Modul msender message Sender. Nápověda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul msender message Sender. Nápověda"

Transkript

1 Modul msender message Sender Nápověda

2 msender je rozšiřujícím doplňkem systému Money S5 a vytváří pro informační systémy Money bránu do světa SMS zpráv a ové obchodní komunikace. Modul je plně integrován do prostředí systému Money S5, a díky svým funkcím umožňuje uživatelům jednoduše a rychle informovat své kolegy, obchodní partnery i potencionální zákazníky. Příklady použití modulu msender: Rychlé odesílání informací z Money pomocí SMS Odesílání stavu vyřízení Objednávky zboží Informační SMS o odeslání zboží z modulu Expedice Upozorňující SMS o nehrazených fakturách po splatnosti SMS marketingové info-kampaně ová obchodní sdělení Práce s modulem msender Samotná práce s modulem msender je jednoduchá a vlastní modul je rozdělen do následujících celků pro snadnou definici tvaru zpráv, vlastní tvorbu SMS zpráv a - Obchodních sdělení: Zástupné znaky Šablony SMS zpráv SMS zprávy - Obchodní sdělení Odeslané - Obchodní sdělení Nastavení služeb Vybrané objekty Prohlížeč událostí Zástupné znaky Zástupné znaky je seznamem, sloužícím k uživatelské definici tzv. zástupných znaků, které jsou následně při tvorbě vlastních SMS zpráv nahrazovány reálnými daty konkrétních záznamů seznamů Money, ze kterých jsou vlastní SMS zprávy tvořeny. Modul msender je dodáván se standardní základní připravenou sadou zástupných znaků hlavních seznamů Money. Definice dat zástupných znaků je vytvořena způsobem, zajišťujícím uživatelskou tvorbu vlastní zástupných znaků, čerpajících libovolná data, z libovolných seznamů, uložených v systému Money, bez nutnosti programátorských znalostí, či programováním podpory daných polí a dat Money. strana 2 z 17

3 Důležité: Dané řešení však předpokládá administrátorskou znalost systému Money, znalost struktury databází systému Money a základní znalost dotazovacího jazyka Microsoft SQL Server. Vlastní seznam zástupných znaků je možné pro větší přehlednost rozdělit do skupin seznamu Zástupné znaky. Tvorba zástupných znaků základní definice Každý zástupný znak, obsahuje následující uživatelsky definovatelné pole: Kód = uživatelský kód pro označení/rozlišení zástupného znaku v rámci seznamu Zástupné znaky Název = uživatelský název pro označení/rozlišení zástupného znaku v rámci seznamu Zástupné znaky Objekt = výběr seznamu (objektu) systému Money, ke kterému je daný zástupný znak datově vázán, tj. seznam (objekt), který je pro daný zástupný znak výchozí pro data zástupného znaku Zástupný znak <> = uživatelské označení zástupného znaku, které určuje tvar zástupného znaku, jaký bude užíván při vlastní tvorbě SMS zpráv pomocí Šablon SMS zpráv, označení zástupného znaku je alfanumerické (písmena, čísla), není dovoleno použití závorek a numerických operátorů (/, *, -, +, <, >, {, }, [, ], (, ), %, &) Data zástupného znaku = vlastní určení datového vstupu k zástupnému znaku daného Objektu (seznamu Money), vlastní dotaz v MS SQL Server jazyce, základní logika tvorby dat je popsána v samostatném oddílu nápovědy Poznámka = uživatelská textová poznámka k danému zástupnému znaku Důležité: Vlastní definice dat zástupného znaku je přístupná pouze uživatelům, kteří mají v přístupových právech Money povolenu Správu seznamu Zástupné znaky. Tvorba zástupných znaků data zástupného znaku Vlastní data zástupných znaků jsou tvořena databázovými SQL dotazy v dotazovacím jazyce Microsoft SQL Serveru. Zadáván je celý dotaz (SELECT ) na data Money, vazba na konkrétní tabulku a záznam tabulky (seznamu) je doplněna pomocí použití dvou základních zástupných znaků modulu msender, vnitřně integrovaných, určených pouze pro použití v rámci modulu a seznamu Zástupné znaky. Základní zástupné znaky: <Objekt> = vnitřní zástupný znak modulu msender, který je v případě použití vlastního zástupného znaku seznamu Zástupné znaky nahrazen jménem databáze a konkrétní tabulky systému Money, např. pro vybraný Objekt na zástupném znaku = Firmy, je základní zástupný znak <Objekt> nahrazen v systému Money S5 řetězcem [S5_Agenda_xy].[dbo].[Adresar_Firma] <Id> = vnitřní zástupný znak modulu msender, který je v případě použití vlastního zástupného znaku seznamu Zástupné znaky nahrazen v případě tvorby SMS zprávy, dle šablony, kde je daný zástupný znak použit, ze seznamu Money, vlastním ID jedinečným identifikátorem záznamu daného seznamu/objektu Money strana 3 z 17

