ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR"

Transkript

1 ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR Vladimír Smejkal Včelařská Praha 8 Česká republika Abstrakt Systém elektronizace justice v sobě zahrnuje jak elektronizaci stávajících agend, provozovaných v resortu spravedlnosti, tak agendy zcela nové, které jsou součástí zahájeného procesu budování ejustice. Tradičními agendami jsou Obchodní rejstřík, Rejstřík trestů a Judikatura. Novými existujícími informačními systémy v rámci ejustice jsou Insolvenční rejstřík, infosoud - informace o jednáních, infodeska - elektronická úřední deska, epodatelna - elektronická podatelna a elektronický platební rozkaz. Připravují se dále etrestní řízení - propojující Policii, státní zastupitelství a soudy, esbírka - elektronická sbírka zákonů včetně aktuálních znění. Nejaktuálnějším krokem je zavedení tzv. datových schránek a konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb. ve znění zákona 190/2009 Sb., který nabyl účinnosti , a to současně s významnou novelou občanského soudního řádu. Abstract The e-justice implies both the computerization of the existing routine administration, operating in the department of justice, and an entirely new agendas, which are part of the process initiated creation of ejustice. Traditional agendas are the Companies Register, Penal Register and the Practice of the courts. New existing information systems within the framework of the ejustice index are Register of Bankrupts, infosoud information about meetings, infodeska electronic official board, epodatelna electronic mail room, and electronic payment orders. There is also etrestní řízení (management of electronic penal proceedings) linking police, public prosecution and courts and finally esbírka electronic Code of laws, including the current law versions. Latest step is the introduction of so-called data boxes and the conversion of documents in accordance with Act No. 300/2008 Coll. as amended by Act No. 190/2009 Coll. came into force contemporaneously with amendment Act No. 99/1963 Coll., on Civil Procedure (The Civil Procedure Code). Klíčová slova ejustice, datové schránky, konverze dokumentů, občanský soudní řád SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009 7

2 Zpravodajství Keywords ejustice, data boxes, conversion of documents, civil procedure code 1. Úvod Ministerstvo spravedlnosti (dále jen MSp) v minulých letech věnovalo velkou pozornost zvyšování efektivnosti justice, především rychlému a efektivnímu rozhodování soudů. Systém elektronizace justice (dále jen ejustice) v sobě zahrnuje jak elektronizaci stávajících agend, provozovaných v resortu spravedlnosti, tak agendy zcela nové, které jsou součástí zahájeného procesu budování ejustice. 2. Rejstříky v rezortu justice 2.1. Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík (OR) je zřejmě nejstarší aplikací, kterou provozuje MSp prostřednictvím Internetu. Do rutinního provozu byl spuštěn v roce 1997, přičemž od té doby bylo prostřednictvím Internetu poskytnuto téměř 200 milionů výpisů. Od samého počátku jsou internetové výpisy z OR poskytovány bezplatně. Zatím není možné jednoduchým způsobem podat návrh na zápis, respektive změnu v OR jednoduchým interaktivním způsobem, přestože od roku 2006 je možné návrh podat pomocí formuláře, vydaného MSp. Tento formulář je sice možné vyplnit elektronicky, ale vlastní podání je možno učinit pouze za podmínek, odpovídajících obecným podmínkám pro podání tak, jak jsou upraveny v občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963 Sb., 42, odst. 5). Pokud tedy nepodá navrhovatel byť elektronicky vyplněný formulář opatřený zaručeným elektronickým podpisem, musí počkat, až nabude účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., který uvádí v život datové schránky a který odstraňuje nutnost používání zaručeného elektronického podpisu. Přesto lze zavedení formulářů, které se uskutečnilo na základě novely obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb., zákonem č. 216/2005 Sb., a na základě vyhlášky MSp č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích a podávání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, ve znění vyhlášky č. 392/2008 Sb. Na portálu justice připravilo MSp formuláře ve dvou podobách - jednak ve formátu ZFO pro zápis s využitím programu 602XML Filler od firmy Software 602 a.s. nebo ve formátu PDF. Nevýhodou při používání formulářů ve formátu ZFO je nutnost instalovat program 602XML Filler, nevýhodou pro používání formulářů PDF je nutnost jejich tisku nebo 8 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

