ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR"

Transkript

1 ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR Vladimír Smejkal Včelařská Praha 8 Česká republika Abstrakt Systém elektronizace justice v sobě zahrnuje jak elektronizaci stávajících agend, provozovaných v resortu spravedlnosti, tak agendy zcela nové, které jsou součástí zahájeného procesu budování ejustice. Tradičními agendami jsou Obchodní rejstřík, Rejstřík trestů a Judikatura. Novými existujícími informačními systémy v rámci ejustice jsou Insolvenční rejstřík, infosoud - informace o jednáních, infodeska - elektronická úřední deska, epodatelna - elektronická podatelna a elektronický platební rozkaz. Připravují se dále etrestní řízení - propojující Policii, státní zastupitelství a soudy, esbírka - elektronická sbírka zákonů včetně aktuálních znění. Nejaktuálnějším krokem je zavedení tzv. datových schránek a konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb. ve znění zákona 190/2009 Sb., který nabyl účinnosti , a to současně s významnou novelou občanského soudního řádu. Abstract The e-justice implies both the computerization of the existing routine administration, operating in the department of justice, and an entirely new agendas, which are part of the process initiated creation of ejustice. Traditional agendas are the Companies Register, Penal Register and the Practice of the courts. New existing information systems within the framework of the ejustice index are Register of Bankrupts, infosoud information about meetings, infodeska electronic official board, epodatelna electronic mail room, and electronic payment orders. There is also etrestní řízení (management of electronic penal proceedings) linking police, public prosecution and courts and finally esbírka electronic Code of laws, including the current law versions. Latest step is the introduction of so-called data boxes and the conversion of documents in accordance with Act No. 300/2008 Coll. as amended by Act No. 190/2009 Coll. came into force contemporaneously with amendment Act No. 99/1963 Coll., on Civil Procedure (The Civil Procedure Code). Klíčová slova ejustice, datové schránky, konverze dokumentů, občanský soudní řád SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009 7

2 Zpravodajství Keywords ejustice, data boxes, conversion of documents, civil procedure code 1. Úvod Ministerstvo spravedlnosti (dále jen MSp) v minulých letech věnovalo velkou pozornost zvyšování efektivnosti justice, především rychlému a efektivnímu rozhodování soudů. Systém elektronizace justice (dále jen ejustice) v sobě zahrnuje jak elektronizaci stávajících agend, provozovaných v resortu spravedlnosti, tak agendy zcela nové, které jsou součástí zahájeného procesu budování ejustice. 2. Rejstříky v rezortu justice 2.1. Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík (OR) je zřejmě nejstarší aplikací, kterou provozuje MSp prostřednictvím Internetu. Do rutinního provozu byl spuštěn v roce 1997, přičemž od té doby bylo prostřednictvím Internetu poskytnuto téměř 200 milionů výpisů. Od samého počátku jsou internetové výpisy z OR poskytovány bezplatně. Zatím není možné jednoduchým způsobem podat návrh na zápis, respektive změnu v OR jednoduchým interaktivním způsobem, přestože od roku 2006 je možné návrh podat pomocí formuláře, vydaného MSp. Tento formulář je sice možné vyplnit elektronicky, ale vlastní podání je možno učinit pouze za podmínek, odpovídajících obecným podmínkám pro podání tak, jak jsou upraveny v občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963 Sb., 42, odst. 5). Pokud tedy nepodá navrhovatel byť elektronicky vyplněný formulář opatřený zaručeným elektronickým podpisem, musí počkat, až nabude účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., který uvádí v život datové schránky a který odstraňuje nutnost používání zaručeného elektronického podpisu. Přesto lze zavedení formulářů, které se uskutečnilo na základě novely obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb., zákonem č. 216/2005 Sb., a na základě vyhlášky MSp č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích a podávání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, ve znění vyhlášky č. 392/2008 Sb. Na portálu justice připravilo MSp formuláře ve dvou podobách - jednak ve formátu ZFO pro zápis s využitím programu 602XML Filler od firmy Software 602 a.s. nebo ve formátu PDF. Nevýhodou při používání formulářů ve formátu ZFO je nutnost instalovat program 602XML Filler, nevýhodou pro používání formulářů PDF je nutnost jejich tisku nebo 8 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

