Kéž jsou všechny naše děti šťastny...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kéž jsou všechny naše děti šťastny..."

Transkript

1 Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával, ţe se po určité době promění v reklamu na prací prášek či na nějaký jiný zaručeně zázračný produkt Nestalo se tak A tak jsme si námět z tohoto zajímavého počinu půjčili také na naše minulé Morning Oasis Assembly a povídali jsme si o tom, kdy se člověk cítí šťastný Kdyţ je se svými blízkými, kdyţ je s kamarády, kdyţ se směje, kdyţ si hraje, kdyţ si zpívá, kdyţ plave, kdyţ hraje fotbal, kdyţ si kreslí, kdyţ jsme ve škole, kdyţ jsme společně pohromadě takové byly odpovědi dětí. Spojili jsme toto povídání s připomínkou Dne Země. Na chvíli jsme zavřeli oči a přenesli se v duchu do situací, kdy je kaţdý sám za sebe šťastný Porušil jsem na chvíli pravidla a oči jsem otevřel. Bylo krásné vidět, jak se na tvářích dětí rozzářil úsměv Kaţdá naše společná setkání v divadle - Morning Oasis Assembly - jsou takovými rodinnými slavnostmi, jejichţ atmosféru nelze slovy vyjádřit a bylo by úţasné, kdybyste se mohli na chvíli jako Arabela proměnit v mouchu a atmosféru nasát. Divadlo je ale malé a všichni naši rodiče se tam nevejdou. Vzhledem k tomu, ţe za program na Assembly je vţdy zodpovědná jedna třída, rozhodli jsme se na našem učitelském setkání, ţe od příštího školního roku budeme zvát na Morning Oasis Assembly rodiče dané třídy. Připravte si tedy kouzelné prsteny princezny Arabely a těšte se na příští školní rok. Zmíněné setkání učitelů mělo za cíl revidovat dosavadní zkušenosti z realizace školního vzdělávacího programu Open Gate - otevíráme brány. Vycházeli jsme především z našich zkušeností a z návrhů z evaluačních dotazníků rodičů a z osobních pohovorů s nimi. Celé setkání se neslo v duchu myšlenky, která vychází z úsilí, aby všechny naše děti byly šťastny. Některé další informace z tohoto setkání, jakoţ i sloţení učitelského sboru pro příští školní rok, naleznete na následující stránce Přeju nám všem, aby závěr školního roku proběhl efektivně a přitom v klidu a radostné atmosféře. Kéž jsou všechny bytosti šťastny :-) (jl) Happiness I know a girl who does not have a lot of money, but she is happy because she is healthy and has her family that is very nice to her. She does not need lots of things to be happy and I think it is good, because I think happiness is not about having things, but about good friends and family. Those make her often smile, help her when she is in trouble, and this is a very nice feeling that makes her happy every time. (Sandra 3 rd Grade)

2 Setkání učitelů, školní klima, učitelé, rozvrh hodin... aneb jak v příštím školním roce... Setkání učitelů základní školy nad školním vzdělávacím programem se konalo 8. května. Podrobně jsme rozebrali výstupy z evaluačních dotazníků (podrobnější rozbor vyšel v březnové klíčence.), sdíleli jsme své zkušenosti, názory...shodli jsme se, ţe pro úspěšnou a efektivní realizaci koncepce a cílů vzdělávacího programu a pro utváření osobnosti dítěte je základním pilířem klima školy. S tímto pohledem se škola Open Gate nadále chce kromě kognitivních oblastí zaměřovat také na další oblasti ţákovy osobnosti. Uvědomujeme si totiţ význam sociálně emotivního klimatu školy a třídy pro socializaci dětí, pro kultivaci jejich sociálních dovedností, pro emociální rozvoj, pro utváření postojů, hodnot, sebevědomí, sebeúcty To vše vyplývá z koncepce Základní školy Open Gate, kterou shrnuje následující hexagon. našich učitelů. Právě učitel (samozřejmě společně se svými ţáky) je hlavním tvůrcem klimatu v jednotlivých třídách. Jeho konkrétní podoba je určována mnoha aspekty (osobnostní vlastnosti učitele, individuální pojetí jeho výuky, přístup k ţákům, způsob jeho komunikace, pojetí metod, způsob hodnocení), které u našich učitelů pozitivně ovlivňují sociálně-emotivní klima ve třídě. Z tohoto pohledu je velmi citlivou částí práce managementu rozdělování učitelů pro jednotlivé ročníky tak, aby toto rozdělení bylo efektivní pro jednotlivé třídy, pro ţáky a také pro funkčnost systému celé základní školy. Na našem setkání jsme se také zabývali tímto rozdělením. Níţe tedy můţete vidět plánované rozdělení učitelů ZŠ Open Gate pro příští školní rok. U třídních učitelů dochází prakticky k jediné změně a to u současné 2.B. Jitka jako zkušená elemetaristka a naše hlavní odbornice na genetickou metodu čtení přechází do první Celé setkání probíhalo v přátelské a smysluplné atmosféře. Vnímám jako nosné to, jaká atmosféra a jaké vztahy fungují mezi našimi kolegy v Open Gate, cíleně pozitivní atmosféru mezi zaměstnanci buduji, rozvíjím a snaţím se k ní přispívat. Ve škole totiţ dochází přirozeně k sociálnímu učení. Ţáci vidí, jak se dospělí k sobě chovají, slyší, jak mezi sebou či o sobě vzájemně mluví, jak ředitel jedná s učiteli, jak učitelé jednají mezi sebou, jak s ostatními zaměstnanci školy, jak s rodiči, jak spolupracují. Je pozitivní, ţe také rodiče v evaluačním dotazníku vnímají jako velmi silnou stránku právě osobnosti

