 Autor komiksu: Monika Valová

6 Výlet 8. třídy do Prahy Ještě jako 7. třída jsme vyhráli den volna v soutěţi za úklid, a tak jsme se rozhodli uţit si ho v Praze. Nejdříve jsme se dohadovali kde, nakonec zvítězil velký aquapark v praţských Čestlicích. Jelikoţ nám p. uč. Zieglerová nabídla i moţnost navštívit VŠCHT ( Vysokou školu chemicko technologickou), neváhali jsme a vzali jsme ji všema deseti. Vyrazili jsme 24. května 2011 v ranních hodinách autobusem. V Praze jsme nejdříve navštívili VŠCHT. Ukázali nám zdejší prostory, laboratoře, a dokonce i jeden menší pokus. Nadšení, ale především vyčerpaní velkým mnoţstvím informací jsme se vydali metrem do Čestlic. V aquaparku jsme strávili přes pět hodin na různých tobogánech a atrakcích. Nejvíce se nás zmocnil trychtýř a divoká řeka, odkud jsme vycházeli celí potlučení. A kdyţ uţ nás to nebavilo, obsadili jsme velké mnoţství vířivek. Domů jsme přijeli kolem osmé hodiny večerní úplně mrtví. A není divu, ţe se nám druhý den vůbec nechtělo do školy. Maximálně jsme si to uţili a těšíme se na další výlet. Jana Kašparová A ještě exkurze do Příbrami Jelikoţ uţ se blíţí konec školního roku a jezdí se na hodně výletů, i my jsme naplánovali další. Tím my se myslí ţáci 8. a 9. třídy, kteří jsme v pátek 27. května 2011 vyrazili do Příbrami. Cílem návštěvy bylo Hornické muzeum, důl Anna a Prokop, Ševčínský důl a Mineralogické muzeum. Do Příbrami jsme odjíţděli okolo půl deváté a zanedlouho jsme se jiţ procházeli Příbramí. Nakoukli jsme dokonce i pod zem, projeli jsme se podzemním vláčkem a poslechli si informace o zdejší těţbě stříbra a olověných rud. Domů jsme dorazili relativně brzo, kolem půl druhé, coţ mnozí z nás uvítali. Byl to hezký výlet a myslím, ţe jsme si z něj něco odvezli (minimálně kamínky jako suvenýry zakoupené v hornickém muzeu ).... Jana Kašparová 6

7 foto: Iva Jirušová a personál Hornického muzea Dětský den Kaţdý rok uspořádáme pro děti 1. stupně naší školy výjimečný den, plný her a soutěţí, které pro ně připravují ţáci 9. třídy. Letošní deváťáci byli super. Za vyhrané ţetony nakoupily děti v našem báječně zásobeném krámku vše, na co se srdce smálo. Však i celé dopoledne bylo báječné!... Marcela Vejcharová foto M.Vejcharové na následující straně 7

8 Zájezd za Hurvínkem V sobotu 7. května vyjela naše šestnáctičlenná skupina do Prahy. Bylo krásné počasí. Sluníčko nás doprovázelo na kaţdém kroku. V pravé poledne jsme se sešli před obuví v Čimelicích a odjeli jsme směr Praha Dejvice. Přesněji Dejvice 38. Tam totiţ sídlí nově zrekonstruované Divadlo S+H, tedy Divadlo Spejbla a Hurvínka. Jeli jsme na představení Jak pan Spejbl prášil. Pohádka vychází z příběhu barona Prášila. Dostali jsme se na sýrový ostrov, na mořskou bárku, do břicha velryby i na Měsíc, odkud nás přivezly měsíční včely. Divadlo bylo moc hezké. Všem dětem se moc líbilo. Na závěr ještě společnou fotografii před maxi loutkami Spejbla i Hurvínka. A odjezd směr Čimelice. Dalším představením, které bychom rádi viděli, bude Hurvínek uţ zase zlobí. Pojeďte s námi, rádi Vás uvidíme! Terezka Maštalířová Foto: Š. Maštalířová 8

