NAŘÍZENÍ Správy Krkonošského národního parku č.../2009 ze dne. 2009, NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krkonošského národního parku

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ Správy Krkonošského národního parku č.../2009 ze dne. 2009, NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krkonošského národního parku"

Transkript

1 NAŘÍZENÍ Správy Krkonošského národního parku č..../2009 ze dne. 2009, Správa Krkonošského národního parku (dále jen Správa ) v souladu s ust. 19 a 78 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vydává toto nařízení: NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krkonošského národního parku Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Krkonošský národní park (dále jen KRNAP ) byl zřízen za účelem zajištění ochrany přírody a krajiny v Krkonoších, proto veškeré jeho využití musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů. (2) Zákon stanoví, které činnosti a aktivity jsou na území národního parku zakázány nebo omezeny anebo které lze konat jen na místech k tomu vyhrazených. (3) Návštěvní řád zejména a) vyhrazuje místa pro turistické a rekreační aktivity upravené návštěvním řádem, b) vyhrazuje místa k vjezdu a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů (dále jen vjezdu vozidel) c) stanoví podmínky, za kterých pouze lze na místech vyhrazených návštěvním řádem konat činnosti a aktivity jím upravené. Čl. 2 Vstup do 1. zóny Na území 1. zóny KRNAP je po celý rok vstup povolen pouze na místa a cesty označené standardizovaným značením Klubu českých turistů případně němými značkami Krkonoš (Příloha č.1) a zimním tyčovým značením instalovaným se souhlasem Správy Horskou službou ČR pro oblast Krkonoše. Čl. 3 Vjezd a setrvání motorovými vozidly a obytnými přívěsy (1) S výjimkou vozidel stanovených zákonem, je na území KRNAP povolen vozidlům vjezd pouze na silnice a místní komunikace a dále na místa, která byla k vjezdu vozidel vyhrazena. (2) Tímto návštěvním řádem vyhrazuje Správa jako místa k vjezdu vozidel veřejně přístupné účelové komunikace na území 3. zóny KRNAP. Pro ta vyhrazená místa, která jsou uvedena v Příloze č. 2 platí z důvodu nutnosti ochrany přírody a krajiny dopravní omezení a vjíždět do těchto míst lze pouze v souladu s pokyny na dopravních značkách a dodatkových tabulkách, na některá z nich po zaplacení příslušného poplatku 1. 1 Nařízení Správy Krkonošského národního parku č. /2009 o poplatcích za vjezd a setrvání motorovými vozidly a za vstup na vybraná místa Krkonošského národního parku 1

2 (3) Jednotlivá dopravní omezení a poplatkovou povinnost návštěvní řád stanoví jako podmínky, za kterých pouze lze vjezd na vyhrazená místa uskutečnit. (4) Setrváním vozidla se pro účely tohoto nařízení rozumí odstavení nebo parkování vozidla na stavebně povolené odstavné a parkovací ploše sloužící k odstavování a parkování vozidel, případně ve stavbách k tomuto účelu určených. Ćl. 4 Vodní sporty (1) Ke splouvání vodních toků na území KRNAP lze využít a) tok řeky Jizery b) horní tok řeky Labe v úseku přehrada Labská - Kukačka Podmínkou splouvání tohoto úseku Labe je 1. průtok vody odpouštěné z přehradní nádrže vyšší než 10m3/sec 2. čas splouvání hod 3. zaplacení poplatku a doklad vystavený Správou, jímž subjekty prokazují splnění podmínek ke splouvání tohoto úseku Labe (2) Splouvání je dovoleno pouze na plavidlech bez motorového pohonu. (3) Z důvodu ochrany přírodního prostředí pobřežních porostů lze do plavidel ke splouvání vodních toků nastupovat a z nich vystupovat pouze na nástupních a výstupních místech označených v terénu informačními tabulemi a piktogramy. (4) Způsob vyznačení těchto míst je uveden v Příloze č. 3. Čl 5 Horolezectví (1) K provozování horolezectví se na území KRNAP vyhrazují a) Hnědé skály (k. ú. Strážné, p. p. č. 1958/1) b) Hranostají skály (k. ú. Strážné, p. p. č. 1892) c) Eminy kameny (k. ú. Labská, p. p. č. 103/16, 17) d) Lubošské skály (k. ú. Harrachov, p. p. č. 1033/36) (2) Vyhrazené horolezecké terény včetně jejich blízkého okolí musí být při provozování horolezectví maximálně šetřeny a chráněny. (3) Lezení lze provozovat pouze za denního světla od východu do západu slunce. Čl. 6 Jízda na kole (1) Jízdu na kole mimo silnice a místní komunikace lze na území KRNAP provozovat pouze a) na místech vyhrazených tímto návštěvním řádem a v terénu vyznačených příslušným piktogramem b) v období od 1.dubna do 30. listopadu kalendářního roku c) za denního světla od východu do západu slunce (2) Seznam vyhrazených cyklistických tras včetně piktogramu, kterým jsou v terénu vyznačeny, obsahuje Příloha č. 4. Čl.7 Stráž přírody (1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení a obecně závazných právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny na území KRNAP zajišťují orgány ochrany přírody, prostřednictvím stráže přírody a lesní stráže. (2) Členové stráže mají při výkonu činnosti status veřejného činitele. 2

3 Čl. 8 Ustanovení závěrečná a zrušovací (1) Všechny další turistické, sportovní a rekreační aktivity zákonem zakázané a tímto návštěvním řádem neupravené, lze na území KRNAP konat pouze na základě výjimky vlády nebo rozhodnutí Správy. (2) Jednání v rozporu s návštěvním řádem a nedodržení podmínek, za kterých je dovoleno konat činnosti a aktivity návštěvním řádem upravené, se považuje za porušení návštěvního řádu. (3) Zrušují se v plném rozsahu vyhlášky Správy číslo 1/1993, 1/1996, 1/1998 a 1/2001 včetně jejich příloh. Čl. 10 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ing. Jan Hřebačka ředitel 3