3 třídy, aby tyto své dovednosti uplatnila u našich nejmenších. Budoucí třetí B po Jitce přebírá zástupkyně vedení základní školy Petra Kobrová. Oběma paní učitelkám přejeme hodně štěstí a radosti s novými ţáky. V anglickém departmentu se na chvíli (na dobu rodičovské dovolené) loučíme s Raquel. Děkujeme za profesionálně odvedenou práci a přejeme jí, aby ji událost, která ji čeká, naplnila radostí. Vedoucí anglického departmentu ZŠ (English Senior Teacher) se stává Vera Pockley. S tím je také spojen sníţený úvazek povinných vyučovacích hodin, proto bude pokračovat pouze s jednou třídou - 3.A. Pod jejím vedením přebírá třídu 3.B pan Michael Franklin. První a druhou třídu bude anglický jazyk učit paní učitelka Šárka Linhová, která získala potřebnou kvalifikaci na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (specializace na angličtinu). Získala certifikát CAE a dále se vzdělává. Dva semestry Pedagogické fakulty UK absolvovala na University of Derby ve Velké Británii. V Británii byla také asistentkou učitelky na Hethersett Old Hall School. Pro anglické učitele bez rozdílu jejich národnosti či jazykových dovedností platí nadále pravidlo, kdy výhradním komunikačním jazykem s dětmi je angličtina. Toto se při vzdělávání dětí mladšího školního věku ukazuje jako efektivní a přirozená metoda předávání komunikačních schopností v daném jazyce. Platí zde princip bilingvních rodin, kdy si děti přiřazují jazyk ke konkrétní osobě. Naše nejstarší ţáky pátého ročníku přebírá pro příští školní rok pan Richard Seccombe. Ten bude také vést dvakrát týdně anglickou druţinu, coţ je další nový prvek v našem programu. Přejeme všem učitelům a dětem mnoho hezkých společných záţitků a chvil při otevírání bran. Věříme v podporu a spolupráci rodičů dětí Jsme si vědomi, ţe z hlediska metod a strategií výuky jsou pro kvalitní klima ve třídě nosné aktivní vyučovací metody, které pracují se zkušenostmi dětí, se skutečným ţivotem. Významným faktorem při výuce bude tedy nadále vyučování v blocích a vyuţívání projektové metody zejména v oblasti Člověk a jeho svět. V prvních dvou třídách se nadále budou objevovat krátkodobější projekty, ve třetí aţ páté třídě to bude celoroční téma (3. třída - Naší přírodou krok za krokem, 4. třída - Cesta časem, 5. třída - Cesta kolem světa). Výstupy oblasti Člověk a jeho svět budou v těchto třech ročnících však upravené tak, aby se některé učivo cyklicky opakovalo ve všech třech letech a docházelo tak k jeho opakování a děti se s ním nesetkávaly pouze jednou. Jak uţ bylo zmíněno výše, vyučování je rozvrženo ve dni do bloků. Časová proporce těchto bloků se od příštího školního roku mění tak, ţe ranní oáza bude zaujímat prvních dvacet minut dne, následovat budou dva dopolední výukové bloky (70 a 60 ), pauza na oběd (60 ), a jeden odpolední výukový blok (160 vč. 18 přestávky). Ten bude tím pádem trvat do 15:10 (krouţky budou navazovat od 15:15). Páteční vyučování bude pro třetí aţ pátý ročník do 12:15. Z týdenního stanoveného plánu navíc zmizí nabídka povinně volitelného předmětu (kromě příštího pátého ročníku - ti budou volitelný předmět samozřejmě dokončovat, v rozvrhu bude však aţ po 15:10). Tímto způsobem získáme efektivnější prostor pro vyuţití času stráveného ve škole