9 Závěrečný výlet 9.třídy do Mozolova Ve středu kolem 6:30 hod se většina ţáků naší třídy shromáţdila na náměstí, kde na nás čekal pan učitel Linhart s autem, abychom si k němu naloţili zavazadla. Poté jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl do Milevska na hlavní nádraţí. Cesta probíhala celkem v klidu, protoţe většina z nás ještě dospávala brzké ranní vstávání. Kdyţ jsme dorazili do Milevska, šli jsme se jako první podívat na husitskou kapli, do které jsme se sice nedostali, ale alespoň jsme se před ní vyfotili. Po obhlédnutí milevského parku jsme vyrazili směrem ke klášteru premonstrátů. Zde nás prováděla velice příjemná paní, dokonce nás nechala vylézt na chatrnou věţ, kam nikoho nepouští. Ke konci prohlídky uţ nikdo moc nevnímal, protoţe všichni měli hlad a těšili se do pizzerie. Po tom, co se všichni najedli do sytosti, vyrazili jsme autobusem do Nadějkova, odkud jsme museli jít asi 5 km pěšky. Cesta v takovém vedru byla vyčerpávající, ale do mozolovského střediska dorazili všichni. Po ubytování nás čekaly míčové hry, povídání a posilovna. Navečer byli všichni u chatek a povídali si nebo něco hráli. Jediný problém nastal asi kolem 22:00, kdy Jíře Kůrků,,začala být zima :D, ale protoţe ji všichni mají rádi, tak nakonec usínala pod horou peřin. Následující den kolem 8. hodiny ranní byl budíček, poté jsme si došli na snídani, umýt se a připravit se na orientační běh. Kolem půl desáté dorazili všichni na start a po desetiminutových intervalech vybíhali hoši jednotlivě a děvčata po dvojicích. Terén nám pan Linhart připravil vyčerpávající (kopřivy, klíšťata, příkré kopce ). Někteří z nás doběhli dokonce i 10 kilometrů mimo trať. Nakonec jsme ale kolem půl dvanácté všichni dorazili do cíle. Naobědvali jsme se a vyrazili na další míčové hry (stolní tenis, přehazovaná, badminton, nohejbal). Kdyţ byli všichni řádně unavení, holky připravily táborák a šlo se na opékání buřtů, kde jsme se všichni do sytosti najedli, popovídali si a někteří z nás zůstali u ohně do tří hodin do rána. Poslední den byl budíček v 8 hod ráno pro některé z nás zničující. Opět jsme se nasnídali a vyrazili si zahrát poslední hry na tomto výletu. Kolem 12. hodiny jsme vyšli do Nadějkova na autobus, který nás dovezl do Milevska. Oběd byl opět v pizzerii. Poté nás vezl autobus do Čimelic a posilněni posledními, ale krásnými záţitky rozešli jsme se všichni do svých domovů. Pro mě osobně to byl jeden z nejkrásnějších třídních výletů, kterých jsem se zúčastnil. Opravdu kaţdý z nás si to uţil, a také proto se mi bude po všech stýskat, aţ odsud odejdeme a tolik se neuvidíme. Bylo to krásných devět let, určitě na sebe budeme všichni vzpomínat jen v dobrém. Tímto bych se s Vámi všemi chtěl rozloučit, určitě se budeme stále vídat, sice ne tak často, ale přece. Přejeme Vám hodně úspěchů a vzpomínejte na nás prosím v dobrém. Karel Hrabě 9 Foto: Vláďa Linhart

10 Něco málo z historie motorismu aneb postřeh z exkurze do Národního technického muzea Dnes jiţ historický motocykl značky Pionýr, jehoţ exemplář jsme mimo jiné měli moţnost vidět při návštěvě Národního technického muzea v Praze, se stal námětem následujícího rozhovoru, který připravili Karel Hrabě a Martin Nosek. Martin: Co si o tomto skoro zapomenutém stroji myslíš? Karel: Myslím si, ţe na dřívější dobu to byl velice rychlý a spolehlivý stroj. Mohl dosahovat rychlosti aţ 70 km/h a to na dobu kolem roku 1950 bylo hodně. Ale na dnešní dobu je zaostalý a pomalý. M: Jaké jsou jeho jízdní vlastnosti? K: Jízdní vlastnosti dnes především záleţí na technickém stavu, v jakém motocykl máte. Pokud v dobrém, tak je jízda plynulá, hlučná a ne moc pohodlná. Ale je krása na něm jet. M: Jaké má tento stroj klady a zápory? K: Především v dřívější době na něm lidé ţádné zápory nehledali. Patrně to byla špička ve své třídě motorek, ale na dnešní dobu je dost hlučný a pomalý. M: Myslíš si, že je dobré začít v 16 letech na tomto stroji jezdit? K: Záleţí na tom, jak se chováš k ostatním řidičů a k samotnému stroji. Pokud se o něj dobře staráš, nevytáčíš ho do vysokých otáček a neděláš na něm kravinky, jak to má dnešní mládeţ ve zvyku, tak nevadí, kdyţ na něm mladí jezdí. M: Já se tedy musím přiznat, že jsem jeden z těch, co prohánějí pionýry po okolí :-D. Myslíš si, že ten, kdo má v dnešní době pionýra v dobrém stavu, se může považovat za sběratele? K: Pokud máš stroj v dobrém optickém i technickém stavu, tak na dnešní dobu je to uţ sběratelský kousek. M: Je obtížné shánět náhradní díly na tyto stroje, když jsou obchody zaplavené náhradními díly na nejnovější typy motorek? K: Pokud znáš nějaký obchod, kde součástky na pionýra mají, tak to není obtíţné. Já znám jeden obchod s těmito věcmi, který je v Písku. Zde seţenu skoro kaţdý díl, co hledám. Ale stává se to obtíţnějším, protoţe jsou to dosti staré stroje a obchodům se nevyplácí prodávat a objednávat náhradní díly