4 Němé značky Krkonoš Příloha č. 1 k Nařízení správy Krkonošského národního parku č. /2009

5 Příloha č. 2 k Nařízení správy Krkonošského národního parku č. /2009 A. Místa s dopravním omezením vyhrazená k vjezdu vozidel ve 3. zóně Krkonošského národního parku se zákresem v mapách OKRES TRUTNOV Žacléř Žacléř, Prkenný Důl směr chata Ozón Žacléř, Prkenný Důl, chata Ozón směr Vízov Žacléř, Zámek chata Hubertus (dál Rýchory) Žacléř, Hadí cesta chata Hubertus Trutnov Babí, Stachelberg směr Rýchory Mladé Buky Mladé Buky,Bystřice - Vojenská cesta směr Rýchory Mladé Buky,Bystřice Sklenářovice (bývalá obec) Mladé buky,dolní Sejfy směr Antonínovo údolí Mladé Buky,Bystřice Bednářova cesta směr Rýchory Horní Maršov Horní Maršov, Horní Albeřice, Vápenka - směr Lysečinské boudy - Cestník - kostel v Malé Úpě Horní Maršov, Horní Albeřice Stará celní cesta (směr Roh hranic Rýchory) Horní Maršov, Dolní Albeřice, směr Rýchory Horní Maršov, Suchým dolem k Rýchorskému kříži Horní Maršov, Horní Lysečiny směr Lysečinské boudy Horní Maršov, Dolní Lysečiny odbočka na Starou horu Horní Maršov, Temný Důl odbočka na Honzův potok Horní Maršov odbočka na Raissovy Domky (dále Krausovy Boudy, Modrokamenná bouda nebo směr Černá hora Horní Maršov, cesta Vodovodním údolím Janské Lázně Janské Lázně, Večernice Modrokamenná bouda Janské Lázně Zvonková cesta směr Zinneckerovy Boudy Janské Lázně, srub Správy KRNAP- směr vrchol Černé Hory (k boudě Sokolská, Černá, Zrcadlovky) Janské Lázně, penzion Smrčina odbočka na asfaltovou komunikaci směrem na Černou horu Malá Úpa Cesta česko-polského přátelství od penzionu Zámeček směr chata Jelenka Malá Úpa, horní parkoviště odbočka na Nové domky - Dolní Malá Úpa, kostel Malá Úpa, centrum směr Černá voda - Rottrovy Boudy Malá Úpa, dolní parkoviště směr chata Blesk Malá Úpa, centrum, odbočka na Žlutou cestu k chatě Jelenka Malá Úpa, Černá voda Eliščiným údolím směr chata Živnostenské banky Malá Úpa, odbočka u boudy Padolská na Jelenku a dál na Sněžku Malá Úpa, odbočka pod boudou Padolská směr Smrčí (část obce Za Větrem ) Malá Úpa, hájovna Kozák směr Haida Malá Úpa, U dolu směr Haida Malá Úpa, odbočka na Žacleřské Boudy Šmídovy chalupy Malá Úpa, Červený kohout Niklův Vrch Spálený Mlýn přes Jelení důl do Lvího dolu Spálený Mlýn Pěnkavčí cesta směr Portášovy boudy Spálený Mlýn U Kostela (Dolní Malá Úpa)

6 Spálený Mlýn směr Janovy Boudy Spálený Mlýn směr Honzíček Bukovka U kostela (Dolní Malá Úpa) Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou směr Karlův Vrch, cesta Konvalinka Pec pod Sněžkou směr Modrý důl Pec pod Sněžkou, restaurace Lesovna směr a) Kaplička Obří důl b) dolní stanice lanové dráhy na Sněžku Velká Pláň, srub Správy KRNAP Richterovy boudy Výrovka na a) Luční boudu b) bufet na Rozcestí Velká Pláň Zeleným dolem na Jelení louky Pec pod Sněžkou Bukové údolí, Zelený důl Pec pod Sněžkou, Energetik odbočka na Severku Pec pod Sněžkou, u sjezdovky Javor směr Pražská bouda přes Peckou samotu Javorské Boudy Vebrovu boudu (Kladenská cesta) Pec pod Sněžkou, u sjezdovky Zahrádky směr Lesní bouda (Voreitova cesta) Prvosenka Liščí hora Rozcestí Pec pod Sněžkou, Lidická bouda směr Pec pod Sněžkou, Zahrádky nebo směr Černá hora Pec pod Sněžkou, Pražská bouda směr a) Pec pod Sněžkou, sjezdovka Javor - přes Vebrovu boudu - Javorské Boudy - Peckou samotu (Kladenská cesta) b) Černý Důl - Lučiny Náchodská bouda (Černým dolem) c) Lesní bouda - přes Hrnčířské Boudy Pec pod Sněžkou,Velká Úpa Javoří důl, Pec pod Sněžkou,Velká Úpa, od sjezdovky Mulda směr Červenokostelecké Boudy (Javorská cesta ) Pec pod Sněžkou,Velká Úpa, od sjezdovky Mulda Vavřincovým dolem k Vlašským Boudám na a) Malé Tippeltovy Boudy Thámova bouda b) Velké Tippeltovy Boudy přes Hlaholku na Krausovy Boudy Pec pod Sněžkou,Velká Úpa, Janovy Boudy Braunovy louky a chata Borůvka, směr Červený vrch Pec pod Sněžkou,Velká Úpa - Pěnkavčí vrch Pec pod Sněžkou,Velká Úpa, Janovy Boudy směr Portášovy boudy Růžohorky stanice lanové dráhy Růžová hora Pec pod Sněžkou,Velká Úpa, Portášovy boudy na Karlův Vrch Špindlerův Mlýn Špindlerova Bouda Čihadlo Sudetská cesta (odbočka z komunikace Špindlerův Mlýn-Špindlerova Bouda ve Slezském sedle směr U závory na hranicích s PLR) Holmanka do Čertovy strouhy (odbočka z komunikace Špindlerův Mlýn-Špindlerova Bouda) Odbočka u Bílého kamene z komunikace Špindlerův Mlýn-Špindlerova Bouda na Davidovu cestu Odbočka na Jelení boudy z komunikace na Špindlerův Mlýn-Špindlerova Bouda Odbočka na Jelení boudy z komunikace Špindlerův Mlýn-Špindlerova Bouda Odbočka pod vrcholem Pevnost směr Davidovy Boudy z komunikace Špindlerův Mlýn- Špindlerova Bouda Odbočka (v Medvědím koleně) na Medvědí Boudy z komunikace Špindlerův Mlýn- Špindlerova Bouda Odbočka (v Medvědím koleně) z komunikace Špindlerův Mlýn-Špindlerova Bouda na Harrachovu cestu do Labského dolu Weberova cesta od Dívčích Lávek do dolu Bílého Labe Dívčí Lávky restaurace Myslivna Pod Dívčí strání směr Labský důl Bedřichov, srub TES u kempu - Špindlerova bouda