3 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" zpracování v plné verzi programu Adobe Acrobat. Ocenit je třeba podrobné návody, které jsou k dispozici pro jednotlivé právní formy obchodních společností ale i dalších subjektů zapisovaných do OR (nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost, společenství vlastníků jednotek). Dalším krokem v oblasti elektronizace OR by měla být možnost tyto formuláře vyplňovat skutečně online v rámci webovské aplikace, nebo prostřednictvím zmíněného systému datových schránek Rejstřík trestů Informační systém Rejstříku trestů (RT) patří mezi jeden z nejdéle vedených informačních systémů v České republice. V současné době je RT upraven zákonem č. 269/1994 Sb., přičemž teprve od tohoto roku je tento významný informační systém veřejné správy založen a veden na základě zákona. Rejstřík trestů je agendou, která velice dlouho odolávala jakýmkoliv snahám o informatizaci, zejména z pohledu možnosti dálkového přístupu. To se zlepšilo teprve od roku 2004, a to novelou zákona č. 269/1994 Sb. zákonem č. 126/2003 Sb., ovšem právní úprava byla provedena tak nešťastným způsobem, že proklamovaná možnost podání žádosti o výpis z RT s využitím elektronického podpisu byla prakticky nemožná. K realizaci elektronických žádostí o vydání výpisu z RT došlo teprve na základě novely zákona o Rejstříku trestů zákonem č. 345/2007 Sb. s účinností od 1.ledna 2008, a to v souvislosti s kontaktními místy veřejné správy tzv. Czech Point viz dále. Podle současné právní úpravy je tedy možné podávat žádost o výpis z RT v klasické listinné podobě (na každém obecním úřadu, městském úřadu nebo v Rejstříku trestů a na jeho pobočkách) nebo v elektronické podobě. Také je možno podat žádost o výpis z evidence RT v cizině na zastupitelských úřadech. Od lze tedy podat žádost o výpis na výdejních místech Czech Point a od mohou držitelé kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (viz 11 zákona o elektronickém podpisu) podat žádost o vydání výpisu prostřednictvím elektronické podatelny Rejstříku trestů. V takovém případě je třeba vygenerovat žádost o výpis (v případě orgánů veřejné moci také opis) z evidence RT, elektronické podepsání této žádosti a nahrání žádosti do systému podávání. Poté je žadatel vyzván k zaplacení poplatku za vydání výpisu, a to převodem na účet Rejstříku trestů se lhůtou splatnosti 15 dnů. (OVM jsou od zaplacení poplatku osvobozeny.) Vyhotovený výpis (opis) je zaslán mailem, poštou nebo oběma komunikačními kanály v závislosti na typu žádosti a volbě zasílání výsledných dokumentů. Pro komunikaci je využíván protokol https. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009 9

4 Zpravodajství Na webových stránkách Rejstříku trestů je možné si také ověřit autenticitu vydaného výpisu (opisu), pro konkrétní číslo žádosti a konkrétní osobu, u které je známo rodné číslo resp. datum narození. Od mají možnost vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon o Rejstříku trestů, získávat výpis nebo opis z RT v elektronické podobě dálkovým přístupem. V tomto případě se ale jedná o získávání výpisů a opisů pro vlastní činnost tohoto orgánu veřejné moci nikoliv pro poskytování výstupů veřejnosti podle zákona č. 365/2000 Sb., tedy v rámci systému Czech Point Insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy, který provozuje MSp. Jeho úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím tohoto informačního systému jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný. Hlavními zásadami respektive cíli fungování Insolvenčního rejstříku jsou: - publicita (každý včetně účastníků bude moci sledovat průběh insolvenčního řízení), - transparentnost (všechna řízení musí být zveřejňována), - veřejná kontrola (snazší přístup k informacím), rychlost řízení (rychlejší přístup k informacím), - doručování (v některých případech se prostřednictvím Insolvenčního rejstříku doručuje účastníkům). V Insolvenčním rejstříku lze vyhledat dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před tímto datem, lze vyhledat ve starším informačním systému, který je alternativou respektive součástí rejstříku obchodního Evidence úpadců. V obou systémech je možno vyhledat úpadce (fyzickou nebo právnickou osobu, konkrétního insolvenčního správce, zjistit spisovou značku nebo stav řízení). Do Insolvenčního rejstříku se přistupuje prostřednictvím webové aplikace a je snadno ovladatelný. Neslouží ale k podávání insolvenčních návrhů, to upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podávání ná- 10 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

