OBEC Přerov nad Labem. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC Přerov nad Labem. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu"

Transkript

1 OBEC Přerov nad Labem Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Článek 1: Předmět úpravy a působnost 1.1 Tato směrnice jako vnitřní směrnice obecního úřadu upravuje závazná pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), v aplikační praxi obce Přerov nad Labem (dále jen obec ) jako veřejného zadavatele. Tato směrnice současně vymezuje rozdělení pravomocí mezi zastupitelstvo obce, starostu, případně další zastupitele při zadávání veřejných zakázek. 1.2 Obecná ustanovení ZVZ platná pro všechny veřejné zakázky a zásady a postupy pro zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek jsou upraveny v ZVZ. Na podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky se tato směrnice vztahuje, jen pokud je to dále výslovně uvedeno. 1.3 Pokud je veřejná zakázka spolufinancována z jiných zdrojů, než jsou finanční prostředky zadavatele, např. je-li veřejná zakázka zcela nebo z části financována prostřednictvím dotace, je nutné dodržovat pravidla stanovená poskytovatelem těchto jiných zdrojů. Před použitím této směrnice mají přednost závazná pravidla pro zadávání zakázek stanovená poskytovatelem dotace, pokud by dodržení této směrnice bylo v rozporu s pravidly pro poskytnutí dotace. Článek 2: Veřejná zakázka malého rozsahu a vymezení některých pojmů 2.1 Veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále také jen VZMR ) je veřejná zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, případně objednávky zadavatele, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne limitů uvedených v ZVZ, resp. v odst. 2.2 této směrnice. 2.2 Finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu jsou uvedeny v ZVZ. V době přijetí této směrnice se za veřejnou zakázku malého rozsahu považuje taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH nedosahuje: v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby částku ,- Kč v případě veřejné zakázky na stavební práce částku ,- Kč 2.3 Zadáváním se rozumí postup zadavatele podle této směrnice, jehož účelem je zadání veřejné zakázky malého rozsahu, a to až do uzavření smlouvy, akceptaci objednávky dodavatelem nebo do zrušení zadávacího řízení. Článek 3: Zadavatel 3.1 Zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu je obec Přerov nad Labem. 3.2 Jednotlivé úkony obce jako zadavatele činí: a) zastupitelstvo obce (dále jen ZO ) b) starosta c) místostarosta zmocněný k tomu starostou nebo ZO (dále jen pověřený místostarosta ) d) předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru, případně další člen ZO ve vzájemné součinnosti se starostou nebo pověřeným místostarostou 3.3 Další úkony související s organizačním zajištěním veřejné zakázky malého rozsahu činí: a) administrativní pracovníci obecní úřadu (dále jen OÚ ) b) finanční výbor při ZO c) jiná osoba zmocněná zadavatelem v rozsahu písemné plné moci Článek 4: Způsob a postup zadání, archivace Přerov nad Labem směrnice 1/2014 veřejné zakázky malého rozsahu - str. 1/8

2 4.1. VZMR lze zadat postupem podle této směrnice nebo postupem podle ZVZ pro zadávání podlimitních veřejných zakázek. Zahájí-li zadavatel zadávání VZMR postupem podle této směrnice, musí být ze všech dokumentů vztahujících se k veřejné zakázce zřejmé, že se nejedná o postup podle ZVZ. 4.2 Dále je nezbytné, aby zadavatel uchovával veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním VZMR, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Dokumenty vztahující se k veřejným zakázkám (výzvy, předložené nabídky, protokoly, rozhodnutí, smlouvy, objednávky a další písemnosti, které jsou součástí dokumentace) je zadavatel povinen archivovat po dobu stanovenou zvláštním zákonem, případně dle příslušné vnitřní směrnice OÚ. Je-li zakázka financována prostřednictvím dotace, je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci v souladu s dotačními podmínkami. 