Tenkovrstvá Datum revize: Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko."

Transkript

1 Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku: Doporučené použití přípravku: 1.3 Identifikace společnosti nebo podniku: Identifikace výrobce: Jméno nebo obchodní jméno: Místo podnikání nebo sídlo: Telefon: osoby odpovědné za BL: První distributor: Jméno nebo obchodní jméno: Místo podnikání nebo sídlo: Identifikační číslo: Telefon: Fax: osoby odpovědné za BL: Omítková směs. MUREXIN AG Franz von Furtenbachstraße 1 A Wiener Neustadt Rakousko /27401 Murexin spol. s r.o. Brněnská 679, Modřice Telefonní číslo pro naléhavé situace: Informační služba: Telefon nepřetržitě 24 hodin denně: Telefon v pracovní době: Toxikologické informační centrum, Na Bojišti 1, Praha 2, nebo , IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Klasifikace přípravku vyplývající z použití klasifikačních pravidel ve směrnici 67/548/EHS: Klasifikace směsi: Přípravek je klasifikován jako bezpečný. 2.2 Rizika pro člověkaa a životní prostředí:. 2.3 Jiná rizika: Neuvedena. 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Popis přípravku: Hotová omítková směs pojená silikátovými pryskyřicemi, zušlechtěná polymery, obsahuje minerální plniva, barevné pigmenty a různé organické i anorganické přísady. Nemá charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356/ /2003 Sb.

2 Strana 2 / 6 4. POKYNYY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Všeobecné pokyny: nutná žádná zvláštní opatření. 4.2 Při nadýchání: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledejte lékaře. 4.3 Při styku s kůží: Výrobek nemá všeobecně dráždivé účinky na pokožku. 4.4 Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachujte po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poraďte s lékařem. 4.5 Při požití: Ihned vyhledejte lékaře. 4.6 Další důležitá upozornění: Neuvedena. 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Vhodná hasiva: CO2, práškový hasící přístroj nebo vodní paprsek, větší požár vodním likvidujte vodním paprskem nebo pěnou odolnou alkoholům. 5.2 Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů: 5.3 Zvláštní nebezpečí: 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: nutné. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: nutná žádná opatření. 6.2 Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte vniku do kanalizace. Zřeďte velkým množstvímm vody. 6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Odstraňte pomocí materiálů vázajících kapaliny, písek, křemelina, sorbent kyselin, universální sorbent, piliny apod. 6.4 Další údaje: Další opatření jsou uvedena v položkách 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky a 13. Pokyny pro odstraňování. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Pokynyy pro zacházení: nutná žádná zvláštní opatření.

3 Strana 3 / Pokynyy pro skladování: Přechovávejte jen v původních originálních obalech v suchu a chladu. Chraňte před mrazem, horkem a přímýmm sluncem. 7.3 Specifické použití: nutná žádná zvláštní opatření. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Limitní hodnoty expozice: Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí na pracovišti kontrolovat hraniční hodnoty. 8.2 Omezování expozice: potřeba žádná další technická opatření viz položka Omezování expozice pracovníků: Držte v dostatečné vzdálenosti od potravin, krmiv a nápojů. Zašpiněné nasycené části oděvu svlékněte. Po práci si důkladně umyjte ruce. Zamezte styku s očima a pokožkou. a) Ochrana dýchacích cest: Není nutná. b) Ochrana rukou: Ochranné rukavice. c) Ochrana očí: Ochranné brýle. d) Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv Omezování expozice životního prostředí: Všemi technickými a organizačními opatřeními zameztee kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Obecné informace: Skupenství (při 20º ºC): Pastovité. Barva: Různá, dle údajů na balení. Zápach (vůně): Mírný. 9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: Hodnota ph (při 20ºC): Bod varu (rozmezí teplot) ( C): 100 C Bod vzplanutí ( C): Teplota hoření: Samozápalnost: Produkt se sám nevznítí. Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.): Oxidační vlastnosti: Neudány. Tenze par (při 20 ºC): Hustota (při 20ºC): 1,9 g/cm3 Rozpustnost ve vodě (při ºC): Dispergovatelný. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanoven. Dynamická viskozita (při 20 C) : Hustota par: Rychlost odpařování: 9.3 Další informace: Obsah organických rozpouštědel: 0%

