Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink"

Transkript

1 Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

2 1. Kvalita elektřiny (PQ) Elektrická energie nemá stejný charakter, jako jiné výrobky, protože nemůže být po výrobě skladována a před použitím podrobena kontrole kvality. Neumožňuje to kontinuální charakter jejího toku a nutnost rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v každém okamžiku. Elektřina je většinou generována daleko od místa spotřeby mnoha generátory a jinými zdroji a je do místa spotřeby přenášena přes několik transformací a mnoho kilometrů vedení. Pod pojmem kvalitní dodávka elektřiny si zjednodušeně můžeme představit napájení, které v je kontinuální - bez výpadků, s napětím, jehož amplituda a frekvence jsou v předepsané toleranci a které má čistě sinusový tvar vlny.

3 Kvalita elektřiny je tedy definovaná charakteristikami napětí v daném uzlu elektrizační soustavy, které jsou porovnávány s mezními nebo informativními hodnotami. V angličtině se používá pojem Power Quality (zkratka PQ) Defekty v kvalitě napětí můžeme rozdělit do několika kategorií: odchylky kmitočtu odchylky velikost napájecího napětí rychlé změny napětí a flikr krátkodobé poklesy napájecího napětí nesymetrie napájecího napětí harmonická a meziharmonická napětí napětí signálů v napájecím napětí krátkodobá a dlouhodobá přerušení napájecího napětí dočasná přepětí o síťovém kmitočtu nebo přechodná přepětí

4 Problémy, které může způsobit špatná kvalita elektřiny jsou například: Neočekávané výpadky napájení vypínání jističů a pojistek Chybná funkce nebo poruchy elektrických přístrojů Přehřívání motorů, transformátorů a vedení a tím vyvolané zkrácení jejich životnosti Poruchy citlivých elektronických zřízení (počítače, PLC) Rušení komunikačních zařízení Zvýšené ztráty při přenosu Chybná funkce ochran Chybné údaje měřicích přístrojů Zvýšené vibrace a hluk motorů a transformátorů Destrukce kondenzátorů atd.

5 Negativní důsledky zkreslení napětí harmonickými složkami Harmonické složky v napětí způsobují dodatečné ztráty v motorech. 5. harmonická tvoří v motoru opačně rotující magnetické pole, 7. harmonická pole rotující s nadsynchronní rychlostí, obojí způsobuje pulzaci momentu motoru. Přehřívání vodičů harmonické způsobují dodatečné ztráty, vlivem skinefektu je například činný odpor pro frekvenci 350 Hz vyšší než stejnosměrný odpor, zvýšený odpor pak způsobuje vyšší ztráty a úbytek napětí. Křivka napětí, zkresleného harmonickými, může mít v rámci jednoho cyklu 20 ms více průchodů nulou a může být rušena činnost synchronizačních zařízení. Chybná funkce ochran pokud ochrana odvozuje efektivní hodnotu veličiny z její maximální vrcholové hodnoty, může dojít k chybnému působení

6 Negativní důsledky zkreslení napětí harmonickými složkami Destrukce kondenzátorů paralelní rezonance mezi indukčností sítě a kapacitou kondenzátorů pro kompenzaci účiníku v blízkosti frekvence, na které jsou nelineárními spotřebiči generovány harmonické proudy, může vést k jejich zvýšení, důsledkem je zničení kondenzátorů a zvýšené rušení ostatních spotřebičů vlivem zvýšení harmonického napětí. Přehřívání transformátorů harmonické způsobují dodatečné ztráty v transformátoru (ztráty vířivými proudy v jádru rostou přibližně kvadraticky s frekvencí) a pokud je transformátor provozovaný blízko maximálního jmenovitého zatížení, tyto ztráty mohou vést k přehřívání. Přehřívání nulového vodiče - v trojfázové soustě slouží nulový vodič pouze ke zpětnému vedení proudu, daného nesymetrií zátěže. Harmonické proudy, které jsou násobkem 3 se ale v nulovém vodiči aritmeticky sečítají a protože tento vodič má často průřez menší než fázové vodiče, může dojít k jeho přetížení, i když zatížení fázových vodičů je pod jejich jmenovitou hodnotou.

