8. Rušivé jevy v průmyslových sítích (energetické rušení)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Rušivé jevy v průmyslových sítích (energetické rušení)"

Transkript

1 8. Rušivé jevy v průmyslových sítích (energetické rušení) Základním požadavkem kladeným na průmyslové sítě je zásobovat elektrickou energií spotřebiče s předem definovaným stupněm zajištění dodávky, přičemž elektrická energie musí splňovat jisté kvalitativní parametry. Tyto parametry ovlivňuje v čím dál větší míře způsob její spotřeby. V průmyslových sítích se stále častěji vyskytují tzv. nelineární spotřebiče generující vyšší harmonické a způsobující tak zkreslení křivky napájecího napětí, dále spotřebiče s dynamicky se měnícím odběrem činného a jalového výkonu způsobující kolísání napětí atd. V závislosti na parametrech napájecí sítě (zejména na její impedanci) v místě připojení rušících spotřebičů dochází potom k vyšším či nižším úrovním tzv. energetického rušení, které zhoršuje kvalitu elektrické energie i u jiných odběratelů připojených ke stejné napájecí síti. Energetické rušení v průmyslových sítích pochází tedy jednak od vlastních rušících spotřebičů, dále pak z napájecí sítě, tj. od rušících spotřebičů jiných odběratelů. Mezi nejzávažnější jevy způsobující energetické rušení patří: - vyšší harmonické a interharmonické - kolísání napětí - nesymetrie napětí - krátkodobá přerušení a poklesy napětí - přepětí. 8.1 Nesymetrie napětí Popis jevu Nesymetrie napětí je stav třífázové sítě, při němž velikosti fázových napětí a/nebo úhly mezi po sobě jdoucími fázory napětí nejsou stejné. Podle součtu napěťových fázorů lze rozlišovat: - nesymetrická soustava nevyvážená (součet fázorů napětí je různý od nuly) - nesymetrická soustava vyvážená (součet fázorů napětí je rovný nule). Napěťová nesymetrie je charakterizována poměrem zpětné složky napětí ku sousledné složce. Tento poměr se nazývá stupeň nesymetrie: (2) u 100 % 2 (1) Jako přípustná úroveň nesymetrie v distribuční síti je uváděna hodnota u 2 =2%, která platí pro dlouhodoběji působící nesymetrie, jež mohou vést k nepřípustnému oteplení napájených zařízení. V některých případech se v síti mohou vyskytnout i vyšší hodnoty nesymetrie, např. během poruch

2 Zdroje (příčiny) nesymetrie napětí Nesymetrie je způsobena nerovnoměrně rozloženým zatížením na tři fáze trojfázové sítě. Převládající příčinou je nesymetrické jednofázové zatížení. Mezi významná jednofázová zatížení patří napájecí stanice střídavé trakce (obr. 8.1) a jednofázové elektrické pece. I I Síť 110 kv 110/27 kv, 10 MVA u 2 (2) (1) S S A k Obr.8.1 Nesymetrický odběr trakční transformovny V sítích nn jsou jednofázové odběry připojovány mezi fázový a střední vodič a pokud možno rovnoměrně rozdělovány do všech třech fází. V sítích vn a vvn se jednofázové odběry připojují mezi fázové vodiče nebo mezi fázový a střední vodič. Negativní účinky nesymetrie napětí Pro stejný činný výkon je proudové zatížení zařízení jednofázovým odběrem až cca dvojnásobné oproti symetrické i. Transformátory a vedení tak nemohou být zatíženy svým jmenovitým výkonem a dochází ke snížení jejich provozního využití. V elektrických točivých strojích vyvolávají zpětné složky proudu přídavné ztráty, které způsobují zvýšené oteplení zařízení a snížení jeho životnosti. Napěťová nesymetrie může ovlivňovat nežádoucím způsobem i funkci řídicích a regulačních zařízení. Moderní elektrické ochrany jsou vybavovány ochranami proti nesymetrickému zatížení, které mohou vyvolat jejich odpojení. Opatření pro omezení nesymetrie napětí Nesymetrii napětí by mělo být zabráněno důsledným rozložením í (zejména jednofázových) na jednotlivé fáze. Velké jednofázové spotřebiče, např. elektrické pece, se k napájecí síti připojují pomocí tzv. symetrizačních členů. 8.2 Kolísání napětí Popis jevu Změny zatížení způsobují změny napěťových úbytků na impedanci sítě a tím i změny napájecího napětí. Kolísáním napětí se rozumí sled rychlých změn napětí následujících těsně po sobě nebo rychlé periodické změny napětí. Napětí při těchto změnách se pohybuje v rozmezí ±10%n (obr. 8.2). Je třeba rozlišovat od

