Kéž jsou všechny naše děti šťastny...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kéž jsou všechny naše děti šťastny..."

Transkript

1 Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával, ţe se po určité době promění v reklamu na prací prášek či na nějaký jiný zaručeně zázračný produkt Nestalo se tak A tak jsme si námět z tohoto zajímavého počinu půjčili také na naše minulé Morning Oasis Assembly a povídali jsme si o tom, kdy se člověk cítí šťastný Kdyţ je se svými blízkými, kdyţ je s kamarády, kdyţ se směje, kdyţ si hraje, kdyţ si zpívá, kdyţ plave, kdyţ hraje fotbal, kdyţ si kreslí, kdyţ jsme ve škole, kdyţ jsme společně pohromadě takové byly odpovědi dětí. Spojili jsme toto povídání s připomínkou Dne Země. Na chvíli jsme zavřeli oči a přenesli se v duchu do situací, kdy je kaţdý sám za sebe šťastný Porušil jsem na chvíli pravidla a oči jsem otevřel. Bylo krásné vidět, jak se na tvářích dětí rozzářil úsměv Kaţdá naše společná setkání v divadle - Morning Oasis Assembly - jsou takovými rodinnými slavnostmi, jejichţ atmosféru nelze slovy vyjádřit a bylo by úţasné, kdybyste se mohli na chvíli jako Arabela proměnit v mouchu a atmosféru nasát. Divadlo je ale malé a všichni naši rodiče se tam nevejdou. Vzhledem k tomu, ţe za program na Assembly je vţdy zodpovědná jedna třída, rozhodli jsme se na našem učitelském setkání, ţe od příštího školního roku budeme zvát na Morning Oasis Assembly rodiče dané třídy. Připravte si tedy kouzelné prsteny princezny Arabely a těšte se na příští školní rok. Zmíněné setkání učitelů mělo za cíl revidovat dosavadní zkušenosti z realizace školního vzdělávacího programu Open Gate - otevíráme brány. Vycházeli jsme především z našich zkušeností a z návrhů z evaluačních dotazníků rodičů a z osobních pohovorů s nimi. Celé setkání se neslo v duchu myšlenky, která vychází z úsilí, aby všechny naše děti byly šťastny. Některé další informace z tohoto setkání, jakoţ i sloţení učitelského sboru pro příští školní rok, naleznete na následující stránce Přeju nám všem, aby závěr školního roku proběhl efektivně a přitom v klidu a radostné atmosféře. Kéž jsou všechny bytosti šťastny :-) (jl) Happiness I know a girl who does not have a lot of money, but she is happy because she is healthy and has her family that is very nice to her. She does not need lots of things to be happy and I think it is good, because I think happiness is not about having things, but about good friends and family. Those make her often smile, help her when she is in trouble, and this is a very nice feeling that makes her happy every time. (Sandra 3 rd Grade)

2 Setkání učitelů, školní klima, učitelé, rozvrh hodin... aneb jak v příštím školním roce... Setkání učitelů základní školy nad školním vzdělávacím programem se konalo 8. května. Podrobně jsme rozebrali výstupy z evaluačních dotazníků (podrobnější rozbor vyšel v březnové klíčence.), sdíleli jsme své zkušenosti, názory...shodli jsme se, ţe pro úspěšnou a efektivní realizaci koncepce a cílů vzdělávacího programu a pro utváření osobnosti dítěte je základním pilířem klima školy. S tímto pohledem se škola Open Gate nadále chce kromě kognitivních oblastí zaměřovat také na další oblasti ţákovy osobnosti. Uvědomujeme si totiţ význam sociálně emotivního klimatu školy a třídy pro socializaci dětí, pro kultivaci jejich sociálních dovedností, pro emociální rozvoj, pro utváření postojů, hodnot, sebevědomí, sebeúcty To vše vyplývá z koncepce Základní školy Open Gate, kterou shrnuje následující hexagon. našich učitelů. Právě učitel (samozřejmě společně se svými ţáky) je hlavním tvůrcem klimatu v jednotlivých třídách. Jeho konkrétní podoba je určována mnoha aspekty (osobnostní vlastnosti učitele, individuální pojetí jeho výuky, přístup k ţákům, způsob jeho komunikace, pojetí metod, způsob hodnocení), které u našich učitelů pozitivně ovlivňují sociálně-emotivní klima ve třídě. Z tohoto pohledu je velmi citlivou částí práce managementu rozdělování učitelů pro jednotlivé ročníky tak, aby toto rozdělení bylo efektivní pro jednotlivé třídy, pro ţáky a také pro funkčnost systému celé základní školy. Na našem setkání jsme se také zabývali tímto rozdělením. Níţe tedy můţete vidět plánované rozdělení učitelů ZŠ Open Gate pro příští školní rok. U třídních učitelů dochází prakticky k jediné změně a to u současné 2.B. Jitka jako zkušená elemetaristka a naše hlavní odbornice na genetickou metodu čtení přechází do první Celé setkání probíhalo v přátelské a smysluplné atmosféře. Vnímám jako nosné to, jaká atmosféra a jaké vztahy fungují mezi našimi kolegy v Open Gate, cíleně pozitivní atmosféru mezi zaměstnanci buduji, rozvíjím a snaţím se k ní přispívat. Ve škole totiţ dochází přirozeně k sociálnímu učení. Ţáci vidí, jak se dospělí k sobě chovají, slyší, jak mezi sebou či o sobě vzájemně mluví, jak ředitel jedná s učiteli, jak učitelé jednají mezi sebou, jak s ostatními zaměstnanci školy, jak s rodiči, jak spolupracují. Je pozitivní, ţe také rodiče v evaluačním dotazníku vnímají jako velmi silnou stránku právě osobnosti

