Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel"

Transkript

1 K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry. Boží Syn přišlý v těle jde dál a výš v požadavcích na naše chování tím, že vyžaduje, abychom /e/ neodpírali zlému. Nepřátelům máme vyhovět v tom, co přikazují a vynucují si. Dokonce to rozšiřuje o požadavek, abychom to /f/ činili bez pokrytectví a s trpělivostí. Kristus jde i hlouběji, protože o nepřátelích nemáme mluvit špatně, ale máme jim /g/ dobrořečit a činit jim dobře. Toto nejde naplnit v lidských silách, ale jen v moci zemřelého a vzkříšeného Pána, který jim odplatí podle Své spravedlnosti. Celá šířka a délka, hloubka a výška Kristovy lásky je obsažena v radě /h/ přemáhat zlé dobrým. Úžasným zaslíbením za milování nepřátel v Kristu je, že budeme syny Otce nebeského. Bez Pána nemůžeme nic dělat! Natož milovat nepřítele. Pán svůj plán mi l o v a t a b ý t m i l o v á n uskuteční v dalších, věřícími očekávaných a vyhlížených krocích: skrze Svůj návrat, porážku Satana a zde diskutovaných nepřátel(!); skrze vypuštění Satana, posledního soudu, svržení Satana a smrti; a konečně skrze zničení a znovustvoření nebe a země, sestoupení Nového Jerusaléma, a pak už bude navždy jen b y tí Boží ro diny v Jeho lásce. Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš Jn Mi Na Ak Sf Ag Za Ml * M Mr L J Ř 1-2K G E F K 1-2T 1-2Tm T Fm H(Žd) Jk 1-2P 1-3J Jd Z (odůvodnění ve zpěvníku PÍSEŇ NOVÉHO ŽIVOTA). Správné pořadí knih Písma: TORA (TO): 1-5M * PROROCI (PR) přední: Jz Sd SA KR zadní: Iz Jr El 12MP (Oz Jl Am Aš Jn Mi Na Ak Sf Ag Za Ml) * ŽALMY (ŽA) = SPISY (SP): Ž Jb Př 5SvSv: Ps Rt Pl Kz Er, Dn E-N PA. Návrh na členění Písem Nové Smlouvy (jiné řešení má NZ Štefana Porúbčana): MESIÁŠ (ME): M H(Žd) Jk Jd * PETR (PE): Mr S k P 2P * PAVEL (PA): L S k listy dle vzniku G (může patřit i později) 1T 2T, 1K 2K Ř, K Fm E, 1Tm T, 2Tm * JAN (JN): J 1J 2J 3J Z * a

2 26. Ševat: Od: Jan Brunclik Slovo od Nejvyššího Pana :13 Milý Mirku, jelikož se mi nedaří Tobě dovolat, tak musím použít tuto cestu k Tobě. Nejvyšší Pán ti praví:. Mám velikou trpělivost se všemi, kteří se rozhodli mi vydat SVŮJ život. Já jej v trpělivé lásce vyučuji. Mé slovo je jediná pravda, kterou tady na tomto světě můžeš najit. Cokoliv hledat jiného, je naprosto marné a zbytečné. Nedávej zbytečně příležitost, aby Tě ďábel mohl sužovat. Jemu jde nejvíce o to, aby tě naprosto zničil. Jelikož je to taky duchovni bytost, která nežije v čase, je naprosto uvězněný ve věčnosti. Miluji Tě, SYNU!!! Já jsem nejvyšší láska! A mám jí dostatek pro každého. Já jsem pro Tebe zemřel, větší oběť z Lásky jsem k Tobě už nemohl udělat. AMEN Io sono la via e la vita vera. Nessuno arriva a Dio se non attraverso me! Amen Questa č la parola viva di veritŕ. Vítejte při slavnosti a odpočívejte v Kristu dnes při movměsíci 1. Adar Žalm 131: Píseň vzestupná. Od Davida. Hospodine, mé srdce se nepozdvihlo a mé oči se nepovýšily, ani jsem nezašel do velikášství a k věcem pro mne nedosažitelným. Vskutku jsem upokojil a utišil svou duši jako odstavené dítě při své matce. Jako odstavené dítě je má duše při mně. Amen. Očekávej, Izraeli, na Hospodina, od nynějška až na věčnost. Děkuji za 4 meily zaslané mi během víkendu, a z jednoho jsem přijal a předávám vám následující slovo: Touha po štěstí. 10. Adar Žalm 140: Nastal čas připravit se na to, proč je v Písmech měsíc Adar. Kromě Ezdráš 6,15 3. Adaru je dalších devět míst pouze v knize Ester: Er 3,7.13 8,12 9, (prosím, bratři, hlavně gramateové, opusťte způsoby svého zápisu veršů a převezměte zjevený mi a publikovaný v PÍSNI NOVÉHO ŽIVOTA. Aspoň kvůli chudým. Ušetříme tím množství peněz. Spočítejte, kolik pixelů byste spotřebovali za zapsání výše uvedených 9 veršů.) 