Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel"

Transkript

1 K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry. Boží Syn přišlý v těle jde dál a výš v požadavcích na naše chování tím, že vyžaduje, abychom /e/ neodpírali zlému. Nepřátelům máme vyhovět v tom, co přikazují a vynucují si. Dokonce to rozšiřuje o požadavek, abychom to /f/ činili bez pokrytectví a s trpělivostí. Kristus jde i hlouběji, protože o nepřátelích nemáme mluvit špatně, ale máme jim /g/ dobrořečit a činit jim dobře. Toto nejde naplnit v lidských silách, ale jen v moci zemřelého a vzkříšeného Pána, který jim odplatí podle Své spravedlnosti. Celá šířka a délka, hloubka a výška Kristovy lásky je obsažena v radě /h/ přemáhat zlé dobrým. Úžasným zaslíbením za milování nepřátel v Kristu je, že budeme syny Otce nebeského. Bez Pána nemůžeme nic dělat! Natož milovat nepřítele. Pán svůj plán mi l o v a t a b ý t m i l o v á n uskuteční v dalších, věřícími očekávaných a vyhlížených krocích: skrze Svůj návrat, porážku Satana a zde diskutovaných nepřátel(!); skrze vypuštění Satana, posledního soudu, svržení Satana a smrti; a konečně skrze zničení a znovustvoření nebe a země, sestoupení Nového Jerusaléma, a pak už bude navždy jen b y tí Boží ro diny v Jeho lásce. Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš Jn Mi Na Ak Sf Ag Za Ml * M Mr L J Ř 1-2K G E F K 1-2T 1-2Tm T Fm H(Žd) Jk 1-2P 1-3J Jd Z (odůvodnění ve zpěvníku PÍSEŇ NOVÉHO ŽIVOTA). Správné pořadí knih Písma: TORA (TO): 1-5M * PROROCI (PR) přední: Jz Sd SA KR zadní: Iz Jr El 12MP (Oz Jl Am Aš Jn Mi Na Ak Sf Ag Za Ml) * ŽALMY (ŽA) = SPISY (SP): Ž Jb Př 5SvSv: Ps Rt Pl Kz Er, Dn E-N PA. Návrh na členění Písem Nové Smlouvy (jiné řešení má NZ Štefana Porúbčana): MESIÁŠ (ME): M H(Žd) Jk Jd * PETR (PE): Mr S k P 2P * PAVEL (PA): L S k listy dle vzniku G (může patřit i později) 1T 2T, 1K 2K Ř, K Fm E, 1Tm T, 2Tm * JAN (JN): J 1J 2J 3J Z * a

2 26. Ševat: Od: Jan Brunclik Slovo od Nejvyššího Pana :13 Milý Mirku, jelikož se mi nedaří Tobě dovolat, tak musím použít tuto cestu k Tobě. Nejvyšší Pán ti praví:. Mám velikou trpělivost se všemi, kteří se rozhodli mi vydat SVŮJ život. Já jej v trpělivé lásce vyučuji. Mé slovo je jediná pravda, kterou tady na tomto světě můžeš najit. Cokoliv hledat jiného, je naprosto marné a zbytečné. Nedávej zbytečně příležitost, aby Tě ďábel mohl sužovat. Jemu jde nejvíce o to, aby tě naprosto zničil. Jelikož je to taky duchovni bytost, která nežije v čase, je naprosto uvězněný ve věčnosti. Miluji Tě, SYNU!!! Já jsem nejvyšší láska! A mám jí dostatek pro každého. Já jsem pro Tebe zemřel, větší oběť z Lásky jsem k Tobě už nemohl udělat. AMEN Io sono la via e la vita vera. Nessuno arriva a Dio se non attraverso me! Amen Questa č la parola viva di veritŕ. Vítejte při slavnosti a odpočívejte v Kristu dnes při movměsíci 1. Adar Žalm 131: Píseň vzestupná. Od Davida. Hospodine, mé srdce se nepozdvihlo a mé oči se nepovýšily, ani jsem nezašel do velikášství a k věcem pro mne nedosažitelným. Vskutku jsem upokojil a utišil svou duši jako odstavené dítě při své matce. Jako odstavené dítě je má duše při mně. Amen. Očekávej, Izraeli, na Hospodina, od nynějška až na věčnost. Děkuji za 4 meily zaslané mi během víkendu, a z jednoho jsem přijal a předávám vám následující slovo: Touha po štěstí. 10. Adar Žalm 140: Nastal čas připravit se na to, proč je v Písmech měsíc Adar. Kromě Ezdráš 6,15 3. Adaru je dalších devět míst pouze v knize Ester: Er 3,7.13 8,12 9, (prosím, bratři, hlavně gramateové, opusťte způsoby svého zápisu veršů a převezměte zjevený mi a publikovaný v PÍSNI NOVÉHO ŽIVOTA. Aspoň kvůli chudým. Ušetříme tím množství peněz. Spočítejte, kolik pixelů byste spotřebovali za zapsání výše uvedených 9 veršů.) 3,7 Prvního měsíce zvaného nísan, dvanáctého rokua krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na dvanáctý měsíc zvaný adar. (7. březen -473, o ¾ roku později).13 Do všech provincií říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židy, mladé i staré, ženy i nemluvňata, je třeba zničit, pobít a vyhladit, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí, ať si nechá. 14 Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby se mohli na ten den připravit. 8,12 Tak se staň ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. E s t e r 9,1 Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo: Židé přemohli své protivníky : 14 Král přikázal, ať se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset Hamanových synů bylo pověšeno. 15 Židé v Súsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. 16 Také ostatní Židé v říšských provinciích se shromáždili, aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníků, kořisti se však ani nedotkli. 17 To se stalo třináctého dne měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého dne už měli klid, a tak toho dne pořádali hody a veselice. 18 Židé v Súsách se ale shromáždili třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli až patnáctého, a tak pořádali hody a veselice teprve toho dne. 19 A proto venkovští Židé, kteří nebydlí v hrazených městech, pořádají veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si posílají výslužku. Purim 20 Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe, blízkým i vzdáleným, rozeslal listy, 21 aby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. 22 V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v radost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat hody a veselice, navzájem si posílat výslužku a dávat dárky chudým. 23 Tak Židé přijali svátek, který tehdy začali slavit a o kterém jim napsal Mordechaj: Je to židovský svátek na rozdíl od těch věčných z 3M 23 4M 28, Chce někdo napsat výklad nebo ví někdo o pomazaném výkladu purim? Sion = Izrael + Vyvolaná. K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2a Reedice samizdatu z Závěrečné vyučování Dereka Prince na konferenci Eurovision v Europahale v Karlsruhe. Na úvod přečetli s manželkou Rut závěr Žalmu 19: Ó ať jsou slova úst mých Tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před Tebou, Hospodine, skálo má a vykupiteli můj. b

