LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme"

Transkript

1 LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z tiskárny a přenesení tiskárny na místo instalace...5 Krok 3 Vkládání papíru do zásuvky na papír...6 Krok 4 Připojení napájecího kabelu...7 Krok 5 Instalace ovladače tiskárny...8 Krok 6 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny Kapitola 3 Instalace volitelného příslušenství Kapitola 4 Každodenní provoz Ovládací panel Výměna tonerové kazety Uvíznutí papíru DŮLEŽITÉ: Před používáním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení této příručky ji uložte na bezpečném místě, abyste se k ní v případě potřeby mohli později vrátit. CES

2 Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny Před zahájením provozu tiskárny si pečlivě přečtěte tyto Důležité bezpečnostní pokyny. Všechny tyto pokyny jsou určeny k tomu, aby se zabránilo zranění uživatele nebo jiných osob, případně poškození majetku. Tyto pokyny proto vždy dodržujte. Neprovádějte žádné operace, které nejsou popsány v této příručce. Mohlo by dojít k neočekávaným nehodám nebo zraněním. Nesprávný provoz nebo použití zařízení by mohlo vést ke zranění osob a/nebo poškození vyžadujícímu rozsáhlé opravy, které nemusejí být kryty omezenou zárukou. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Symboly Označuje varování týkající se operací, které by mohly vést ke smrti nebo zranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. Abyste používali zařízení bezpečně, vždy věnujte pozornost těmto varováním. Označuje upozornění týkající se operací, které by mohly vést ke zranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. Abyste používali zařízení bezpečně, vždy věnujte pozornost těmto upozorněním. Instalace VAROVÁNÍ Neinstalujte tiskárnu do míst, v jejichž blízkosti se nachází alkohol, ředidla na barvy nebo jiné hořlavé látky. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na tiskárnu neumisťujte následující předměty: --Řetízky a další kovové předměty --Misky, vázy, květináče a další nádoby naplněné vodou nebo kapalinami Pokud součásti uvnitř přístroje, které jsou pod vysokým napětím, přijdou do styku s těmito předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud tyto předměty spadnou nebo se vylijí do tiskárny, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač (1) a odpojte kabely rozhraní, pokud jsou připojeny (2). Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky (3) a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. (1) (2) (2) VYP. (1) Pokud instalujete nebo odebíráte volitelné příslušenství, VYPNĚTE tiskárnu, odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky a poté z tiskárny odpojte všechny kabely rozhraní a napájecí kabel. V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu nebo kabelů rozhraní, což může vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. (3) UPOZORNĚNÍ Neinstalujte tiskárnu na následující místa, například na nestabilní plochy nebo skloněnou podlahu, nebo na místa vystavená působení nadměrných vibrací, protože to může způsobit pád tiskárny nebo její převržení a v důsledku toho zranění osob. Větrací otvory zajišťují správnou ventilaci pohybujících se součástí uvnitř tiskárny. Nikdy neumísťujte tiskárnu na měkký povrch, například na lůžko, pohovku nebo rohož. Zablokování otvorů může způsobit přehřívání tiskárny a v důsledku toho požár. Neinstalujte tiskárnu na následující místa, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem: --vlhké nebo prašné místo --místo vystavené působení kouře nebo páry, například v blízkosti kuchyňských zařízení nebo zvlhčovačů --místo vystavené působení deště nebo sněhu --místo v blízkosti vodovodního kohoutku nebo zdroje vody --místo vystavené přímému působení slunečního záření --místo vystavené působení vysokých teplot --místo v blízkosti otevřeného ohně Při instalaci tiskárny ji opatrně spusťte na místo instalace tak, abyste si neskřípli ruce mezi tiskárnou a podlahou nebo mezi tiskárnou a dalším zařízením, protože by mohlo dojít k poranění. Pokud připojujete kabel rozhraní, připojte jej správně podle následujících pokynů v elektronické příručce. Pokud byste kabel připojili nesprávně, mohlo by dojít k nesprávné funkci tiskárny nebo zásahu elektrickým proudem. (Viz Elektronická příručka CD-ROM) Při manipulaci se základní deskou a modulem ROM pracujte opatrně. Při dotyku hlavní desky nebo ostrých částí, například hran modulu ROM, může dojít k úrazu. (Viz Elektronická příručka CD-ROM) Při přesunu tiskárnu správně uchopte podle pokynů v elektronické příručce. V opačném případě byste mohli tiskárnu upustit a zranit se. (Viz Elektronická příručka CD-ROM) Napájení VAROVÁNÍ Nepoškoďte ani neupravujte napájecí kabel. Na napájecí kabel neumisťujte těžké předměty, ani za kabel netahejte nebo jej nadměrně neohýbejte, protože to může způsobit poškození elektrických součástí a v důsledku toho vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Udržujte napájecí kabel mimo dosah všech zdrojů tepla. Pokud tak neučiníte, můžete způsobit roztavení izolace napájecího kabelu, což by mohlo způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Napájecí kabel by neměl být napnutý, protože to může vést k uvolnění připojení a být příčinou přehřívání, v jehož důsledku vznikne požár. Napájecí kabel se může poškodit v případě, že na něj někdo šlápne, upevní jej svorkami nebo na něj umístí těžké předměty. Používání poškozeného napájecího kabelu může způsobit nežádoucí událost, jako je vznik požáru nebo zásah elektrickým proudem. Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem. Nepřipojujte napájecí kabel do rozdvojovací zásuvky, protože může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nespojujte napájecí kabel do svazku, protože může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Síťovou zástrčku zcela zasuňte do síťové zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V případě použití nadměrného tlaku v části připojení napájecího kabelu může dojít k poškození napájecího kabelu nebo se mohou odpojit kabely uvnitř zařízení. Výsledkem může být vznik požáru. Vyhýbejte se následujícím situacím: --Časté připojování a odpojování napájecího kabelu. --Zakopávání o napájecí kabel. -- Napájecí kabel je ohnutý v místě připojení a na síťovou zásuvku nebo místo připojení je vyvíjen neustálý tlak. --Vystavení napájecího konektoru nárazu. Nepoužívejte jiný napájecí kabel, než který je se zařízením dodán. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Obecně platí, že není vhodné používat prodlužovací kabely. Používání prodlužovacích kabelů by mohlo způsobit vznik požáru nebo zásah elektrickým proudem. Pokračujte na str. 2 1

