Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1"

Transkript

1

2 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění patří výrobci GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reprodukce, přenášení, šíření, nebo uložení části či celého tohoto dokumentu bez předchozího souhlasu GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. je zakázáno. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S

3 Bezpečnostní prohlášení Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečném a správném používání přístroje. Přečtěte si, prosím, tyto informace před tím, než začnete zařízení používat. Vystavení se vlivu energii VF vysokofrekvenčních vln Toto zařízení obsahuje přijímač a vysílač. Pokud je ZAPNUTÝ, přijímá a vysílá VF energii. Používejte prosím zařízení tomu přiměřeně. Specifická míra absorpce SAR Maximální hodnoty SAR byly testovány při přiloženém přístroji u ucha - NCC Max. SAR měření GSM 900 MHz: W/kg DCS 1800 MHz: W/kg UMTS 2100 MHz: W/kg Bezpečnost silničního provozu Řiďte se vyhláškou a nařízeními dané země, při telefonování během jízdy. Pokud nepoužijete funkce hands-free zatímco řídíte, zařízení NEPOUŽÍEJTE. Prostředí s nebezpečím výbuchu Vypněte váš telefon, dříve než vstoupíte do jakéhokoliv prostředí s nebezpečím výbuch, jako jsou benzínové pumpy, kde se vyskytují výbušné chemikálie, nebo hořlavé předměty. Bezpečnost v letadle Během letu letadlem musíte mít vypnuté funkce Wi-Fi, Bluetooth, Telefon a GPRS. Pokud budete požádání napaluj letadla o vypnutí přístroje, učiňte tak. Citlivá zařízení Pokud je kdekoliv umístěna výstraha, vypněte zařízení. Takováto zařízení se nacházející v nemocnicích a zdravotních centrech a mohou být vybaveny částmi, které jsou citlivá na vnější VF vlnění. Schválené příslušenství a baterie Používejte pouze originální nebo výrobcem schválené příslušenství, baterie a nabíječky. S

4 Prohlášení o shodě Z důvodů možnosti prohlášení o shodě je tomuto produktu přiřazeno číslo modelu S1205. Abyste zaručili stále spolehlivý a bezpečný provoz Vašeho zařízení, používejte s ním jen příslušenství níže uvedené. Poznámka: Tento produkt je určen pro použití výhradně se zdrojem třídy 2 nebo 3 bezpečného napětí 5 V stejnosměrných, maximálně 1. A Evropská Unie Produkty se označené známkou CE vyhovují R&TTE směrnici (99/5/EC), EMC směrnici (89/336/EEC) a směrnici o nízkém napětí (73/23/EEC) & (2006/95/EC) vydanou Komisí Evropská unie. Vyhovění této směrnici značí shodu s následujícími evropskými normami (v závorkách jsou ekvivalenty mezinárodních standardů) EN (IEC ) Bezpečnost informačních technologických zařízení. ETSI EN Globální systém pro mobilní komunikace (GSM); v souladu s EN pro mobilní zařízení v pásmech GSM 900 a GSM 1800, pokrývající základní požadavky článku 3.2 v R&TTE směrnici (1995/5/EC). ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 1: Běžné technické požadavky. ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 7: Specifické podmínky pro mobilní a přenosné radiové a přidružené zařízení digitálních radiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS). ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 17: Specifické podmínky pro 2.4 GHz širokopásmové přenosové systémy a 5 GHz vysoko výkonné RLAN zařízení. ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); širokopásmové přenosové systémy; datové přenosové systémy pracujících v 2.4 GHz ISM pásmu a užívajících technik modulace s rozprostřeným S