4 Příklad dat zástupného znaku: Pro ukázku je uveden obsah pro data zástupného znaku doplňujícího, místo zástupného znaku, do textu SMS zprávy při tvorbě ze seznamu Money Adresář / Firmy, Obchodní jméno firmy: SELECT ObchNazev FROM <Objekt> WHERE ID = '<Id>' Upozornění: U základní zástupných znaků <Objekt> a <Id>, je nutné dbát na jejich přesný tvar zápisu v rámci definice dat zástupných znaků, tedy přesné dodržení velkých a malých písmen. Šablony SMS zpráv Šablony SMS zpráv definují vlastní tvar/obsah SMS zpráv, které jsou vytvářeny ze seznamů Money a jejich záznamů. Šablony určují vlastní obsah zprávy a také službu, pomocí které je následně vlastní SMS zpráva odeslána. Modul msender také rozšiřuje vlastní seznamy Money o tvorbu SMS zpráv, dle jednotlivých šablon. Přímá uživatelská tvorba SMS zpráv (příp. Obchodních sdělení) dle vybrané šablony je možná z těch modulů a seznamů Money, které jsou uživatelsky definovány v nastavení tzv. Vybraných objektů modulu msender. Definice seznamu Vybrané objekty je popsána ve vlastním oddílu této nápovědy. strana 4 z 17

5 Vlastní šablony SMS zpráv obsahují následující uživatelsky definovatelná pole pro tvorbu zpráv do seznamu SMS zprávy: Aktivní = pole (checkbox) určující, zda je daná šablona SMS zpráv aktivní, tj. má se nabízet pro uživatelské použití v seznamech Money, či nikoliv. Daná šablona SMS zpráv je aktivní, pokud je pole Aktivní zatrženo Pořadí = numerické pole určující pořadí jednotlivých šablon, dle tohoto pořadí, jsou jednotlivé Šablony SMS zpráv dále nabízeny při tvorbě vlastních SMS zpráv ze seznamů Money, kde je přístupná funkce SMS zpráva Kód = uživatelský kód pro označení/rozlišení dané Šablony SMS zpráv v rámci seznamu Šablony SMS zpráv Název = uživatelský název pro označení/rozlišení dané Šablony SMS zpráv v rámci seznamu Šablony SMS zpráv, a současně pole určující název šablony zobrazující se v další funkcionalitě modulu a seznamech Money rozšířených o tvorbu SMS zpráv Objekt = výběr seznamu (objektu) systému Money, pro který je daná Šablona SMS zprávy určena, tj. seznam (objekt), ve kterém se současně bude nabízet k použití Odeslat = nastavení určující, z jakého místa v systému a pole, je při tvorbě SMS zprávy při použití dané šablony čerpáno telefonní číslo, na které má být daná SMS zpráva odeslána. Volba Odeslat obsahuje následující možnosti a funkční logiku: o na zástupný znak = volba Odeslat na zástupný znak aktivuje pole Odeslat na zástupný znak Šablony SMS zprávy, kde je možné uživatelsky vybrat ze seznamu Zástupných znaků ten zástupný znak, který v rámci uživatelského nastavení dat zástupného znaku reprezentuje data = hodnotu telefonního čísla, na které má být daná SMS zpráva, vytvořená pomocí takto nastavené šablony, odeslána o z Adresář Firma = volba Odeslat z Adresář Firma je volbou, která v případě aplikace šablony pro tvorbu SMS zprávy ze seznamů dokladů Money, převezme telefonní číslo pro SMS zprávu z firmy Adresáře Money, která je na dokladu zvolená jako Odběratel. Do SMS zprávy je vloženo telefonní číslo z prvního záznamu Spojení, typu spojení Mobil dané Firmy adresáře Money. V případě, že je Šablona SMS zprávy aplikována na záznam seznamu Firmy Adresáře Money, je chování stejné, tedy je jako telefonní číslo dosazeno z prvního Spojení, typu spojení Mobil z karty Firmy Money o z Adresář Osoba = volba Odeslat z Adresář Osoba je volbou, která v případě aplikace šablony pro tvorbu SMS zprávy ze seznamů dokladů Money, převezme telefonní číslo pro SMS zprávu z Osoby, vybrané na daném dokladu, jako Osoba Odběratel. Do SMS zprávy je vloženo telefonní číslo z prvního záznamu Spojení typu Mobil dané Osoby seznamu Osob Adresáře Money. V případě, že je takto nastavená Šablona SMS zpráv aplikována na doklad Money, který nemá určenou Osobu Odběratele, je z adresáře Money, telefonní číslo převzato z Hlavní osoby Firmy, přesněji ze seznamu Spojení hlavní osoby firmy, z prvního záznamu Spojení typu spojení Mobil. Při aplikaci Šablony SMS zprávy na záznam seznamu Firmy Adresáře Money, je chování stejné, jako na dokladu s nevyplněnou Osobou. Telefonní číslo je dosazeno z prvního Spojení, typu spojení Mobil, z Hlavní osoby firmy, karty Firmy Money o z Dokladu = volba Odeslat z Dokladu je volbou, která je svou funkčností aplikovatelná pouze v seznamech dokladů Money, a to tzv. realizačních dokladů, které jsou v rámci standardní funkcionality Money, evidenčně rozšířeny v části Koneční příjemce o pole Telefon. Aplikace Šablony SMS zprávy na takový strana 5 z 17

