Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink"

Transkript

1 Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

2 1. Kvalita elektřiny (PQ) Elektrická energie nemá stejný charakter, jako jiné výrobky, protože nemůže být po výrobě skladována a před použitím podrobena kontrole kvality. Neumožňuje to kontinuální charakter jejího toku a nutnost rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v každém okamžiku. Elektřina je většinou generována daleko od místa spotřeby mnoha generátory a jinými zdroji a je do místa spotřeby přenášena přes několik transformací a mnoho kilometrů vedení. Pod pojmem kvalitní dodávka elektřiny si zjednodušeně můžeme představit napájení, které v je kontinuální - bez výpadků, s napětím, jehož amplituda a frekvence jsou v předepsané toleranci a které má čistě sinusový tvar vlny.

3 Kvalita elektřiny je tedy definovaná charakteristikami napětí v daném uzlu elektrizační soustavy, které jsou porovnávány s mezními nebo informativními hodnotami. V angličtině se používá pojem Power Quality (zkratka PQ) Defekty v kvalitě napětí můžeme rozdělit do několika kategorií: odchylky kmitočtu odchylky velikost napájecího napětí rychlé změny napětí a flikr krátkodobé poklesy napájecího napětí nesymetrie napájecího napětí harmonická a meziharmonická napětí napětí signálů v napájecím napětí krátkodobá a dlouhodobá přerušení napájecího napětí dočasná přepětí o síťovém kmitočtu nebo přechodná přepětí

4 Problémy, které může způsobit špatná kvalita elektřiny jsou například: Neočekávané výpadky napájení vypínání jističů a pojistek Chybná funkce nebo poruchy elektrických přístrojů Přehřívání motorů, transformátorů a vedení a tím vyvolané zkrácení jejich životnosti Poruchy citlivých elektronických zřízení (počítače, PLC) Rušení komunikačních zařízení Zvýšené ztráty při přenosu Chybná funkce ochran Chybné údaje měřicích přístrojů Zvýšené vibrace a hluk motorů a transformátorů Destrukce kondenzátorů atd.

5 Negativní důsledky zkreslení napětí harmonickými složkami Harmonické složky v napětí způsobují dodatečné ztráty v motorech. 5. harmonická tvoří v motoru opačně rotující magnetické pole, 7. harmonická pole rotující s nadsynchronní rychlostí, obojí způsobuje pulzaci momentu motoru. Přehřívání vodičů harmonické způsobují dodatečné ztráty, vlivem skinefektu je například činný odpor pro frekvenci 350 Hz vyšší než stejnosměrný odpor, zvýšený odpor pak způsobuje vyšší ztráty a úbytek napětí. Křivka napětí, zkresleného harmonickými, může mít v rámci jednoho cyklu 20 ms více průchodů nulou a může být rušena činnost synchronizačních zařízení. Chybná funkce ochran pokud ochrana odvozuje efektivní hodnotu veličiny z její maximální vrcholové hodnoty, může dojít k chybnému působení

6 Negativní důsledky zkreslení napětí harmonickými složkami Destrukce kondenzátorů paralelní rezonance mezi indukčností sítě a kapacitou kondenzátorů pro kompenzaci účiníku v blízkosti frekvence, na které jsou nelineárními spotřebiči generovány harmonické proudy, může vést k jejich zvýšení, důsledkem je zničení kondenzátorů a zvýšené rušení ostatních spotřebičů vlivem zvýšení harmonického napětí. Přehřívání transformátorů harmonické způsobují dodatečné ztráty v transformátoru (ztráty vířivými proudy v jádru rostou přibližně kvadraticky s frekvencí) a pokud je transformátor provozovaný blízko maximálního jmenovitého zatížení, tyto ztráty mohou vést k přehřívání. Přehřívání nulového vodiče - v trojfázové soustě slouží nulový vodič pouze ke zpětnému vedení proudu, daného nesymetrií zátěže. Harmonické proudy, které jsou násobkem 3 se ale v nulovém vodiči aritmeticky sečítají a protože tento vodič má často průřez menší než fázové vodiče, může dojít k jeho přetížení, i když zatížení fázových vodičů je pod jejich jmenovitou hodnotou.