3,7 Prvního měsíce zvaného nísan, dvanáctého rokua krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na dvanáctý měsíc zvaný adar. (7. březen -473, o ¾ roku později).13 Do všech provincií říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židy, mladé i staré, ženy i nemluvňata, je třeba zničit, pobít a vyhladit, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí, ať si nechá. 14 Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby se mohli na ten den připravit. 8,12 Tak se staň ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. E s t e r 9,1 Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo: Židé přemohli své protivníky : 14 Král přikázal, ať se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset Hamanových synů bylo pověšeno. 15 Židé v Súsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. 16 Také ostatní Židé v říšských provinciích se shromáždili, aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníků, kořisti se však ani nedotkli. 17 To se stalo třináctého dne měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého dne už měli klid, a tak toho dne pořádali hody a veselice. 18 Židé v Súsách se ale shromáždili třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli až patnáctého, a tak pořádali hody a veselice teprve toho dne. 19 A proto venkovští Židé, kteří nebydlí v hrazených městech, pořádají veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si posílají výslužku. Purim 20 Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe, blízkým i vzdáleným, rozeslal listy, 21 aby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. 22 V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v radost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat hody a veselice, navzájem si posílat výslužku a dávat dárky chudým. 23 Tak Židé přijali svátek, který tehdy začali slavit a o kterém jim napsal Mordechaj: Je to židovský svátek na rozdíl od těch věčných z 3M 23 4M 28, Chce někdo napsat výklad nebo ví někdo o pomazaném výkladu purim? Sion = Izrael + Vyvolaná. K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2a Reedice samizdatu z Závěrečné vyučování Dereka Prince na konferenci Eurovision v Europahale v Karlsruhe. Na úvod přečetli s manželkou Rut závěr Žalmu 19: Ó ať jsou slova úst mých Tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před Tebou, Hospodine, skálo má a vykupiteli můj. b

3 BERÁNEK A HOLUBICE Jan l,29-34: Druhého dne vidí Jan Křtitel přicházet k sobě Ježíše, a dí: Aj, beránek Boží,který snímá hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který mě předstihl, protože byl dříve než já. Ani jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a ponořoval do vody, aby ON byl zjeven Izraeli. A Jan svědčil řka: Viděl jsem Ducha sestupovat z nebe jako holubici, a zůstal na Něm. Také jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal, mi řekl: Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na Něm, to je ten, který ponořuje v Duchu svatém. A já jsem viděl a dosvědčil, že ON JE SYN BOŽÍ. Toto je důležitý moment objevuje se trojjediný Bůh. Přichází Duch svatý, aby podle slova Otce spočinul na Synu. Současně tu máme všechny tři osoby a zároveň dvě stvoření: beránka a holubici. Když sestoupil na Ježíše Duch svatý, přišel viditelný jako holubice. Ta dvě stvoření zobrazují, jaké nás Bůh chce mít. Beránek představuje v Písmech čistotu, pokoru a život položený v oběť. Holubice představuje čistotu, něžnost, plachost a svatost. Takto se Bůh Duch svatý představil lidem plachý, snadno může být zaplašen. Co holubice hledá v člověku? Na čem chce spočinout? Nehledá lva ani slona. Hledá pouze jedno stvoření beránka. Otec řekl Janovi, že na koho uvidí sestupovat Ducha a zůstávat na Něm, to je POMAZANÝ - Mesiáš. Ježíš nedělal nikdy nic, čím by tu holubici zaplašil. Chcete-li mít také Ducha svatého, a chcete-li aby na vás zůstával, musíte to dělat právě tak, až Bůh uvidí povahu beránkovu, která je ve vás skrze Ježíše. Aby Duch setrval, aby u vás po ponoření v Duchu svatém zůstal, musíte vy vytrvale zůstávat skrze Ježíšův