Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink"

Transkript

1 Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

2 1. Kvalita elektřiny (PQ) Elektrická energie nemá stejný charakter, jako jiné výrobky, protože nemůže být po výrobě skladována a před použitím podrobena kontrole kvality. Neumožňuje to kontinuální charakter jejího toku a nutnost rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v každém okamžiku. Elektřina je většinou generována daleko od místa spotřeby mnoha generátory a jinými zdroji a je do místa spotřeby přenášena přes několik transformací a mnoho kilometrů vedení. Pod pojmem kvalitní dodávka elektřiny si zjednodušeně můžeme představit napájení, které v je kontinuální - bez výpadků, s napětím, jehož amplituda a frekvence jsou v předepsané toleranci a které má čistě sinusový tvar vlny.

3 Kvalita elektřiny je tedy definovaná charakteristikami napětí v daném uzlu elektrizační soustavy, které jsou porovnávány s mezními nebo informativními hodnotami. V angličtině se používá pojem Power Quality (zkratka PQ) Defekty v kvalitě napětí můžeme rozdělit do několika kategorií: odchylky kmitočtu odchylky velikost napájecího napětí rychlé změny napětí a flikr krátkodobé poklesy napájecího napětí nesymetrie napájecího napětí harmonická a meziharmonická napětí napětí signálů v napájecím napětí krátkodobá a dlouhodobá přerušení napájecího napětí dočasná přepětí o síťovém kmitočtu nebo přechodná přepětí

4 Problémy, které může způsobit špatná kvalita elektřiny jsou například: Neočekávané výpadky napájení vypínání jističů a pojistek Chybná funkce nebo poruchy elektrických přístrojů Přehřívání motorů, transformátorů a vedení a tím vyvolané zkrácení jejich životnosti Poruchy citlivých elektronických zřízení (počítače, PLC) Rušení komunikačních zařízení Zvýšené ztráty při přenosu Chybná funkce ochran Chybné údaje měřicích přístrojů Zvýšené vibrace a hluk motorů a transformátorů Destrukce kondenzátorů atd.

5 Negativní důsledky zkreslení napětí harmonickými složkami Harmonické složky v napětí způsobují dodatečné ztráty v motorech. 5. harmonická tvoří v motoru opačně rotující magnetické pole, 7. harmonická pole rotující s nadsynchronní rychlostí, obojí způsobuje pulzaci momentu motoru. Přehřívání vodičů harmonické způsobují dodatečné ztráty, vlivem skinefektu je například činný odpor pro frekvenci 350 Hz vyšší než stejnosměrný odpor, zvýšený odpor pak způsobuje vyšší ztráty a úbytek napětí. Křivka napětí, zkresleného harmonickými, může mít v rámci jednoho cyklu 20 ms více průchodů nulou a může být rušena činnost synchronizačních zařízení. Chybná funkce ochran pokud ochrana odvozuje efektivní hodnotu veličiny z její maximální vrcholové hodnoty, může dojít k chybnému působení

6 Negativní důsledky zkreslení napětí harmonickými složkami Destrukce kondenzátorů paralelní rezonance mezi indukčností sítě a kapacitou kondenzátorů pro kompenzaci účiníku v blízkosti frekvence, na které jsou nelineárními spotřebiči generovány harmonické proudy, může vést k jejich zvýšení, důsledkem je zničení kondenzátorů a zvýšené rušení ostatních spotřebičů vlivem zvýšení harmonického napětí. Přehřívání transformátorů harmonické způsobují dodatečné ztráty v transformátoru (ztráty vířivými proudy v jádru rostou přibližně kvadraticky s frekvencí) a pokud je transformátor provozovaný blízko maximálního jmenovitého zatížení, tyto ztráty mohou vést k přehřívání. Přehřívání nulového vodiče - v trojfázové soustě slouží nulový vodič pouze ke zpětnému vedení proudu, daného nesymetrií zátěže. Harmonické proudy, které jsou násobkem 3 se ale v nulovém vodiči aritmeticky sečítají a protože tento vodič má často průřez menší než fázové vodiče, může dojít k jeho přetížení, i když zatížení fázových vodičů je pod jejich jmenovitou hodnotou.