5 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" vrhu (v listinné podobě nebo v elektronické, podepsané elektronickým podpisem). 3. Informace o právním řádu a připravované legislativě 3.1. Judikatura Dostupnost informací o rozhodovací praxi soudů, zejména Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, není jenom nástrojem pro zvyšování kvalifikace advokátů, soudců a ostatních právnických profesí, ať již působících v resortu justice či mimo něj, ale především důležitým zdrojem informací o tom, jakým způsobem lze aplikovat právo, vyložit jednotlivá ustanovení právních předpisů a přispívat tak ke zvyšování předvídatelnosti práva. do principu právních řádů demokratických právních států patří i tak zvaný princip legitimního očekávání, který se uplatňuje nejen v rovině hmotně právní, ale také v oblasti procesně právní, kde je chápáno jako součást práva na spravedlivý proces. Jedním z úkolů judikatury a jejího zveřejňování je i to po čem volá právní praxe, tj. sjednocování rozhodovací praxe soudů, což by se mělo dít především prostřednictvím rozhodnutí výše uvedených soudů. Problémem je dostupnost této judikatury. V minulosti dokonce proběhly spory o to, že judikáty jsou autorskými díly jednotlivých soudců, a tudíž nemohou být zveřejňovány bez dalšího, neboť jsou tedy chráněny autorským zákonem. Tato diskuse byla dosti nevhodná, zcela jistě ale byla ukončena nabytím účinnosti autorského zákona č. 121/2000 Sb., který v 3 stanovil, že ochrana podle práva autorského se nevztahuje na úřední díla, jimiž jsou také právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy a pod. Přesto dostupnost judikatury je stále velkým problémem. Na internetových stránkách uvedených soudů se můžeme seznámit s rozhodnutími, které soud na těchto stránkách vystavil, a to následujícím způsobem: Nejvyšší soud zveřejňuje všechna rozhodnutí, a to jak rozhodnutí senátu tak tzv. velkého senátu v plném znění na svých internetových stránkách. Rozhodnutí jsou anonymizována. Nejvýznamnější trestní rozhodnutí, jakož i právní věty z civilních rozhodnutí jsou vydávány v různých publikacích, zejména v publikaci Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v publikaci Soubor civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu. Na internetových stránkách Nejvyššího soudu je možno vyhledávat podle spisové značky nebo vyhledávat podle hledaného slova či slovního spojení (full textově). Nutno říci, že toto prohledávání je funkční, z vlastní zkušenosti lze dopo- SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Zpravodajství ručit zadávání výběru tak, aby byl zadáván v komprimované podobě (je možné si výběr zkopírovat do vlastního počítače s pomocí zkomprimování souboru programem ZIP). K dnešnímu dni obsahuje databáze Nejvyššího soudu takřka 50 tisíc rozhodnutí. Nejvyšší správní soud uveřejňuje v anonymizované podobě svá rozhodnutí. Vyhledávání probíhá podobně, ale nikoliv zcela stejně jako tomu je u Nejvyššího soudu. Je možno vyhledávat podle data vydání rozhodnutí, podle spisové značky, podle oblasti právní úpravy, podle formy rozhodnutí (usnesení, rozsudek, jiné) a opět full textově podle zadaných slov, více slov nebo určitého výrazu. Na stránkách je i seznam jednotlivých rozhodnutí po dnech jak byly vydány. To znamená je možno listovat v celé chronologii rozhodování tohoto soudu. Celkem obsahuje databáze rozhodnutí již takřka 20 tisíc judikátů. NSS dále vydává vybraná rozhodnutí, stanoviska či zásadní usnesení NSS, včetně rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví a usnesení zvláštního senátu (tzv. kompetenčního senátu pro rozhodování sporů mezi orgány veřejné moci) v rámci Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ústavní soud již zveřejňuje všechna svá rozhodnutí ve vlastní databázi NALUS (Nálezy a usnesení Ústavního soudu), která je dostupná na webových stránkách Ústavního soudu (http://nalus.usoud.cz). Rozhodnutí jsou v databázi zpřístupňována poté, co jsou vyhlášena a rozeslána účastníkům řízení (nálezy), resp. poté, co jsou vykonatelná, tj. doručena účastníkům řízení (usnesení). Vyhledávací možnosti v této databázi jsou daleko podrobnější nežli tomu je u výše uvedených soudů. Možná je to také dáno odlišným způsobem práce Ústavního soudu, protože lze vyhledávat v rozhodnutích Ústavního soudu jak podle plných textů, podle spisové značky, tak samozřejmě i podle typu řízení, různých datumů, které se vztahují k rozhodnutí, ale také podle navrhovatele, dotčeného orgánu, napadeného aktu, či dokonce podle jména soudce zpravodaje a soudce s odlišným stanoviskem. Zajímavými možnostmi jsou i rubriky vztah k předpisům, předmět řízení a nechybí ani velice podrobný věcný rejstřík. Databáze je rovněž anonymizovaná alespoň co se týká navrhovatelů, je zde uveden pouze typ stěžovatele. Kromě toho jsou nálezy a usnesení publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. Kromě těchto informačních zdrojů zde existují produkty soukromých subjektů, jako jsou různé elektronické databáze právních předpisů a judikatury. Nejznámější z nich jsou zřejmě produkty ASPI a LexData. Přestože tyto systémy, zejména dva uvedené jsou velice dobrým nástrojem pro orientaci v přebujelém a značně hypertrofickém právním řádu České republiky, je 12 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

