LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme"

Transkript

1 LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z tiskárny a přenesení tiskárny na místo instalace...5 Krok 3 Vkládání papíru do zásuvky na papír...6 Krok 4 Připojení napájecího kabelu...7 Krok 5 Instalace ovladače tiskárny...8 Krok 6 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny Kapitola 3 Instalace volitelného příslušenství Kapitola 4 Každodenní provoz Ovládací panel Výměna tonerové kazety Uvíznutí papíru DŮLEŽITÉ: Před používáním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení této příručky ji uložte na bezpečném místě, abyste se k ní v případě potřeby mohli později vrátit. CES

2 Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny Před zahájením provozu tiskárny si pečlivě přečtěte tyto Důležité bezpečnostní pokyny. Všechny tyto pokyny jsou určeny k tomu, aby se zabránilo zranění uživatele nebo jiných osob, případně poškození majetku. Tyto pokyny proto vždy dodržujte. Neprovádějte žádné operace, které nejsou popsány v této příručce. Mohlo by dojít k neočekávaným nehodám nebo zraněním. Nesprávný provoz nebo použití zařízení by mohlo vést ke zranění osob a/nebo poškození vyžadujícímu rozsáhlé opravy, které nemusejí být kryty omezenou zárukou. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Symboly Označuje varování týkající se operací, které by mohly vést ke smrti nebo zranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. Abyste používali zařízení bezpečně, vždy věnujte pozornost těmto varováním. Označuje upozornění týkající se operací, které by mohly vést ke zranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. Abyste používali zařízení bezpečně, vždy věnujte pozornost těmto upozorněním. Instalace VAROVÁNÍ Neinstalujte tiskárnu do míst, v jejichž blízkosti se nachází alkohol, ředidla na barvy nebo jiné hořlavé látky. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na tiskárnu neumisťujte následující předměty: --Řetízky a další kovové předměty --Misky, vázy, květináče a další nádoby naplněné vodou nebo kapalinami Pokud součásti uvnitř přístroje, které jsou pod vysokým napětím, přijdou do styku s těmito předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud tyto předměty spadnou nebo se vylijí do tiskárny, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač (1) a odpojte kabely rozhraní, pokud jsou připojeny (2). Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky (3) a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. (1) (2) (2) VYP. (1) Pokud instalujete nebo odebíráte volitelné příslušenství, VYPNĚTE tiskárnu, odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky a poté z tiskárny odpojte všechny kabely rozhraní a napájecí kabel. V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu nebo kabelů rozhraní, což může vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. (3) UPOZORNĚNÍ Neinstalujte tiskárnu na následující místa, například na nestabilní plochy nebo skloněnou podlahu, nebo na místa vystavená působení nadměrných vibrací, protože to může způsobit pád tiskárny nebo její převržení a v důsledku toho zranění osob. Větrací otvory zajišťují správnou ventilaci pohybujících se součástí uvnitř tiskárny. Nikdy neumísťujte tiskárnu na měkký povrch, například na lůžko, pohovku nebo rohož. Zablokování otvorů může způsobit přehřívání tiskárny a v důsledku toho požár. Neinstalujte tiskárnu na následující místa, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem: --vlhké nebo prašné místo --místo vystavené působení kouře nebo páry, například v blízkosti kuchyňských zařízení nebo zvlhčovačů --místo vystavené působení deště nebo sněhu --místo v blízkosti vodovodního kohoutku nebo zdroje vody --místo vystavené přímému působení slunečního záření --místo vystavené působení vysokých teplot --místo v blízkosti otevřeného ohně Při instalaci tiskárny ji opatrně spusťte na místo instalace tak, abyste si neskřípli ruce mezi tiskárnou a podlahou nebo mezi tiskárnou a dalším zařízením, protože by mohlo dojít k poranění. Pokud připojujete kabel rozhraní, připojte jej správně podle následujících pokynů v elektronické příručce. Pokud byste kabel připojili nesprávně, mohlo by dojít k nesprávné funkci tiskárny nebo zásahu elektrickým proudem. (Viz Elektronická příručka CD-ROM) Při manipulaci se základní deskou a modulem ROM pracujte opatrně. Při dotyku hlavní desky nebo ostrých částí, například hran modulu ROM, může dojít k úrazu. (Viz Elektronická příručka CD-ROM) Při přesunu tiskárnu správně uchopte podle pokynů v elektronické příručce. V opačném případě byste mohli tiskárnu upustit a zranit se. (Viz Elektronická příručka CD-ROM) Napájení VAROVÁNÍ Nepoškoďte ani neupravujte napájecí kabel. Na napájecí kabel neumisťujte těžké předměty, ani za kabel netahejte nebo jej nadměrně neohýbejte, protože to může způsobit poškození elektrických součástí a v důsledku toho vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Udržujte napájecí kabel mimo dosah všech zdrojů tepla. Pokud tak neučiníte, můžete způsobit roztavení izolace napájecího kabelu, což by mohlo způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Napájecí kabel by neměl být napnutý, protože to může vést k uvolnění připojení a být příčinou přehřívání, v jehož důsledku vznikne požár. Napájecí kabel se může poškodit v případě, že na něj někdo šlápne, upevní jej svorkami nebo na něj umístí těžké předměty. Používání poškozeného napájecího kabelu může způsobit nežádoucí událost, jako je vznik požáru nebo zásah elektrickým proudem. Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem. Nepřipojujte napájecí kabel do rozdvojovací zásuvky, protože může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nespojujte napájecí kabel do svazku, protože může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Síťovou zástrčku zcela zasuňte do síťové zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V případě použití nadměrného tlaku v části připojení napájecího kabelu může dojít k poškození napájecího kabelu nebo se mohou odpojit kabely uvnitř zařízení. Výsledkem může být vznik požáru. Vyhýbejte se následujícím situacím: --Časté připojování a odpojování napájecího kabelu. --Zakopávání o napájecí kabel. -- Napájecí kabel je ohnutý v místě připojení a na síťovou zásuvku nebo místo připojení je vyvíjen neustálý tlak. --Vystavení napájecího konektoru nárazu. Nepoužívejte jiný napájecí kabel, než který je se zařízením dodán. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Obecně platí, že není vhodné používat prodlužovací kabely. Používání prodlužovacích kabelů by mohlo způsobit vznik požáru nebo zásah elektrickým proudem. Pokračujte na str. 2 1