7 Bedřichov, lesní svážnice pod Medvědín ( Na haldách ) Horní Mísečky - Harrachova skála a zpět Lesní svážnice do Labského dolu (od zatáčky Na haldách pod Medvědínem) Vodovodní cesta z Bedřichova na Horní Mísečky Pod Harrachovou skálou (Horní Mísečky) Labská,Krausovy Boudy - Třídomí a zpět Labská, Krausovy Boudy (zimní strana) Třídomí Na rovince a a) odbočka na Přední Labskou b) kolem Buchterbergrových domků - Podžalí Mohwaldova bouda a zpět Odbočka (lesní svážnice) v Labské soutěsce z komunikace Špindlerův Mlýn-Vrchlabí na a) Buchterbergrovy domky b) Bartlovu Lávku Zvoničku - (Špindlerův Mlýn, Přední Labská) a dále na Klausovy boudy nebo Kukačku Odbočka (lesní svážnice) nad Michlovým mlýnem z komunikace Špindlerův Mlýn-Vrchlabí Odbočka z komunikace Špindlerův Mlýn-Vrchlabí k boudě Paramo Odbočka (Pod Šeřínem) ke Třídomí a Na rovince (na Pivovarskou cestu ) Špindlerův Mlýn - Hromovka Krásné Pláně Struhadla směr Strážné a zpět Dřevařská cesta ze Špindlerova Mlýna-Hromovky Cesta úbočím Stohu Judeichova cesta jižními svahy Kozích hřbetů Špindlerův Mlýn, od boudy Kamenka do Dlouhého dolu Strážné (Šestidomí) Struhadla - Krásná Pláň Strážné (Nad Mlýnskými domky) Hříběcí boudy směr Na Rozcestí Strážné (Jezerní Domky) Klínový Důl Strážné (parkoviště u lomu) cesta na Hříběcí boudy směr Na Rozcestí Dolní Dvůr,Luisino údolí, odbočka na Horskou silnici Dolní Dvůr,Rudolfov, cesta ke Kotelní boudě Dolní Dvůr,Rudolfov Godrovy domky Zlatý mlýn Dolní Dvůr,Rudolfov, cesta od Zlatého návrší na Horskou silnici Odbočka z komunikace Dolní Dvůr-Lánov na Hádek Dolní Dvůr, odbočka do Luisina údolí,, u penzionu Duha Horní Lánov,Peklo-lom, cesta k Prieslově boudě Černý Důl,nad lomem odbočka na Bönischovy boudy Cesta Černým dolem k Hrnčířským boudám od srubu Správy KRNAP Luční svážnice, Černý Důl OKRES SEMILY Benecko Cesta Na Žalý (Zlatá vyhlídka - Žalý) Hotel Žalý rozhledna Žalý Benecko(Bellevue) - Na Rovince Harrachov Odbočka z komunikace okolo Harrachova směr Vosecká bouda ( Krakonošova cesta (Lesní Zátiší Ručičky) Terex-Janouškova cesta (Novosvětský průsmyk Vosecká bouda) Odbočka u parkoviště z komunikace Harrachov-Polská republika k potoku Kamenice Odbočka z komunikace Harrachov-Polská republika souběžně s potokem Huťská strouha a Kamenice Stará celní cesta Mýto, most - cesta do Kořenova a na cestu Jizerská planýrka Odbočka z komunikace Harrachov Tanvald směr Mýtiny Mýtiny Zeleneč Pilská cesta a Nová Janova cesta Cesta Pod elektrovod (Černý most - lyžařské tratě) Odbočka u Mýta (u Černého mostu) směr Mýtiny

8 Lesní Zátiší, odbočka z Krakonošovy cesty směr Janova cesta Okružní cesta (chata Armabeton směr Kládová a Mumlavská cesta) Rýžoviště Studenov Harrachova cesta Odbočka u hájenky z komunikace kolem Harrachova směr na Harrachovu cestu Jablonec nad Jizerou Cesta Nad Dušnicí (Obora Vrata a zpět) Vlčí cesta (směr Rezek Dvoračky) Vejpalická cesta (odbočka z komunikace Vítkovice Rezek směr Kaplička) Shnilé mosty Kaplička směr Jestřabí (cestou Ke Stromkovicům ) Kaplička Stromkovice Rezek, hájenka směr chata Dvoračky?? Paseky nad Jizerou Stará silnice (Vystrkov chata Hvězda u Rozhledny Štěpánka) Rejdická a Rovná cesta Cesta Jizerská planýrka (Havírna Mýto) Cesta Farmberka Rokytnice nad Jizerou Chata Studenov směr Ručičky a Čertova hora Ručičky chata Dvoračky Horní Rokytnice,Packé Boudy Ručičky ( Kostelní cesta ) Chata Lovčenka - Ručičky Cesta K bance směr Huťská bouda Nad chatou Světlanka směr chata Dvoračky (obec sama??) Jablonecká cesta na chatu Dvoračky Nová Jablonecká cesta (Nad Jindřiškem směr chata Dvoračky),,Spodní Janova cesta Vilémov u panelu slepá cesta do lesa Vítkovice v Krkonoších Janova Hora Na Rovince Skelné Hutě chata Dvoračky Cesta podél Černého potoka a cesta Jeřábník (propojka na Janovu cestu ) Janova cesta (Horní Mísečky Janova hora) Odbočka z komunikace Hrabačov Horní Mísečky přes Třídomí do Dolních Míseček Odbočka z komunikace Hrabačov-Horní Mísečky směr Kotelní jámy (Novákova louka) Dolní Mísečky Bažinka Dolní Mísečky Vídeňská skála Dolní Mísečky Kotelská louka Dolní Mísečky manipulační plocha u silnice Jilemnice Horní Mísečky Odbočka přes Jizerku z komunikace Hrabačov-Horní Mísečky (u Třídomí) směr Mechovinec Nová silnice OKRES JABLONEC NAD NISOU Kořenov Chata Hvězda rozhledna Štěpánka Cesta Farmberka Údolní cesta Zeleneč Mýtiny Cesta Pískovice směrem k Tesařovskému potoku a křížení s Famberkou + mapy se zakreslenými trasami

9 Příloha č.3 k Nařízení Správy Krkonošského národního parku č.../2008 A. Závazný vzor informační tabule vyznačující nástupní a výstupní místa Vodácká trasa L a b e Přehrada Labská Provedení : Tabule je dřevěná, v pravé části je uveden název nástupního a výstupního místa. Text je proveden gravírovací technikou. B. Závazný vzor informační tabule vyznačující přístupy k nástupním a výstupním místům Provedení: Tabule je bílá plastová s modrým piktogramem zhotoveným ze samolepící fólie. Šipka v dolní části vyznačuje směr k nástupnímu a výstupnímu místu.