3 BERÁNEK A HOLUBICE Jan l,29-34: Druhého dne vidí Jan Křtitel přicházet k sobě Ježíše, a dí: Aj, beránek Boží,který snímá hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který mě předstihl, protože byl dříve než já. Ani jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a ponořoval do vody, aby ON byl zjeven Izraeli. A Jan svědčil řka: Viděl jsem Ducha sestupovat z nebe jako holubici, a zůstal na Něm. Také jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal, mi řekl: Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na Něm, to je ten, který ponořuje v Duchu svatém. A já jsem viděl a dosvědčil, že ON JE SYN BOŽÍ. Toto je důležitý moment objevuje se trojjediný Bůh. Přichází Duch svatý, aby podle slova Otce spočinul na Synu. Současně tu máme všechny tři osoby a zároveň dvě stvoření: beránka a holubici. Když sestoupil na Ježíše Duch svatý, přišel viditelný jako holubice. Ta dvě stvoření zobrazují, jaké nás Bůh chce mít. Beránek představuje v Písmech čistotu, pokoru a život položený v oběť. Holubice představuje čistotu, něžnost, plachost a svatost. Takto se Bůh Duch svatý představil lidem plachý, snadno může být zaplašen. Co holubice hledá v člověku? Na čem chce spočinout? Nehledá lva ani slona. Hledá pouze jedno stvoření beránka. Otec řekl Janovi, že na koho uvidí sestupovat Ducha a zůstávat na Něm, to je POMAZANÝ - Mesiáš. Ježíš nedělal nikdy nic, čím by tu holubici zaplašil. Chcete-li mít také Ducha svatého, a chcete-li aby na vás zůstával, musíte to dělat právě tak, až Bůh uvidí povahu beránkovu, která je ve vás skrze Ježíše. Aby Duch setrval, aby u vás po ponoření v Duchu svatém zůstal, musíte vy vytrvale zůstávat skrze Ježíšův život ve vás v povaze beránka. Až po smrt, aniž byste otevřeli svá ústa. Nezaplašte holubici, uchovejte povahu beránkovu. Beránek ani holubice nejsou násilní, jsou tiší, plaší. Opak agrese, asertivity a arogance. A pak přijde i nadpřirozená moc. Na tohle pentakostalisté (letniční, charismatici a p.) zapomínají. V knize Zjevení máme dvě zvířata s podobnými řeckými názvy: theryon bestii, divokou šelmu, a ARNYON beránka. Je mezi nimi naprostý protiklad. Bestie je ve Zjevení zmíněna 35x a beránek 28x. Obě povahy jsou protichůdné. Člověk, staré stvoření má charakter bestie, a nové stvoření utrpením nabývá charakter beránka. Rozhodněte se, který charakter vás ovládne, zda charakter široké brány a cesty nebo charakter úzké branky a strmé úzké cesty. Duch antikristův je velmi aktivní pří práci a snaží se ovládnout lidstvo. Nikdy nebylo tolik násili, ovládání a tvrdosti (opak soucitu) jako dnes. Pod charakter šelmy se nepotřebujeme dostávat, tam jsme se narodili, takoví jsme, i navenek slabošské povahy. Ale protože se nám přiblížilo Království nebeské, můžeme se přijetím Ježíše Krista zcela změnit, umřít bestii v sobě a nechat růst Jej BERÁNKA. A den za dnem zapírat sama sebe a růst v Něm a v Něj, být v Něj oblečeni. Chcete-li být aktivní a silní, stát v čele, už tam jste. Můžete dělat pastory, schopnosti a vědomosti přece máte, že. Zvolíte-li si následování Ježíše, vyroste na vás postupně ovoce Ducha. Voní. Ne potem. I když jste začali dobře, ve víře a v lásce, ovoce trpělivosti dozrává až naposled. Přestanete-li jen na den pěstovat charakter beránka, vrátíte se a zatvrdíte se v charakteru šelmy. To je základní druh duchovního pádu. Denně se zahleď do zrcadla Slova, kdo jsi: šelma nebo beránek. Charakter šelmy je velmi aktivní v charismatickém hnutí a v americkém evangeliu. Ani my nejsme z tohoto pokušení vyňati, a největší je po každém duchovním vítězství a pokroku. Kdo nás učí? Čemu nás učí? Necháme se zformovat úspěchy charakteru bestie, nebo budeme trpět s Kristem a necháme se proměňovat v beránky? Rozhodněme se zde a nyní. A pak vytrvejme. Obávám se, že většina věřících dnes tuto volbu vůbec nevidí. Dnes v církvi převládá touha prosperovat, panovat, ovládat, vládnout, postupovat v kariéře k většímu a většímu vlivu. Jistě, to byl původní směr pro lidstvo, daný Stvořitelem, ale skrze pád člověka byl porušen. Historie světa jsou vlastně dějiny lidí, kteří ovládali národy, a ke zvětšení svého panství využili každé možnosti, jedna válka za druhou. Touha a vynalézavost, jak panovat, je v nás. A jsou i duchovní způsoby, jak panovat a ovládat. Znáte slovo manipulace? Jen slepý nevidí v církvi mnoho ovládání, manipulace, lidských ustanovení, dělajících si nárok jako Boží Slovo. Neděle, desátky, jiné posuzování našich a ostatních. Pastoři ovládají, způsobují v lidech pocity viny, když např. nepřispějí do sbírky, vážou lidi na sebe a na své pojetí služby. Někteří kazatelé jsou na to experti. 1