7 2. Normy a předpisy v oblasti PQ a EMC Normy z řady (ČSN) EN pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) definují meze pro různé typy rušení, metody měření, atd. nejen pro oblast energetického rušení (do 2500 Hz, resp. 9 khz), ale také například pro vysokofrekvenční rušení, impulsní ručení. Elektromagnetická kompatibilita je schopnost zařízení bezchybně pracovat ve svém elektromagnetickém prostředí Je nutné zajistit, aby úrovně emisí rušení z jednotlivých zdrojů byly takové, aby jejich součet nepřekročil očekávané rušení, při kterém mohou ostatní zařízení bezchybně fungovat. Mez odolnosti zařízení proti rušení musí pro daný typ rušení vyšší, než je očekávaná úroveň rušení Kompatibilní úroveň, daná normou, je pak rozhraním mezi úrovní emise rušení všech zdrojů a úrovní odolnosti zařízení proti rušení (vztahy vysvětluje obrázek na další straně)

8 Vztah mezi úrovní vyzařování (emise E), úrovní odolností zařízení (imunita - I) a kompatibilní úrovní (CL) PL je tzv. plánovací úroveň, využívaná energetickými společnostmi v sítích vn a vvn je nižší než kompatibilní úroveň (rezerva pro budoucí a další nedefinované zdroje rušení)

9 ČSN EN : Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí Definuje kompatibilní úrovně ve společném napájecím bodu, na rozhraní mezi veřejnou distribuční sítí a odběratelem Platí pro sítě nízkého napětí do 690 V Zabývá se následujícími typy rušení: kolísání napětí a flikr, harmonické až do řádu 50 včetně, meziharmonické až do řádu 50, zkreslení napětí na vyšších kmitočtech (nad 50tou harmonickou), poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, přechodná přepětí, změny kmitočtu sítě; stejnosměrné složky; signály v síti Kompatibilní úrovně v normě jsou specifikovány pro všechny typy rušení, které je možné ve veřejných distribučních sítích nízkého napětí očekávat a měly by sloužit výrobcům zařízení jako vodítko pro stanovení mezí odolnosti proti rušení

10 ČSN EN : Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech Definuje kompatibilní úrovně ve napájecích bodech uvnitř závodu (IPC in-plant point of coupling) nebo jiné neveřejné sítě Platí pro sítě nízkého napětí a vysokého napětí do 35 kv Zabývá se následujícími typy rušení: odchylky napětí, krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, změny kmitočtu sítě, harmonické až do řádu 50, meziharmonické až do řádu 50, složky napětí na vyšších kmitočtech (nad 50. harmonickou), stejnosměrná složka, přechodná přepětí. Kompatibilní úrovně v normě jsou specifikovány pro všechny typy rušení, které je možné uvnitř průmyslových sítí očekávat a slouží jako vodítko pro volbu odolnosti zařízení, instalovaných v těchto sítích, proti rušení

11 Norma definuje 3 třídy elektromagnetického prostředí: Třída 1 týká se chráněných napájení a má kompatibilní úrovně nižší než úrovně pro veřejné rozvodné sítě. Používá se pro uzly, ze kterých jsou připojeny zařízení, která jsou velmi citlivá na rušení v napájecí síti, například přístrojového vybavení laboratoří, některých automatizačních a ochranných zařízení, některých počítačů, atd. Třída 2 - Kompatibilní úrovně této třídy jsou identické s úrovněmi pro veřejné rozvodné sítě, Proto v této třídě průmyslového prostředí mohou být navrhovány prvky pro použití ve veřejných rozvodných sítích. Třída 3 - Tato třída má pro některé jevy rušení vyšší kompatibilní úrovně než třída 2 a měla by se zvažovat, když je splněna jakákoliv z následujících podmínek: převážná část zatížení je napájena přes měniče, jsou provozovány svářečky, velké motory jsou často rozbíhány, zatížení se rychle mění

12 ČSN EN : Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí Definuje kompatibilní úrovně ve společném napájecím bodu, na rozhraní mezi veřejnou distribuční sítí vn a odběratelem Platí pro sítě vysokého napětí od 1 kv do 35 kv Zabývá se následujícími typy rušení: kolísání napětí a flikr, harmonické až do řádu 50 včetně, meziharmonické až do řádu 50, zkreslení napětí na vyšších kmitočtech (nad 50. harm.), poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, přechodná přepětí, změny kmitočtu sítě, stejnosměrné složky, signály v síti. Kompatibilní úrovně v normě jsou specifikovány pro všechny typy rušení, které je možné ve veřejných distribučních sítích nízkého napětí očekávat a měly by sloužit výrobcům zařízení jako vodítko pro stanovení mezí odolnosti proti rušení