3 pomalých změn napětí (délka trvání několik period) způsobených zapnutím velkých spotřebičů, které se pohybují rovněž v rozmezí ±10% n, ale jsou kvalifikovány jako odchylky napětí. Obr. 8.2 Obálka napětí při rychlých periodických změnách napětí Relativní změny napětí odpovídají přibližně změně výkonu e ΔS A vztažené ke zkratovému výkonu v místě připojení S kv. Při symetrické trojfázové i jsou relativní změny fázových napětí shodné se změnami sdružených napětí: fáz S A d S n Při rozběhu motoru ΔS A se rovná maximálnímu rozběhovému výkonu. Přesněji lze určit relativní změnu napětí pomocí impedance napájecí sítě v místě připojení (R kv +jx kv ) a změny proudu, resp. výkonu e: 1 1 d ( R ) ( cos sin) 2 kv PA X kv QA RkV I A X kv I A n Nejzávažnějším negativním jevem způsobeným kolísáním napájecího napětí je tzv. flikr změna zrakového vnímání vyvolaná časovou změnou světelného toku svítidel. Protože na flikr reaguje lidské oko velmi citlivě, musí se změny napětí pohybovat v úzkých mezích. Při častěji se vyskytujících změnách napětí jsou potřebné užší hranice. Lidské oko reaguje nejcitlivěji při 18 změnách za sekundu (1080 změn/minutu), takže při této četnosti změn vede k potížím již napěťová změna 0,3%. Přípustné meze pro pravidelné pravoúhlé změny napětí jsou uvedeny na obr Kolísání napětí je potřebné charakterizovat nejen změnou velikosti napětí, ale i četností jeho změn. V praxi se pro posuzování flikru, resp. kolísání napětí používají veličiny: míra vjemu flikru P a činitel flikru A. Jelikož obtěžování způsobené flikrem závisí i na době vystavení tomuto jevu, závažnost flikru se vyhodnocuje pro různě dlouhé časové intervaly. Tyto činitelé se definují tak, že pro všechny body křivky na obr. 8.3 platí P=1 a A= nfáz fn kv

4 Obr. 8.3 Přípustné hladiny pro pravidelné pravoúhlé změny napětí Krátkodobá míra vjemu blikání P st (st = short term, krátkodobý) se stanovuje pro interval 10 minut. pravidelných opakujících se změn napětí velikostí d a četností r je možné pro určení míry vjemu blikání využít křivky na obr. 8.3 takto: P sti d / d lim složitějších jevů (nepravidelné a nepravoúhlé změny napětí) je možné P st vyvolané jednotlivým rušením vyjádřit pomocí doby působení flikru: 3 2,3 (100 d F) t f kde d relativní změna napětí v p.j. F činitel tvaru podle PNE (napěťový skok F=1). Výsledná míra vjemu blikání P se určí přibližně jako součet trvání účinku flikru vztažený na sledovaný časový interval, v němž se kolísání napětí vyskytuje: t 3 f Pst 10 min Dlouhodobá míra vjemu blikání P lt (lt = long term, dlouhodobý) se stanovuje pro interval 120 minut: t 3 f Plt 120 min Dlouhodobě působící zdroje flikru (kolísání napětí se může trvale vyskytovat déle než 30 min) smí dosahovat nižších povolených hodnot rušení, protože pravděpodobnost překrývání rušení od různých zdrojů je větší. Přípustné hodnoty flikru v distribučních sítích jsou uvedeny v tab

5 Přípustné rušivé velikosti v sítích Přípustná velikost rušení jedním odběratelem nn vn vvn nn vn vvn P lt 0,75 0,70 0,60 0,4 0,4 0,4 P st 1,00 0,90 0,80 0,6 0,6 0,6 Tab. 8.1 Směrné hodnoty pro posouzení flikru Činitel flikru je posuzován pro časové intervaly 10 minut (krátkodobý) nebo 120 minut (dlouhodobý) obdobně jako míra vjemu blikání P. Tyto dvě veličiny 3 jsou vzájemně vázány vztahem: A P. Působení flikru z více zdrojů Míra vjemu blikání od různých nesynchronních zdrojů flikru se sčítá podle následujícího vztahu: Pcelk P P P Pro činitel flikru pak platí následující vztah: A A A n celk 1 2 A n Šíření flikru v síti Šíření flikru od místa vzniku (uzel C) ilustruje obr Flikr v uzlu C je vyjádřen pomocí rušícího napětí F způsobeného rušícím zařízením. Napětí F je rozdílem mezi skutečnou hodnotou napětí v uzlu C a napětím, které by v tomto uzlu bylo v případě, že připojené zařízení by nemělo rychle se měnící odběr, tj. nezpůsobovalo by rušení. Flikr se směrem k napájecí síti zmenšuje, neboť napětí F se rozdělí v poměru sériových impedancí. Pro uzly C a D platí: ( D) FC ZCE SK ( C ) FD ZDE SK kde S (i) K jsou zkratové výkony v jednotlivých uzlech sítě. Flikr je úměrný změnám napětí, a tak pro krátkodobou míru vjemu blikání P st v uzlu D platí vztah: ( C) ( D) ( C ) SK Pst Pst ( D) SK Jelikož velikost zkratových výkonů směrem ke zdroji stoupá, flikr směrem k napájecímu zdroji se omezí P (D) st < P (C) st. Od místa vzniku rušení (uzel C) směrem ke spotřebičům je míra vjemu ( A) ( B) ( C) blikání prakticky nezměněná P P P, jelikož impedance mezi uzly A st st st