3 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" zpracování v plné verzi programu Adobe Acrobat. Ocenit je třeba podrobné návody, které jsou k dispozici pro jednotlivé právní formy obchodních společností ale i dalších subjektů zapisovaných do OR (nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost, společenství vlastníků jednotek). Dalším krokem v oblasti elektronizace OR by měla být možnost tyto formuláře vyplňovat skutečně online v rámci webovské aplikace, nebo prostřednictvím zmíněného systému datových schránek Rejstřík trestů Informační systém Rejstříku trestů (RT) patří mezi jeden z nejdéle vedených informačních systémů v České republice. V současné době je RT upraven zákonem č. 269/1994 Sb., přičemž teprve od tohoto roku je tento významný informační systém veřejné správy založen a veden na základě zákona. Rejstřík trestů je agendou, která velice dlouho odolávala jakýmkoliv snahám o informatizaci, zejména z pohledu možnosti dálkového přístupu. To se zlepšilo teprve od roku 2004, a to novelou zákona č. 269/1994 Sb. zákonem č. 126/2003 Sb., ovšem právní úprava byla provedena tak nešťastným způsobem, že proklamovaná možnost podání žádosti o výpis z RT s využitím elektronického podpisu byla prakticky nemožná. K realizaci elektronických žádostí o vydání výpisu z RT došlo teprve na základě novely zákona o Rejstříku trestů zákonem č. 345/2007 Sb. s účinností od 1.ledna 2008, a to v souvislosti s kontaktními místy veřejné správy tzv. Czech Point viz dále. Podle současné právní úpravy je tedy možné podávat žádost o výpis z RT v klasické listinné podobě (na každém obecním úřadu, městském úřadu nebo v Rejstříku trestů a na jeho pobočkách) nebo v elektronické podobě. Také je možno podat žádost o výpis z evidence RT v cizině na zastupitelských úřadech. Od lze tedy podat žádost o výpis na výdejních místech Czech Point a od mohou držitelé kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (viz 11 zákona o elektronickém podpisu) podat žádost o vydání výpisu prostřednictvím elektronické podatelny Rejstříku trestů. V takovém případě je třeba vygenerovat žádost o výpis (v případě orgánů veřejné moci také opis) z evidence RT, elektronické podepsání této žádosti a nahrání žádosti do systému podávání. Poté je žadatel vyzván k zaplacení poplatku za vydání výpisu, a to převodem na účet Rejstříku trestů se lhůtou splatnosti 15 dnů. (OVM jsou od zaplacení poplatku osvobozeny.) Vyhotovený výpis (opis) je zaslán mailem, poštou nebo oběma komunikačními kanály v závislosti na typu žádosti a volbě zasílání výsledných dokumentů. Pro komunikaci je využíván protokol https. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009 9

4 Zpravodajství Na webových stránkách Rejstříku trestů je možné si také ověřit autenticitu vydaného výpisu (opisu), pro konkrétní číslo žádosti a konkrétní osobu, u které je známo rodné číslo resp. datum narození. Od mají možnost vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon o Rejstříku trestů, získávat výpis nebo opis z RT v elektronické podobě dálkovým přístupem. V tomto případě se ale jedná o získávání výpisů a opisů pro vlastní činnost tohoto orgánu veřejné moci nikoliv pro poskytování výstupů veřejnosti podle zákona č. 365/2000 Sb., tedy v rámci systému Czech Point Insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy, který provozuje MSp. Jeho úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím tohoto informačního systému jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný. Hlavními zásadami respektive cíli fungování Insolvenčního rejstříku jsou: - publicita (každý včetně účastníků bude moci sledovat průběh insolvenčního řízení), - transparentnost (všechna řízení musí být zveřejňována), - veřejná kontrola (snazší přístup k informacím), rychlost řízení (rychlejší přístup k informacím), - doručování (v některých případech se prostřednictvím Insolvenčního rejstříku doručuje účastníkům). V Insolvenčním rejstříku lze vyhledat dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před tímto datem, lze vyhledat ve starším informačním systému, který je alternativou respektive součástí rejstříku obchodního Evidence úpadců. V obou systémech je možno vyhledat úpadce (fyzickou nebo právnickou osobu, konkrétního insolvenčního správce, zjistit spisovou značku nebo stav řízení). Do Insolvenčního rejstříku se přistupuje prostřednictvím webové aplikace a je snadno ovladatelný. Neslouží ale k podávání insolvenčních návrhů, to upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podávání ná- 10 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