7 2. Normy a předpisy v oblasti PQ a EMC Normy z řady (ČSN) EN pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) definují meze pro různé typy rušení, metody měření, atd. nejen pro oblast energetického rušení (do 2500 Hz, resp. 9 khz), ale také například pro vysokofrekvenční rušení, impulsní ručení. Elektromagnetická kompatibilita je schopnost zařízení bezchybně pracovat ve svém elektromagnetickém prostředí Je nutné zajistit, aby úrovně emisí rušení z jednotlivých zdrojů byly takové, aby jejich součet nepřekročil očekávané rušení, při kterém mohou ostatní zařízení bezchybně fungovat. Mez odolnosti zařízení proti rušení musí pro daný typ rušení vyšší, než je očekávaná úroveň rušení Kompatibilní úroveň, daná normou, je pak rozhraním mezi úrovní emise rušení všech zdrojů a úrovní odolnosti zařízení proti rušení (vztahy vysvětluje obrázek na další straně)

8 Vztah mezi úrovní vyzařování (emise E), úrovní odolností zařízení (imunita - I) a kompatibilní úrovní (CL) PL je tzv. plánovací úroveň, využívaná energetickými společnostmi v sítích vn a vvn je nižší než kompatibilní úroveň (rezerva pro budoucí a další nedefinované zdroje rušení)

9 ČSN EN : Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí Definuje kompatibilní úrovně ve společném napájecím bodu, na rozhraní mezi veřejnou distribuční sítí a odběratelem Platí pro sítě nízkého napětí do 690 V Zabývá se následujícími typy rušení: kolísání napětí a flikr, harmonické až do řádu 50 včetně, meziharmonické až do řádu 50, zkreslení napětí na vyšších kmitočtech (nad 50tou harmonickou), poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, přechodná přepětí, změny kmitočtu sítě; stejnosměrné složky; signály v síti Kompatibilní úrovně v normě jsou specifikovány pro všechny typy rušení, které je možné ve veřejných distribučních sítích nízkého napětí očekávat a měly by sloužit výrobcům zařízení jako vodítko pro stanovení mezí odolnosti proti rušení

10 ČSN EN : Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech Definuje kompatibilní úrovně ve napájecích bodech uvnitř závodu (IPC in-plant point of coupling) nebo jiné neveřejné sítě Platí pro sítě nízkého napětí a vysokého napětí do 35 kv Zabývá se následujícími typy rušení: odchylky napětí, krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, změny kmitočtu sítě, harmonické až do řádu 50, meziharmonické až do řádu 50, složky napětí na vyšších kmitočtech (nad 50. harmonickou), stejnosměrná složka, přechodná přepětí. Kompatibilní úrovně v normě jsou specifikovány pro všechny typy rušení, které je možné uvnitř průmyslových sítí očekávat a slouží jako vodítko pro volbu odolnosti zařízení, instalovaných v těchto sítích, proti rušení

11 Norma definuje 3 třídy elektromagnetického prostředí: Třída 1 týká se chráněných napájení a má kompatibilní úrovně nižší než úrovně pro veřejné rozvodné sítě. Používá se pro uzly, ze kterých jsou připojeny zařízení, která jsou velmi citlivá na rušení v napájecí síti, například přístrojového vybavení laboratoří, některých automatizačních a ochranných zařízení, některých počítačů, atd. Třída 2 - Kompatibilní úrovně této třídy jsou identické s úrovněmi pro veřejné rozvodné sítě, Proto v této třídě průmyslového prostředí mohou být navrhovány prvky pro použití ve veřejných rozvodných sítích. Třída 3 - Tato třída má pro některé jevy rušení vyšší kompatibilní úrovně než třída 2 a měla by se zvažovat, když je splněna jakákoliv z následujících podmínek: převážná část zatížení je napájena přes měniče, jsou provozovány svářečky, velké motory jsou často rozbíhány, zatížení se rychle mění