5 spektrem. Bezpečnostní opatřená vystavení se vysokofrekvenčním signálům Používejte pouze originální výrobcem schválené příslušenství, nebo příslušenství, které neobsahuje jakýkoliv kov. Používání neoriginálního výrobcem neschváleného příslušenství může porušovat místní směrnice popisující vystavení se vysokofrekvenčním signálům, čehož je nutné se vyvarovat. Vystavování se vysokofrekvenčním signálům Vaše zařízení obsahuje radio vysílač a přijímač. Úroveň vyzařovaného výstupního výkonu je daleko pod mezinárodními limity vystavení se vysokofrekvenčním signálům. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hodnoty vysokofrekvenční energie působící na běžné obyvatelstvo. Směrnice jsou založeny na bezpečnostních předpisech dříve ustanovených mezinárodními standardy: American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996 Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. Tyto standardy zahrnují značně bezpečné rozpětí hodnot určené k tomu, aby zaručovalo bezpečnost všech osob nezávisle na věku a zdravotním stavu. Standardy vystavování se vlivu bezdrátových mobilních telefonů popisu veličina známá jako Specifická Absorpční úroveň (překlad z angličtiny), neboli SAR. Tento standard zajišťuje maximální úroveň bezpečnosti jako dodatečnou ochranu pro veřejnost a jakékoliv používání. Stejně jako u ostatních vyzařujících zařízení jsou uživatelé upozorněni na maximální možnou vzdálenost na jakou se vysílající zařízení (anténa) může k lidskému tělu a jeho částem přiblížit. Vaše zařízení má integrovanou anténu. Používejte výhradně a pouze tuto integrovanou anténu. Použitím neověřené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovoru až zničení telefonu, ztrátu výkonu a v prvé řadě navýšení hodnoty SAR překračující bezpečné povolené limity, stejně jako nevyhovění regulačním požadavkům Vaší země. Optimální výkon telefonu a úroveň vystavení lidského těla vlivu radio-frekvenční energii jsou stanoveny příslušnými standardy; při každém používání držte přístroj v běžné poloze. Nedotýkejte se a nedržte se oblasti antény nezbytně dlouho dobu v době, kdy voláte. Dotyk v oblasti antény může vést ke snížení kvality telefonního hovoru, stejně tak na to bude zařízení spotřebovávat více energie. Vyhýbání se doteku či držení jednotky v oblasti antény během vysílání optimalizuje výkon antény a životnost baterie. Bezpečnostní informace Telekomunikační & Internetové Asociace (TIA) Kardiostimulátor S

6 Zdravotní asociace výrobců doporučuje minimální vzdálenost šesti palců, tedy cm, která musí být vždy dodržena, aby se vyhnulo potenciálnímu nebezpečí interference bezdrátového přenosného telefonu a kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislým výzkumem a doporučeními výzkum bezdrátových technologií. Osoby s kardiostimulátorem: by měly VŽDY mít telefon od kardiostimulátoru vzdálen minimálně 6 palců, tedy cm, když je zapnutý. by v žádném případě neměly nosit telefon v náprsní kapse. by měly při volání mít telefon u ucha vzdálenějšího od kardiostimulátoru, aby se minimalizovalo riziko interference. Pokud by jste z jakéhokoliv důvodu měli jakékoli podezření, že k interferenci dochází, bezprostředně telefon vypněte. Naslouchátka Některé mobilní telefony mohou interferovat s některými naslouchátky. V případě jakékoliv interference budete muset kontaktovat Vašeho poskytovatele služeb, nebo zavolat na zákaznickou linku a probrat možná alternativa. Jiná lékařská zařízení Jestliže už využíváte jiné osobní lékařské zařízení, konzultujte s jeho výrobcem, jestli je adekvátně chráněno před vlivem VF vlnění. Získat tuto informaci Vám může rovněž pomoci zjistit Váš ošetřující lékař. VYPNĚTE telefon v zdravotnických zařízeních v místech, kde je to předepsáno. Nemocnice, či zdravotnická zařízení pečující o zdraví mohou používat vybavení, které může být citlivé na VF vlnění. WEEE oznámení Směrnice o elektronickém odpadu a odpadu z elektrických zařízení (WEEE), která vstoupila v platnost jako Evropské právo dne 13 února 2003, má za následek výraznou změnu zacházení s elektronickými zařízeními po skončení jejich životnosti. Důvodem této směrnice je v první řadě omezení WEEE, a navíc podpora opětovného používání, recyklování a další formy opětovného využívání odpadů, tak aby se redukovala jeho likvidace či zneškodnění. WEEE logo (na levé straně) na výrobku či krabici znázorňuje, že tento produkt nesmí být likvidován či vyhozen společně s Vaším domovním odpadem. Veškerou Vaši elektroniku či elektrický odpad můžete snadno nechat zneškodnit, pokud jej přinesete do sběrny pro recyklaci a likvidaci nebezpečného odpadu. Tříděný sběr a správná recyklace elektroniky a elektrického odpadu napomáhá zachovávání přírodních zdrojů. Navíc správná recyklace elektroniky a elektrického odpadu zabezpečí bezpečnost lidského zdraví a životního prostředí při její likvidaci. Více informací o likvidaci elektroniky a elektrických zařízení, recyklaci a sběrných místech získáte na Vašem městském či obecním úřadě. S

