SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP /198

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP /198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obchodní zákoník ), a na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen Smlouva ), mezi níže uvedenými smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: , zast. Ing. Václavem Krausem, ředitelem odboru informatiky MHMP IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: /6000 (dále jen Objednatel ) a Et netera a.s. se sídlem zastoupená panem Martinem Černohorským, členem představenstva a panem Ing. Martinem Paličkou, členem představenstva Bankovní spojení: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, (dále jen Zhotovitel ) (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen Smluvní strany ) 1 PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést za podmínek stanovených v této Smlouvě pro Objednatele dílo spočívající ve Vytvoření nové webové prezentace projektu opencard (dále jen Dílo ). Dílo podle této Smlouvy zahrnuje provedení veškerých dalších prací a/nebo poskytnutí služeb, které obvykle s provedením Díla souvisí, a jejichž provedení je nutné za účelem řádného provedení Díla a jeho funkčnosti bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě uvedeny či nikoliv. Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 1.2 Termíny plnění Díla jsou obsaženy v harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 2. Místem plnění díla je sídlo Objednatele a sídlo Zhotovitele. 1.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu ve výši a způsobem uvedeným v čl. 2 této Smlouvy. 1

2 2 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 2.1 Celková cena za Dílo činí ,- Kč (slovy: jeden milion osm set dva tisíce dvě stě korun českých) bez DPH (dále jen "Cena"). Tato Cena je cenou nejvýše přípustnou a Zhotovitel prohlašuje, že plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s provedením Díla podle této Smlouvy. Cenu lze měnit pouze v souladu s ustanovením čl. 3 této Smlouvy. 2.2 Cena uvedená v čl. 2.1 této Smlouvy zahrnuje rovněž cenu za veškerá práva k duševnímu vlastnictví, licence a jiná oprávnění poskytnutá Zhotovitelem Objednateli v souladu s touto Smlouvou, zejm. cenu za práva k Dílu dle čl této Smlouvy. 2.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat Cenu za Dílo na základě podepsaného Akceptačního protokolu (jak je definován v článku 6.7) oprávněnými osobami. 2.4 Cena uvedená v čl. 2.1 této Smlouvy bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po řádném provedení celého Díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Tato faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a její přílohou bude Akceptační protokol podepsaný oprávněnými osobami uvedenými v čl. 11 této Smlouvy. Zhotovitelem vystavená faktura bude dále obsahovat zejména následující údaje: a) číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy, b) číslo a název příslušné veřejné zakázky, c) popis plnění Zhotovitele. 2.5 Daňový doklad (faktura) vystavená Zhotovitelem podle této Smlouvy bude ve dvou vyhotoveních zaslána Objednateli a její splatnost bude činit třicet (30) kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele 2.6 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) a nebo nebude doložen Akceptačním protokolem podepsaným oprávněnými osobami uvedenými v čl. 11 této Smlouvy. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. 3 ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU PLNĚNÍ 3.1 Objednatel je podle této Smlouvy oprávněn kdykoliv požadovat po Zhotoviteli změny Díla. Zhotovitel je povinen provést veškeré změny požadované Objednatelem za předpokladu splnění podmínky stanovené v čl Zhotovitel je podle této Smlouvy oprávněn kdykoliv navrhnout Objednateli změny Díla, přispějí-li k větší funkčnosti a zlepšení vlastností Díla. Objednatel však není povinen návrh jakékoliv změny předložený Zhotovitelem přijmout. 3.3 Veškeré změny Díla podle čl. 3.1 a 3.2 musí být sjednány písemně dodatkem k této Smlouvě a musí být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. V závislosti na těchto změnách bude upraven harmonogram plnění obsažený v Příloze č. 2 této Smlouvy a bude upravena Cena Díla. Zhotovitel není 2