4.3 Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadání zakázky musí zadavatel vymezit základní dokumenty, které jsou nezbytné pro osvědčení transparentnosti a nediskriminace (nejedná se však ve všech případech o úplný výčet), zejména: a. text výzvy či poptávky požadovanému počtu dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky (např. zadávací dokumentace, pokud je zpracována); případně zdůvodnění vyzvání nižšího než touto směrnicí požadovaného počtu dodavatelů b. nabídky podané dodavateli na základě výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené dodavatelem; c. stručná zpráva (záznam) o posouzení a hodnoceni podaných nabídek; d. rozhodnutí zadavatele (odpovědné osoby) o výběru nejvhodnější nabídky se stručným zdůvodněním; e. smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, popř. vč. dodatků k ní (popřípadě objednávka). Článek 5: Členění veřejných zakázek malého rozsahu do kategorií 5.1 Pro účely této směrnice jsou veřejné zakázky malého rozsahu rozděleny podle jejich předpokládané hodnoty v Kč bez DPH do těchto kategorií: a) Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie (dále také jen VZMR I. kategorie ) do Kč bez DPH b) Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie (dále také jen VZMR II. kategorie ) od do Kč bez DPH c) Veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie (dále také jen VZMR III. kategorie ) od Kč bez DPH 5.2 Při stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky je nutné postupovat dle pravidel stanovených ZVZ, přičemž je zakázáno rozdělit předmět veřejné zakázky v čase a místě tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a ta se stala veřejnou zakázkou malého rozsahu nižší kategorie. Článek 6: Závazná pravidla pro zadávání VZMR I. kategorie 6.1. Taková veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem: a) výzva alespoň jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici b) rozhodnutí zadavatele na základě dodavatelem předložené či jinak dostupné aktuální nabídky (není nutné ustanovit hodnotící komisi); c) uzavření smlouvy nebo doručení dodavatelem potvrzené objednávky, a to i například ovou formou, či přímé poskytnutí požadovaného plnění dodavatelem, d) případně rozhodnutí zadavatele o nepřidělení veřejné zakázky/odmítnutí nabídky (jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.) Celý proces bude realizován OÚ, případně pověřenou osobou zadavatele. U těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu v obchodě. Uzavření smlouvy, případně podpis objednávky je v kompetenci starosty, resp. místostarosty dle článku 3.3, není nutné schválení ZO. 6.3 Odpovědná osoba je u částek nad 100 tis. Kč bez DPH povinna s dodavatelem uzavřít smlouvu a doložit, že nabízená cena je v místě obvyklou (rozpočet, srovnatelná nabídka, atd.). Do této částky není potřeba k zakázce uchovávat dokumentaci kromě faktury nebo účtenky za provedení prací, dodání předmětu zakázky. Pokud u VZMR I. kategorie nad tuto částku není obvyklá cena dostupná nebo by její zjištění bylo neúměrně časově nebo jinak náročně, je k uzavření smlouvy nebo podpisu objednávky dle Přerov nad Labem směrnice 1/2014 veřejné zakázky malého rozsahu - str. 2/8

3 článku 6.2. nutno připadat podpis předsedy finančního nebo kontrolního výboru a jednoho dalšího člena zastupitelstva (tedy vyjádření souhlasu minimálně 3 členů ZO). Článek 7: Závazná pravidla pro zadávání VZMR II. kategorie 7.1 Taková veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem: a) výzva (dle přílohy č. 1a a další dle vlastního uvážení a charakteru zakázky, případně 1b, 1c) alespoň třem dodavatelům (např. ovou formou) k předložení nabídky a/nebo elektronické uveřejnění výzvy vhodným způsobem; b) z vyzvaných dodavatelů dle a) budou vyzváni minimálně dva zájemci, o kterých zadavatel má nebo získá věrohodně informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně dodat; pokud takové zájemce zadavatel nezná, zvyšuje se v bodě a) limit ze