SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB"

Transkript

1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ), mezi níže uvedenými smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: , zast. Ing. Václavem Krausem, ředitelem odboru informatiky MHMP IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: /6000 (dále jen Objednatel ) a KOMIX s.r.o. se sídlem: zast. Ing. Petrem Kučerou, jednatelem společnosti Bankovní spojení: [Česká spořitelna, a.s., č. účtu: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, (dále jen Poskytovatel ) 1 PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout službu ve formě rozvoje aplikace etender (dále jen Služby ) tak, aby umožňoval napojení na registry v souladu s touto Smlouvou. Podrobná specifikace Služby je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 1.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnutou Službu cenu ve výši a způsobem uvedeným v čl. 3.1 této Smlouvy. 2 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Službu včas, a to do Místem poskytování Služby je sídlo Objednatele. 3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 Cena za poskytnutí Služby uvedené v čl. 1.1 této Smlouvy je stanovena dohodou stran a činí ,- Kč (slovy: Jedenmilionpadesáttisíc korun českých). Výše uvedená cena za poskytnutí Služby je uvedena bez DPH a je stanovena jako nejvýše přípustná. Poskytovatel prohlašuje, že tato cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s poskytováním Služby podle této Smlouvy. strana 1/10

2 3.2 Cena za Službu je splatná do třiceti (30) dnů po podepsání akceptačního protokolu oprávněnými osobami dle této smlouvy a po vystavení a doručení faktury, která bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu a bude zaslána ve dvou (2) vyhotoveních Objednateli. Její přílohou bude Akceptační protokol. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch Poskytovatele. 3.3 Objednatel je povinen Službu od Poskytovatele podpisem písemného Protokolu o předání Služby převzít a zahájit akceptační testování. Nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od zahájení akceptačního testování je Objednatel povinen potvrdit podpisem Akceptačního protokolu soulad poskytnuté Služby s její specifikací uvedenou v Příloze 1 této smlouvy. V případě, že Objednatel odmítne podepsat Akceptační protokol, je povinen ve stejné lhůtě vyhotovit Zprávu o odmítnutí potvrzení Akceptačního protokolu dále jen Odmítací zpráva, která přesně specifikuje důvod odmítnutí a vyzve Poskytovatele k nápravě. V případě, že Poskytovatel neobdrží ve výše uvedené lhůtě písemné potvrzení Akceptačního protokolu ani písemně vyhotovenou Odmítací zprávu, bude Služba považována pro účely této Smlouvy za řádně poskytnutou a Předávací protokol bude považován za řádně schválený Akceptační protokol. 3.4 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Poskytovateli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) a nebo nebude doložen Akceptačním protokolem schváleným oprávněnou osobou Objednatele. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. 4 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 4.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou potřebnou a druhou smluvní stranou vyžádanou součinnost potřebnou pro řádné poskytnutí Služby podle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy. 4.2 Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování Služby s odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při plnění této Smlouvy je Poskytovatel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Poskytovatel za případnou škodu tím vzniklou. 4.3 Poskytovatel je oprávněn k plnění této Smlouvy použít třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 4.4 Nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady poskytnuté Objednatelem Poskytovali ke splnění jeho závazků podle této Smlouvy. 4.5 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran: a) Oprávněnými osobami Objednatele jsou: Ing. Petr Kolbek (vedoucí odd.strategického rozvoje a ekonomického řízení) strana 2/10

3 tel: + alternativně Ing. Miroslav Váňa (Project Manager projektu) tel: b) Oprávněnými osobami Poskytovatele jsou: Hana Růžičková (Account Manager projektu) tel: alternativně Ing. Jan Krejčí (Project Manager projektu). tel: Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. 4.6 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají být učiněna na základě této Smlouvy či na základě zákona písemně, musí být druhé smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v článku 4.5 této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Veškerá oznámení se považují za doručená pátý (5.) den po jejich prokazatelném odeslání smluvní stranou. 4.7 Všechna data a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při poskytování Služby podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. 4.8 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Poskytovatelem, ani postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu. 4.9 Poskytovatel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám, s pojistným plněním alespoň na částku ve výši ,- Kč. strana 3/10

4 5 SANKCE 5.1 V případě prodlení Objednatele s platbou ceny za poskytnutou Službu je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 5.2 V případě, že Poskytovatel neposkytne Služby v termínu uvedeném v čl. 2.1 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 z ceny služeb za každý započatý den prodlení. 5.3 V případě, že Poskytovatel poruší jakoukoli ze svých povinností uvedených v čl. 6 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši až ,- Kč (slovy: Jednostotisíc korun českých) za každé takové porušení. 5.4 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši. 6 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 6.1 Za důvěrné informace Objednatele (bez ohledu na formu jejich zachycení) se podle této Smlouvy považují veškeré informace, které nebyly Objednatelem označeny jako veřejné, zejména: a) informace, které se týkají této Smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran, informace o cenách apod.); b) informace pro které je stanoven závaznými právními předpisy zvláštní režim utajení při nakládání s nimi. 6.2 Za důvěrné informace Poskytovatele (bez ohledu na formu jejich zachycení) se podle této Smlouvy považují veškeré informace, které byly Poskytovatelem písemně označeny jako důvěrné, avšak vyjma informací, které se týkají této Smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran, informace o cenách apod.). 6.3 Za důvěrné informace Objednatele a Poskytovatele se nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, informace získané na základě postupu prokazatelně nezávislého na Poskytovateli a informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany. 6.4 Smluvní strany se zavazují že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích druhé smluvní strany, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy, a bez písemného souhlasu druhé smluvní strany je nebudou sdělovat žádným třetím osobám, vyjma osobám, které na poskytování Služby spolupracují, za předpokladu, že tyto osoby jsou zavázány k ochraně důvěrných informací ve stejném rozsahu jako smluvní strany podle této Smlouvy. Za porušení závazku důvěrnosti informací podle této Smlouvy nebude rovněž považováno zveřejnění důvěrných informací jakékoliv ze smluvních stran, ke kterému dojde na základě zákona, soudního, správního či jiného obdobného rozhodnutí. 6.5 Poskytovatel se zavazuje nevyužít důvěrné informace Objednatele získané v souvislosti s touto Smlouvou jinak než pro účely této Smlouvy, v neprospěch Objednatele či k poškození jeho dobrého jména nebo pověsti. 6.6 Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o strana 4/10