život ve vás v povaze beránka. Až po smrt, aniž byste otevřeli svá ústa. Nezaplašte holubici, uchovejte povahu beránkovu. Beránek ani holubice nejsou násilní, jsou tiší, plaší. Opak agrese, asertivity a arogance. A pak přijde i nadpřirozená moc. Na tohle pentakostalisté (letniční, charismatici a p.) zapomínají. V knize Zjevení máme dvě zvířata s podobnými řeckými názvy: theryon bestii, divokou šelmu, a ARNYON beránka. Je mezi nimi naprostý protiklad. Bestie je ve Zjevení zmíněna 35x a beránek 28x. Obě povahy jsou protichůdné. Člověk, staré stvoření má charakter bestie, a nové stvoření utrpením nabývá charakter beránka. Rozhodněte se, který charakter vás ovládne, zda charakter široké brány a cesty nebo charakter úzké branky a strmé úzké cesty. Duch antikristův je velmi aktivní pří práci a snaží se ovládnout lidstvo. Nikdy nebylo tolik násili, ovládání a tvrdosti (opak soucitu) jako dnes. Pod charakter šelmy se nepotřebujeme dostávat, tam jsme se narodili, takoví jsme, i navenek slabošské povahy. Ale protože se nám přiblížilo Království nebeské, můžeme se přijetím Ježíše Krista zcela změnit, umřít bestii v sobě a nechat růst Jej BERÁNKA. A den za dnem zapírat sama sebe a růst v Něm a v Něj, být v Něj oblečeni. Chcete-li být aktivní a silní, stát v čele, už tam jste. Můžete dělat pastory, schopnosti a vědomosti přece máte, že. Zvolíte-li si následování Ježíše, vyroste na vás postupně ovoce Ducha. Voní. Ne potem. I když jste začali dobře, ve víře a v lásce, ovoce trpělivosti dozrává až naposled. Přestanete-li jen na den pěstovat charakter beránka, vrátíte se a zatvrdíte se v charakteru šelmy. To je základní druh duchovního pádu. Denně se zahleď do zrcadla Slova, kdo jsi: šelma nebo beránek. Charakter šelmy je velmi aktivní v charismatickém hnutí a v americkém evangeliu. Ani my nejsme z tohoto pokušení vyňati, a největší je po každém duchovním vítězství a pokroku. Kdo nás učí? Čemu nás učí? Necháme se zformovat úspěchy charakteru bestie, nebo budeme trpět s Kristem a necháme se proměňovat v beránky? Rozhodněme se zde a nyní. A pak vytrvejme. Obávám se, že většina věřících dnes tuto volbu vůbec nevidí. Dnes v církvi převládá touha prosperovat, panovat, ovládat, vládnout, postupovat v kariéře k většímu a většímu vlivu. Jistě, to byl původní směr pro lidstvo, daný Stvořitelem, ale skrze pád člověka byl porušen. Historie světa jsou vlastně dějiny lidí, kteří ovládali národy, a ke zvětšení svého panství využili každé možnosti, jedna válka za druhou. Touha a vynalézavost, jak panovat, je v nás. A jsou i duchovní způsoby, jak panovat a ovládat. Znáte slovo manipulace? Jen slepý nevidí v církvi mnoho ovládání, manipulace, lidských ustanovení, dělajících si nárok jako Boží Slovo. Neděle, desátky, jiné posuzování našich a ostatních. Pastoři ovládají, způsobují v lidech pocity viny, když např. nepřispějí do sbírky, vážou lidi na sebe a na své pojetí služby. Někteří kazatelé jsou na to experti. 1

4 Chtěl bych říci lidem v charismatickém hnutí: nebudeme-li pěstovat charakter beránka a následovat jen ty, kdo ho již mají, opanuje nás charakter bestie, a my přejdeme, pokud už tam nejsme, pod vládu antikrista. Rozhodující je duch, ne formy činnosti ani dokonalé učení. Duch Kristův, duch beránka, duch, na němž setrvává holubice a sdílí s námi království nebes. Jsme-li neseni duchem antikrista, bojíme se lidí a bojíme se o sebe, nejsme poddáni Bohu a nemůžeme proto říci ďáblu: nepoddám se ti! Následující slova jsem ještě nikdy neřekl. A jsem si jist, že mě sem Bůh poslal proto, abych právě tato slova řekl nyní zde: Lidé z východní Evropy, do vaší země přijde mnoho služebníků, převážně z U.S.A., ale i z Kanady, Švédska, Anglie a z dalších zemí, Koreje, a jejich záměrem bude ne vás vést skrze Krista k Otci, ale vás opanovat. Nepodřiďte se jim, nejsou posláni od Boha, je to jiný duch. Není to duch beránkův! V Za 4,6 říká Pán: Ne silou