7 RoHS shoda Tento produkt je ve shodě se směrnicí 2002/95/EC Evropského Parlamentu a Rady Evropského společenství ze dne 27 ledna 2003, o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektronice a elektrických zařízeních (RoHS) a jeho doplňcích. S

8 Všeobecné informace Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správnosti použití. Dříve než začnete zařízení používat, pečlivě si prosím tyto informace přečtěte. Neznalost následujících poučení může vést k porušení záručních ustanovení či dokonce zákona. Dříve než začnete zařízení používat, ujistěte se, že jste plně nabili jeho baterii. Během nabíjení NIKDY baterii ze zařízení. Dříve než do zařízení vložíte SIM kartu, ujistěte se, že je vypnuté. NIKDY zařízení sami nedemontujte. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná. Během pobytu ve veřejných zařízeních používejte zařízení v souladu s místními nařízeními. V některých zemích je protizákonné nahrávat rozhovory. Dříve než začnete nahrávat, si vždy vyžádejte souhlas zúčastěných. Chraňte Váš sluch tím, že dříve než si nasadíte náhlavní sadu nebo použijete jiné zvukové zařízení, ztlumíte hlasitost. Abyste se vyhnuli poškození dotykové obrazovky a zařízení, NIKDY je nevystavujte nadměrnému tlaku, a vždy dříve než se posadíte, vyndejte zařízení z kapes Vašich kalhot. Pro kontakt s dotykovou obrazovkou je výhradně doporučeno dotykové pero případně Vaše prsty. Na prasknutí dotykové obrazovky vlivem nesprávného používání se nevztahuje záruka. Pokud zařízení používáte po delší dobu, jako je telefonování, brouzdání online, nebo nabíjení baterie, může se zahřát. Ve většině případech, je toto chování normální. Obraťte se na servisní středisko či na oprávněného technika v následujících případech: 1. Zařízení bylo poškozeno. 2. Pokud postupujte podle instrukcí a zařízení nepracuje správně. 3. Zařízení bylo vystaveno vlivu vody. 4. Pokud bylo zařízení polito tekutinou nebo na něj spadl předmět. Do slotů a otvorů na zařízení nestrkejte žádné předměty, které do nich nepatří. Toto zařízení nesmí být umisťováno poblíž zdrojů tepla jako je trouba, radiátor a další zařízení produkující teplo. Ve Vašem zařízení může zkondenzovat vlhkost, pokud jej přemístíte mezi prostředími s velmi rozdílnou teplotou a vlhkostí. Abyste se vyhnuli poškození zařízení, dříve než zařízení použijete, počkejte než se vlhkost odpaří. Abyste se vyhnuli poškození zařízení, neodkládejte je na nepevné podložky a jiná nebezpečná místa. Dříve než začnete čistit Vaše zařízení, vypněte jej prosím. Na čištění dotykové obrazovky použijte vlhkou utěrku, nikoliv však vodu, tekuté, či aerosolové čističe S

9 Obsah Autorská práva Bezpečnostní prohlášení Prohlášení o Shodě Všeobecné Informace Kapitola 1 Začínáme Informace o zařízení Baterie SIM karta Zámek Orientace obrazovky Obrazovka dnes Kapitola 2 Funkce Telefonu Použití telefonu Přijmout/Odmítnout hovor Seznam hovorů Další informace Kapitola 3 Zadávání Způsob zadávání Kreslení po obrazovce Záznam Kapitola 4 Nastavení Osobní Systém Kapitola 5 Synchronizace O programu ActiveSync Instalace a používání ActiveSync Synchronizace přes bluetooth Kapitola 6 Připojení Přístup k Internetu Nastavení připojení přes GPRS Bezdrátové výměny souboru přes systém Bluetooth Sdílení Internetu Wi-Fi USB do PC S

10 Kapitola 7 Zpráva SMS\MMS Přidružení ového účtu Používání u Synchronizovaný proces u Používání Push Messenger Kapitola 8 Multimédia Fotoaparát Režim Videa Obrázky a Videa JAVA Vysílání FM Foto Album Kapitola 9 Aplikace Kalendář Kontakty Úlohy Microsoft Office Mobile Windows Media Player Internet Explorer Kalkulačka Hry Stopky Zip Kapesní Zálohování Hledání v telefonu Mobilní vzdálená plocha Voice Commander Kapitola 10 Specifikace Kapitola 11 F A Q S