10 A. Závazný vzor informační tabule vyznačující nástupní a výstupní místa Vodácká trasa J i z e r a Pod ostrovem Provedení : Tabule je dřevěná, v pravé části je uveden název nástupního a výstupního místa. Text je proveden gravírovací technikou. B. Závazný vzor informační tabule vyznačující přístupy k nástupním a výstupním místům Provedení: Tabule je bílá plastová s modrým piktogramem zhotoveným ze samolepící fólie. Šipka v dolní části vyznačuje směr k nástupnímu a výstupnímu místu.

11 Seznam cyklotras vyhrazených na území KRNAP Piktogram označující vyhrazené trasy Příloha č. 4 k Nařízení Správy Krkonošského národního parku č. /2009 1A Harrachov Špindlerův Mlýn Výrovka Žacléř 1B Hříběcí Boudy Pražská bouda Horní Maršov Lysečinská bouda 1C Luisino údolí Husí potok 1D Dolní Dvůr Kotelský potok 1E Černý Důl Hrnčířské Boudy 1F Janovy Boudy Růžová hora 1G Tetřeví Boudy Údolí Čisté 2 Harrachov Krakonošova Snídaně Harrachov 2A Nový Svět Mumlavský vodopád 2B Krakonošova Snídaně Kladová cesta 3 Na Mýtě - Kořenov 4 Ručičky Janov 4A Harrachov- Janova cesta 5 Rokytnice n. J. - Ručičky 6 Sedlo pod Dvoračkami Pod Vlčím hřebenem 7 Rokytnice n. J. Rýžoviště, Sporthotel 8 Dolní Dušnice Jestřabí v Kr. 8A Stromkovice Vidlice 9 Poustka - Vítkovice 10 Vítkovice, hotel Praha Vrchlabí 10A Benecko Rovinka 11 Bedřichov - Rovinka 12 Bedřichov Třídomí 13 Horní Mísečky Vrbatova bouda 13A Medvědín Medvědín 14 Špindlerův Mlýn Labský důl 15 Medvědí koleno Petrovka Pod Pevností 15A Pod Pevností Bílý kámen 16 Špindlerův Mlýn Dívčí Lávky Pod Dívčí strání 17 U Krásné Pláně U Krásné Pláně 17A Pláň Kopřivník 18 Pod Rennerovkami Tetřeví Boudy 19A Hoffmannovy Boudy Černá hora Pod Černou boudou 19B Údolí Čisté Černohorská silnice 20 Pražská bouda Pražská bouda 21 Obří Důl Pec pod Sněžkou 22 Velká Úpa Janovy Boudy 23 Javoří Mlýn Krausovy Boudy 23A Vavřincův důl Rozcestí tras 23, 23A 24 Eliščino údolí Spálený Mlýn 26 Cestník Horní Maršov Kutná Rýchorský kříž 26A Svoboda n. Úpou Mánkova cesta 26B Bystřice Nad Babím 27 Modrokamenná bouda Janské Lázně

12

ČÁST A SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH K VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL S REGULACÍ DOPRAVY V ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

ČÁST A SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH K VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL S REGULACÍ DOPRAVY V ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY Příloha č. 2 k Návštěvnímu řádu KRNAP ČÁST A SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH K VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL S REGULACÍ DOPRAVY V ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 1) Pozemní komunikace ve III. a II. zóně KRNAP (k hranici

Více

ČÁST A. SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH K VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL S REGULACÍ DOPRAVY V ZAJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

ČÁST A. SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH K VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL S REGULACÍ DOPRAVY V ZAJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY Příloha č. 2 k Opatřeni obecné povahy č.2/2010, kterým se vydává Návštěvní řád KRNAP ČÁST A. SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH K VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL S REGULACÍ DOPRAVY V ZAJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 1)

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. Krkonošského národního parku

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. Krkonošského národního parku Správa Krkonošského národního parku NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krkonošského národního parku (Úplné znění účinné od 1.1.2016) Článek 1 Předmět úpravy 1) Krkonošský národní park byl zřízen za účelem zajištění ochrany

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krkonošského národního parku

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krkonošského národního parku Vrchlabí 12. dubna 2010 Sp.zn. KRNAP 02605 /2010 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2010. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krkonošského národního parku

Opatření obecné povahy č. 2/2010. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krkonošského národního parku Správa Krkono ského národního parku Vrchlabí 16. září 2010 Sp.zn. KRNAP 02605/2010 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území Krkonošského

Více

Opatření obecné povahy č. 5/2011 kterým se stanoví místní úprava provozu na vybraných komunikacích. Článek 1 Předmět úpravy

Opatření obecné povahy č. 5/2011 kterým se stanoví místní úprava provozu na vybraných komunikacích. Článek 1 Předmět úpravy Správa Krkonošského národního parku V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A Čj. KRNAP 08570/2011 Vrchlabí 8. listopadu 2011 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa KRNAP a KRNAP ) vydává

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krkonošského národního parku (Úplné znění účinné od ) Článek 1 Předmět úpravy

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krkonošského národního parku (Úplné znění účinné od ) Článek 1 Předmět úpravy NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krkonošského národního parku (Úplné znění účinné od 1. 1. 2016) Článek 1 Předmět úpravy 1) Krkonošský národní park byl zřízen za účelem zajištění ochrany přírody a krajiny v Krkonoších, proto

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2012, o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření obecné povahy č. 2/2012, o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody. Čl. 1 Úvodní ustanovení Správa Krkonošského národního parku V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A čj. KRNAP 05166/2012 Vrchlabí 20.7.2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Správa Krkonošského národního parku Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy - Vrchlabí XX. XX. 2017 čj. KRNAP XX/2017 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy myslivosti

Více

Bucharovou cestou přes tři kopce na Horní Mísečky

Bucharovou cestou přes tři kopce na Horní Mísečky Bucharovou cestou přes tři kopce na Horní Mísečky Začínáme u centrálního parkoviště v centru Benecka. Červená turistická značka odtud vystoupá k úbočí Žalého na Přední Žalý. Na jeho vrcholu nechal postavit

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Správa Krkonošského národního parku Veřejná vyhláška Vrchlabí 28. 11. 2017 čj. KRNAP 10328/2017 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy myslivosti pro území Krkonošského

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. 3) Zákaz vstupu je platný v období od 1.12.2014 do 15.5.2015, od 1.12.2015 do 15.5.2016 a od 1.12.2016 do 15.5.2017.