5 smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. 6.7 Povinnosti uvedené v tomto článku této Smlouvy platí i po ukončení této Smlouvy. 7 DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY 7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v čl této Smlouvy. 7.2 Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo odstoupením ze strany Objednatele. 7.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Poskytovatel je v prodlení s poskytováním Služby po dobu delší než třicet (30) dní oproti termínům sjednaným v Příloze č. 1 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy Objednatele. 7.4 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 7.5 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy. 7.6 V případě předčasného ukončení této Smlouvy má Poskytovatel nárok na úhradu poskytnuté poměrné části Služby ke dni předčasného ukončení této Smlouvy. 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Vyjma změn oprávněných osob podle článku 4.5 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 8.2 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 8.3 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky. 8.4 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je neplatné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 8.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno (1) Poskytovatel. 8.6 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 8.7 Nedílnou součástí Smlouvy je: Příloha č. 1 Podrobná specifikace Služby. Příloha č. 2 Akceptační protokol. strana 5/10

6 8.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. V Praze dne.. Objednatel: Hlavní město Praha V Praze dne.. Poskytovatel: KOMIX s.r.o.. Ing.Václav Kraus Ředitel odboru informatiky.. Ing. Petr Kučera Jednatel společnosti strana 6/10

7 Příloha č. 1 Podrobná specifikace Služby Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout službu ve formě úpravy aplikace etender tak, aby umožňoval napojení na registry v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele. Na základě zadání Objednatele musí být aplikace etender rozšířena o následující funkčnost: Zakládání a aktualizace dat subjektů s využitím dat ze systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) Registr ARES obsahuje mimo jiné především aktuální data z obchodního a živnostenského rejstříku. Provázání systému etender s registrem ARES umožní na základě vložení identifikačního čísla (IČ) automatické dotažení aktuálních základních informací o subjektu, včetně adresy sídla. Novou funkci bude možno využít jak při zakládání nového subjektu, tak i při aktualizaci dat subjektu již dříve evidovaného. Tato funkčnost zabezpečí aktuálnost informací subjektů, které jsou ve vztahu k veřejným zakázkám v etenderu. Automatizovaný import údajů o veřejných zakázkách z elektronických formulářů odesílaných na ISVZ (Informační systém o veřejných zakázkách) Údaje o veřejných zakázkách, které má magistrát povinnost publikovat v ISVZ, budou nejprve zapsány standardním způsobem do elektronického formuláře předepsaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Nová funkce umožní před odesláním do ISVZ tato data automaticky importovat do aplikace etender. Tímto způsobem dojde ke snížení pracnosti při evidování nové veřejné zakázky do systému tender a zároveň bude zabezpečena shoda informací evidovaných v ISVZ a v etender. Vazba na systém CES (Centrální evidence smluv) import doplňujících údajů o smlouvě na základě čísla smlouvy Aplikace na základě čísla smlouvy umožní dotažení a zobrazení informací o smlouvě z CES bez nutnosti tato data pořizovat do systému etender. strana 7/10

8 Příloha č. 2 Akceptační protokol HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY AKCEPTAČNÍ PROTOKOL PROJEKT Identifikace projektu Název projektu Zkratka Vedoucí projektu za MHMP Zpracovatel protokolu Číslo akc.protokolu PŘEDMĚT AKCEPTACE Předmět dodávky, plnění (předmět akceptace) Smlouva s dodavatelem /číslo Důvod akceptace Forma akceptace SMLUVNÍ STRANY DODAVATEL Název Adresa IČO Odpovědná osoba Funkce ODBĚRATEL Rozvoj aplikace etender Napojení systému etender na registry Ukončení projektu Akceptace na základě ověření požadované funkčnosti rozvoje aplikace KOMIX, s.r.o. Vedoucí projektu strana 8/10

9 Název Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor informatiky Adresa Mariánské nám. 2, Praha 1 IČO Odpovědná osoba Funkce SEZNAM PŘÍLOH Typ přílohy (manuál, CD,...) Název Vedoucí projektu Označení přílohy (číslo, název souboru) Zodpovědná osoba (kdo je zodpovědný za přílohu) Doplňující informace SEZNAM ZÁVAD č. ZÁVADA Popis závady Termín odstranění Osoba, zodpovědná za odstranění závady Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura. ZÁVĚR AKCEPTACE Při akceptaci nebyly zjištěny závady. Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci. Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. Tyto závady BRÁNÍ akceptaci. (hodící se zaškrtne) SCHVALOVACÍ TABULKA ODBĚRATEL Jméno a příjmení Datum Podpis Vedoucí projektu Projektový konzultant (pokud je určen) Teamový koordinátor PK Člen vedení odboru MHMP- INF (popř. osoba uvedená ve smlouvě) DODAVATEL Jméno a příjmení Datum Podpis Vedoucí projektového týmu dodavatele Osoba uvedená ve smlouvě strana 9/10

10 strana 10/10

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Č.j.: XXX Číslo v CES: XXX Číslo úkolu: XXX SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Michalem

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více