12 ČSN EN : Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí Definuje kompatibilní úrovně ve společném napájecím bodu, na rozhraní mezi veřejnou distribuční sítí vn a odběratelem Platí pro sítě vysokého napětí od 1 kv do 35 kv Zabývá se následujícími typy rušení: kolísání napětí a flikr, harmonické až do řádu 50 včetně, meziharmonické až do řádu 50, zkreslení napětí na vyšších kmitočtech (nad 50. harm.), poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, přechodná přepětí, změny kmitočtu sítě, stejnosměrné složky, signály v síti. Kompatibilní úrovně v normě jsou specifikovány pro všechny typy rušení, které je možné ve veřejných distribučních sítích nízkého napětí očekávat a měly by sloužit výrobcům zařízení jako vodítko pro stanovení mezí odolnosti proti rušení

13 ČSN EN Charakteristiky elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě Jedná se o kompromis mezi třemi stranami, které mají vliv na kvalitu elektřiny provozovatelem sítě, uživatelem sítě a výrobcem zařízení. Podstatné je, že dodavatel elektřiny zajišťuje minimální definovanou adekvátní kvalitu napájení. Norma definuje, co může odběratel očekávat v místě napojení do distribuční soustavy nejedná se o EMC normu, nedefinuje kompatibilní úrovně ani limity pro emise rušení elektrických zařízení Definuje důležité parametry napětí z pohledu kvality elektřiny Poskytuje referenční hodnoty, které mohou být použity pro hodnocení kvality elektřiny. Norma platí pro PCC společný napájecí bod (point of common coupling) hranice mezi provozovatelem sítě a uživatelem

14 Pravidla provozování distribuční soustavy Příloha 3: Kvalita napětí v distribuční soustavě, způsoby jejího zjišťování a hodnocení Vychází z Energetického zákona 458/2000 Sb. a z Vyhlášky Energetického regulačního úřadu č.540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice které mj. ukládají provozovateli distribuční soustavy (DS) stanovit parametry kvality napětí a podmínky jejich dodržování uživateli Cílem je definovat kvalitu napětí, která je jedním ze standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, a to stanovením řady parametrů, závazných nebo doporučených pro jednotlivé uživatele DS, způsoby zjišťování jednotlivých parametrů a požadavky na měřicí soupravy pro jejich zjišťování. Dalším cílem je definovat způsoby možného uplatnění parametrů kvality ve smlouvách o distribuci elektřiny.

15 Pravidla se vztahují: A. na odběratele z distribuční soustavy, připojené ze sítě nn, vn a 110 kv; B. na dodávky elektřiny z přenosové soustavy C. na dodávky elektřiny ze zdrojů připojených do DS A. Charakteristiky, popisující kvalitu napětí, dodávaného z veřejné distribuční sítě, vycházejí z normy ČSN EN a jsou to: a) kmitočet sítě b) velikost napájecího napětí c) odchylky napájecího napětí d) rychlé změny napětí (velikost rychlých změn napětí a míra vjemu flikru) e) krátkodobé poklesy napájecího napětí f) nesymetrie napájecího napětí

16 g) harmonická napětí h) meziharmonická napětí i) úrovně napětí signálů v napájecím napětí j) krátkodobá přerušení napájecího napětí k) dlouhodobá přerušení napájecího napětí l) dočasná přepětí o síťovém kmitočtu mezi živými vodiči a zemí m) přechodná přepětí mezi živými vodiči a zemí. Pro charakteristiky a) až i) platí pro odběrná místa z DS s napěťovou úrovní nn a vn: zaručované hodnoty, měřicí intervaly, doby pozorování, mezní pravděpodobnosti splnění stanovených limitů, stanovené v ČSN EN Pro charakteristiky j) až m) uvádí ČSN EN pouze informativní hodnoty.