13 ČSN EN Charakteristiky elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě Jedná se o kompromis mezi třemi stranami, které mají vliv na kvalitu elektřiny provozovatelem sítě, uživatelem sítě a výrobcem zařízení. Podstatné je, že dodavatel elektřiny zajišťuje minimální definovanou adekvátní kvalitu napájení. Norma definuje, co může odběratel očekávat v místě napojení do distribuční soustavy nejedná se o EMC normu, nedefinuje kompatibilní úrovně ani limity pro emise rušení elektrických zařízení Definuje důležité parametry napětí z pohledu kvality elektřiny Poskytuje referenční hodnoty, které mohou být použity pro hodnocení kvality elektřiny. Norma platí pro PCC společný napájecí bod (point of common coupling) hranice mezi provozovatelem sítě a uživatelem

14 Pravidla provozování distribuční soustavy Příloha 3: Kvalita napětí v distribuční soustavě, způsoby jejího zjišťování a hodnocení Vychází z Energetického zákona 458/2000 Sb. a z Vyhlášky Energetického regulačního úřadu č.540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice které mj. ukládají provozovateli distribuční soustavy (DS) stanovit parametry kvality napětí a podmínky jejich dodržování uživateli Cílem je definovat kvalitu napětí, která je jedním ze standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, a to stanovením řady parametrů, závazných nebo doporučených pro jednotlivé uživatele DS, způsoby zjišťování jednotlivých parametrů a požadavky na měřicí soupravy pro jejich zjišťování. Dalším cílem je definovat způsoby možného uplatnění parametrů kvality ve smlouvách o distribuci elektřiny.

15 Pravidla se vztahují: A. na odběratele z distribuční soustavy, připojené ze sítě nn, vn a 110 kv; B. na dodávky elektřiny z přenosové soustavy C. na dodávky elektřiny ze zdrojů připojených do DS A. Charakteristiky, popisující kvalitu napětí, dodávaného z veřejné distribuční sítě, vycházejí z normy ČSN EN a jsou to: a) kmitočet sítě b) velikost napájecího napětí c) odchylky napájecího napětí d) rychlé změny napětí (velikost rychlých změn napětí a míra vjemu flikru) e) krátkodobé poklesy napájecího napětí f) nesymetrie napájecího napětí

16 g) harmonická napětí h) meziharmonická napětí i) úrovně napětí signálů v napájecím napětí j) krátkodobá přerušení napájecího napětí k) dlouhodobá přerušení napájecího napětí l) dočasná přepětí o síťovém kmitočtu mezi živými vodiči a zemí m) přechodná přepětí mezi živými vodiči a zemí. Pro charakteristiky a) až i) platí pro odběrná místa z DS s napěťovou úrovní nn a vn: zaručované hodnoty, měřicí intervaly, doby pozorování, mezní pravděpodobnosti splnění stanovených limitů, stanovené v ČSN EN Pro charakteristiky j) až m) uvádí ČSN EN pouze informativní hodnoty.

17 B. Pro hladinu napětí 110 kv a předávací místa PS/DS platí následující charakteristiky: a) kmitočet sítě b) velikost a odchylky napájecího napětí c) rychlé změny napětí (velikost rychlých změn napětí a míra vjemu flikru) d) nesymetrie napájecího napětí e) harmonická napětí f) meziharmonická napětí g) napětí signálů v napájecím napětí (systémy HDO) h) napěťové události (přerušení, dočasné poklesy a zvýšení)

18 C. Charakteristiky napětí, dodávané regionálními výrobci Výrobce dodávající elektřinu do DS ovlivňuje parametry kvality jednak dodávaným proudem a jeho kolísáním, proudovými rázy při připojování zdroje k síti, dodávkou nebo odsáváním harmonických proudů a proudů signálu HDO ze sítě, dodávkou nebo odsáváním zpětné složky proudu. Projevuje se současně jako zátěž i jako zdroj. Pro elektřinu dodávanou regionálními výrobci platí ve společném napájecím bodě stejné parametry kvality, jako jsou uvedeny v části A pro dodávky elektřiny z DS.