6 a C je mnohem menší než impedance mezi uzlem A a zemí, a napětí F se tedy objeví prakticky nezměněné v uzlu A. Obr. 8.4 Šíření flikru v síti Zdroje (příčiny) kolísání napětí Kolísání napětí (flikr) je způsobeno časově proměnlivou í, jejíž frekvence změn je nižší než frekvence sítě. Hlavními zdroji kolísání napětí jsou obloukové i odporové svářečky, elektrické obloukové pece, proměnlivá (např. řízený ohřev s velkým výkonem), rozběh velkých motorů (speciálně je-li periodicky opakován). Negativní účinky kolísání napětí Nejnepříznivějším vlivem kolísání napětí je kolísání světelného toku svítidel, především žárovek, tzv. flikr (blikání). Tento jev se projevuje ve změně zrakového vnímání, které ruší člověka při jeho činnosti. Obtěžování způsobené flikrem je subjektivní (různá intenzita vnímání osob) a může se měnit v závislosti na příčině blikání a délce doby, po kterou se vyskytuje (proto jsou definovány P lt a P st ). Negativně může být ovlivněn i provoz televizorů, počítačů apod. Opatření pro omezení kolísání napětí Kolísání napětí se omezuje zmenšením impedance sítě v místě připojení, tj. zvětšením zkratového výkonu, případně připojením zařízení do vyšší napěťové hladiny. Dále se k rušícímu zařízení může připojit zařízení pro dynamickou kompenzaci jalového výkonu, které sníží úroveň periodického kolísání zatížení. Další opatření mohou být provedena přímo u motorů, např. použití kotvy s nižším rozběhovým proudem, použití spouštěče, setrvačníku

7 8.3 Vyšší harmonické (harmonická napětí) Popis jevu Do napájecí sítě jsou ve stále větší míře připojovány spotřebiče, které navzdory sinusovému napájecímu napětí odebírají ze sítě proud nesinusového průběhu. Tyto spotřebiče se všeobecně označují jako nelineární spotřebiče. Proud odebíraný nelineárními spotřebiči lze stejně tak jako každou periodickou nesinusovou funkci vyjádřit součtem sinusových složek (popř. i složky stejnosměrné), které mají různou amplitudu a jejichž frekvence je celistvým násobkem frekvence nesinusové funkce, tzv. Fourierovou řadou: h0 i ( t) i h ( t), h ( h h. Sinusová složka o frekvenci shodující se s frekvencí nesinusové funkce (50 Hz), se nazývá základní harmonická. Ostatní sinusové funkce, jejichž frekvence je celistvým násobkem základní harmonické, se nazývají vyšší harmonické nebo zkráceně jen harmonické řádu h. Vlivem kolísavého odběru nelineárních spotřebičů se ve spektru odebíraného proudu mohou vyskytnout i složky, jejichž frekvence není celočíselným násobkem frekvence sítě. Tyto složky se nazývají mezilehlé harmonické nebo také interharmonické. Nelineární spotřebiče lze podle teoretických rozborů i praktických zkušeností považovat za proudové zdroje vyšších harmonických. Harmonické proudy tečou směrem od rušícího zařízení do sítě (obr. 8.5) a na impedanci sítě vyvolávají úbytky napětí příslušející danému řádu harmonické: kde i 0 (t) = I 0 a pro h>0 platí i t) 2 I sinht h Z Sh I h R S L S PCC I 1 R S hl S PCC I h síť R Z R M síť R Z 1/C S L Z L M 1/hC S hl Z pasivní rušící pasivní rušící Obr. 8.5 Náhradní schéma sítě pro základní harmonickou a harmonickou řádu h Tyto harmonické úbytky se superponují na průběh napětí a způsobují tak deformaci křivky síťového napětí ve společném napájecím bodě PCC (Point of

8 common coupling). Vlivem deformované křivky napájecího napětí je ovlivněn provoz ostatních připojených zařízení v síti, zvláště zařízení citlivých na tvar napěťové křivky. Úroveň napětí harmonických v napájecí oblasti je výslednou hodnotou, k níž přispívají všechna zařízení odběratelů svými emisemi harmonických proudů. Úroveň harmonických napětí v síti závisí zejména na: - impedanci sítě pro danou harmonickou - amplitudě a fázi harmonických proudů emitovaných každým odběratelem - počtu zařízení odběratelů připojených současně k síti. Úroveň vyšších harmonických v síti není konstantní, ale během dne se mění. Obsah vyšších harmonických v napájecím napětí se hodnotí: - individuálně - pomocí efektivních hodnot jednotlivých harmonických napětí, vztažených k jmenovitému (resp. dohodnutému napájecímu) napětí liché harmonické nenásobky 3 liché harmonické násobky 3 sudé harmonické řád harmonické h harmonické napětí [%] řád harmonické h harmonické napětí [%] řád harmonické h harmonické napětí [%] , ,5 15 0, , , , 23, 25 1,5 Tab. 8.2 Úrovně jednotlivých harmonických napětí v odběrném místě sítí vn a nn podle ČSN EN 50160