5 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" vrhu (v listinné podobě nebo v elektronické, podepsané elektronickým podpisem). 3. Informace o právním řádu a připravované legislativě 3.1. Judikatura Dostupnost informací o rozhodovací praxi soudů, zejména Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, není jenom nástrojem pro zvyšování kvalifikace advokátů, soudců a ostatních právnických profesí, ať již působících v resortu justice či mimo něj, ale především důležitým zdrojem informací o tom, jakým způsobem lze aplikovat právo, vyložit jednotlivá ustanovení právních předpisů a přispívat tak ke zvyšování předvídatelnosti práva. do principu právních řádů demokratických právních států patří i tak zvaný princip legitimního očekávání, který se uplatňuje nejen v rovině hmotně právní, ale také v oblasti procesně právní, kde je chápáno jako součást práva na spravedlivý proces. Jedním z úkolů judikatury a jejího zveřejňování je i to po čem volá právní praxe, tj. sjednocování rozhodovací praxe soudů, což by se mělo dít především prostřednictvím rozhodnutí výše uvedených soudů. Problémem je dostupnost této judikatury. V minulosti dokonce proběhly spory o to, že judikáty jsou autorskými díly jednotlivých soudců, a tudíž nemohou být zveřejňovány bez dalšího, neboť jsou tedy chráněny autorským zákonem. Tato diskuse byla dosti nevhodná, zcela jistě ale byla ukončena nabytím účinnosti autorského zákona č. 121/2000 Sb., který v 3 stanovil, že ochrana podle práva autorského se nevztahuje na úřední díla, jimiž jsou také právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy a pod. Přesto dostupnost judikatury je stále velkým problémem. Na internetových stránkách uvedených soudů se můžeme seznámit s rozhodnutími, které soud na těchto stránkách vystavil, a to následujícím způsobem: Nejvyšší soud zveřejňuje všechna rozhodnutí, a to jak rozhodnutí senátu tak tzv. velkého senátu v plném znění na svých internetových stránkách. Rozhodnutí jsou anonymizována. Nejvýznamnější trestní rozhodnutí, jakož i právní věty z civilních rozhodnutí jsou vydávány v různých publikacích, zejména v publikaci Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v publikaci Soubor civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu. Na internetových stránkách Nejvyššího soudu je možno vyhledávat podle spisové značky nebo vyhledávat podle hledaného slova či slovního spojení (full textově). Nutno říci, že toto prohledávání je funkční, z vlastní zkušenosti lze dopo- SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Zpravodajství ručit zadávání výběru tak, aby byl zadáván v komprimované podobě (je možné si výběr zkopírovat do vlastního počítače s pomocí zkomprimování souboru programem ZIP). K dnešnímu dni obsahuje databáze Nejvyššího soudu takřka 50 tisíc rozhodnutí. Nejvyšší správní soud uveřejňuje v anonymizované podobě svá rozhodnutí. Vyhledávání probíhá podobně, ale nikoliv zcela stejně jako tomu je u Nejvyššího soudu. Je možno vyhledávat podle data vydání rozhodnutí, podle spisové značky, podle oblasti právní úpravy, podle formy rozhodnutí (usnesení, rozsudek, jiné) a opět full textově podle zadaných slov, více slov nebo určitého výrazu. Na stránkách je i seznam jednotlivých rozhodnutí po dnech jak byly vydány. To znamená je možno listovat v celé chronologii rozhodování tohoto soudu. Celkem obsahuje databáze rozhodnutí již takřka 20 tisíc judikátů. NSS dále vydává vybraná rozhodnutí, stanoviska či zásadní usnesení NSS, včetně rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví a usnesení zvláštního senátu (tzv. kompetenčního senátu pro rozhodování sporů mezi orgány veřejné moci) v rámci Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ústavní soud již zveřejňuje všechna svá rozhodnutí ve vlastní databázi NALUS (Nálezy a usnesení Ústavního soudu), která je dostupná na webových stránkách Ústavního soudu (http://nalus.usoud.cz). Rozhodnutí jsou v databázi zpřístupňována poté, co jsou vyhlášena a rozeslána účastníkům řízení (nálezy), resp. poté, co jsou vykonatelná, tj. doručena účastníkům řízení (usnesení). Vyhledávací možnosti v této databázi jsou daleko podrobnější nežli tomu je u výše uvedených soudů. Možná je to také dáno odlišným způsobem práce Ústavního soudu, protože lze vyhledávat v rozhodnutích Ústavního soudu jak podle plných textů, podle spisové značky, tak samozřejmě i podle typu řízení, různých datumů, které se vztahují k rozhodnutí, ale také podle navrhovatele, dotčeného orgánu, napadeného aktu, či dokonce podle jména soudce zpravodaje a soudce s odlišným stanoviskem. Zajímavými možnostmi jsou i rubriky vztah k předpisům, předmět řízení a nechybí ani velice podrobný věcný rejstřík. Databáze je rovněž anonymizovaná alespoň co se týká navrhovatelů, je zde uveden pouze typ stěžovatele. Kromě toho jsou nálezy a usnesení publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. Kromě těchto informačních zdrojů zde existují produkty soukromých subjektů, jako jsou různé elektronické databáze právních předpisů a judikatury. Nejznámější z nich jsou zřejmě produkty ASPI a LexData. Přestože tyto systémy, zejména dva uvedené jsou velice dobrým nástrojem pro orientaci v přebujelém a značně hypertrofickém právním řádu České republiky, je 12 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