11 1. Začínáme 1.1 Informace o zařízení Tato část Vám představí Vaše zařízení po hardwarové stránce. No. Předmět Funkce 1 Dotykový display Obrazovka displeje. Používejte vždy stylus pro konkrétní výběr předmětu. 2 tlačítko Windows 3 nastavení telefonu 4 Tlačítko hovorů 5 Ukončit 6 Klávesa potvrdit 7 LED Indikátor Stiskněte pro otevření nabídky start. Stiskněte pro zobrazení obrazovky nastavení hovoru Stisknutím tlačítka přijmete případně uskutečníte volání. Stisknutím lze ukončit hovor, případně se vrátit z jakékoliv nabídky na obrazovku Dnes. Na obrazovce nejdříve klepněte na zvolenou ikonu, aktivujete ji stiskem klávesy potvrdit. LED indikátor znázorňuje stav zařízení podle barev: Červená: je aktivováno nabíjení baterie. Zelená: je detekována mobilní síť. Modrá: je aktivováno Bluetooth, Wi-Fi, nebo GPS. 8 Přijímač/Reproduktor Zdroj hudby a hlasu. 9 Tlačítko napájení Stlačením a přidržením na pár sekund lze zařízení zapnout či vypnout. S

12 10 Micro USB port 11 Port sluchátek Prostřednictvím USB konektoru lze synchronizovat data s Vaším PC, přenášet data a především nabíjet baterii. Jeho prostřednictvím je také možné připojit náhlavní sadu. Po připojení sluchátek do tohoto portu uslyšíte hudbu ve Vašich sluchátkách. 15 Objektiv kamery 16 Stylus Objektiv kamery na zadní straně zařízení, umožňuje zachytit až 3-mega-pixelové fotografie a nahrát kvalitní videa. Jsou 2 druhy použití: -Klepnutí:Dotkněte se zvolené položky, a potom stylus oddělejte od obrazovky. -Dotyk:Přidržte stylus na zvolené položce dokud se neobjeví vyskakovací menu 12 Tlačítko hlasitosti 13 Slot pro mikro SD kartu 14 Klávesa kamera Pohyb tohoto tlačítka (nahoru nebo dolů) umožňuje přizpůsobit hlasitost zařízení. Do tohoto slotu lze vložit mikro SD kartu. Stisknutím lze spustit fotoaparát. No. Předmět Funkce 17 Kryt baterie Sejmutím krytu lze vyjmout baterii a zpřístupnit tak slot pro SIM kartu. S

13 Odstraňte kryt baterie a vyjměte stylus. Pod ním najdete tlačítko reset, pomocí nějž lze resetovat Váš přístroj. 1.2 Baterie Vaše zařízení je dodáváno s vyjímatelnou dobíjecí Lithium Polymer baterií. Pohotovostní doba a doba hovoru baterie velmi závisí na místní GSM síti a individuálním používání. Poznámka: Používáním jiné baterie nebo AC adaptéru (nabíječky) než specifikovanými/ /schválenými výrobcem GSmart může být nebezpečné a může zrušit platnost záruky na zařízení. Odpojte nabíječku ze sítě, pokud jí zařízení zrovna nedobíjíte. Otevření krytu baterie Zatlačte kryt směrem nahoru a potom jej odstraňte. Nabíjení baterie Před tím, než Vaše zařízení poprvé použijete, ujistěte se prosím, že je baterie plně nabita, a že je v zařízení správně nainstalována. Baterii můžete nabíjet těmito způsoby: 1. Universální AC adaptér: Zapojte AC adaptér do elektrické sítě a kabel připojte k mini USB konektoru Vašeho zařízení. Zařízení se začne automaticky samo nabíjet. 2. USB kabel: Pomocí dodaného USB kabelu lze Vaše zařízení připojit k PC. Tlačítko napájení on / off (zapnuto / vypnuto) Tlačítko napájení on / off (zapnuto / vypnuto), které je umístěno z vrchní strany zařízení, slouží pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. Omezení spotřeby energie Vašeho zařízení můžete docílit změnou doby a úrovně jasu podsvětlení displeje. Klepněte na Start > Nastavení > Napájení > záložka pokročilé, a potom nastavte dobu podsvětlení. Tato funkce Vám může pomoci ušetřit energii baterie. Energie baterie Klepněte na Start > Nastavení > Napájení > záložka baterie. Sloupec znázorňuje zbývající energii baterie. Režim spánku 1. Režim spánku je stav zařízení určený k šetření energie baterie. Po určité době nečinnosti zařízení automaticky do tohoto stavu přejde. Ručně lze zařízení přepnout do tohoto režimu stiskem vypínače. Podsvícení displeje se vypne a zařízení přejde do režimu spánku, během kterého nereaguje na jakékoliv dotyky obrazovky či kláves. 2. Zařízení probudíte z režimu spánku opět stiskem vypínače. 3. Můžete nastavit dobu, po které přejde zařízení do režimu spánku. Zařízení pak automaticky přejde do režimu spánku, pokud nebude použito po specifikovanou dobu. Klepněte na Start > Nastavení > Napájení > záložka pokročilé. Zvolte požadované časy při napájení z baterie nebo při externím napájení. Klepněte na OK pro potvrzení změn nastavení. 1.3 SIM Karta Před tím, než budete vkládat či vyjímat SIM kartu, se prosím ujistěte, že je zařízení vypnuté a není připojeno ke zdroji energie. 1. Zatlačte kryt směrem nahoru a potom jej odstraňte. 2. Sloty pro SIM karty se nachází v horní části zařízení. S