7 2. Normy a předpisy v oblasti PQ a EMC Normy z řady (ČSN) EN pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) definují meze pro různé typy rušení, metody měření, atd. nejen pro oblast energetického rušení (do 2500 Hz, resp. 9 khz), ale také například pro vysokofrekvenční rušení, impulsní ručení. Elektromagnetická kompatibilita je schopnost zařízení bezchybně pracovat ve svém elektromagnetickém prostředí Je nutné zajistit, aby úrovně emisí rušení z jednotlivých zdrojů byly takové, aby jejich součet nepřekročil očekávané rušení, při kterém mohou ostatní zařízení bezchybně fungovat. Mez odolnosti zařízení proti rušení musí pro daný typ rušení vyšší, než je očekávaná úroveň rušení Kompatibilní úroveň, daná normou, je pak rozhraním mezi úrovní emise rušení všech zdrojů a úrovní odolnosti zařízení proti rušení (vztahy vysvětluje obrázek na další straně)

8 Vztah mezi úrovní vyzařování (emise E), úrovní odolností zařízení (imunita - I) a kompatibilní úrovní (CL) PL je tzv. plánovací úroveň, využívaná energetickými společnostmi v sítích vn a vvn je nižší než kompatibilní úroveň (rezerva pro budoucí a další nedefinované zdroje rušení)

9 ČSN EN : Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí Definuje kompatibilní úrovně ve společném napájecím bodu, na rozhraní mezi veřejnou distribuční sítí a odběratelem Platí pro sítě nízkého napětí do 690 V Zabývá se následujícími typy rušení: kolísání napětí a flikr, harmonické až do řádu 50 včetně, meziharmonické až do řádu 50, zkreslení napětí na vyšších kmitočtech (nad 50tou harmonickou), poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, přechodná přepětí, změny kmitočtu sítě; stejnosměrné složky; signály v síti Kompatibilní úrovně v normě jsou specifikovány pro všechny typy rušení, které je možné ve veřejných distribučních sítích nízkého napětí očekávat a měly by sloužit výrobcům zařízení jako vodítko pro stanovení mezí odolnosti proti rušení

10 ČSN EN : Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech Definuje kompatibilní úrovně ve napájecích bodech uvnitř závodu (IPC in-plant point of coupling) nebo jiné neveřejné sítě Platí pro sítě nízkého napětí a vysokého napětí do 35 kv Zabývá se následujícími typy rušení: odchylky napětí, krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, změny kmitočtu sítě, harmonické až do řádu 50, meziharmonické až do řádu 50, složky napětí na vyšších kmitočtech (nad 50. harmonickou), stejnosměrná složka, přechodná přepětí. Kompatibilní úrovně v normě jsou specifikovány pro všechny typy rušení, které je možné uvnitř průmyslových sítí očekávat a slouží jako vodítko pro volbu odolnosti zařízení, instalovaných v těchto sítích, proti rušení

11 Norma definuje 3 třídy elektromagnetického prostředí: Třída 1 týká se chráněných napájení a má kompatibilní úrovně nižší než úrovně pro veřejné rozvodné sítě. Používá se pro uzly, ze kterých jsou připojeny zařízení, která jsou velmi citlivá na rušení v napájecí síti, například přístrojového vybavení laboratoří, některých automatizačních a ochranných zařízení, některých počítačů, atd. Třída 2 - Kompatibilní úrovně této třídy jsou identické s úrovněmi pro veřejné rozvodné sítě, Proto v této třídě průmyslového prostředí mohou být navrhovány prvky pro použití ve veřejných rozvodných sítích. Třída 3 - Tato třída má pro některé jevy rušení vyšší kompatibilní úrovně než třída 2 a měla by se zvažovat, když je splněna jakákoliv z následujících podmínek: převážná část zatížení je napájena přes měniče, jsou provozovány svářečky, velké motory jsou často rozbíhány, zatížení se rychle mění

12 ČSN EN : Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí Definuje kompatibilní úrovně ve společném napájecím bodu, na rozhraní mezi veřejnou distribuční sítí vn a odběratelem Platí pro sítě vysokého napětí od 1 kv do 35 kv Zabývá se následujícími typy rušení: kolísání napětí a flikr, harmonické až do řádu 50 včetně, meziharmonické až do řádu 50, zkreslení napětí na vyšších kmitočtech (nad 50. harm.), poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, přechodná přepětí, změny kmitočtu sítě, stejnosměrné složky, signály v síti. Kompatibilní úrovně v normě jsou specifikovány pro všechny typy rušení, které je možné ve veřejných distribučních sítích nízkého napětí očekávat a měly by sloužit výrobcům zařízení jako vodítko pro stanovení mezí odolnosti proti rušení