4 Chtěl bych říci lidem v charismatickém hnutí: nebudeme-li pěstovat charakter beránka a následovat jen ty, kdo ho již mají, opanuje nás charakter bestie, a my přejdeme, pokud už tam nejsme, pod vládu antikrista. Rozhodující je duch, ne formy činnosti ani dokonalé učení. Duch Kristův, duch beránka, duch, na němž setrvává holubice a sdílí s námi království nebes. Jsme-li neseni duchem antikrista, bojíme se lidí a bojíme se o sebe, nejsme poddáni Bohu a nemůžeme proto říci ďáblu: nepoddám se ti! Následující slova jsem ještě nikdy neřekl. A jsem si jist, že mě sem Bůh poslal proto, abych právě tato slova řekl nyní zde: Lidé z východní Evropy, do vaší země přijde mnoho služebníků, převážně z U.S.A., ale i z Kanady, Švédska, Anglie a z dalších zemí, Koreje, a jejich záměrem bude ne vás vést skrze Krista k Otci, ale vás opanovat. Nepodřiďte se jim, nejsou posláni od Boha, je to jiný duch. Není to duch beránkův! V Za 4,6 říká Pán: Ne silou ani mocí, ale Duchem mým.. ne silou fyzickou, ani politickou, ne vojenskou mocí ani manažeringem, ne valutami, nýbrž Jeho Duchem se stane Jeho záměr. Duch Boží pracuje jiným způsobem. Začíná naším pokáním v komůrce a ne řečníkem s mikrofonem. M 20,25-28: Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Čím výše se chceš na úzké strmé stezce po Boží Hoře dostat, tím níž musíš na zemi a mezi sourozenci sestoupit. Chceš-li být první, buď nejdřív poslední. Podivíš se, kam až tě bestie v tvých sourozencích vytěsní. Charakter beránkův je pravý opak toho, co je od přirozenosti v nás. Všichni dnes v církvi mluví o moci, o rozšíření služby, o růstu sborů, formují se velké organizace a točí se v nich velké peníze. Osobně nevěřím, že toto pochází z Boha, ergo kladívko věřím, že je to dílo antikrista skrze mé spolubratry. V několika posledních měsících Bůh Rut a mně ukázal, abychom od toho odešli. (Tak je to jednoduché. Děláš to jako ostatní, jedeš v tom, miluješ Pána a hledáš Jeho Království, On ti to ukáže, a ty od toho, co se mu nelíbí, odejdeš. Zároveň ztratíš rodiče, ženu, děti, bratry, přátele, kteří neuviděli a v Hořícím městě zůstávají.) Že už nemáme takto přisluhovat. Řekl jsem: Bože, všechno dávám Tobě. Nepokusím se to ovládat. Ty dělej, co uznáš za vhodné. Rut je mi svědkem, že to tak bylo. A v těch několika měsících jsem byl překvapen, jak se ta služba (Derek Prince Ministries) rozšířila beze mne. Duch svatý k tomu pomazal a použil zástup jiných sourozenců a překladatelů, kteří tak Pánu slouží účinněji než budováním vlastních s.r.o. My jsme mezitím dostali od Pána službu přímluvy. Už jste někdy přemýšleli o proporcích Ježíšovy služby? Třicet let rodinného života, tři roky veřejné služby zástupům a výchovy učedníků, 1980 let přímluvy po Boží pravici. Když Pavel ve 2K 3,3 obhajuje svou službu před superduchovními reptáky, říká: chcete-li vědět něco o mé službě, nevšímejte si mě, ale jděte do Korintu, toho města špíny, vulgarity a neřesti. Ti, jimž jsem sloužil, jsou jiní. Čistí. Je to napsané v srdcích mužů a žen. To je výzva pro mne. Odneseme si jen to, co Duch svatý vtiskne z Ježíšova charakteru do našich srdcí. Nechci jít proti Duchu svatému. Nechci teď na vás působit tak, aby to šlo do emocí, ale aby to šlo do hloubky, do srdcí lidí. O to jde. Všechno ostatní je na nic. Pavel říká: ať se nic neděje na základě osobních ambicí (říkají tomu: mám vizi!). Tábor pentakostalismu, letniční, charismatické hnutí je plné osobních ambicí. Poslouchejte je: to je moje služba, můj sbor, moje dary, tiráže všech knih jsou plny mých tiskových práv, to jsou moji lidé, které jsem JÁ obrátil a které já vyučuji To je největší překážka v Boží práci. Možná vy z Východní Evropy řeknete, že vás se to netýká. Nevěřte tomu. Přijde to velmi brzy! Neubráníte se tomuto americkému globalizovanému větru. Jedině podle 1K 1,25. Pavel tu mluví o slabosti a bláznovství: To bláznovství Boží je moudřejší než lidé a Boží mdloba je silnější než lidé. Co je ta Boží slabost? Je to kříž. Žádné jiné náboženství toto nemá. Kříž je definitivní slabost, je to vrchol bláznovství, je to ubohé a směšné, aby Bůh sestoupil v těle F 2,6-11. Tak Pavel říká, že našel zalíbení samozřejmě ne v žádné nemoci, jak máte chybně přeloženo, ale ve slabosti, v osudu beránka mezi vlky. Četl jsem verš 10. mnoho let a volal jsem k Bohu a vyznával, že já nejsem jako Pavel schopen toto vyznávat čestně a upřímně, protože ve mně bylo mnoho přirozené síly. Nedávno jsem prošel zkušeností nemoci a i po uzdravení jsem zůstal velice slabý. To byla pro mne i pro Rut obrovská zkušenost. 2