14 3. Vložte SIM kartu kovovými kontakty směrem dolů. Také jsou zde dva sloty, které jsou určené pro karty SIM1 a SIM2. Slot SIM1 je umístěn nahoře a SIM2 přímo pod ním. 4. Prosím nezapomínejte na správné zatlačení karty SIM směrem dolů. Tato procedura vede k bezpečnému upevnění Vašich SIM karet.pokud SIM kartu správně neupevníte zámkem, zařízení nepůjde zapnout, protože nebude správně nasazená baterie (ani její kryt).zámek sloužící k upevnění SIM karet je umístěn v pravém horním rohu zařízení. 5. Vložte zpět baterii na své místo a nasuňte zpět její kryt na zařízení. 6. Zatlačte kryt baterie zpět tak, abyste uslyšeli cvaknutí. 1.4 Zámek 1. Uzamčení zařízení: Klepnutím na Start > Zámek zařízení uzamknete. Když je zařízení uzamknuté, nereaguje na dotyky obrazovky a kláves. 2. Odemčení zařízení: Tažením ikony zámku po obrazovce zařízení odemknete. Poznámka: Procedura zamčení a odemčení probíhá vždy skrze základní Windows. Pokročilá nastavení zámku Zařízení lze uzamknout osobním heslem. Bezpečné alfanumerické heslo musí obsahovat nejméně 7 znaků složených z kombinace malých a velkých písmen, čísel a interpunkce. 1. Klepněte na Start > Nastavení > Zámek 2. Tuto funkci zapnete, pokud zvolíte po jak dlouhé době nečinnosti je vyžadováno heslo pro opětovné používání zařízení. Klepněte na Upozornit pokud není telefon používán po. 3. Vyberte typ hesla, který chcete použít: Bezpečné alfanumerické nebo Jednoduchý kód PIN. 4. Vložte heslo a znovu jej vložte do pole Potvrdit. 5. Na záložce Náznak, Vám systém umožní zadat náznak hesla pro případ, že byste si na něj nemohli vzpomenout. Tuto radu však mohou vidět i ostatní. 6. Na záložce Zobrazit, můžete vybrat druh obrazovky odemknout. 7. Klepněte na OK pro uložení nastavení. Pokud je Vaše zařízení nakonfigurováno pro připojení se k síti, použijte bezpečné a silné heslo aby bylo docíleno bezpečnosti sítě. Pokud heslo zapomenete, budete nuceni provést reset zařízení tak, abyste jej mohli znovu používat. Reset zařízení vymaže veškeré soubory, data a programy. Pokud jste použili ActiveSync a vytvořili si zálohu, můžete veškerá data obnovit. 1.5 Orientace obrazovky Orientaci obrazovky lze změnit. Orientace obrazovky na výšku Vám umožní lépe zobrazit a lépe ovládat S

15 určité programy na Vašem zařízení, zatímco orientace na šířku je optimální pro zobrazování delších textových souborů. Klepněte na Start > Nastavení > Systém > Displej > záložka Obecné. 1. Na záložce Obecné vyberte požadovanou orientaci: na výšku, na šířku (pro praváky), nebo na šířku (pro leváky). 2. Klepněte na OK, displej dospěje do požadované orientace. nahoře lze otevřít Windows nabídku Start. Na obrazovku Dnes se lze kdykoliv vrátit klepnutím na Start > Dnes. 2. Oblast stavových ikon Zde se zobrazují ikony upozornění a stavů systému. Klepnutím na ikonu lze zobrazit podrobnosti případně nastavení dané funkce. 3. Obrazovka Dnes Na Obrazovce Dnes, v této oblasti se nacházejí zástupci určitých programů a důležité denní informace. Nastavení Obrazovky Dnes lze měnit klepnutím na Start > Nastavení > záložka Osobní > Dnes 4. Oblast příkazů V závislosti na různých režimech, v této oblasti najdete různé funkce, jako jsou možnosti volby, vstupní panel, nebo příkazy pro vytvoření či editování souborů. 5. Vyskakovací nabídka Díky ní lze rychle dosáhnout určité položky. Klepněte na zvolenou položku pro její zpracování. Vyskakovací menu zavřete, pokud klepnete na obrazovku kdekoliv mimo něj. 1.6 Obrazovka dnes Základní obrazovka zobrazuje následující informace: 1. nabídka Start Klepnutím na Start umístěný na obrazovce vlevo S