3 třídy, aby tyto své dovednosti uplatnila u našich nejmenších. Budoucí třetí B po Jitce přebírá zástupkyně vedení základní školy Petra Kobrová. Oběma paní učitelkám přejeme hodně štěstí a radosti s novými ţáky. V anglickém departmentu se na chvíli (na dobu rodičovské dovolené) loučíme s Raquel. Děkujeme za profesionálně odvedenou práci a přejeme jí, aby ji událost, která ji čeká, naplnila radostí. Vedoucí anglického departmentu ZŠ (English Senior Teacher) se stává Vera Pockley. S tím je také spojen sníţený úvazek povinných vyučovacích hodin, proto bude pokračovat pouze s jednou třídou - 3.A. Pod jejím vedením přebírá třídu 3.B pan Michael Franklin. První a druhou třídu bude anglický jazyk učit paní učitelka Šárka Linhová, která získala potřebnou kvalifikaci na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (specializace na angličtinu). Získala certifikát CAE a dále se vzdělává. Dva semestry Pedagogické fakulty UK absolvovala na University of Derby ve Velké Británii. V Británii byla také asistentkou učitelky na Hethersett Old Hall School. Pro anglické učitele bez rozdílu jejich národnosti či jazykových dovedností platí nadále pravidlo, kdy výhradním komunikačním jazykem s dětmi je angličtina. Toto se při vzdělávání dětí mladšího školního věku ukazuje jako efektivní a přirozená metoda předávání komunikačních schopností v daném jazyce. Platí zde princip bilingvních rodin, kdy si děti přiřazují jazyk ke konkrétní osobě. Naše nejstarší ţáky pátého ročníku přebírá pro příští školní rok pan Richard Seccombe. Ten bude také vést dvakrát týdně anglickou druţinu, coţ je další nový prvek v našem programu. Přejeme všem učitelům a dětem mnoho hezkých společných záţitků a chvil při otevírání bran. Věříme v podporu a spolupráci rodičů dětí Jsme si vědomi, ţe z hlediska metod a strategií výuky jsou pro kvalitní klima ve třídě nosné aktivní vyučovací metody, které pracují se zkušenostmi dětí, se skutečným ţivotem. Významným faktorem při výuce bude tedy nadále vyučování v blocích a vyuţívání projektové metody zejména v oblasti Člověk a jeho svět. V prvních dvou třídách se nadále budou objevovat krátkodobější projekty, ve třetí aţ páté třídě to bude celoroční téma (3. třída - Naší přírodou krok za krokem, 4. třída - Cesta časem, 5. třída - Cesta kolem světa). Výstupy oblasti Člověk a jeho svět budou v těchto třech ročnících však upravené tak, aby se některé učivo cyklicky opakovalo ve všech třech letech a docházelo tak k jeho opakování a děti se s ním nesetkávaly pouze jednou. Jak uţ bylo zmíněno výše, vyučování je rozvrženo ve dni do bloků. Časová proporce těchto bloků se od příštího školního roku mění tak, ţe ranní oáza bude zaujímat prvních dvacet minut dne, následovat budou dva dopolední výukové bloky (70 a 60 ), pauza na oběd (60 ), a jeden odpolední výukový blok (160 vč. 18 přestávky). Ten bude tím pádem trvat do 15:10 (krouţky budou navazovat od 15:15). Páteční vyučování bude pro třetí aţ pátý ročník do 12:15. Z týdenního stanoveného plánu navíc zmizí nabídka povinně volitelného předmětu (kromě příštího pátého ročníku - ti budou volitelný předmět samozřejmě dokončovat, v rozvrhu bude však aţ po 15:10). Tímto způsobem získáme efektivnější prostor pro vyuţití času stráveného ve škole