4 Tabulka počtu hodin učebního plánu podle předmětů vyučovaných ve školním vzdělávacím programu Vyučovací předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 0.5 0,5 Člověk a jeho svět 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 Umění a kultura ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 Člověk a zdraví Rozšiřující předmět Anglický klub Celkem *žlutě označené předměty v anglickém jazyce (více času na prohloubení a procvičení probírané látky). V tabulce výše můţete vidět aktuální týdenní hodinovou dotaci pro jednotlivé vyučovací předměty stanovenou naším vzdělávacím programem. Hodiny v tabulce odpovídají klasickým 45- minutovým vyučovacím jednotkám. Učitelé ZŠ OG si tyto hodiny rozprostírají do bloků dne a celého týdne tak, aby to bylo efektivní, odpovídalo probíraným tématům a potřebám dětí. To, jak vypadají bloky rozvrţené ve dni, můţete názorně vidět v tabulce níţe. Ještě se sluší vysvětlit termín Rozšiřující předmět. V tabulce odpovídají hodinové dotace Rámcovému vzdělávacímu programu ministerstva školství, pro potřeby našeho vzdělávacího programu je nutné rozšířit týdenní hodinovou dotaci anglického jazyka. Z toho důvodu jsme povinné hodiny rozšířili o hodiny anglického klubu. V angličtině je kromě anglického jazyka (anglického klubu) vyučován také předmět Umění a kultura. Z důvodů zefektivnění výstupů tohoto předmětu bude v příštím roce předmět vyučován v rámci odpoledního bloku nejprve jedním vyučujícím (např. českým) a navazovat bude vyučující druhý (v tomto případě anglický). Z důvodu kontinuity činnosti bude přítomna v daném bloku asistentka. V rámci anglické výuky bude také zohledněno probírané téma oblasti Člověk a jeho svět proto, aby došlo k prohloubení daného učiva (slovní zásoba v aj). Nadále bude při anglickém jazyce prováděna ve čtvrtém a pátém ročníku příprava na PET a KET zkoušky (v současné době tato příprava vrcholí - o podrobnostech jste se mohli dočíst v březnové klíčence ). Pracovní setkání učitelů ZŠ nad školním vzdělávacím programem bylo efektivní a z jeho závěrů vyplývají pro učitele mnohé administrativněorganizační úkoly. Děkuji všem za vstřícnost, pohodu a profesionalitu. V tomto článku jsem se pro vás snaţil shrnout základní posuny v našem školním vzdělávacím programu a v organizaci příštího školního roku. Věřím ve spolupráci a děkuji za důvěru, kterou nám projevujete. (jl) Z tabulky rozvržení bloků vyplývá, že vyučování bude končit příští školní rok v 15:10.

5 Morning Oasis Assembly Při dalším Morning Oasis Assembly jsme si povídali o Dni Země a o zajímavém bilboardu s nápisem Kéţ jsou všechny bytosti šťastny. Dále nám pan Rupert Marks z gymnázia vysvětlil, co je to IB program. Další program měli na starost ţáci 2. B. Připravili si pro nás zábavný kvíz, v němţ nás pomocí dramatických, literárních či hudebních ukázek postupně seznámili se všemi autory, jejichţ kníţky letos četli na ranních oázách. Zazněla tak jména jako Josef Lada, Ivona Březinová, Iva Procházková, Zdeněk Svěrák, Petr Nikl a další. (hv) Klíče k branám Poslední Klíče k branám Obecního domu se konaly v sobotu 27. dubna. Sešli jsme se ve velmi komorním počtu v půl jedenácté. Nejprve jsme vyslechli čtvrtý výchovný koncert z cyklu Orchestr na dotek Čáry máry orchestr aneb Nápady tety Veroniky, tentokrát o fantazii v hudbě. V první polovině koncertu jsme se setkali s romantickým příběhem vodní víly Rusalky v úryvcích ze stejnojmenné opery Antonína Dvořáka, v druhé polovině jsme vyslechli části z opery Sen noci svatojánské Felixe Mendelssohna- Bartholdyho, Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského, ale i hudbu k filmu Harry Potter. Naplněni krásnými tóny jsme se po skončení koncertu vydali do Stromovky, kde jsme se naobědvali a s chutí se pustili do honby za pokladem. Kdo chtěl poklad získat, musel odpovědět na otázky a sloţit heslo. Nakonec se to všem zúčastněným podařilo, a tak si poklad odnesli. Byli jsme moc rádi, ţe i navzdory pesimistické předpovědi nám přálo počasí. (hv)