6 doklad Money, dosadí do SMS zprávy telefonní číslo ze zmíněného pole Telefon, Konečného příjemce na dokladu o na číslo = je volbou, která aktivuje pole Tel. číslo Šablony SMS zprávy, které je určeno pro zadání konkrétního telefonního čísla, na které mají být vlastní SMS zprávy pomocí dané šablony vytvářeny a následně odesílány Odeslat na zástupný Znak = pole Odeslat na zástupný znak, je aktivní pouze v případě volby Šablony SMS zprávy Odeslat = na zástupný znak. Pomocí tohoto pole, je možné určit ze seznamu Zástupné znaky, konkrétní zástupný znak, který v rámci svého nastavení dat zástupného znaku, reprezentuje hodnotu obsahující telefonní číslo, na které má být daná SMS zpráva odeslána. Tato varianta pomocí zástupného znaku umožňuje zkušenému administrátorovi systému Money, čerpat telefonní číslo pro SMS zprávy z libovolného potřebného databázového pole systému Money Tel. číslo = pole Tel. číslo, je aktivní pouze v případě volby Šablony SMS zprávy Odeslat = na číslo. Pomocí tohoto pole, je možné SMS zprávě vytvářené pomocí dané šablony, určit konkrétní číslo, na které jsou vytvářeny a následně odesílány vlastní SMS zprávy Skupina SMS zpráv = uživatelské pole, kterým uživatel určuje, do jaké skupiny seznamu SMS zprávy jsou vlastní nově vytvářené SMS zprávy ukládány. Volba Skupiny SMS zpráv se provádí výběrem ze seznamu skupin seznamu SMS zprávy modulu msender Služba = pole Služba, slouží pro výběr služby, pomocí které dochází k vlastnímu odeslání SMS zpráv, vytvořených pomocí dané Šablony SMS zpráv (Pozn. vybraná služba také ovlivňuje okamžik vlastního odeslání) Text zprávy = vlastní text SMS zprávy včetně tzv. zástupných znaků, za které jsou při vytváření SMS zpráv pomocí zvolené šablony automaticky doplňovány reálné hodnoty z jednotlivých záznamů seznamů Money, na které je tvorba SMS zpráv pomocí dané šablony aplikována Poznámka = pole na záložce Poznámka, slouží k uživatelské poznámce dané Šablony SMS zpráv, jedná se pouze u uživatelské pole, se kterým se dále v rámci funkcionality modulu msender nepracuje Kontrola = tlačítko Šablony SMS zprávy Kontrola, provádí kontrolu nastavení Šablony SMS zpráv, přesněji pole Text zprávy, zda je pomocí zadaného textu včetně zástupných znaků možné správně generovat vlastní SMS zprávy, tj. zda jsou použity zástupné znaky pro shodný Objekt Money, a současně, zda dané zástupné znaky existují v seznamu Zástupné znaky modulu msender, tedy jsou v rámci definice Šablony SMS zprávy správně zapsány SMS zprávy SMS zprávy je seznam, obsahující veškeré SMS zprávy vytvářené funkcí SMS zpráva ze seznamů Money pomocí Šablon SMS zpráv, a současně slouží k uživatelské tvorbě vlastních SMS zpráv. Vlastní SMS zprávy je možné v rámci seznamu třídit do skupin seznamu. Obsah a nastavení Skupin seznamu SMS zprávy: Služba = uživatelské přednastavení Služby z Nastavení služeb, jedná se tzv. výchozí službu pro danou skupinu SMS zpráv. Tato služba je při uživatelské tvorbě SMS zpráv, přímo v seznamu SMS zprávy, automaticky doplněna na nový záznam strana 6 z 17