3 UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte napájecí napětí jiné, než které je zde uvedeno, v opačném případě může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel, protože by mohlo dojít k obnažení vodičů nebo poškození izolace napájecího kabelu. Svod proudu může mít za následek vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Okolo síťové zástrčky ponechejte dostatek volného místa, aby bylo možné zástrčku snadno odpojit. Pokud okolo síťové zástrčky umístíte nějaké předměty, mohlo by být nemožné ji v případě nouze vytáhnout. Manipulace VAROVÁNÍ Tiskárnu nerozebírejte ani neupravujte. Uvnitř tiskárny se nacházejí součásti s vysokou teplotou a pod vysokým napětím. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném použití mohou být elektrická zařízení nebezpečná. Zabraňte dětem v dotýkání se napájecích kabelů, vodičů, vnitřního soukolí nebo elektrických součástí. Vydává-li tiskárna zvláštní zvuky, vychází-li z ní kouř, teplo nebo neobvyklý zápach, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač a odpojte kabely rozhraní, jsou-li připojeny. Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. Další používání může způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte v blízkosti tiskárny hořlavé spreje. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Před přesouváním tiskárny vždy VYPNĚTE hlavní vypínač napájení a odpojte síťovou zástrčku a kabely rozhraní. Pokud tak neučiníte, můžete poškodit kabely nebo vodiče, což by mohlo způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Po přesunutí zařízení ověřte, zda je zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí konektor správně zapojen. Pokud tak neučiníte, může dojít k přehřátí a vzniku požáru. Do tiskárny se nesmí dostat kancelářské sponky, sešívací spony ani jiné kovové předměty. Do přístroje se rovněž nesmí dostat voda a jiné tekutiny nebo hořlavé látky (alkohol, benzín, ředidlo barev, atd.). Pokud součásti uvnitř přístroje, které jsou pod vysokým napětím, přijdou do styku s těmito předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud tyto předměty spadnou nebo se vylijí do tiskárny, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač a odpojte kabely rozhraní, pokud jsou připojeny. Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. Pokud zapojujete nebo odpojujete kabel USB, když je napájecí kabel zapojen v síťové zásuvce, nedotýkejte se kovových částí konektoru mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ Nepokládejte na tiskárnu žádné těžké předměty. Předmět nebo tiskárna by mohly spadnout a způsobit zranění osob. Při manipulaci se základní deskou a modulem ROM pracujte opatrně. Při dotyku hlavní desky nebo ostrých částí, například hran modulu ROM, může dojít k úrazu. Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, například přes noc, VYPNĚTE ji. Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, například několik dní, VYPNĚTE ji a odpojte síťovou zástrčku. Kryty otevírejte a zavírejte a zásuvky vyjímejte a vkládejte jemně a opatrně. Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty. Udržujte ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od válce ve výstupním prostoru. I když tiskárna netiskne, válec se může náhle začít otáčet a zachytit vaše ruce nebo oděv a způsobit vám zranění. Výstupní otvor je během tisku, a bezprostředně poté, horký. Nedotýkejte se prostoru okolo výstupního otvoru, protože by mohlo dojít k popálení. Potištěný papír může být ihned po tisku horký. Při vyjímání papíru a vyrovnávání vyjmutého papíru buďte opatrní, obzvláště po dlouhém tisku. V opačném případě může dojít ke vzniku popálenin. Laserový paprsek používaný uvnitř tiskárny může být lidskému tělu škodlivý. Laserový paprsek je v jednotce skeneru odstíněn krytem, takže nehrozí nebezpečí, že by během normálního používání laserový paprsek pronikal ven. Z bezpečnostních důvodů si přečtěte následující poznámky a pokyny. --Nikdy neotevírejte jiné kryty, než je uvedeno v této příručce. -- Nesnímejte štítek s upozorněním, který je upevněn na krytu jednotky laserového skeneru. --Pokud by laserový paprsek zasáhl vaše oči, mohlo by dojít k poškození zraku. 2