6 Den Země Den Země jakoţto den věnovaný planetě Zemi a problematice ţivotního prostředí se slaví 22. dubna. Tento svátek je spojen s původními oslavami jarní rovnodennosti a příchodu jara. V dnešním pojetí upozorňuje tento den především na dopady ničení ţivotního prostředí a obrací pozornost široké veřejnosti k otázkám třídění odpadu, vyuţívání alternativních zdrojů energie i šetrných technologií. Moderní historie oslav Dne Země není příliš dlouhá. První Den Země se slavil roku 1970 v Americe. Konalo se zde několik výukových akcí a protestů, které měly podpořit hnutí za lepší ţivotní prostředí. Tento den vedl také k přijetí důleţitých zákonů o čistotě ovzduší, o čistotě vody a o ohroţených druzích rostlin a ţivočichů. V následujících letech se Den Země šířil i do zahraničí. V roce 1999 se tento den stal Mezinárodním dnem Země. Dnes Den Země slaví víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, náboţenství či národnost. Lidé se snaţí svou planetu uzdravit. (hv) Na Den Země jdou děti z různých škol do lesa, mají igelitové koše a berou všechny odpadky, které jim přijdou do cesty. Potom je všechny vyhodí do popelnic. Lidé, kteří jdou lesem, občas odhodí plechovku nebo flašku. Dělají to lidi, kteří nerespektují upozornění na stromě, kde je cedule, na které je napsáno Zákaz veřejné skládky pod pokutou aţ Kč dle zákona číslo sbírky. Filip Š. (5.třída) Z Prvňáci...

7 Otevírání studánek Starším zvykem s ekologickým podtextem je tzv. Otvírání studánek. Tento zvyk byl kaţdoročně dodrţován především svobodnými dívkami. Jedna z nich byla zvolena královničkou, Tu ostatní dívky ozdobily věncem s pentlemi. Královnička svou druţinu vedla ke studánce, která byla po zimě zanesena listím, větévkami a bahnem. Cestou dívky zpívaly písně a trhaly kvítí jako dar studánce. U studánky dívky poklekly, studánku vyčistily a zpívaly studánkové písničky. Nakonec studánku ozdobily kvítím. Otvírání studánek zaujalo Miloslava Bureše, který napsal Píseň o studánce Rubínce i významného českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který ji zhudebnil v kantátě Otvírání studánek. Vzniklo tak výjimečné dílo, které citlivě spojuje mluvený text s hudbou. Jen se do něj zaposlouchejte se mnou: (hv) I studánky chtějí být čisté, tak jako, děti, vy jste; i jim se stýskalo už po jaru. Nejedna studánka malá se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení tak jako člověk do soužení, ani trochu vláhy by v ní nezbylo. Vždyť každá studánka v lese Na hladině nebe nese, kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo!

8 Výtvarné činnosti v družině Počasí se konečně umoudřilo, a tak chodíme v druţině ven. Kromě toho však stále pokračujeme i v tvůrčí činnosti. Naší krásné jarní výzdoby jste si všichni určitě všimli, děláme však i spoustu jiných věcí. Jednou z nich jsou například benátské škrabošky a masky. Oproti těm klasickým, které jsou papírové a vyráběné vléváním do keramických forem, ty naše vyrábíme přímo na míru ze sádrového obinadla. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat mamince Pepinky, která nám tento zajímavý materiál poskytla. Děkujeme. Kromě benátských masek ze sádrových obinadel vyrábíme také sošky krokodýlů, u kterých je velkou výhodou, ţe se dají dělat i na pokračování. Další zajímavý materiál je froté (v našem případě jde o nové froté ponoţky), ze kterého se báječně vyrábějí plyšová zvířátka. Výhodou je struktura materiálu, která skryje i počáteční přehmaty při šití a která působí velmi terapeuticky. Zvířátka se dají také vyprat (na 40 ), protoţe je plníme polštářovinou (duté vlákno). Neměla by tedy činit problémy ani alergikům. Velice děkujeme za froté ponoţky mamince Viktorky z první třídy. Projekt se zvířátky teď budeme pozastavovat, protoţe došel materiál, pokud by o něj však děti stále měly zájem, mohou si donést froté ponoţky z domova. Pokud byste si rádi vyrobili zvířátko s dětmi doma, ráda Vám dodám návod na jeho výrobu. Zvládne to opravdu kaţdý. V druţině také přibyl tkací rám, na kterém se snaţíme vyrobit kobereček z odstřiţků. Neţ bude hotový, chvíli to sice potrvá, ale výsledek určitě bude stát za to. Kdo raději pracuje s papírem, má teď moţnost vyzkoušet si papírovou mozaiku ve tvaru motýla nebo quilling namotávání papírových prouţků. Zatím touto technikou vyrábíme hlavně doplňky ke zdobení masek, ale časem určitě vyrobíme i něco většího. I do budoucna máme v záloze spoustu zajímavých nápadů a uţ se moc těším, aţ se dostaneme k jejich realizaci. (eb)