11 M: Je provoz náročný nebo drahý? K: Při ohledu na dnešní ceny benzínu je provoz někde v průměru. Sám nevím, kolik litrů si řekne pionýr na 100 km. Ale je to zastaralý stroj, takţe by to mohlo být tak kolem 8 L/100 km. Coţ se zdá být dost, ale některá auto to mají velmi podobně. Vlastě nic jiného na jeho provoz nepotřebujete. Občas promaţete pohyblivé části a můţete s ním najet dalších mnoho kilometrů. A kdyţ se vám něco rozbije, tak musíte koupit náhradní díl. Ceny náhradních dílů jsou různé. M: Je pionýr praktický? K: Praktický jako auto určitě není, ale jeho velkou výhodou je jednoduchost a to, ţe můţe jet po různých terénech - po silnici, písku, sněhu. Po polních cestách se s ním dá jet docela rychle. M: Myslíš si, že pionýra neboli slangově fichtla zná hodně lidí? K: Já si myslím, ţe ano, vţdyť to není tak dávno, co vyšel z módy. Ještě naši tatínkové na nich proţívali svá pubertální léta. A dost se toho dovíte i z televize, protoţe ve starších filmech se tyto stroje objevují. M: Kdyby se měly vrátit na trh nové modely pionýrů, měly by nějakou šanci se v dnešní době uchytit? Když je taková konkurence? K: To opravdu nevím, ale určitě by se našel někdo, kdo by si chtěl připomenout svá léta strávená na pionýru jeho koupí. M: Jak vidíš budoucnost pionýra? K: Myslím si, ţe jednou se stane opravdu historickým kouskem, který si zaslouţí své čestné místo v muzeích. Ale do té doby bude slouţit všem začátečníkům i těm, kterým se prostě líbí a oblíbili si ho jako já. M: Tak to s tebou můžu jenom souhlasit. Protože mým oblíbencem je taky a užívám si jízdy s ním. Až někde někdy uvidíte pionýra, tak mu složte poklonu, protože tento stroj si to opravdu zaslouží! 11

12 Úspěšné fotbalové jaro na ZŠ Čimelice Mc Donalds CUP 2011 Ve dnech 27. a 28. dubna 2011 se ţáci 1. stupně ZŠ Čimelice zúčastnili okresního finále v Mc Donalds CUPU. Letos se konal jiţ 14. ročník tohoto fotbalového turnaje. Hrálo se na umělé trávě v areálu FC Písek ve dvou kategoriích (1.-3. třída a 4.-5.třída). V mladší kategorii obsadili ţáci poslední 10. místo. Jejich starším kolegům se turnaj vydařil a po 5 zápasech ve skupině postoupili do finále se ziskem 15 bodů a skórem 11:0. Ve finále skončilo utkání v základní hrací době 0:0 a na penalty jsme bohuţel prohráli. Konečné 2. místo je velkým úspěchem ţáků ZŠ Čimelice a navázáním na 1. místo z roku 2009 a 2. místo z loňského ročníku! Fotbalový turnaj o pohár starosty města Mirotice Ve čtvrtek se v Miroticích na fotbalovém hřišti Bahnice uskutečnil 2. ročník fotbalového turnaje o pohár starosty města Mirotice. Turnaj byl vypsán pro tři věkové kategorie (1.-3.třída, 4.-5.třída a 6.-9.třída). Hrálo se na polovině velkého fotbalového hřiště v počtu 7+1. V kaţdé kategorii se zúčastnila 4 druţstva pořádající ZŠ Mirotice, dále ZŠ Mirovice, ZŠ Čimelice a ZŠ Chraštice. Hrálo se systémem kaţdý s kaţdým. Ţáci ZŠ Čimelice dosáhli ve všech kategoriích velmi dobrých výsledků. V nejmladší kategorii třída obsadili 2. místo a ve zbylých dvou kategoriích první místa!!! Vláďa Linhart Foto: Olga Vilímová 12