5 Nyní už začínám být pomalu schopen proklamovat=vyznávat, že jsem ve slabosti našel zalíbení a že: tehdy, když jsem takto sláb, jsem silný. Boží síla se dovršuje v mé slabosti. Ještě několik slov o beránkovi: Ve Zjevení 5,5 je jen Lev z Judy kompetentní rozpečetit svitek. Jan se podíval, a viděl zabitého beránka. Jen beránek může sedět na trůnu. Vyvolení budou následovat Beránka, kamkoliv půjde. Nemůžete následovat Beránka a mít přitom charakter bestie. Konečný obraz nám dá Z 21,14: Městská brána měla dvanáct základů - a na nich jména dvanácti apoštolů Beránkových. Slyšíte? Oni jsou v základech, na dně, nesou a podpírají druhé, drží je. Nejsou nad lidmi, nemají autoritu plynoucí z tolerančního patentu či jiných právních aktů šelmy, nedrží je pod sebou, ale naopak nad sebou. Pravý apoštol je na dně. V tom je jeho síla a nesesaditelnost. Dnes mnoho učitelů a pastorů drží lidi pod sebou. Dám vám dvě otázky: l. Když kážete, snažíte se sloužit nebo panovat? 2. Když jiní káží nám, snaží se nám sloužit nebo panovat? Nemusíte přijmout žádného kazatele, který přijde ze Západu, ani překládat a vydávat jejich knihy. Ptejte se Ducha svatého, proč přišli. Pokud přišli proto, aby si vás připsali na konto svých úspěchů a vyfotografovali si vás do svého oběžníku, nepřišli sloužit Tělu Kristovu. Budou se vás snažit ovládnout, mají na to školy a fondy, ale vy se nemusíte dát. Vy, kdo jste hlavami svých domů a vedete místní Vyvolané jste zodpovědní za to, kdo ve shromáždění místní církve ve vaší obci káže. Vy se budete Bohu odpovídat. Měl jsem velkou tíhu na svém srdci. Věřím, že Bůh chce dělat něco nádherného ve Východní Evropě. Nenechte si to vzít kazateli, ani těmi svými prokompromisovanými totalitou, ani osobnostmi západních pastorů a jejich tuzemských napodobovatelů. Pěstujte charakter beránka a spolupracujte s lidmi, kteří mají tutéž povahu! Myslím, že jsem řekl vše, co jsem měl říci. Konec slova. Redakční poznámka mv- : Převzato a upraveno podle strojopisu, který mi poskytli účastníci konference Luděk a Eva Halbrštátovi z Prardubice, Doubravice 73. Jim tímto děkujeme a žehnáme ze Siona. Během letošní (1992) slavnosti pesah jsme v obecenství pročetli a přijali Boží Slovo z překladu knížky Dereka Prince CHCEŠ-LI TO NEJLEPŠÍ BOŽÍ, (pak udělej toto: ) Konec reedice 24.Ševatu 5770 mv- Věnováno brněnské Vyvolané a bratru Vladimíru Šedivému, než sám přispěje do KBK svým přínosem. Dovoleno a doporučeno přeposílat, kopírovat, tisknout a svolat místní Vyvolanou k pokání a ke vzájemné službě k pokroku v charakteru beránka a ke společnému odporu proti charakteru bestie v nás. K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 /2b Napsal Andrew Womack. 3