9 First Aid in First Grade... This month in the first grade we learned the importance of safety Fire Safety Has your child ever tried to prepare food by themselves and almost cause a fire? What should they do in case there is a fire? In this lesson we learned about what to do in case there is a fire at home and at school. We learned about the importance of what to do in case we have to wait for help to arrive and also how to protect ourselves when we have to escape from a fire. The students carefully laid out an escape plan in case there is a fire at school and discussed an escape plan with their parents at home. What is your fire escape plan at home? Does your child know where the meeting point is? 158- Stranger Danger It is a custom in many coun- tries to greet people in which we do not know. But how do we know if a stranger is dangerous? During this lesson, we learned about what bad signs to look for in a stranger. One of the most common signs is when a stranger asks a child to help them find a lost pet. We learned what to do in various situations which include; walking away, be loud and call for help. Does your child know about stranger danger? 155- First Aid Who hasn t experiences an accident as a child? When is it really necessary to call for an ambulance? During this lesson we learned about how to deal with different bad symptoms. For an example; trouble breathing, grabbing your heart, choking, not talking, not moving and broken bones. Eva (our class assistant) has certification for first aid and actually showed us some things that we can do to stop bleeding and how to stabilize a broken bone. All of the children wanted to play the victim and were really interested in this subject. Please take a moment and show your child where your first aid kit is located in your car and your home. (rs)

10 Healthy Food and Healthy Teeth in Grade 2. How can I stay healthy? Food groups - Eat less fat and sugar. Eat more vitamins and minerals. Grade 2 set up an investigation We tested eggshell. We don t have teeth to test! We waited a week to see what would happen. Find out in the next issue of

11 Nechme se inspirovat našimi nejmenšími... All of a sudden you have no money - what do you do? This is the situation that the writers in Michael's 3rd and 4th grade classes wrote about. Here is one very carefully crafted response. Adventure in Prague I felt sorry for them. We searched everywhere, even in the bins. After we gave up searching, we turned to the police. We spent the evening at the police station instead of enjoying Prague. When we returned home we were all in a bad mood. I was annoyed with the pickpockets in Prague. When we got home, Jane opened her suitcase and screamed. Everybody rushed over to her and found her with their purses! Míša (4 th Grade) It was 2013 in Prague. I was very pleased that my friends from Los Angeles, Jane and Kate, came to Prague to visit me. I picked them up from the airport. After we said Hello, and kissed, the girls asked me to take them to a glass shop. They wanted to buy typical Czech things for their parents. So we went to the glass shop at Staroměstské náměstí. When they wanted to pay for the glass vase which they chose, they realised that they didn t have their purses. They freaked out, because they had all their changed money, their tickets, and their passports in those purses.

12 Here is another excellent piece of writing based on the cue I looked up, I looked down, I could not believe the situation. How did I get here? How could I get back home? The Old Castle Ahhh, ohhh, ugh, oh, groaned one dark night the White Lady who was stretching up in her painting frame where she has lived for 300 long years. The frame was made of gold, but she had started to become wrinkled in it. It as no wonder when she began to eat like she hadn t eaten all her life. She bites from pictures of recipes. Waiters didn t know where to put bitten bones and small pieces of apples. Now she decides to go on a small walk for health. She jumps out of the frame and goes on the battlements. BOM!! Suddenly she is hanging on a scaffold. She looked up, she looked down; she could not believe the situation. How did she get here? How could she get back home? Do you think that it is possible to haunt a site? she shouted angrily. Then she jumped on her legs and ran to the castle. There she went back to her frame. That was a night, she thought. (Eli, 4 th Grade) The following piece of writing, though it is short and concerns a rather indelicate subject, shows the talents of a boy whose compositional organization and imagery are way beyond his years as a Third-Grader. Mucous Giganticus In the past week my head has felt as heavy as a hippopotamus. The reason is that I have had the most gigantic cold. It started off with the Big Sneeze, much like the Big Bang. It progressed with the feeling that Aliens from the planet Neck had invaded my throat. My ears ached like I d dived off the top board of an Olympic swimming pool, and found there was no water at the bottom. It was followed by MUCOUS GIGANTICUS using a tissue every minute. Serious factors out of 100 Head heaviness: 62 Sore throat: 80 Ear ache: 98 Snot production: 100 (Rate of production: 50 ml per hour) Příští Filmový klub na škole v přírodě a pak 7. června - a to bude i s přespáváním. A jaký uvidíte film? Film na přání si zvolí přímo diváci v sále... (Luka, 3 rd Grade)

13 Recently our 4th-graders were given a cue and asked to incorporate it into a piece of fantasy writing. Here is one talented writer's result. (Bara F, 4th Grade)