13 Turnaj v minifotbale Ve středu se konalo v Milevsku na umělé trávě okresní finále v minifotbale ţáků 7., 8. a 9. tříd. Finálového turnaje se zúčastnilo 8 škol (ZŠ Chyšky, ZŠ Sepekov, ZŠ Kovářov, ZŠ Čimelice, ZŠ Bernartice, Gymnázium Milevsko, 1.ZŠ Milevsko a 2.ZŠ Milevsko) a hrálo se ve dvou skupinách. Čimeličtí porazili ve skupině Gymnázium Milevsko 2:1, 1.ZŠ Milevsko 1:0 a remízovali se Sepekovem 1:1! V semifinále porazili Bernartice 2:1 a postoupili do finále, ve kterém prohráli po boji se Sepekovem 2:0 a obsadili krásné 2. místo! Tým hrál ve sloţení: Karel Hrabě, David Pšeničný, Jakub Vařenka, Martin Nosek, Jan Bystřický, Ondřej Bernatík, Vojtěch Mastný a Martin Kaššák. Turnaj ve stolním tenise Ve čtvrtek se konal v Miroticích turnaj ve stolním tenise o pohár ředitele ZŠ Mirotice. Kromě pořádající ZŠ Mirotice se turnaje zúčastnily další tři školy (ZŠ Čimelice, ZŠ Chraštice a ZŠ Mirovice). V rámci celého turnaje se hrál turnaj smíšených druţstev a turnaj jednotlivců. Turnaj smíšených druţstev byl rozdělen na 2 kategorie (ţáci a ţákyně tříd a tříd), turnaj jednotlivců se hrál bez rozdílu věku a pohlaví. Čimelickým ţákům se turnaj velice vydařil! Smíšené druţstvo starších ţáků ve sloţení Kristýna Ţahourová, David Pšeničný, Martin Nosek a Jan Vašek obsadilo 1.místo! Druţstvo mladších ţáků ve sloţení Monika Valová, Lukáš Vala a Jan Kuchta skončilo také na 1. místě! V turnaji jednotlivců vybojoval David Pšeničný 1.místo a Jan Vašek 2.místo! Vláďa Linhart Foto: Olga Vilímová 13

14 Atletické závody pro žáky a žákyně z I. stupně základních škol Ve středu se jiţ podruhé konaly na nově zrekonstruovaném atletickém stadionu v Písku atletické závody pro ţáky a ţákyně z I. stupně základních škol. Z naší školy se jich zúčastnilo 17 vybraných atletů. Mohli závodit v krásném prostředí a letos nám vyšlo i perfektní počasí. Na místo jsme dorazili vlakem, na stadionu uţ nás čekala pí. učitelka Andrea Zelenková. Naše výprava byla stejně úspěšná jako ta loňská a medaile si odvezlo pět čimelických závodníků. Z první třídy byl úspěšný Martin Štrouchal, který vybojoval stříbrnou medaili v hodu kriketovým míčkem. Mezi druháky si také stříbro odvezl David Račan za běh na 60m. Krásný výkon předvedl Martin Vašek ze čtvrté třídy, který si pro stříbro doběhl v běhu na 600 m. Nejlépe si vedli reprezentanti z páté třídy. Lucka Počtová byla třetí nejrychlejší v běhu na 60 m a odvezla si bronzovou medaili. Jakub Klimeš posledním pokusem skočil svůj osobní rekord 422 cm a ve své kategorii vyhrál! Celkem naši závodníci získali 144 bodů a obsadili pěkné sedmé místo mezi jedenácti zúčastněnými školami. Na závěr bych chtěla moc pochválit všechny naše závodníky za velikou snahu podat co nejlepší výkon a tím úspěšně reprezentovat ZŠ Čimelice. Iva Jirušová Foto: Iva Jirušová 14

