LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme"

Transkript

1 LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z tiskárny a přenesení tiskárny na místo instalace...5 Krok 3 Vkládání papíru do zásuvky na papír...6 Krok 4 Připojení napájecího kabelu...7 Krok 5 Instalace ovladače tiskárny...8 Krok 6 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny Kapitola 3 Instalace volitelného příslušenství Kapitola 4 Každodenní provoz Ovládací panel Výměna tonerové kazety Uvíznutí papíru DŮLEŽITÉ: Před používáním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení této příručky ji uložte na bezpečném místě, abyste se k ní v případě potřeby mohli později vrátit. CES

2 Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny Před zahájením provozu tiskárny si pečlivě přečtěte tyto Důležité bezpečnostní pokyny. Všechny tyto pokyny jsou určeny k tomu, aby se zabránilo zranění uživatele nebo jiných osob, případně poškození majetku. Tyto pokyny proto vždy dodržujte. Neprovádějte žádné operace, které nejsou popsány v této příručce. Mohlo by dojít k neočekávaným nehodám nebo zraněním. Nesprávný provoz nebo použití zařízení by mohlo vést ke zranění osob a/nebo poškození vyžadujícímu rozsáhlé opravy, které nemusejí být kryty omezenou zárukou. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Symboly Označuje varování týkající se operací, které by mohly vést ke smrti nebo zranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. Abyste používali zařízení bezpečně, vždy věnujte pozornost těmto varováním. Označuje upozornění týkající se operací, které by mohly vést ke zranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. Abyste používali zařízení bezpečně, vždy věnujte pozornost těmto upozorněním. Instalace VAROVÁNÍ Neinstalujte tiskárnu do míst, v jejichž blízkosti se nachází alkohol, ředidla na barvy nebo jiné hořlavé látky. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na tiskárnu neumisťujte následující předměty: --Řetízky a další kovové předměty --Misky, vázy, květináče a další nádoby naplněné vodou nebo kapalinami Pokud součásti uvnitř přístroje, které jsou pod vysokým napětím, přijdou do styku s těmito předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud tyto předměty spadnou nebo se vylijí do tiskárny, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač (1) a odpojte kabely rozhraní, pokud jsou připojeny (2). Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky (3) a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. (1) (2) (2) VYP. (1) Pokud instalujete nebo odebíráte volitelné příslušenství, VYPNĚTE tiskárnu, odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky a poté z tiskárny odpojte všechny kabely rozhraní a napájecí kabel. V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu nebo kabelů rozhraní, což může vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. (3) UPOZORNĚNÍ Neinstalujte tiskárnu na následující místa, například na nestabilní plochy nebo skloněnou podlahu, nebo na místa vystavená působení nadměrných vibrací, protože to může způsobit pád tiskárny nebo její převržení a v důsledku toho zranění osob. Větrací otvory zajišťují správnou ventilaci pohybujících se součástí uvnitř tiskárny. Nikdy neumísťujte tiskárnu na měkký povrch, například na lůžko, pohovku nebo rohož. Zablokování otvorů může způsobit přehřívání tiskárny a v důsledku toho požár. Neinstalujte tiskárnu na následující místa, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem: --vlhké nebo prašné místo --místo vystavené působení kouře nebo páry, například v blízkosti kuchyňských zařízení nebo zvlhčovačů --místo vystavené působení deště nebo sněhu --místo v blízkosti vodovodního kohoutku nebo zdroje vody --místo vystavené přímému působení slunečního záření --místo vystavené působení vysokých teplot --místo v blízkosti otevřeného ohně Při instalaci tiskárny ji opatrně spusťte na místo instalace tak, abyste si neskřípli ruce mezi tiskárnou a podlahou nebo mezi tiskárnou a dalším zařízením, protože by mohlo dojít k poranění. Pokud připojujete kabel rozhraní, připojte jej správně podle následujících pokynů v elektronické příručce. Pokud byste kabel připojili nesprávně, mohlo by dojít k nesprávné funkci tiskárny nebo zásahu elektrickým proudem. (Viz Elektronická příručka CD-ROM) Při manipulaci se základní deskou a modulem ROM pracujte opatrně. Při dotyku hlavní desky nebo ostrých částí, například hran modulu ROM, může dojít k úrazu. (Viz Elektronická příručka CD-ROM) Při přesunu tiskárnu správně uchopte podle pokynů v elektronické příručce. V opačném případě byste mohli tiskárnu upustit a zranit se. (Viz Elektronická příručka CD-ROM) Napájení VAROVÁNÍ Nepoškoďte ani neupravujte napájecí kabel. Na napájecí kabel neumisťujte těžké předměty, ani za kabel netahejte nebo jej nadměrně neohýbejte, protože to může způsobit poškození elektrických součástí a v důsledku toho vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Udržujte napájecí kabel mimo dosah všech zdrojů tepla. Pokud tak neučiníte, můžete způsobit roztavení izolace napájecího kabelu, což by mohlo způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Napájecí kabel by neměl být napnutý, protože to může vést k uvolnění připojení a být příčinou přehřívání, v jehož důsledku vznikne požár. Napájecí kabel se může poškodit v případě, že na něj někdo šlápne, upevní jej svorkami nebo na něj umístí těžké předměty. Používání poškozeného napájecího kabelu může způsobit nežádoucí událost, jako je vznik požáru nebo zásah elektrickým proudem. Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem. Nepřipojujte napájecí kabel do rozdvojovací zásuvky, protože může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nespojujte napájecí kabel do svazku, protože může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Síťovou zástrčku zcela zasuňte do síťové zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V případě použití nadměrného tlaku v části připojení napájecího kabelu může dojít k poškození napájecího kabelu nebo se mohou odpojit kabely uvnitř zařízení. Výsledkem může být vznik požáru. Vyhýbejte se následujícím situacím: --Časté připojování a odpojování napájecího kabelu. --Zakopávání o napájecí kabel. -- Napájecí kabel je ohnutý v místě připojení a na síťovou zásuvku nebo místo připojení je vyvíjen neustálý tlak. --Vystavení napájecího konektoru nárazu. Nepoužívejte jiný napájecí kabel, než který je se zařízením dodán. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Obecně platí, že není vhodné používat prodlužovací kabely. Používání prodlužovacích kabelů by mohlo způsobit vznik požáru nebo zásah elektrickým proudem. Pokračujte na str. 2 1