13 ČSN EN Charakteristiky elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě Jedná se o kompromis mezi třemi stranami, které mají vliv na kvalitu elektřiny provozovatelem sítě, uživatelem sítě a výrobcem zařízení. Podstatné je, že dodavatel elektřiny zajišťuje minimální definovanou adekvátní kvalitu napájení. Norma definuje, co může odběratel očekávat v místě napojení do distribuční soustavy nejedná se o EMC normu, nedefinuje kompatibilní úrovně ani limity pro emise rušení elektrických zařízení Definuje důležité parametry napětí z pohledu kvality elektřiny Poskytuje referenční hodnoty, které mohou být použity pro hodnocení kvality elektřiny. Norma platí pro PCC společný napájecí bod (point of common coupling) hranice mezi provozovatelem sítě a uživatelem

14 Pravidla provozování distribuční soustavy Příloha 3: Kvalita napětí v distribuční soustavě, způsoby jejího zjišťování a hodnocení Vychází z Energetického zákona 458/2000 Sb. a z Vyhlášky Energetického regulačního úřadu č.540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice které mj. ukládají provozovateli distribuční soustavy (DS) stanovit parametry kvality napětí a podmínky jejich dodržování uživateli Cílem je definovat kvalitu napětí, která je jedním ze standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, a to stanovením řady parametrů, závazných nebo doporučených pro jednotlivé uživatele DS, způsoby zjišťování jednotlivých parametrů a požadavky na měřicí soupravy pro jejich zjišťování. Dalším cílem je definovat způsoby možného uplatnění parametrů kvality ve smlouvách o distribuci elektřiny.

15 Pravidla se vztahují: A. na odběratele z distribuční soustavy, připojené ze sítě nn, vn a 110 kv; B. na dodávky elektřiny z přenosové soustavy C. na dodávky elektřiny ze zdrojů připojených do DS A. Charakteristiky, popisující kvalitu napětí, dodávaného z veřejné distribuční sítě, vycházejí z normy ČSN EN a jsou to: a) kmitočet sítě b) velikost napájecího napětí c) odchylky napájecího napětí d) rychlé změny napětí (velikost rychlých změn napětí a míra vjemu flikru) e) krátkodobé poklesy napájecího napětí f) nesymetrie napájecího napětí

16 g) harmonická napětí h) meziharmonická napětí i) úrovně napětí signálů v napájecím napětí j) krátkodobá přerušení napájecího napětí k) dlouhodobá přerušení napájecího napětí l) dočasná přepětí o síťovém kmitočtu mezi živými vodiči a zemí m) přechodná přepětí mezi živými vodiči a zemí. Pro charakteristiky a) až i) platí pro odběrná místa z DS s napěťovou úrovní nn a vn: zaručované hodnoty, měřicí intervaly, doby pozorování, mezní pravděpodobnosti splnění stanovených limitů, stanovené v ČSN EN Pro charakteristiky j) až m) uvádí ČSN EN pouze informativní hodnoty.

17 B. Pro hladinu napětí 110 kv a předávací místa PS/DS platí následující charakteristiky: a) kmitočet sítě b) velikost a odchylky napájecího napětí c) rychlé změny napětí (velikost rychlých změn napětí a míra vjemu flikru) d) nesymetrie napájecího napětí e) harmonická napětí f) meziharmonická napětí g) napětí signálů v napájecím napětí (systémy HDO) h) napěťové události (přerušení, dočasné poklesy a zvýšení)

18 C. Charakteristiky napětí, dodávané regionálními výrobci Výrobce dodávající elektřinu do DS ovlivňuje parametry kvality jednak dodávaným proudem a jeho kolísáním, proudovými rázy při připojování zdroje k síti, dodávkou nebo odsáváním harmonických proudů a proudů signálu HDO ze sítě, dodávkou nebo odsáváním zpětné složky proudu. Projevuje se současně jako zátěž i jako zdroj. Pro elektřinu dodávanou regionálními výrobci platí ve společném napájecím bodě stejné parametry kvality, jako jsou uvedeny v části A pro dodávky elektřiny z DS.