4 Tabulka počtu hodin učebního plánu podle předmětů vyučovaných ve školním vzdělávacím programu Vyučovací předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 0.5 0,5 Člověk a jeho svět 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 Umění a kultura ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 Člověk a zdraví Rozšiřující předmět Anglický klub Celkem *žlutě označené předměty v anglickém jazyce (více času na prohloubení a procvičení probírané látky). V tabulce výše můţete vidět aktuální týdenní hodinovou dotaci pro jednotlivé vyučovací předměty stanovenou naším vzdělávacím programem. Hodiny v tabulce odpovídají klasickým 45- minutovým vyučovacím jednotkám. Učitelé ZŠ OG si tyto hodiny rozprostírají do bloků dne a celého týdne tak, aby to bylo efektivní, odpovídalo probíraným tématům a potřebám dětí. To, jak vypadají bloky rozvrţené ve dni, můţete názorně vidět v tabulce níţe. Ještě se sluší vysvětlit termín Rozšiřující předmět. V tabulce odpovídají hodinové dotace Rámcovému vzdělávacímu programu ministerstva školství, pro potřeby našeho vzdělávacího programu je nutné rozšířit týdenní hodinovou dotaci anglického jazyka. Z toho důvodu jsme povinné hodiny rozšířili o hodiny anglického klubu. V angličtině je kromě anglického jazyka (anglického klubu) vyučován také předmět Umění a kultura. Z důvodů zefektivnění výstupů tohoto předmětu bude v příštím roce předmět vyučován v rámci odpoledního bloku nejprve jedním vyučujícím (např. českým) a navazovat bude vyučující druhý (v tomto případě anglický). Z důvodu kontinuity činnosti bude přítomna v daném bloku asistentka. V rámci anglické výuky bude také zohledněno probírané téma oblasti Člověk a jeho svět proto, aby došlo k prohloubení daného učiva (slovní zásoba v aj). Nadále bude při anglickém jazyce prováděna ve čtvrtém a pátém ročníku příprava na PET a KET zkoušky (v současné době tato příprava vrcholí - o podrobnostech jste se mohli dočíst v březnové klíčence ). Pracovní setkání učitelů ZŠ nad školním vzdělávacím programem bylo efektivní a z jeho závěrů vyplývají pro učitele mnohé administrativněorganizační úkoly. Děkuji všem za vstřícnost, pohodu a profesionalitu. V tomto článku jsem se pro vás snaţil shrnout základní posuny v našem školním vzdělávacím programu a v organizaci příštího školního roku. Věřím ve spolupráci a děkuji za důvěru, kterou nám projevujete. (jl) Z tabulky rozvržení bloků vyplývá, že vyučování bude končit příští školní rok v 15:10.

5 Morning Oasis Assembly Při dalším Morning Oasis Assembly jsme si povídali o Dni Země a o zajímavém bilboardu s nápisem Kéţ jsou všechny bytosti šťastny. Dále nám pan Rupert Marks z gymnázia vysvětlil, co je to IB program. Další program měli na starost ţáci 2. B. Připravili si pro nás zábavný kvíz, v němţ nás pomocí dramatických, literárních či hudebních ukázek postupně seznámili se všemi autory, jejichţ kníţky letos četli na ranních oázách. Zazněla tak jména jako Josef Lada, Ivona Březinová, Iva Procházková, Zdeněk Svěrák, Petr Nikl a další. (hv) Klíče k branám Poslední Klíče k branám Obecního domu se konaly v sobotu 27. dubna. Sešli jsme se ve velmi komorním počtu v půl jedenácté. Nejprve jsme vyslechli čtvrtý výchovný koncert z cyklu Orchestr na dotek Čáry máry orchestr aneb Nápady tety Veroniky, tentokrát o fantazii v hudbě. V první polovině koncertu jsme se setkali s romantickým příběhem vodní víly Rusalky v úryvcích ze stejnojmenné opery Antonína Dvořáka, v druhé polovině jsme vyslechli části z opery Sen noci svatojánské Felixe Mendelssohna- Bartholdyho, Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského, ale i hudbu k filmu Harry Potter. Naplněni krásnými tóny jsme se po skončení koncertu vydali do Stromovky, kde jsme se naobědvali a s chutí se pustili do honby za pokladem. Kdo chtěl poklad získat, musel odpovědět na otázky a sloţit heslo. Nakonec se to všem zúčastněným podařilo, a tak si poklad odnesli. Byli jsme moc rádi, ţe i navzdory pesimistické předpovědi nám přálo počasí. (hv)

