Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně závazná vyhláška č.l/20i3"

Transkript

1 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o požární ochraně), 1 odst. 2.písm.d) a 15 nařízení vlády Č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády Č. 498/2002 Sb, a podle 10 zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku požární ŘÁD OBCE Čl.l Úvodní ustanovení Požární řád obce Nový Kramolín upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle 15 odst.l nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č.498/2002 Sb. Čl.II Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec ový Kramolín, která plní v samostatné a přenesené působnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna následujícími jednotkami požární ochrany: a) jednotka sboru dobrovolných hasičů ( dále jen SDH» obce se sídlem v Novém Kramolíně, podle ČL: V této vyhlášky b) jednotku PO l.stupeň Domažlice 3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 - obec: a) pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně lx ročně a vždy po závažných událostech majících vztah k požární ochraně obce, b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starosta a velitel SDH ový Kramolín. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce ČL.III Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje a) pálení větví a klestu v lesích a rozdělávání ohňů v přírodě,pálení hořlavého odpadu (mimo lesní těžbu),manipulace s otevřeným ohněm.je upraveno nařízením Plzeňského kraje č

2 o o b)skladování a přečerpávání hořlavých kapalin do požární techniky v hasičské zbrojnici a do sekaček a samojízdného žacího stroje v kovárně 2) Požární bezpečnost při činnosti uvedené v odst 1 ).písmeno a) je zabezpečena nahlášením předem na HZS Plzeňského kraje. 3)Požární bezpečnost při provozování činností uvedených v odst. 1) písmeno b) zabezpečuje obec prostřednictvím svého statutárního zástupce o z ČL.IV Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v či.vii. 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v či. V a II. Jednotka sboru dobrovolných ČI. V hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce evidenční číslo uvedenou v čl.ii, odst.2, písm.a) tohoto požárního řádu 2) Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 1 tohoto požárního řádu. 3) Členové se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky. ČI.VI. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. v souladu s nařízením PK č.3/2011 1) Obec stanovuje zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. a) přirozené: ~ vodní nádrž- rybník v dolní části obce u nádraží p.č. 407 ~ vodní nádrž - rybník na návsi obce p.č. 34 b) umělé: ~ hydrantová síť ( vodovodní řad obce)

3 I ~ hydrant - ventil vložený do vodovodního řadu, umožňující napojení požární techniky a tím i zajištění stálé dodávky požární vody, plánek hydrantů je uložen v hasičské zbrojnici a v ohlašovně požárů- obecní úřad Nový Kramolín 13, aje přílohou Č. 2 tohoto požárního řádu 2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedeným v čl.v, 3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen,v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje. 4) Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojů vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu ( správce, nájemce, uživatele), nevykonává -li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám. 5) Odběrní místo na vodovodu pro veřejnou potřebu je pro požární účely určený nadzemní nebo podzemní hydrant, požární výtokový stojan. 6) Odběrní místo na vodním toku a u vodní nádrže je čerpací stanoviště 7) K odběrným místům musí být zajištěn trvalý přístup a umožněn odběr vody jednotkám požární ochrany. 8) Čerpací stanoviště musí být trvale udržováno v pohotovém stavu, tj. i v době mrazů, za jarního tání i po dešťových přívalech a povodních a musí být vhodně odvodněno. ~ Zdroje vody jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení, provoz, kontrola, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok, písemný záznam o provedené kontrole musí obsahovat přehled provedených úkonů a závěrů. ~ Vlastník nebo uživatel zdrojů vody je dále povinen neprodleně informovat Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje o změně stavu vodních zdrojů mající vliv na jejich použití pro účely čerpání vody k hašení požárů. ČI. VII. Seznam ohjašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich značení Obec zřizuje následující ohlašovny požáru: Obecní úřad Nový Kramolín, Nový Kramolín JSDH Nový Kramolín Seznam tísňových volání a ostatních telefonních čísel je uveden v příloze Č. 3.

4 ČL. VI II Způsob vyhlášení požárního poplachu Požární poplach se na katastru obce Nový Kramolín vyhlašuje: 1) Požární sirénou obce tímto způsobem: ~ houkáním hasičské auta AVIE ~ signálem" požární POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou ( napodobuje hlas trubky, troubící tón (" HO - ŘÍ", HO - ŘÍ") po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály). 2) V případě výpadku elektrické energie nebo poruchy sirény jinými, všemi dostupnými prostředky ( vozidlová rozhlasová zařízení volání hoří apod). ČL.IX Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č.4. ČL.X Závěrečná a zrušovací ustanovení Touto vyhláškou se ruší OZV č.02/2007 Požární řád obce vydaný 'T' 1ato vyhlášk as a nabvyva účmnosti iči. dnem Jd 4-4j. ČL.XI Účinnost ----_....(0Y...~.{/ Buršík,starosta obce / Vlastimil Faina, mí stostaro sta obce 1 k. k d./s #.tlj W/7", Vyv ěš seno 1 e e troruc y en: : T W/ / Sejmuto dne :!?!l.a:!.t ~ Schváleno v ZO dne:..~~:..~:..?!?/~.

5 Přiloha č. 1 k OZV č. 1/ Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Počet členů pro výjezd v dané kategorii jednotky Nový Kramolín JPO-V Požární technika a věcné prostředky PO- JSDH Nový Kramolín Motorová stříkačka-pp S Ma1otraktor HT pro přepravu stříkačky 1 AVIE hasičské auto 1 Počet JPO Dislokace JPO Kategorie JPO Legenda: Jednotka požární ochrany Název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokovaná Kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany Počet členů Skutečný počet členů jednotky,minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v přiloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Počet členů pro výjezd v dané kategorii Je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 jednotky Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

6 c: ō E co ~ ~.~ o.' Zl I ( / / r :r

7 Příloha č. 3 k OZV č. 1/2013 TísŇovÁ VOLÁNÍ Jednotné evropské číslo tísňového volání Hasiči Policie Záchranná služba Ostatní důležitá telefonní čísla ~ Hasičský záchranný sbor PK ÚO Domažlice ~ Policie ČR 00 Poběžovice ~ Elektrárny- poruchy ~ Plynárny - poruchy ~ Voda- Chvak Domažlice ~ Voda - Praves Domažlice

8 Příloha Č. 4 k OZV Č. 1/2013 v souladu s nařízením PK Č. 1/2011 SEZNAM SILAPROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE požárního POPLACHOVAHO PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁNU 1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města Domažlic a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany. 2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce / města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany: Stupeň Jednotka I. 2 JSDH Poběžovice 5 JSDH Nový Kramolín 2 JSDH Klenčí p. Čerchovem I JSDH Domažlice (B/SIL) II. I JHZS Domažlice 5 JSDH Postřekov 5 JSDH Díly 3 JSDH Hostouň 5 JSDH Meclov 2 JSDH Horšovský Týn \ I

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 Č.j.: OuKn 434/14 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR

Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Učební texty pro posluchače

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ]

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ] Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 380/2002 Sb. - poslední stav textu 380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění

Více

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2 M e t o d i c k á p o m ů c k a Ministerstva vnitra ( č.j.: PO -1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003 ) kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více