9 - souhrnně - pomocí celkového činitele zkreslení (Total Harmonic Distortion) napětí THD 40 2 h THD h2 100 [%] 1 Impedance sítě na frekvencích vyšších harmonických Vnitřní impedance soustavy v místě připojení nelineárních spotřebičů k síti určuje, do jaké míry bude napájecí napětí deformováno zpětným působením těchto spotřebičů na síť. Impedance sítě na tónových frekvencích se může podstatně lišit od impedance sítě na frekvenci 50 Hz, neboť reaktance indukčností a kondenzátorů je silně frekvenčně závislá. Zatímco při základní harmonické má impedance sítě převážně induktivní charakter, může pro některé harmonické frekvence nabývat i kapacitního charakteru. Vzhledem k tomu, že síť obsahuje prvky induktivního i kapacitního charakteru, mohou v síti vznikat rezonanční jevy. V případě rezonance na frekvenci některé harmonické může docházet k značné deformaci napěťové křivky a k značnému proudovému přetěžování prvků sítě. Sériová rezonance může vzniknout např. mezi rozptylovou reaktancí napájecího transformátoru a kapacitou kondenzátorové baterie pro kompenzaci účiníku. Z pohledu napájecí sítě tvoří tyto prvky sériový rezonanční obvod. Rezonance nastane při rovnosti reaktancí obou prvků 1/ C, kde 2 f QC f LT uk a C. 2 S f f T Potom rezonanční frekvence obvodu bude: 50 f 50 L T S T r f 50. QC uk Lh Lh síť s obsahem harmonických ~ h I h Z T Ch C h I h Ch Obr Náhradní schéma pro výpočet vzniku sériové rezonance

10 Pokud rezonanční frekvence odpovídá frekvenci některé harmonické složce napětí v síti ( h ), nebo leží-li v její těsné blízkosti, sériové spojení indukčnosti a kapacity představuje pro tuto harmonickou nejmenší možnou impedanci. Kondenzátorem prochází velká hodnota proudu příslušné harmonické I h (hovoří se často o odsávání vyšší harmonické ze sítě), dochází k proudovému přetěžování kondenzátoru spojenému s nárůstem oteplení, které často vede k poruše či zničení kondenzátoru. V takovém případě je bezpodmínečně nutné kondenzátory blokovat. Rezonanční frekvence sériového obvodu by se také neměla přibližovat ani frekvenci signálu HDO, neboť by tak docházelo k odsávání signálu HDO ze sítě a snižování úrovně napětí signálu HDO v dané síti. Blokování kondenzátoru proti odsávání harmonických ze sítě se provádí zařazením ochranné tlumivky či hradicích členů před kondenzátor (obr. 7.9). Zařazením ochranné tlumivky se změní rezonanční frekvence obvodu tak, aby se nekryla ani neblížila frekvenci harmonických obsažených v napájecím napětí, nebo frekvenci signálu HDO. K paralelní rezonanci může dojít mezi reaktancí sítě a kapacitou sítě nebo e (kompenzační kondenzátory apod.). Z pohledu e nastane rezonance při rovnosti admitancí obou prvků C 1/ L, kde 2 f QC f LS a C. 2 Sk f f 50 Potom rezonanční frekvence obvodu bude: S 50 f S k r f 50. QC V I h I Ch rušící h I Ch I Lh L S, R S R I h C síť h I Lh Obr. 8.7 Náhradní schéma pro výpočet vzniku paralelní rezonance Při rezonanční frekvenci dosahuje impedance obvodu nejvyšších hodnot. Bude-li rezonanční frekvence souhlasit s frekvencí některé harmonické proudu, emitovaného rušící í, může podle vztahu h Zh Ih napětí dané harmonické nabývat obzvláště vysokých hodnot a výrazně deformovat napětí v bodě připojení V a působit zvýšené rušení ostatních připojených odběratelů. Jak je vidět