3 UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte napájecí napětí jiné, než které je zde uvedeno, v opačném případě může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel, protože by mohlo dojít k obnažení vodičů nebo poškození izolace napájecího kabelu. Svod proudu může mít za následek vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Okolo síťové zástrčky ponechejte dostatek volného místa, aby bylo možné zástrčku snadno odpojit. Pokud okolo síťové zástrčky umístíte nějaké předměty, mohlo by být nemožné ji v případě nouze vytáhnout. Manipulace VAROVÁNÍ Tiskárnu nerozebírejte ani neupravujte. Uvnitř tiskárny se nacházejí součásti s vysokou teplotou a pod vysokým napětím. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném použití mohou být elektrická zařízení nebezpečná. Zabraňte dětem v dotýkání se napájecích kabelů, vodičů, vnitřního soukolí nebo elektrických součástí. Vydává-li tiskárna zvláštní zvuky, vychází-li z ní kouř, teplo nebo neobvyklý zápach, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač a odpojte kabely rozhraní, jsou-li připojeny. Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. Další používání může způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte v blízkosti tiskárny hořlavé spreje. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Před přesouváním tiskárny vždy VYPNĚTE hlavní vypínač napájení a odpojte síťovou zástrčku a kabely rozhraní. Pokud tak neučiníte, můžete poškodit kabely nebo vodiče, což by mohlo způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Po přesunutí zařízení ověřte, zda je zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí konektor správně zapojen. Pokud tak neučiníte, může dojít k přehřátí a vzniku požáru. Do tiskárny se nesmí dostat kancelářské sponky, sešívací spony ani jiné kovové předměty. Do přístroje se rovněž nesmí dostat voda a jiné tekutiny nebo hořlavé látky (alkohol, benzín, ředidlo barev, atd.). Pokud součásti uvnitř přístroje, které jsou pod vysokým napětím, přijdou do styku s těmito předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud tyto předměty spadnou nebo se vylijí do tiskárny, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač a odpojte kabely rozhraní, pokud jsou připojeny. Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. Pokud zapojujete nebo odpojujete kabel USB, když je napájecí kabel zapojen v síťové zásuvce, nedotýkejte se kovových částí konektoru mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ Nepokládejte na tiskárnu žádné těžké předměty. Předmět nebo tiskárna by mohly spadnout a způsobit zranění osob. Při manipulaci se základní deskou a modulem ROM pracujte opatrně. Při dotyku hlavní desky nebo ostrých částí, například hran modulu ROM, může dojít k úrazu. Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, například přes noc, VYPNĚTE ji. Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, například několik dní, VYPNĚTE ji a odpojte síťovou zástrčku. Kryty otevírejte a zavírejte a zásuvky vyjímejte a vkládejte jemně a opatrně. Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty. Udržujte ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od válce ve výstupním prostoru. I když tiskárna netiskne, válec se může náhle začít otáčet a zachytit vaše ruce nebo oděv a způsobit vám zranění. Výstupní otvor je během tisku, a bezprostředně poté, horký. Nedotýkejte se prostoru okolo výstupního otvoru, protože by mohlo dojít k popálení. Potištěný papír může být ihned po tisku horký. Při vyjímání papíru a vyrovnávání vyjmutého papíru buďte opatrní, obzvláště po dlouhém tisku. V opačném případě může dojít ke vzniku popálenin. Laserový paprsek používaný uvnitř tiskárny může být lidskému tělu škodlivý. Laserový paprsek je v jednotce skeneru odstíněn krytem, takže nehrozí nebezpečí, že by během normálního používání laserový paprsek pronikal ven. Z bezpečnostních důvodů si přečtěte následující poznámky a pokyny. --Nikdy neotevírejte jiné kryty, než je uvedeno v této příručce. -- Nesnímejte štítek s upozorněním, který je upevněn na krytu jednotky laserového skeneru. --Pokud by laserový paprsek zasáhl vaše oči, mohlo by dojít k poškození zraku. 2