15 Závody pro malé atlety z I.stupně na dráze v Čimelicích Ve čtvrtek 27. května 2011 proběhly na dráze v Čimelicích další atletické závody pro malé atlety z prvního stupně. Tentokrát se jich zúčastnilo 80 závodníků ze čtyř škol (kromě nás ještě závodníci z Mirovic, Mirotic a Chraštic). Všechny děti soutěţily ve čtyřech disciplínách (skok daleký, hod kriketovým míčkem, sprint a běh vytrvalý) a kaţdá disciplína byla hodnocena zvlášť. Počasí nám přálo. O malé závodníky i hladký průběh závodů se výborně starali nejen zúčastnění učitelé, ale i naši deváťáci. Pomáhali s plným nasazením a určitě si zaslouţí velkou pochvalu! A jak dopadly celkové výsledky? Pro naši školu nepochybně výborně! Z pěti kategorií jsme vyhráli tři. Mezi prvňáky zvítězil Martin Štrouchal, mezi třeťáky Filip Chylík a mezi páťáky Jakub Klimeš. Naše děti mnohokrát vystupovaly na stupně vítězů, aby si převzaly keramické medaile, diplomy a věcné odměny (fixy, bločky, sladkosti) za potlesku přihlíţejících diváků. Absolutními vítězi těchto závodů se stali MARTIN ŠTROUCHAL a FILIP CHYLíK. Martin Štrouchal vyhrál skok daleký, hod kriketovým míčkem a běh na 300 m, jen ve sprintu obsadil třetí místo. Filip Chylík byl stejně úspěšný - první ve sprintu a ve skoku dalekém a druhý v běhu vytrvalém a hodu kriketovým míčkem. Všichni účastníci se snaţili o své nejlepší výkony a navzájem si fandili. Věřím, ţe na den plný atletiky budou rádi vzpomínat! Iva Jirušová Foto: Iva Jirušová 15

16 Cesta kolem světa za sportem Wimbledon Poslední díl seriálu Cesta kolem světa za sportem ve školním roce 2010/2011 věnujeme tenisu. Přesněji řečeno tenisovému mistrovství na trávnících. Toto mistrovství je nejstarší a nejslavnější turnaj v tenisovém světě. Koná se kaţdý rok v červnu nebo červenci, je to třetí grandslamový turnaj sezóny. Odehrává se na travnatých kurtech All England Clubu, sídlícím na londýnském předměstí Wimbledon. Typické pro Wimbledon je anglické proměnlivé počasí. Jeden den můţe svítit slunce, ale další tři dny můţe jen propršet. Wimbledon si zakládá také na tradicích a své historii. Dokonce i šatny jsou dodnes dřevěné a zcela původní. První ročník se odehrál uţ v roce Ţeny na něm hrají od roku 1884, ve stejném roce se také začala hrát muţská čtyřhra. V roce 1913 byla přidána čtyřhra ţen a smíšená čtyřhra. Na současném místě se hraje od roku Od roku 2007 tu byl zaveden systém jestřábí oko kontrola míčku a zjišťování in nebo out a počítačová animace doteku míčku na povrch dvorce. Nejvíce titulů získali: muţi - Pete Sampras (7x), ţeny - Martina Navrátilová (9x) Pohár a mísa pro vítěze turnaje ve dvouhře Zdroj: Připravil David Pšeničný 16