7 Obsah vlastních SMS zpráv: Objekt = objekt/seznam systému Money, ze kterého byla daná SMS zpráva vytvořena. V případě uživatelské tvorby SMS zprávy v seznamu, není pole vyplněno, a není jej možné uživatelem editovat. Jedná se o pole, plněné pouze při tvorbě SMS zpráv přímo ze seznamů Money s využitím šablon a funkce SMS zpráva modulu msender na daném seznamu/objektu Tel. číslo = pole telefonní číslo určuje, na jaké číslo již byla, nebo bude, vlastní SMS zpráva odeslána Firma = pole Firma SMS zprávy určuje, k jaké Firmě, tj. záznamu z Adresáře Money je daná SMS zpráva přiřazena. V případě, že je SMS zpráva vytvořena ze seznamů Money, pomocí funkce modulu msender SMS zpráva, daný záznam obsahuje vazbu na seznam Firmy Adresáře Money, a vazbu na danou Firmu automaticky. U uživatelsky tvořených SMS zpráv, má uživatel možnost danou SMS zprávu Firmě z Adresáře Money přiřadit Osoba = pole Osoba SMS zprávy určuje, k jaké Osobě, tj. záznamu z Adresáře Money je daná SMS zpráva přiřazena. V případě, že je SMS zpráva vytvořena ze seznamů Money, pomocí funkce modulu msender SMS zpráva, daný záznam obsahuje vazbu na seznam Osob Adresáře Money, a vazbu na danou Osobu automaticky. U uživatelsky tvořených SMS zpráv, má uživatel možnost danou SMS zprávu konkrétní Osobě z Adresáře Money přiřadit Služba = pole služba definuje vazbu na seznam Nastavení služeb modulu msender, a určuje, pomocí jaké služby byla, nebo bude, vlastní SMS zpráva odeslána. V případě tvorby SMS zpráv ze seznamů Money pomocí volby SMS zpráva modulu msender, je při použití zvolené šablony služba doplněna automaticky dle nastavení dané Šablony SMS zpráv. Službu je možné také přednastavit na skupinách seznamu SMS zprávy Text zprávy = vlastní text SMS zprávy, který bude odeslán, nebo již byl odeslán na konkrétní telefonní číslo SMS zprávy. V případě tvorby SMS zpráv ze seznamů Money pomocí volby SMS zpráva modulu msender, je Text zprávy doplněn automaticky Šablonou SMS zpráv, kde jsou v případě použití zástupných znaků, zástupné znaky nahrazeny hodnotami z dat Money s vazbou na daný záznam seznamu, ze kterého byla SMS zpráva vytvořena Stav = pole Stav je pro uživatele pouze informativní, uživatele informuje, zda daná SMS zpráva ještě nebyla odeslána = Neodesláno, nebo již došlo k odeslání dané SMS zprávy = Odesláno. Pole Stav je plněno automaticky funkcemi modulu msender Datum odeslání = datum a čas vlastního odeslání dané SMS zprávy, pole je pouze informativní, doplňováno automaticky při odeslání vlastních SMS zpráv a aktualizací údajů SMS zpráv Doručenka = zobrazuje zpětnou vazbu po odeslání vlastní SMS zprávy, pole Doručenka, je plněno funkcí Aktualizovat údaje SMS seznamu SMS zprávy. Do pole jsou zapisovány informace ze služby, pomocí které byla SMS zpráva odeslána. Stav pole Doručenka je možné také automaticky aktualizovat proti poskytovateli služby pomocí modulu CSWautomatic, který je modulem msender doplněn o automatickou akci Poznámka = slouží k uživatelské poznámce dané SMS zprávy, jedná se pouze u uživatelské pole, se kterým se dále nepracuje - Obchodní sdělení Obchodní sdělení slouží k definici a nastavení vlastních ových obchodních sdělení, které jsou vytvářeny ze seznamů Money a jejich záznamů. Obchodní sdělení jsou v podstatě šablony, definující obsah i vlastnosti odesláných ových sdělení. strana 7 z 17

8 V rámci rozšíření seznamů Money pomocí tzv. Vybraných objektů modulu msender, modul rozšiřuje, obdobně jako je tomu u SMS zpráv, seznamy Money tak, že je doplňuje o rychlý výběr z ových obchodních sdělení, jejichž nastavení je aplikováno v daném seznamu na vybrané záznamy. Definice seznamu Vybrané objekty je popsána ve vlastním oddílu této nápovědy. Vlastní Obchodní sdělení obsahují následující uživatelsky definovatelné pole pro tvorbu ových obchodních sdělení: Aktivní = pole (checkbox) určující, zda je dané obchodní sdělení aktivní, tj. má se nabízet pro uživatelské použití v seznamech Money, či nikoliv. Dané obchodní sdělení je aktivní, pokud je pole Aktivní zatrženo Pořadí = numerické pole určující pořadí jednotlivých obchodních sdělení, dle tohoto pořadí, jsou jednotlivé obchodní sdělení dále nabízeny v nabídce při odeslání Obchodních sdělení ze seznamů Money, kde je přístupná funkce O.s. Kód = uživatelský kód pro označení/rozlišení daného Obchodního sdělení v rámci seznamu Název = uživatelský název pro označení/rozlišení daného Obchodního sdělení v rámci seznamu, a současně pole určující název, který je zobrazován v rámci další funkcionality modulu a seznamech Money rozšířených o O.s. Objekt = výběr seznamu (objektu) systému Money, kterému je dané Obchodní sdělení určeno, tj. seznam (objekt), ve kterém je dané O.s. nabízeno Odeslat = nastavení určující, z jakého místa, případně pole, je při použití Obchodního sdělení dané šablony čerpána ová adresa, na které má být dané obchodní sdělení odesláno. Volba Odeslat obsahuje následující možnosti a funkční logiku: o o o na zástupný znak = volba Odeslat na zástupný znak aktivuje pole Odeslat na zástupný znak Obchodního sdělení, kde je možné uživatelsky vybrat ze seznamu Zástupných znaků ten zástupný znak, který v rámci uživatelského nastavení dat zástupného znaku reprezentuje data = hodnotu ové adresy, na které má být daná ová zpráva odeslána z Adresář Firma = volba Odeslat z Adresář Firma je volbou, která v případě aplikace šablony pro tvorbu Obchodního sdělení ze seznamů dokladů Money, převezme ovou adresu pro ovou zprávu z firmy Adresáře Money, která je na dokladu zvolená jako Odběratel. Do zprávy je vložena ová adresa z prvního záznamu Spojení, typu spojení dané Firmy adresáře Money. V případě, že je šablona obchodního sdělení aplikována na záznam seznamu Firmy Adresáře Money, je chování stejné, tedy je jako e- mailová adresa dosazena hodnota z prvního Spojení, typu spojení z karty Firmy Money z Adresář Osoba = volba Odeslat z Adresář Osoba je volbou, která v případě aplikace - Obchodního sdělení ze seznamů dokladů Money, převezme ovou adresu zprávu z Osoby, vybrané na daném dokladu, jako Osoba Odběratel. Do zprávy je vložena ová adresa z prvního záznamu Spojení typu dané Osoby seznamu Osob Adresáře Money. V případě, že je takto nastavené obchodní sdělení aplikováno na doklad Money, který nemá určenou Osobu Odběratele, je z adresáře Money, ová adresa převzata z Hlavní osoby Firmy, přesněji ze seznamu Spojení hlavní osoby firmy, z prvního záznamu Spojení, typu spojení . Při aplikaci obchodního sdělení na záznam seznamu Firmy Adresáře Money, je chování stejné, jako na dokladu s nevyplněnou Osobou. ová adresa je dosazena z prvního Spojení, typu spojení , z Hlavní osoby firmy, karty Firmy Money strana 8 z 17