17 B. Pro hladinu napětí 110 kv a předávací místa PS/DS platí následující charakteristiky: a) kmitočet sítě b) velikost a odchylky napájecího napětí c) rychlé změny napětí (velikost rychlých změn napětí a míra vjemu flikru) d) nesymetrie napájecího napětí e) harmonická napětí f) meziharmonická napětí g) napětí signálů v napájecím napětí (systémy HDO) h) napěťové události (přerušení, dočasné poklesy a zvýšení)

18 C. Charakteristiky napětí, dodávané regionálními výrobci Výrobce dodávající elektřinu do DS ovlivňuje parametry kvality jednak dodávaným proudem a jeho kolísáním, proudovými rázy při připojování zdroje k síti, dodávkou nebo odsáváním harmonických proudů a proudů signálu HDO ze sítě, dodávkou nebo odsáváním zpětné složky proudu. Projevuje se současně jako zátěž i jako zdroj. Pro elektřinu dodávanou regionálními výrobci platí ve společném napájecím bodě stejné parametry kvality, jako jsou uvedeny v části A pro dodávky elektřiny z DS.

19 Porovnání kompatibilních úrovní pro harmonická napětí EN (průmyslová síť do 35kV) EN EN h Třída 1 Třída 2 Třída 3 veřejná do 690V ustálené krátkodobé ustálené krátkodobé ustálené krátkodobé ustálené krátkodobé 95% 10min THD

20 3. Frekvenční měniče jako zdroj rušení V teplárenských provozech jsou při modernizacích používány výhradně regulované asynchronních motory s frekvenčními měniči. U regulovaných pohonů velkých výkonů jsou používány asynchronní motory vn, připojené do sítě 6 kv: přes měničový (dvouvinuťový nebo trojvinuťový) transformátor 6kV/vn (např. ABB ACS 1000) přes speciální transformátor s několika sekundárními vinutími (např. Siemens Robicon) bez měničového transformátoru s oddělovací tlumivkou (např. ABB ACS 2000) U regulovaných pohonů menších výkonů jsou používány asynchronní motory s frekvenčními měniči (s napěťovým meziobvodem), připojenými do sítě nízkého napětí za běžné distribuční transformátory, často spolu s další spotřebou

21 Prakticky jediným problémem u těchto frekvenčních měničů, který je nutné řešit v oblasti kvality elektřiny jsou harmonické proudy a vyvolaná harmonická napětí na impedanci sítě. Používané frekvenční měniče (i vzhledem k charakteru poháněných zařízení - čerpadla, ventilátory) nezpůsobují v síti jiné problémy (nesymetrie, poklesy napětí,...), v závislosti na způsobu řízení mohou být ale harmonické složky generovány i na vysokých frekvencích nad 2500 Hz. FM jsou ale citlivé na poklesy napětí, vyvolané jinými spotřebiči Příjemnou vlastností nejčastěji používaných frekvenčních měničů s napěťovým meziobvodem a diodovým usměrňovačem na vstupu je to, že odebírají ze sítě výkon s účiníkem blízkým 1,0 Nepříjemnou vlastností výše uvedených měničů naopak je fakt, že generované harmonické proudy nízkých řádů se od paralelně řazených měničů sečítají aritmeticky a nedochází k jejich částečné eliminaci vlivem různých fázových posunů.

22 Typické schéma regulovaného pohonu s frekvenčním měničem bez vstupního transformátoru

23 Typické schéma regulovaného pohonu s frekvenčním měničem se vstupním transformátorem

24 Harmonické proudy, generované ideálním třífázovým šestipulsním usměrňovače

25 Harmonické proudy generované ideálním třífázovým šestipulsním usměrňovačem

26 Harmonické proudy generované reálným usměrňovačem (FM s DC meziobvodem)

27 Snížení harmonických proudů použitím vícepulsního zapojení usměrňovače Pro 12-pusní zapojení jsou eliminovány harmonické řádů 5, 7, 17, 19,... (použití trojvinuťového transformátoru s fázovým posunem hodinových úhlů sekundárních vinutí o 30 Střídavé použití transformátorů Yy a Yd - má význam ho použít i pro dva různé regulované pohony (i s různými výkony) alespoň částečné snížení 5. a 7. harmonické složky.