17 Vybrali jsme ze sportu: A bronz je doma Jsem zas nabitý láskou k hokeji, přiznal Hadamczik Unavený, ale s medailí, kterou si můţe připnout k dvěma uţ vybojovaným. Bronz z olympiády 2006 a stříbro ze světového šampionátu v témţe roce. V neděli do sbírky získal třetí velký kov - bronz z Bratislavy z mistrovství světa. Osm výher a jediná poráţka v semifinále rozhodla, ţe čeští hokejisté s trenérem Aloisem Hadamczikem slaví třetí místo. Jsem zas nabitý láskou k hokeji. Je to záţitek, kdyţ se i výborní hráči z NHL radují v kabině, byl spokojený kouč po výhře 7:4 nad Ruskem. Je to úleva. Po tom, co jsme předváděli. Kdybychom nedovezli medaili, byl bych hodně zklamaný. Muţstvo od prvního zápasu předvádělo výborné výkony. Pro český hokej to je dobrá vizitka po loňském prvním místě a letošním třetím, zhodnotil dvoutýdenní maratón Hadamczik. Čeští hráči prohráli jediný duel, ale ten rozhodl, ţe zlato z Německa na Slovensku neobhájí. V semifinále se radovalo Švédsko a šlo do finále. Sehráli jsme těţká utkání a vyhráli jsme těţká utkání. Jen jednou jsme prohráli za celé mistrovství a nemohli jsme hrát o zlato. To mě mrzí nejvíc, přiznal český trenér nepovedený duel. Poděkoval jsem klukům, ţe můţu s takovou partou vynikajících hráčů pracovat. Tým se uţ utvářel v Brně a tady se dotvořil. Šel za svým cílem. Věděl, co chtěl. K utkání se Švédy uţ se nemá cenu vyjadřovat... tak dopadl pátek třináctého. Byli jsme z toho hodně smutní. Ale řekli jsme si, ţe hrajeme za výsledky a český národ a chceme fanoušky uspokojit medailí, pověděl spokojený Hadamczik. Přesto české muţstvo hrálo předposlední utkání na šampionátu. To o třetí příčku. Poslední tečka byla letos bez Česka, patřila severu Evropy. Mrzí mě to hodně a asi dlouho bude. Samozřejmě jsme spokojení s partou lidí i s předvedenou hrou. V ţádném utkání jsme nebyli horší, jen jednu třetinu se Švédskem. K maximální spokojenosti scházel zápas se Švédy, připomněl Hadamczik bolístku ze slovenského turnaje. Připravil K. Hrabě, zdroj: 17

18 ... Anketa Jak asi každý ví, v dubnu se někteří z nás zúčastnili výletu do Prahy, kde jsme navštívili technické muzeum a Národní divadlo. Pro toto číslo zpravodaje jsme vyzpovídaly pár zúčastněných žáků. 1. Byli jste spokojeni s tímto výletem? Honza Kuchta: Ano. Lucie Vlasáková: Ano, líbil se mi. Tereza Maštalířová: Ano. Aneta Vacková: Ano, moc se mi líbil. Pepa Biskup: Ano, byl jsem spokojený. 2. Zvolili byste příště jinou dopravu? Honza: Ne, autobus je v pohodě. Lucka: Ne, bylo to fajn. Terka: Ne. Aneta: Ne, vyhovovalo mi to. Pepa: Ne, ale někdy bychom se mohli po Praze přemístit metrem. 3. Co vás nejvíce zaujalo v technickém muzeu? Honza: Líbila se mi všechna ta auta. Lucka: Také auta. Terka: Auta. Aneta: Lokomotiva. Pepa: Celkově na mě muzeum působilo opravdu dobře. 4. Jaké další muzeum byste chtěli navštívit? Honza: Prehistorické muzeum. Lucka: Asi Národní muzeum. Terka: Národní muzeum. Aneta: Nějaké muzeum, kde se zabývají zvířaty Pepa: Také Národní muzeum 5. Líbilo se vám divadelní představení? Honza: Ano, bylo to zajímavé Lucka: Ano, líbilo se mi. Terka: Ano, bylo to zajímavé Aneta: Ano. Pepa: Ano, bylo to hezké. 6. Jaké představení byste nejradši zhlédli příště? Honza: Tarzan Lucka: Nějaký muzikál. Terka: Ráda bych shlédla hru Kat Midlář. Aneta: Popelka, moţná. Pepa: Líbil by se mi Vodník. 18