4 Údržba a kontroly VAROVÁNÍ Při čištění tiskárny VYPNĚTE tiskárnu a počítač, odpojte kabely rozhraní a poté síťovou zástrčku. Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Síťovou zástrčku pravidelně odpojujte od síťové zásuvky a vyčistěte oblast v okolí základny kovových kolíků síťové zástrčky a síťové zásuvky suchým hadříkem, abyste odstranili veškerý prach a nečistoty. Ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí se může usazovat prach okolo zástrčky a absorbovat vlhkost, což může způsobit zkrat a v důsledku toho požár. Vyčistěte tiskárnu dobře vyždímaným hadrem namočeným ve vodě nebo slabém roztoku saponátu s vodou. Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla pro barvy či jiné hořlavé látky. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Některá místa uvnitř tiskárny jsou pod vysokým napětím. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při kontrole vnitřní části tiskárny dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu náhrdelníků, náramků nebo jiných kovových předmětů s vnitřními částmi tiskárny. Mohlo by dojít k popálení nebo úrazu elektrickým proudem. Nelikvidujte použité tonerové kazety v otevřeném ohni. Mohlo by dojít ke vzplanutí zbytku toneru uvnitř kazet a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požár. Po vyčištění zařízení ověřte, zda je zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí konektor správně zapojen. Pokud tak neučiníte, může dojít k přehřátí a vzniku požáru. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku. Následující stavy mohou vést ke vzniku požáru, proto se obraťte na místního autorizovaného prodejce Canon nebo na linku podpory Canon. --Na napájecím kabelu jsou známky ohoření. --Hrot na zástrčce napájecího kabelu je poškozený nebo zlomený. --Při ohýbání napájecího kabelu dojde k VYPNUTÍ nebo ZAPNUTÍ napájení. --Povrch napájecího kabelu je poškozený, popraskaný nebo promáčknutý. --Část napájecího kabelu se přehřívá. Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel, zástrčka nebo konektor nejsou vystaveny následujícím podmínkám. Takové podmínky mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. --Napájecí konektor je uvolněný. --Zástrčka je uvolněná. --Na napájecí kabel je vyvíjen tlak těžkým předmětem nebo svorkami, jimiž je připevněn. --Napájecí kabel je zamotán ve svazku. --Část napájecího kabelu je vložená v uličce. --Napájecí kabel je umístěn před zdrojem tepla. UPOZORNĚNÍ Nikdy se nepokoušejte na tiskárně provádět jiné servisní zásahy, než které jsou uvedeny v této příručce. Uvnitř tiskárny nejsou žádné součásti, které by uživatelé mohli sami opravit. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v provozních pokynech. Nesprávné nastavení by mohlo vést ke zranění osob a/nebo poškození vyžadujícímu rozsáhlé opravy, které nemusejí být kryty omezenou zárukou. Během provozu se fixační jednotka a okolní části uvnitř tiskárny výrazně zahřívají. Když vyjímáte uvíznutý papír nebo kontrolujete vnitřek tiskárny, nedotýkejte se fixační jednotky ani jejího okolí, mohli byste se popálit. Když vyjímáte uvíznutý papír nebo kontrolujete vnitřek zařízení, nedotýkejte se dlouhodoběji fixační jednotky, abyste nebyli vystaveni horku vytvářenému fixační jednotkou a jejím okolím. Mohlo by dojít k popálení při nízké teplotě, i když se nedotknete fixační jednotky a jejího okolí přímo. Pokud dojde k uvíznutí papíru, vyjměte jej podle pokynů v zobrazené zprávě tak, aby uvnitř zařízení nezůstala žádná jeho část. Ruce silou nevkládejte do jiných částí než těch, které jsou uvedeny na obrazovce. V opačném případě může dojít ke vzniku popálenin nebo zranění. Když vyjímáte uvíznutý papír nebo měníte tonerovou kazetu, buďte opatrní, aby se toner nedostal na vaše ruce nebo oděv, protože by je znečistil. Pokud se toner dostane na ruce nebo oděv, ihned zasažené místo omyjte studenou vodou. Při omytí teplou vodou toner ztuhne a skvrny už nebude možné odstranit. Při odstraňování uvíznutého papíru buďte opatrní, aby se toner na papíru nerozsypal. Toner by se mohl dostat do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při vkládání papíru nebo odstraňování uvíznutého papíru dbejte na to, abyste si o hrany papíru nepořezali prsty. Při vyjímání tonerové kazety ji vytahujte opatrně, abyste zabránili rozsypání toneru a zasažení očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nedemontujte tonerovou kazetu. Toner by se mohl rozsypat a dostat se do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud toner unikne z tonerové kazety, buďte opatrní, abyste toner nevdechli a zabraňte, aby se dostal do přímého styku s pokožkou. Pokud se toner dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem. Pokud by došlo k podráždění pokožky nebo vdechnutí toneru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Spotřební materiál VAROVÁNÍ Nelikvidujte použité tonerové kazety v otevřeném ohni. Mohlo by dojít ke vzplanutí toneru a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požár. Neskladujte tonerové kazety nebo papír v místech, která jsou vystavena působení otevřeného ohně. Mohlo by dojít ke vzplanutí toneru nebo papíru a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požáru. Při likvidaci tonerové kazety ji vložte do sáčku, aby se toner nerozsypal. Pak ji zlikvidujte podle místních předpisů. UPOZORNĚNÍ Udržujte tonerové kazety a další spotřební materiál mimo dosah malých dětí. Pokud dojde k vdechnutí toneru nebo jiných součástí, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Nedemontujte tonerovou kazetu. Toner by se mohl rozsypat a dostat se do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud toner unikne z tonerové kazety, buďte opatrní, abyste toner nevdechli a zabraňte, aby se dostal do přímého styku s pokožkou. Pokud se toner dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem. Pokud by došlo k podráždění pokožky nebo vdechnutí toneru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je těsnicí páska vytažena silou nebo pokud se cestou zastaví, toner se může vysypat. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace VAROVÁNÍ Tiskárna vyzařuje magnetické pole o nízké úrovni. Jestliže používáte kardiostimulátor a máte neobvyklé pocity, vzdalte se od tiskárny a poraďte se s lékařem. 3