9 o z Dokladu = volba Odeslat z Dokladu je volbou, která je svou funkčností aplikovatelná pouze v seznamech dokladů Money, a to tzv. realizačních dokladů, které jsou v rámci standardní funkcionality Money, evidenčně rozšířeny v části Koneční příjemce o pole . Aplikace Obchodního sdělení na takovýto doklad Money, dosadí do zprávy ovou adresu ze zmíněného pole , Konečného příjemce na dokladu Odeslat na zástupný Znak = pole Odeslat na zástupný znak, je aktivní pouze v případě předchozí volby Odeslat = na zástupný znak. Pomocí tohoto pole, je možné určit ze seznamu Zástupné znaky, konkrétní zástupný znak, který v rámci svého nastavení dat zástupného znaku, reprezentuje hodnotu obsahující ovou adresu, na kterou má být daná ová zpráva odeslána. Tato varianta pomocí zástupného znaku umožňuje zkušenému administrátorovi systému Money, čerpat ovou adresu pro E- mail Obchodní sdělení z libovolného potřebného databázového pole systému Money Kopie a Skrytá kopie = jsou oblasti pro nastavení ových adres obchodního sdělení pro kopii a skrytou kopii, na které má být daná zpráva odeslána. Nastavení Kopie a Skryté kopie obsahuje opět nastavení Odeslat se stejnými vlastnostmi a chováním jako nastavení hlavní ové adresy pro zaslání zprávy. Volba Odeslat je však v případě Kopie a Skryté kopie rozšířena o ještě jednu volbu a pole: o na adresu = je volbou, která aktivuje pole ová adresa Obchodního sdělení, které je určeno pro zadání konkrétní ové adresy, na kterou má dojít k odeslání vlastní zprávy, avšak jako Kopie a Skrytá kopie o ová adresa = pole určené k zadání ové adresy, na kterou má být E- mail Obchodní sdělení odesláno jako Kopie, případně jako Skrytá kopie Služba = pole služba definuje vazbu na seznam Nastavení služeb modulu msender, a určuje, pomocí jaké služby bude vlastní Obchodní sdělení odesláno. Jedná se o připojení k SMTP serveru a nastavení uživatele pro připojení, více v oddílu Nastavení služeb Předmět = vlastní text předmětu ové zprávy obchodního sdělení, se kterým bude vlastní zpráva odeslána Text = vlastní text obsahu ové zprávy obchodního sdělení, se kterým bude vlastní zpráva odeslána Důležité: Do pole text není možné vkládat zástupné znaky jako je tomu v případě SMS zpráv, za které jsou dosazeny reálná data, tato funkčnost tvorby těla e- mailových zpráv je rozdílná a nedochází k předkladu zástupných znaků na data. Přílohy = volba přílohy umožňuje pro dané Obchodní sdělení nastavit, jaké přílohy (myšleno Připojené dokumenty) mají být do ové zprávy obchodního sdělení připojeny. Uživatel má na výběr z následujících možností: o Připojené dokumenty Obchodního sdělení = do ové zprávy odesílaného Obchodního sdělení jsou jako přílohy připojeny všechny Připojené dokumenty k danému záznamu Obchodnímu sdělení seznamu o Připojené dokumenty Objektu = do ové zprávy odesílaného Obchodního sdělení jsou jako přílohy připojeny všechny Připojené dokumenty k danému záznamu seznamu Money, ze kterého je dané Obchodní sdělení odesláno o Bez příloh = do ové zprávy nejsou připojeny žádné přílohy strana 9 z 17