6 Den Země Den Země jakoţto den věnovaný planetě Zemi a problematice ţivotního prostředí se slaví 22. dubna. Tento svátek je spojen s původními oslavami jarní rovnodennosti a příchodu jara. V dnešním pojetí upozorňuje tento den především na dopady ničení ţivotního prostředí a obrací pozornost široké veřejnosti k otázkám třídění odpadu, vyuţívání alternativních zdrojů energie i šetrných technologií. Moderní historie oslav Dne Země není příliš dlouhá. První Den Země se slavil roku 1970 v Americe. Konalo se zde několik výukových akcí a protestů, které měly podpořit hnutí za lepší ţivotní prostředí. Tento den vedl také k přijetí důleţitých zákonů o čistotě ovzduší, o čistotě vody a o ohroţených druzích rostlin a ţivočichů. V následujících letech se Den Země šířil i do zahraničí. V roce 1999 se tento den stal Mezinárodním dnem Země. Dnes Den Země slaví víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, náboţenství či národnost. Lidé se snaţí svou planetu uzdravit. (hv) Na Den Země jdou děti z různých škol do lesa, mají igelitové koše a berou všechny odpadky, které jim přijdou do cesty. Potom je všechny vyhodí do popelnic. Lidé, kteří jdou lesem, občas odhodí plechovku nebo flašku. Dělají to lidi, kteří nerespektují upozornění na stromě, kde je cedule, na které je napsáno Zákaz veřejné skládky pod pokutou aţ Kč dle zákona číslo sbírky. Filip Š. (5.třída) Z Prvňáci...

7 Otevírání studánek Starším zvykem s ekologickým podtextem je tzv. Otvírání studánek. Tento zvyk byl kaţdoročně dodrţován především svobodnými dívkami. Jedna z nich byla zvolena královničkou, Tu ostatní dívky ozdobily věncem s pentlemi. Královnička svou druţinu vedla ke studánce, která byla po zimě zanesena listím, větévkami a bahnem. Cestou dívky zpívaly písně a trhaly kvítí jako dar studánce. U studánky dívky poklekly, studánku vyčistily a zpívaly studánkové písničky. Nakonec studánku ozdobily kvítím. Otvírání studánek zaujalo Miloslava Bureše, který napsal Píseň o studánce Rubínce i významného českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který ji zhudebnil v kantátě Otvírání studánek. Vzniklo tak výjimečné dílo, které citlivě spojuje mluvený text s hudbou. Jen se do něj zaposlouchejte se mnou: (hv) I studánky chtějí být čisté, tak jako, děti, vy jste; i jim se stýskalo už po jaru. Nejedna studánka malá se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení tak jako člověk do soužení, ani trochu vláhy by v ní nezbylo. Vždyť každá studánka v lese Na hladině nebe nese, kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo!

8 Výtvarné činnosti v družině Počasí se konečně umoudřilo, a tak chodíme v druţině ven. Kromě toho však stále pokračujeme i v tvůrčí činnosti. Naší krásné jarní výzdoby jste si všichni určitě všimli, děláme však i spoustu jiných věcí. Jednou z nich jsou například benátské škrabošky a masky. Oproti těm klasickým, které jsou papírové a vyráběné vléváním do keramických forem, ty naše vyrábíme přímo na míru ze sádrového obinadla. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat mamince Pepinky, která nám tento zajímavý materiál poskytla. Děkujeme. Kromě benátských masek ze sádrových obinadel vyrábíme také sošky krokodýlů, u kterých je velkou výhodou, ţe se dají dělat i na pokračování. Další zajímavý materiál je froté (v našem případě jde o nové froté ponoţky), ze kterého se báječně vyrábějí plyšová zvířátka. Výhodou je struktura materiálu, která skryje i počáteční přehmaty při šití a která působí velmi terapeuticky. Zvířátka se dají také vyprat (na 40 ), protoţe je plníme polštářovinou (duté vlákno). Neměla by tedy činit problémy ani alergikům. Velice děkujeme za froté ponoţky mamince Viktorky z první třídy. Projekt se zvířátky teď budeme pozastavovat, protoţe došel materiál, pokud by o něj však děti stále měly zájem, mohou si donést froté ponoţky z domova. Pokud byste si rádi vyrobili zvířátko s dětmi doma, ráda Vám dodám návod na jeho výrobu. Zvládne to opravdu kaţdý. V druţině také přibyl tkací rám, na kterém se snaţíme vyrobit kobereček z odstřiţků. Neţ bude hotový, chvíli to sice potrvá, ale výsledek určitě bude stát za to. Kdo raději pracuje s papírem, má teď moţnost vyzkoušet si papírovou mozaiku ve tvaru motýla nebo quilling namotávání papírových prouţků. Zatím touto technikou vyrábíme hlavně doplňky ke zdobení masek, ale časem určitě vyrobíme i něco většího. I do budoucna máme v záloze spoustu zajímavých nápadů a uţ se moc těším, aţ se dostaneme k jejich realizaci. (eb)