5 Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny Krok 1 Příprava instalace Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující položky Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. Tiskárna Následující součásti jsou již nainstalovány. Zásuvka na papír Tonerová kazeta Disk User Manual CD-ROM (Uživatelská příručka) Zahrnuje následující součásti. Elektronická příručka Příručka Začínáme Canon Font Manager (pouze systém Windows) Disk UFR II / PCL User Software CD-ROM (Uživatelský software) Zahrnuje následující součásti. Ovladač tiskárny Printer Driver Installation Guide (Příručka instalace ovladače tiskárny) Při instalaci tiskárny si přečtěte elektronickou příručku. (arabština, bulharština, chorvatština, čeština, estonština, řečtina, maďarština, lotyština, litevština, perština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, turečtina, ukrajinština) Disk PS User Software CD (CD s uživatelským softwarem) (pouze LBP6680x) Zahrnuje následující součásti. Ovladač tiskárny Printer Driver Installation Guide (Příručka instalace ovladače tiskárny) Napájecí kabel (Tvar dodaného napájecího kabelu se může od vpravo uvedeného vyobrazení lišit.) Stručná instalační příručka Síťový kabel LAN ani kabel USB nejsou součástí balení. Použijte kabel USB s následujícím symbolem. Volba místa instalace Teplota a vlhkost Rozsah teplot: 10 až 30 C Rozsah vlhkosti: relativní vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace) Požadavky na napájení 220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Požadavky na instalaci Místo s dostatečným prostorem Místo s dobrým odvětráváním Místo s plochým a rovným povrchem Místo, které je schopné nést celou hmotnost tiskárny Při instalaci zajistěte dostatek prostoru pro jednotlivé části, jejichž rozměry jsou uvedeny níže. Pohled zepředu Zadní kryt 41 Pomocná přihrádka (mm) Zásuvka na papír Nástavec přihrádky Pomocná přihrádka Víceúčelová přihrádka Podavač papíru (volitelný)

6 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z tiskárny a přenesení tiskárny na místo instalace Odstraňte všechny pásky. Páska Při provádění následujícího postupu z tiskárny odstraňte všechny oranžové pásky. * Tvar či umístění obalového materiálu se může změnit, nebo může být materiál přidán či odstraněn bez předchozího upozornění. Odstranění obalového materiálu Přední kryt otevřete stisknutím tlačítka pro otevření. Papír otočte směrem k sobě. Odstraňte obalový materiál. Vyjměte tonerovou kazetu. Pětkrát nebo šestkrát ji protřepejte. Položte ji na rovný povrch a poté ohněte jazýček. Těsnicí pásku neodstraňujte v diagonálním směru, nahoru ani dolů. Přibližně 48 cm Pohled zepředu Vytáhněte těsnicí pásku. Odstraňte obalový materiál s papírem. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Proveďte kontrolu! Odstranili jste veškerý obalový materiál? Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. Obalový materiál včetně papíru Páska* Obalový materiál Páska* Páska* Obalový materiál s papírem x1 Obalový Obalový materiál materiál s papírem x1 x1 Ujistěte se, že jste odstranili všechny oranžové pásky. Obalový materiál s papírem x1 Těsnicí páska x1 Obalový materiál x1 Těsnicí páska Těsnicí páska x1 * Po dokončení kontroly zavřete všechny kryty. Obalový materiál x1 Těsnicí páska x1 * Výše uvedený obalový materiál zlikvidujte podle místních nařízení. 5