4 Údržba a kontroly VAROVÁNÍ Při čištění tiskárny VYPNĚTE tiskárnu a počítač, odpojte kabely rozhraní a poté síťovou zástrčku. Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Síťovou zástrčku pravidelně odpojujte od síťové zásuvky a vyčistěte oblast v okolí základny kovových kolíků síťové zástrčky a síťové zásuvky suchým hadříkem, abyste odstranili veškerý prach a nečistoty. Ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí se může usazovat prach okolo zástrčky a absorbovat vlhkost, což může způsobit zkrat a v důsledku toho požár. Vyčistěte tiskárnu dobře vyždímaným hadrem namočeným ve vodě nebo slabém roztoku saponátu s vodou. Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla pro barvy či jiné hořlavé látky. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Některá místa uvnitř tiskárny jsou pod vysokým napětím. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při kontrole vnitřní části tiskárny dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu náhrdelníků, náramků nebo jiných kovových předmětů s vnitřními částmi tiskárny. Mohlo by dojít k popálení nebo úrazu elektrickým proudem. Nelikvidujte použité tonerové kazety v otevřeném ohni. Mohlo by dojít ke vzplanutí zbytku toneru uvnitř kazet a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požár. Po vyčištění zařízení ověřte, zda je zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí konektor správně zapojen. Pokud tak neučiníte, může dojít k přehřátí a vzniku požáru. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku. Následující stavy mohou vést ke vzniku požáru, proto se obraťte na místního autorizovaného prodejce Canon nebo na linku podpory Canon. --Na napájecím kabelu jsou známky ohoření. --Hrot na zástrčce napájecího kabelu je poškozený nebo zlomený. --Při ohýbání napájecího kabelu dojde k VYPNUTÍ nebo ZAPNUTÍ napájení. --Povrch napájecího kabelu je poškozený, popraskaný nebo promáčknutý. --Část napájecího kabelu se přehřívá. Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel, zástrčka nebo konektor nejsou vystaveny následujícím podmínkám. Takové podmínky mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. --Napájecí konektor je uvolněný. --Zástrčka je uvolněná. --Na napájecí kabel je vyvíjen tlak těžkým předmětem nebo svorkami, jimiž je připevněn. --Napájecí kabel je zamotán ve svazku. --Část napájecího kabelu je vložená v uličce. --Napájecí kabel je umístěn před zdrojem tepla. UPOZORNĚNÍ Nikdy se nepokoušejte na tiskárně provádět jiné servisní zásahy, než které jsou uvedeny v této příručce. Uvnitř tiskárny nejsou žádné součásti, které by uživatelé mohli sami opravit. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v provozních pokynech. Nesprávné nastavení by mohlo vést ke zranění osob a/nebo poškození vyžadujícímu rozsáhlé opravy, které nemusejí být kryty omezenou zárukou. Během provozu se fixační jednotka a okolní části uvnitř tiskárny výrazně zahřívají. Když vyjímáte uvíznutý papír nebo kontrolujete vnitřek tiskárny, nedotýkejte se fixační jednotky ani jejího okolí, mohli byste se popálit. Když vyjímáte uvíznutý papír nebo kontrolujete vnitřek zařízení, nedotýkejte se dlouhodoběji fixační jednotky, abyste nebyli vystaveni horku vytvářenému fixační jednotkou a jejím okolím. Mohlo by dojít k popálení při nízké teplotě, i když se nedotknete fixační jednotky a jejího okolí přímo. Pokud dojde k uvíznutí papíru, vyjměte jej podle pokynů v zobrazené zprávě tak, aby uvnitř zařízení nezůstala žádná jeho část. Ruce silou nevkládejte do jiných částí než těch, které jsou uvedeny na obrazovce. V opačném případě může dojít ke vzniku popálenin nebo zranění. Když vyjímáte uvíznutý papír nebo měníte tonerovou kazetu, buďte opatrní, aby se toner nedostal na vaše ruce nebo oděv, protože by je znečistil. Pokud se toner dostane na ruce nebo oděv, ihned zasažené místo omyjte studenou vodou. Při omytí teplou vodou toner ztuhne a skvrny už nebude možné odstranit. Při odstraňování uvíznutého papíru buďte opatrní, aby se toner na papíru nerozsypal. Toner by se mohl dostat do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při vkládání papíru nebo odstraňování uvíznutého papíru dbejte na to, abyste si o hrany papíru nepořezali prsty. Při vyjímání tonerové kazety ji vytahujte opatrně, abyste zabránili rozsypání toneru a zasažení očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nedemontujte tonerovou kazetu. Toner by se mohl rozsypat a dostat se do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud toner unikne z tonerové kazety, buďte opatrní, abyste toner nevdechli a zabraňte, aby se dostal do přímého styku s pokožkou. Pokud se toner dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem. Pokud by došlo k podráždění pokožky nebo vdechnutí toneru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Spotřební materiál VAROVÁNÍ Nelikvidujte použité tonerové kazety v otevřeném ohni. Mohlo by dojít ke vzplanutí toneru a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požár. Neskladujte tonerové kazety nebo papír v místech, která jsou vystavena působení otevřeného ohně. Mohlo by dojít ke vzplanutí toneru nebo papíru a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požáru. Při likvidaci tonerové kazety ji vložte do sáčku, aby se toner nerozsypal. Pak ji zlikvidujte podle místních předpisů. UPOZORNĚNÍ Udržujte tonerové kazety a další spotřební materiál mimo dosah malých dětí. Pokud dojde k vdechnutí toneru nebo jiných součástí, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Nedemontujte tonerovou kazetu. Toner by se mohl rozsypat a dostat se do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud toner unikne z tonerové kazety, buďte opatrní, abyste toner nevdechli a zabraňte, aby se dostal do přímého styku s pokožkou. Pokud se toner dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem. Pokud by došlo k podráždění pokožky nebo vdechnutí toneru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je těsnicí páska vytažena silou nebo pokud se cestou zastaví, toner se může vysypat. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace VAROVÁNÍ Tiskárna vyzařuje magnetické pole o nízké úrovni. Jestliže používáte kardiostimulátor a máte neobvyklé pocity, vzdalte se od tiskárny a poraďte se s lékařem. 3