16 Nabídka start Ikona Program Popis Dnes Přepne na Obrazovku Dnes. Pomůže Vám Nastavení přizpůsobit Vaše zařízení. fotoaparát, Obrázky a Videa, vysílání Multimédia FM, Foto Album, Windows Media, java Kalkulačka, Zip, Stopky, Kalendář, Nastavení Vyzváněciho Pomůcky Tónu, Poznámky, ActiveSync, Kapesní Zálohování, Adoebe Reader LE Telefon Funkce telefonu Zpráva SMS Kontakty Internet Explorer SMS\MMS. SMS\MMS, Nastavení u. Vaše kontakty ve Vašem zařízení. Online brouzdání. S

17 Začínáme Marketplace Messenger Microsoft My Phone Windows Live Hry Úkoly Office Mobile Průzkumník souborů Hledání v telefonu Rychlá příručka k některým často používaným funkcím. Zde lze získat další aplikace. Spustí MSN. My Phone služba synchronizuje Vaše data v zařízení s Vaším účtem My Phone. Vyhledávací služba společnosti Microsoft. Bubble Breaker, Solitaire. Sledování nedokončených úkolů. Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, a OneNote Mobile. Správa souborů ve Vašem zařízení, případně na kartě. Vyhledá jakákoliv data, programy a soubory. Nápověda Mobilní vzdálená plocha Vyhledáváci pomůcka Voice Commander Spb Keyboard Nastavení Klepněte na Start > Nastavení Program Bluetooth Pomůže s používáním aplikací. Připojení se a ovládání plochy Vašeho počítače s Vaším zařízením. Live Search. Spouštění programů a funkcí hlasem. Spb vstupní metoda a další nastavení Popis Nastavení Bluetooth funkcí. Hodiny a připomenutí Nastavení času a připomenutí. Zámek Vaše zařízení můžete chránit osobním heslem. Napájení Pomůže vám přezkoumat stav baterie a signály bezdrátových sítí. Zvuky a Nastavení zvuků, upozornění, a Upozornění vibrací. Dnes Nastavení položek zobrazených na obrazovce Dnes. Připojení Osobní Více dále v nastavení Připojení. Více dále v nastavení Osobní. S

18 Systém Konfigurace Připojení Síťový Směrovač USB do PC Wi-Fi Bezdrátové sítě Více v nastavení Systém. Klepněte na Start > Nastavení > Připojení Program Popis Lze nastavit přijímání všech Přenos příchozích přenosů. Nastavení a správa Připojení modemových připojení. Připojení k Připojení se k doméně propojí doméně Vaše zařízení s firemními zdroji. Nastaví konfiguraci datového připojení na automatickou nebo neautomatickou. Umožňuje volbu SIM1 nebo SIM2 pro konkrétní připojení. Volba režimu ActiveSync nebo diskové jednotky dle připojení. Konfigurace Wi-Fi. Zapnutí/vypnutí Wi-Fi, Bluetooth, Telefonu, GPRS, Push u a Flight Modu. Klepněte na Start > Nastavení > Osobní Program Tlačítka Zadávání Inf. o vlastníkovi Telefon Popis Nastavení postranního tlačítka hlasitosti/nahoru a dolů. Lze nastavit z možných metod vkládání. Můžete vyplnit Vaše osobní údaje. Nastavení funkcí Vašeho telefonu. Klepněte na Start > Nastavení > Systém Program Popis O produktu Obsahuje informace o zařízení. Podsvícení Nastavení podsvícení. Vymaže veškeré osobní Čisté Zavedení informace a nastaví je na základní. Názor Inovační program na základě zákazníka zkušeností zákazníků. Informace o Lze zobrazit veškeré informace zařízení o Vašem zařízení. Šifruje data na Vaší mikro SD šifrování kartě. Zasílání zpráv Hlášení chyb vzniklých při o chybách systémových operacích. Externí GPS Nastavení GPS Spravované Programy Paměť Quick Menu Setting Místní nastavení Odebrat programy Pomůže spravovat instalované programy. Jeho pomocí lze zjistit stav paměti a běžících programů. Aktivujte Quick Menu Setting a budete z něj moci měnit často užívaná nastavení. Nastavení dle regionu, čísla, měny, času a datumu. Odstraní programy z Vašeho zařízení. Plánovat Zde nastavíte, kdy se zapne a zapnutí/vypnutí vypne napájení. Pomůže přizpůsobit orientaci displeje, velikost textu a kalibraci Displej dotykové obrazovky. Správce úloh Pomocí něj, lze zkontrolovat právě používané aplikace. Lze pozorovat množství paměti a zatížení CPU. S