6 Soběstřednost Sebestřednost jako kořen veškerého zármutku V obtížných situacích se vždy projeví, co má člověk v srdci. Mimořádně obtížná finanční situace, rozpad rodinných vztahů nebo smrt milované osoby může být pro jednoho člověka krizí, kdežto pro druhého příležitostí k dokázání moci Božího Slova. V čem je mezi nimi rozdíl? Na tuto otázku chce Andrew Wommack ve své knížce odpovědět. Jde přímo k jádru věci a jasně učí, jak velmi rozdílně mohou lidé reagovat na tlak stejných nepřízni-vých okolností. Dozvíte se, co znamená verš Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já - Kristus žije ve mně., a jak toto poznání může změnit způsob, jakým reagujete v krizi. I v těch nejhorších situacích můžete mít lásku, radost a pokoj. Ježíš nebo já? Slyšeli jste mě říci: Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jsem řekl: Jdu k Otci,' neboť můj Otec je větší než já J 14,28. Noc před svým ukřižováním mluvil Ježíš ke svým učedníkům asi takto: Hoši, kdybyste mě skutečně milovali, nebyli byste teď zarmouceni. Cítíte se tak, protože si myslíte: Podívej se, čeho všeho jsem se vzdal, abych byl Tvým učedníkem svých plánů, nadějí a snů. S mojí rybářskou živností je teď konec. Co teď se mnou jen bude, nejsi-li Ty ve skutečnosti Mesiášem a já nejsem součástí základu Tvé církve? Jako dalšího ukřižují mne? Dnes ráno jste se hádali, kdo z vás je první a hoden nejlepšího místa v království. Nebuďte tak sebestřední! Radujte se, že odcházím ke svému Otci! Jejich zármutek byl způsoben sebestředností. Kdyby učedníci skutečně milovali Ježíše víc než sebe, radovali by se, když jim pověděl, že odejde k Otci. Místo toho byli z hrozící ztráty smutní a každý z nich si myslel: Pán mě opouští. Co teď budu dělat? Nastávalo nejtěžší období života učedníků zrazení, zatčení a ukřižování Krista ale oni měli větší starost o to, co bude s nimi, než co se stane Ježíši. Byli zcela pohlceni obavou o vlastní já. Pán chce i vás konfrontovat s vaší vlastní sebestředností. Postavili jste se už někdy vědomě vlastnímu já? Nakolik se ve vašem životě projevuje pýcha, vztek, deprese a zármutek? Skutečně milujete Pána více než sama sebe? V obtížných situacích se ukáže, co se ve skutečnosti ve vašem srdci skrývá. Nezáleží na tom, zda se potýká-te s finančními potížemi, rozvratem vztahu, nebo se smrtí milované osoby; vždy jen vy sami rozhodujete o tom, zda z toho pro vás vznikne krize nebo ne. Bůh vám již dal vše potřebné k překonání každé životní situace, ale je na vás, abyste to použili. Budete pokračovat ve svém sobeckém životě, nebo se stanete živoucí obětí? Ježíš nebo vaše já rozhodnutí je na vás. Co je kořenem? Kořenem smutku je sebestřednost. Když zemře milovaná osoba, vzlykáme: Jak jen budu bez ní dál žít? Poddávajíce se silným emocím, soustředíme pozornost na smrt a ztrátu a naříkáme, že milovanou osobu na zemi již nikdy neuvidíme. Při tom jsme přesvědčeni, že oplakáváme mrtvého, ale ve skutečnosti litujeme sami sebe. Pokud zesnulý nebyl ztracen (neznovuzrozený) a nešel do pekla, je hodně důvodů k oslavě. Váš milovaný stojí nyní v přítomnosti Ježíše a přijímá svoji odměnu. Dovedete si představit, jaká by byla atmosféra na pohřbu věřícího, kdyby lidé nebyli tak sebestřední? Nádherné díkůvzdání, chvály a radost místo zoufalství. Skutečným důvodem zármutku je sobectví. Bolest nad ztrátou se pozůstalým zdá skutečnější než to, že drahý zesnulý prožívá v nebi štěstí a pokoj. Měli byste se sami sebe zeptat: Je mi líto jeho, nebo sebe? Čestná odpověď odhalí sobectví ve vašem srdci. Ať už se jedná o pohřeb nebo jinou obtížnou situaci ve vašem životě, při sebestředném přístupu se můžete vždy dostat do krize. Chtěl byste si to s někým vyměnit? Byli jste někdy deprimováni svou finanční situací? Při objektivním pohledu na svou situaci typického občana žijícího ve vyspělé zemi musíte uznat, že si vlastně nemáte nač stěžovat. I v době největšího nedostatku jste měli víc než většina lidí na této planetě. Každý z nich by si to s vámi okamžitě vyměnil a to i v době vaší nejhorší nouze. Většinu svých krizových situací pokládáte za krizi jen vy. Když si stěžujete, že vaše potřeby nebyly naplněny, lidé ve vašem okolí se diví, co že jako má být tím velkým problémem. 1