19 7. Jaké divado byste příště chtěli navštívit? Honza: Znovu Národní. Lucka: Hybernia. Terka: Divadlo Karlín. Aneta: Asi znovu Národní divadlo. Pepa: Stavovské divadlo 8. Co byste na tomto výletu změnili? Honza: Nic, výlet se mi moc líbil. Lucka: Nic, líbilo se mi to. Terka: Také nic, bylo to fajn. Aneta: Nic, uţila jsem si to. Pepa : Nic, byl to hezký výlet. Děkujeme všem za jejich odpovědi a hlavně akčním učitelům, kteří pro nás tento výlet zařídili. Doufáme, že se za pár měsíců znovu dočkáme tak hezkého výletu, jako byl tento. A. Kulasová, M.Valová Letní tábory aneb jak si užít prázdniny Léto se pomalu ale jistě blíţí a je tu čas vybrat si nějaký ten tábor. V dnešní době uţ máme štěstí, protoţe máme opravdu z čeho vybírat. Od skautských táborů aţ po výtvarné, taneční, koňské či tábory počítačové! V poslední době jsou velmi populární i tábory sportovní, fotbalové, vodácké či florbalové. Záleţí pouze na kaţdém z nás, co ho baví. Zajímalo mě, kam jezdíte na tábory třeba vy, proč a zda jezdíte na tento tábor pravidelně. Kdyţ jsem prošla celou školu, nejčastější odpověď byla tábor skautský. Zjistila jsem, ţe na škole máme spoustu skautů, kteří tráví začátek léta na skautském táboře Lísek. Většina z nich tam jezdí kaţdý rok. A proč vlastně? Je tam zábava, sportují, bojí se, hrají různé hry a ještě spousty věcí. Takţe tímto gratuluji paní učitelce Filipové, protoţe na škole jsem nenašla populárnější tábor! Další populární jihočeské tábory jsou např. Nový Řadov prázdniny na maximum, tábory Varvaţov a spousta dalších. Takţe pokud ještě nemáte vybraný tábor na léto, tak běţte rychle nějaký najít, protoţe počet míst uţ se zmenšuje a za chvíli je tu léto. Hodně štěstí při volbě tábora a uţijte si léto! Jana Kašparová ml. 19

20 Foto: Vláďa Linhart Rozlučkový rozhovor s paní učitelkou Ivou Jirušovou připravila za devátou třídu Lucie Tesková Jste třídní učitelka deváté třídy. Bude se vám po nich stýskat? Stýskat určitě! Proţili jsme přece společně 4 roky ţivota nejen ve škole, ale také mimo ni, na různých sportovních soutěţích, na lyţařském kurzu na Zadově, na výletech do Prahy, do Průhonic a Aquaparku v Čestlicích, do Českého Krumlova a právě minulý týden jsme se vrátili z posledního výletu do Mozolova. Další společné záţitky máme z exkurzí a divadelních představení. Za tu dobu se z nich staly slečny a mladíci a mě přibylo zase pár zkušeností. Je ve vaší třídě někdo, koho nemáte ráda a naopak? Mám ráda všechny své deváťáky! A pokud se stane, ţe se na někoho ve třídě přece jen trochu zlobím, dělám to jenom pro jeho dobro! Jakou budete mít od září třídu a těšíte se na ni? Mou novou třídou budou současní páťáci. Vím, ţe jsou tam chytré děti, šikovní sportovci a dobrý kolektiv. Uţ se na ně moc těším 20

21 Učíte přírodopis, keramiku, výtvarnou a tělesnou výchovu. Co vás baví nejvíc? Já mám to veliké štěstí, ţe učím své nejoblíbenější předměty. Odmalička jsem sportovala (gymnastika, atletika, tenis, fotbal,.), chodila do přírody, malovala si a v osmnácti letech se zamilovala do práce v keramické dílně Čím jsem chtěla být jako malá? Ve 3. třídě jsem v kině viděla film Tři oříšky pro Popelku. Moc se mi líbil a od té chvíle jsem se chtěla stát veterinářkou, abych si mohla také koupit koně a starat se o něj. To byl můj velký sen Vždy jste toužila po povolání učitelky? Povolání učitelky mi připadalo vţdy sympatické, ale uvaţovala jsem i o jiných. Nejprve jsem vystudovala Zemědělskou univerzitu a ţivila se jako agronom. Aţ později jsem vystudovala pedagogiku. Baví vás vaše práce? Ráda pracuji s dětmi a ráda učím své oblíbené předměty. Také všem svým letošním deváťákům moc přeju, aby byli v ţivotě hodně šťastní a aby si našli to správné místo, které je bude bavit a naplňovat! Nightwish Skupinu Nightwish, pocházející z finského městečka Kitee, zaloţil roku 1996 klávesák a skladatel Tuomas Holopainen s vizí tvořit vlastní hudbu, ne se pouze podílet na projektech a počinech ostatních kapel. Napsal píseň "Nightwish", poţádal o spolupráci své dva přátele, zpěvačku Tarju Turunen a kytaristu Emppu Vuorinena, a v této sestavě nahráli téhoţ roku třískladbové demo, pojmenované po první písni jednoduše "Nightwish". Kapele uţ potom nikdy nikdo jinak neřekl, takţe si nakonec nechali tento název i jako jméno kapely. Co se hudebního stylu týče, jejich hudba by se dala označit jako symfonický metal, ale kapela sama o sobě tvrdí: "Hrajeme melodický heavy-metal." Rok po svém zaloţení dostávají Nightwish smlouvu se známým finským labelem Spinefarm Records a přibírají do kapely bubeníka Jukku Nevalainenaa. V roce 1998 se ke kapele přidal baskytarista Sami Vänskä, Tuomasův dlouholetý přítel. Samiho po pár letech nahradil Marco Hietala. Namísto Tarji, která byla nakonec (r. 2005) z kapely vyhozena, byla v květnu 2007 oznámena nová zpěvačka, Švédka Anette Olzon. 21