7 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" třeba zdůraznit jejich soukromoprávní povahu. Tedy i případné chyby a omyly, které se v nich mohou vyskytnou, nemohou jít jinak než k tíži jejich uživatele. Autor konstatuje z vlastní praxe každodenního používání právního informačního systému LexData, že za dlouhou dobu budování tohoto systému se jeho kvalita dostala na takovou úroveň, že nejenže je prakticky bezchybný, ale jeho zpracovatelé odhalují i chyby a nedostatky legislativní práce, především v Parlamentu ČR. Upozorňují tedy v něm na nesprávné změny právních předpisů měnící to, co již v předpisu neexistuje, duplikující to, co v předpisu je napsáno, nevhodné a nesmyslné odkazy, jakož i chybná data nabytí účinnosti právních předpisů esbírka Základním zdrojem informací o právním řádu České republiky je Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv. Obě tyto Sbírky jsou vydávány a distribuovány Ministerstvem vnitra (MV), a to na základě zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho je vydáván v České republice také Úřední věstník Evropské unie. Ačkoliv tedy problematika Sbírek zákonů, resp. zákonů a mezinárodních smluv, není záležitostí resortu spravedlnosti, je zcela jistě součástí systému egovermentu v ČR. Proto se MV zaobírá koncepcí elektronizace přípravy, tvorby a publikace legislativy v ČR. Tato koncepce je založenou na dvou hlavních pilířích, jimiž jsou projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (esbírka) a projekt elektronického legislativního procesu (elegislativa). V současnosti existuje pouze jediný model závazné podoby obou Sbírek, a to v listinné podobě jak vyplývá ze zákona č. 309/1999 Sb. Podle 12, odst. 1 tohoto zákona Ministerstvo vnitra sice zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stejnopis Sbírky zákon vydávané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv ve formátu PDF. Tyto stejnopisy se ale nepovažují za platnou Sbírku, nemají jinou než informativní povahu a neumožňují žádné operace se zobrazeným textem, tedy ani jeho zpracovávání, přepracovávání a vyhledávání tak, jako to umožňují soukromé právní informační systémy. Vedle zveřejňování tohoto nezávazného elektronického stejnopisu zveřejňuje dále MV na stránkách Portálu veřejné správy České republiky (http://portal.gov.cz) v sekci zákony informativní úplná znění vybraných zákonů. (Je třeba si uvědomit, že to, co vychází ve Sbírce zákonů nejsou ve velké většině úplná, tj. právě platná znění jednotlivých právních předpisů. Vycházejí se zákony, příp. jiné právní předpisy, a jejich novely. Promítnutí takové novely do původního textu již stát nezajišťuje a příjemce (právník SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Zpravodajství ale i občan) se musí spolehnout buď na vydání úplného znění, které není vydáváno po každé novele, spíše jednou za delší dobu po novele zásadní a rozsáhlejší, nebo si pořídit některý ze soukromých právních informačních systémů, jejichž vydavatelé tyto aktualizace provádějí. Výše uvedený stav je v přímém rozporu se základní právní zásadou Neznalost zákona neomlouvá. Mohli bychom dokonce hovořit o tom, že není splněna povinnost státní moci umožnit subjektům ničím neomezený, přehledný a v každém okamžiku aktuální přístup k platnému a účinnému právnímu řádu. Dalo by se říci, že v demokratickém a právním státě, kterým Česká republika podle preambulí Ústavy ČR je, je na pováženou, do jaké míry lze adresáty povinností ukládaných prostřednictvím právních norem zavazovat těmito normami, jsou-li nad rozumnou míru, komplikované, nepřehledné a dnes prakticky již v celku bez elektronických nástrojů nezvládnutelné. Ministerstvo vnitra připravilo návrh na tak zvanou esbírku, v níž budou publikovány právně závazné elektronické podoby právních předpisů (zákonů, dalších právních předpisů, mezinárodních smluv, práva EU). Problémem není vytvoření informačního systému, resp. překlopení údajů nacházejících se dnes v nezávazných elektronických sbírkách do sbírek závazných. Problémem je spíše udržování stavu aktuálního platného práva, tj. promítání novel do současného znění právních předpisů. Návrh předpokládá, že ve Sbírce se vyhlásí všechny právní akty tak jak doposud, tj. v plném neredukovaném znění včetně příloh, tedy zákony, vyhlášky i jejich novely samostatně. Kromě toho by měl ale systém esbírky poskytnout přístup k informativním úplným a aktuálním zněním právních předpisů. To znamená odrážet stav platného práva v ČR. Koncepčně není doposud vyřešeno, kdo by měl tato úplná znění vydávat a vytvářet, zda nějaký nový úřad (hovoří se o tzv. Publikačním úřadu) nebo zda by to mělo být úkolem vlády nebo Parlamentu. Je zřejmé, že financování nákladů na projekty týkající se legislativy respektive elektronické Sbírky jsou vysoké hovoří se o cca mil. Kč elegislativa Legislativa je již v současné době určitým způsobem řešena, a to v rámci informačních systémů provozovaných vládou ČR resp. Úřadem vlády. Vláda v současné době provozuje a na Internetu zpřístupňuje 3 informační systémy. První je tak zvaná Knihovna připravované legislativy. Knihovna připravované legislativy na základě rozhodnutí vlády (usnesení č. 816 z roku 2007) zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Uživatelé zde najdou i plné texty přepisů, mohou si zjis- 14 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