14 One of our third-graders has been writing a serial about a place called "Animal House." Here is another episode in that serial. It's called "Husky Harness."] Husky Harness Karel was a Husky that helped everyone. One day Karel was very sad. He was thinking about the time when he was still in the Husky harness. Everybody tried to cheer him up. But he was sadder and sadder. Xenia brought some things from the forest and gave them to him so he could play with them. Zlatka gave him some of her beautiful pebbles. Kvído and Adéla gave him some hay from their cage. Igi and Silva gave him strawberries and oranges. Penelopa gave him her Winnie the Witch book. Oto gave him a fluffy pillow to sleep on. Felix gave him his stuffed bear. Tom gave him Penelopa s glasses. But Karel was still very sad. At night when Karel was sleeping they went to town. First, they bought a sledge. Then they called Karel s friends from the Husky harness. In the morning Karel left the house and he saw a sledge and all his friends from the Husky harness. He was very happy. Iva and Bruno harnessed up the Huskies, and they set off to the forest. And every Saturday all the Huskies met somewhere and ran all day, and once in a while they went on a race. Karel was no longer sad. (Eliška H, Third Grade) All of a sudden you have no money - what do you do? This is the situation that the writers in Michael's 3rd and 4th grade classes wrote about. Here is another very thoughtful response. Money versus Love I don t know if my story is about the subject. We lived in Bulgaria. My mom s friend Hanka and my mom organized the collection of money among our school s students. They collected quite a lot and they bought bedlinens and towels and together with second-hand toys we went to the orphanage house in Vratca. My mom took me with her. I was shocked. The kids were so poor and the house was super ugly. (Also the house was smelly.) I felt very sorry for the kids. They never experienced love from their parents. So it doesn t matter who has more money. Shopping carts full of bedlinens and towels for the kids at the orphanage The only thing that matters is LOVE. (Tedy D, 3 rd Grade) "Ben," a boy at the orphanage whose day was a little happier thanks to the kindness of Tedy's mom and her friend.

15 One 4th-grader wrote the following perceptive piece in response to the cue: "She seemed never to mind frustrations or disappointments. She'd be laughing or smiling again in an instant." Summer Camp Hooooraaaay!! School s out! yelled one nice day Mary, when she woke up. Dad opened the door of her bedroom. Pack your suitcase, we are going to summer camp. YES! said Mary, and she started to throw her clothes in a suitcase. It took two hours to pack her suitcase. When she finished, her dad said sadly, I am sorry, Mary. We aren t going to summer camp because the leader of the camp is sick. Never mind, smiled Mary. She seemed never to mind frustrations or disappointments. She d be laughing and smiling again in an instant. Dad smiled too, and he said, Tomorrow we will go to the zoo instead. (Marketa H, 4 th Grade) She seemed never to mind frustrations or disappointments.

16 Státní svátek 1. května Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek práce se slaví jako připomínka na vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května Dělníci usilovali o zavedení osmihodinové pracovní doby bez ztráty peněz. Při stávce také zemřelo několik lidí. V českých zemích se poprvé slavil 1. máj v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. Před rokem 1989 patřil 1. máj mezi nejdůleţitější svátky u nás. Organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely městem, často před tribunou s místními představiteli státu. V průvodu byly zastoupeny podniky, školy i různé zájmové organizace. Městem projíţděly i alegorické vozy. (Linda M. z archivu) Státní svátek 8. května 8. květen je Den osvobození od fašismu. Výročí 8. května je spojeno s ukončením 2. světové války. V televizních zprávách jsem viděla, ţe lidé v jiných částech světa oslavují konec války aţ 9. května. Jak je to tedy správně? Co slavíme a kdy? Je to osmého nebo devátého? Za konec války v Evropě se všeobecně povaţuje kapitulace německých vojsk v květnu V platnost vstoupila přesně osmý květnový den ve 23:01 hodin středoevropského času. Coţ vlastně odpovídalo jedné minutě po půlnoci dne 9. května času moskevského. Proto se ve většině vítězných a osvobozených států povaţuje za takzvaný Den vítězství 8. květen, zatímco v zemích bývalého Sovětského svazu je to aţ 9. květen. Slavilo se dobrovolně. Dřív se konec války slavil jaksi neoficiálně. Kdo nechtěl, neslavil vůbec, kdo chtěl, slavil 8. května. Komunisté slavili podle Sovětského svazu vţdy 9. května. Nakonec však zvítězil návrh slavit 8. května a 8. květen se stal státním svátkem Dnem osvobození od fašismu. (Sarah M. - z archivu) VZPOMÍNÁME... Terezín je malé pevnostní město nacházející se v okresu Litoměřice, kraj Ústecký. Pevnost byla zaloţena roku 1780 Josefem II. Jméno městu císař udělil na počest své matky císařovny Marie Terezie. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty, kterými během pruskorakouských válek v 18. století postupovala nepřátelská vojska. Během druhé světové války Hlavní pevnost na levém