ani mocí, ale Duchem mým.. ne silou fyzickou, ani politickou, ne vojenskou mocí ani manažeringem, ne valutami, nýbrž Jeho Duchem se stane Jeho záměr. Duch Boží pracuje jiným způsobem. Začíná naším pokáním v komůrce a ne řečníkem s mikrofonem. M 20,25-28: Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Čím výše se chceš na úzké strmé stezce po Boží Hoře dostat, tím níž musíš na zemi a mezi sourozenci sestoupit. Chceš-li být první, buď nejdřív poslední. Podivíš se, kam až tě bestie v tvých sourozencích vytěsní. Charakter beránkův je pravý opak toho, co je od přirozenosti v nás. Všichni dnes v církvi mluví o moci, o rozšíření služby, o růstu sborů, formují se velké organizace a točí se v nich velké peníze. Osobně nevěřím, že toto pochází z Boha, ergo kladívko věřím, že je to dílo antikrista skrze mé spolubratry. V několika posledních měsících Bůh Rut a mně ukázal, abychom od toho odešli. (Tak je to jednoduché. Děláš to jako ostatní, jedeš v tom, miluješ Pána a hledáš Jeho Království, On ti to ukáže, a ty od toho, co se mu nelíbí, odejdeš. Zároveň ztratíš rodiče, ženu, děti, bratry, přátele, kteří neuviděli a v Hořícím městě zůstávají.) Že už nemáme takto přisluhovat. Řekl jsem: Bože, všechno dávám Tobě. Nepokusím se to ovládat. Ty dělej, co uznáš za vhodné. Rut je mi svědkem, že to tak bylo. A v těch několika měsících jsem byl překvapen, jak se ta služba (Derek Prince Ministries) rozšířila beze mne. Duch svatý k tomu pomazal a použil zástup jiných sourozenců a překladatelů, kteří tak Pánu slouží účinněji než budováním vlastních s.r.o. My jsme mezitím dostali od Pána službu přímluvy. Už jste někdy přemýšleli o proporcích Ježíšovy služby? Třicet let rodinného života, tři roky veřejné služby zástupům a výchovy učedníků, 1980 let přímluvy po Boží pravici. Když Pavel ve 2K 3,3 obhajuje svou službu před superduchovními reptáky, říká: chcete-li vědět něco o mé službě, nevšímejte si mě, ale jděte do Korintu, toho města špíny, vulgarity a neřesti. Ti, jimž jsem sloužil, jsou jiní. Čistí. Je to napsané v srdcích mužů a žen. To je výzva pro mne. Odneseme si jen to, co Duch svatý vtiskne z Ježíšova charakteru do našich srdcí. Nechci jít proti Duchu svatému. Nechci teď na vás působit tak, aby to šlo do emocí, ale aby to šlo do hloubky, do srdcí lidí. O to jde. Všechno ostatní je na nic. Pavel říká: ať se nic neděje na základě osobních ambicí (říkají tomu: mám vizi!). Tábor pentakostalismu, letniční, charismatické hnutí je plné osobních ambicí. Poslouchejte je: to je moje služba, můj sbor, moje dary, tiráže všech knih jsou plny mých tiskových práv, to jsou moji lidé, které jsem JÁ obrátil a které já vyučuji To je největší překážka v Boží práci. Možná vy z Východní Evropy řeknete, že vás se to netýká. Nevěřte tomu. Přijde to velmi brzy! Neubráníte se tomuto americkému globalizovanému větru. Jedině podle 1K 1,25. Pavel tu mluví o slabosti a bláznovství: To bláznovství Boží je moudřejší než lidé a Boží mdloba je silnější než lidé. Co je ta Boží slabost? Je to kříž. Žádné jiné náboženství toto nemá. Kříž je definitivní slabost, je to vrchol bláznovství, je to ubohé a směšné, aby Bůh sestoupil v těle F 2,6-11. Tak Pavel říká, že našel zalíbení samozřejmě ne v žádné nemoci, jak máte chybně přeloženo, ale ve slabosti, v osudu beránka mezi vlky. Četl jsem verš 10. mnoho let a volal jsem k Bohu a vyznával, že já nejsem jako Pavel schopen toto vyznávat čestně a upřímně, protože ve mně bylo mnoho přirozené síly. Nedávno jsem prošel zkušeností nemoci a i po uzdravení jsem zůstal velice slabý. To byla pro mne i pro Rut obrovská zkušenost. 2