7 Pokud chcete použít tiskárnu s nainstalovaným volitelným příslušenstvím Nainstalujte volitelné příslušenství před přenesením tiskárny na místo instalace. Pokud chcete použít tiskárnu bez nainstalovaného volitelného příslušenství Přeneste tiskárnu na místo instalace. Instalace volitelného příslušenství str. 12 Přenesení tiskárny na místo instalace Vytáhněte zásuvku na papír. Přeneste tiskárnu na místo instalace. Pohled z levé strany Po ověření, že jsou všechny kryty a zásobníky uzavřeny přeneste tiskárnu tak, že ji budete držet za zvedací úchyty na přední straně. Poté vložte papír. Použijte papír velikosti A4. Vytiskněte zkušební stránku v systému Windows, na které v kroku 6 zkontrolujete funkčnost. Protože je zkušební stránka v systému Windows vytvořena pro tisk na papír velikosti A4, vložte papír velikosti A4. Krok 3 Vkládání papíru do zásuvky na papír Přesuňte vodítka papíru do polohy určující velikost vkládaného papíru. Vložte papír tak, aby okraje svazku papíru byly vyrovnány se zadním vodítkem papíru. Držte uvolňovací páčku zámku a nastavte vodítka. Vložte jej tiskovou stranou dolů. Umístěte papír pod zarážky. Proveďte kontrolu! Vložte stoh papíru tak, aby nepřesahoval omezující značky pro vkládání. Vložte zásuvku na papír. Zarážka Zarážka Až sem Pevně ji do tiskárny zatlačte. 6

8 Krok 4 Připojení napájecího kabelu Připojte napájecí kabel. Zapojte zástrčku do zásuvky střídavého proudu. Zapněte napájení. 7

9 Krok 5 Instalace ovladače tiskárny Připojení tiskárny a počítače Připojení USB Pokud chcete nainstalovat ovladač tiskárny jiný než UFR II Při tisku z počítače pomocí připojení USB zadejte, který z následujících ovladačů tiskárny se má použít. UFR II (výchozí) UFR II XPS (pouze LBP6680x) PCL5e PCL6 PS3 XPS (přímé) (pouze LBP6680x) Můžete vybrat typ ovladače tiskárny, který se nyní nainstaluje. Stiskněte [ ] ( : Nastavení). Vyberte [Control Menu] (Nabídka ovládání) pomocí [ ] a [ ] a poté stiskněte [OK]. Setup Control Menu Paper Source Network Layout Vyberte [Select PDL (PnP)] (Výběr PDL (PnP)) pomocí [ ] a [ ] a poté stiskněte [OK]. Control Menu Interrupt Print Sec. Print Del. Time Secure Job Log Select PDL (PnP) Po zobrazení zprávy pokračujte stiskem tlačítka [OK]. Settings effective next time main power is turned ON. Press OK to continue. Pomocí [ ] a [ ] vyberte ovladač tiskárny, který chcete použít, a poté stiskněte [OK]. Select PDL (PnP) UFR II UFR II XPS PCL5e PCL6 Nastavení povolíte těžkým restartováním. Stiskněte [ ] ( : Restart). Vyberte možnost [Soft Reset] (Lehký restart) pomocí tlačítka [ ], stiskněte [OK] asi na 5 sekund a pak tlačítko uvolněte. Reset Soft Reset Form Feed Shut Down Když stisknutí uvolníte, zobrazí se <Execute hard reset?> (Restartovat hardware?). Pomocí tlačítka [ ] vyberte možnost [Yes] (Ano) a poté stiskněte tlačítko [OK]. Execute hard reset No Yes Když zmizí hlášení <Resetting hardware...> (Restartuji hardware), je restartování hardwaru dokončeno. Ujistěte se, že je tiskárna i počítač vypnutý. Připojte čtvercový (typ B) konec k tiskárně. Připojte plochý (typ A) konec k počítači. VYP. Tiskárnu zatím ještě NEZAPÍNEJTE. Pokračujte na str. 9 8

10 Připojení LAN Připojte kabel LAN. Zapněte tiskárnu. Ujistěte se, že na síťovém rozhraní svítí indikátor LNK. Indikátor LNK Konfigurace síťových nastavení, jako např. adresy IP Vložte dodaný disk User Manual CD-ROM (CD s uživatelskými příručkami) do jednotky CD-ROM svého počítače. Zvolte jazyk. Klepněte. Klepněte. Zapněte počítač a přihlaste se do systému Windows s oprávněními správce. Instalace ovladače tiskárny Vložte dodaný disk User Software CD-ROM (Uživatelský software). Postupujte podle pokynů na obrazovce. Klepněte. Pokud se obrazovka vlevo nezobrazí Zobrazte ji pomocí následujícího postupu. (Název diskové jednotky CD-ROM je v této příručce označen jako D:. Název diskové jednotky CD-ROM se může lišit v závislosti na počítači, který používáte.) Windows 2000, XP a Server Otevřete nabídku [Start] a vyberte možnost [Run] (Spustit). 2. Zadejte příkaz D:\start.exe a klepněte na tlačítko [OK]. Windows Vista, 7 a Server V nabídce [Start] zadejte do pole [Start Search] (Spustit hledání) nebo [Search programs and files] (Hledat programy a soubory) příkaz D:start.exe. 2. Na klávesnici stiskněte klávesu [Enter]. Pokud se zobrazí dialogové okno [AutoPlay] (Automatické přehrání) Klikněte na položku [Run start.exe] (Spustit soubor start.exe). Pokud se otevře aplikace Windows Explorer Dvakrát klikněte na ikonu [start.exe]. Pokud máte otázky týkající se funkcí, nahlédněte do příručky Printer Driver Installation Guide (Příručka pro instalaci ovladače tiskárny). Klepněte. Klepněte. 9