22 AMARANTH Baptized with a perfect name The doubting one by heart Alone without himself War between him and the day Need someone to blame In the end, little he can do alone You believe but what you see? You receive but what you give? Caress the one, the never-fading rain in your heart - the tears of snow-white sorrow Caress the one, the hiding amaranth In a land of the daybreak Apart from the wandering pack In this brief flight of time we reach For the ones, whoever dare You believe but what you see? You receive but what you give? Caress the one, the never-fading rain in your heart - the tears of snow-white sorrow Caress the one, the hiding amaranth In a land of the daybreak Reaching, searching for something untouched Hearing voices of the never-fading calling Caress the one, the never-fading rain in your heart - the tears of snow-white sorrow Caress the one, the hiding amaranth In a land of the daybreak music-movie.blog.cz Připravila Tereza Směšná zdroj: cs.wikipedia.org 22

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

zas někdy nashledanou :)

zas někdy nashledanou :) Uvnitř čísla Úvodník 2 Bomba výlety 3-6 PLÁTEK Sport 7 Akce školy 9-10 Zookoutek 11 Rok 2011 Číslo 2 Megakřížovka 12 Reportáž od Marka 15 Deváťáci - redaktoři - se s Vámi loučí a přejí mnoho zábavy u čtení

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL číslo 6 červen 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL Více informací o úspěchu mladších žáků TJ Snack Dobřany se dozvíte na straně 12. PODČÁRNÍK

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

1-2010 S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ BERDYCHOVO VELKÉ FINÁLE. str. 8 DIALOG S MARKEM EBENEM. str. 36 VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

1-2010 S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ BERDYCHOVO VELKÉ FINÁLE. str. 8 DIALOG S MARKEM EBENEM. str. 36 VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV M A G A Z Í N 1-2010 S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ BERDYCHOVO VELKÉ FINÁLE str. 8 DIALOG S MARKEM EBENEM str. 36 VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV Viděl jsem Tomáše v Miami, hrál v pohodě a svým postupem do finále pátého

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm Prázdniny den nultý Vyjdu ze školy a konečně se nadechnu prázdninového vzduchu. Večer si zajdem na večeři a pohár, ať je vysvědčení jakékoliv. Po vysvědčení půjdu na oběd. Jako vždycky asi bude segedínský

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Pohoda. Kouzlo Mrtvého moře. Lázeňská. Podrobně na stranách 14 15 WELLNESS MASÁŽE V BERTINÝCH LÁZNÍCH:

Pohoda. Kouzlo Mrtvého moře. Lázeňská. Podrobně na stranách 14 15 WELLNESS MASÁŽE V BERTINÝCH LÁZNÍCH: OSLAVA: Restaurace Adéla slaví 10. výročí str. 2 NOVINKA: Internetové rezervace pobytů str. 10-11 ROZHOVOR: Olympionička Kateřina Emmons str. 16-18 Lázeňská Pohoda MĚSÍČNÍ Í ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH S SLATINNÝCH

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Posbíráno ze všech stran 5

Posbíráno ze všech stran 5 Úvodník Kouzelný dědeček. Nikdy nebyla prohra mého oblíbeného klubu tak krásná a poučná. Cestou ze zápasu jsem totiž potkal kouzelného dědečka, ale o tom až za chvíli. Šinu si to k tramvaji a po zjištění,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk MOZAIKA PIONÝRA 8 duben 2011 Kamínka zahřála i pobavila reportáž 67 Sami o sobě zprávy ze sdružení 1213 Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk 18 Znáte rostliny? kvíz 15 Clona má vítěze

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více