3 UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte napájecí napětí jiné, než které je zde uvedeno, v opačném případě může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel, protože by mohlo dojít k obnažení vodičů nebo poškození izolace napájecího kabelu. Svod proudu může mít za následek vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Okolo síťové zástrčky ponechejte dostatek volného místa, aby bylo možné zástrčku snadno odpojit. Pokud okolo síťové zástrčky umístíte nějaké předměty, mohlo by být nemožné ji v případě nouze vytáhnout. Manipulace VAROVÁNÍ Tiskárnu nerozebírejte ani neupravujte. Uvnitř tiskárny se nacházejí součásti s vysokou teplotou a pod vysokým napětím. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném použití mohou být elektrická zařízení nebezpečná. Zabraňte dětem v dotýkání se napájecích kabelů, vodičů, vnitřního soukolí nebo elektrických součástí. Vydává-li tiskárna zvláštní zvuky, vychází-li z ní kouř, teplo nebo neobvyklý zápach, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač a odpojte kabely rozhraní, jsou-li připojeny. Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. Další používání může způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte v blízkosti tiskárny hořlavé spreje. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Před přesouváním tiskárny vždy VYPNĚTE hlavní vypínač napájení a odpojte síťovou zástrčku a kabely rozhraní. Pokud tak neučiníte, můžete poškodit kabely nebo vodiče, což by mohlo způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Po přesunutí zařízení ověřte, zda je zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí konektor správně zapojen. Pokud tak neučiníte, může dojít k přehřátí a vzniku požáru. Do tiskárny se nesmí dostat kancelářské sponky, sešívací spony ani jiné kovové předměty. Do přístroje se rovněž nesmí dostat voda a jiné tekutiny nebo hořlavé látky (alkohol, benzín, ředidlo barev, atd.). Pokud součásti uvnitř přístroje, které jsou pod vysokým napětím, přijdou do styku s těmito předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud tyto předměty spadnou nebo se vylijí do tiskárny, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač a odpojte kabely rozhraní, pokud jsou připojeny. Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. Pokud zapojujete nebo odpojujete kabel USB, když je napájecí kabel zapojen v síťové zásuvce, nedotýkejte se kovových částí konektoru mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ Nepokládejte na tiskárnu žádné těžké předměty. Předmět nebo tiskárna by mohly spadnout a způsobit zranění osob. Při manipulaci se základní deskou a modulem ROM pracujte opatrně. Při dotyku hlavní desky nebo ostrých částí, například hran modulu ROM, může dojít k úrazu. Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, například přes noc, VYPNĚTE ji. Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, například několik dní, VYPNĚTE ji a odpojte síťovou zástrčku. Kryty otevírejte a zavírejte a zásuvky vyjímejte a vkládejte jemně a opatrně. Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty. Udržujte ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od válce ve výstupním prostoru. I když tiskárna netiskne, válec se může náhle začít otáčet a zachytit vaše ruce nebo oděv a způsobit vám zranění. Výstupní otvor je během tisku, a bezprostředně poté, horký. Nedotýkejte se prostoru okolo výstupního otvoru, protože by mohlo dojít k popálení. Potištěný papír může být ihned po tisku horký. Při vyjímání papíru a vyrovnávání vyjmutého papíru buďte opatrní, obzvláště po dlouhém tisku. V opačném případě může dojít ke vzniku popálenin. Laserový paprsek používaný uvnitř tiskárny může být lidskému tělu škodlivý. Laserový paprsek je v jednotce skeneru odstíněn krytem, takže nehrozí nebezpečí, že by během normálního používání laserový paprsek pronikal ven. Z bezpečnostních důvodů si přečtěte následující poznámky a pokyny. --Nikdy neotevírejte jiné kryty, než je uvedeno v této příručce. -- Nesnímejte štítek s upozorněním, který je upevněn na krytu jednotky laserového skeneru. --Pokud by laserový paprsek zasáhl vaše oči, mohlo by dojít k poškození zraku. 2