Čl. 1 Úvodní ustanovení. 3) Zákaz vstupu je platný v období od 1.12.2014 do 15.5.2015, od 1.12.2015 do 15.5.2016 a od 1.12.2016 do 15.5.2017. Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 21. října 2014 čj. KRNAP 07352/2014 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny

Více

Naučná stezka Černohorské rašeliniště

Naučná stezka Černohorské rašeliniště Naučná stezka Černohorské rašeliniště Nabízí překrásné panoramatické výhledy od Černé boudy a z Hubertovy vyhlídky. Provede pro Krkonoše netypickým rašeliništěm lesního typu a díky povalovému chodníku

Více

Z Benecka na rozhlednu Žalý

Z Benecka na rozhlednu Žalý Z Benecka na rozhlednu Žalý Navštivte jedinou rozhledu v Krkonoších, ze které za příznivého počasí uvidíte neopakovatelný kruhový rozhled nejen na Krkonoše, ale i do širokého okolí. Z centrálního parkoviště

Více

Dlouhý sjezd z Hnědého vrchu do Vrchlabí

Dlouhý sjezd z Hnědého vrchu do Vrchlabí Dlouhý sjezd z Hnědého vrchu do Vrchlabí Na cyklotrase uvidíme pohledy na východní a střední Krkonoše s dominantou Sněžky nejvyšší hory České republiky. Do Pece pod Sněžkou dojedeme cyklobusem a k výchozímu

Více

Návrh opatření obecné povahy č. 11/2010 Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

Návrh opatření obecné povahy č. 11/2010 Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí Správa Krkonošského národního parku V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Vrchlabí dne 10.12.2010 č.j. KRNAP 10250/2010 Návrh opatření obecné povahy č. 11/2010 Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí o

Více

Rozhodnutí o námitkách: Námitky proti návrhu opatření uplatnila dne 20.11.2014 obec Lánov:

Rozhodnutí o námitkách: Námitky proti návrhu opatření uplatnila dne 20.11.2014 obec Lánov: Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 26. listopadu 2014 čj. KRNAP 08322/2014 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny

Více

Cestou česko polského přátelství na Sněžku

Cestou česko polského přátelství na Sněžku Cestou česko polského přátelství na Sněžku Cesta česko polského přátelství je hřebenová turistická trasa, která kopíruje státní hranici. Vede příjemným terénem bez velkých převýšení a nabízí nádherné výhledy.

Více

Opatření obecné povahy č. 11/2010 Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

Opatření obecné povahy č. 11/2010 Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí Správa Krkonošského národního parku VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Vrchlabí dne 25.1.2011 č.j. KRNAP 00573/2011 Opatření obecné povahy č. 11/2010 Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí o zákazu vstupu z důvodu

Více

ZÁCHRANNÝ PLÁN KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU K

ZÁCHRANNÝ PLÁN KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU K ZÁCHRANNÝ PLÁN KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU K. 1.3. 2011 1 : 30 000 E H Zdroje požární vody Trauma body Heliporty!O Vyhýbací místo Zdroje pro čerpání vody Průjezdné trasy Mšeno Smědá ^ Vrstevnice (po50

Více

SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011

SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011 Skiservis Ploc spol.s r.o. SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011 CYKLISTIKA, VYSOKOHORSKÁ CYKLISTIKA Nabízíme vybrané trasy dle náročnosti pro všechny věkové skupiny Výlet s instruktorem do okolí

Více

Nařízení Vlády České republiky č. 165/1991 Sb., ze dne 20. března 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky

Nařízení Vlády České republiky č. 165/1991 Sb., ze dne 20. března 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky Nařízení Vlády České republiky č. 165/1991 Sb., ze dne 20. března 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany Vláda České republiky nařizuje podle 8 odst. 1 zákona č.

Více

Přechod hřebene Krkonoš 2. 7. 6. 7. 2015

Přechod hřebene Krkonoš 2. 7. 6. 7. 2015 Přechod hřebene Krkonoš 2. 7. 6. 7. 2015 2. 7. čtvrtek Odjezd ze Vsetína 9.03 Vsacanem do Pardubic Pardubic 10.00 autobusem do Pece pod Sněžkou - ubytování v chatě KČT Pod Studničnou (cca 750 m od autobusu)

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 30.01.1989 Účinnosť od: 01.02.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 30.01.1989 Účinnosť od: 01.02.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 30.01.1989 Účinnosť od: 01.02.1989 7 V Y H L Á Š K A ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky ze dne 13. ledna 1989 o

Více

Opatření obecné povahy č. 8/2010 Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

Opatření obecné povahy č. 8/2010 Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí 1.12.2010 č.j. KRNAP 10051/2010 Opatření obecné povahy č. 8/2010 Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 10.05.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 10.05.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 165 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České

Více

Průvodce "Průvodce Česká republika"

Průvodce Průvodce Česká republika Hora Sněžka 50 44'8.48"N 15 44'23.46"E Sněžka - nejvyšší hora České republiky, s pramenem Labe jednoznačně nejnavštěvovanější cíl Krkonoš. Do počátku 19. století byl náš nejvyšší vrchol znám pod německým

Více

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou Článek 1 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,

Více

KrKonoše bez bariér www.krnap.cz na www.krkonose.eu

KrKonoše bez bariér www.krnap.cz na www.krkonose.eu Krkonoše bez bariér Krkonoše bez bariér V České republice žije přes 1 000 000 lidí se sníženou pohyblivostí tělesně postižení, senioři i malé děti. Turistické mapy jim neřeknou nic o povrchu cest a tedy