17 břehu řeky slouţila nacistickému Německu jako ţidovské ghetto. V době uzavřeného ghetta vznikaly v kasárnách dětské domovy, kde se dětem během dne pověření vychovatelé věnovali, protoţe jejich rodiče pracovali. V červenci 1942, kdyţ bylo celé město zpřístupněno, rozhodlo vedení samosprávy o zřízení dětských, chlapeckých, dívčích a učňovských domovů ve zvláštních budovách. Prvním takovým zařízením se stal domov pro starší chlapce, umístěný v budově bývalé terezínské školy. Podle tehdejšího systému dostala označení L417. Právě v tomto bloku vznikl časopis VEDEM, sestavený převáţně z textů tajně vydávaných tiletými chlapci v letech v terezínském ghettu. Z časopisu se dá poznat kaţdodenní ţivot v ghettu, to, čeho se kluci báli, co je trápilo i čím se bavili. Obsah časopisu Vedem taky tvořily básně, vtipy, dialogy, povídky a kresby. Jednotlivé exempláře se ručně opisovaly a četly kaţdý pátek v noci. Inspirací autorů Vedem byl jejich učitel, osmadva- cetiletý profesor Valtr Eisinger, jemuţ bylo uloţeno dohlíţet na chlapce v táboře. Podporoval jejich lásku k literatuře, učil kluky ruský jazyk, seznámil děti s ruskou klasickou literaturou. Překládali básně Puškina, Lermontova a Gogola. Ale taky psali i svoje básně. Samotný obsah tvořili hoši, kteří se potulovali po Terezíně a hledali témata. Kaţdý z chlapců měl přezdívku, kterou podepisoval své články. Jedním z význačných přispěvatelů do Vedem byl Petr Ginz ( ), který ve čtrnácti letech působil jako šéfredaktor časopisu. Kdyţ mu bylo patnáct, byl deportován do Osvětimi, kde zemřel v plynové komoře.

18 VZPOMÍNKA NA PRAHU Jak dlouho již je tomu, co viděl jsem naposled slunce zapadat za Petřínem. Tu Prahu líbal uslzený hled, když halila se večerním stínem. Jak dlouho nezalehl v můj sluch líbezný šumot jezu Vltavy? Dávno již Václaváku ruch zapomenut vytratil se z hlavy. S TEBOU, MATKO Ve špíně, kalu a hladu zde trpíme, vhozeni v propast tmy, nesčetných bolů, pod rukou pánů a bezprávím úpíme matko má, navždy my půjdeme spolu! Ta neznámá pražská zákoutí ve stínu jatek a slepých stok, jak těm se vede? Sotva se pro mne zarmoutí tak, jako já pro ně. - Je tomu téměř rok. Půjdeme za sluncem, třebaže znaveni, půjdeme statečně stopami bratrů svých, půjdeme, třebaže ranami zmámeni, půjdeme k východu v krvavých kalužích. Již skoro rok dřepím v šeredné díře místo tvých krás jen pár ulic mám. Jak v kleci zajaté divé zvíře. Praho, kamenná pohádko, vzpomínám! (Petr Ginz) V roce 1944 byla většina obyvatel bloku L417 deportována do plynových komor Osvětimi a ţádné další číslo jiţ nevzniklo. Ze stovky chlapců podílejících se na tvorbě Vedem přežilo jen asi patnáct. (Alexander F. 5. třída) Daleko dojdeme, tam někam za hory, do světa čistého, do světa rovnosti. Ve světě kde vlají svobody prapory, kde se již nemyslí na dávné bolesti. Vyjdem a dojdem, byť cíl náš daleký se svěžím úsměvem vyhrajem v závodu maminko, zůstanem u sebe navěky majíce právo žít, majíce svobodu. Orče (Zdeněk Ornest)