4 Údržba a kontroly VAROVÁNÍ Při čištění tiskárny VYPNĚTE tiskárnu a počítač, odpojte kabely rozhraní a poté síťovou zástrčku. Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Síťovou zástrčku pravidelně odpojujte od síťové zásuvky a vyčistěte oblast v okolí základny kovových kolíků síťové zástrčky a síťové zásuvky suchým hadříkem, abyste odstranili veškerý prach a nečistoty. Ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí se může usazovat prach okolo zástrčky a absorbovat vlhkost, což může způsobit zkrat a v důsledku toho požár. Vyčistěte tiskárnu dobře vyždímaným hadrem namočeným ve vodě nebo slabém roztoku saponátu s vodou. Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla pro barvy či jiné hořlavé látky. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Některá místa uvnitř tiskárny jsou pod vysokým napětím. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při kontrole vnitřní části tiskárny dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu náhrdelníků, náramků nebo jiných kovových předmětů s vnitřními částmi tiskárny. Mohlo by dojít k popálení nebo úrazu elektrickým proudem. Nelikvidujte použité tonerové kazety v otevřeném ohni. Mohlo by dojít ke vzplanutí zbytku toneru uvnitř kazet a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požár. Po vyčištění zařízení ověřte, zda je zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí konektor správně zapojen. Pokud tak neučiníte, může dojít k přehřátí a vzniku požáru. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku. Následující stavy mohou vést ke vzniku požáru, proto se obraťte na místního autorizovaného prodejce Canon nebo na linku podpory Canon. --Na napájecím kabelu jsou známky ohoření. --Hrot na zástrčce napájecího kabelu je poškozený nebo zlomený. --Při ohýbání napájecího kabelu dojde k VYPNUTÍ nebo ZAPNUTÍ napájení. --Povrch napájecího kabelu je poškozený, popraskaný nebo promáčknutý. --Část napájecího kabelu se přehřívá. Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel, zástrčka nebo konektor nejsou vystaveny následujícím podmínkám. Takové podmínky mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. --Napájecí konektor je uvolněný. --Zástrčka je uvolněná. --Na napájecí kabel je vyvíjen tlak těžkým předmětem nebo svorkami, jimiž je připevněn. --Napájecí kabel je zamotán ve svazku. --Část napájecího kabelu je vložená v uličce. --Napájecí kabel je umístěn před zdrojem tepla. UPOZORNĚNÍ Nikdy se nepokoušejte na tiskárně provádět jiné servisní zásahy, než které jsou uvedeny v této příručce. Uvnitř tiskárny nejsou žádné součásti, které by uživatelé mohli sami opravit. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v provozních pokynech. Nesprávné nastavení by mohlo vést ke zranění osob a/nebo poškození vyžadujícímu rozsáhlé opravy, které nemusejí být kryty omezenou zárukou. Během provozu se fixační jednotka a okolní části uvnitř tiskárny výrazně zahřívají. Když vyjímáte uvíznutý papír nebo kontrolujete vnitřek tiskárny, nedotýkejte se fixační jednotky ani jejího okolí, mohli byste se popálit. Když vyjímáte uvíznutý papír nebo kontrolujete vnitřek zařízení, nedotýkejte se dlouhodoběji fixační jednotky, abyste nebyli vystaveni horku vytvářenému fixační jednotkou a jejím okolím. Mohlo by dojít k popálení při nízké teplotě, i když se nedotknete fixační jednotky a jejího okolí přímo. Pokud dojde k uvíznutí papíru, vyjměte jej podle pokynů v zobrazené zprávě tak, aby uvnitř zařízení nezůstala žádná jeho část. Ruce silou nevkládejte do jiných částí než těch, které jsou uvedeny na obrazovce. V opačném případě může dojít ke vzniku popálenin nebo zranění. Když vyjímáte uvíznutý papír nebo měníte tonerovou kazetu, buďte opatrní, aby se toner nedostal na vaše ruce nebo oděv, protože by je znečistil. Pokud se toner dostane na ruce nebo oděv, ihned zasažené místo omyjte studenou vodou. Při omytí teplou vodou toner ztuhne a skvrny už nebude možné odstranit. Při odstraňování uvíznutého papíru buďte opatrní, aby se toner na papíru nerozsypal. Toner by se mohl dostat do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při vkládání papíru nebo odstraňování uvíznutého papíru dbejte na to, abyste si o hrany papíru nepořezali prsty. Při vyjímání tonerové kazety ji vytahujte opatrně, abyste zabránili rozsypání toneru a zasažení očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nedemontujte tonerovou kazetu. Toner by se mohl rozsypat a dostat se do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud toner unikne z tonerové kazety, buďte opatrní, abyste toner nevdechli a zabraňte, aby se dostal do přímého styku s pokožkou. Pokud se toner dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem. Pokud by došlo k podráždění pokožky nebo vdechnutí toneru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Spotřební materiál VAROVÁNÍ Nelikvidujte použité tonerové kazety v otevřeném ohni. Mohlo by dojít ke vzplanutí toneru a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požár. Neskladujte tonerové kazety nebo papír v místech, která jsou vystavena působení otevřeného ohně. Mohlo by dojít ke vzplanutí toneru nebo papíru a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požáru. Při likvidaci tonerové kazety ji vložte do sáčku, aby se toner nerozsypal. Pak ji zlikvidujte podle místních předpisů. UPOZORNĚNÍ Udržujte tonerové kazety a další spotřební materiál mimo dosah malých dětí. Pokud dojde k vdechnutí toneru nebo jiných součástí, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Nedemontujte tonerovou kazetu. Toner by se mohl rozsypat a dostat se do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud toner unikne z tonerové kazety, buďte opatrní, abyste toner nevdechli a zabraňte, aby se dostal do přímého styku s pokožkou. Pokud se toner dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem. Pokud by došlo k podráždění pokožky nebo vdechnutí toneru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je těsnicí páska vytažena silou nebo pokud se cestou zastaví, toner se může vysypat. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace VAROVÁNÍ Tiskárna vyzařuje magnetické pole o nízké úrovni. Jestliže používáte kardiostimulátor a máte neobvyklé pocity, vzdalte se od tiskárny a poraďte se s lékařem. 3