5 Nyní už začínám být pomalu schopen proklamovat=vyznávat, že jsem ve slabosti našel zalíbení a že: tehdy, když jsem takto sláb, jsem silný. Boží síla se dovršuje v mé slabosti. Ještě několik slov o beránkovi: Ve Zjevení 5,5 je jen Lev z Judy kompetentní rozpečetit svitek. Jan se podíval, a viděl zabitého beránka. Jen beránek může sedět na trůnu. Vyvolení budou následovat Beránka, kamkoliv půjde. Nemůžete následovat Beránka a mít přitom charakter bestie. Konečný obraz nám dá Z 21,14: Městská brána měla dvanáct základů - a na nich jména dvanácti apoštolů Beránkových. Slyšíte? Oni jsou v základech, na dně, nesou a podpírají druhé, drží je. Nejsou nad lidmi, nemají autoritu plynoucí z tolerančního patentu či jiných právních aktů šelmy, nedrží je pod sebou, ale naopak nad sebou. Pravý apoštol je na dně. V tom je jeho síla a nesesaditelnost. Dnes mnoho učitelů a pastorů drží lidi pod sebou. Dám vám dvě otázky: l. Když kážete, snažíte se sloužit nebo panovat? 2. Když jiní káží nám, snaží se nám sloužit nebo panovat? Nemusíte přijmout žádného kazatele, který přijde ze Západu, ani překládat a vydávat jejich knihy. Ptejte se Ducha svatého, proč přišli. Pokud přišli proto, aby si vás připsali na konto svých úspěchů a vyfotografovali si vás do svého oběžníku, nepřišli sloužit Tělu Kristovu. Budou se vás snažit ovládnout, mají na to školy a fondy, ale vy se nemusíte dát. Vy, kdo jste hlavami svých domů a vedete místní Vyvolané jste zodpovědní za to, kdo ve shromáždění místní církve ve vaší obci káže. Vy se budete Bohu odpovídat. Měl jsem velkou tíhu na svém srdci. Věřím, že Bůh chce dělat něco nádherného ve Východní Evropě. Nenechte si to vzít kazateli, ani těmi svými prokompromisovanými totalitou, ani osobnostmi západních pastorů a jejich tuzemských napodobovatelů. Pěstujte charakter beránka a spolupracujte s lidmi, kteří mají tutéž povahu! Myslím, že jsem řekl vše, co jsem měl říci. Konec slova. Redakční poznámka mv- : Převzato a upraveno podle strojopisu, který mi poskytli účastníci konference Luděk a Eva Halbrštátovi z Prardubice, Doubravice 73. Jim tímto děkujeme a žehnáme ze Siona. Během letošní (1992) slavnosti pesah jsme v obecenství pročetli a přijali Boží Slovo z překladu knížky Dereka Prince CHCEŠ-LI TO NEJLEPŠÍ BOŽÍ, (pak udělej toto: ) Konec reedice 24.Ševatu 5770 mv- Věnováno brněnské Vyvolané a bratru Vladimíru Šedivému, než sám přispěje do KBK svým přínosem. Dovoleno a doporučeno přeposílat, kopírovat, tisknout a svolat místní Vyvolanou k pokání a ke vzájemné službě k pokroku v charakteru beránka a ke společnému odporu proti charakteru bestie v nás. K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 /2b Napsal Andrew Womack. 3

6 Soběstřednost Sebestřednost jako kořen veškerého zármutku V obtížných situacích se vždy projeví, co má člověk v srdci. Mimořádně obtížná finanční situace, rozpad rodinných vztahů nebo smrt milované osoby může být pro jednoho člověka krizí, kdežto pro druhého příležitostí k dokázání moci Božího Slova. V čem je mezi nimi rozdíl? Na tuto otázku chce Andrew Wommack ve své knížce odpovědět. Jde přímo k jádru věci a jasně učí, jak velmi rozdílně mohou lidé reagovat na tlak stejných nepřízni-vých okolností. Dozvíte se, co znamená verš Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já - Kristus žije ve mně., a jak toto poznání může změnit způsob, jakým reagujete v krizi. I v těch nejhorších situacích můžete mít lásku, radost a pokoj. Ježíš nebo já? Slyšeli jste mě říci: Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jsem řekl: Jdu k Otci,' neboť můj Otec je větší než já J 14,28. Noc před svým ukřižováním mluvil Ježíš ke svým učedníkům asi takto: Hoši, kdybyste mě skutečně milovali, nebyli byste teď zarmouceni. Cítíte se tak, protože si myslíte: Podívej se, čeho všeho jsem se vzdal, abych byl Tvým učedníkem svých plánů, nadějí a snů. S mojí rybářskou živností je teď konec. Co teď se mnou jen bude, nejsi-li Ty ve skutečnosti Mesiášem a já nejsem součástí základu Tvé církve? Jako dalšího ukřižují mne? Dnes ráno jste se hádali, kdo z vás je první a hoden nejlepšího místa v království. Nebuďte tak sebestřední! Radujte se, že odcházím ke svému Otci! Jejich zármutek byl způsoben