19 Voice Commander Settings Nastavení aktivace programů a funkcí hlasem. Oblast stavových ikon V této oblasti se zobrazují ikony upozornění a stavů systému. Klepnutím na ikonu lze zobrazit podrobnosti případně nastavení dané funkce. Status Typ Ikony Popis Hlavní baterie je plná. Připojování k GPRS. Bluetooth aktivní. Wi-Fi aktivní, Wi-Fi síť v dosahu, připojeno k Wi-Fi síti. SIM1 má silný signál. Baterie Slabá baterie. Prosím, nabijte ji. SIM2 má silný signál. Baterie se nabíjí. SIM1 je bez signálu. Hovor předán. SIM2 je bez signálu. Hovory Hovor přidržen. Datový telefonát. Máte zmeškaný/é hovor/y. Probíhá hovor. Signál SIM1 neobsahuje SIM kartu. SIM2 neobsahuje SIM kartu. Pro SIM1 telefon vypnut. žádné připojení Pro SIM2 telefon vypnut. Připojení GPRS v dosahu. Roaming. GPRS je připojeno. S

20 Příjem GPS signálu Máte jednu nebo více nových zpráv. Zpráva Máte jednu nebo více nových hlasových zpráv. Máte jednu nebo více nových okamžitých zpráv. Hlasitost systému. Objem Hlasitost hovoru. Vyzvánění zapnuto. Vyzvánění vypnuto. Quick Menu Setting Rychlá nabídka vám umožňuje si nastavit často používaná nastavení. S

21 2.1 Použití telefonu Telefonní funkce zobrazíte stiskem tlačítka Hovor. Dříve než budete moci tyto funkce využít, musíte vložit SIM kartu. Obrazovka s klávesnicí telefonu 1. Vámi vložené číslo 2. Mazání Vámi vloženého čísla 3. Klávesnice telefonu 4. Historie hovorů 5. Zahájit hovor přes SIM1 6. Zahájit hovor přes SIM2 7. Skrýt klávesnici telefonu 8. Nabídka 2. Funkce Telefonu Uskutečnit hovor volbou z kontaktů Na obrazovce Dnes klepněte na Kontakty. Zadejte jméno nebo telefonní číslo do vyhledávacího pole, telefon zobrazí výsledky vyhledávání dle shody s vloženým textem. Kontakt rychle vyhledávejte volením abecedně řazených písmen na levé straně obrazovky. Menu vyhledávání lze skrýt klepnutím na a znovu jej zpět zobrazit klepnutím na. 1. Táhnutím posuvníku nahoru či dolů procházíte kontakty v besedním pořádku. 2. Vyberte kontakt a můžete uskutečnit telefonát. 3. Více možností se zobrazí po zvolení Nabídka. Vytvoření kontaktu Na obrazovce kontaktů klepněte nejdříve na Nový. Potom lze zvolit mezi Kontaktem aplikace Outlook a Kontaktem na kartě SIM. Poté co jeden zvolíte, můžete editovat informace o kontaktu 1. Můžete vytvořit fotku pro příchozí hovor, bude použita jako identifikační foto pro kontakt. 2. Klepnutím na políčko Vyzváněcí tón lze každému kontaktu přiřadit libovolné vyzvánění. 3. Klepněte na OK a nový kontakt se uloží. 2.2 Přijmout/Odmítnout hovor V případě příchozího hovoru se zobrazí upozornění. Příchozí hovor přijmete klepnutím na Odpovědět nebo Hovor. Hovor můžete ignorovat nebo odmítnout klepnutím na Ignorovat nebo na Konec. Chování přepojení hovoru do hlasové schránky je závislé na Vašem operátorovi sítě. 2.3 Seznam hovorů Seznam hovorů obsahuje všechny odchozí, příchozí a zmeškané hovory. Lze zvolit zobrazení jednotlivých druhů, případně všechny dohromady. 1. Na obrazovce Dnes, stiskněte klávesu Hovor. 2. Klepněte na nabídku a vyberte Seznam hovorů. 3. Z nabídky lze zvolit požadovanou funkci či operaci. Způsob zobrazení seznamu hovorů lze S