3 povinen provést jakékoliv změny Díla a Objednatel není povinen převzít jakékoliv změny Díla, dokud nebudou písemně sjednány dodatkem k této Smlouvě. 4 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v souladu s harmonogramem plnění uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy. 4.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou. 4.3 Zhotovitel je oprávněn k plnění této Smlouvy použít třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 4.4 Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při provádění Díla podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen tato data a jejich nosiče Objednateli předat. 4.5 Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla Objednatelem pro jiné účely než je provedení Díla podle této Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění jeho závazků podle této Smlouvy. 4.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, ani postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu. 4.7 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména (i) (ii) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele; okolnosti vylučující odpovědnost dle 374 Obchodního zákoníku, apod., která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, má Zhotovitel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla. 4.8 V případě, že bude Dílo nebo jakékoli dílčí plnění zatíženo právem třetí osoby, je Zhotovitel povinen neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto zatížené části Díla nezatíženými. V případě, že tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené Smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato chybějící práva získat nebo zatížené části Díla nahradit sám, a to na náklady Zhotovitele. 3

4 4.9 Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně po dobu záruční doby podle článku 7.1 udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám, s pojistným plněním alespoň na částku ve výši ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). 5 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 5.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli ke splnění Díla součinnost podle specifikace uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami. 4.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k provedení Díla. 6 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 6.1 Dílo bude předáno Objednateli v jediném celku. Po splnění povinností Zhotovitele dle čl. 6.4, 6.5 a 6.6 bude o předání Díla Smluvními stranami sepsán protokol o předání Díla, jehož vzor je uveden v Příloze č. 4 tvořící nedílnou součást této Smlouvy. 6.2 Dílo bude předáno Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v harmonogramu plnění uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy. Zde uvedený termín je termínem konečným a nebude měněn. To neplatí v případě změn Díla dle čl. 3 této Smlouvy. 6.3 Místem předání a převzetí Díla je sídlo Objednatele uvedené v této Smlouvě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 6.4 Před předáním Díla Zhotovitel provede veškeré nezbytné testy za účelem ověření funkčnosti Díla v prostředí Objednatele. Po provedení veškerých nezbytných testů bude funkčnost Díla a jeho vlastnosti ověřeny Objednatelem. 6.5 Vyskytnou-li se nebo budou-li objeveny jakékoliv vady Díla, je Objednatel oprávněn tyto vady Zhotoviteli vytknout a Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami. 6.6 Před předáním Díla Zhotovitel předvede vlastnosti a funkce předávaného Díla a vyškolí (seznámí) uživatele se způsobem jeho používání. 6.7 Po podpisu protokolu o předání Díla dle čl. 6.1, ověření funkčnosti Díla způsobem dle čl. 6.4, odstranění vad Díla dle čl. 6.5 a předvedení opravených vlastností a funkcí Díla všem uživatelům způsobem dle čl. 6.6 podepíší oprávněné osoby protokol o dokončení Díla (dále jen Akceptační protokol ), jehož vzor je uveden v Příloze č. 5 tvořící nedílnou součást této Smlouvy. Den podpisu Akceptačního protokolu bude považován za den řádného dokončení a předání Díla. 7 ODPOVĚDNOST ZA VADY 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto Smlouvou a bude prosté jakýchkoliv vad (za věcnou vadu bude zejména považován rozpor mezi skutečnou funkcí Díla a jeho funkcí popsanou v této Smlouvě) po dobu 24 měsíců od data převzetí kompletního Díla Objednatelem v souladu s čl. 6.7 této Smlouvy. Záruční doba na Dílo počíná běžet teprve dnem podpisu Akceptačního protokolu. 4