sebestředností. Kdyby učedníci skutečně milovali Ježíše víc než sebe, radovali by se, když jim pověděl, že odejde k Otci. Místo toho byli z hrozící ztráty smutní a každý z nich si myslel: Pán mě opouští. Co teď budu dělat? Nastávalo nejtěžší období života učedníků zrazení, zatčení a ukřižování Krista ale oni měli větší starost o to, co bude s nimi, než co se stane Ježíši. Byli zcela pohlceni obavou o vlastní já. Pán chce i vás konfrontovat s vaší vlastní sebestředností. Postavili jste se už někdy vědomě vlastnímu já? Nakolik se ve vašem životě projevuje pýcha, vztek, deprese a zármutek? Skutečně milujete Pána více než sama sebe? V obtížných situacích se ukáže, co se ve skutečnosti ve vašem srdci skrývá. Nezáleží na tom, zda se potýká-te s finančními potížemi, rozvratem vztahu, nebo se smrtí milované osoby; vždy jen vy sami rozhodujete o tom, zda z toho pro vás vznikne krize nebo ne. Bůh vám již dal vše potřebné k překonání každé životní situace, ale je na vás, abyste to použili. Budete pokračovat ve svém sobeckém životě, nebo se stanete živoucí obětí? Ježíš nebo vaše já rozhodnutí je na vás. Co je kořenem? Kořenem smutku je sebestřednost. Když zemře milovaná osoba, vzlykáme: Jak jen budu bez ní dál žít? Poddávajíce se silným emocím, soustředíme pozornost na smrt a ztrátu a naříkáme, že milovanou osobu na zemi již nikdy neuvidíme. Při tom jsme přesvědčeni, že oplakáváme mrtvého, ale ve skutečnosti litujeme sami sebe. Pokud zesnulý nebyl ztracen (neznovuzrozený) a nešel do pekla, je hodně důvodů k oslavě. Váš milovaný stojí nyní v přítomnosti Ježíše a přijímá svoji odměnu. Dovedete si představit, jaká by byla atmosféra na pohřbu věřícího, kdyby lidé nebyli tak sebestřední? Nádherné díkůvzdání, chvály a radost místo zoufalství. Skutečným důvodem zármutku je sobectví. Bolest nad ztrátou se pozůstalým zdá skutečnější než to, že drahý zesnulý prožívá v nebi štěstí a pokoj. Měli byste se sami sebe zeptat: Je mi líto jeho, nebo sebe? Čestná odpověď odhalí sobectví ve vašem srdci. Ať už se jedná o pohřeb nebo jinou obtížnou situaci ve vašem životě, při sebestředném přístupu se můžete vždy dostat do krize. Chtěl byste si to s někým vyměnit? Byli jste někdy deprimováni svou finanční situací? Při objektivním pohledu na svou situaci typického občana žijícího ve vyspělé zemi musíte uznat, že si vlastně nemáte nač stěžovat. I v době největšího nedostatku jste měli víc než většina lidí na této planetě. Každý z nich by si to s vámi okamžitě vyměnil a to i v době vaší nejhorší nouze. Většinu svých krizových situací pokládáte za krizi jen vy. Když si stěžujete, že vaše potřeby nebyly naplněny, lidé ve vašem okolí se diví, co že jako má být tím velkým problémem. 1

7 Spočívá v tom, že vaše sebestřednost udělala z komára velblouda: Oba moje televizory jsou už staré a opotřebované. Potřebuji nové. Jsem zklamaný, protože si ještě nemohu koupit novou audiosoupravu. Moje auto je už staré; je načase koupit si jiné. Váš pohled na věci by se změnil, kdybyste přestali hledět jen na sebe a vaši vlastní krizi a snažili se pomoci někomu, kdo má daleko horší potíže. Váš problém by se rychle zmenšil, jakmile byste poskytli podporu a pomoc někomu, kdo se ocitl na dně po stránce finanční, citové, duchovní nebo tělesné. Pak by vám najednou došlo, že na tom ve skutečnosti nejste tak špatně, jak jste si mysleli. Kopání do mrtvého Sebestřední lidé se snadno urazí. Dokážou se rozčilovat i nad těmi nejmenšími drobnostmi. Pak známou a vyšlapanou cestičkou pokračují až k depresi, pocitu marnosti a prohře. Proč? Protože je úplně pohltilo jejich ego. Začnete-li upadat do další krize, ušetřili byste si mnoho trápení, kdybyste se zastavili, o krok poodstoupili a snaži-li se být objektivní. Hledejte odpovědi na nepříjemné otázky: Kde v této věci stojím, jaké je moje osobní stanovisko? Proč se cítím tak resignovaně a poraženě? Šlápli mi na kuří oko mého já? Pokud