tří na čtyři nebo musí dojít k uveřejnění výzvy c) doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům, resp. 15 dní od elektronického uveřejnění; d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených kritérií se stručným odůvodněním výběru; i v případě doručení pouze jedné nabídky, může být výběr učiněn, pokud bude doloženo, že minimálně dva další uchazeči osloveni v souladu s a) a b) neměli prokazatelně zájem předložit nabídku, e) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; f) případně rozhodnutí zadavatele o zrušení (výběrového) řízení; důvodem pro zrušení zadávacího řízení může být skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění (zadavatel by si měl možnost zrušení zadávacího řízení vymezit již ve výzvě dodavatelům k podání nabídek). 7.2 Celý proces kromě bodu 7.1 d) bude realizován OÚ, případně pověřenou osobou zadavatele. K uzavření smlouvy je nutné schválení ZO, tj. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle 7.1 d) učiní ZO. Před rozhodnutím ZO posoudí předložené nabídky OÚ nebo finanční výbor při ZO a vyhotoví protokol (dle přílohy č. 3). Pokud je mezi oslovenými dodavateli dodavatel, se kterým má obec dobré zkušenosti z jiných obdobných zakázek, neměla by být nejnižší cena jako jediné, resp. hlavní kritérium pro zadání zakázky. Článek 8: Závazná pravidla pro zadávání VZMR III. kategorie 8.1 Taková veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem: a) výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků zadavatele a uveřejnění výzvy vhodným způsobem (např. na internetové adrese obce elektronická úřední deska, na profilu zadavatele); b) z vyzvaných dodavatelů dle a) budou vyzváni minimálně dva zájemci, o kterých zadavatel má nebo získá věrohodně informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně dodat; pokud takové zájemce zadavatel nezná, zvyšuje se v bodě a) limit ze tří na pět c) doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 15 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům, resp. zveřejnění výzvy; d) ustanovení komise pro otvírání obálek; e) ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek; f) zdůvodněné doporučení (s ohledem na hodnotící kritéria) zadavateli k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (v souladu s přílohou č. 3); g) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií; h) uzavření písemné smlouvy s dodavatelem; i) případně rozhodnuti zadavatele o zrušení (výběrového) řízení; důvodem pro zrušení zadávacího řízení může být např. skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění. j) rozhodnutí zadavatele (např. o vyloučení uchazeče, zrušení výběrového řízení, o výběru nejvhodnější nabídky) musí obsahovat stručné odůvodnění a musí být doručeno účastníkovi, resp. všem účastníkům řízení spolu se stručným odůvodněním výběru. Zadavatel si může ve výzvě vyhradit, že rozhodnutí uveřejní na profilu zadavatele, v takovém případě se rozhodnutí považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Přerov nad Labem směrnice 1/2014 veřejné zakázky malého rozsahu - str. 3/8

4 8.2. Výzva dle odst. 8.1: a) bude obsahovat identifikační údaje zadavatele, požadavek na seznam poskytnutých služeb/dodávek/prací obdobného charakteru za uplynulé 3 roky (minimálně 3 reference vč. kontaktů, aby mohl zadavatel ověřit schopnosti, odbornost, zkušenosti, přístup k plnění zakázek), návrh smlouvy nebo bude ve výzvě uveden požadavek na předložení návrhu smlouvy uchazečem jako součásti jeho nabídky a další informace dle přílohy 1.a b) Výzva může dále obsahovat a. Zadávací dokumentaci dle přílohy 1.b nebo popis způsobu jejího získání b. Vzorový krycí list nabídky uchazeče dle přílohy 1.c c. Upozornění, že každý dodavatel je oprávněn mít jakoukoliv roli pouze v jedné nabídce d. Informaci o možnosti zrušení soutěže, a to i v jejím průběhu, o možnosti neuzavřít smlouvu s vítězným účastníkem e. Informaci o tom, že podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami veřejné zakázky