9 First Aid in First Grade... This month in the first grade we learned the importance of safety Fire Safety Has your child ever tried to prepare food by themselves and almost cause a fire? What should they do in case there is a fire? In this lesson we learned about what to do in case there is a fire at home and at school. We learned about the importance of what to do in case we have to wait for help to arrive and also how to protect ourselves when we have to escape from a fire. The students carefully laid out an escape plan in case there is a fire at school and discussed an escape plan with their parents at home. What is your fire escape plan at home? Does your child know where the meeting point is? 158- Stranger Danger It is a custom in many coun- tries to greet people in which we do not know. But how do we know if a stranger is dangerous? During this lesson, we learned about what bad signs to look for in a stranger. One of the most common signs is when a stranger asks a child to help them find a lost pet. We learned what to do in various situations which include; walking away, be loud and call for help. Does your child know about stranger danger? 155- First Aid Who hasn t experiences an accident as a child? When is it really necessary to call for an ambulance? During this lesson we learned about how to deal with different bad symptoms. For an example; trouble breathing, grabbing your heart, choking, not talking, not moving and broken bones. Eva (our class assistant) has certification for first aid and actually showed us some things that we can do to stop bleeding and how to stabilize a broken bone. All of the children wanted to play the victim and were really interested in this subject. Please take a moment and show your child where your first aid kit is located in your car and your home. (rs)

10 Healthy Food and Healthy Teeth in Grade 2. How can I stay healthy? Food groups - Eat less fat and sugar. Eat more vitamins and minerals. Grade 2 set up an investigation We tested eggshell. We don t have teeth to test! We waited a week to see what would happen. Find out in the next issue of

11 Nechme se inspirovat našimi nejmenšími... All of a sudden you have no money - what do you do? This is the situation that the writers in Michael's 3rd and 4th grade classes wrote about. Here is one very carefully crafted response. Adventure in Prague I felt sorry for them. We searched everywhere, even in the bins. After we gave up searching, we turned to the police. We spent the evening at the police station instead of enjoying Prague. When we returned home we were all in a bad mood. I was annoyed with the pickpockets in Prague. When we got home, Jane opened her suitcase and screamed. Everybody rushed over to her and found her with their purses! Míša (4 th Grade) It was 2013 in Prague. I was very pleased that my friends from Los Angeles, Jane and Kate, came to Prague to visit me. I picked them up from the airport. After we said Hello, and kissed, the girls asked me to take them to a glass shop. They wanted to buy typical Czech things for their parents. So we went to the glass shop at Staroměstské náměstí. When they wanted to pay for the glass vase which they chose, they realised that they didn t have their purses. They freaked out, because they had all their changed money, their tickets, and their passports in those purses.