28 Další možnosti snížení harmonických Použití řízeného IGBT usměrňovače (active frontend) významně redukuje harmonické nízkých řádů, může se ale objevit problém s pronikáním rušení na spínací frekvenci IGBT prvků do napájecí sítě (je nutný vstupní vyhlazovací filtr součást dodávky FM) Použití pasivních filtrů: Pasivní R-L-C obvody, naladěné například na frekvenci 5. a 7. harmonické, pro jejich filtraci. Zároveň dodávají do sítě kapacitní výkon, který samotné frekvenční měniče nepotřebují, protože pracují s účiníkem blízkým 1.0, tento výkon se musí použít pro kompenzaci neregulovaných asynchronních motorů. Použití aktivních filtrů: založené na podobné součástkové základně, jako FM (IGBT), generují do sítě proud stejné velikosti, ale v protifázi. Zvýšení zkratového výkonu použití distibučního transformátoru s vyšším výkonem, než je nutné z pohledu jeho zatížení

29 Vliv různých metod snížení harmonických na energetickou účinnost (převzato z materiálů firmy Danfoss)

30 Vliv charakteristiky napájecí sítě na harmonická napětí Paralelní rezonanční obvod, tvořený napájecím transformátorem a kondenzátorové baterie pro kompenzaci účiníku R kV 16MVA 110/6.3kV 10% R6 6kV 1000kW 300kvar 1000kW 300kvar 1000kW 300kvar 500kW 150kvar 1600kW

31 Z [Ohm] Vliv charakteristiky napájecí sítě na harmonická napětí kvar 450kvar 750kvar 1050kvar f [Hz]

32 Z [Ohm] Vliv charakteristiky napájecí sítě na harmonická napětí použití hrazené kompenzace (červená), s laděním na 189 Hz 35 Frekvenční charakteristika sítě f [Hz]

33 4. Příklad realizované instalace Napáječka kotle regulovaný pohon 1550 kw - 12pulsní zapojení) Dva regulované pohony ventilátoru vzduchu (VV 400 kw) a kouřového ventilátoru (KV 940 kw) 6pulsní zapojení R22kV T2 10MVA 22/6,3kV T1 52MVA 22/10,5kV R6kV PRIVOD 22kV TG3 52MVA T3 2000kVA 6/0,69kV T4 2000kVA 6/1,9/1,9kV Dyn11d0 Tx kVA 6/0,4kV SPOTREBICE NN 400kW 940kW 1550kW kW VV KV N51 NEREGULOVANE VENTILATORY NAPAJECKA POHONY

34 Vypočtené hodnoty harmonických Před instalací FM napáječky byl proveden výpočet harmonických na rozvodně 6 kv pro maximální zatížení všech regulovaných pohonů VÝPOČET Ih [A] Uh [%] h KV VV N51 CELKEM KV + VV N51 CELKEM 1 100,0 40,0 151,0 290,0 100,0 100,0 100, ,9 15,0 3,2 49,1 2,05 0,14 2, ,8 6,5 2,1 19,5 1,08 0,13 1, ,0 3,3 9,4 19,7 1,01 0,92 1, ,9 2,0 6,2 12,2 0,69 0,72 1, ,7 1,6 0,3 4,5 0,64 0,05 0, ,9 1,0 0,2 3,2 0,50 0,03 0, ,0 0,8 1,8 3,6 0,37 0,37 0, ,0 0,6 1,6 3,1 0,34 0,36 0,70 THD [%] 33,89 42,33 8,04 20,05 2,79 1,29 3,80