9 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" tit jaký je průběh přípravy dokumentů, to znamená od předložení dokumentu až po projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Uživatelé bez jakéhokoliv omezení se dostanou ke konkrétnímu znění připravovaných resp. schvalovaných dokumentů a mohou je poté porovnat s výslednými dokumenty, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů. Tato služba je zatím provozována v pilotním provozu. A nutno říci, že je dle mého názoru velkým přínosem pro posilování otevřenosti veřejné správy v ČR. Dalším informačním systémem, který ale již není veřejnosti přístupný, je tzv. evláda. Jedná se o elektronickou knihovnu vládních materiálů, určených pro jednání vlády. Oprávněný uživatel zde najde program vlády, jednotlivá usnesení vlády, programy jednotlivých schůzí, a všechny relevantní dokumenty, které vláda projednávala. Třetím informačním systémem Úřadu vlády je eklep. Tento informační systém slouží k řízení oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta republiky. Elektronická knihovna Úřadu vlády slouží pro sledování oběhu dokumentů jak v rámci běžné vládní agendy, tak celého legislativního procesu. Veškeré služby jsou dostupné na Internetu prostřednictvím běžných prohlížečů v rámci protokolu SSL (https). Tato knihovna je skutečným efektivním nástrojem pro tvorbu dokumentů, meziresortní připomínkovací řízení, vkládání různých dokumentů, podepisování atd. Systém je v provozu od roku 2003, kdy bylo zahájeno pilotní testování. 4. Informace o činnosti soudů 4.1. infosoud a infojednání Další aplikací provozovanou v rámci justice je služba infosoud. Od dubna roku 2008 existuje služba, která umožňuje veřejnosti resp. účastníkům řízení nahlížet do průběhu řízení na příslušném soudu, a sledovat postupy při vyřizování dané věci. V současné době jsou zde zařazeny spisy okresních soudů, kde bylo řízení započato od , a krajských a vrchních soudů, kde bylo řízení započato od Nejvyšší soud ani Nejvyšší správní soud zatím nejsou do tohoto systému zařazeny. Dohledání jednotlivých informací je možné po zadání soudního kraje, jména příslušného soudu a spisové značky bez znalosti spisové značky, tedy např. podle jmen účastníků není možno vyhledávat. O jednotlivých spisech pak je možno zobrazit následující informace: spisovou značku, organizaci, které spis náleží (konkrétní soud), seznam jednotlivých úkonů stavu věci (přehled událostí, které nastaly v průběhu řízení ve formě přehledné tabulky a SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Zpravodajství podrobného zobrazení k jednotlivým úkonům). Je zde možno nalézt i informace o jednání přehled nařízených jednání v jednacích síních soudu zobrazených podle místnosti a data. Informační systém o jednáních, který je také nazýván infojednání, umožňuje poskytnout nejenom informace podle známé spisové značky, ale také najít, jaká jednání jsou nařízena u konkrétního soudu v konkrétní den do konkrétní místnosti. V takovém případě zde najde zájemce informace o tom, na jakou hodinu jsou nařízena jaká jednání, jaká je jejich spisová značka, jméno soudce a účastníci řízení. V případě, což zatím není uveřejňováno, také předmět jednání, či zda se jedná o zasedání neveřejné nebo zda bylo zrušeno. (U jiných řízení nejsou účastníci uváděni, a to ani když se nejedná o neveřejné zasedání, naproti tomu údaj zda bylo zrušeno je vyplněn.) 4.2. infodeska Jedná se o elektronickou úřední desku resortu justice, která stejně jako jiné orgány veřejné moci mají povinnost vést úřední desky, jak v listinné podobě v budovách, tak zároveň v elektronické podobě. Ministerstvo spravedlnosti připravilo projekt, který zavádí jednoznačná pravidla pro publikování údajů. Aplikace infodeska zveřejňuje v elektronické podobě listinný obsah klasické úřední desky umístěné v jednotlivých budovách resortu justice. Informace zde uveřejněné nemají charakter úřední listiny, jsou pouze informativního řádu - pro všechny lhůty, které se odvíjejí od data zveřejnění dokumentu na úřední desce, je tedy i nadále rozhodující datum zveřejnění na úřední desce v listinné podobě. infodeska obsahuje dokumenty zveřejněné po , přičemž informační systém byl dne spuštěn pro rutinní provoz. V současné době jsou do projektu zařazeny MSp, soudy (vrchní, krajské, okresní, městské a obvodní), státní zastupitelství (celá soustava od obvodních státních zastupitelství až po Nejvyšší státní zastupitelství). Následně se předpokládá i možnost přihlásit se k odběru ových upozornění o změnách na vybraných elektronických úředních deskách. Tento přijde jednou za den, a to na základě registrace a zdarma etrestní řízení Projekt elektronického trestního řízení je pravděpodobně nejsložitější a je také nejvíce "v plenkách". Cílem projektu je zajistit jednotné vedení agendy trestního řízení, včetně vedení elektronických spisů, a to od fáze policejního vyšetřování, sdělení obvinění, dohledu státního zastupitelství až po fázi soudní včetně poskytování informací Vězeňské službě, Probační a me- 16 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