5 Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny Krok 1 Příprava instalace Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující položky Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. Tiskárna Následující součásti jsou již nainstalovány. Zásuvka na papír Tonerová kazeta Disk User Manual CD-ROM (Uživatelská příručka) Zahrnuje následující součásti. Elektronická příručka Příručka Začínáme Canon Font Manager (pouze systém Windows) Disk UFR II / PCL User Software CD-ROM (Uživatelský software) Zahrnuje následující součásti. Ovladač tiskárny Printer Driver Installation Guide (Příručka instalace ovladače tiskárny) Při instalaci tiskárny si přečtěte elektronickou příručku. (arabština, bulharština, chorvatština, čeština, estonština, řečtina, maďarština, lotyština, litevština, perština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, turečtina, ukrajinština) Disk PS User Software CD (CD s uživatelským softwarem) (pouze LBP6680x) Zahrnuje následující součásti. Ovladač tiskárny Printer Driver Installation Guide (Příručka instalace ovladače tiskárny) Napájecí kabel (Tvar dodaného napájecího kabelu se může od vpravo uvedeného vyobrazení lišit.) Stručná instalační příručka Síťový kabel LAN ani kabel USB nejsou součástí balení. Použijte kabel USB s následujícím symbolem. Volba místa instalace Teplota a vlhkost Rozsah teplot: 10 až 30 C Rozsah vlhkosti: relativní vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace) Požadavky na napájení 220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Požadavky na instalaci Místo s dostatečným prostorem Místo s dobrým odvětráváním Místo s plochým a rovným povrchem Místo, které je schopné nést celou hmotnost tiskárny Při instalaci zajistěte dostatek prostoru pro jednotlivé části, jejichž rozměry jsou uvedeny níže. Pohled zepředu Zadní kryt 41 Pomocná přihrádka (mm) Zásuvka na papír Nástavec přihrádky Pomocná přihrádka Víceúčelová přihrádka Podavač papíru (volitelný)

6 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z tiskárny a přenesení tiskárny na místo instalace Odstraňte všechny pásky. Páska Při provádění následujícího postupu z tiskárny odstraňte všechny oranžové pásky. * Tvar či umístění obalového materiálu se může změnit, nebo může být materiál přidán či odstraněn bez předchozího upozornění. Odstranění obalového materiálu Přední kryt otevřete stisknutím tlačítka pro otevření. Papír otočte směrem k sobě. Odstraňte obalový materiál. Vyjměte tonerovou kazetu. Pětkrát nebo šestkrát ji protřepejte. Položte ji na rovný povrch a poté ohněte jazýček. Těsnicí pásku neodstraňujte v diagonálním směru, nahoru ani dolů. Přibližně 48 cm Pohled zepředu Vytáhněte těsnicí pásku. Odstraňte obalový materiál s papírem. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Proveďte kontrolu! Odstranili jste veškerý obalový materiál? Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. Obalový materiál včetně papíru Páska* Obalový materiál Páska* Páska* Obalový materiál s papírem x1 Obalový Obalový materiál materiál s papírem x1 x1 Ujistěte se, že jste odstranili všechny oranžové pásky. Obalový materiál s papírem x1 Těsnicí páska x1 Obalový materiál x1 Těsnicí páska Těsnicí páska x1 * Po dokončení kontroly zavřete všechny kryty. Obalový materiál x1 Těsnicí páska x1 * Výše uvedený obalový materiál zlikvidujte podle místních nařízení. 5