35 Naměřené hodnoty harmonických Po instalaci FM napáječky bylo provedeno měření harmonických na rozvodně 6 kv pohony KV a VV byly zatíženy jen na 20% (nízká 5. a 7. harmonická), pohon napáječky zatížený na 80% MĚŘENÍ Ih [A] Uh [%] h PŘÍVOD N51 ROZDÍL N51 ZAP N51 VYP ROZDÍL ,00 100,00 100,00 100, ,68 0,60 0,08 6, ,54 0,63-0,09 5, ,25 0,52 0,73 3, ,87 0,20 0,67 3, ,20 0,27-0,07 2, ,14 0,17-0,03 1, ,24 0,28-0,04 1, ,21 0,23-0,02 1,3 THD [%] 4,90 8,60 8,60 1,80 1,14 0,99 8,00

36 Naměřené hodnoty harmonických Měření bylo provedeno ve stavu s regulovaným pohonem napáječky a bez pohonu napáječky Uh [%] N51 ZAP N51 VYP Norma ČSN EN (tř.2) 100,0 10,0 1,0 0, THD [%]

37 Naměřené hodnoty harmonických Vliv pohonu napáječky na napětí a proud 11. harmonické (přívod rozvodny 6 kv)

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6.1. Negativní účinky harmonických Poruchová činnost ochranných přístrojů nadproudové ochrany: chybné vypínání tepelné spouště proudové chrániče: chybné vypínání při nekorektním

Více

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink 1. Rezonance v elektrické síti - úvod Rezonance je jev, který nastává v elektrickém oscilačním

Více

Zajištění kvality elektřiny podmínky připojení a možnost odběratele je splnit. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Zajištění kvality elektřiny podmínky připojení a možnost odběratele je splnit. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink Zajištění kvality elektřiny podmínky připojení a možnost odběratele je splnit Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink 1. Kvalita elektřiny - základní pojmy - Pod pojmem kvalitní

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3 Parametry kvality elektrické energie Datum aktualizace přílohy 3: prosinec 2013 Datum schválení Energetickým regulačním

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval:

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase . KVLIT NPĚTÍ.. Odchylky napájecího napětí n ± % (v intervalu deseti minut 95% průměrných efektivních hodnot během každého týdne) spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery,

Více

PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ V Tanvaldu, říjen 2013 Vypracoval: Mgr. Josef Sucharda Schválil: ERÚ dne: 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI...

Více

Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC)

Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC) Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC) Elektromagnetická kompatibilita 1) Vymezení pojmů 2) Zdroje elektromagnetického rušení 3) Deformace síťového napětí 4) Šíření rušení a elektromagnetické

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VLČEK Josef - elektro s.r.o. Praha 9 - Běchovice Září

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKY TŘINEC, a.s. PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Říjen

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava ZPĚTNÉ VLIVY POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ

VŠB-Technická univerzita Ostrava ZPĚTNÉ VLIVY POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky ZPĚTNÉ VLIVY POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ Studijní text úvodní část Prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava

Více

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci Brno 11.9.2012 Ing. Jaroslav Smetana Zdroje úspor Finanční úspory (ztráty) X Skutečné snížení spotřeby Získání lepší ceny elektřiny od distributora. Měření

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Jiří Krupica Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Klíčová slova: napájení zabezpečovacích zařízení ČD, univerzální napájecí zdroj (UNZ), zpětné působení UNZ

Více

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min. Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením Topologie a uspořádání rozvodu elektrické energie v průmyslových objektech a administrativních

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po

Více

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES) První paralelní připojení Pavel Kraják (ČENES) Možnosti připojení po novele EZ Standardní připojení licencovaného subjektu (žádost o připojení, smlouva o připojení) Standardní připojení nelicencovaného

Více

UPS (Uninterruptible Power Supply)

UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS neboli záložní napájecí zdroje (z angl. Uninterruptible Power Supply, tedy zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (řádově

Více

Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí

Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ČEPS, ZSE Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA ŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1 Dotazníky pro registrované údaje aktualizace přílohy 1: 12. 03. 2015 schválení Energetickým regulačním úřadem: PŘÍLOHA

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Větrné elektrárny s asynchronními generátory v sítích VN

Větrné elektrárny s asynchronními generátory v sítích VN Větrné elektrárny s asynchronními generátory v sítích VN Ing. Stanislav Mišák, Ph.D, Ing. Lukáš Prokop, Ph.D., Ing. Petr Krejčí, Ph.D., Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita

Více

Monitorování kvality elektřiny při jejím přenosu a distribuci

Monitorování kvality elektřiny při jejím přenosu a distribuci Monitorování kvality elektřiny při jejím přenosu a distribuci Daniel Kaminský ELCOM, a.s. Elektřina jako produkt Elektřina je nestandardní komodita, neboť jejím základním atributem je její kontinuální

Více

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě.