Více

3/2007. Ubytování. Accommodation Unterkunftsverzeichniss

3/2007. Ubytování. Accommodation Unterkunftsverzeichniss 3/2007 Krkonoše - Krkonose Mountains - Riesengebirge Ubytování Accommodation Unterkunftsverzeichniss copyright Ergis.cz Benecko Pension Panorama Benecko 108 Telefon: (+420) 481 582 641 STAR HOTELS - BENECKO

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 600 580 560 540 520 500 480 460 Petrovice Petrovy boudy Pod Větrnou Hraniční cesta Nová Lesní zátiší Spálené Sokolí Důl Stará sjezdovka Mnichov

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou - Povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Město Rokytnice nad Jizerou 1 Zastupitelstvo města schválilo 27.6.2012 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním poplatku

Více

Odjezd: Karviná 15:00, Petřvald 15:20, Havířov 15:30, Ostrava 15:40

Odjezd: Karviná 15:00, Petřvald 15:20, Havířov 15:30, Ostrava 15:40 24. 28. října 2014 1. den (24. října 2014) Odjezd: Karviná 15:00, Petřvald 15:20, Havířov 15:30, Ostrava 15:40 Trasa autobusu: Ostrava Mohelnice Hradec Králové Úlibice Nová Paka Horka u Staré Paky Studenec

Více

Průvodce "Průvodce Česká republika"

Průvodce Průvodce Česká republika Jilemnice - zámek, Krkonošské muzeum Zámek 50 36'37.30"N 15 30'16.06"E Historie Jilemnického zámku spadá do 16. století, kdy byl založen pány z Újezdce. První velká přestavba se uskutečnila v roce 1716.

Více

Koloběžky Český ráj Malá Skála Dolánky Kozákov Frýdštejn Kopanina Besedice Jíčín Železný Brod

Koloběžky Český ráj Malá Skála Dolánky Kozákov Frýdštejn Kopanina Besedice Jíčín Železný Brod Horské koloběžky na Šumavě Kubova Huť Boubín Na koloběžce po sjezdovce či na 14 km výlet. https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/horske-kolobezky-na-sumave---kubova-hut---boubin.aspx Terénní

Více

Okres Trutnov Okres, obec,

Okres Trutnov Okres, obec, Okres Trutnov Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita Katastrální území Výměra v ha Rok připojení Počet obyvatel 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 a b j k l 1 2 3 4 5

Více

Program rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Krkonoše. spol. s r. o.

Program rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Krkonoše. spol. s r. o. GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 54521 1053, tel: 54524 2846, e-mail: garep@garep.cz, http://www.garep.cz Autorský kolektiv: PhDr. Iva

Více

Město Tanvald. NAŘÍZENÍ č. 1/2011

Město Tanvald. NAŘÍZENÍ č. 1/2011 Město Tanvald NAŘÍZENÍ č. 1/2011 kterým se mění nařízení č. 2/2010, určující úseky komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Rada

Více

Příloha č. 2 KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ V RÁMCI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA

Příloha č. 2 KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ V RÁMCI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA Příloha 2 KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ V RÁMCI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA 1 Bc. Radovan Kučera Dlouhá 644 541 01 Trutnov 4 48 na plochu rekreačního bydlení nebo plochu trvalého bydlení a

Více

GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství

GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Program rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Krkonoše spol. s r. o. GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 54521 1053, tel: 54524

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015

KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015 KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015 1, Organizátor: Ski alp club Špindlerův Mlýn ve spolupráci s Horskou službou Krkonoše. 2, Účast: Závodu se mohou zúčastnit

Více

Doporučení expertní skupiny ve věci Zajištění souladu rozvoje sjezdového lyžování na území KRNAP a jeho ochranného pásma se zájmy ochrany přírody

Doporučení expertní skupiny ve věci Zajištění souladu rozvoje sjezdového lyžování na území KRNAP a jeho ochranného pásma se zájmy ochrany přírody Doporučení expertní skupiny ve věci Zajištění souladu rozvoje sjezdového lyžování na území KRNAP a jeho ochranného pásma se zájmy ochrany přírody Úvod Úkolem expertní skupiny bylo zaujmout stanovisko ve

Více

Jablonec nad Nisou LYŽAŘSKÉ SPORTOVNÍ AKCE 2003. WWW: kctjablonec.webzdarma.cz

Jablonec nad Nisou LYŽAŘSKÉ SPORTOVNÍ AKCE 2003. WWW: kctjablonec.webzdarma.cz Jablonec nad Nisou LYŽAŘSKÉ SPORTOVNÍ AKCE 2003 WWW: kctjablonec.webzdarma.cz O D B O R Y K L U B U Č E S K Ý C H T U R I S T Ů OKRESU JABLONEC NAD NISOU pořádají 33.ročník P ř e j e z d ů J i z e r s

Více

Jablonec nad Nisou AKCE 2005

Jablonec nad Nisou AKCE 2005 Jablonec nad Nisou LYŽAŘSKÉ SPORTOVNÍ AKCE 2005 Znak KČT Adresa: http://kctjablonec.webzdarma.cz O D B O R Y K L U B U Č E S K Ý C H T U R I S T Ů OKRESU JABLONEC NAD NISOU pořádají 35. ročník P ř e j

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku

Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku Tanvaldsko Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku Ze zastávky Tanvaldský špičák je to kousek do největšího lyžařského areálu v Jizerských horách skiareálu Tanvaldský Špičák (linka L12). Je zde pro vás

Více

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap. 2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067379-pum-2015-2-streda Stoupání:

Více

Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně)

Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně) 1/5 Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně) Arnultovice KMD 5.12.2013 zůstává KN LV0 Babí DKM 1.12.1999 Batňovice KMD 27.10.2010 Bečkov KMD 26.11.2010

Více

SOUPIS LOKALIT - ZÁBOR akce : Regulační plán Špindlerův Mlýn - Labská Tabulka č. 1

SOUPIS LOKALIT - ZÁBOR akce : Regulační plán Špindlerův Mlýn - Labská Tabulka č. 1 Návrhové období 1a.Cesta pro pěší a cyklisty - od ul. Ve Smyčce k severní hranici k.ú.bedřichov Labská č. 715/1 235 lesní pozemek - - 653 Parcela není zapsána na LV M.z.ú. Labská Ostatní plochy funkčně