5 Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny Krok 1 Příprava instalace Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující položky Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. Tiskárna Následující součásti jsou již nainstalovány. Zásuvka na papír Tonerová kazeta Disk User Manual CD-ROM (Uživatelská příručka) Zahrnuje následující součásti. Elektronická příručka Příručka Začínáme Canon Font Manager (pouze systém Windows) Disk UFR II / PCL User Software CD-ROM (Uživatelský software) Zahrnuje následující součásti. Ovladač tiskárny Printer Driver Installation Guide (Příručka instalace ovladače tiskárny) Při instalaci tiskárny si přečtěte elektronickou příručku. (arabština, bulharština, chorvatština, čeština, estonština, řečtina, maďarština, lotyština, litevština, perština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, turečtina, ukrajinština) Disk PS User Software CD (CD s uživatelským softwarem) (pouze LBP6680x) Zahrnuje následující součásti. Ovladač tiskárny Printer Driver Installation Guide (Příručka instalace ovladače tiskárny) Napájecí kabel (Tvar dodaného napájecího kabelu se může od vpravo uvedeného vyobrazení lišit.) Stručná instalační příručka Síťový kabel LAN ani kabel USB nejsou součástí balení. Použijte kabel USB s následujícím symbolem. Volba místa instalace Teplota a vlhkost Rozsah teplot: 10 až 30 C Rozsah vlhkosti: relativní vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace) Požadavky na napájení 220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Požadavky na instalaci Místo s dostatečným prostorem Místo s dobrým odvětráváním Místo s plochým a rovným povrchem Místo, které je schopné nést celou hmotnost tiskárny Při instalaci zajistěte dostatek prostoru pro jednotlivé části, jejichž rozměry jsou uvedeny níže. Pohled zepředu Zadní kryt 41 Pomocná přihrádka (mm) Zásuvka na papír Nástavec přihrádky Pomocná přihrádka Víceúčelová přihrádka Podavač papíru (volitelný)

6 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z tiskárny a přenesení tiskárny na místo instalace Odstraňte všechny pásky. Páska Při provádění následujícího postupu z tiskárny odstraňte všechny oranžové pásky. * Tvar či umístění obalového materiálu se může změnit, nebo může být materiál přidán či odstraněn bez předchozího upozornění. Odstranění obalového materiálu Přední kryt otevřete stisknutím tlačítka pro otevření. Papír otočte směrem k sobě. Odstraňte obalový materiál. Vyjměte tonerovou kazetu. Pětkrát nebo šestkrát ji protřepejte. Položte ji na rovný povrch a poté ohněte jazýček. Těsnicí pásku neodstraňujte v diagonálním směru, nahoru ani dolů. Přibližně 48 cm Pohled zepředu Vytáhněte těsnicí pásku. Odstraňte obalový materiál s papírem. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Proveďte kontrolu! Odstranili jste veškerý obalový materiál? Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. Obalový materiál včetně papíru Páska* Obalový materiál Páska* Páska* Obalový materiál s papírem x1 Obalový Obalový materiál materiál s papírem x1 x1 Ujistěte se, že jste odstranili všechny oranžové pásky. Obalový materiál s papírem x1 Těsnicí páska x1 Obalový materiál x1 Těsnicí páska Těsnicí páska x1 * Po dokončení kontroly zavřete všechny kryty. Obalový materiál x1 Těsnicí páska x1 * Výše uvedený obalový materiál zlikvidujte podle místních nařízení. 5