19 Porovnání kompatibilních úrovní pro harmonická napětí EN (průmyslová síť do 35kV) EN EN h Třída 1 Třída 2 Třída 3 veřejná do 690V ustálené krátkodobé ustálené krátkodobé ustálené krátkodobé ustálené krátkodobé 95% 10min THD

20 3. Frekvenční měniče jako zdroj rušení V teplárenských provozech jsou při modernizacích používány výhradně regulované asynchronních motory s frekvenčními měniči. U regulovaných pohonů velkých výkonů jsou používány asynchronní motory vn, připojené do sítě 6 kv: přes měničový (dvouvinuťový nebo trojvinuťový) transformátor 6kV/vn (např. ABB ACS 1000) přes speciální transformátor s několika sekundárními vinutími (např. Siemens Robicon) bez měničového transformátoru s oddělovací tlumivkou (např. ABB ACS 2000) U regulovaných pohonů menších výkonů jsou používány asynchronní motory s frekvenčními měniči (s napěťovým meziobvodem), připojenými do sítě nízkého napětí za běžné distribuční transformátory, často spolu s další spotřebou

21 Prakticky jediným problémem u těchto frekvenčních měničů, který je nutné řešit v oblasti kvality elektřiny jsou harmonické proudy a vyvolaná harmonická napětí na impedanci sítě. Používané frekvenční měniče (i vzhledem k charakteru poháněných zařízení - čerpadla, ventilátory) nezpůsobují v síti jiné problémy (nesymetrie, poklesy napětí,...), v závislosti na způsobu řízení mohou být ale harmonické složky generovány i na vysokých frekvencích nad 2500 Hz. FM jsou ale citlivé na poklesy napětí, vyvolané jinými spotřebiči Příjemnou vlastností nejčastěji používaných frekvenčních měničů s napěťovým meziobvodem a diodovým usměrňovačem na vstupu je to, že odebírají ze sítě výkon s účiníkem blízkým 1,0 Nepříjemnou vlastností výše uvedených měničů naopak je fakt, že generované harmonické proudy nízkých řádů se od paralelně řazených měničů sečítají aritmeticky a nedochází k jejich částečné eliminaci vlivem různých fázových posunů.

22 Typické schéma regulovaného pohonu s frekvenčním měničem bez vstupního transformátoru

23 Typické schéma regulovaného pohonu s frekvenčním měničem se vstupním transformátorem

24 Harmonické proudy, generované ideálním třífázovým šestipulsním usměrňovače

25 Harmonické proudy generované ideálním třífázovým šestipulsním usměrňovačem

26 Harmonické proudy generované reálným usměrňovačem (FM s DC meziobvodem)

27 Snížení harmonických proudů použitím vícepulsního zapojení usměrňovače Pro 12-pusní zapojení jsou eliminovány harmonické řádů 5, 7, 17, 19,... (použití trojvinuťového transformátoru s fázovým posunem hodinových úhlů sekundárních vinutí o 30 Střídavé použití transformátorů Yy a Yd - má význam ho použít i pro dva různé regulované pohony (i s různými výkony) alespoň částečné snížení 5. a 7. harmonické složky.

28 Další možnosti snížení harmonických Použití řízeného IGBT usměrňovače (active frontend) významně redukuje harmonické nízkých řádů, může se ale objevit problém s pronikáním rušení na spínací frekvenci IGBT prvků do napájecí sítě (je nutný vstupní vyhlazovací filtr součást dodávky FM) Použití pasivních filtrů: Pasivní R-L-C obvody, naladěné například na frekvenci 5. a 7. harmonické, pro jejich filtraci. Zároveň dodávají do sítě kapacitní výkon, který samotné frekvenční měniče nepotřebují, protože pracují s účiníkem blízkým 1.0, tento výkon se musí použít pro kompenzaci neregulovaných asynchronních motorů. Použití aktivních filtrů: založené na podobné součástkové základně, jako FM (IGBT), generují do sítě proud stejné velikosti, ale v protifázi. Zvýšení zkratového výkonu použití distibučního transformátoru s vyšším výkonem, než je nutné z pohledu jeho zatížení

29 Vliv různých metod snížení harmonických na energetickou účinnost (převzato z materiálů firmy Danfoss)

30 Vliv charakteristiky napájecí sítě na harmonická napětí Paralelní rezonanční obvod, tvořený napájecím transformátorem a kondenzátorové baterie pro kompenzaci účiníku R kV 16MVA 110/6.3kV 10% R6 6kV 1000kW 300kvar 1000kW 300kvar 1000kW 300kvar 500kW 150kvar 1600kW