7 Spočívá v tom, že vaše sebestřednost udělala z komára velblouda: Oba moje televizory jsou už staré a opotřebované. Potřebuji nové. Jsem zklamaný, protože si ještě nemohu koupit novou audiosoupravu. Moje auto je už staré; je načase koupit si jiné. Váš pohled na věci by se změnil, kdybyste přestali hledět jen na sebe a vaši vlastní krizi a snažili se pomoci někomu, kdo má daleko horší potíže. Váš problém by se rychle zmenšil, jakmile byste poskytli podporu a pomoc někomu, kdo se ocitl na dně po stránce finanční, citové, duchovní nebo tělesné. Pak by vám najednou došlo, že na tom ve skutečnosti nejste tak špatně, jak jste si mysleli. Kopání do mrtvého Sebestřední lidé se snadno urazí. Dokážou se rozčilovat i nad těmi nejmenšími drobnostmi. Pak známou a vyšlapanou cestičkou pokračují až k depresi, pocitu marnosti a prohře. Proč? Protože je úplně pohltilo jejich ego. Začnete-li upadat do další krize, ušetřili byste si mnoho trápení, kdybyste se zastavili, o krok poodstoupili a snaži-li se být objektivní. Hledejte odpovědi na nepříjemné otázky: Kde v této věci stojím, jaké je moje osobní stanovisko? Proč se cítím tak resignovaně a poraženě? Šlápli mi na kuří oko mého já? Pokud budete sami se sebou takto jednat, když vám někdo nebo něco hne žlučí, mnohé z vašich krizí přestanou být krizemi. Mrtví lidé nic necítí. S mrtvolou můžete dělat cokoliv špatného, ale nedočkáte se žádné reakce. Můžete do ní kopat, plivat na ni, bít ji do tváře, můžete s ní dělat cokoliv, ale s ní to ani nehne, protože je mrtvá. Podle Písma se i vy máte považovat za mrtvé Ř 6,8 2Tm 2,11. Proč se tedy tak snadno urážíte, když vám někdo něco řekne nebo udělá? Proč máte tolik problémů ve vztazích? Jednoduše proto, že vaše pýcha je stále ještě živá. Je to vaše volba Hádky vznikají z pouhé pýchy Př 13,10. Pociťujete hořkost, zranění nebo hněv? Boží Slovo vám nenechává žádný prostor k vyhýbání se odpovědnosti. Měli byste se tomu raději dříve nežli později postavit, protože žádný jiný důvod než pýcha tu není. Nenarodil jste se už takový, není to vaše povaha a nemůžete se vymlouvat ani na okolnosti. Hádáte se, protože jste pyšní. Pýcha není hlavním, nýbrž jediným důvodem. Náš vzor, Ježíš, žil vírou. Když byl zde na zemi, nikdy nejednal a nepůsobil z čistého božství, tj. jen jako Bůh. Kristus žil svůj život mezi námi jako člověk a vírou v Boha. Když Jej ukřižovali, modlil se: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají L 23,34. Štěpán zanedlouho poté ukázal naši schopnost zachovat se stejně. Když ho kamenovali, modlil se: Nepočítej jim tento hřích, Pane S 7,60. Ježíš zvolil odpuštění a my musíme odpouštět stejně. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám E 4,32. Bůh vám nechce přikazovat něco, co nedokážete udělat. V Něm máte moc odpouštět a chodit v lás-ce ke všem lidem. Tato schopnost vám byla dána tak se v ní tedy s vírou cvičte. Vzájemné vztahy bez zjišťování viníka Už jste někdy slyšeli o vztazích, kde se při kolizi nezjišťuje viník? Asi vám bude spíš známý termín povinné ručení s okamžitou náhradou škody bez zjišťování viníka dopravní nehody (v USA, v ČR není). Stručně řečeno to znamená, že nezávisle na tom, kdo nehodu zavinil, pojišťovna poškozenému uhradí vzniklé náklady (do výše pojistného krytí stanoveného v pojistné smlouvě). Podobně je tomu u vzájemných vztahů bez zjišťování viníka, kdy si zvolíte postoj lásky a odpuštění vůči všem lidem bez ohledu na to, jak dobře nebo špatně se k vám chovají. Podle M 18,21-22 je výše Božího pojistného krytí až sedmdesát krát sedm. Protože to tak dělal Ježíš, který nyní žije svůj život ve vás a skrze vás, můžete to tak dělat i vy. Způsob tohoto světa je chovat se k lidem tak, jak si to zaslouží. To je vyjádřeno v lidovém přísloví Ruka ruku myje či Já na bráchu, brácha na mně, nebo naopak Na hrubý pytel hrubá záplata. Pokud se ve svém životě budete chovat k lidem tak, jak si to zasluhují, všechno pokazíte. Proč? Lidé si nezaslouží být milováni nikdo z nás si to nezasluhuje. Bez Ježíše nejsme hodni ani toho, aby na nás plivali. Můžete se srovnávat, s kýmkoliv chcete, ale bez Krista vy sami ani nikdo jiný nemá slávu Boží. 2