11 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" diační službě či sdělení informací Rejstříku trestů. Vzhledem k průřezovému charakteru tohoto projektu, který se značně dotýká všech orgánů činných v trestním řízení v gesci Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti je zatím vývoj a další osud tohoto projektu poměrně nejistý. Existují některé pilotní projekty (nejznámější je asi projekt provozovaný Městským ředitelstvím policie ČR v Brně) epodatelna Elektronická podatelna je jedním z nejstarších nástrojů elektronické justice, resp. celého egovermentu. Je určena pro účastníky disponující kvalifikovaným certifikátem, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ( 11 zákona o elektronickém podpisu). Byla zřízena na základě nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Elektronická podatelna resortu justice je v provozu pro soudy od Na stránkách je možno přímo podat podání (vyplnit formulář) a to jak žalobu (občanskoprávní, správní, obchodní), tak podat návrh ve věcech týkajících se nezletilých dětí (výživné, styk s dítětem, otcovství, osvojení), podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci), podat tzv. elektronický platební rozkaz (viz dále), případně učinit podání do Obchodního rejstříku, Rejstříku obecně prospěšných společností, Nadačního rejstříku a Rejstříku společenství vlastníků jednotek (zatím v ověřovacím provozu). Je možno učinit i jiné podání, případně požádat správu soudu o poskytnutí informací, podat stížnost na chování soudní osoby, průtahy v řízení nebo jiné podání. Systém podání do obchodního rejstříku (epodání ISOR) je v současné době v ověřovacím provozu, přičemž formuláře, které se vyplňují programem 602XML Filler, nebo převedené či přímo vyplněné ve formátu PDF (maximální velikost příloh je ale omezena na 10 MB) bude možno použit od po nabytí účinnosti zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů viz dále. Jakmile bude epodatelna uvedena po do rutinního provozu, lze očekávat skutečné výrazné zvýšení efektivnosti komunikace směrem od účastníků řízení k soudům, resp. jiným orgánům veřejné moci Elektronický platební rozkaz Elektronický platební rozkaz je zkrácené řízení, v jehož rámci žalobce na internetových stránkách justice (epodatelna) vyplní elektronický formulář, podepíše jej svým zaručeným elektronickým podpisem a odešle soudu. Takovýto návrh je možno podat v případě vymáhání částky do 1 milionu Kč, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