budete sami se sebou takto jednat, když vám někdo nebo něco hne žlučí, mnohé z vašich krizí přestanou být krizemi. Mrtví lidé nic necítí. S mrtvolou můžete dělat cokoliv špatného, ale nedočkáte se žádné reakce. Můžete do ní kopat, plivat na ni, bít ji do tváře, můžete s ní dělat cokoliv, ale s ní to ani nehne, protože je mrtvá. Podle Písma se i vy máte považovat za mrtvé Ř 6,8 2Tm 2,11. Proč se tedy tak snadno urážíte, když vám někdo něco řekne nebo udělá? Proč máte tolik problémů ve vztazích? Jednoduše proto, že vaše pýcha je stále ještě živá. Je to vaše volba Hádky vznikají z pouhé pýchy Př 13,10. Pociťujete hořkost, zranění nebo hněv? Boží Slovo vám nenechává žádný prostor k vyhýbání se odpovědnosti. Měli byste se tomu raději dříve nežli později postavit, protože žádný jiný důvod než pýcha tu není. Nenarodil jste se už takový, není to vaše povaha a nemůžete se vymlouvat ani na okolnosti. Hádáte se, protože jste pyšní. Pýcha není hlavním, nýbrž jediným důvodem. Náš vzor, Ježíš, žil vírou. Když byl zde na zemi, nikdy nejednal a nepůsobil z čistého božství, tj. jen jako Bůh. Kristus žil svůj život mezi námi jako člověk a vírou v Boha. Když Jej ukřižovali, modlil se: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají L 23,34. Štěpán zanedlouho poté ukázal naši schopnost zachovat se stejně. Když ho kamenovali, modlil se: Nepočítej jim tento hřích, Pane S 7,60. Ježíš zvolil odpuštění a my musíme odpouštět stejně. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám E 4,32. Bůh vám nechce přikazovat něco, co nedokážete udělat. V Něm máte moc odpouštět a chodit v lás-ce ke všem lidem. Tato schopnost vám byla dána tak se v ní tedy s vírou cvičte. Vzájemné vztahy bez zjišťování viníka Už jste někdy slyšeli o vztazích, kde se při kolizi nezjišťuje viník? Asi vám bude spíš známý termín povinné ručení s okamžitou náhradou škody bez zjišťování viníka dopravní nehody (v USA, v ČR není). Stručně řečeno to znamená, že nezávisle na tom, kdo nehodu zavinil, pojišťovna poškozenému uhradí vzniklé náklady (do výše pojistného krytí stanoveného v pojistné smlouvě). Podobně je tomu u vzájemných vztahů bez zjišťování viníka, kdy si zvolíte postoj lásky a odpuštění vůči všem lidem bez ohledu na to, jak dobře nebo špatně se k vám chovají. Podle M 18,21-22 je výše Božího pojistného krytí až sedmdesát krát sedm. Protože to tak dělal Ježíš, který nyní žije svůj život ve vás a skrze vás, můžete to tak dělat i vy. Způsob tohoto světa je chovat se k lidem tak, jak si to zaslouží. To je vyjádřeno v lidovém přísloví Ruka ruku myje či Já na bráchu, brácha na mně, nebo naopak Na hrubý pytel hrubá záplata. Pokud se ve svém životě budete chovat k lidem tak, jak si to zasluhují, všechno pokazíte. Proč? Lidé si nezaslouží být milováni nikdo z nás si to nezasluhuje. Bez Ježíše nejsme hodni ani toho, aby na nás plivali. Můžete se srovnávat, s kýmkoliv chcete, ale bez Krista vy sami ani nikdo jiný nemá slávu Boží. 2

8 Andrew, cestoval jste po celém světě, učil Boží Slovo, uzdravoval nemocné a ztraceným sloužil ke spasení. Už celá desetiletí jste naplněn Duchem svatým a prožil jste mnoho mocných setkání s Bohem. Určitě víte, jak správně jednat. Nechci vám brát iluze, ale jsem jen člověk stejně jako vy. Zeptejte se mé ženy, ta vám to může potvrdit. Jamie se mnou prožila to nejlepší i nejhorší, i všechno mezi tím. Ona ví, že mám stále ještě problémy. Nezasloužím si být milován. Ve skutečnosti je tomu tak, že kdyby se ke mně moje žena zachovala, jak jsem si to zasloužil, byla by se se mnou už před léty rozvedla. Proč? Protože se o ni dost dobře nestarám. Písmo mi říká, že ji mám milovat, jako Kristus miloval církev E 5,25, a že v tom mám být dokonalý. Kdyby k tomu však Jamie zaujala stanovisko typu: Protože ses ke mně nechoval tak, jak bys ses podle Bible chovat měl, je moje nespokojenost s tebou oprávněná, víte, k čemu by to vedlo? Láska, milosrdenství