11 z obr. 8.7, kompenzačním kondenzátorem protéká vlivem paralelní rezonance harmonická složka proudu I Ch větší než je harmonická složka proudu I h injektovaná rušící í. V případě, že by kompenzačnímu kondenzátoru na obr. 8.7 byla předřazena ochranná tlumivka, měla by být rezonanční frekvence sériového obvodu kondenzátor-ochranná tlumivka f ser pod nejmenší harmonickou frekvencí proudu rušící e (150 Hz nebo 250 Hz). Při splnění podmínky f ser <f hmin kondenzátor hrazený tlumivkou představuje pro všechny harmonické proudy reaktanci induktivního charakteru (obr. 7.8) a nemůže tedy dojít k paralelní rezonanci s reaktancí sítě. Toto pravidlo je potřebné dodržovat například při připínání jednotlivých stupňů kompenzačních filtrů (kap.7.4.1). Při posuzování zpětného vlivu rušícího zařízení na napájecí síť lze impedanci sítě v místě připojení do sítě určit pomocí zjednodušeného náhradního schématu na obr Impedance Z S je tvořena impedancí napájecího transformátoru, vedení a nadřazené sítě, celková kapacita C je složena z kapacity vedení popř. kapacit kondenzátorových baterií pro kompenzaci účiníku. Tlumící odpor obvodu R představuje činné zatížení sítě P. Výsledná impedance sítě na svorkách V v závislosti na frekvenci je zobrazena na obr Z frekvenční charakteristiky sítě je vidět, že velikost impedance v blízkosti rezonanční frekvence závisí na velikosti ohmické e v síti. Se zvyšující se velikostí kapacitního výkonu sítě Q C (sepnutí dalšího stupně kondenzátorové baterie) se rezonanční kmitočet paralelního obvodu posouvá do oblastí nižších kmitočtů. V tomto případě je rezonanční kmitočet blízký kmitočtu 7.harmonické, jedné z výrazných harmonických emitovaných rušícím spotřebičem. Pak napětí 7.harmonické bude zvýrazněno a dojde k značnému zkreslení napětí v napájecím bodě V. impedance [Ohm] řád harmonické P= 4 MW Qc=1,2 MVAr P= 15 MW Qc=1,2 MVAr P= 4 MW Qc= 5 MVAr Obr Frekvenční charakteristika sítě v bodě V V případech, kdy má být připojena nová technologie do průmyslové sítě, je určení úrovně harmonických ve společném napájecím bodu mnohdy komplikováno

12 složitým zapojením sítě průmyslového podniku. Pro výpočty je nutné získat správné údaje o kompenzačních kondenzátorech a filtraci harmonických, včetně variant jejich provozu. Z těchto údajů se pak stanoví hodnoty impedance sítě pro jednotlivé harmonické. Impedance se většinou stanovuje pomocí výpočtových programů. Je nutné si uvědomit, že v řadě případů do veřejné sítě v místě připojení závodu poteče pouze část harmonických proudů emitovaných rušícím zařízením, neboť zbývající část je pohlcována kondenzátory v průmyslovém závodě. Zdroje (příčiny) zkreslení napětí Zdroji vyšších harmonických jsou tzv. nelineární spotřebiče, tj. spotřebiče odebírající při sinusovém napájecím napětí nesinusový proud. Mezi nejvýznamnější zdroje harmonických proudů patří: zařízení na bázi výkonové elektroniky (usměrňovače, statické frekvenční měniče, výkonové měniče napětí aj.) Tato zařízení generují převážně liché řády harmonických (5., 7., 11., 13, atd.) proudů. Velikost jednotlivých harmonických obsažených v proudu odebíraném ze sítě je nepřímo úměrná řádu harmonické: 1 I1 I n n Tento vztah se v literatuře označuje jako amplitudový zákon. Pro nejpoužívanější druhy usměrňovačů jsou číselné hodnoty harmonických proudů emitovaných do sítě uvedeny v PNE obloukové a středofrekvenční elektrické pece Obloukové pece představují díky nelinearitě elektrického oblouku zdroje vyšších a mezilehlých harmonických. Spektrum vyšších harmonických je těžko analyzovatelné, neboť proudy mají náhodnou povahu, odpor oblouku se mění s jeho délkou. přesycené indukčnosti elektronická zařízení (např. televizory, mikrovlnné trouby, úsporná svítidla s elektronickým předřadníkem) apod. Negativní účinky vyšších harmonických Přítomnost vyšších harmonických napětí a proudů v energetické soustavě může nepříznivě ovlivnit zařízení připojených odběratelů i provoz samotné rozvodné sítě.nejzávažnější vlivy vyšších harmonických jsou tyto: přídavné ztráty v síti, s tím spojené zhoršení účinnosti přenosu elektrické energie a omezení využitelnosti zařízení Celková efektivní hodnota proudu se v sítích s vyššími harmonickými zvyšuje I 2 I h h0. Rozvodná zařízení je třeba dimenzovat na větší zdánlivý výkon a tím klesá jejich využitelnost. Zhoršuje se i účiník napájecí sítě