12 Here is another excellent piece of writing based on the cue I looked up, I looked down, I could not believe the situation. How did I get here? How could I get back home? The Old Castle Ahhh, ohhh, ugh, oh, groaned one dark night the White Lady who was stretching up in her painting frame where she has lived for 300 long years. The frame was made of gold, but she had started to become wrinkled in it. It as no wonder when she began to eat like she hadn t eaten all her life. She bites from pictures of recipes. Waiters didn t know where to put bitten bones and small pieces of apples. Now she decides to go on a small walk for health. She jumps out of the frame and goes on the battlements. BOM!! Suddenly she is hanging on a scaffold. She looked up, she looked down; she could not believe the situation. How did she get here? How could she get back home? Do you think that it is possible to haunt a site? she shouted angrily. Then she jumped on her legs and ran to the castle. There she went back to her frame. That was a night, she thought. (Eli, 4 th Grade) The following piece of writing, though it is short and concerns a rather indelicate subject, shows the talents of a boy whose compositional organization and imagery are way beyond his years as a Third-Grader. Mucous Giganticus In the past week my head has felt as heavy as a hippopotamus. The reason is that I have had the most gigantic cold. It started off with the Big Sneeze, much like the Big Bang. It progressed with the feeling that Aliens from the planet Neck had invaded my throat. My ears ached like I d dived off the top board of an Olympic swimming pool, and found there was no water at the bottom. It was followed by MUCOUS GIGANTICUS using a tissue every minute. Serious factors out of 100 Head heaviness: 62 Sore throat: 80 Ear ache: 98 Snot production: 100 (Rate of production: 50 ml per hour) Příští Filmový klub na škole v přírodě a pak 7. června - a to bude i s přespáváním. A jaký uvidíte film? Film na přání si zvolí přímo diváci v sále... (Luka, 3 rd Grade)

13 Recently our 4th-graders were given a cue and asked to incorporate it into a piece of fantasy writing. Here is one talented writer's result. (Bara F, 4th Grade)

14 One of our third-graders has been writing a serial about a place called "Animal House." Here is another episode in that serial. It's called "Husky Harness."] Husky Harness Karel was a Husky that helped everyone. One day Karel was very sad. He was thinking about the time when he was still in the Husky harness. Everybody tried to cheer him up. But he was sadder and sadder. Xenia brought some things from the forest and gave them to him so he could play with them. Zlatka gave him some of her beautiful pebbles. Kvído and Adéla gave him some hay from their cage. Igi and Silva gave him strawberries and oranges. Penelopa gave him her Winnie the Witch book. Oto gave him a fluffy pillow to sleep on. Felix gave him his stuffed bear. Tom gave him Penelopa s glasses. But Karel was still very sad. At night when Karel was sleeping they went to town. First, they bought a sledge. Then they called Karel s friends from the Husky harness. In the morning Karel left the house and he saw a sledge and all his friends from the Husky harness. He was very happy. Iva and Bruno harnessed up the Huskies, and they set off to the forest. And every Saturday all the Huskies met somewhere and ran all day, and once in a while they went on a race. Karel was no longer sad. (Eliška H, Third Grade) All of a sudden you have no money - what do you do? This is the situation that the writers in Michael's 3rd and 4th grade classes wrote about. Here is another very thoughtful response. Money versus Love I don t know if my story is about the subject. We lived in Bulgaria. My mom s friend Hanka and my mom organized the collection of money among our school s students. They collected quite a lot and they bought bedlinens and towels and together with second-hand toys we went to the orphanage house in Vratca. My mom took me with her. I was shocked. The kids were so poor and the house was super ugly. (Also the house was smelly.) I felt very sorry for the kids. They never experienced love from their parents. So it doesn t matter who has more money. Shopping carts full of bedlinens and towels for the kids at the orphanage The only thing that matters is LOVE. (Tedy D, 3 rd Grade) "Ben," a boy at the orphanage whose day was a little happier thanks to the kindness of Tedy's mom and her friend.

15 One 4th-grader wrote the following perceptive piece in response to the cue: "She seemed never to mind frustrations or disappointments. She'd be laughing or smiling again in an instant." Summer Camp Hooooraaaay!! School s out! yelled one nice day Mary, when she woke up. Dad opened the door of her bedroom. Pack your suitcase, we are going to summer camp. YES! said Mary, and she started to throw her clothes in a suitcase. It took two hours to pack her suitcase. When she finished, her dad said sadly, I am sorry, Mary. We aren t going to summer camp because the leader of the camp is sick. Never mind, smiled Mary. She seemed never to mind frustrations or disappointments. She d be laughing and smiling again in an instant. Dad smiled too, and he said, Tomorrow we will go to the zoo instead. (Marketa H, 4 th Grade) She seemed never to mind frustrations or disappointments.