a milost vytváří daleko lepší vztahy, než kdybychom se k sobě chovali tak, jak si to zasloužíme. Zlostní spratkové Zuřiví lidé jsou sebestřední. Můj bratr, když byl ještě mladý, měl problém se sebeovládáním. Když pominul jeho záchvat vzteku, vždycky říkal: Je mi to líto. Kdybych věděl, že tě tím, co dělám, zraním, neudělal bych to. Tuto výmluvu jsem od něj slyšel snad stokrát. Bratr tím chtěl říci: Zuřil jsem, takže jsem nebral ohled na tebe ani na nikoho jiného. Viděl jsem jen sebe a své zájmy ohrožené tím, co se stalo Typicky sobecký přístup. Hněv se vnitřně projevuje také sebelítostí, depresí a citovými zraněními. Kdykoliv je tělesnost zraněna, chce utrpěnou bolest zveličovat a soustředit pozornost na sebe. Nicméně 90 % vaší deprese, zármutku a zranění můžete předcházet milováním druhých. Jak to funguje? Když se přestanete starat o své ego, pomůže vám to získat imunitu vůči zraněním. Jsme-li vykoupené Boží děti, právě naše já poskytuje satanovi vhodný most k uskutečnění jeho invazivních plánů. Při svých vpádech je s oblibou využívá jako přistávací plochu. Kde vládne satan, je vlastní já vyvyšováno jako ten nejdůležitější faktor. Uplatňování pudu sebezáchovy na úkor kohokoliv nebo i všech ostatních lidí připadá naší tělesnosti jako ctnost hodná respektu. V Božím království tomu ale tak není. Proto braňte tento most - jednejte se svou soběstředností a zvítězíte nad mnoha problémy ve vašem životě vyvolanými satanem. Záleží na úhlu pohledu! Bůh ke mně nedávno mocně promlouval při sledování televizního programu na téma trest smrti. Než se s vámi podělím o to, čemu jsem se naučil, rád bych vás nejdříve poněkud seznámil s mým pohledem víry na tuto záležitost. Osobně věřím, že trest smrti je v souladu s Písmem a, je-li použit správně, je pro společnost užitečný. Stejně jako drží hrozba války na uzdě zločinecké mezinárodní mocnosti, tak i trest smrti brání podobným jednotlivcům v šíření zločinu uvnitř společnosti. Jako vojenský veterán, který byl nasazen v aktivní službě během válečného konfliktu, nemám válku rád. Avšak jako občan oceňuji výhody, které naše země získala a uhájila v předcházejících vítězstvích. Pokud by trestní právo nepoužívalo trest smrti, daleko víc nevinných lidí by zbytečně ztratilo svůj život rukama několika málo sobeckých, zlovolných lidí. Televizní kamera ukázala smutný, netečný obličej jakéhosi muže uvězněného pro znásilnění a vraždu, a pak sklouzla na vysokou betonovou stěnu jeho cely smrti. Pak ještě ukázala exekuční místnost a průběh popravy, kterou měl odsouzený již brzy podstoupit. Bylo mi toho muže v jeho tragické situaci líto. Následovaly fotografie malého hocha na dřevěném koníčku. Divil jsem se: Jak z tak nevinného dítěte mohl vyrůst pachatel tak hrozných zločinů? Došlo k sexuálnímu zneužívání a obtěžování. Už ve velmi mladém věku prošel celou řadou nápravných zařízení. Stále více bylo zřejmé, že již v raném dětství v jeho životě působila řada nepříznivých okolností. Všechno se hrozným způsobem zvrtlo ke zlému. Diváci, včetně mě, byli v pokušení tohoto člověka litovat. V hlavě mi jako ozvěnou zněla věta komentátora: Nikdy neměl žádnou šanci. Moje emoce byly pořadem šikovně zmanipulovány. Už jsem tomuto muži nepřál, aby trpěl za to, co spáchal. Pak se mě Pán zeptal: Co by se stalo, kdyby také ukázali fotografie znásilněného a zavražděného děvčatka? Co kdyby komentátor vyprávěl o tom, jak vyrůstala a jaké měla plány do budoucna ona? Pomyslel jsem si: To děvče možná bylo Božím dítětem s nádhernými sny o budoucím zbožném životě. Možná snila o tom, že se provdá za dobrého hocha. 3

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky?

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Host: Mnoho z těchto věcí je pro mě nových, hodně je starých. Takto jdu svým životem a je to úžasné. A teď jsem ve svém životě na místě, kde se

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více