13 Harmonické proudy způsobují tzv. přídavné ztráty, které se podílí na zahřívání přenosových prvků sítě i samotných spotřebičů, a lze vyjádřit jako 2 I h R h, h2 kde I h jsou harmonické proudy a R h odpor prvku sítě při frekvenci příslušné harmonické. V elektrických strojích se zvyšují ztráty v magnetických obvodech, neboť pro danou efektivní hodnotu harmonického proudu I h jsou ztráty v železe úměrné druhé mocnině frekvence. zkrácení doby životnosti transformátorů, kondenzátorů a motorů vlivem tepelného přetěžování v důsledku zvýšení velikosti průchozího proudu, a vlivem zvýšeného dielektrického namáhání izolace zařízení v důsledku přítomnosti harmonických napětí v napájecím napětí ovlivňování činnosti systému hromadného dálkového ovládání HDO chybná funkce elektrických ochran a elektronických zařízení chyby při měření energie rušivé vlivy na komunikační zařízení negativní ovlivnění zhášení obloukových zemních spojení v důsledku harmonických proudů Výskyt rezonančních jevů může ovlivnit úroveň harmonických v síti, tj. velikost h. V případě rezonance sítě na frekvenci některé harmonické se může úroveň této harmonické značně zvýšit, čímž se podstatně zvyšuje nebezpečí rušení ostatních odběratelů a namáhají se zařízení soustavy. Opatření pro omezení harmonického zkreslení napětí Povinností distributora elektrické energie je dodržet povolené zkreslení napětí u všech odběratelů. Jelikož harmonické zkreslení napětí pochází od odběratelů, odběratel musí zajistit, aby úroveň harmonického rušení, způsobená provozem jeho zařízení, nepřekračovala hodnotu, kterou stanovila distribuční společnost jako příspěvek tohoto odběratele k celkovému přípustnému rušení v dané síti (tab.8.2). Toto zajistí: Volba vhodného připojení a projektu rozvodných sítí Zvýšení zkratového výkonu (snížení impedance napájecí sítě) v místě připojení rušícího zařízení omezí deformaci napětí způsobenou pronikáním harmonických proudů do sítě. Jestliže se proud základní harmonické zpožďuje za napětím o úhel, fázový posun harmonického proudu h-tého řádu bude h. Takto lze odvodit, že harmonický proud 3.řádu se přidává k netočivé složce proudu. V případě čtyřvodičové sítě prochází středním vodičem trojnásobek proudu třetí harmonické a tím se přetěžuje střední vodič, který je podle dřívějších zvyklostí dimenzován na cca 60% průřezu fázových vodičů

14 Odběratel by měl vybudovat samostatnou síť pro nelineární spotřebiče vyvedenou do místa připojení k veřejné distribuční síti a její střední vodič navrhnout na dvojnásobný průřez v porovnání s vodičem fázovým. Použití vhodného zapojení vinutí napájecího transformátoru Zapojení transformátoru D/yn zamezí průniku třetí harmonické do napájecí sítě. Pasivní filtry Rezonanční frekvence pasivního filtru (obr. 8.9) je shodná s frekvencí některé harmonické. Pro tuto harmonickou má filtr téměř nulovou impedanci a představuje tedy pro ni zkrat. Tato harmonická proudu teče od rušícího zařízení do filtru a ve velké míře nepronikne do sítě. Filtr však představuje malou impedanci i pro harmonické proudy generované jinými rušícími zařízeními připojenými do téže sítě a v důsledku toho může dojít k nadměrnému proudovému přetěžování filtru. Pro rezonanční frekvenci filtr představuje čistě odporovou impedanci, pro frekvence f f r převažuje kapacitní reaktance a pro f f r převažuje induktivní reaktance. Filtr tedy potlačuje rezonanční jevy na frekvencích f f r, pro frekvence nižší než f r má kapacitní charakter a může tedy s reaktancí sítě vytvořit paralelní rezonanční obvod. síť X C rušící zařízení filtr X L R 1 ZF R j( L ) C f r 2 1 L C Obr. 8.9 Připojení paralelního filtru Filtry naladěné na rozdílné frekvence je možno paralelně spojovat do skupin. Při připojování filtrů je nutno dbát, aby se postupovalo od filtrů určených k filtraci nejnižší harmonické. Kdyby se připojil nejprve filtr naladěný na harmonickou vyššího řádu, představoval by pro harmonické proudy nižších řádů, které ještě nejsou připojením svých filtrů eliminovány, kapacitní reaktanci a mohlo by dojít ke zmiňované nežádoucí paralelní rezonanci. Rezonanční filtr jednak odlehčuje sít od naladěné vyšší harmonické, a jednak zajišťuje dodávku jalového výkonu, protože při frekvenci 50 Hz představuje kapacitní charakter e. Na to je nutné pamatovat při návrhu kompenzace účiníku