5 7.2 Zhotovitel dále zaručuje, že Dílo nebude zatíženo žádnými nároky, požadavky, zástavními právy, břemeny či jinými právy třetích osob, které by překážely klidnému užívání díla Objednatelem, a že bude prosté všech právních vad. 7.3 Zhotovitel dále zaručuje, že Dílo nebude obsahovat open-source software. 7.4 Zhotovitel poskytuje záruku a je odpovědný za propojitelnost Díla se stávajícími informačními systémy Objednatele dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. 7.5 Bez ohledu na ustanovení čl. 6.4 Objednatel podle této Smlouvy není povinen při převzetí nebo co nejdříve po převzetí Díla od Zhotovitele uskutečnit jeho prohlídku za účelem zjištění vad Díla. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností Objednatele podle ustanovení 562 obchodního zákoníku nemá jakýkoliv vliv na odpovědnost Zhotovitele za veškeré vady Díla uplatněné u Zhotovitele Objednatelem kdykoliv v průběhu záruční doby a na povinnost Zhotovitele tyto vady odstranit dle čl. 7.6 níže. 7.6 Zhotovitel se výslovně zavazuje, že odstraní veškeré vady Díla, které budou vytčeny písemně Objednatelem kdykoliv během záruční doby uvedené v čl. 7.1, a to vždy v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem nebo dohodnuté Smluvními stranami. 8 SANKCE 8.1 V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny za Dílo je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 8.2 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli Dílo řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení s předáním řádně provedeného Díla. 8.3 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady Díla vytčené Objednatelem v souladu s čl. 7.6 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním vad Díla. 8.4 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností uvedených v čl. 9 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé takové porušení. 8.5 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. 8 jsou splatné do [třiceti (30)] dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné smluvní straně. 8.6 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých v souladu s tímto čl. 8 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejm. pohledávkám na zaplacení Ceny za Dílo. 8.7 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody v plné výši. 5

6 9 OCHRANA DŮVĚRNÝCH SKUTEČNOSTÍ 9.1 Za důvěrné informace Objednatele (bez ohledu na formu jejich zachycení) se podle této Smlouvy považují veškeré informace, které nebyly Objednatelem označeny jako veřejné, zejména: a) informace, které se týkají této Smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech Smluvních stran, informace o cenách apod.); b) informace obchodní povahy týkající se Objednatele; c) informace, pro které je stanoven závaznými právními předpisy zvláštní režim utajení při nakládání s nimi. 9.2 Za důvěrné informace Zhotovitele (bez ohledu na formu jejich zachycení) se podle této Smlouvy považují veškeré informace, které byly Zhotovitelem písemně označeny jako důvěrné a současně se jedná o informace, které se týkají Zhotovitele, mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a Zhotovitel odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich utajení. 9.3 Za důvěrné informace Objednatele a Zhotovitele se nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, informace získané na základě postupu prokazatelně nezávislého na Zhotoviteli a informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany. 9.4 Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích druhé smluvní strany, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy, a bez písemného souhlasu druhé smluvní strany je nebudou sdělovat žádným třetím osobám, vyjma osob, které na provádění Díla spolupracují, za předpokladu, že tyto osoby jsou zavázány k ochraně důvěrných informací ve stejném rozsahu jako smluvní strany podle této Smlouvy. Za porušení závazku důvěrnosti informací podle této Smlouvy nebude rovněž považováno zveřejnění důvěrných informací jakékoliv ze smluvních stran, ke kterému dojde na základě zákona, soudního, správního či jiného obdobného rozhodnutí. 9.5 Zhotovitel se zavazuje nevyužít důvěrné informace Objednatele získané v souvislosti s touto Smlouvou jinak než pro účely této Smlouvy, v neprospěch Objednatele či k poškození jeho dobrého jména nebo pověsti. 9.6 Nehledě na ustanovení článku 9.2 Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. 9.7 Povinnosti uvedené v tomto čl. 9 této Smlouvy platí i po ukončení této Smlouvy. 10 UKONČENÍ SMLOUVY 10.1 Tato Smlouva může být před řádným dokončením Díla ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran nebo odstoupením Objednatele v souladu s tímto článkem Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla po dobu delší než třicet (30) dní oproti termínům 6

7 sjednaným v časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy Objednatele Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže, že Dílo nebo jeho část je zatížena právy třetí osoby, a Zhotovitel nezíská tato chybějící práva nebo nenahradí zatížené dílčí části Díla nezatíženými ani do patnácti (15) dní od doručení písemné výzvy Objednatele Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Objednatelem Zhotoviteli Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy. 11 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 11.1 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran: a) Oprávněnými osobami Objednatele jsou: Ing. Petr Kolbek, tel b) Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou: Ve věcech technických - Martin Havel, Ve věcech obchodních Jiří Peterka, Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně písemně oznámit Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. (dále též Sdělení ) mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo em s použitím elektronického podpisu. 12 PRÁVA K DÍLU 12.1 Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu,a to včetně dat, které tvoří součást plnění podle této Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví: a) okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla, resp. podpisem Akceptačního protokolu, není-li Protokol o předání Díla vyhotovován; b) okamžikem zabudováním věcí do stávajících struktur Objednatele, či provedením prací či služeb na stávajícím vybavení Objednatele; c) okamžikem jejich zaplacení; 7