a se zadávací dokumentací (dle přílohy 1.b) f. Případně další požadovaný obsah nabídky (např. požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky, obsah a forma nabídky, ), pokud není součástí zadávací dokumentace 8.3 Pro otevírání obálek ustanoví starosta nejméně tříčlennou komisi pro otevírání obálek. a) Členem komise může být člen ZO, zvolený člen výboru při ZO nebo administrativní zaměstnanec obce, přičemž vždy musí být členem komise alespoň jeden člen ZO. Komise pro otevírání obálek je povinna umožnit účast při otevírání obálek i ostatním členům ZO a dále členům hodnotící komise. Složení komise pro otevírání obálek může být stejné jako složení hodnotící komise, viz. dále. b) Komise pro otevírání obálek činí úkony přiměřeně dle odpovídajícího ZVZ. U nabídek, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, mohou být předkladatelé vyzváni k doplnění ve stanovené lhůtě. c) V případě, že v řízení podle článku 8.1 bude jediným hodnotícím kritériem cena a zadavatel obdrží více než 5 nabídek, může být vyřazena z hodnocení nabídka s nejnižší cenou, pokud je o více než 20% nižší než druhá nejnižší cena. Uchazeč s takovou nejnižší cenou pak bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. d) Komise pro otevírání obálek sepíše o otevírání obálek protokol, jehož vzor je přílohou č. 2 této směrnice. 8.4 Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví starosta nejméně tříčlennou hodnotící komisi. a) Členem komise a jejím náhradníkem může být člen ZO, zvolený člen výboru při ZO, administrativní zaměstnanec obce a odborník, přičemž vždy musí být členem komise alespoň jeden člen ZO, a alespoň jeden odborník (tj. fyzická osoba, která má odbornost ve vztahu k požadovanému plnění - např. u zakázky na stavební práce bude jeden člen hodnotící komise mít alespoň středoškolské vzdělání a/nebo praxi v příslušném oboru). b) Hodnotící komise rovněž posuzuje kvalifikaci uchazečů. c) Hodnotící komise při posuzování nabídek postupuje podle odpovídajícího ZVZ. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy ani po doplnění nebudou hodnoceny. d) Hodnotící komise sepíše o svém jednání protokol o hodnocení nabídek, jehož vzor je přílohou č. 3 této směrnice. 8.5 Text výzvy vč. zadávacích podmínek a seznam minimálně třech přímo obesílaných dodavatelů schvaluje ZO, OÚ pak může obeslat i další dodavatele v souladu s touto směrnicí. O výběru nejvhodnější nabídky vč. znění smlouvy s dodavatelem rozhodne ZO před uzavřením smlouvy (proti rozhodnutí ZO se nelze odvolat). Smlouvu na realizaci zakázky s vítězným dodavatelem podepisuje starosta, popř. pověřený místostarosta. Stanovení kompetencí dle tohoto bodu platí i pro ostatní veřejné zakázky zadávané podle ZVZ (podlimitní a nadlimitní). Článek 9: Obecná pravidla - výjimky, vícepráce a uveřejňování smluv 9.1. V případě, že je na segmentu trhu s požadovaným plněním nižší počet dodavatelů, než má být vyzván, vyzve zadavatel k podání nabídky všechny takové dodavatele (zájemce). 9.2 Při zadávání VZMR mohou být použita dílčí ustanovení a postupy této směrnice pro zadávání VZMR vyšší kategorie, aniž by to znamenalo povinnost dodržet ostatní ustanovení a postupy této vyšší kategorie. Přerov nad Labem směrnice 1/2014 veřejné zakázky malého rozsahu - str. 4/8

5 9.3 Starosta obce, případně pověřený místostarosta, může v odůvodněných případech, zejména pokud je nutné provést VZMR v krátké době (v časové tísni) zadat zakázku přímo jednomu dodavateli mimo působnost této směrnice a sice - u VZMR II. kategorie se souhlasem předsedy finančního nebo kontrolního výboru a jednoho dalšího člena zastupitelstva (tedy vyjádření souhlasu minimálně 3 členů ZO), - u VZMR III. kategorie se souhlasem ZO Mezi tyto výjimky, které musí být vždy odůvodněné, patří: a) havárie nebo ohrožení života a zdraví občanů, b) zadávání zakázek v souvislosti s živelní či jinou pohromou, c) zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nepředvídatelné události (poruchy, opravy, škody na obecním majetku), d) zadávání zakázky na poskytnutí bankovního úvěru s předpokladem využití služeb peněžního ústavu, u kterého má obec zřízený běžný účet. 9.4 V případě, že jde o "zakázku" obdobného druhu, na jakou již bylo řízení podle předchozích odstavců provedeno nebo oslovení dodavatelé neměli o "zakázku" zájem, nemusí být dodržen postup dle této směrnice. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a odsouhlaseno ZO. Také zadávání dalších zakázek, které budou vyňaty z působnosti této směrnice, musí schválit ZO. 9.5 V průběhu realizace VZMR může zadavatel uzavřít s dodavatelem dodatek k již uzavřené smlouvě na dodatečné stavební práce, dodatečné služby nebo dodatečné dodávky, pokud potřeba těchto dodatečných prací, dodatečných služeb a dodatečných dodávek vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce, dodatečné služby a dodatečné dodávky jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, pro poskytnutí původních služeb nebo původních dodávek. Pokud celkové navýšení ceny k původní uzavřené smlouvě v souvislosti s těmito dodatečnými pracemi, službami a dodávkami překročí 10% ceny původní VZMR, musí dodatek s původním dodavatelem schválit ZO, pokud se jedná o VZ zadávané podle ZVZ,VZMR II. a III. kategorie nebo pokud se VZMR I. kategorie tímto dodatkem dostane do vyšší kategorie 9.4. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nebo webových stránkách obce celé znění uzavřené smlouvy do 20 dnů od jejího uzavření pro všechny veřejné zakázky kromě VZMR I. kategorie, pokud zákon nestanoví jinak. Zadavatel však neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. Obdobně zadavatel uveřejní i všechny její změny a dodatky. Článek 10: Závěrečná ustanovení 10.1 Tuto směrnici vydává ZO v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Změny této směrnice je oprávněno provádět pouze ZO Přerov nad Labem Tato směrnice byla schválena usnesením ZO č../2014, ze dne a nabývá účinnosti následující den po schválení, tj Zrušují se vnitřní směrnice obce Přerov nad Labem o zadávání VZMR schválena ZO a) dne (usnesení ZO č. 150/2009, účinnosti ode dne ), b) dne (usnesení ZO č. 9/2008, účinnosti ode dne ), které tato vnitřní směrnice zcela nahrazuje Nedílnou součástí této směrnice je: Příloha č. 1a obsah výzvy zadavatele, Příloha č. 1b vzor zadávacích podmínek Příloha č. 1c vzor krycího listu nabídky uchazeče Příloha č. 2 Protokol o otevírání obálek Příloha č. 3 Protokol o hodnocení nabídek V Přerově nad Labem dne Ing. Irena Gregárková místostarostka..... RNDr. Darina Kocsisová, PhD starostka Přerov nad Labem směrnice 1/2014 veřejné zakázky malého rozsahu - str. 5/8

6 Příloha č.1a obsah výzvy zadavatele k VZMR Zadavatel: Obec Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem, IČ: Věc: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na.. 1) Název a vymezení předmětu, místo plnění, předpokládané termíny plnění a případně klasifikace VZMR 2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (případně poţadované platební podmínky) 3) Lhůtu a místo pro podání nabídek (případně lhůty pro podání doplňující informace) 4) Hodnotící kritéria, která jsou rozhodná pro zadání zakázky a postup hodnocení, např. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je minimální cena 5) Veřejná zakázka je dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., zadána mimo reţim zákona č. 137/2006 Sb, zadání této veřejné zakázky se řídí vnitřní směrnicí obecního úřadu Přerov nad Labem 6) Nabídka se podává pouze v českém jazyce 7) Kontaktní osoba zadavatele: (jméno, pozice, telefon, ), případně Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:. 8) Variantní nabídky jsou/nejsou připuštěny. 