11 Krok 6 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny Registrování velikosti papíru Tato tiskárna neumí automaticky rozpoznávat velikost papíru, proto velikost papíru zaregistrujte. Stiskněte [ ] ( : Výběr podavače). Pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte zdroj papíru a poté stiskněte [OK]. Vyberte buď [MP Tray Paper Size] (Velikost papíru ve víceúčelové přihrádce), [Drawer 1 Size] (Velikost zásuvky 1) nebo [Drawer 2 Size] (Velikost zásuvky 2). Select Feeder Paper Source MP Tray Paper Size MP Tray Priority Drawer 1 Size Pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte velikost papíru a poté stiskněte [OK]. MP Tray Paper Size A5 B5 A4 LTR Kontrola funkce tiskárny Zkontrolujte funkce pomocí zkušební stránky Windows. Zkontrolujte, zda je do zásuvky na papír vložen papír velikosti A4. Vyberte. Klepněte. Pokud nemůžete vybrat [Printer properties] (Vlastnosti tiskárny) nebo [Properties] (Vlastnosti) Zkontrolujte od začátku postup instalace. Vytiskne se zkušební stránka v systému Windows. Pokud se zkušební stránka v systému Windows nevytiskne Viz Řešení potíží v elektronické příručce (příručka ve formátu HTML). 10

12 Pokud jste nainstalovali volitelný modul ROM Zkontrolujte, že je volitelný modul ROM správně nainstalován. Do víceúčelové přihrádky nebo zásuvky na papír vložte papír velikosti A4. Vyberte [Configuration Page] (Konfigurační stránka) pomocí [ ] a [ ] a poté stiskněte [OK]. Utility Menu Check Counter Configuration Page Network Status Print IPSec Policy List Ujistěte se, že je tiskárna online. Pokud tiskárna není online, stiskněte [ ] ( : Online). Pomocí tlačítka [ ] vyberte možnost [Yes] (Ano) a poté stiskem tlačítka [OK] vytiskněte konfigurační stránku. Execute No Yes Stiskněte [ ] ( : Nástroj). Zkontrolujte, že je modul ROM správně nainstalován. Pokud jste nainstalovali modul ROM PS ROM Ověřte, že je v části [Controller] (Ovladač) zobrazena možnost [PS]. Bar DIMM Ověřte, že je v části [PCL] zobrazena možnost [BarDIMM]. Konfigurace tiskárny je dokončena. Pokud dokončíte postup až sem, můžete nyní tiskárnu používat. 11

13 Kapitola 3 Instalace volitelného příslušenství Pokud instalujete tiskárnu a volitelné příslušenství zároveň Pokud instalujete volitelné příslušenství posléze (pokud již tiskárnu používáte) Pokud instalujete pouze modul ROM nebo kartu SD str. 13 VYPNĚTE tiskárnu. VYPNĚTE tiskárnu a poté od ní odpojte kabely. Kabel USB* Kabel LAN* Napájecí kabel * Zda je kabel připojen nebo nikoliv závisí na prostředí. Odpojte síťovou zástrčku od síťové zásuvky. Odpojte kabel od tiskárny. Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny. Instalace podavače papíru Podavač papíru Při provádění následujícího postupu odstraňte z tiskárny všechny oranžové pásky, pokud jsou připevněny k podavači papíru. Vyjměte podavač papíru z krabice. Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny a podavače papíru. Přeneste podavač papíru na místo instalace. Při přenášení podavače papíru držte úchyty na obou stranách oběma rukama. Tiskárna Přeneste tiskárnu na místo instalace. Pohled z levé strany Po ověření, že jsou všechny kryty a zásobníky uzavřeny přeneste tiskárnu tak, že ji budete držet za zvedací úchyty na přední straně. Opatrně umístěte tiskárnu na podavač papíru tak, aby stěny tiskárny byly v rovině s přední stranou a bočními stranami podavače papíru. Při instalaci tiskárny také spojte vzájemně si odpovídající umisťovací kolíky a konektor. Vložte do tiskárny a podavače papíru zásuvku na papír. Pokud neinstalujete modul ROM a kartu SD Poté proveďte následující postup. Pokud instalujete modul ROM nebo kartu SD str. 13 Pokud jste nainstalovali tiskárnu a podavač papíru zároveň Vkládání papíru str. 6 Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Připojení napájecího kabelu str. 7 Instalace ovladače tiskárny str. 8 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny str. 10 Pokud jste nainstalovali podavač papíru posléze (pokud již tiskárnu používáte) Vkládání papíru str. 6 Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Zapojení kabelů Znovu připojte odpojené kabely. Registrace velikosti papíru str