7 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" třeba zdůraznit jejich soukromoprávní povahu. Tedy i případné chyby a omyly, které se v nich mohou vyskytnou, nemohou jít jinak než k tíži jejich uživatele. Autor konstatuje z vlastní praxe každodenního používání právního informačního systému LexData, že za dlouhou dobu budování tohoto systému se jeho kvalita dostala na takovou úroveň, že nejenže je prakticky bezchybný, ale jeho zpracovatelé odhalují i chyby a nedostatky legislativní práce, především v Parlamentu ČR. Upozorňují tedy v něm na nesprávné změny právních předpisů měnící to, co již v předpisu neexistuje, duplikující to, co v předpisu je napsáno, nevhodné a nesmyslné odkazy, jakož i chybná data nabytí účinnosti právních předpisů esbírka Základním zdrojem informací o právním řádu České republiky je Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv. Obě tyto Sbírky jsou vydávány a distribuovány Ministerstvem vnitra (MV), a to na základě zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho je vydáván v České republice také Úřední věstník Evropské unie. Ačkoliv tedy problematika Sbírek zákonů, resp. zákonů a mezinárodních smluv, není záležitostí resortu spravedlnosti, je zcela jistě součástí systému egovermentu v ČR. Proto se MV zaobírá koncepcí elektronizace přípravy, tvorby a publikace legislativy v ČR. Tato koncepce je založenou na dvou hlavních pilířích, jimiž jsou projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (esbírka) a projekt elektronického legislativního procesu (elegislativa). V současnosti existuje pouze jediný model závazné podoby obou Sbírek, a to v listinné podobě jak vyplývá ze zákona č. 309/1999 Sb. Podle 12, odst. 1 tohoto zákona Ministerstvo vnitra sice zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stejnopis Sbírky zákon vydávané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv ve formátu PDF. Tyto stejnopisy se ale nepovažují za platnou Sbírku, nemají jinou než informativní povahu a neumožňují žádné operace se zobrazeným textem, tedy ani jeho zpracovávání, přepracovávání a vyhledávání tak, jako to umožňují soukromé právní informační systémy. Vedle zveřejňování tohoto nezávazného elektronického stejnopisu zveřejňuje dále MV na stránkách Portálu veřejné správy České republiky (http://portal.gov.cz) v sekci zákony informativní úplná znění vybraných zákonů. (Je třeba si uvědomit, že to, co vychází ve Sbírce zákonů nejsou ve velké většině úplná, tj. právě platná znění jednotlivých právních předpisů. Vycházejí se zákony, příp. jiné právní předpisy, a jejich novely. Promítnutí takové novely do původního textu již stát nezajišťuje a příjemce (právník SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Zpravodajství ale i občan) se musí spolehnout buď na vydání úplného znění, které není vydáváno po každé novele, spíše jednou za delší dobu po novele zásadní a rozsáhlejší, nebo si pořídit některý ze soukromých právních informačních systémů, jejichž vydavatelé tyto aktualizace provádějí. Výše uvedený stav je v přímém rozporu se základní právní zásadou Neznalost zákona neomlouvá. Mohli bychom dokonce hovořit o tom, že není splněna povinnost státní moci umožnit subjektům ničím neomezený, přehledný a v každém okamžiku aktuální přístup k platnému a účinnému právnímu řádu. Dalo by se říci, že v demokratickém a právním státě, kterým Česká republika podle preambulí Ústavy ČR je, je na pováženou, do jaké míry lze adresáty povinností ukládaných prostřednictvím právních norem zavazovat těmito normami, jsou-li nad rozumnou míru, komplikované, nepřehledné a dnes prakticky již v celku bez elektronických nástrojů nezvládnutelné. Ministerstvo vnitra připravilo návrh na tak zvanou esbírku, v níž budou publikovány právně závazné elektronické podoby právních předpisů (zákonů, dalších právních předpisů, mezinárodních smluv, práva EU). Problémem není vytvoření informačního systému, resp. překlopení údajů nacházejících se dnes v nezávazných elektronických sbírkách do sbírek závazných. Problémem je spíše udržování stavu aktuálního platného práva, tj. promítání novel do současného znění právních předpisů. Návrh předpokládá, že ve Sbírce se vyhlásí všechny právní akty tak jak doposud, tj. v plném neredukovaném znění včetně příloh, tedy zákony, vyhlášky i jejich novely samostatně. Kromě toho by měl ale systém esbírky poskytnout přístup k informativním úplným a aktuálním zněním právních předpisů. To znamená odrážet stav platného práva v ČR. Koncepčně není doposud vyřešeno, kdo by měl tato úplná znění vydávat a vytvářet, zda nějaký nový úřad (hovoří se o tzv. Publikačním úřadu) nebo zda by to mělo být úkolem vlády nebo Parlamentu. Je zřejmé, že financování nákladů na projekty týkající se legislativy respektive elektronické Sbírky jsou vysoké hovoří se o cca mil. Kč elegislativa Legislativa je již v současné době určitým způsobem řešena, a to v rámci informačních systémů provozovaných vládou ČR resp. Úřadem vlády. Vláda v současné době provozuje a na Internetu zpřístupňuje 3 informační systémy. První je tak zvaná Knihovna připravované legislativy. Knihovna připravované legislativy na základě rozhodnutí vlády (usnesení č. 816 z roku 2007) zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Uživatelé zde najdou i plné texty přepisů, mohou si zjis- 14 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