7 Pokud chcete použít tiskárnu s nainstalovaným volitelným příslušenstvím Nainstalujte volitelné příslušenství před přenesením tiskárny na místo instalace. Pokud chcete použít tiskárnu bez nainstalovaného volitelného příslušenství Přeneste tiskárnu na místo instalace. Instalace volitelného příslušenství str. 12 Přenesení tiskárny na místo instalace Vytáhněte zásuvku na papír. Přeneste tiskárnu na místo instalace. Pohled z levé strany Po ověření, že jsou všechny kryty a zásobníky uzavřeny přeneste tiskárnu tak, že ji budete držet za zvedací úchyty na přední straně. Poté vložte papír. Použijte papír velikosti A4. Vytiskněte zkušební stránku v systému Windows, na které v kroku 6 zkontrolujete funkčnost. Protože je zkušební stránka v systému Windows vytvořena pro tisk na papír velikosti A4, vložte papír velikosti A4. Krok 3 Vkládání papíru do zásuvky na papír Přesuňte vodítka papíru do polohy určující velikost vkládaného papíru. Vložte papír tak, aby okraje svazku papíru byly vyrovnány se zadním vodítkem papíru. Držte uvolňovací páčku zámku a nastavte vodítka. Vložte jej tiskovou stranou dolů. Umístěte papír pod zarážky. Proveďte kontrolu! Vložte stoh papíru tak, aby nepřesahoval omezující značky pro vkládání. Vložte zásuvku na papír. Zarážka Zarážka Až sem Pevně ji do tiskárny zatlačte. 6

8 Krok 4 Připojení napájecího kabelu Připojte napájecí kabel. Zapojte zástrčku do zásuvky střídavého proudu. Zapněte napájení. 7

9 Krok 5 Instalace ovladače tiskárny Připojení tiskárny a počítače Připojení USB Pokud chcete nainstalovat ovladač tiskárny jiný než UFR II Při tisku z počítače pomocí připojení USB zadejte, který z následujících ovladačů tiskárny se má použít. UFR II (výchozí) UFR II XPS (pouze LBP6680x) PCL5e PCL6 PS3 XPS (přímé) (pouze LBP6680x) Můžete vybrat typ ovladače tiskárny, který se nyní nainstaluje. Stiskněte [ ] ( : Nastavení). Vyberte [Control Menu] (Nabídka ovládání) pomocí [ ] a [ ] a poté stiskněte [OK]. Setup Control Menu Paper Source Network Layout Vyberte [Select PDL (PnP)] (Výběr PDL (PnP)) pomocí [ ] a [ ] a poté stiskněte [OK]. Control Menu Interrupt Print Sec. Print Del. Time Secure Job Log Select PDL (PnP) Po zobrazení zprávy pokračujte stiskem tlačítka [OK]. Settings effective next time main power is turned ON. Press OK to continue. Pomocí [ ] a [ ] vyberte ovladač tiskárny, který chcete použít, a poté stiskněte [OK]. Select PDL (PnP) UFR II UFR II XPS PCL5e PCL6 Nastavení povolíte těžkým restartováním. Stiskněte [ ] ( : Restart). Vyberte možnost [Soft Reset] (Lehký restart) pomocí tlačítka [ ], stiskněte [OK] asi na 5 sekund a pak tlačítko uvolněte. Reset Soft Reset Form Feed Shut Down Když stisknutí uvolníte, zobrazí se <Execute hard reset?> (Restartovat hardware?). Pomocí tlačítka [ ] vyberte možnost [Yes] (Ano) a poté stiskněte tlačítko [OK]. Execute hard reset No Yes Když zmizí hlášení <Resetting hardware...> (Restartuji hardware), je restartování hardwaru dokončeno. Ujistěte se, že je tiskárna i počítač vypnutý. Připojte čtvercový (typ B) konec k tiskárně. Připojte plochý (typ A) konec k počítači. VYP. Tiskárnu zatím ještě NEZAPÍNEJTE. Pokračujte na str. 9 8

10 Připojení LAN Připojte kabel LAN. Zapněte tiskárnu. Ujistěte se, že na síťovém rozhraní svítí indikátor LNK. Indikátor LNK Konfigurace síťových nastavení, jako např. adresy IP Vložte dodaný disk User Manual CD-ROM (CD s uživatelskými příručkami) do jednotky CD-ROM svého počítače. Zvolte jazyk. Klepněte. Klepněte. Zapněte počítač a přihlaste se do systému Windows s oprávněními správce. Instalace ovladače tiskárny Vložte dodaný disk User Software CD-ROM (Uživatelský software). Postupujte podle pokynů na obrazovce. Klepněte. Pokud se obrazovka vlevo nezobrazí Zobrazte ji pomocí následujícího postupu. (Název diskové jednotky CD-ROM je v této příručce označen jako D:. Název diskové jednotky CD-ROM se může lišit v závislosti na počítači, který používáte.) Windows 2000, XP a Server Otevřete nabídku [Start] a vyberte možnost [Run] (Spustit). 2. Zadejte příkaz D:\start.exe a klepněte na tlačítko [OK]. Windows Vista, 7 a Server V nabídce [Start] zadejte do pole [Start Search] (Spustit hledání) nebo [Search programs and files] (Hledat programy a soubory) příkaz D:start.exe. 2. Na klávesnici stiskněte klávesu [Enter]. Pokud se zobrazí dialogové okno [AutoPlay] (Automatické přehrání) Klikněte na položku [Run start.exe] (Spustit soubor start.exe). Pokud se otevře aplikace Windows Explorer Dvakrát klikněte na ikonu [start.exe]. Pokud máte otázky týkající se funkcí, nahlédněte do příručky Printer Driver Installation Guide (Příručka pro instalaci ovladače tiskárny). Klepněte. Klepněte. 9