12 Zpravodajství a po zaplacení soudního poplatku. Splní-li žalobce všechny náležitosti, vydá soud elektronický platební rozkaz, který je ve skutečnosti platebním rozkazem listinným a elektronický se mu říká proto, že je o něj žádáno elektronicky. V tomto platebním rozkazu, který je vydáván podle standardního procesního předpisu (občanský soudní řád) uloží žalovanému, aby do 15 dnů od jeho doručení, zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v této lhůtě podal odpor u soudu, který elektronický platební rozkaz vydal. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. Aplikace byla spuštěna k 1. červenci Elektronický platební rozkaz se opět vyplňuje v rámci formuláře provozovaného programem 602XML Filler nebo ve formě PDF. 5. Zákon o elektronických právních úkonech a konverzi dokumentů Jeden nástroj, který je z dílny Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, je ale tím nástrojem, bez kterého by nebylo možno o efektivním řízení (jakémkoliv úředním, tedy nejen soudním) vůbec hovořit. Je to systém datových schránek, zavedených zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ještě ale než nabyl zákon účinnosti, proběhla jeho novela, a to v rámci novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla publikována pod č. 190/2009 Sb. Zákon podle aktuálního znění k datu , tedy datu nabytí účinnosti, tedy upravuje: 1. doručování úkonů státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, Pozemkového fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů (dále jen orgán veřejné moci nebo OVM) fyzickým osobám, právnickým osobám a jiným OVM prostřednictvím datových schránek, 2. dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek, 3. doručování podání fyzických osob a právnických osob orgánům veřejné moci prostřednictvím datových schránek, 4. informační systém datových schránek, 18 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