22 také upravit pomocí položky Filtr ; pokud zvolíte položku Délka hovorů zkontrolujete dobu a počet hovorů. 4. Ze seznamů hovorů vyberte záznam a uskutečněte telefonát. 5. Přidržením určitého záznamu ze seznamu hovorů lze otevřít nabídku s více možnostmi. 2.4 Další informace Nastavení telefonu Nastavení funkcí telefonu. Je jednoduché procházet a měnit nastavení jako jsou typ vyzvánění, vyzváněcí tón, či klávesnice. Stejně tak jednoduše lze zabezpečit Váš telefon před nežádoucím zneužitím. Klepněte na Start > Nastavení > Osobní > Telefon. Záložka telefon Na záložce telefon naleznete nastavení položek: Typ vyzvánění Způsob, jakým budete upozorněni na příchozí hovor, lze nastavit. Telefon může například zvonit, nebo vibrovat, případně obojí zároveň. Klepněte na seznam způsobů vyzvánění a jeden z nich vyberte. Vyzváněcí tón Zobrazte seznam vyzváněcích tónů a jeden z nich si vyberte. 1. Soubory typů wav, nebo.midi, použijete jako vyzváněcí tón tak, že je pomocí programu ActiveSync na Vašem PC zkopírujete do složky s vyzváněními ve Vašem zařízení. Potom už jen zobrazte seznam vyzváněcích tónů a jeden z nich si vyberte. 2. Vyzváněcí tón lze také stáhnout z Internetu, musí však být kompatibilní s formáty.wav nebo.midi. Klávesnice Této funkce využijte pro změnu zvuků kláves. Pokud zvolíte dlouhé tóny, tóny vydávané při volbě telefonního čísla budou znít spojitě. Pokud vyberete krátké tóny, tón každé stlačené číslice bude znít odděleně po dobu jedné či dvou sekund. Volba vypnuto zaručí, že zadávání čísla nebude vydávat žádné tóny. Záložka zabezpečení Označením položky Při použití telefonu vyžadovat PIN lze zvýšit zabezpečení Vašeho telefonu. Klepnutím na Změnit kód PIN nebo Změnit kód PIN2 lze změnit oba PIN kódy Vaší SIM karty. Záložka služby Nastavení služby obsahují Blokování hovorů, ID volajícího, Přesměrování hovorů, Další hovor na lince, Hlasová schránka a zprávy SMS a Povolená čísla. 1. Klepněte na Start > Nastavení > Osobní > Telefon > Záložka služby. 2. Vyberte položku a klepněte na zobrazit nastavení. 3. Klepnutím na OK nastavení uložíte. Možnost Blokování hovorů ID volajícího Přesměrování hovorů Další hovor na lince Hlasová schránka a zprávy SMS Popis Blokování příchozích a/nebo odchozích hovorů. Zobrazení Vašeho jména a /nebo telefonního čísla druhé straně. Přesměrování vybraných případně všech příchozích hovorů na jiné telefonní číslo. Upozornění během hovoru na další příchozí hovor. Nastavení hlasové schránky a střediska služeb zpráv SMS. S

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Návod pro Sony Xperia Z5

Návod pro Sony Xperia Z5 Návod pro Sony Xperia Z5 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 55 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení vyzvánění

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 32 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Vítejte přejděte na stránku přejděte na stránku

Vítejte přejděte na stránku  přejděte na stránku Vítejte eský Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 36 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

Nastavení telefonu HTC HD2

Nastavení telefonu HTC HD2 Nastavení telefonu HTC HD2 Telefon HTC HD2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

Joyplus M78 Uživatelská příručka

Joyplus M78 Uživatelská příručka Technická podpora Servisní stredisko: Conquest Entertainment/ UMAX Czech Hloubetínská 11 198 00 Praha 9 +420 284 000 111 Technická podpora: +420 284 000 164 support@umax.cz www.umax.cz www.hddplayer.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. https://blog.archos.com/

Návod k použití. twitter.com/archos.  https://blog.archos.com/ Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 36 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení  u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má osmijádrový procesor s frekvencí 1,7 GHz. Před použitím si prosím přečtěte tento

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více