7 Pokud chcete použít tiskárnu s nainstalovaným volitelným příslušenstvím Nainstalujte volitelné příslušenství před přenesením tiskárny na místo instalace. Pokud chcete použít tiskárnu bez nainstalovaného volitelného příslušenství Přeneste tiskárnu na místo instalace. Instalace volitelného příslušenství str. 12 Přenesení tiskárny na místo instalace Vytáhněte zásuvku na papír. Přeneste tiskárnu na místo instalace. Pohled z levé strany Po ověření, že jsou všechny kryty a zásobníky uzavřeny přeneste tiskárnu tak, že ji budete držet za zvedací úchyty na přední straně. Poté vložte papír. Použijte papír velikosti A4. Vytiskněte zkušební stránku v systému Windows, na které v kroku 6 zkontrolujete funkčnost. Protože je zkušební stránka v systému Windows vytvořena pro tisk na papír velikosti A4, vložte papír velikosti A4. Krok 3 Vkládání papíru do zásuvky na papír Přesuňte vodítka papíru do polohy určující velikost vkládaného papíru. Vložte papír tak, aby okraje svazku papíru byly vyrovnány se zadním vodítkem papíru. Držte uvolňovací páčku zámku a nastavte vodítka. Vložte jej tiskovou stranou dolů. Umístěte papír pod zarážky. Proveďte kontrolu! Vložte stoh papíru tak, aby nepřesahoval omezující značky pro vkládání. Vložte zásuvku na papír. Zarážka Zarážka Až sem Pevně ji do tiskárny zatlačte. 6

8 Krok 4 Připojení napájecího kabelu Připojte napájecí kabel. Zapojte zástrčku do zásuvky střídavého proudu. Zapněte napájení. 7

9 Krok 5 Instalace ovladače tiskárny Připojení tiskárny a počítače Připojení USB Pokud chcete nainstalovat ovladač tiskárny jiný než UFR II Při tisku z počítače pomocí připojení USB zadejte, který z následujících ovladačů tiskárny se má použít. UFR II (výchozí) UFR II XPS (pouze LBP6680x) PCL5e PCL6 PS3 XPS (přímé) (pouze LBP6680x) Můžete vybrat typ ovladače tiskárny, který se nyní nainstaluje. Stiskněte [ ] ( : Nastavení). Vyberte [Control Menu] (Nabídka ovládání) pomocí [ ] a [ ] a poté stiskněte [OK]. Setup Control Menu Paper Source Network Layout Vyberte [Select PDL (PnP)] (Výběr PDL (PnP)) pomocí [ ] a [ ] a poté stiskněte [OK]. Control Menu Interrupt Print Sec. Print Del. Time Secure Job Log Select PDL (PnP) Po zobrazení zprávy pokračujte stiskem tlačítka [OK]. Settings effective next time main power is turned ON. Press OK to continue. Pomocí [ ] a [ ] vyberte ovladač tiskárny, který chcete použít, a poté stiskněte [OK]. Select PDL (PnP) UFR II UFR II XPS PCL5e PCL6 Nastavení povolíte těžkým restartováním. Stiskněte [ ] ( : Restart). Vyberte možnost [Soft Reset] (Lehký restart) pomocí tlačítka [ ], stiskněte [OK] asi na 5 sekund a pak tlačítko uvolněte. Reset Soft Reset Form Feed Shut Down Když stisknutí uvolníte, zobrazí se <Execute hard reset?> (Restartovat hardware?). Pomocí tlačítka [ ] vyberte možnost [Yes] (Ano) a poté stiskněte tlačítko [OK]. Execute hard reset No Yes Když zmizí hlášení <Resetting hardware...> (Restartuji hardware), je restartování hardwaru dokončeno. Ujistěte se, že je tiskárna i počítač vypnutý. Připojte čtvercový (typ B) konec k tiskárně. Připojte plochý (typ A) konec k počítači. VYP. Tiskárnu zatím ještě NEZAPÍNEJTE. Pokračujte na str. 9 8