10 Odeslané Obchodní sdělení Odeslané Obchodní sdělení je seznamem modulu msender, sloužícím k evidenci historicky odeslaných obchodních sdělení. Seznam je plněn automaticky při vlastním odeslání E- mail Obchodního sdělení, a je do něj zapsán údaj o každé vygenerované ové zprávě, která byla pomocí funkce v seznamech systému Money vytvořena. Do seznamu Odeslané Obchodní sdělení se ukládají základní údaje o jednotlivých odeslaných zprávách, neukládají se případné odesílané připojené dokumenty (přílohy ů). Jsou evidovány tyto údaje: Kód a Název = kód a název - Obchodní sdělení pomocí kterého byla daná e- mailová zpráva vygenerována Datum odeslání Předmět = předmět ové zprávy Text = text vlastní ové zprávy ová adresa ová adresa Kopie ová adresa Skrytá kopie Služba = služba z Nastavení služeb modulu msender, pomocí které byla daná ová zpráva odeslána Nastavení služeb Nastavení služeb slouží k definici a nastavení vlastních služeb pro odeslání zpráv modulu msender. V současné době jsou podporovány tyto typy služeb: SMSbrána.cz on-line služba externího poskytovatele pro SMS zprávy HW GSM ATTC35 podpora hardwarového GSM modemu pro SMS zprávy SMTP připojení k poštovním serverům pro Obchodní sdělení Nastavení služeb - SMSbrána.cz Modul msender podporuje internetovou on-line službu SMSbrána.cz pro odesílání SMS zpráv. Služba pro odeslání SMS zpráv je poskytována společností Neogenia s.r.o., IČ , se sídlem Hybešova 42, Brno. Společnost Neogenia je provozovatelem portálu SMSbrana.cz, se kterým modul msender automaticky dle nastavení komunikuje, a pomocí kterého modul msender provádí odeslání vlastních SMS zpráv. SMSbrana.cz Pro vlastní nastavení této on-line služby a tím i zprovoznění odesílání SMS zpráv pomocí SMSbrana.cz modulu msender systémů Money, je nutné se u poskytovatele služby SMSbrána.cz nejdříve registrovat. Po registraci a nabití kreditu pro odesílání SMS zpráv, je nutné v nastavení účtu portálu SMSbrána.cz aktivovat funkci SMS connect. Aktivací této služby, je zpřístupněno použití Vašeho účtu na portálu SMSbrána.cz ke komunikaci s dalšími systémy, jakým je také msender. strana 10 z 17

11 Aktivace služby SMS connect: Přihlašte se do portálu SMSbrána.cz pomocí Uživatelského jména a Hesla, údaje jste získali při registraci na portál Po přihlášení do portálu SMSbrána.cz zvolte, v levém vertikálním menu, Nastavení účtu a následně přejděte do nastavení SMS Connect Na stránce, SMS connect přes HTTP, na které se nyní nacházíte, zatrhněte volbu aktivní, tím dojde ke zpřístupnění služby a vytvoření údajů Login a Heslo pro použití v nastavení služeb a odeslání SMS zpráv z modulu msender. Tyto údaje si poznamenejte, pro správné nastavení služby SMSbrana.cz v Nastavení služeb modulu msender V rámci dalšího nastavení služby SMS connect, ponechte výchozí nastavení, pokud si nepřejete využívat pokročilé možnosti portálu SMSbrána.cz Nastavení služby modulu msender pro poskytovatele SMSbrána.cz Pro vlastní odesílání SMS zpráv pomocí modulu msender a on-line poskytovatele SMSbrána.cz, je nutné vytvořit alespoň jednu službu. Nastavení služby po přidání nové služby se provádí pomocí následujících polí: Kód = uživatelský kód pro označení/rozlišení služby v rámci seznamu Nastavení služeb Název = uživatelský název pro označení/rozlišení služby v rámci seznamu Nastavení služeb Služba = volba služby pro vlastní odeslání zpráv modulu msender, pro komunikaci s online poskytovatelem SMSbrana.cz pro SMS zprávy = SMSbrána.cz Zobrazovat průběh odesílání = uživatelské nastavení chování vlastního odeslání SMS zpráv, pomocí modulu msender. V případě aktivní volby Zobrazovat průběh odesílání, dochází při odesílání k zobrazení vlastního průběhu odesílání strana 11 z 17

12 Odeslat = uživatelské nastavení chování dané SMS služby, v jaký okamžik má modul msender vytvářené SMS zprávy ze seznamů Money odeslat. Uživatel má k dispozici tyto volby: o Ihned = výsledná volba chování odeslat ihned způsobuje okamžité odeslání vlastních SMS zpráv, které jsou s vazbou na takto nastavenou službu vytvářeny o Uživatelem = volba odeslat uživatelem je volbou, při které nedochází k okamžitému odeslání, ale odeslání provede sám uživatel ze seznamu SMS zprávy modulu msender. V rámci tvorby SMS zpráv s vazbou na takto nastavenou službu, dochází pouze k vytváření SMS zpráv do seznamu o Se zpožděním = volba odeslat se zpožděním způsobuje odeslání SMS zpráv pomocí modulu CSWautomatic systému Money. Nejdříve dojde k vytvoření a uložení vlastních SMS zpráv do seznamu SMS zprávy. Vlastní SMS zprávy, které nejsou odeslány a současně mají vazbu na službu s odesláním se zpožděním, jsou dle nastavení automatické akce modulu CSWautomatic, v pravidelných intervalech odesílány Upozornění: Pro odesílání SMS zpráv se zpožděním pomocí modulu CSWautomatic je nutné mít modul CSWautomatic zakoupený, tento modul není součástí modulu msender. Uživatelské jméno = uživatelské jméno pro přihlášení ke službě, v případě SMSbrána.cz se jedná o Uživatelské jméno z nastavení služby SMS connect Heslo = heslo pro přihlášení ke službě, v případě SMSbrána.cz se jedná o Heslo z nastavení služby SMS connect Poznámka = slouží k uživatelské poznámce dané služby, jedná se pouze o uživatelské pole, se kterým se dále nepracuje Funkce seznamu Nastavení služeb Info Seznam Nastavení služeb modulu msender je rozšířen o tlačítko Info, ve standardní tlačítkové liště Money. Tato volba, vyvolá pro danou službu seznamu Nastavení služeb, přesněji, pro službu na které se nachází aktuální pozice uživatele v seznamu, komunikaci s poskytovatelem služby, a zobrazí zprávu oznamující aktuální stav služby. V případě služby SMSbrána.cz je zobrazen zbývající kredit pro odesílání vlastních SMS zpráv: strana 12 z 17