19 Porovnání kompatibilních úrovní pro harmonická napětí EN (průmyslová síť do 35kV) EN EN h Třída 1 Třída 2 Třída 3 veřejná do 690V ustálené krátkodobé ustálené krátkodobé ustálené krátkodobé ustálené krátkodobé 95% 10min THD

20 3. Frekvenční měniče jako zdroj rušení V teplárenských provozech jsou při modernizacích používány výhradně regulované asynchronních motory s frekvenčními měniči. U regulovaných pohonů velkých výkonů jsou používány asynchronní motory vn, připojené do sítě 6 kv: přes měničový (dvouvinuťový nebo trojvinuťový) transformátor 6kV/vn (např. ABB ACS 1000) přes speciální transformátor s několika sekundárními vinutími (např. Siemens Robicon) bez měničového transformátoru s oddělovací tlumivkou (např. ABB ACS 2000) U regulovaných pohonů menších výkonů jsou používány asynchronní motory s frekvenčními měniči (s napěťovým meziobvodem), připojenými do sítě nízkého napětí za běžné distribuční transformátory, často spolu s další spotřebou

21 Prakticky jediným problémem u těchto frekvenčních měničů, který je nutné řešit v oblasti kvality elektřiny jsou harmonické proudy a vyvolaná harmonická napětí na impedanci sítě. Používané frekvenční měniče (i vzhledem k charakteru poháněných zařízení - čerpadla, ventilátory) nezpůsobují v síti jiné problémy (nesymetrie, poklesy napětí,...), v závislosti na způsobu řízení mohou být ale harmonické složky generovány i na vysokých frekvencích nad 2500 Hz. FM jsou ale citlivé na poklesy napětí, vyvolané jinými spotřebiči Příjemnou vlastností nejčastěji používaných frekvenčních měničů s napěťovým meziobvodem a diodovým usměrňovačem na vstupu je to, že odebírají ze sítě výkon s účiníkem blízkým 1,0 Nepříjemnou vlastností výše uvedených měničů naopak je fakt, že generované harmonické proudy nízkých řádů se od paralelně řazených měničů sečítají aritmeticky a nedochází k jejich částečné eliminaci vlivem různých fázových posunů.

22 Typické schéma regulovaného pohonu s frekvenčním měničem bez vstupního transformátoru

23 Typické schéma regulovaného pohonu s frekvenčním měničem se vstupním transformátorem

24 Harmonické proudy, generované ideálním třífázovým šestipulsním usměrňovače

25 Harmonické proudy generované ideálním třífázovým šestipulsním usměrňovačem

26 Harmonické proudy generované reálným usměrňovačem (FM s DC meziobvodem)

27 Snížení harmonických proudů použitím vícepulsního zapojení usměrňovače Pro 12-pusní zapojení jsou eliminovány harmonické řádů 5, 7, 17, 19,... (použití trojvinuťového transformátoru s fázovým posunem hodinových úhlů sekundárních vinutí o 30 Střídavé použití transformátorů Yy a Yd - má význam ho použít i pro dva různé regulované pohony (i s různými výkony) alespoň částečné snížení 5. a 7. harmonické složky.

28 Další možnosti snížení harmonických Použití řízeného IGBT usměrňovače (active frontend) významně redukuje harmonické nízkých řádů, může se ale objevit problém s pronikáním rušení na spínací frekvenci IGBT prvků do napájecí sítě (je nutný vstupní vyhlazovací filtr součást dodávky FM) Použití pasivních filtrů: Pasivní R-L-C obvody, naladěné například na frekvenci 5. a 7. harmonické, pro jejich filtraci. Zároveň dodávají do sítě kapacitní výkon, který samotné frekvenční měniče nepotřebují, protože pracují s účiníkem blízkým 1.0, tento výkon se musí použít pro kompenzaci neregulovaných asynchronních motorů. Použití aktivních filtrů: založené na podobné součástkové základně, jako FM (IGBT), generují do sítě proud stejné velikosti, ale v protifázi. Zvýšení zkratového výkonu použití distibučního transformátoru s vyšším výkonem, než je nutné z pohledu jeho zatížení