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Množství je charakterizováno dodávkou elektrické práce, což představuje

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY

PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY ČEPS, a.s., ČEZDistribuce, a.s., E.ON CZ, a.s, E.ON distribuce, a.s., PREDistribuce, a.s. PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY Parametry kvality elektrické energie Část 1: Harmonické a meziharmonické PNE 33 3430-1

Více

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Strana 3 Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny 3 Dotazník 1b - Údaje o výrobnách pro výrobny s výkonem

Více

Ochrany v distribučním systému

Ochrany v distribučním systému Ochrany v distribučním systému Ochrany elektroenergetických zařízení Monitorují provozní stav chráněného zařízení. Provádí zásah, pokud chráněný objekt přejde z normálního stavu do stavu poruchového. Poruchové

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY LDS INNOPARK Zpracovala Schválil Ing. Mgr. Eva Šimíčková Bronislav Horák Účinnost od 01. 03. 2016 Platnost Uloženo do odvolání V kanceláři jednatele IDENTIFIKAČNÍ

Více

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů CTU0, CTU03, CTU33 CTU řada rychlých tyristorových modulů Obsah 1. Charakteristika, popis funkce.... Provedení... 3. Montáž a zapojení ovládacího napětí... 4. CTU0 - řada spínacích modulů pro -kondenzátory

Více

Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality

Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality Ing. Jaroslav Smetana Brno 30.9.2014 Co je kvalita energie Důsledky nízké kvality energie Parametry kvality Analýzy kvality

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje PŘÍLOHA 1 PDS SETUZA :DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGY

Více

8. Rušivé jevy v průmyslových sítích (energetické rušení)

8. Rušivé jevy v průmyslových sítích (energetické rušení) 8. Rušivé jevy v průmyslových sítích (energetické rušení) Základním požadavkem kladeným na průmyslové sítě je zásobovat elektrickou energií spotřebiče s předem definovaným stupněm zajištění dodávky, přičemž

Více

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly. Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly. Zahájení měření 28. července 2015 Ukončení měření 25. Srpna 2015 Měření provedl: Antonín Londa Zadavatel: Sportovní s. r. o. Praha Analýza z měření

Více

VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE

VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE J. Hanzlík, M. Doubek, EMCOS s. r. o. Článek upozorňuje na výhody kvalifikovaně navržených a technicky správně provedených kompenzačních zařízení v porovnání

Více

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: Moderní elektronické spínání spotřebičů při nulovém napětí zaznamenalo v poslední době velké rozšíření v oblasti výroby kompenzačních zařízení. Jeho výhodou je

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje Zpracovatel: VÍTKOVICE, a.s. V Ostravě, květen 2013 Schválil: Energetický regulační úřad : OBSAH...

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Coal Services a.s. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. DSO_PI_00044r01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

PROVOZNÍ INSTRUKCE. SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. DSO_PI_00044r01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: PROVOZNÍ INSTRUKCE SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: NÁZEV DOKUMENTU: DSO_PI_00044r01 Připojování výroben po odstávce do paralelního provozu s distribuční soustavou společnosti ČEZ

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 6

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 6 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 6 Standardy připojení zařízení k lokální distribuční soustavě Datum aktualizace přílohy 6: 15.08.2016 Datum schválení

Více

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá

Více

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem). FEROREZONANCE Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem). Popis nelineárními diferenciálními rovnicemi obtížné nebo nemožné