8 Andrew, cestoval jste po celém světě, učil Boží Slovo, uzdravoval nemocné a ztraceným sloužil ke spasení. Už celá desetiletí jste naplněn Duchem svatým a prožil jste mnoho mocných setkání s Bohem. Určitě víte, jak správně jednat. Nechci vám brát iluze, ale jsem jen člověk stejně jako vy. Zeptejte se mé ženy, ta vám to může potvrdit. Jamie se mnou prožila to nejlepší i nejhorší, i všechno mezi tím. Ona ví, že mám stále ještě problémy. Nezasloužím si být milován. Ve skutečnosti je tomu tak, že kdyby se ke mně moje žena zachovala, jak jsem si to zasloužil, byla by se se mnou už před léty rozvedla. Proč? Protože se o ni dost dobře nestarám. Písmo mi říká, že ji mám milovat, jako Kristus miloval církev E 5,25, a že v tom mám být dokonalý. Kdyby k tomu však Jamie zaujala stanovisko typu: Protože ses ke mně nechoval tak, jak bys ses podle Bible chovat měl, je moje nespokojenost s tebou oprávněná, víte, k čemu by to vedlo? Láska, milosrdenství a milost vytváří daleko lepší vztahy, než kdybychom se k sobě chovali tak, jak si to zasloužíme. Zlostní spratkové Zuřiví lidé jsou sebestřední. Můj bratr, když byl ještě mladý, měl problém se sebeovládáním. Když pominul jeho záchvat vzteku, vždycky říkal: Je mi to líto. Kdybych věděl, že tě tím, co dělám, zraním, neudělal bych to. Tuto výmluvu jsem od něj slyšel snad stokrát. Bratr tím chtěl říci: Zuřil jsem, takže jsem nebral ohled na tebe ani na nikoho jiného. Viděl jsem jen sebe a své zájmy ohrožené tím, co se stalo Typicky sobecký přístup. Hněv se vnitřně projevuje také sebelítostí, depresí a citovými zraněními. Kdykoliv je tělesnost zraněna, chce utrpěnou bolest zveličovat a soustředit pozornost na sebe. Nicméně 90 % vaší deprese, zármutku a zranění můžete předcházet milováním druhých. Jak to funguje? Když se přestanete starat o své ego, pomůže vám to získat imunitu vůči zraněním. Jsme-li vykoupené Boží děti, právě naše já poskytuje satanovi vhodný most k uskutečnění jeho invazivních plánů. Při svých vpádech je s oblibou využívá jako přistávací plochu. Kde vládne satan, je vlastní já vyvyšováno jako ten nejdůležitější faktor. Uplatňování pudu sebezáchovy na úkor kohokoliv nebo i všech ostatních lidí připadá naší tělesnosti jako ctnost hodná respektu. V Božím království tomu ale tak není. Proto braňte tento most - jednejte se svou soběstředností a zvítězíte nad mnoha problémy ve vašem životě vyvolanými satanem. Záleží na úhlu pohledu! Bůh ke mně nedávno mocně promlouval při sledování televizního programu na téma trest smrti. Než se s vámi podělím o to, čemu jsem se naučil, rád bych vás nejdříve poněkud seznámil s mým pohledem víry na tuto záležitost. Osobně věřím, že trest smrti je v souladu s Písmem a, je-li použit správně, je pro společnost užitečný. Stejně jako drží hrozba války na uzdě zločinecké mezinárodní mocnosti, tak i trest smrti brání podobným jednotlivcům v šíření zločinu uvnitř společnosti. Jako vojenský veterán, který byl nasazen v aktivní službě během válečného konfliktu, nemám válku rád. Avšak jako občan oceňuji výhody, které naše země získala a uhájila v předcházejících vítězstvích. Pokud by trestní právo nepoužívalo trest smrti, daleko víc nevinných lidí by zbytečně ztratilo svůj život rukama několika málo sobeckých, zlovolných lidí. Televizní kamera ukázala smutný, netečný obličej jakéhosi muže uvězněného pro znásilnění a vraždu, a pak sklouzla na vysokou betonovou stěnu jeho cely smrti. Pak ještě ukázala exekuční místnost a průběh popravy, kterou měl odsouzený již brzy podstoupit. Bylo mi toho muže v jeho tragické situaci líto. Následovaly fotografie malého hocha na dřevěném koníčku. Divil jsem se: Jak z tak nevinného dítěte mohl vyrůst pachatel tak hrozných zločinů? Došlo k sexuálnímu zneužívání a obtěžování. Už ve velmi mladém věku prošel celou řadou nápravných zařízení. Stále více bylo zřejmé, že již v raném dětství v jeho životě působila řada nepříznivých okolností. Všechno se hrozným způsobem zvrtlo ke zlému. Diváci, včetně mě, byli v pokušení tohoto člověka litovat. V hlavě mi jako ozvěnou zněla věta komentátora: Nikdy neměl žádnou šanci. Moje emoce byly pořadem šikovně zmanipulovány. Už jsem tomuto muži nepřál, aby trpěl za to, co spáchal. Pak se mě Pán zeptal: Co by se stalo, kdyby také ukázali fotografie znásilněného a zavražděného děvčatka? Co kdyby komentátor vyprávěl o tom, jak vyrůstala a jaké měla plány do budoucna ona? Pomyslel jsem si: To děvče možná bylo Božím dítětem s nádhernými sny o budoucím zbožném životě. Možná snila o tom, že se provdá za dobrého hocha. 3