4 Strana 4 / STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu Nebezpečné produkty rozkladu: známy žádné nebezpečné produkty rozkladu. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce: Údaje nejsou k dispozici Akutní účinky (akutní toxicita, dráždivost a žíravost): Produkt nepředstavuje na základě všeobecných zařaďovacích směrnic a vyhlášek v posledním platném znění žádná nebezpečí. LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice(mg.kg-1): LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1) 11.3 Senzibilizace: známy senzibilizující účinky Toxicita opakované dávky (subchronická toxicita): Akutní toxicita: Na kůži: Žádné dráždivé účinky. Na zrak: Žádné dráždivé účinky Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci): Neudány. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Ekotoxicita (Akutní a chronická toxicita pro vodní organismy): Nesmí se dostat nezředěná nebo větších množstvích do spodní vody, povodí nebo kanalizace. LC50, 96 hod. ryby (mg.kg-1): EC50, 48 hod. dafnie (mg.kg-1): EC50, 72 hod. řasy (mg.kg-1): 12.2 Mobilita: 12.3 Perzistence a rozložitelnost: 12.4 Bioakumulační potenciál:

5 Strana 5 / Výsledky posouzení PBT: 12.6 Jiné nepříznivé účinky: 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Nebezpečí spojená s odstraňováním přípravku: Menší množství lze skládkovat společně s odpady z domácnosti. Kód druhu odpadu: plastové odpady Vhodné metody odstraňování přípravku: Doporučené zneškodňování: Chemicko fyzikální postup: Biologický postup: Termické zpracování: Skládkování: Vhodné. Nevhodné. Vhodné. Nevhodné Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Kontaminované obaly je nejlépee vyprázdnit, a po odpovídajícím vyčištění je možné je opětovně použít Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 477/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14.1 Pozemní přepravaa (ADR/RID/GGVSE): Číslo UN: Obalová skupina: Název látky pro přepravu: Třída nebezpečnosti: Výstražná tabule: 14.2 Námořní přepravaa (IMDG): Název látky pro přepravu: Číslo UN: Obalová skupina: Látka znečišťující moře: Třída nebezpečnosti: Výstražná tabule: EMS: 14.3 Letecká doprava: (ICAO/IATA:): Nejedná se o nebezpečný náklad. Název látky pro přepravu Číslo UN: Obalová skupina: Třída nebezpečnosti: Výstražná tabule: 15. INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 Zpráva o chemické bezpečnosti: Pro složky tohoto přípravku nebyla vypracována zpráva o chemické bezpečnosti.

6 Strana 6 / Informace pro označení na obalu: Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 232/2004 Sb. nebezpečným přípravkem a na obale nemusí být takto klasifikován a označen. Výstražný symbol nebezpečnosti: Odpadá. Nebezpečné látky, které musí být uvedeny na etiketě: Neobsahuje. 16. DALŠÍ INFORMACE 16.1 Pokyny pro školení: Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií Doporučená omezení použití (nezávaznáá doporučení dodavatele): Je vždy povinností uživatele zajistit, aby práce byla plánována a prováděna v souladu s platnými právními předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování BL: Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí a legislativy EU a legislativy ČR. Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení, týkajícíí se otázek životního prostředí, která jsou nutná pro bezpečné použití, ale nemohou být považována za záruku užitných vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní použití Další informace: Listinu dat vydal úsek: Murexin spol. s r.o., Tel.: Poradce: Ing. Dalík

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Plnivo a stěrková

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Husté kaly

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: JBG ver. 3 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Prášková vyrovnávací

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum sestavení bezpečnostního listu: 13.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) 10/10/2014 Kit Components Product code B1411 Components: B141 Description StemElite Mus-Klf4/Actb Primer Pair (20X) StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: GREASE-BAG 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více