10 Připojení LAN Připojte kabel LAN. Zapněte tiskárnu. Ujistěte se, že na síťovém rozhraní svítí indikátor LNK. Indikátor LNK Konfigurace síťových nastavení, jako např. adresy IP Vložte dodaný disk User Manual CD-ROM (CD s uživatelskými příručkami) do jednotky CD-ROM svého počítače. Zvolte jazyk. Klepněte. Klepněte. Zapněte počítač a přihlaste se do systému Windows s oprávněními správce. Instalace ovladače tiskárny Vložte dodaný disk User Software CD-ROM (Uživatelský software). Postupujte podle pokynů na obrazovce. Klepněte. Pokud se obrazovka vlevo nezobrazí Zobrazte ji pomocí následujícího postupu. (Název diskové jednotky CD-ROM je v této příručce označen jako D:. Název diskové jednotky CD-ROM se může lišit v závislosti na počítači, který používáte.) Windows 2000, XP a Server Otevřete nabídku [Start] a vyberte možnost [Run] (Spustit). 2. Zadejte příkaz D:\start.exe a klepněte na tlačítko [OK]. Windows Vista, 7 a Server V nabídce [Start] zadejte do pole [Start Search] (Spustit hledání) nebo [Search programs and files] (Hledat programy a soubory) příkaz D:start.exe. 2. Na klávesnici stiskněte klávesu [Enter]. Pokud se zobrazí dialogové okno [AutoPlay] (Automatické přehrání) Klikněte na položku [Run start.exe] (Spustit soubor start.exe). Pokud se otevře aplikace Windows Explorer Dvakrát klikněte na ikonu [start.exe]. Pokud máte otázky týkající se funkcí, nahlédněte do příručky Printer Driver Installation Guide (Příručka pro instalaci ovladače tiskárny). Klepněte. Klepněte. 9

11 Krok 6 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny Registrování velikosti papíru Tato tiskárna neumí automaticky rozpoznávat velikost papíru, proto velikost papíru zaregistrujte. Stiskněte [ ] ( : Výběr podavače). Pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte zdroj papíru a poté stiskněte [OK]. Vyberte buď [MP Tray Paper Size] (Velikost papíru ve víceúčelové přihrádce), [Drawer 1 Size] (Velikost zásuvky 1) nebo [Drawer 2 Size] (Velikost zásuvky 2). Select Feeder Paper Source MP Tray Paper Size MP Tray Priority Drawer 1 Size Pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte velikost papíru a poté stiskněte [OK]. MP Tray Paper Size A5 B5 A4 LTR Kontrola funkce tiskárny Zkontrolujte funkce pomocí zkušební stránky Windows. Zkontrolujte, zda je do zásuvky na papír vložen papír velikosti A4. Vyberte. Klepněte. Pokud nemůžete vybrat [Printer properties] (Vlastnosti tiskárny) nebo [Properties] (Vlastnosti) Zkontrolujte od začátku postup instalace. Vytiskne se zkušební stránka v systému Windows. Pokud se zkušební stránka v systému Windows nevytiskne Viz Řešení potíží v elektronické příručce (příručka ve formátu HTML). 10

12 Pokud jste nainstalovali volitelný modul ROM Zkontrolujte, že je volitelný modul ROM správně nainstalován. Do víceúčelové přihrádky nebo zásuvky na papír vložte papír velikosti A4. Vyberte [Configuration Page] (Konfigurační stránka) pomocí [ ] a [ ] a poté stiskněte [OK]. Utility Menu Check Counter Configuration Page Network Status Print IPSec Policy List Ujistěte se, že je tiskárna online. Pokud tiskárna není online, stiskněte [ ] ( : Online). Pomocí tlačítka [ ] vyberte možnost [Yes] (Ano) a poté stiskem tlačítka [OK] vytiskněte konfigurační stránku. Execute No Yes Stiskněte [ ] ( : Nástroj). Zkontrolujte, že je modul ROM správně nainstalován. Pokud jste nainstalovali modul ROM PS ROM Ověřte, že je v části [Controller] (Ovladač) zobrazena možnost [PS]. Bar DIMM Ověřte, že je v části [PCL] zobrazena možnost [BarDIMM]. Konfigurace tiskárny je dokončena. Pokud dokončíte postup až sem, můžete nyní tiskárnu používat. 11

13 Kapitola 3 Instalace volitelného příslušenství Pokud instalujete tiskárnu a volitelné příslušenství zároveň Pokud instalujete volitelné příslušenství posléze (pokud již tiskárnu používáte) Pokud instalujete pouze modul ROM nebo kartu SD str. 13 VYPNĚTE tiskárnu. VYPNĚTE tiskárnu a poté od ní odpojte kabely. Kabel USB* Kabel LAN* Napájecí kabel * Zda je kabel připojen nebo nikoliv závisí na prostředí. Odpojte síťovou zástrčku od síťové zásuvky. Odpojte kabel od tiskárny. Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny. Instalace podavače papíru Podavač papíru Při provádění následujícího postupu odstraňte z tiskárny všechny oranžové pásky, pokud jsou připevněny k podavači papíru. Vyjměte podavač papíru z krabice. Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny a podavače papíru. Přeneste podavač papíru na místo instalace. Při přenášení podavače papíru držte úchyty na obou stranách oběma rukama. Tiskárna Přeneste tiskárnu na místo instalace. Pohled z levé strany Po ověření, že jsou všechny kryty a zásobníky uzavřeny přeneste tiskárnu tak, že ji budete držet za zvedací úchyty na přední straně. Opatrně umístěte tiskárnu na podavač papíru tak, aby stěny tiskárny byly v rovině s přední stranou a bočními stranami podavače papíru. Při instalaci tiskárny také spojte vzájemně si odpovídající umisťovací kolíky a konektor. Vložte do tiskárny a podavače papíru zásuvku na papír. Pokud neinstalujete modul ROM a kartu SD Poté proveďte následující postup. Pokud instalujete modul ROM nebo kartu SD str. 13 Pokud jste nainstalovali tiskárnu a podavač papíru zároveň Vkládání papíru str. 6 Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Připojení napájecího kabelu str. 7 Instalace ovladače tiskárny str. 8 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny str. 10 Pokud jste nainstalovali podavač papíru posléze (pokud již tiskárnu používáte) Vkládání papíru str. 6 Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Zapojení kabelů Znovu připojte odpojené kabely. Registrace velikosti papíru str