19 POZVÁNKA Dětství v proměnách času to je motto letošního jubilejního ročníku Bambiriády. Její brány se jiţ po patnácté otevřou pro všechny děti i jejich rodiče, tentokrát od 23. do 26. května v 17 městech republiky (Blansko, České Budějovice, Český Těšín, Humpolec, Cheb, Chrudim, Ivančice, Kyjov, Liberec, Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov n. Kněţnou, Šumperk, Třinec a Zlín). Můţete se opět těšit na stánky jednotlivých dětských organizací a spolků, ve kterých si budete moci vyzkoušet, co na pravidelných schůzkách dělají. Kromě toho si vyzkoušíte historické hry a hračky. Aleš Sedláček, předseda ČRDM, vysvětluje: Malí i větší návštěvníci Bambiriády si vyzkouší nejrůznější kratochvíle svých dědečků a babiček, mezi které patřilo cvrnkání kuliček, chůze na chůdách nebo skládání jeţka v kleci. Prohlédnou si i hračky a školní pomůcky dávno zapomenuté. Více o Bambiriádě na Převzato z Přídavku DTA Krátce dubna proběhl Filmový klub, viděli jsme film Hugo a jeho velký objev. *** Pokračují víkendové turnaje našich malých ragbistů, za minulý měsíc jsme dvakrát byli drţiteli putovního poháru - jednou za druhé a jednou za třetí místo. *** 22. a 23. dubna proběhla přijímací řízení na víceletá gymnázia. 100% ţáků pátého ročníku bylo přijato na naše gymnázium či na jinou střední školu. Gratulujeme. *** 26.dubna navštívila naši školu zakladatelka první soukromé školy v ČR (Škola hrou) paní Ivana Málková, prohlédla si prostory, navštívila výuku, diskutovali jsme o vzdělávacím programu. Ve škole se jí moc líbilo. *** Naše škola je patří mezi školy spolupracující s Menzou. Naši ţáci se mohou účastnit akcí pořádaných Menzou za stejných podmínek jako členové Menzy. Více na i-klíčence (zpráva ze dne *** 10. května proběhl další Filmový klub, promítali jsme film Koupili jsme ZOO. Kalendárium - květen - červen května, 13:30 Klíče k branám - Popelka v Národním divadle 20. května Odjezd na školu v přírodě (1. třída program v OG) 24. května Návrat ze školy v přírodě 28. května Celoplošné testování v 5. ročníku - Matematika 29. května 4., 5. třída - Návštěva MŠ Kunice; kurz první pomoci na Berchtoldu 30. května Celoplošné testování v 5. ročníku - Anglický jazyk 31. května Celoplošné testování v 5. ročníku - Český jazyk 2. června Klíče k branám - Zlatovláska ve Stavovském divadle 5. června, 16:00 BlueVan Festival 6. června PET/KET zkoušky - ţáci 4. a 5. ročníku 6. června, 15:00 Setkání s budoucími prvňáčky ZŠ Open Gate 7. června Filmový klub s následným přespáním 8. června Klíče k branám Řípu června Divadelní festival (program viz přiloţený plakát a v kalendáriu i-klíčenky) od 17. června Týden oborových prezentací (rodiče vítáni) 28. června Závěrečné Morning Oasis Assembly s hodnocením školního roku Změna programu vyhrazena - sledujte aktuální kalendárium na.

20 VEVERKA ČIPERKA Omluva: V minulé klíčence jsme uvedli u obrázku Veverka Čiperka informaci, ţe jej namalovala Eliška ze třetí třídy. Autorkou ale je Eliška H. ze třídy čtvrté. Eliškám se omlouváme redakce Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin, (jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (rs) Raquel Sales, (rse) Richard Seccombe, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a ţáci Základní školy Open Gate

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Číslo: 53 únor 2013 Z občasníku vybíráme: Úvodník vedení školy Představujeme vyučující anglického jazyka Výsledky SCIO

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE

GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE ALMANACH 60 GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE 1948 2008 Nihil est annis velocius (Ovidius) PhDr. Jiří Vlček ředitel školy abs. 1977 Prolog Hora ruit, čas se řítí, tempora labuntur tacitisque senescimus

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY Univerzita obrany se na veletrhu Gaudeamus prezentovala úspěšně Letošního ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který probíhal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český Krumlov Identifikátor zařízení: 600 008 231 IČO: 00 583 839 Sídlo

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Vydává: AIRSOFT KLUB DEJVICE

Vydává: AIRSOFT KLUB DEJVICE ČÍSLO 4/2010 DUBEN Vydává: AIRSOFT KLUB DEJVICE ČÍSLO 4/2010 Airsoftový magazín DUBEN 3 Dubnová výročí 6 SOUTĚŽ S BOHEMIA AIRSOFT 7 Legendy WWII. DUBNOVÝ KAMEŇÁK Potkají se dva čokoládoví zajíci. Jeden

Více

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32 č. 12 2011 vydavatel časopisu: Mediace: nejlepší je domluvit se 32 Systém hodnocení se bez liniových manažerů neobejde 20 Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká Petr Lebeda 16 Sociální smír

Více

CESTA SVĚTEM. Komorní workcamp v zemi, kde nic není nemožné. Úterý na střední škole v Zambii. Zápisníček z workcampu v Mezně

CESTA SVĚTEM. Komorní workcamp v zemi, kde nic není nemožné. Úterý na střední škole v Zambii. Zápisníček z workcampu v Mezně zima 2012 CESTA SVĚTEM Zpravodaj občanského sdružení INEX-SDA Komorní workcamp v zemi, kde nic není nemožné Úterý na střední škole v Zambii Zápisníček z workcampu v Mezně dobrovolná práce v oblasti tvého

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková magazine Letní kurzy Extra silná dávka angličtiny str. 8 9 Gabriela Gunčíková Mluvit cizím jazykem je neskutečně osvobozující str. 6 7 Anglická slovíčka a fráze na dovolenou Lektor Jan Vašourek Deset jedinečných

Více

Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov. Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz

Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov. Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz ROČENKA 2012/2013 Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz Obsah 2012 2013 Slovo ředitele školy............................................

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více