31 Z [Ohm] Vliv charakteristiky napájecí sítě na harmonická napětí kvar 450kvar 750kvar 1050kvar f [Hz]

32 Z [Ohm] Vliv charakteristiky napájecí sítě na harmonická napětí použití hrazené kompenzace (červená), s laděním na 189 Hz 35 Frekvenční charakteristika sítě f [Hz]

33 4. Příklad realizované instalace Napáječka kotle regulovaný pohon 1550 kw - 12pulsní zapojení) Dva regulované pohony ventilátoru vzduchu (VV 400 kw) a kouřového ventilátoru (KV 940 kw) 6pulsní zapojení R22kV T2 10MVA 22/6,3kV T1 52MVA 22/10,5kV R6kV PRIVOD 22kV TG3 52MVA T3 2000kVA 6/0,69kV T4 2000kVA 6/1,9/1,9kV Dyn11d0 Tx kVA 6/0,4kV SPOTREBICE NN 400kW 940kW 1550kW kW VV KV N51 NEREGULOVANE VENTILATORY NAPAJECKA POHONY

34 Vypočtené hodnoty harmonických Před instalací FM napáječky byl proveden výpočet harmonických na rozvodně 6 kv pro maximální zatížení všech regulovaných pohonů VÝPOČET Ih [A] Uh [%] h KV VV N51 CELKEM KV + VV N51 CELKEM 1 100,0 40,0 151,0 290,0 100,0 100,0 100, ,9 15,0 3,2 49,1 2,05 0,14 2, ,8 6,5 2,1 19,5 1,08 0,13 1, ,0 3,3 9,4 19,7 1,01 0,92 1, ,9 2,0 6,2 12,2 0,69 0,72 1, ,7 1,6 0,3 4,5 0,64 0,05 0, ,9 1,0 0,2 3,2 0,50 0,03 0, ,0 0,8 1,8 3,6 0,37 0,37 0, ,0 0,6 1,6 3,1 0,34 0,36 0,70 THD [%] 33,89 42,33 8,04 20,05 2,79 1,29 3,80

35 Naměřené hodnoty harmonických Po instalaci FM napáječky bylo provedeno měření harmonických na rozvodně 6 kv pohony KV a VV byly zatíženy jen na 20% (nízká 5. a 7. harmonická), pohon napáječky zatížený na 80% MĚŘENÍ Ih [A] Uh [%] h PŘÍVOD N51 ROZDÍL N51 ZAP N51 VYP ROZDÍL ,00 100,00 100,00 100, ,68 0,60 0,08 6, ,54 0,63-0,09 5, ,25 0,52 0,73 3, ,87 0,20 0,67 3, ,20 0,27-0,07 2, ,14 0,17-0,03 1, ,24 0,28-0,04 1, ,21 0,23-0,02 1,3 THD [%] 4,90 8,60 8,60 1,80 1,14 0,99 8,00

36 Naměřené hodnoty harmonických Měření bylo provedeno ve stavu s regulovaným pohonem napáječky a bez pohonu napáječky Uh [%] N51 ZAP N51 VYP Norma ČSN EN (tř.2) 100,0 10,0 1,0 0, THD [%]

37 Naměřené hodnoty harmonických Vliv pohonu napáječky na napětí a proud 11. harmonické (přívod rozvodny 6 kv)

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě.

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Množství je charakterizováno dodávkou elektrické práce, což představuje

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o., Teplice, m.molnar@emcos.cz Řada elektrických spotřebičů provozovaných v elektrické síti odebírá

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ. DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ. DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s. (SPOLEČNÁ ČÁST) Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Forum Liberec s.r.o. PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V Liberci, srpen 2013 Vypracoval:

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Zpracoval: EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Brněnská 173, Sokolnice 664 52 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD S účinností od 10.1.2012 OBSAH:

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování el. zdrojů paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s.

Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování el. zdrojů paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s. Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování el. zdrojů paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s. Nově zřizovat, technologicky měnit nebo rozšiřovat a potom provozovat el. zdroje,

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval:

Více

Regulované pohony jako zdroj provozních úspor

Regulované pohony jako zdroj provozních úspor Naďa Pavelková, ABB s.r.o., 04/2014 Regulované pohony jako zdroj provozních úspor May 6, 2014 Slide 1 May 6, 2014 Slide 3 Současně využívaný výkonový prvek IGCT kombinuje přednosti GTO tyristorů a IGBT

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

PŘÍLOHA 4 PODMÍNKY PŘIPOJENÍ A PROVOZU VÝROBNY ELEKTŘINY K LDS DT-Energo

PŘÍLOHA 4 PODMÍNKY PŘIPOJENÍ A PROVOZU VÝROBNY ELEKTŘINY K LDS DT-Energo PŘÍLOHA 4 PODMÍNKY PŘIPOJENÍ A PROVOZU VÝROBNY ELEKTŘINY K LDS DT-Energo V Tanvaldu, říjen 2013 Vypracoval: Mgr. Josef Sucharda Schválil: ERÚ dne: 1 Obsah NÁZVOSLOVÍ KRÁTKÉ DEFINICE VYBRANÝCH ODBORNÝCH

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Snižování harmonického zkreslení pomocí Aktivních filtrů Danfoss AAF

Snižování harmonického zkreslení pomocí Aktivních filtrů Danfoss AAF Snižování harmonického zkreslení pomocí Aktivních filtrů Danfoss AAF Moderní objekt závodu Maďarská společnost Mimikron Ltd., mající velké zkušenosti v konzultační a dodavatelské činnosti, stanula před

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE strana 3 Obsah 1 OZNAČENÍ A POJMY... 4 2 ROZSAH PLATNOSTI... 7 3 VŠEOBECNÉ... 7 4 PŘIHLAŠOVACÍ

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod 1. Rozdělení náhradních zdrojů 2. Stejnosměrné náhradní zdroje 3. Střídavé náhradní

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Stejnosměrné napájecí zdroje

Stejnosměrné napájecí zdroje Stejnosměrné napájecí zdroje Spínané zdroje SITOP Neřízené zdroje SIDAC S Přehledový prospekt 2004 www.siemens.cz/zdroje Když potřebujete něco napájet: SIEMENS si s tím poradí! Siemens nabízí celou řadu

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje Zdeněk Faktor Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje 2002 Přestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernějších elektronických zařízeních do značné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky,

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010 WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE WAMS ORIENTED TO DISTRIBUTION NETWORKS Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno 9th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

Více

Nové směry v řízení ES

Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Systémy založené na technologii měření synchronních fázorů: WAM - Wide Area Monitoring WAC Wide Area Control WAP - Wide Area Protection Někdy jsou všechny

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Filtračně - kompenzační zařízení

Filtračně - kompenzační zařízení Filtračně - kompenzační Společnost ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. byla založena v roce 1999. V současné době je členem dynamicky se rozvíjející ČKD GROUP, která svým zaměřením, technickými i výrobními kapacitami

Více

Spouštění a řízení motorových zátěží frekvenčními měniči EATON

Spouštění a řízení motorových zátěží frekvenčními měniči EATON Spouštění a řízení motorových zátěží frekvenčními měniči EATON Karel Špaček Eaton Tour 2013 Obsah Frekvenční měniče PowerXL EMC kompatibilita Představení sortimentu Softstartéry S811+ Signalizační sloupky

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Revoluční řešení pro solární instalace

Revoluční řešení pro solární instalace Revoluční řešení pro solární instalace Mikroměnič - kompletní elektrárna v nejmenším provedení. Jednoduchá instalace a minimální údržba. Plně modulární systém. Velmi efektivní a snadný způsob řešení pro

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Ze dne 23.03.2010 Částka 29/2010 Účinnost od 01.04.2010 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-81

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Inteligentní energetické sítě - smart grids EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Co je inteligentní sít Dánský ostrov Bornholm (42 000 obyvatel) v Baltském moři bude mít díky projektu EcoGrid sponzorovaném

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

>pdrive< MX eco. Návod k montáži. Obsah

>pdrive< MX eco. Návod k montáži. Obsah Návod k montáži >pdrive< MX eco Obsah Téma strana Téma strana Návod k montáži >pdrive< MX eco... 1 Poznámky... 3 Bezpečnost... 3 Dotyková napětí... 3 Neodborná manipulace s měničem... 3 Kontrola síťového

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ONIVON a. s. Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k

Více