9) Další podmínky jsou./ jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je. (dostupnost) 10) Zadavatel poţaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle 53 ZVZ předloţením čestného prohlášení, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ předloţením prosté kopie při podání nabídky, předloţením originálu nebo úředně ověřené kopie před případným podpisem smlouvy - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší neţ 90 dnů ke dni podání nabídky. - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci. c) předloţení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 ZVZ předloţením: - seznamu dodavatelem za posledních let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení objednatelů musí zahrnovat cenu, dobu a místo a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. - Limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je stanoven na minimálně. stavby stejného nebo obdobného charakteru jako je předmět zakázky, v hodnotě min.. Kč bez DPH. 11) Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele, datum a razítko zadavatele Příloha č. 1b vzor zadávacích podmínek Název veřejné zakázky:. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu Identifikační údaje zadavatele Úřední název: Obec Přerov nad Labem Poštovní adresa: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem IČ: Statutární orgán: Jméno, pozice Kontaktní osoba Jméno, pozice Telefon Přerov nad Labem směrnice 1/2014 veřejné zakázky malého rozsahu - str. 6/8

7 Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi (není nutné, pokud zajišťuje OÚ) Úřední název: Poštovní adresa: Kontaktní osoba: Telefon Obsah zadávací dokumentace: 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, TECHNICKÉ PODMÍNKY, PŘEDPOKLÁDANÁ CENA A DRUH ZAKÁZKY 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY (smluvní pokuty, záruční podmínky) 4. POŢADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (subdodavatelé) 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 6. POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 7. PODMÍNKY A POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 8. DALŠÍ PODMÍNKY A POŢADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 9. ČASOVÉ LIMITY (termíny, způsob podání nabídky) 10. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI (termíny, způsob podání) Příloha č. 1c vzor krycího listu nabídky uchazeče Název veřejné zakázky: Úřední název: Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: IČ: Adresa sídla / místa podnikání/ trvalého pobytu: Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kontaktní osoba: Telefon, fax: KRYCÍ LIST NABÍDKY UCHAZEČE Identifikační údaje zadavatele Obec Přerov nad Labem Přerov nad Labem Přerov Nad Labem Identifikační údaje uchazeče Celková nabídková cena bez DPH Vyčíslené DPH Celková nabídková cena včetně DPH OBSAH NABÍDKY A. KRYCÍ LIST NABÍDKY (... LISTŮ ) B. DOKLADY K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ (... LISTŮ ) Přerov nad Labem směrnice 1/2014 veřejné zakázky malého rozsahu - str. 7/8

8 C. INFORMACE O UCHAZEČI A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÍNÍ INFORMACÍ DLE 68 ODS. 3 ZÁKONA (... LISTŮ ) D. KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY (... LISTŮ ) E. HARMONOGRAM PRACÍ A FINANČNÍ HARMONOGRAM (... LISTŮ ) F. SEZNAM SUBDODAVATELŮ (... LISTŮ ) G. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO, případně podepsaná smlouva o dílo, pokud byla součástí zadávací dokumentace (... LISTŮ ) H. PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOKUMENTY (... LISTŮ ) CELKEM LISTŮ (...) Přerov nad Labem směrnice 1/2014 veřejné zakázky malého rozsahu - str. 8/8

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3 Zadávací podmínky Označení Zadavatel Název žadatele: Právní forma: výběrové řízení na dodavatele filtrů IČ: 46979697 DIČ: Sídlo: Kontaktní osoba Jméno: Adam Příjmení: Email: Společnost s ručením omezeným.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní INTERNÍ SMĚRNICE OBCE STŘEDOKLUKY č. 1/2015 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2256/R78/13 Rady města Uherský Brod dne 12.06.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes okres Rakovník, IČ 00639958 Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více