8 podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve Nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele okamžikem podpisu Akceptačního protokolu Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo všemi způsoby uvedenými v 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen Autorský zákon ), a dále k provádění jakýchkoli úprav Díla (dále jen Licence ). Licence se uděluje ve formě výhradní licence. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu s 48 Autorského zákona. Objednatel není povinen Licenci využít. Licence podle tohoto článku se poskytuje jako časově neomezená. Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za Dílo podle této Smlouvy V případě, že součástí Díla je dodávka standardního (tzv. krabicového) softwaru, ustanovení článků 4.7, 4.9, 10.4 a 12.3 této Smlouvy se nepoužije, avšak pouze v rozsahu dodávky takového standardního softwaru a s tím, že veškeré poplatky a náklady jsou již v plné výši zahrnuty v ceně za Dílo podle této Smlouvy. Práva Objednatele k takovému softwaru se budou řídit příslušnou licenční smlouvou dodavatele standardního softwaru. O dodávce standardního softwaru a jeho podmínkách je Zhotovitel povinen informovat Objednatele v dostatečné lhůtě předem, jinak odpovídá za veškeré náklady a škody, které mohou Objednateli v této souvislosti vzniknout. 13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 13.1 Vyjma změn oprávněných osob podle článku 11.2 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je neplatné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu. 8

9 13.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Specifikace Díla Příloha č. 2: Harmonogram plnění Příloha č. 3: Součinnost Objednatele Příloha č. 4: Vzor Předávacího protokolu Příloha č. 5: Vzor Akceptačního protokolu 13.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. V dne V dne Objednatel: Hlavní město Praha Zhotovitel: Et netera a.s. Podpis: Jméno:Ing. Václav Kraus Funkce:Ředitel odboru informatiky Podpis: Jméno: Martin Černohorský Funkce: Člen představenstva Podpis: Jméno: Martin Palička Funkce: Člen představenstva 9

10 Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo Specifikace díla Předmětem díla je vytvoření nové webové prezentace projektu opencard umístěné na infrastruktuře portálu hl. m. Prahy a vytvoření české i anglické jazykové mutace. Realizace díla se bude sestávat z následujících činností: Vyčlenění sekce opencard z portálu praha.eu do samostatné webové prezentace vytvoření nové grafické podoby prezentace s: a) optimalizace navigace, odpovídající stávajícímu obsahu b) SEO optimalizací doplnění portálu o mapu s vrstvami: a) kontaktní místa a místa prodeje karty b) místa kde lze parkovat s použitím Opencard c) objektů, v nichž lze Opencard využít ke vstupu (muzea, divadla) nebo jako identifikátor (knihovny) vytvoření diskusního fóra na portálu (u příspěvků neregistrovaných uživatelů nutnost jejich schválení před zveřejněním) doplnění portálu o možnost pořádání soutěží a zákaznických akcí pro registrované uživatele migrace stávajícího obsahu do nově vytvořené prezentace uživatelské testování 10

11 Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo Harmonogram plnění Harmonogram plnění díla a související fakturace se sestává z jednoho celku: Č. Položka Termín Cena bez DPH (v Kč) 1. Předání díla do ostrého provozu Celková cena Termín akceptace je přesně dán datem v předávacím protokolu, který potvrzují obě strany, tj. objednatel i zhotovitel. 11

12 Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo Součinnost objednatele Objednatel zajistí pro pracovníky Zhotovitele přístup do všech prostor, v nichž bude realizováno dílo a to v pracovních dnech (pondělí až pátek) a v pracovní době od 8:00 hod. do 16:00 hod. Objednatel zajistí na základě požadavku Zhotovitele součinnost svých pracovníků (správců systémů i aplikací) a to v pracovních dnech a pracovní době. Objednatel poskytne systémy a zařízení, na kterých bude dílo realizováno včas a prosto jakýkoliv závad či chyb v jejich konfiguraci. Objednatel poskytne Zhotoviteli na základě jeho žádosti i veškerou dokumentaci k jednotlivým systémům a aplikacím v rozsahu nutném pro plnění díla. Objednatel zajistí i případnou součinnost třetích stran, pokud tato součinnost bude pro plnění díla nezbytná. 12