15 Aktivní filtry Pasivní filtry odstraňují pouze vyšší harmonické, na něž byly navrženy, neumožňují tedy pružné přizpůsobení jiným než zvoleným podmínkám. Aktivní filtry využívají řízené střídače s pulsně šířkovou modulací (PŠM). Pomocí PŠM lze realizovat průběh libovolného tvaru, např. doplněk průběhu na žádanou sinusovku. Aktivní filtr zapojený paralelně k rušící i představuje řízený generátor proudu, generující harmonické proudy, které jsou v síti nežádoucí. Tyto harmonické proudy i než (t) jsou vstřikovány do sítě, jsou ovšem v protifázi se složkami proudu rušící e. Složky filtru a e se navzájem vyruší a rušící se navenek jeví, jakoby negenerovala tyto nežádoucí harmonické proudy. Do sítě tečou z rušící e jen zbytkové harmonické proudy i zb (t), které jsou v síti již tolerovány. síť i Z (t) rušící síť i S (t) i F (t) i Z (t) rušící Vysvětlivky: i Z (t) = i 1 (t) + i h (t) = i 1 (t) + i než (t) + i zb (t) AF i S (t) = i Z (t) - i než (t) = i 1 (t) + i zb (t) i F (t) = - i než (t) Obr Princip působení paralelního aktivního filtru Aktivní filtr zapojený sériově mezi síť a umožňuje upravit napětí na svorkách e na sinusový průběh a může být využit při napájení e citlivé na tvar křivky napájecího napětí. Sériový aktivní filtr představuje generátor napětí, generující v protifázi nežádoucí harmonická napětí. Ta se navzájem vyruší s harmonickými síťového napětí a síť se pro jeví, jakoby napětí sítě tato harmonická napětí neobsahovalo. u h (t) síť citlivá síť AF citlivá u 1 (t) + u h (t) u 1 (t) + u h (t) u 1 (t) Obr Princip působení sériového aktivního filtru

16 Aktivní filtr funguje jako izolační člen pro vyšší harmonické, zaručuje oddělení harmonických složek zdroje a e, a tím odstraňuje nebezpečí rezonance a chrání tak i eventuelně zapojené kompenzační kondenzátory a pasivní filtry. Aktivní filtry je možno používat v kombinaci s pasivními filtry

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6.1. Negativní účinky harmonických Poruchová činnost ochranných přístrojů nadproudové ochrany: chybné vypínání tepelné spouště proudové chrániče: chybné vypínání při nekorektním

Více

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase . KVLIT NPĚTÍ.. Odchylky napájecího napětí n ± % (v intervalu deseti minut 95% průměrných efektivních hodnot během každého týdne) spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery,

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink 1. Kvalita elektřiny (PQ) Elektrická energie nemá stejný charakter, jako jiné výrobky,

Více

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink 1. Rezonance v elektrické síti - úvod Rezonance je jev, který nastává v elektrickém oscilačním

Více

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě.

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Množství je charakterizováno dodávkou elektrické práce, což představuje

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci Brno 11.9.2012 Ing. Jaroslav Smetana Zdroje úspor Finanční úspory (ztráty) X Skutečné snížení spotřeby Získání lepší ceny elektřiny od distributora. Měření

Více

Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality

Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality Ing. Jaroslav Smetana Brno 30.9.2014 Co je kvalita energie Důsledky nízké kvality energie Parametry kvality Analýzy kvality

Více

Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC)

Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC) Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC) Elektromagnetická kompatibilita 1) Vymezení pojmů 2) Zdroje elektromagnetického rušení 3) Deformace síťového napětí 4) Šíření rušení a elektromagnetické

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Větrné elektrárny s asynchronními generátory v sítích VN

Větrné elektrárny s asynchronními generátory v sítích VN Větrné elektrárny s asynchronními generátory v sítích VN Ing. Stanislav Mišák, Ph.D, Ing. Lukáš Prokop, Ph.D., Ing. Petr Krejčí, Ph.D., Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky řešené příklady

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval:

Více

Zajištění kvality elektřiny podmínky připojení a možnost odběratele je splnit. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Zajištění kvality elektřiny podmínky připojení a možnost odběratele je splnit. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink Zajištění kvality elektřiny podmínky připojení a možnost odběratele je splnit Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink 1. Kvalita elektřiny - základní pojmy - Pod pojmem kvalitní

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3 Parametry kvality elektrické energie Datum aktualizace přílohy 3: prosinec 2013 Datum schválení Energetickým regulačním

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika Stýskala, 00 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek rčeno pro studenty komb. formy FB předmětu 45081 / 06 Elektrotechnika B. Obvody střídavé (AC) (všechny základní vztahy

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly. Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly. Zahájení měření 28. července 2015 Ukončení měření 25. Srpna 2015 Měření provedl: Antonín Londa Zadavatel: Sportovní s. r. o. Praha Analýza z měření

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu.

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu. Karel Hlava Důsledky nesymetrie fázových reaktancí obou sekcí transformátoru dvanáctipulzního usměrňovače ČD z hlediska jeho EMC vůči napájecí síti a trakčnímu vedení Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač,

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKY TŘINEC, a.s. PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Říjen

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VLČEK Josef - elektro s.r.o. Praha 9 - Běchovice Září

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny

Více

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů AD1M14VE2 Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz Obsah: Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů Harmonogram: 7+ soustředění Literatura: Skripta Výkonová elektronika

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem). FEROREZONANCE Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem). Popis nelineárními diferenciálními rovnicemi obtížné nebo nemožné

Více

Ochrany v distribučním systému

Ochrany v distribučním systému Ochrany v distribučním systému Ochrany elektroenergetických zařízení Monitorují provozní stav chráněného zařízení. Provádí zásah, pokud chráněný objekt přejde z normálního stavu do stavu poruchového. Poruchové