29 Vliv různých metod snížení harmonických na energetickou účinnost (převzato z materiálů firmy Danfoss)

30 Vliv charakteristiky napájecí sítě na harmonická napětí Paralelní rezonanční obvod, tvořený napájecím transformátorem a kondenzátorové baterie pro kompenzaci účiníku R kV 16MVA 110/6.3kV 10% R6 6kV 1000kW 300kvar 1000kW 300kvar 1000kW 300kvar 500kW 150kvar 1600kW

31 Z [Ohm] Vliv charakteristiky napájecí sítě na harmonická napětí kvar 450kvar 750kvar 1050kvar f [Hz]

32 Z [Ohm] Vliv charakteristiky napájecí sítě na harmonická napětí použití hrazené kompenzace (červená), s laděním na 189 Hz 35 Frekvenční charakteristika sítě f [Hz]

33 4. Příklad realizované instalace Napáječka kotle regulovaný pohon 1550 kw - 12pulsní zapojení) Dva regulované pohony ventilátoru vzduchu (VV 400 kw) a kouřového ventilátoru (KV 940 kw) 6pulsní zapojení R22kV T2 10MVA 22/6,3kV T1 52MVA 22/10,5kV R6kV PRIVOD 22kV TG3 52MVA T3 2000kVA 6/0,69kV T4 2000kVA 6/1,9/1,9kV Dyn11d0 Tx kVA 6/0,4kV SPOTREBICE NN 400kW 940kW 1550kW kW VV KV N51 NEREGULOVANE VENTILATORY NAPAJECKA POHONY

34 Vypočtené hodnoty harmonických Před instalací FM napáječky byl proveden výpočet harmonických na rozvodně 6 kv pro maximální zatížení všech regulovaných pohonů VÝPOČET Ih [A] Uh [%] h KV VV N51 CELKEM KV + VV N51 CELKEM 1 100,0 40,0 151,0 290,0 100,0 100,0 100, ,9 15,0 3,2 49,1 2,05 0,14 2, ,8 6,5 2,1 19,5 1,08 0,13 1, ,0 3,3 9,4 19,7 1,01 0,92 1, ,9 2,0 6,2 12,2 0,69 0,72 1, ,7 1,6 0,3 4,5 0,64 0,05 0, ,9 1,0 0,2 3,2 0,50 0,03 0, ,0 0,8 1,8 3,6 0,37 0,37 0, ,0 0,6 1,6 3,1 0,34 0,36 0,70 THD [%] 33,89 42,33 8,04 20,05 2,79 1,29 3,80

35 Naměřené hodnoty harmonických Po instalaci FM napáječky bylo provedeno měření harmonických na rozvodně 6 kv pohony KV a VV byly zatíženy jen na 20% (nízká 5. a 7. harmonická), pohon napáječky zatížený na 80% MĚŘENÍ Ih [A] Uh [%] h PŘÍVOD N51 ROZDÍL N51 ZAP N51 VYP ROZDÍL ,00 100,00 100,00 100, ,68 0,60 0,08 6, ,54 0,63-0,09 5, ,25 0,52 0,73 3, ,87 0,20 0,67 3, ,20 0,27-0,07 2, ,14 0,17-0,03 1, ,24 0,28-0,04 1, ,21 0,23-0,02 1,3 THD [%] 4,90 8,60 8,60 1,80 1,14 0,99 8,00

36 Naměřené hodnoty harmonických Měření bylo provedeno ve stavu s regulovaným pohonem napáječky a bez pohonu napáječky Uh [%] N51 ZAP N51 VYP Norma ČSN EN (tř.2) 100,0 10,0 1,0 0, THD [%]

37 Naměřené hodnoty harmonických Vliv pohonu napáječky na napětí a proud 11. harmonické (přívod rozvodny 6 kv)

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci Brno 11.9.2012 Ing. Jaroslav Smetana Zdroje úspor Finanční úspory (ztráty) X Skutečné snížení spotřeby Získání lepší ceny elektřiny od distributora. Měření

Více

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min. Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením Topologie a uspořádání rozvodu elektrické energie v průmyslových objektech a administrativních

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Jiří Krupica Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Klíčová slova: napájení zabezpečovacích zařízení ČD, univerzální napájecí zdroj (UNZ), zpětné působení UNZ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě.