Více

VZ č. 06/2018 Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou na území KRNAP ( 217 zák. 134/2016 Sb., dále jen zákon)

VZ č. 06/2018 Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou na území KRNAP ( 217 zák. 134/2016 Sb., dále jen zákon) ZPRÁVA ZADAVATELE VZ č. 06/2018 Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou na území KRNAP ( 217 zák. 134/2016 Sb., dále jen zákon) a) Identifikační údaje zadavatele: Správa Krkonošského národního

Více

A K T I V N Í D O V O L E N Á v Krkonoších a Podkrkonoší. A K T Y W N Y U R L O P w Karkonoszach i Podkarkonoszach

A K T I V N Í D O V O L E N Á v Krkonoších a Podkrkonoší. A K T Y W N Y U R L O P w Karkonoszach i Podkarkonoszach KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / KRAJ KRALOWEHRADECKI A K T I V N Í D O V O L E N Á v Krkonoších a Podkrkonoší www.kralovehradeckyregion.cz A K T Y W N Y U R L O P w Karkonoszach i Podkarkonoszach Hradec Králové

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Vážený uchazeč o veřejnou zakázku Prořezávky- Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP

Vážený uchazeč o veřejnou zakázku Prořezávky- Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP Vážený uchazeč o veřejnou zakázku Prořezávky- Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje Linka Vrchlabí dne KRNAP (ptytz/ztfýř Mgr. R. Braunové 337 16.5.2018

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Přehled čerpání finančních prostředků v 6. výzvě MAS Krkonoše, o. s.

Přehled čerpání finančních prostředků v 6. výzvě MAS Krkonoše, o. s. Přehled čerpání finančních prostředků v 6. výzvě MAS Krkonoše, o. s. Fiche č. 1 Návštěva Název žadatele Název Místo realiz 1. Ing. Karel Polívka Rozvoj sportovního vyžití na Friesových boudách 2. Snow

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše

Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše 2015 2025 Pořizovatel: Krkonoše svazek měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí; IČ: 701 57 898 Zpracovatel: Mgr. Josef Miškovský, Ph.D., Pražská 1555/16a, Praha

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA 42 4.4 CYKLOTRASA Č. I DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK SÚKENICKÁ - U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA Popis: Délka: 33,4 km Převýšení: 1049 m Z Dolinky údolím Hanzlová na rozcestí Hanzlová. Zde

Více

SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POZNATKŮ Z ANALÝZ NÁSTIN SWOT ANALÝZY

SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POZNATKŮ Z ANALÝZ NÁSTIN SWOT ANALÝZY SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POZNATKŮ Z ANALÝZ NÁSTIN SWOT ANALÝZY 160 GEOGRAFICKÁ POLOHA Krkonoše mají výhodnou geografickou polohu v rámci střední Evropy. Nachází se na hranicích mezi Českou republikou a

Více

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, Geografický ústav, Brno, Kotlářská 2,

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, Geografický ústav, Brno, Kotlářská 2, KLAPKA P. 2004: Krajinné mikrochory Krkonoš. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad 2003, Szklarska Poręba. Opera

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst KRKONOŠE na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Harrachov 5 Rokytnice nad Jizerou 9 Vrchlabí 10 Špindlerův Mlýn 12 Horní Mísečky 16 Trutnov

Více

Seznam žádostí o dotaci v 5. výzvě MAS Krkonoše, o. s. pořadí projektů dle získaných bodů

Seznam žádostí o dotaci v 5. výzvě MAS Krkonoše, o. s. pořadí projektů dle získaných bodů Seznam žádostí o aci v 5. výzvě MAS Krkonoše, o. s. pořadí projektů dle získaných Fiche č. 1 Návštěva Číslo Název žadatele Název Místo realiz Pož. 1. No Limits o.s. Horsemanship v Krkonoších Lánov 60 271.425

Více

Polské Krkonoše

Polské Krkonoše Diderot: Volný čas tvoří nejdůležitější část našeho života. Polské Krkonoše 15.11.2010 Szklarská Poroba Jakuszyce Orle Před několika týdny bylo s přispěním EU obnoveno vlakové spojení mezi Harrachovem

Více

B) Technická specifikace / Popis enkláv

B) Technická specifikace / Popis enkláv B) Technická specifikace / Popis enkláv Popis enkláv / rozsah jednotlivých činností v projektových enklávách BRÁDLEROVY BOUDY Práce JMP 5 m 3 5 m 3-260 m Manipulace přesun klestu 5 m 3-50 m 30cmx30cm lehká

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 2/2008, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

PLÁN PÉČE KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO (2010-2020) ČÁST A ROZBORY. Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí.

PLÁN PÉČE KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO (2010-2020) ČÁST A ROZBORY. Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí. PLÁN PÉČE KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO (2010-2020) ČÁST A ROZBORY Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí červen 2010 (Schválen MŽP ČR dne 21. 6. 2010 viz Příloha 10 v části B plánu

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku

Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku Tanvaldsko Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku Ze zastávky Tanvaldský špičák je to kousek do největšího lyžařského areálu v Jizerských horách - skiareálu Tanvaldský Špičák (linka L12). Je zde pro vás

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Trasa č. 1. Popis trasy: Délka: 53,47 km Převýšení: m

Trasa č. 1. Popis trasy: Délka: 53,47 km Převýšení: m Trasa č. 1 Janov nad Nisou Bedřichov Královka - Hrabětice - Slovanka Bramberk Lučany nad Nisou Nisanka - Nová Ves nad Nisou Černá Studnice Smržovka Horní Tanvald - Špičák Jiřetín pod Bukovou Josefův Důl

Více

WWW.UBYTOVANIKRKONOSE.CZ

WWW.UBYTOVANIKRKONOSE.CZ WWW.UBYTOVANIKRKONOSE.CZ POZICE VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH SLOV 12. 01. 2011 PŘEHLED POZIC VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH SLOV Tento dokument obsahuje přehled pozic vybraných klíčových slov za domluvenou periodu. Sledovány

Více

PROFIL / POPIS TRASY 5km

PROFIL / POPIS TRASY 5km PROFIL / POPIS TRASY 5km na lyžařské cestě Od startu vyjděte po modré turistické značce směrem ke kluzišti, modrá značka vás povede na sídliště, ke škole, k parku a dále kolem sanatoria EDEL až na křižovatku

Více

Josef Novák: Vliv rekreačních objektů na přírodní prostředí Krkonošského národního parku. 2010

Josef Novák: Vliv rekreačních objektů na přírodní prostředí Krkonošského národního parku. 2010 9. Seznam příloh 9.1. Příloha 1 Rozdělení ploch vegetačního lemu a náležitosti k rostlinnému společenstvu podle jednotlivých lučních enkláv (bez rekreačních objektů zařazených do skupiny Velké boudy ).