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANSFORMÁTORY Číslo projektu

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250 Elektronický měnič napětí EM 50/250 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 230V, 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 V DC. Trvalý výstupní výkon

Více

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Elektroenergetika Téma Vypracoval Elektroenergetika Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné sítě nn Elektrotechnické předpisy IEC/ČSN33 2000-4;

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 6. Standardy připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 6. Standardy připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 6 Standardy připojení zařízení k lokální distribuční soustavě Datum aktualizace přílohy 6: prosinec 2013 Datum schválení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA ELEKTŘINY V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

Regulátor NOVAR 1312 + tyristorové spínací moduly KATKA

Regulátor NOVAR 1312 + tyristorové spínací moduly KATKA e-mail: kmb@kmb.cz, web: www.kmb.cz Komponenty pro rychlou kompenzaci Regulátor NOVAR 1312 + tyristorové spínací moduly KATKA Novar 1312 - obecný popis Regulátor jalového výkonu řady Novar 1312 je určen

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory, Částka 31 Sbírka zákonů č. 82 / 2011 Strana 851 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA ELEKTŘINY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA ELEKTŘINY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA ELEKTŘINY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV prosinec 2008 Schválil:

Více

ENERGETIKA PETR HURTA

ENERGETIKA PETR HURTA ENERGETIKA PETR HURTA Havarijní plán lokálních distribučních soustav Aktualizace 2016 Zpracoval : Petr Hurta, Hřbitovní 966/2, 741 01 Nový Jičín Schválil : ERÚ OBSAH : 1.Základní údaje havarijního plánu

Více

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Strana 1 z celkového počtu 14 stran Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina EMC (ElektroMagnetic Compatibility) Úvod do měření elektromagnetické kompatibility cvičení VZ1 ing. Pavel Hrzina EMC - historie první definice EMC v 60.letech minulého století vojenská zařízení USA nástup

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Kolísání napětí, flicker, napěťová nesymetrie. přednáška Z 20/202 Ing. Tomáš ýkora, Ph.D. Kolísání napětí základní

Více

Cvičení č.7. Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení

Cvičení č.7. Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení Cvičení č.7 Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC 7.1. Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení Zařízení velmi citlivá: o čidla elektrických a neelektrických

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky 8. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. Šíření signálů

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Napájení krokových motorů

Napájení krokových motorů Napájení krokových motorů Průvodce návrhem R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, email: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w.

Více

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

MS UTILITIES & SERVICES a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE MS UTILITIES & SERVICES a.s. Provozovatel : MS UTILITIES & SERVICES a.s. Č. licence skupiny 12: 121219965 Dne: Schválil: Energetický

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VE VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTI

CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VE VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTI ČEPS ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON distribuce, PRE distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VE VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTI PNE 33 3430-7

Více

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Zdroje ve zkušebnictví Rotační zdroje, soustrojí, rotační měniče: stále ještě nejčastěji používané napájecí

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PSP TECHNICKÉ SLUŽBY A.S.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PSP TECHNICKÉ SLUŽBY A.S. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PSP TECHNICKÉ SLUŽBY A.S. PŘÍLOHA 3 KVALITA ELEKTŘINY V LDS, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PSP TSL a.s. květen 2013 Schválil: Energetický

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o., Teplice, m.molnar@emcos.cz Řada elektrických spotřebičů provozovaných v elektrické síti odebírá

Více

Teplárna MosTeploEnergo ve čtvrti Lublino v Moskvě. VN měnič kmitočtu v teplárně Lublino, Moskva

Teplárna MosTeploEnergo ve čtvrti Lublino v Moskvě. VN měnič kmitočtu v teplárně Lublino, Moskva Řešení: - Dodavatel řešení: SPEL, spol. s r.o. Kolín CZ, moskevská firma RETEMP a Rockwell Automation Kanada. - VN měnič kmitočtu se systémem automatického synchronizovaného přepínání motoru od měniče

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů AD1M14VE2 Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz Obsah: Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů Harmonogram: 7+ soustředění Literatura: Skripta Výkonová elektronika

Více