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Úspěšný život. George O. Wood

Úspěšný život. George O. Wood Úspěšný život George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, The successful life od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1984, ISBN O-930756-82-7. Přeložil Lukáš Makovička.

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí 32. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 88,3 Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! Uvedení do bohoslužby A Kněz se jednou ve škole zeptal: Děti, kdo je člověkem

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí 14. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 48,10-11 Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země. Uvedení do bohoslužby A Kdo dělá

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT Děkuji za ty krásné chvály, děkuji našim mladým, cením si jejich lásky k Bohu a touhy sloužit Mu. Jsme Božím mistrovským dílem, On nás tak stvořil. Dnes bych

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři,

Milé čtenářky a milí čtenáři, -e- Milé čtenářky a milí čtenáři, (Úmyslně píši obojí, protože v objednávkách se objevili i muži a tak mohu vesele používat i a ne y) máte před sebou první číslo magazínu pro ženy Tabita. Samozřejmě jsme

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ číslo 6 2012 Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové.

Více

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon Skautský zákon 1 Autor této knížky, kapitán R. E. Philipps, padl, či jak my skauti říkáme, byl povolán k vyšší službě 6. července 1916, když statečně vedl mužstvo

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M.

ediční řada A.M.I.M.S. M. ediční řada A.M.I.M.S. M. Návod na dobrý život svatý Alfons Maria de Liguori A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné Matky Naděje) Vranov n.d. Přímětice

Více