16 Státní svátek 1. května Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek práce se slaví jako připomínka na vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května Dělníci usilovali o zavedení osmihodinové pracovní doby bez ztráty peněz. Při stávce také zemřelo několik lidí. V českých zemích se poprvé slavil 1. máj v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. Před rokem 1989 patřil 1. máj mezi nejdůleţitější svátky u nás. Organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely městem, často před tribunou s místními představiteli státu. V průvodu byly zastoupeny podniky, školy i různé zájmové organizace. Městem projíţděly i alegorické vozy. (Linda M. z archivu) Státní svátek 8. května 8. květen je Den osvobození od fašismu. Výročí 8. května je spojeno s ukončením 2. světové války. V televizních zprávách jsem viděla, ţe lidé v jiných částech světa oslavují konec války aţ 9. května. Jak je to tedy správně? Co slavíme a kdy? Je to osmého nebo devátého? Za konec války v Evropě se všeobecně povaţuje kapitulace německých vojsk v květnu V platnost vstoupila přesně osmý květnový den ve 23:01 hodin středoevropského času. Coţ vlastně odpovídalo jedné minutě po půlnoci dne 9. května času moskevského. Proto se ve většině vítězných a osvobozených států povaţuje za takzvaný Den vítězství 8. květen, zatímco v zemích bývalého Sovětského svazu je to aţ 9. květen. Slavilo se dobrovolně. Dřív se konec války slavil jaksi neoficiálně. Kdo nechtěl, neslavil vůbec, kdo chtěl, slavil 8. května. Komunisté slavili podle Sovětského svazu vţdy 9. května. Nakonec však zvítězil návrh slavit 8. května a 8. květen se stal státním svátkem Dnem osvobození od fašismu. (Sarah M. - z archivu) VZPOMÍNÁME... Terezín je malé pevnostní město nacházející se v okresu Litoměřice, kraj Ústecký. Pevnost byla zaloţena roku 1780 Josefem II. Jméno městu císař udělil na počest své matky císařovny Marie Terezie. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty, kterými během pruskorakouských válek v 18. století postupovala nepřátelská vojska. Během druhé světové války Hlavní pevnost na levém

17 břehu řeky slouţila nacistickému Německu jako ţidovské ghetto. V době uzavřeného ghetta vznikaly v kasárnách dětské domovy, kde se dětem během dne pověření vychovatelé věnovali, protoţe jejich rodiče pracovali. V červenci 1942, kdyţ bylo celé město zpřístupněno, rozhodlo vedení samosprávy o zřízení dětských, chlapeckých, dívčích a učňovských domovů ve zvláštních budovách. Prvním takovým zařízením se stal domov pro starší chlapce, umístěný v budově bývalé terezínské školy. Podle tehdejšího systému dostala označení L417. Právě v tomto bloku vznikl časopis VEDEM, sestavený převáţně z textů tajně vydávaných tiletými chlapci v letech v terezínském ghettu. Z časopisu se dá poznat kaţdodenní ţivot v ghettu, to, čeho se kluci báli, co je trápilo i čím se bavili. Obsah časopisu Vedem taky tvořily básně, vtipy, dialogy, povídky a kresby. Jednotlivé exempláře se ručně opisovaly a četly kaţdý pátek v noci. Inspirací autorů Vedem byl jejich učitel, osmadva- cetiletý profesor Valtr Eisinger, jemuţ bylo uloţeno dohlíţet na chlapce v táboře. Podporoval jejich lásku k literatuře, učil kluky ruský jazyk, seznámil děti s ruskou klasickou literaturou. Překládali básně Puškina, Lermontova a Gogola. Ale taky psali i svoje básně. Samotný obsah tvořili hoši, kteří se potulovali po Terezíně a hledali témata. Kaţdý z chlapců měl přezdívku, kterou podepisoval své články. Jedním z význačných přispěvatelů do Vedem byl Petr Ginz ( ), který ve čtrnácti letech působil jako šéfredaktor časopisu. Kdyţ mu bylo patnáct, byl deportován do Osvětimi, kde zemřel v plynové komoře.

18 VZPOMÍNKA NA PRAHU Jak dlouho již je tomu, co viděl jsem naposled slunce zapadat za Petřínem. Tu Prahu líbal uslzený hled, když halila se večerním stínem. Jak dlouho nezalehl v můj sluch líbezný šumot jezu Vltavy? Dávno již Václaváku ruch zapomenut vytratil se z hlavy. S TEBOU, MATKO Ve špíně, kalu a hladu zde trpíme, vhozeni v propast tmy, nesčetných bolů, pod rukou pánů a bezprávím úpíme matko má, navždy my půjdeme spolu! Ta neznámá pražská zákoutí ve stínu jatek a slepých stok, jak těm se vede? Sotva se pro mne zarmoutí tak, jako já pro ně. - Je tomu téměř rok. Půjdeme za sluncem, třebaže znaveni, půjdeme statečně stopami bratrů svých, půjdeme, třebaže ranami zmámeni, půjdeme k východu v krvavých kalužích. Již skoro rok dřepím v šeredné díře místo tvých krás jen pár ulic mám. Jak v kleci zajaté divé zvíře. Praho, kamenná pohádko, vzpomínám! (Petr Ginz) V roce 1944 byla většina obyvatel bloku L417 deportována do plynových komor Osvětimi a ţádné další číslo jiţ nevzniklo. Ze stovky chlapců podílejících se na tvorbě Vedem přežilo jen asi patnáct. (Alexander F. 5. třída) Daleko dojdeme, tam někam za hory, do světa čistého, do světa rovnosti. Ve světě kde vlají svobody prapory, kde se již nemyslí na dávné bolesti. Vyjdem a dojdem, byť cíl náš daleký se svěžím úsměvem vyhrajem v závodu maminko, zůstanem u sebe navěky majíce právo žít, majíce svobodu. Orče (Zdeněk Ornest)