11 Krok 6 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny Registrování velikosti papíru Tato tiskárna neumí automaticky rozpoznávat velikost papíru, proto velikost papíru zaregistrujte. Stiskněte [ ] ( : Výběr podavače). Pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte zdroj papíru a poté stiskněte [OK]. Vyberte buď [MP Tray Paper Size] (Velikost papíru ve víceúčelové přihrádce), [Drawer 1 Size] (Velikost zásuvky 1) nebo [Drawer 2 Size] (Velikost zásuvky 2). Select Feeder Paper Source MP Tray Paper Size MP Tray Priority Drawer 1 Size Pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte velikost papíru a poté stiskněte [OK]. MP Tray Paper Size A5 B5 A4 LTR Kontrola funkce tiskárny Zkontrolujte funkce pomocí zkušební stránky Windows. Zkontrolujte, zda je do zásuvky na papír vložen papír velikosti A4. Vyberte. Klepněte. Pokud nemůžete vybrat [Printer properties] (Vlastnosti tiskárny) nebo [Properties] (Vlastnosti) Zkontrolujte od začátku postup instalace. Vytiskne se zkušební stránka v systému Windows. Pokud se zkušební stránka v systému Windows nevytiskne Viz Řešení potíží v elektronické příručce (příručka ve formátu HTML). 10

12 Pokud jste nainstalovali volitelný modul ROM Zkontrolujte, že je volitelný modul ROM správně nainstalován. Do víceúčelové přihrádky nebo zásuvky na papír vložte papír velikosti A4. Vyberte [Configuration Page] (Konfigurační stránka) pomocí [ ] a [ ] a poté stiskněte [OK]. Utility Menu Check Counter Configuration Page Network Status Print IPSec Policy List Ujistěte se, že je tiskárna online. Pokud tiskárna není online, stiskněte [ ] ( : Online). Pomocí tlačítka [ ] vyberte možnost [Yes] (Ano) a poté stiskem tlačítka [OK] vytiskněte konfigurační stránku. Execute No Yes Stiskněte [ ] ( : Nástroj). Zkontrolujte, že je modul ROM správně nainstalován. Pokud jste nainstalovali modul ROM PS ROM Ověřte, že je v části [Controller] (Ovladač) zobrazena možnost [PS]. Bar DIMM Ověřte, že je v části [PCL] zobrazena možnost [BarDIMM]. Konfigurace tiskárny je dokončena. Pokud dokončíte postup až sem, můžete nyní tiskárnu používat. 11

13 Kapitola 3 Instalace volitelného příslušenství Pokud instalujete tiskárnu a volitelné příslušenství zároveň Pokud instalujete volitelné příslušenství posléze (pokud již tiskárnu používáte) Pokud instalujete pouze modul ROM nebo kartu SD str. 13 VYPNĚTE tiskárnu. VYPNĚTE tiskárnu a poté od ní odpojte kabely. Kabel USB* Kabel LAN* Napájecí kabel * Zda je kabel připojen nebo nikoliv závisí na prostředí. Odpojte síťovou zástrčku od síťové zásuvky. Odpojte kabel od tiskárny. Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny. Instalace podavače papíru Podavač papíru Při provádění následujícího postupu odstraňte z tiskárny všechny oranžové pásky, pokud jsou připevněny k podavači papíru. Vyjměte podavač papíru z krabice. Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny a podavače papíru. Přeneste podavač papíru na místo instalace. Při přenášení podavače papíru držte úchyty na obou stranách oběma rukama. Tiskárna Přeneste tiskárnu na místo instalace. Pohled z levé strany Po ověření, že jsou všechny kryty a zásobníky uzavřeny přeneste tiskárnu tak, že ji budete držet za zvedací úchyty na přední straně. Opatrně umístěte tiskárnu na podavač papíru tak, aby stěny tiskárny byly v rovině s přední stranou a bočními stranami podavače papíru. Při instalaci tiskárny také spojte vzájemně si odpovídající umisťovací kolíky a konektor. Vložte do tiskárny a podavače papíru zásuvku na papír. Pokud neinstalujete modul ROM a kartu SD Poté proveďte následující postup. Pokud instalujete modul ROM nebo kartu SD str. 13 Pokud jste nainstalovali tiskárnu a podavač papíru zároveň Vkládání papíru str. 6 Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Připojení napájecího kabelu str. 7 Instalace ovladače tiskárny str. 8 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny str. 10 Pokud jste nainstalovali podavač papíru posléze (pokud již tiskárnu používáte) Vkládání papíru str. 6 Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Zapojení kabelů Znovu připojte odpojené kabely. Registrace velikosti papíru str