14 Instalace modulu ROM Držte jazýček a pootevřete levý kryt. * Pokud používáte model LBP6680x, nejprve odeberte nainstalovaný modul ROM. Odeberte levý kryt. Vyjměte šroub. Odstraňte kryt slotu. 1 2 Jazýček Nainstalujte modul ROM. Upevněte kryt slotu. Modul ROM zarovnejte se dvěma konektory a pevně jej zatlačte do tiskárny. Upevněte a dotáhněte šroub. Připevněte levý kryt Instalace karty SD Vyjměte šroub. Odstraňte kryt slotu. Vložte kartu SD do slotu určeného pro karty SD, dokud neuslyšíte cvaknutí. Upevněte kryt slotu Vložte papír, připojte napájecí kabel a poté proveďte restart hardwaru. Upevněte a dotáhněte šroub. Stiskněte [ ] ( : Restart). Vyberte možnost [Soft Reset] (Lehký restart) pomocí tlačítka [ ], stiskněte [OK] asi na 5 sekundy a pak tlačítko uvolněte. Reset Soft Reset Form Feed Shut Down Pomocí tlačítka [ ] vyberte možnost [Yes] (Ano) a poté stiskněte tlačítko [OK]. Execute hard reset No Yes Poté proveďte následující postup. Pokud jste nainstalovali tiskárnu a volitelné příslušenství zároveň Vkládání papíru Pokud jste nainstalovali volitelné příslušenství posléze (pokud již tiskárnu používáte) str. 6 Vkládání papíru str. 6 Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Připojení napájecího kabelu str. 7 Zapojení kabelů Instalace ovladače tiskárny str. 8 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny Znovu připojte odpojené kabely. Registrace velikosti papíru str str. 10

15 Kapitola 4 Každodenní provoz Ovládací panel Na ovládacím panelu tiskárny můžete zkontrolovat stav tiskárny nebo tiskárnu konfigurovat. Výměna tonerové kazety Tonerové kazety jsou spotřební materiál. Jakmile se přiblížil konec životnosti tonerové kazety, projeví se následující příznaky. Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva <16 Tnr cart. will soon reach end of lifetime.> (16 Tonerová kazeta brzy dosáhne životnosti.) nebo <Toner cartridge will soon reach end of lifetime.> (Tonerová kazeta brzy dosáhne konce životnosti.). 16 Tnr cart. will soon reach end of lifetime. Toner cartridge will soon reach end of lifetime. Na výtisku se objeví bílé pruhy, nerovnoměrnost nebo vybledlost tisku. Pokud se objeví tyto příznaky Před výměnou tonerové kazety proveďte postup popsaný v následující části. Než bude toner úplně vypotřebován, budete ještě moci chvíli tisknout. Před výměnou tonerové kazety str. 15 Informace o výměně tonerových kazet Aby se zajistila optimální kvalita tisku, doporučujeme při výměně tonerových kazet používat originální kazety značky Canon. Název modelu LBP6680x LBP6670dn Podporované originální tonerové kazety Canon Kazeta Canon 719 Kazeta Canon 719 H 14

16 Před výměnou tonerové kazety Stiskněte tlačítko otevření a současně otevřete přední kryt. Vyjměte tonerovou kazetu. Pětkrát nebo šestkrát ji protřepejte. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. Pokud se výsledky tisku nezlepší Pokud se i po provedení výše uvedeného postupu na výtisku stále objevují bílé pruhy, nerovnoměrný nebo vybledlý tisk, vyměňte tonerovou kazetu za novou. Výměna tonerové kazety Stiskněte tlačítko otevření a současně otevřete přední kryt. Vyjměte tonerovou kazetu. Vyjměte novou tonerovou kazetu z ochranného obalu. Ochranný obal uschovejte. Nevyhazujte jej. Pětkrát nebo šestkrát ji protřepejte. Položte ji na rovný povrch a poté ohněte jazýček. Těsnicí pásku neodstraňujte v diagonálním směru ani směrem nahoru či dolů. Přibližně 48 cm Pohled zepředu Vytáhněte těsnicí pásku. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. 15