9 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" tit jaký je průběh přípravy dokumentů, to znamená od předložení dokumentu až po projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Uživatelé bez jakéhokoliv omezení se dostanou ke konkrétnímu znění připravovaných resp. schvalovaných dokumentů a mohou je poté porovnat s výslednými dokumenty, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů. Tato služba je zatím provozována v pilotním provozu. A nutno říci, že je dle mého názoru velkým přínosem pro posilování otevřenosti veřejné správy v ČR. Dalším informačním systémem, který ale již není veřejnosti přístupný, je tzv. evláda. Jedná se o elektronickou knihovnu vládních materiálů, určených pro jednání vlády. Oprávněný uživatel zde najde program vlády, jednotlivá usnesení vlády, programy jednotlivých schůzí, a všechny relevantní dokumenty, které vláda projednávala. Třetím informačním systémem Úřadu vlády je eklep. Tento informační systém slouží k řízení oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta republiky. Elektronická knihovna Úřadu vlády slouží pro sledování oběhu dokumentů jak v rámci běžné vládní agendy, tak celého legislativního procesu. Veškeré služby jsou dostupné na Internetu prostřednictvím běžných prohlížečů v rámci protokolu SSL (https). Tato knihovna je skutečným efektivním nástrojem pro tvorbu dokumentů, meziresortní připomínkovací řízení, vkládání různých dokumentů, podepisování atd. Systém je v provozu od roku 2003, kdy bylo zahájeno pilotní testování. 4. Informace o činnosti soudů 4.1. infosoud a infojednání Další aplikací provozovanou v rámci justice je služba infosoud. Od dubna roku 2008 existuje služba, která umožňuje veřejnosti resp. účastníkům řízení nahlížet do průběhu řízení na příslušném soudu, a sledovat postupy při vyřizování dané věci. V současné době jsou zde zařazeny spisy okresních soudů, kde bylo řízení započato od , a krajských a vrchních soudů, kde bylo řízení započato od Nejvyšší soud ani Nejvyšší správní soud zatím nejsou do tohoto systému zařazeny. Dohledání jednotlivých informací je možné po zadání soudního kraje, jména příslušného soudu a spisové značky bez znalosti spisové značky, tedy např. podle jmen účastníků není možno vyhledávat. O jednotlivých spisech pak je možno zobrazit následující informace: spisovou značku, organizaci, které spis náleží (konkrétní soud), seznam jednotlivých úkonů stavu věci (přehled událostí, které nastaly v průběhu řízení ve formě přehledné tabulky a SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Zpravodajství podrobného zobrazení k jednotlivým úkonům). Je zde možno nalézt i informace o jednání přehled nařízených jednání v jednacích síních soudu zobrazených podle místnosti a data. Informační systém o jednáních, který je také nazýván infojednání, umožňuje poskytnout nejenom informace podle známé spisové značky, ale také najít, jaká jednání jsou nařízena u konkrétního soudu v konkrétní den do konkrétní místnosti. V takovém případě zde najde zájemce informace o tom, na jakou hodinu jsou nařízena jaká jednání, jaká je jejich spisová značka, jméno soudce a účastníci řízení. V případě, což zatím není uveřejňováno, také předmět jednání, či zda se jedná o zasedání neveřejné nebo zda bylo zrušeno. (U jiných řízení nejsou účastníci uváděni, a to ani když se nejedná o neveřejné zasedání, naproti tomu údaj zda bylo zrušeno je vyplněn.) 4.2. infodeska Jedná se o elektronickou úřední desku resortu justice, která stejně jako jiné orgány veřejné moci mají povinnost vést úřední desky, jak v listinné podobě v budovách, tak zároveň v elektronické podobě. Ministerstvo spravedlnosti připravilo projekt, který zavádí jednoznačná pravidla pro publikování údajů. Aplikace infodeska zveřejňuje v elektronické podobě listinný obsah klasické úřední desky umístěné v jednotlivých budovách resortu justice. Informace zde uveřejněné nemají charakter úřední listiny, jsou pouze informativního řádu - pro všechny lhůty, které se odvíjejí od data zveřejnění dokumentu na úřední desce, je tedy i nadále rozhodující datum zveřejnění na úřední desce v listinné podobě. infodeska obsahuje dokumenty zveřejněné po , přičemž informační systém byl dne spuštěn pro rutinní provoz. V současné době jsou do projektu zařazeny MSp, soudy (vrchní, krajské, okresní, městské a obvodní), státní zastupitelství (celá soustava od obvodních státních zastupitelství až po Nejvyšší státní zastupitelství). Následně se předpokládá i možnost přihlásit se k odběru ových upozornění o změnách na vybraných elektronických úředních deskách. Tento přijde jednou za den, a to na základě registrace a zdarma etrestní řízení Projekt elektronického trestního řízení je pravděpodobně nejsložitější a je také nejvíce "v plenkách". Cílem projektu je zajistit jednotné vedení agendy trestního řízení, včetně vedení elektronických spisů, a to od fáze policejního vyšetřování, sdělení obvinění, dohledu státního zastupitelství až po fázi soudní včetně poskytování informací Vězeňské službě, Probační a me- 16 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