14 Instalace modulu ROM Držte jazýček a pootevřete levý kryt. * Pokud používáte model LBP6680x, nejprve odeberte nainstalovaný modul ROM. Odeberte levý kryt. Vyjměte šroub. Odstraňte kryt slotu. 1 2 Jazýček Nainstalujte modul ROM. Upevněte kryt slotu. Modul ROM zarovnejte se dvěma konektory a pevně jej zatlačte do tiskárny. Upevněte a dotáhněte šroub. Připevněte levý kryt Instalace karty SD Vyjměte šroub. Odstraňte kryt slotu. Vložte kartu SD do slotu určeného pro karty SD, dokud neuslyšíte cvaknutí. Upevněte kryt slotu Vložte papír, připojte napájecí kabel a poté proveďte restart hardwaru. Upevněte a dotáhněte šroub. Stiskněte [ ] ( : Restart). Vyberte možnost [Soft Reset] (Lehký restart) pomocí tlačítka [ ], stiskněte [OK] asi na 5 sekundy a pak tlačítko uvolněte. Reset Soft Reset Form Feed Shut Down Pomocí tlačítka [ ] vyberte možnost [Yes] (Ano) a poté stiskněte tlačítko [OK]. Execute hard reset No Yes Poté proveďte následující postup. Pokud jste nainstalovali tiskárnu a volitelné příslušenství zároveň Vkládání papíru Pokud jste nainstalovali volitelné příslušenství posléze (pokud již tiskárnu používáte) str. 6 Vkládání papíru str. 6 Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Podle pokynů k zásuvce na papír dodaných s tiskárnou vložte papír do podavače papíru. Připojení napájecího kabelu str. 7 Zapojení kabelů Instalace ovladače tiskárny str. 8 Registrace velikosti papíru a kontrola funkce tiskárny Znovu připojte odpojené kabely. Registrace velikosti papíru str str. 10

15 Kapitola 4 Každodenní provoz Ovládací panel Na ovládacím panelu tiskárny můžete zkontrolovat stav tiskárny nebo tiskárnu konfigurovat. Výměna tonerové kazety Tonerové kazety jsou spotřební materiál. Jakmile se přiblížil konec životnosti tonerové kazety, projeví se následující příznaky. Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva <16 Tnr cart. will soon reach end of lifetime.> (16 Tonerová kazeta brzy dosáhne životnosti.) nebo <Toner cartridge will soon reach end of lifetime.> (Tonerová kazeta brzy dosáhne konce životnosti.). 16 Tnr cart. will soon reach end of lifetime. Toner cartridge will soon reach end of lifetime. Na výtisku se objeví bílé pruhy, nerovnoměrnost nebo vybledlost tisku. Pokud se objeví tyto příznaky Před výměnou tonerové kazety proveďte postup popsaný v následující části. Než bude toner úplně vypotřebován, budete ještě moci chvíli tisknout. Před výměnou tonerové kazety str. 15 Informace o výměně tonerových kazet Aby se zajistila optimální kvalita tisku, doporučujeme při výměně tonerových kazet používat originální kazety značky Canon. Název modelu LBP6680x LBP6670dn Podporované originální tonerové kazety Canon Kazeta Canon 719 Kazeta Canon 719 H 14

16 Před výměnou tonerové kazety Stiskněte tlačítko otevření a současně otevřete přední kryt. Vyjměte tonerovou kazetu. Pětkrát nebo šestkrát ji protřepejte. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. Pokud se výsledky tisku nezlepší Pokud se i po provedení výše uvedeného postupu na výtisku stále objevují bílé pruhy, nerovnoměrný nebo vybledlý tisk, vyměňte tonerovou kazetu za novou. Výměna tonerové kazety Stiskněte tlačítko otevření a současně otevřete přední kryt. Vyjměte tonerovou kazetu. Vyjměte novou tonerovou kazetu z ochranného obalu. Ochranný obal uschovejte. Nevyhazujte jej. Pětkrát nebo šestkrát ji protřepejte. Položte ji na rovný povrch a poté ohněte jazýček. Těsnicí pásku neodstraňujte v diagonálním směru ani směrem nahoru či dolů. Přibližně 48 cm Pohled zepředu Vytáhněte těsnicí pásku. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. 15