13 Nastavení služeb HW GSM ATTC35 V rámci Nastavení služeb modulu msender je možné nastavit také komunikaci s podporovanými hardwarovými GSM modemy. Aktuálním podporovaným GSM modemem modulu msender pro odesílání vlastních SMS zpráv je HW GSM ATTC35. Tento hardwarový modem umožňuje odesílat SMS zprávy prostřednictvím vlastního GSM zařízení. Modem s počítačem/serverem komunikuje pomocí sériového rozhraní RS-232. Pro vlastní odesílání SMS zpráv ze systému Money, pomocí hardwarového GSM modemu, je nutné aktivovat službu modulu CSWautomatic, Automatické odesílání SMS, která zajišťuje vlastní komunikaci mezi počítačem/serverem ke kterému je HW GSM modem fyzicky připojen. Služba CSWautomatic a HW GSM modem musí být nainstalovány na stejném hardwarovém počítači/serveru. Vlastní nastavení automatické akce CSWautomatic je popsáno ve vlastní kapitole Nápovědy. Upozornění: Pro odesílání SMS zpráv prostřednictvím HW GSM ATTC35 a pomocí modulu CSWautomatic je nutné mít modul CSWautomatic zakoupený, tento modul není součástí modulu msender. Nastavení služby modulu msender pro HW GSM ATTC35 Pro vlastní odesílání SMS zpráv pomocí modulu msender, je nutné vytvořit alespoň jednu službu. Nastavení služeb, po přidání nové služby, se provádí pomocí následujících polí: Kód = uživatelský kód pro označení/rozlišení služby v rámci seznamu Nastavení služeb Název = uživatelský název pro označení/rozlišení služby v rámci seznamu Nastavení služeb Služba = volba poskytovatele služby pro vlastní odeslání SMS zpráv modulu msender, volba = HW GSM ATTC35 Zobrazovat průběh odesílání = volba pro tento typ služby a komunikace nepřístupná Odeslat = volba pro tento typ služby a komunikace nepřístupná, automaticky výběrem služby HW GSM ATTC35 je nastavena na volbu = Se zpožděním Port = COM port počítače/serveru na kterém je nainstalován hardwarový GSM modem ATTC35 a připraven ke komunikaci Rychlost = rychlost komunikace mezi počítačem/serverem a hardwarovým GSM modemem pomocí sériového rozhraní RS-232, doporučená hodnota = 9600 Poznámka = slouží k uživatelské poznámce dané služby, jedná se pouze o uživatelské pole, se kterým se dále nepracuje strana 13 z 17

14 Nastavení služeb - SMTP Obdobně jak se nastavují služby pro odesílání vlastních SMS zpráv, je nutné nastavit, v případě využití funkce Obchodní sdělení, také službu pro odesílání ových zpráv. Nastavení pro připojení k SMTP serveru, sloužícího k odeslání vlastních ových zpráv, se provádí pomocí nastavení volby, Nastavení služeb karta, Služba = SMTP. V případě volby služby SMTP dojde k přizpůsobení údajů karty nastavení, pro službu připojení k ovému SMTP serveru. Nastavení služby modulu msender pro SMTP odeslání Obchodních sdělení Pro vlastní odesílání ových zpráv pomocí modulu msender, je nutné vytvořit alespoň jednu službu. Nastavení služeb, po přidání nové služby, se provádí pomocí následujících polí: Kód = uživatelský kód pro označení/rozlišení služby v rámci seznamu Nastavení služeb Název = uživatelský název pro označení/rozlišení služby v rámci seznamu Nastavení služeb Služba = volba poskytovatele služby pro vlastní odeslání zpráv modulu msender, volba = SMTP SMTP server = adresa SMTP serveru, který bude využit pro odesílání Obchodních sdělení Port = port SMTP serveru Jméno = zobrazované jméno u doručené ové zprávy, odesílatel ová adresa = ová adresa zobrazovaná u doručené ové zprávy, odesílatel Uživatelské jméno = uživatelské jméno účtu SMTP serveru Heslo = heslo účtu SMTP serveru Poznámka = slouží k uživatelské poznámce dané služby, jedná se pouze o uživatelské pole, se kterým se dále nepracuje strana 14 z 17

15 Vybrané objekty Vybrané objekty je seznamem umožňujícím uživatelskou definici seznamů systému Money, které mají být rozšířeny o pokročilé funkce komunikace modulu msender. Vybrané objekty, tj. seznamy Money jsou následně rozšířeny o možnost odesílání SMS zpráv a Obchodních sdělení z šablon a předloh modulu msender. Důležité: Rozšíření tzv. vybraných objektů, seznamů Money, se projeví až po načtení nových metadat systému Money, tedy po definici vybraných objektů modulu msender, je nutné systém Money vypnout a opět spustit. Vlastní definice vybraných objektů, které mají být o nové funkce modulu msender rozšířeny je jednoduchá. Stačí Přidat nový záznam a zvolit seznam Money stejně jednoduše, jako v běžném navigátoru Money. strana 15 z 17