14 Instalace modulu ROM Držte jazýček a pootevřete levý kryt. * Pokud používáte model LBP6680x, nejprve odeberte nainstalovaný modul ROM. Odeberte levý kryt. Vyjměte šroub. Odstraňte kryt slotu. 1 2 Jazýček Nainstalujte modul ROM. Upevněte kryt slotu. Modul ROM zarovnejte se dvěma konektory a pevně jej zatlačte do tiskárny. Upevněte a dotáhněte šroub. Připevněte levý kryt Instalace karty SD Vyjměte šroub. Odstraňte kryt slotu. Vložte kartu SD do slotu určeného pro karty SD, dokud neuslyšíte cvaknutí. Upevněte kryt slotu Vložte papír, připojte napájecí kabel a poté proveďte restart hardwaru. Upevněte a dotáhněte šroub. Stiskněte [ ] ( : Restart). Vyberte možnost [Soft Reset] (Lehký restart) pomocí tlačítka [ ], stiskněte [OK] asi na 5 sekundy a pak tlačítko uvolněte. Reset Soft Reset Form Feed Shut Down Pomocí tlačítka [ ] vyberte možnost [Yes] (Ano) a poté stiskněte tlačítko [OK]. Execute hard reset No Yes Poté proveďte následující postup. Pokud jste nainstalovali tiskárnu a volitelné příslušenství zároveň Vkládání papíru Pokud jste nainstalovali volitelné příslušenství posléze (pokud již tiskárnu používáte) str. 6 Vkládání papíru str. 6 Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Připojení napájecího kabelu str. 7 Zapojení kabelů Instalace ovladače tiskárny str. 8 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny Znovu připojte odpojené kabely. Registrace velikosti papíru str str. 10

15 Kapitola 4 Každodenní provoz Ovládací panel Na ovládacím panelu tiskárny můžete zkontrolovat stav tiskárny nebo tiskárnu konfigurovat. Výměna tonerové kazety Tonerové kazety jsou spotřební materiál. Jakmile se přiblížil konec životnosti tonerové kazety, projeví se následující příznaky. Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva <16 Tnr cart. will soon reach end of lifetime.> (16 Tonerová kazeta brzy dosáhne životnosti.) nebo <Toner cartridge will soon reach end of lifetime.> (Tonerová kazeta brzy dosáhne konce životnosti.). 16 Tnr cart. will soon reach end of lifetime. Toner cartridge will soon reach end of lifetime. Na výtisku se objeví bílé pruhy, nerovnoměrnost nebo vybledlost tisku. Pokud se objeví tyto příznaky Před výměnou tonerové kazety proveďte postup popsaný v následující části. Než bude toner úplně vypotřebován, budete ještě moci chvíli tisknout. Před výměnou tonerové kazety str. 15 Informace o výměně tonerových kazet Aby se zajistila optimální kvalita tisku, doporučujeme při výměně tonerových kazet používat originální kazety značky Canon. Název modelu LBP6680x LBP6670dn Podporované originální tonerové kazety Canon Kazeta Canon 719 Kazeta Canon 719 H 14

16 Před výměnou tonerové kazety Stiskněte tlačítko otevření a současně otevřete přední kryt. Vyjměte tonerovou kazetu. Pětkrát nebo šestkrát ji protřepejte. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. Pokud se výsledky tisku nezlepší Pokud se i po provedení výše uvedeného postupu na výtisku stále objevují bílé pruhy, nerovnoměrný nebo vybledlý tisk, vyměňte tonerovou kazetu za novou. Výměna tonerové kazety Stiskněte tlačítko otevření a současně otevřete přední kryt. Vyjměte tonerovou kazetu. Vyjměte novou tonerovou kazetu z ochranného obalu. Ochranný obal uschovejte. Nevyhazujte jej. Pětkrát nebo šestkrát ji protřepejte. Položte ji na rovný povrch a poté ohněte jazýček. Těsnicí pásku neodstraňujte v diagonálním směru ani směrem nahoru či dolů. Přibližně 48 cm Pohled zepředu Vytáhněte těsnicí pásku. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. 15

17 Uvíznutí papíru Pokud dojde k uvíznutí papíru, tiskárna zapípá a na displeji se zobrazí zpráva <13 PAPER JAM>. Paper is jammed. Press the right key to go to next step when the right key mark is displayed. Zprávy se zobrazují po jedné. Potvrďte každou z nich. Při otevření krytu zprávy zmizí, proto si je dle potřeby zapište. Podle zobrazené zprávy uvíznutý papír vyjměte. Oblast uvíznutí papíru Oblast uvíznutí papíru Hlášení (1) Víceúčelová přihrádka Oblast víceúčelové přihrádky (2) Zásuvka 1: Oblast zásuvky 1 (1) (6) (5) (3) Zásuvka 2 (pouze pokud je nainstalovaný podavač papíru) (4) Přepravní oblast duplexního tisku Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku (2) (4) (5) Vnitřek oblasti výstupu Prostor zadní obálky / výstup (3) (6) Vnitřek předního krytu Přední kryt Při vyjímání uvíznutého papíru ponechte tiskárnu ZAPNUTOU. Pokud napájení VYPNETE, tištěná data budou odstraněna. Pokud nelze papír snadno vyjmout Nepokoušejte se jej vyjmout silou, místo toho proveďte postup pro další oblast zobrazenou ve zprávě. Víceúčelová přihrádka Zásuvka na papír Vyjměte uvíznutý papír. Vytáhněte zásuvku na papír. Papír vyjměte jemným vytažením. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku Postup vyčištění str. 16 str. 17 Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str. 18 Vložte zásuvku na papír. Pevně ji do tiskárny zatlačte. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku str. 17 Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str