13 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" 5. autorizovanou konverzi dokumentu (převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, nebo převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě). Zákonem se zavádí: povinná forma elektronické komunikace mezi OVM prostřednictvím datových schránek, povinná forma elektronického doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, dobrovolná forma činění úkonů fyzických a právnických osob, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku vůči OVM, dobrovolná forma zasílání soukromých datových zpráv mezi osobami, užívajícími datové schránky. Zákon dále upravuje tzv. konverzi dokumentů: a) převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, b) převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen výstup ), má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (dále jen vstup ). Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu. Konverzi na žádost (úplatně) provádějí kontaktní místa veřejné správy Czech POINT : notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady a zastupitelské úřady, které jsou oprávněny k vydání ověřeného výstupu z ISVS, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Konverzi z moci úřední, tj. pro výkon své vlastní činnosti provádějí OVM v rámci své působnosti. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy. K zákonu č.300/2008 Sb. byly vydány i dva prováděcí předpisy: 1. vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

14 Zpravodajství 2. vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. července 2009, přičemž od tohoto dne byl zahájen proces zřizování datových schránek osobám, které je mají užívat povinně ze zákona a těm, kdo o zřízení sami požádají. Vlastní doručování bude zahájeno po ukončení zkušebního provozu, tj. od Novela občanského soudního řádu Hlavním cílem novely OSŘ zákonem č. 7/2009 Sb., která nabyla účinnosti rovněž 1. července 2009, je zjednodušení procesních postupů, odbřemenění soudů a zamezení průtahů v soudním řízení. Novelou se do českého právního řádu zavádí mj. zcela nový systém doručování, který koresponduje se systémem datových schránek. Prioritně má soud písemnost doručit při jednání nebo jiném soudním úkonu, jako tomu bylo i doposud. Nestane-li se tak, doručí ji soud prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Není-li možné doručit písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, soud ji doručí na žádost adresáta na jinou adresu nebo na elektronickou adresu. Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, předseda senátu nařídí doručit ji prostřednictvím a) doručujícího orgánu, nebo b) účastníka řízení či jeho zástupce. Pokud se má doručovat prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníkem řízení nebo jeho zástupcem, a adresát písemnosti soudu žádnou doručovací adresu nesdělil, je adresou pro doručování adresa uvedená v novém 46b občanského soudního řádu - tou je: 1. U nepodnikající fyzické osoby v prvé řadě adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, tzn. adresa sdělená adresátem do evidence obyvatel. Tento způsob sdělení je upraven v novém ustanovení 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). V evidenci se na žádost občana vede údaj o adrese, na niž mu mají být doručovány písemnosti podle občanského soudního řádu. Pokud adresát nesdělil adresu pro doručování písemností, doručuje se mu na adresu místa pobytu vedenou v informačním systému evidence obyvatel. 20 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

15 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" 2. U podnikající fyzické osoby ve věcech souvisejících s podnikatelskou činností adresa místa podnikání. 3. U právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku. 7. Závěr V několika posledních letech došlo k nebývalému zacílení resortu justice směrem k jeho elektronizaci. Pokud tento trend vydrží a bude završen espisem, budeme moci hovořit o české justici jako o jedné z nejmodernějších na světě. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON. ze dne. 2013

Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON. ze dne. 2013 Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON ze dne. 2013 o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Univerzita Karlova v Praze Filosofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví Studium nových médií Seminární práce Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Vypracoval:

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Petr Lavický 2009 1 Obsah 1 Poznámka úvodem... 4 2 Věcná a místní příslušnost... 5 2.1 Věcná příslušnost... 5 2.2 Místní příslušnost...

Více

Co je a co není informační systém veřejné správy

Co je a co není informační systém veřejné správy Komentář k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Co je a co není informační systém veřejné správy Verze 2.00 Obsah ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT TOHOTO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více