11 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" diační službě či sdělení informací Rejstříku trestů. Vzhledem k průřezovému charakteru tohoto projektu, který se značně dotýká všech orgánů činných v trestním řízení v gesci Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti je zatím vývoj a další osud tohoto projektu poměrně nejistý. Existují některé pilotní projekty (nejznámější je asi projekt provozovaný Městským ředitelstvím policie ČR v Brně) epodatelna Elektronická podatelna je jedním z nejstarších nástrojů elektronické justice, resp. celého egovermentu. Je určena pro účastníky disponující kvalifikovaným certifikátem, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ( 11 zákona o elektronickém podpisu). Byla zřízena na základě nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Elektronická podatelna resortu justice je v provozu pro soudy od Na stránkách je možno přímo podat podání (vyplnit formulář) a to jak žalobu (občanskoprávní, správní, obchodní), tak podat návrh ve věcech týkajících se nezletilých dětí (výživné, styk s dítětem, otcovství, osvojení), podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci), podat tzv. elektronický platební rozkaz (viz dále), případně učinit podání do Obchodního rejstříku, Rejstříku obecně prospěšných společností, Nadačního rejstříku a Rejstříku společenství vlastníků jednotek (zatím v ověřovacím provozu). Je možno učinit i jiné podání, případně požádat správu soudu o poskytnutí informací, podat stížnost na chování soudní osoby, průtahy v řízení nebo jiné podání. Systém podání do obchodního rejstříku (epodání ISOR) je v současné době v ověřovacím provozu, přičemž formuláře, které se vyplňují programem 602XML Filler, nebo převedené či přímo vyplněné ve formátu PDF (maximální velikost příloh je ale omezena na 10 MB) bude možno použit od po nabytí účinnosti zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů viz dále. Jakmile bude epodatelna uvedena po do rutinního provozu, lze očekávat skutečné výrazné zvýšení efektivnosti komunikace směrem od účastníků řízení k soudům, resp. jiným orgánům veřejné moci Elektronický platební rozkaz Elektronický platební rozkaz je zkrácené řízení, v jehož rámci žalobce na internetových stránkách justice (epodatelna) vyplní elektronický formulář, podepíše jej svým zaručeným elektronickým podpisem a odešle soudu. Takovýto návrh je možno podat v případě vymáhání částky do 1 milionu Kč, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