18 Duplexní jednotka Vytáhněte zásuvku na papír. Držte zelený jazýček a otevřete přepravní vodítko duplexního tisku. Jazýček Papír vyjměte jemným vytažením. Pohled zepředu Držte zelený jazýček a zavřete přepravní vodítko duplexního tisku. Vložte zásuvku na papír. Otevřete kryt duplexní jednotky. Pevně ji do tiskárny zatlačte. Papír vyjměte jemným vytažením. Zavřete kryt duplexní jednotky. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 str. 16 Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str. 18 Vnitřek oblasti výstupu Otevřete zadní kryt. Papír vyjměte jemným vytažením. Zavřete zadní kryt. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku str. 16 str. 17 Přední kryt str

19 Vnitřek předního krytu Pokud používáte víceúčelovou přihrádku, zavřete ji. Stiskněte tlačítko otevření a současně otevřete přední kryt. Vyjměte tonerovou kazetu. Držte zelený jazýček a sklopte přepravní vodítko směrem k sobě. Papír vyjměte jemným vytažením. Jazýček Nesundávejte ruce z přepravního vodítka. Nesundávejte ruce, dokud se v kroku 6 nepřesune zpět do původní polohy. Pomalu vraťte přepravní vodítko zpět do původní polohy. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. Zpráva zmizí a tiskárna je připravena tisknout. Pokud zpráva nezmizí Papír může být uvíznutý na jiném místě. Zkontrolujte také další oblast a papír vyjměte. Oblast uvíznutí papíru Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku str. 16 str. 17 Pokud zpráva nezmizí ani po vyjmutí papíru, zkontrolujte, zda je zadní kryt pevně uzavřen. Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str

20 Ochranné známky Canon, logo Canon a LBP jsou ochranné známky společnosti Canon Inc. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Další názvy produktů a společností uvedené v této příručce mohou být ochrannými známky příslušných vlastníků. Zkratky použité v této příručce V této příručce jsou operační systémy vyjádřeny následující zkrácenou formou: - operační systém Microsoft Windows 2000: Windows operační systém Microsoft Windows XP: Windows XP - operační systém Microsoft Windows Vista: Windows Vista - operační systém Microsoft Windows 7: Windows 7 - operační systém Microsoft Windows Server 2003: Windows Server operační systém Microsoft Windows Server 2008: Windows Server operační systém Microsoft Windows: Windows Směrnice o OEEZ Pouze Evropská unie (a EHP). Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2002/96/ES), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo navštivte webové stránky (EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko) CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan CANON MARKETING JAPAN INC. 16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo , Japan CANON U.S.A., INC. One Canon Plaza, Lake Success, NY U.S.A. CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg, 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands CANON CHINA CO., LTD. 15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing , PRC CANON SINGAPORE PTE. LTD. 1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore CANON AUSTRALIA PTY. LTD. 1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES USRM (00) CANON INC. 2011

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1 Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... 4 Krok1 Příprava instalace...4 Krok2 Odstranění obalového materiálu z tiskárny

Více

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... 4 Krok1 Příprava instalace...4 Krok2 Odstranění obalového materiálu z tiskárny

Více

Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1. Kapitola 2 Instalace tiskárny / instalace ovladače tiskárny... 5

Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1. Kapitola 2 Instalace tiskárny / instalace ovladače tiskárny... 5 Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1 Kapitola 2 Instalace tiskárny / instalace ovladače tiskárny... 5 Krok 1 Příprava instalace...5 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z tiskárny

Více

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z

Více

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1. Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1. Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1 Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A42> Instalační návod 4P359542-2G Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port Úvod Nevystavujte PU011 vysokým teplotám. Neumísťujte ji na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU011 ve velmi prašném nebo

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta Úvod Nevystavujte PU007V2 vysokým teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU007V2

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215 I. Přeprava stroje Při přepravě/přenosu stroje uchopte stroj za 4 místa, zobrazená na následujícím obrázku (Mark). Hmotnost stroje je 26 kg, pro přepravu použijte odpovídající množství osob. II. Odstranění

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU Návod k použití Symboly: Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. Přečtěte si návod

Více

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 109. Upínací deska / Šroubovák

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 109. Upínací deska / Šroubovák 5000020G Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy. Nevkládejte do síťové kamery žádné

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Návod k obsluze. LED projektor

Návod k obsluze. LED projektor LED projektor Návod k obsluze čištění povrchu a objektivu Projektor čistěte jemným suchým hadříkem. Nečistěte výrobek hořlavými látkami, jako jsou benzen nebo ředidlo. Dbejte na to, abyste nepoškrábali

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS O tomto návodu Tento návod je zkrácenou verzí Návodu k obsluze V níže uvedené tabulce najdete informace o obsahu Návodu k obsluze a o částech, které byly

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení Česky BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI Pro adaptér napájení UPOZORNĚNÍ Tento adaptér napájení je určen výhradně k použití se zařízeními Yamaha. Nepoužívejte

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků Příručka uživatele Tiskárna štítků QL-700 Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H Informace o výrobku E A C F G H A: Vypínač : Napájení střídavým proudem: svítí zeleně Napájení z : bliká zeleně C: Napájení střídavým proudem: indikace příkonu Napájení z : indikace kapacity D: Indikátor

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

4P359542-1H. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod

4P359542-1H. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A41> Instalační návod 4P359542-1H Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ nebudete řídit,

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 165

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 165 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více