Více

Dřevo v zahradě a krajině

Dřevo v zahradě a krajině www.taxus.eu Dřevo v zahradě a krajině Reference firmy TAXUS, s.r.o. výběr: práce v chráněných a lesních lokalitách TAXUS, s.r.o. reference, práce v chráněných a lesních lokalitách 1 www.taxus.eu Dřevo

Více

ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017

ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017 ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK 2018 18. 10. 2017 ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017 STRATEGICKÝ RÁMEC PODPORY AKTIVNÍ MOBILITY, ZEJMÉNA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY. Existence koncepčního dokumentu PROGRAM ROZVOJE

Více

KATEGORIE RACE. Zajištěno na centrálním parkovišti Sportovního areálu Ještěd, stejně jako prostory pro registraci, občerstvení, servis apod.

KATEGORIE RACE. Zajištěno na centrálním parkovišti Sportovního areálu Ještěd, stejně jako prostory pro registraci, občerstvení, servis apod. KATEGORIE RACE Trat závodu: Trať závodů je rozdělena na 5 rychlostních zkoušek, které se odehrávají v několika lokalitách Ještědského hřebene. Tyto rychlostní zkoušky (dále také RZ, značeny na jednotlivých

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

50 44'47.58"N 15 21'57.28"E. GPS poloha:

50 44'47.58N 15 21'57.28E. GPS poloha: Rozhledna Štěpánka (Hvězda) Rozhledna 50 44'47.58"N 15 21'57.28"E Štěpánka je kamenná novogotická rozhledna na vrchu Hvězda (959 m) v nejzápadnějších Krkonoších, na Příchovickém hřebeni. Nachází se v katastrálním

Více

PROFIL / POPIS TRASY 5km

PROFIL / POPIS TRASY 5km PROFIL / POPIS TRASY 5km na lyžařské cestě Od startu vyjděte po modré turistické značce směrem ke kluzišti, modrá značka vás povede na sídliště, ke škole, k parku a dále kolem sanatoria EDEL až na křižovatku

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Strana 65 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 24. května 2013 O B S A H

Strana 65 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 24. května 2013 O B S A H Strana 65 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 24. května 2013

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Město Turnov Nařízení města č. 1/2012 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Turnova se na svém

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

Název ubytovacího zařízení Adresa Tel., fax e-mail, www kapacita typ zařízení cena vzd. od Pěnčína Hotel Club Břízky **** Průběžná 22, 466 04

Název ubytovacího zařízení Adresa Tel., fax e-mail, www kapacita typ zařízení cena vzd. od Pěnčína Hotel Club Břízky **** Průběžná 22, 466 04 Název ubytovacího zařízení Adresa Tel., fax e-mail, www kapacita typ zařízení cena vzd. od Pěnčína Hotel Club Břízky **** Průběžná 22, 466 04 Jablonec n/n 483737240 hotel@tscjablonec.cz 51 lůžek HOTEL

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 1/2009 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

Cyklotoulky Žacléřskem. Na kole horském, trekingovém i silničním

Cyklotoulky Žacléřskem. Na kole horském, trekingovém i silničním Cyklotoulky Žacléřskem Na kole horském, trekingovém i silničním MTB TRASY PRO HORSKÁ KOLA 4 Na Rýchorskou boudu 5 Páteřní trasa regionu Žacléřsko 6 K Rýchorskému kříži a na skok do Polska 7 Za zlatem a

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

osobně 23.06.2010 / 8:00hod. Sázavou 1 Viamont DSP a. s., IČ: 25429949 se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad

osobně 23.06.2010 / 8:00hod. Sázavou 1 Viamont DSP a. s., IČ: 25429949 se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad ZPRÁVA HODNOTÍCÍ KOMISE O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. 15/2010 Rekonstrukce lesních cest na území východních Krkonoš ( 80 zák. 137/2006 Sb., dále jen zákon) A. Seznam posuzovaných

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: T U R I S T I C K Ý C H O D N Í K V O S E C K Á T V A R O Ž N Í K Okres: Semily

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne 10. 12. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/25/2012 Rada města schvaluje program 25. zasedání s navrženým doplněním.

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ. Jablonec nad Nisou pořádá v Jizerských horách LYŽAŘSKÉ SPORTOVNÍ AKCE 2016. Adresa: http://kctjablonec.webzdarma.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ. Jablonec nad Nisou pořádá v Jizerských horách LYŽAŘSKÉ SPORTOVNÍ AKCE 2016. Adresa: http://kctjablonec.webzdarma. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Jablonec nad Nisou pořádá v Jizerských horách LYŽAŘSKÉ SPORTOVNÍ AKCE 2016 Adresa: http://kctjablonec.webzdarma.cz O D B O R Y K L U B U Č E S K Ý C H T U R I S T Ů OKRESU JABLONEC

Více

Příloha č. 3 Seznam hromadných ubytovacích zařízení Harrachov. Příloha č. 4 Seznam hromadných ubytovacích zařízení Pec pod Sněžkou

Příloha č. 3 Seznam hromadných ubytovacích zařízení Harrachov. Příloha č. 4 Seznam hromadných ubytovacích zařízení Pec pod Sněžkou Seznam příloh: Příloha č. 1 Dotazník - Harrachov Příloha č. 2 Dotazník Pec pod Sněžkou Příloha č. 3 Seznam hromadných ubytovacích zařízení Harrachov Příloha č. 4 Seznam hromadných ubytovacích zařízení

Více

ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč

ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč Investor : Severočeská vodárenská společnost a.s. Zhotovitel : Sdružení SYNER JSS Vedoucí účastník : SYNER, s.r.o., Liberec Účastník : Ještědská stavební společnost

Více