13 Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo Vzor Předávacího protokolu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKT Identifikace projektu Název projektu Zkratka Vedoucí projektu za MHMP Zpracovatel protokolu Číslo protokolu PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ PŘEVZETÍ Smlouva s dodavatelem /číslo Předmět dodávky, plnění (podle smlouvy) Důvod akceptace Forma akceptace popř. jiný dokument, na základě jehož k akceptaci dochází např. služba, aplikace, dokumenty (napsat konkrétní) např. ukončení etapy, dokončení milníku např. předání dokumentace, CD s aplikací, spuštění aplikace,... SMLUVNÍ STRANY DODAVATEL Název Adresa IČO Odpovědná osoba Funkce ODBĚRATEL Název Adresa IČO Odpovědná osoba Funkce Dle smlouvy osoba uvedená ve smlouvě Dle smlouvy osoba uvedená ve smlouvě 13

14 SEZNAM PŘÍLOH Typ přílohy (manuál, CD,...) Název Označení přílohy (číslo, název souboru) Zodpovědná osoba (kdo je zodpovědný za přílohu) Doplňující informace SEZNAM ZÁVAD č. ZÁVADA Popis závady Termín odstranění Osoba, zodpovědná za odstranění závady SCHVALOVACÍ TABULKA ODBĚRATEL Jméno a příjmení Datum Podpis Vedoucí projektu Projektový konzultant Teamový koordinátor PK Oprávněná osoba Odběratele uvedená ve smlouvě pokud je určen např. Člen vedení odboru MHMP-INF DODAVATEL Jméno a příjmení Datum Podpis Vedoucí projektového týmu dodavatele Oprávněná osoba Dodavatele uvedená ve smlouvě 14

15 Příloha č. 5 ke Smlouvě o dílo Vzor Akceptačního protokolu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY AKCEPTAČNÍ PROTOKOL PROJEKT Identifikace projektu Název projektu Zkratka Vedoucí projektu za MHMP Zpracovatel protokolu Číslo protokolu PŘEDMĚT AKCEPTACE Smlouva s dodavatelem /číslo Předmět dodávky, plnění (podle smlouvy) Důvod akceptace Forma akceptace SMLUVNÍ STRANY DODAVATEL Název Adresa IČO Odpovědná osoba Funkce ODBĚRATEL Název Adresa IČO Odpovědná osoba Funkce popř. jiný dokument, na základě jehož k akceptaci dochází např. služba, aplikace, dokumenty (napsat konkrétní) např. ukončení etapy, dokončení milníku např. předání dokumentace, CD s aplikací, spuštění aplikace,... Dle smlouvy osoba uvedená ve smlouvě Dle smlouvy osoba uvedená ve smlouvě 15

16 SEZNAM PŘÍLOH Typ přílohy (manuál, CD,...) Název Označení přílohy (číslo, název souboru) Zodpovědná osoba (kdo je zodpovědný za přílohu) Doplňující informace SEZNAM ZÁVAD č. ZÁVADA Popis závady Termín odstranění Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura. Osoba, zodpovědná za odstranění závady ZÁVĚR AKCEPTACE Při akceptaci nebyly zjištěny závady. Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci. Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. Tyto závady BRÁNÍ akceptaci. (hodící se zaškrtne) SCHVALOVACÍ TABULKA ODBĚRATEL Jméno a příjmení Datum Podpis Vedoucí projektu Projektový konzultant Teamový koordinátor PK Oprávněná osoba Odběratele uvedená ve smlouvě pokud je určen např. Člen vedení odboru MHMP-INF DODAVATEL Jméno a příjmení Datum Podpis Vedoucí projektového týmu dodavatele Oprávněná osoba Dodavatele uvedená ve smlouvě 16

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více