19 POZVÁNKA Dětství v proměnách času to je motto letošního jubilejního ročníku Bambiriády. Její brány se jiţ po patnácté otevřou pro všechny děti i jejich rodiče, tentokrát od 23. do 26. května v 17 městech republiky (Blansko, České Budějovice, Český Těšín, Humpolec, Cheb, Chrudim, Ivančice, Kyjov, Liberec, Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov n. Kněţnou, Šumperk, Třinec a Zlín). Můţete se opět těšit na stánky jednotlivých dětských organizací a spolků, ve kterých si budete moci vyzkoušet, co na pravidelných schůzkách dělají. Kromě toho si vyzkoušíte historické hry a hračky. Aleš Sedláček, předseda ČRDM, vysvětluje: Malí i větší návštěvníci Bambiriády si vyzkouší nejrůznější kratochvíle svých dědečků a babiček, mezi které patřilo cvrnkání kuliček, chůze na chůdách nebo skládání jeţka v kleci. Prohlédnou si i hračky a školní pomůcky dávno zapomenuté. Více o Bambiriádě na Převzato z Přídavku DTA Krátce dubna proběhl Filmový klub, viděli jsme film Hugo a jeho velký objev. *** Pokračují víkendové turnaje našich malých ragbistů, za minulý měsíc jsme dvakrát byli drţiteli putovního poháru - jednou za druhé a jednou za třetí místo. *** 22. a 23. dubna proběhla přijímací řízení na víceletá gymnázia. 100% ţáků pátého ročníku bylo přijato na naše gymnázium či na jinou střední školu. Gratulujeme. *** 26.dubna navštívila naši školu zakladatelka první soukromé školy v ČR (Škola hrou) paní Ivana Málková, prohlédla si prostory, navštívila výuku, diskutovali jsme o vzdělávacím programu. Ve škole se jí moc líbilo. *** Naše škola je patří mezi školy spolupracující s Menzou. Naši ţáci se mohou účastnit akcí pořádaných Menzou za stejných podmínek jako členové Menzy. Více na i-klíčence (zpráva ze dne *** 10. května proběhl další Filmový klub, promítali jsme film Koupili jsme ZOO. Kalendárium - květen - červen května, 13:30 Klíče k branám - Popelka v Národním divadle 20. května Odjezd na školu v přírodě (1. třída program v OG) 24. května Návrat ze školy v přírodě 28. května Celoplošné testování v 5. ročníku - Matematika 29. května 4., 5. třída - Návštěva MŠ Kunice; kurz první pomoci na Berchtoldu 30. května Celoplošné testování v 5. ročníku - Anglický jazyk 31. května Celoplošné testování v 5. ročníku - Český jazyk 2. června Klíče k branám - Zlatovláska ve Stavovském divadle 5. června, 16:00 BlueVan Festival 6. června PET/KET zkoušky - ţáci 4. a 5. ročníku 6. června, 15:00 Setkání s budoucími prvňáčky ZŠ Open Gate 7. června Filmový klub s následným přespáním 8. června Klíče k branám Řípu června Divadelní festival (program viz přiloţený plakát a v kalendáriu i-klíčenky) od 17. června Týden oborových prezentací (rodiče vítáni) 28. června Závěrečné Morning Oasis Assembly s hodnocením školního roku Změna programu vyhrazena - sledujte aktuální kalendárium na.

20 VEVERKA ČIPERKA Omluva: V minulé klíčence jsme uvedli u obrázku Veverka Čiperka informaci, ţe jej namalovala Eliška ze třetí třídy. Autorkou ale je Eliška H. ze třídy čtvrté. Eliškám se omlouváme redakce Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin, (jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (rs) Raquel Sales, (rse) Richard Seccombe, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a ţáci Základní školy Open Gate

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více