12 Zpravodajství a po zaplacení soudního poplatku. Splní-li žalobce všechny náležitosti, vydá soud elektronický platební rozkaz, který je ve skutečnosti platebním rozkazem listinným a elektronický se mu říká proto, že je o něj žádáno elektronicky. V tomto platebním rozkazu, který je vydáván podle standardního procesního předpisu (občanský soudní řád) uloží žalovanému, aby do 15 dnů od jeho doručení, zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v této lhůtě podal odpor u soudu, který elektronický platební rozkaz vydal. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. Aplikace byla spuštěna k 1. červenci Elektronický platební rozkaz se opět vyplňuje v rámci formuláře provozovaného programem 602XML Filler nebo ve formě PDF. 5. Zákon o elektronických právních úkonech a konverzi dokumentů Jeden nástroj, který je z dílny Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, je ale tím nástrojem, bez kterého by nebylo možno o efektivním řízení (jakémkoliv úředním, tedy nejen soudním) vůbec hovořit. Je to systém datových schránek, zavedených zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ještě ale než nabyl zákon účinnosti, proběhla jeho novela, a to v rámci novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla publikována pod č. 190/2009 Sb. Zákon podle aktuálního znění k datu , tedy datu nabytí účinnosti, tedy upravuje: 1. doručování úkonů státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, Pozemkového fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů (dále jen orgán veřejné moci nebo OVM) fyzickým osobám, právnickým osobám a jiným OVM prostřednictvím datových schránek, 2. dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek, 3. doručování podání fyzických osob a právnických osob orgánům veřejné moci prostřednictvím datových schránek, 4. informační systém datových schránek, 18 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

13 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" 5. autorizovanou konverzi dokumentu (převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, nebo převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě). Zákonem se zavádí: povinná forma elektronické komunikace mezi OVM prostřednictvím datových schránek, povinná forma elektronického doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, dobrovolná forma činění úkonů fyzických a právnických osob, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku vůči OVM, dobrovolná forma zasílání soukromých datových zpráv mezi osobami, užívajícími datové schránky. Zákon dále upravuje tzv. konverzi dokumentů: a) převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, b) převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen výstup ), má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (dále jen vstup ). Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu. Konverzi na žádost (úplatně) provádějí kontaktní místa veřejné správy Czech POINT : notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady a zastupitelské úřady, které jsou oprávněny k vydání ověřeného výstupu z ISVS, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Konverzi z moci úřední, tj. pro výkon své vlastní činnosti provádějí OVM v rámci své působnosti. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy. K zákonu č.300/2008 Sb. byly vydány i dva prováděcí předpisy: 1. vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

14 Zpravodajství 2. vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. července 2009, přičemž od tohoto dne byl zahájen proces zřizování datových schránek osobám, které je mají užívat povinně ze zákona a těm, kdo o zřízení sami požádají. Vlastní doručování bude zahájeno po ukončení zkušebního provozu, tj. od Novela občanského soudního řádu Hlavním cílem novely OSŘ zákonem č. 7/2009 Sb., která nabyla účinnosti rovněž 1. července 2009, je zjednodušení procesních postupů, odbřemenění soudů a zamezení průtahů v soudním řízení. Novelou se do českého právního řádu zavádí mj. zcela nový systém doručování, který koresponduje se systémem datových schránek. Prioritně má soud písemnost doručit při jednání nebo jiném soudním úkonu, jako tomu bylo i doposud. Nestane-li se tak, doručí ji soud prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Není-li možné doručit písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, soud ji doručí na žádost adresáta na jinou adresu nebo na elektronickou adresu. Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, předseda senátu nařídí doručit ji prostřednictvím a) doručujícího orgánu, nebo b) účastníka řízení či jeho zástupce. Pokud se má doručovat prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníkem řízení nebo jeho zástupcem, a adresát písemnosti soudu žádnou doručovací adresu nesdělil, je adresou pro doručování adresa uvedená v novém 46b občanského soudního řádu - tou je: 1. U nepodnikající fyzické osoby v prvé řadě adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, tzn. adresa sdělená adresátem do evidence obyvatel. Tento způsob sdělení je upraven v novém ustanovení 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). V evidenci se na žádost občana vede údaj o adrese, na niž mu mají být doručovány písemnosti podle občanského soudního řádu. Pokud adresát nesdělil adresu pro doručování písemností, doručuje se mu na adresu místa pobytu vedenou v informačním systému evidence obyvatel. 20 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

15 Michael Hallén: "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní" 2. U podnikající fyzické osoby ve věcech souvisejících s podnikatelskou činností adresa místa podnikání. 3. U právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku. 7. Závěr V několika posledních letech došlo k nebývalému zacílení resortu justice směrem k jeho elektronizaci. Pokud tento trend vydrží a bude završen espisem, budeme moci hovořit o české justici jako o jedné z nejmodernějších na světě. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

Infoservis elektronizace justice

Infoservis elektronizace justice Duben 2009 Infoservis elektronizace justice V roce 2009 bude postupně docházet k další fázi praktické aplikace ohlašovaných změn v oblasti elektronizace justice. Informace o jejím průběhu, jakož i její

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary 384/OVV/14 Bc. Košíková/223 14. 1. 2014 Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby V souladu s vyhláškou č.