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Množství je charakterizováno dodávkou elektrické práce, což představuje

Více

Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí

Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ČEPS, ZSE Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí

Více

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Strana 3 Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny 3 Dotazník 1b - Údaje o výrobnách pro výrobny s výkonem

Více

UPS (Uninterruptible Power Supply)

UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS neboli záložní napájecí zdroje (z angl. Uninterruptible Power Supply, tedy zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (řádově

Více

Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality

Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality Ing. Jaroslav Smetana Brno 30.9.2014 Co je kvalita energie Důsledky nízké kvality energie Parametry kvality Analýzy kvality

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY

PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY ČEPS, a.s., ČEZDistribuce, a.s., E.ON CZ, a.s, E.ON distribuce, a.s., PREDistribuce, a.s. PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY Parametry kvality elektrické energie Část 1: Harmonické a meziharmonické PNE 33 3430-1

Více

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: Moderní elektronické spínání spotřebičů při nulovém napětí zaznamenalo v poslední době velké rozšíření v oblasti výroby kompenzačních zařízení. Jeho výhodou je

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANSFORMÁTORY Číslo projektu

Více

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE

VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE J. Hanzlík, M. Doubek, EMCOS s. r. o. Článek upozorňuje na výhody kvalifikovaně navržených a technicky správně provedených kompenzačních zařízení v porovnání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA ELEKTŘINY V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250 Elektronický měnič napětí EM 50/250 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 230V, 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 V DC. Trvalý výstupní výkon

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA ELEKTŘINY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA ELEKTŘINY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA ELEKTŘINY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV prosinec 2008 Schválil:

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

Regulátor NOVAR 1312 + tyristorové spínací moduly KATKA

Regulátor NOVAR 1312 + tyristorové spínací moduly KATKA e-mail: kmb@kmb.cz, web: www.kmb.cz Komponenty pro rychlou kompenzaci Regulátor NOVAR 1312 + tyristorové spínací moduly KATKA Novar 1312 - obecný popis Regulátor jalového výkonu řady Novar 1312 je určen

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Kolísání napětí, flicker, napěťová nesymetrie. přednáška Z 20/202 Ing. Tomáš ýkora, Ph.D. Kolísání napětí základní

Více

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

MS UTILITIES & SERVICES a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE MS UTILITIES & SERVICES a.s. Provozovatel : MS UTILITIES & SERVICES a.s. Č. licence skupiny 12: 121219965 Dne: Schválil: Energetický

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

Napájení krokových motorů

Napájení krokových motorů Napájení krokových motorů Průvodce návrhem R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, email: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w.

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina EMC (ElektroMagnetic Compatibility) Úvod do měření elektromagnetické kompatibility cvičení VZ1 ing. Pavel Hrzina EMC - historie první definice EMC v 60.letech minulého století vojenská zařízení USA nástup

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Zdroje ve zkušebnictví Rotační zdroje, soustrojí, rotační měniče: stále ještě nejčastěji používané napájecí

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory, Částka 31 Sbírka zákonů č. 82 / 2011 Strana 851 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŦSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŦSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŦSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

Více

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o., Teplice, m.molnar@emcos.cz Řada elektrických spotřebičů provozovaných v elektrické síti odebírá

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VE VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTI

CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VE VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTI Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE, ČEPS CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VE VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTI PNE 33

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Naďa Pavelková, ABB s.r.o., 04/2014 Regulované pohony jako zdroj provozních úspor

Naďa Pavelková, ABB s.r.o., 04/2014 Regulované pohony jako zdroj provozních úspor Naďa Pavelková, ABB s.r.o., 04/2014 Regulované pohony jako zdroj provozních úspor April 22, 2014 Slide 2 Současně využívaný výkonový prvek IGCT kombinuje přednosti GTO tyristorů a IGBT tranzistorů April

Více

Význam kvality elektřiny pro její efektivní využití - zázraky se (zatím) nedějí

Význam kvality elektřiny pro její efektivní využití - zázraky se (zatím) nedějí Význam kvality elektřiny pro její efektivní využití - zázraky se (zatím) nedějí Jiří Holoubek, ELCOM, a. s. jiri.holoubek@elcom.cz Standardy dotýkající s základních kvalitativních parametrů elektřiny:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů 1. Regulace otáček asynchronních motorů 2. Regulace otáček stejnosměrných cize buzených motorů 3. Regulace otáček krokových motorů 4. Jednopulzní usměrňovač 5. Jednofázový můstek 6. Trojpulzní usměrňovač