16 Zvolené seznamy jsou rozšířeny o nové volby, tlačítka SMS zpráva a O.s., a také nové detaily seznamů pro zobrazení již historicky proběhlé komunikaci. Prohlížeč událostí Prohlížeč událostí je interním seznamem modulu msender, zobrazující chybové stavy při tvorbě a odesílání vlastních SMS zpráv a Obchodních sdělení. Nejedná se o seznam historie akcí práce s modulem msender, ale do seznamu událostí modulu msender, jsou zapisovány pouze kolizní stavy. Při práci s modulem msender se můžete setkat s těmito nejčastějšími kolizními stavy: Zpráva nevyplněné tel. číslo = tento stav může nastat v případě, že se pomocí šablony SMS zpráv nepodařilo získat telefonní číslo, na které má být vlastní SMS zpráva odeslána Failure sending mail = selhání odesílání ové zprávy, např. když dojde k chybnému zadání přihlašovacích údajů k SMTP serveru pro odesílání strana 16 z 17

17 Vlastní práce s modulem msender v seznamech Money Vlastní práce s rozšířenou komunikací modulu msender systému Money je díky Šablonám SMS zpráv a přednastavených ových zpráv ( Obchodní sdělení) velice jednoduchá. Po provedení prvotního nastavení komunikace, šablon zpráv a vybraných objektů Money, jsou určené seznamy Money rozšířeny o volby: SMS zpráva O.s. Tyto volby slouží k rychlé aplikaci SMS šablon a šablon ových obchodních sdělení na vybrané (označené) záznamy daného seznamu Money. Modul msender se již postará o vytvoření a odeslání vlastních zpráv. Přehled o SMS zprávách a Obchodních sděleních v seznamech Money (Detaily) Jednotlivé seznamy Money (vybrané objekty) nejsou rozšířeny pouze o rozšířenou komunikaci msender. Každý seznam Money, pro který jsou funkce modulu zpřístupněny, je také rozšířen o přehledy již proběhlé komunikace. Každý uživatel tak může rychle najít proběhlou SMS komunikaci nebo odeslaná ová obchodní sdělení, to vše pomocí detailů seznamů: SMS zprávy Odeslaná Obchodní sdělení Automatické odesílání SMS - CSWautomatic Modul msender doplňuje modul CSWautomatic systému Money o službu/modul CSWautomaticu Automatické odesílání SMS. Tento modul slouží k vytvoření automatické akce CSWautomaticu pro on-line službu SMSbrána.cz a službu hardwarového GSM modemu HW GSM ATTC35. Modul CSWautomatic Automatické odesílání SMS umožňuje nastavení: Interval odesílání SMS službou SMSbrána.cz = slouží pro nastavení intervalu odesílání SMS zpráv s vazbou na službu SMSbrána.cz s nastavením služby Odeslat = Se zpožděním Interval aktualizace doručenek službou SMSbrána.cz = slouží pro nastavení intervalu aktualizace informací o doručení SMS zpráv odeslaných službou SMSbrána.cz Interval SMS službou HW GSM ATTC35 = slouží pro nastavení intervalu odesílání/komunikace počítače/serveru s hardwarovým GSM modemem HW GSM ATTC35 strana 17 z 17

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Firmadat SMS Sender. aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ

Firmadat SMS Sender. aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ 2013 Firmadat SMS Sender aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ FIRMDAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.:

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Firmadat SMS Sender. aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ

Firmadat SMS Sender. aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ 2013 Firmadat SMS Sender aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ FIRMDAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.:

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007.

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007. Uživatelská příručka informačního systému Instalační manuál Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS. Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Hromadné Praktické příklady odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání e-mailů s doklady či

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 Reliance Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Základní pojmy... 4 2. Komunikační driver Sauter EY2400... 5 2.1 Základní Vlastnosti... 5 Start driveru... 5 Připojení stanice

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Internetový portál Come Automaty

Internetový portál Come Automaty Manuál pro kartový účet Autor dokumentu: Roman Banar Verze dokumentu: 1.0 (20.1.2009) Status dokumentu: Dokončeno Obsah 1 Kartový účet...3 1.1 Přihlášení do kartového účtu...3 1.2 Historie operací...3

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

SMS_Mail popis funkcí podle verzí:

SMS_Mail popis funkcí podle verzí: SMS_Mail popis funkcí podle verzí: Od 8.3.2015 v 15.3.8.1 možnost použít rozhraní Text-To-Speech pro přečtení příchozí SMS. Od 3.11.2014 v 14.11.3.1 - možnost posílat SMS ve formátu UCS2(unicode) také

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Hromadný e-mail / Newsletter

Hromadný e-mail / Newsletter . Hromadný e-mail / Newsletter Tato funkce slouží pro hromadné rozesílání personifikovaných e-mailů vybraným skupinám zákazníků ze stromu zatřídění nebo výběru. Obsahuje spoustu zajímavých funkcí, jako

Více

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke sluţbě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace sluţby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod sluţby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více