17 Uvíznutí papíru Pokud dojde k uvíznutí papíru, tiskárna zapípá a na displeji se zobrazí zpráva <13 PAPER JAM>. Paper is jammed. Press the right key to go to next step when the right key mark is displayed. Zprávy se zobrazují po jedné. Potvrďte každou z nich. Při otevření krytu zprávy zmizí, proto si je dle potřeby zapište. Podle zobrazené zprávy uvíznutý papír vyjměte. Oblast uvíznutí papíru Oblast uvíznutí papíru Hlášení (1) Víceúčelová přihrádka Oblast víceúčelové přihrádky (2) Zásuvka 1: Oblast zásuvky 1 (1) (6) (5) (3) Zásuvka 2 (pouze pokud je nainstalovaný podavač papíru) (4) Přepravní oblast duplexního tisku Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku (2) (4) (5) Vnitřek oblasti výstupu Prostor zadní obálky / výstup (3) (6) Vnitřek předního krytu Přední kryt Při vyjímání uvíznutého papíru ponechte tiskárnu ZAPNUTOU. Pokud napájení VYPNETE, tištěná data budou odstraněna. Pokud nelze papír snadno vyjmout Nepokoušejte se jej vyjmout silou, místo toho proveďte postup pro další oblast zobrazenou ve zprávě. Víceúčelová přihrádka Zásuvka na papír Vyjměte uvíznutý papír. Vytáhněte zásuvku na papír. Papír vyjměte jemným vytažením. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku Postup vyčištění str. 16 str. 17 Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str. 18 Vložte zásuvku na papír. Pevně ji do tiskárny zatlačte. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku str. 17 Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str

18 Duplexní jednotka Vytáhněte zásuvku na papír. Držte zelený jazýček a otevřete přepravní vodítko duplexního tisku. Jazýček Papír vyjměte jemným vytažením. Pohled zepředu Držte zelený jazýček a zavřete přepravní vodítko duplexního tisku. Vložte zásuvku na papír. Otevřete kryt duplexní jednotky. Pevně ji do tiskárny zatlačte. Papír vyjměte jemným vytažením. Zavřete kryt duplexní jednotky. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 str. 16 Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str. 18 Vnitřek oblasti výstupu Otevřete zadní kryt. Papír vyjměte jemným vytažením. Zavřete zadní kryt. Pokračujte postupem čištění další oblasti zobrazené ve zprávě. Hlášení Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku str. 16 str. 17 Přední kryt str

19 Vnitřek předního krytu Pokud používáte víceúčelovou přihrádku, zavřete ji. Stiskněte tlačítko otevření a současně otevřete přední kryt. Vyjměte tonerovou kazetu. Držte zelený jazýček a sklopte přepravní vodítko směrem k sobě. Papír vyjměte jemným vytažením. Jazýček Nesundávejte ruce z přepravního vodítka. Nesundávejte ruce, dokud se v kroku 6 nepřesune zpět do původní polohy. Pomalu vraťte přepravní vodítko zpět do původní polohy. Nainstalujte tonerovou kazetu. Pohled z levé strany Zavřete kryt předního podavače. Pohled z pravé strany Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny. Zpráva zmizí a tiskárna je připravena tisknout. Pokud zpráva nezmizí Papír může být uvíznutý na jiném místě. Zkontrolujte také další oblast a papír vyjměte. Oblast uvíznutí papíru Postup vyčištění Oblast víceúčelové přihrádky str. 16 Oblast zásuvky 1 Oblast zásuvky 2 Prostor pro vysouvání oboustranného tisku str. 16 str. 17 Pokud zpráva nezmizí ani po vyjmutí papíru, zkontrolujte, zda je zadní kryt pevně uzavřen. Prostor zadní obálky / výstup str. 17 Přední kryt str

20 Ochranné známky Canon, logo Canon a LBP jsou ochranné známky společnosti Canon Inc. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Další názvy produktů a společností uvedené v této příručce mohou být ochrannými známky příslušných vlastníků. Zkratky použité v této příručce V této příručce jsou operační systémy vyjádřeny následující zkrácenou formou: - operační systém Microsoft Windows 2000: Windows operační systém Microsoft Windows XP: Windows XP - operační systém Microsoft Windows Vista: Windows Vista - operační systém Microsoft Windows 7: Windows 7 - operační systém Microsoft Windows Server 2003: Windows Server operační systém Microsoft Windows Server 2008: Windows Server operační systém Microsoft Windows: Windows Směrnice o OEEZ Pouze Evropská unie (a EHP). Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2002/96/ES), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo navštivte webové stránky (EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko) CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan CANON MARKETING JAPAN INC. 16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo , Japan CANON U.S.A., INC. One Canon Plaza, Lake Success, NY U.S.A. CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg, 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands CANON CHINA CO., LTD. 15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing , PRC CANON SINGAPORE PTE. LTD. 1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore CANON AUSTRALIA PTY. LTD. 1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES USRM (00) CANON INC. 2011

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z

Více

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1. Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1. Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny...1 Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením.

Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením. VAROVÁNÍ: Obecné bezpečnostní pokyny Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením. POZNÁMKA: Další informace o

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Stručná instalační příručka

Stručná instalační příručka Verze 1.0, červen 2007 701P46714 Velkoformátová tiskárna Xerox 7142 Stručná instalační příručka Xerox 7142 Wide Format Printer Quick Start Guide i Připravila společnost: Xerox Corporation Global Knowledge

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah Pokyny k instalaci Runtime V5.5.0 Pokyny použijte pro správnou instalaci aplikace Runtime 5.5.0 do nástroje DAVIE XDc II. 1. Obsah 1. Obsah... 0 2. Důležité!!!... 1 3. Terminologie... 2 4. Požadované příslušenství...

Více

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy. Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty,

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více