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Teplárna MosTeploEnergo ve čtvrti Lublino v Moskvě. VN měnič kmitočtu v teplárně Lublino, Moskva

Teplárna MosTeploEnergo ve čtvrti Lublino v Moskvě. VN měnič kmitočtu v teplárně Lublino, Moskva Řešení: - Dodavatel řešení: SPEL, spol. s r.o. Kolín CZ, moskevská firma RETEMP a Rockwell Automation Kanada. - VN měnič kmitočtu se systémem automatického synchronizovaného přepínání motoru od měniče

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY FORUM Ústí, s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY FORUM Ústí, s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY FORUM Ústí, s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov

Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov Ing. Naděžda Pavelková, Ph.D., ABB Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov April 26, 2012 Slide 1 Nabídka ABB s.r.o. Divize a portfolio produktů a služeb Výrobky pro energetiku Systémy pro energetiku

Více

Nová metoda filtrace třetí harmonické

Nová metoda filtrace třetí harmonické Nová metoda filtrace třetí Ing. Vladimír Korenc, ELCOM, a. s. Ing. Ctibor Petrů, EIS Praha Článek se týká nové metody a zařízení na potlačení třetí v sítích nízkého napětí s vyvedeným uzlem. Třetí harmonická

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Forum Liberec s.r.o. PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V Liberci, srpen 2013 Vypracoval:

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí 4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí Cíl: Cílem laboratorní úlohy je ověření vlivu rychlých změn efektivní hodnoty napětí na vyzařovaný světelný tok světelných zdrojů. 4.1 Úvod Světelný

Více

Snižování harmonického zkreslení pomocí Aktivních filtrů Danfoss AAF

Snižování harmonického zkreslení pomocí Aktivních filtrů Danfoss AAF Snižování harmonického zkreslení pomocí Aktivních filtrů Danfoss AAF Moderní objekt závodu Maďarská společnost Mimikron Ltd., mající velké zkušenosti v konzultační a dodavatelské činnosti, stanula před

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Nová legislativa. pro připojování mikrozdrojů. Smart Energy Forum, Praha, 8.10.2015. Mgr. Pavel Doucha

Nová legislativa. pro připojování mikrozdrojů. Smart Energy Forum, Praha, 8.10.2015. Mgr. Pavel Doucha Nová legislativa pro připojování mikrozdrojů Smart Energy Forum, Praha, 8.10.2015 Mgr. Pavel Doucha Podmínky provozu výroben s výkonem do 10 kw administrativní (licence ERÚ) technické (podmínky připojení)

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 13A. ZÁLOZ LOŽNÍ ZDROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod Rozdělení záložních zdrojů Statické zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) Požadavky

Více

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Synchronní generátor 3~ SEM Drásov Siemens Electric Machines sro Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Jedná se o výrobek firmy Siemens Electric Machines sro, podniku s mnohaletou tradicí Synchronní generátor, vytvořený

Více

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Zpracoval: EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Brněnská 173, Sokolnice 664 52 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD S účinností od 10.1.2012 OBSAH:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval: Ing. Bořivoj Štěpánek

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků Nejlepší poměr cena/výkon C K Kvalitní produkty Zákaznická spokojenost Míra uspokojení zákazníků > 95 % Zpráva pro zákazníka o řešení problému nejdéle do 7 dnů Reakce na požadavek

Více

Kvalita elektrické energie - průvodce. Harmonické 3.4.1. pochopení pojmu kompatibilní úroveň. Harmonické HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE

Kvalita elektrické energie - průvodce. Harmonické 3.4.1. pochopení pojmu kompatibilní úroveň. Harmonické HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Kvalita elektrické energie - průvodce Harmonické 3.4.1 pochopení pojmu kompatibilní úroveň Harmonické HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Harmonické Část 3.4.1. Harmonické - pochopení pojmu kompatibilní

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků A10-1 Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků.puls.výstup.proud Ig [ma] pozn. U209B DIP14 155 tacho monitor, softstart, U211B DIP18 155 proud.kontrola, softstart, tacho monitor, limitace

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ. DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ. DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s. (SPOLEČNÁ ČÁST) Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení

Více