Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva"

Transkript

1 Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu : Článek I Úvodní ustanovení 1) Jednací řád zastupitelstva městyse upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jako i další otázky. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách a změnách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo městyse v mezích zákona. Článek II Pravomoc zastupitelstva 1) Zastupitelstvo městyse rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce dle ustanovení 35, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. 2) Zastupitelstvu městyse je vyhrazeno : a) schvalovat program rozvoje městyse, b) schvalovat územní plán městyse a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou, c) schvalovat rozpočet městyse a závěrečný účet městyse, d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy městyse, e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky městyse, schvalovat jejich zřizovací listiny, f) vydávat obecně závazné vyhlášky městyse, g) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, h) navrhovat změny katastrálních území uvnitř městyse, schvalovat dohody o změně hranic městyse a o slučování obcí, i) stanovit počet členů rady městyse, j) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva městyse uvolněni, k) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, l) volit z řad členů zastupitelstva městyse starostu, místostarostu a další členy rady městyse (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady městyse, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, m) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městyse, n) zřizovat a zrušovat obecní policii, o) rozhodovat o spolupráci městyse s jinými obcemi a o formě této spolupráce, p) rozhodovat o zřízení a názvech částí městyse, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, q) udělovat a odnímat čestné občanství městyse a ceny městyse, r) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městyse,

2 s) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městyse, za výkon funkce členů výboru, 3) Zastupitelstvo městyse si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti městyse mimo pravomoci vyhrazené radě obce. 4) Zastupitelstvu městyse je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech: a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitosti podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostor z majetku městyse, b) poskytování věcných darů v hodnotě nad ,- Kč a peněžitých darů ve výši nad ,- Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, c) poskytování dotací nad ,- Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních službách, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jeho je městys účastníkem, e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než ,- Kč, g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než ,- Kč, h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, i) postoupení pohledávky vyšší než ,- Kč, j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí příspěvku, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, k) zastavení nemovitých věcí, l) emise komunálních obligací. Článek III Příprava jednání 1) Přípravu jednání zastupitelstva městyse organizuje starosta podle programu stanoveného radou městyse, tj. starosta současně stanoví zejména dobu a místo jednání a příslušnou odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů. 2) Návrhy rady městyse, výborů zastupitelstva nebo členů zastupitelstva se předkládají podle obsahu buď písemně nebo ústně na jednání zastupitelstva. 3) Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva městyse předkládá navrhovatel v počtu dvou výtisků prostřednictvím úřadu městyse tak, aby byly k dispozici členům zastupitelstva nejpozději 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva. 4) Materiály pro jednání zastupitelstva obsahují zejména: název materiálu, navrhovatele a autora materiálu, důvodovou zprávu se zhodnocením dosavadního stavu, rozborem příčin nedostatků, odůvodněním navrhovaných opatření a jejich ekonomickým důsledkem a návrh usnesení. 5) O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva informuje úřad městyse občany nejpozději 7 dnů před jednáním a to na úřední desce úřadu městyse, prostřednictvím místního tisku, rozhlasu, webových stránek, popř. jiným vhodným způsobem.

3 Článek IV Účast členů zastupitelstva na jednání 1) Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se písemně, telefonicky nebo ústně omluvit starostovi nebo místostarostovi. Pozdní příchod nebo předčasný odchod z jednání omlouvá řídící schůze. 2) Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva podpisem na listinu přítomných. Článek V Program jednání 1) Program řádného jednání zastupitelstva navrhuje rada městyse. 2) Na schůzích zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly zařazeny do programu, a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Řídící schůze zastupitelstva sdělí návrh programu jednání při zahájení, kdy o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. Článek VI Průběh jednání zastupitelstva 1) Schůzi zastupitelstva řídí zpravidla starosta 2) Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání a svolá do 15ti dnů nové jednání zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu. 3) V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a dá schválit program jednání a ověřovatele zápisu. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány. 4) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. 5) Zápis z předchozího jednání je k dispozici při jednání zastupitelstva. 6) Zasedání zastupitelstva je veřejné 7) Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel, v případě materiálů předkládaných radou městyse starosta nebo místostarosta. 8) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů. 9) Zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu. 10) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva a občané přihlásit jenom do konce rozpravy. Předsedající má právo v odůvodněných případech udělit slovo i dalším účastníkům jednání. 11) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se slova ujmout. 12) Zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání: a) nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát, b) dobu diskusního vystoupení je možno omezit na dobu 2 minut. 13) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

4 14) Řídící schůze prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. 15) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva, řídící může rušitele jednání vykázat ze zasedací místnosti. 16) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený limit, může mu řídící odejmout slovo. Článek VII Příprava usnesení zastupitelstva 1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva. 2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. 3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, radě městyse, členům zastupitelstva, vedoucím příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených městysem. Článek VIII Hlasování 1) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování řídící schůze. 2) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá řídící schůze hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. 3) V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté. 4) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za zamítnutý. 5) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhodne zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí řádným zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. 6) Po hlasování oznámí řídící výsledek hlasování. 7) Obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou. 8) Usnesení ze zastupitelstva se zveřejní jeho vyvěšením po dobu nejméně 14 dnů na úřední desce městyse. Článek IX Dotazy členů zastupitelstva 1) Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu městyse, její jednotlivé členy, na předsedy výborů, vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených městysem a požadovat na nich vysvětlení.

5 2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpovídá písemně, nejpozději do 30 dnů. 3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá rada městyse na následném zasedání zastupitelstva. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením svého dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo. 4) Dotazy vznesené na jednání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise včetně odpovědi na ně. Článek X Organizačně technické záležitosti zasedání 1) O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá starosta městyse. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění. 2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané písemně. 3) V zápise se uvádí: - den a místo jednání, - hodina zahájení a ukončení, - doba přerušení, - jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva, - program jednání, - schválené znění usnesení s výsledky hlasování a průběhem rozpravy k jednotlivým bodům včetně jmen řečníků, - podané dotazy a návrhy, - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu. 4) Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a místostarosta a ověřovatelé zápisu. Musí být uložen na úřadě městyse k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let se předá k archivaci. Článek XI Kontrola usnesení 1) Rada městyse projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva 2) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada a pravidelně informuje zasedání zastupitelstva. Článek XII Účinnost Tento jednací řád schválilo Zastupitelstvo městyse Zlonice dne Radka Kotěrová místostarostka Antonín Chochola starosta

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu:

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Jednaci fad zastupitelstva obce Francova Lhota Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Uvodni ustanoveni

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více