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: Moderní elektronické spínání spotřebičů při nulovém napětí zaznamenalo v poslední době velké rozšíření v oblasti výroby kompenzačních zařízení. Jeho výhodou je

Více

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Jiří Krupica Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Klíčová slova: napájení zabezpečovacích zařízení ČD, univerzální napájecí zdroj (UNZ), zpětné působení UNZ

Více

Monitoring, měření a analýza kvality a množství elektrické energie podklad pro přípravu certifikace ISO Měřením k úsporám energie

Monitoring, měření a analýza kvality a množství elektrické energie podklad pro přípravu certifikace ISO Měřením k úsporám energie Monitoring, měření a analýza kvality a množství elektrické energie podklad pro přípravu certifikace ISO 50 001 Měřením k úsporám energie Ing. Jaroslav Smetana Zdroje úspor Finanční úspory (ztráty) X Skutečné

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Kolísání napětí, flicker, napěťová nesymetrie. přednáška Z 20/202 Ing. Tomáš ýkora, Ph.D. Kolísání napětí základní

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

Elektromagnetická kompatibilita trojfázového můstkového usměrňovače s R-C zátěží vůči napájecí síti

Elektromagnetická kompatibilita trojfázového můstkového usměrňovače s R-C zátěží vůči napájecí síti VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 8 Karel Hlava Elektromagnetická kompatibilita trojfázového můstkového usměrňovače s R-C zátěží vůči napájecí síti Klíčová slova: trojfázový usměrňovač, odporově

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po

Více

Provozování distribučních soustav

Provozování distribučních soustav Provozování distribučních soustav Sítě vysokého napětí s odporníkem v uzlu vn napájecího transformátoru Ivan Cimbolinec Úvodem: Distribuční sítě vysokého napětí 10, 22 a 35 KV se na území České republiky

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT ELEKTRICKÁ OCHRANA Základní požadavky pro provoz celé elektrizační soustavy jsou spolehlivý a bezporuchový chod. Tyto požadavky zajišťují elektrické ochrany. OCHRANA kontroluje určité části elektroenergetického

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min. Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením Topologie a uspořádání rozvodu elektrické energie v průmyslových objektech a administrativních

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní

Více

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Strana 3 Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny 3 Dotazník 1b - Údaje o výrobnách pro výrobny s výkonem

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

Diagnostika vlivu napájecí soustavy jednofázové trakce ČD na signál hromadného dálkového ovládání

Diagnostika vlivu napájecí soustavy jednofázové trakce ČD na signál hromadného dálkového ovládání Karel lava Diagnostika vlivu napájecí soustavy jednofázové trakce ČD na signál hromadného dálkového ovládání Klíčová slova: jednofázová trakce ČD, diagnostika napájecí stanice ČD, filtračně- -kompenzační

Více

Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter

Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. VŠB TU Ostrava, FEI.Teoretický úvod Z rozboru frekvenčních spekter různých veličin generovaných

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH

ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH Jestliže je v dané aplikaci vyžadován větší proud než jaký je možno získat použitím jedné součástky, je třeba součástky zapojovat

Více

Energetická rušení v distribučních a průmyslových sítích A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

Energetická rušení v distribučních a průmyslových sítích A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Energetická rušení v distribučních a průmyslových sítích A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy Kvalita elektrické

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

7 Měření transformátoru nakrátko

7 Měření transformátoru nakrátko 7 7.1 adání úlohy a) změřte charakteristiku nakrátko pro proudy dané v tabulce b) vypočtěte poměrné napětí nakrátko u K pro jmenovitý proud transformátoru c) vypočtěte impedanci nakrátko K a její dílčí

Více

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o., Teplice, m.molnar@emcos.cz Řada elektrických spotřebičů provozovaných v elektrické síti odebírá

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 6

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 6 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 6 Standardy připojení zařízení k lokální distribuční soustavě Datum aktualizace přílohy 6: 15.08.2016 Datum schválení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Synchronní stroje 1FC4

Synchronní stroje 1FC4 Synchronní stroje 1FC4 Typové označování generátorů 1F. 4... -..... -. Točivý elektrický stroj 1 Synchronní stroj F Základní provedení C Provedení s vodním chladičem J Osová výška 560 mm 56 630 mm 63 710

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje PŘÍLOHA 1 PDS SETUZA :DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGY

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES) První paralelní připojení Pavel Kraják (ČENES) Možnosti připojení po novele EZ Standardní připojení licencovaného subjektu (žádost o připojení, smlouva o připojení) Standardní připojení nelicencovaného

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Coal Services a.s. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 6. Standardy připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 6. Standardy připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 6 Standardy připojení zařízení k lokální distribuční soustavě Datum aktualizace přílohy 6: prosinec 2013 Datum schválení

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje Zpracovatel: VÍTKOVICE, a.s. V Ostravě, květen 2013 Schválil: Energetický regulační úřad : OBSAH...

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA ŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1 Dotazníky pro registrované údaje aktualizace přílohy 1: 12. 03. 2015 schválení Energetickým regulačním úřadem: PŘÍLOHA

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více