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Nová šance pro veřejné zakázky

Nová šance pro veřejné zakázky Nová šance pro veřejné zakázky Datové schránky a zákon o veřejných zakázkách Eva Vízdalová Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 12.10. 2010 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Nový obchodní rejstřík

Nový obchodní rejstřík Nový obchodní rejstřík JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti 28. dubna 2012, České Budějovice Hlavní cíle projektu Upravit informační systém obchodního rejstříku v návaznosti na vznik tzv. základních

Více

Změny pro budoucnost

Změny pro budoucnost Změny pro budoucnost Proč je třeba reforma justice? Nespokojení občané a firmy Dlouhé trvání i jednoduchých případů v některých krajích Složitý soudní proces, složitý systém justice Komplikovaná komunikace

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

11/1 Elektronizace veřejné správy

11/1 Elektronizace veřejné správy str. 1 11/1 Elektronizace veřejné správy Obce a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová Úvod do egovernmentu Jana Třísková Zuzana Hamzová Obsah semináře: Úvod do egovernmentu Datové schránky a informační systém datových schránek Co potřebuje vědět klient o své datové schránce Změny ve spisové

Více

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní

Více

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Právní účinky doručení osobám na adresu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07382/14-064 číslo návrhu 9100732804 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ STRATEGIE ČR Na Lisabonském summitu Evropské rady v roce 2000 byl schválen strategický cíl přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Podatelna soudního exekutora mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty)

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.3 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Základní legislativa v oblasti egovernmentu(egon)

Základní legislativa v oblasti egovernmentu(egon) Základní legislativa v oblasti egovernmentu(egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Seznámení se základními legislativními dokumenty upravujícími oblast egovernmentu v České republice. Vážení studující, kurz,

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

Inspirace pro slovenský egovernment?

Inspirace pro slovenský egovernment? Inspirace pro slovenský? 02 úřad úřad úřad úřad 03 úřad úřad úřad úřad 04 Seznamte se egon má stejné vlastnosti jako : je vstřícný, jednoduchý a funkční základní registry veřejné správy jako mozek informační

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 08393/09 číslo návrhu 9100061328 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.9 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Sp. zn. 070 Ex 6809/11-41 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk,

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva č. 40 pro předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Newsletter

Výzva č. 40 pro předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Newsletter Newsletter Obsah Aktualizace kurzů... 3 Informační systém datových schránek v přípravě je kurz Informační systém datových... 3 Word pro začátečníky (egon)... 3 Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů...

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

U s n e s e n í. proti povinné: Jarmila Vaněčková, narozena 27.01.1929, Poniklá čp.309, Poniklá PSČ 512 42,

U s n e s e n í. proti povinné: Jarmila Vaněčková, narozena 27.01.1929, Poniklá čp.309, Poniklá PSČ 512 42, U s n e s e n í 023 EX 01244/11-119 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín, pověřený provedením exekuce prodejem zástavy, usnesením Okresního soudu

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Advokátní kancelář Achour & Hájek z Evropské unie

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OLH9* UOHSX005OLH9 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R260/2013/VZ-3741/2014/310/TNo Brno 21. února 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 8. 2013 (doručeném

Více

Elektronická komunikace se správcem daně

Elektronická komunikace se správcem daně Seminář k elektronické komunikaci 2009 Elektronická komunikace se správcem daně Elektronicky komunikovat s daňovou správou lze prostřednictvím daňového portálu na internetové adrese http://eds.mfcr.cz/

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 190/2009 Sb. 1.7.2009 zákonem č. 219/2009 Sb. 1.9.2009 zákonem č. 190/2009 Sb. 1.1.2010 300 ZÁKON ze dne

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Malá revoluce v doručování dokumentů?

Malá revoluce v doručování dokumentů? Malá revoluce v doručování dokumentů? e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 9. 9. 2014 Anketa Připravujeme novou službu Zajímají nás názory a požadavky potenciálních uživatelů Krátký dotazník Drobná

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU U S N E S E N Í Č.j. 094 EX 18343/08 číslo návrhu S-VS-VZP-12-00871753-C73D Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více