17 Uvíznutí papíru Pokud dojde k uvíznutí papíru, tiskárna zapípá a na displeji se zobrazí zpráva <13 PAPER JAM>. Paper is jammed. Press the right key to go to next step when the right key mark is displayed. Zprávy se zobrazují po jedné. Potvrďte každou z nich. Při otevření krytu zprávy zmizí, proto si je dle potřeby zapište. Podle zobrazené zprávy uvíznutý papír vyjměte. Oblast uvíznutí papíru Oblast uvíznutí papíru Hlášení (1) Víceúčelová přihrádka Oblast víceúčelové přihrádky (2) Zásuvka 1: Oblast zásuvky 1 (1) (6) (5) (3) Zásuvka 2 (pouze pokud je nainstalovaný podavač papíru) (4) Přepravní oblast duplexního tisku Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku (2) (4) (5) Vnitřek oblasti výstupu Prostor zadní obálky / výstup (3) (6) Vnitřek předního krytu Přední kryt Při vyjímání uvíznutého papíru ponechte tiskárnu ZAPNUTOU. Pokud napájení VYPNETE, tištěná data budou odstraněna. Pokud nelze papír snadno vyjmout Nepokoušejte se jej vyjmout silou, místo toho proveďte postup pro další oblast zobrazenou ve zprávě. Víceúčelová přihrádka Zásuvka na papír Vyjměte uvíznutý papír. Vytáhněte zásuvku na papír. Papír vyjměte jemným vytažením. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku Postup vyčištění str. 16 str. 17 Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str. 18 Vložte zásuvku na papír. Pevně ji do tiskárny zatlačte. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku str. 17 Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str

18 Duplexní jednotka Vytáhněte zásuvku na papír. Držte zelený jazýček a otevřete přepravní vodítko duplexního tisku. Jazýček Papír vyjměte jemným vytažením. Pohled zepředu Držte zelený jazýček a zavřete přepravní vodítko duplexního tisku. Vložte zásuvku na papír. Otevřete kryt duplexní jednotky. Pevně ji do tiskárny zatlačte. Papír vyjměte jemným vytažením. Zavřete kryt duplexní jednotky. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 str. 16 Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str. 18 Vnitřek oblasti výstupu Otevřete zadní kryt. Papír vyjměte jemným vytažením. Zavřete zadní kryt. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku str. 16 str. 17 Přední kryt str

19 Vnitřek předního krytu Pokud používáte víceúčelovou přihrádku, zavřete ji. Stiskněte tlačítko otevření a současně otevřete přední kryt. Vyjměte tonerovou kazetu. Držte zelený jazýček a sklopte přepravní vodítko směrem k sobě. Papír vyjměte jemným vytažením. Jazýček Nesundávejte ruce z přepravního vodítka. Nesundávejte ruce, dokud se v kroku 6 nepřesune zpět do původní polohy. Pomalu vraťte přepravní vodítko zpět do původní polohy. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. Zpráva zmizí a tiskárna je připravena tisknout. Pokud zpráva nezmizí Papír může být uvíznutý na jiném místě. Zkontrolujte také další oblast a papír vyjměte. Oblast uvíznutí papíru Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku str. 16 str. 17 Pokud zpráva nezmizí ani po vyjmutí papíru, zkontrolujte, zda je zadní kryt pevně uzavřen. Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str

20 Ochranné známky Canon, logo Canon a LBP jsou ochranné známky společnosti Canon Inc. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Další názvy produktů a společností uvedené v této příručce mohou být ochrannými známky příslušných vlastníků. Zkratky použité v této příručce V této příručce jsou operační systémy vyjádřeny následující zkrácenou formou: - operační systém Microsoft Windows 2000: Windows operační systém Microsoft Windows XP: Windows XP - operační systém Microsoft Windows Vista: Windows Vista - operační systém Microsoft Windows 7: Windows 7 - operační systém Microsoft Windows Server 2003: Windows Server operační systém Microsoft Windows Server 2008: Windows Server operační systém Microsoft Windows: Windows Směrnice o OEEZ Pouze Evropská unie (a EHP). Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2002/96/ES), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo navštivte webové stránky (EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko) CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan CANON MARKETING JAPAN INC. 16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo , Japan CANON U.S.A., INC. One Canon Plaza, Lake Success, NY U.S.A. CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg, 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands CANON CHINA CO., LTD. 15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing , PRC CANON SINGAPORE PTE. LTD. 1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore CANON AUSTRALIA PTY. LTD. 1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES USRM (00) CANON INC. 2011

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 CZ6877 Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produktů/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

NABÍJEČKA BATERIE ČESKY

NABÍJEČKA BATERIE ČESKY NABÍJEČKA BATERIE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím si prosím z bezpečnostních důvodů přečtěte a nastudujte návod k použití. Návod si ponechejte na snadno přístupném místě

Více