Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1"

Transkript

1

2 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění patří výrobci GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reprodukce, přenášení, šíření, nebo uložení části či celého tohoto dokumentu bez předchozího souhlasu GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. je zakázáno. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S

3 Bezpečnostní prohlášení Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečném a správném používání přístroje. Přečtěte si, prosím, tyto informace před tím, než začnete zařízení používat. Vystavení se vlivu energii VF vysokofrekvenčních vln Toto zařízení obsahuje přijímač a vysílač. Pokud je ZAPNUTÝ, přijímá a vysílá VF energii. Používejte prosím zařízení tomu přiměřeně. Specifická míra absorpce SAR Maximální hodnoty SAR byly testovány při přiloženém přístroji u ucha - NCC Max. SAR měření GSM 900 MHz: W/kg DCS 1800 MHz: W/kg UMTS 2100 MHz: W/kg Bezpečnost silničního provozu Řiďte se vyhláškou a nařízeními dané země, při telefonování během jízdy. Pokud nepoužijete funkce hands-free zatímco řídíte, zařízení NEPOUŽÍEJTE. Prostředí s nebezpečím výbuchu Vypněte váš telefon, dříve než vstoupíte do jakéhokoliv prostředí s nebezpečím výbuch, jako jsou benzínové pumpy, kde se vyskytují výbušné chemikálie, nebo hořlavé předměty. Bezpečnost v letadle Během letu letadlem musíte mít vypnuté funkce Wi-Fi, Bluetooth, Telefon a GPRS. Pokud budete požádání napaluj letadla o vypnutí přístroje, učiňte tak. Citlivá zařízení Pokud je kdekoliv umístěna výstraha, vypněte zařízení. Takováto zařízení se nacházející v nemocnicích a zdravotních centrech a mohou být vybaveny částmi, které jsou citlivá na vnější VF vlnění. Schválené příslušenství a baterie Používejte pouze originální nebo výrobcem schválené příslušenství, baterie a nabíječky. S

4 Prohlášení o shodě Z důvodů možnosti prohlášení o shodě je tomuto produktu přiřazeno číslo modelu S1205. Abyste zaručili stále spolehlivý a bezpečný provoz Vašeho zařízení, používejte s ním jen příslušenství níže uvedené. Poznámka: Tento produkt je určen pro použití výhradně se zdrojem třídy 2 nebo 3 bezpečného napětí 5 V stejnosměrných, maximálně 1. A Evropská Unie Produkty se označené známkou CE vyhovují R&TTE směrnici (99/5/EC), EMC směrnici (89/336/EEC) a směrnici o nízkém napětí (73/23/EEC) & (2006/95/EC) vydanou Komisí Evropská unie. Vyhovění této směrnici značí shodu s následujícími evropskými normami (v závorkách jsou ekvivalenty mezinárodních standardů) EN (IEC ) Bezpečnost informačních technologických zařízení. ETSI EN Globální systém pro mobilní komunikace (GSM); v souladu s EN pro mobilní zařízení v pásmech GSM 900 a GSM 1800, pokrývající základní požadavky článku 3.2 v R&TTE směrnici (1995/5/EC). ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 1: Běžné technické požadavky. ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 7: Specifické podmínky pro mobilní a přenosné radiové a přidružené zařízení digitálních radiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS). ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 17: Specifické podmínky pro 2.4 GHz širokopásmové přenosové systémy a 5 GHz vysoko výkonné RLAN zařízení. ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); širokopásmové přenosové systémy; datové přenosové systémy pracujících v 2.4 GHz ISM pásmu a užívajících technik modulace s rozprostřeným S

5 spektrem. Bezpečnostní opatřená vystavení se vysokofrekvenčním signálům Používejte pouze originální výrobcem schválené příslušenství, nebo příslušenství, které neobsahuje jakýkoliv kov. Používání neoriginálního výrobcem neschváleného příslušenství může porušovat místní směrnice popisující vystavení se vysokofrekvenčním signálům, čehož je nutné se vyvarovat. Vystavování se vysokofrekvenčním signálům Vaše zařízení obsahuje radio vysílač a přijímač. Úroveň vyzařovaného výstupního výkonu je daleko pod mezinárodními limity vystavení se vysokofrekvenčním signálům. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hodnoty vysokofrekvenční energie působící na běžné obyvatelstvo. Směrnice jsou založeny na bezpečnostních předpisech dříve ustanovených mezinárodními standardy: American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996 Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. Tyto standardy zahrnují značně bezpečné rozpětí hodnot určené k tomu, aby zaručovalo bezpečnost všech osob nezávisle na věku a zdravotním stavu. Standardy vystavování se vlivu bezdrátových mobilních telefonů popisu veličina známá jako Specifická Absorpční úroveň (překlad z angličtiny), neboli SAR. Tento standard zajišťuje maximální úroveň bezpečnosti jako dodatečnou ochranu pro veřejnost a jakékoliv používání. Stejně jako u ostatních vyzařujících zařízení jsou uživatelé upozorněni na maximální možnou vzdálenost na jakou se vysílající zařízení (anténa) může k lidskému tělu a jeho částem přiblížit. Vaše zařízení má integrovanou anténu. Používejte výhradně a pouze tuto integrovanou anténu. Použitím neověřené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovoru až zničení telefonu, ztrátu výkonu a v prvé řadě navýšení hodnoty SAR překračující bezpečné povolené limity, stejně jako nevyhovění regulačním požadavkům Vaší země. Optimální výkon telefonu a úroveň vystavení lidského těla vlivu radio-frekvenční energii jsou stanoveny příslušnými standardy; při každém používání držte přístroj v běžné poloze. Nedotýkejte se a nedržte se oblasti antény nezbytně dlouho dobu v době, kdy voláte. Dotyk v oblasti antény může vést ke snížení kvality telefonního hovoru, stejně tak na to bude zařízení spotřebovávat více energie. Vyhýbání se doteku či držení jednotky v oblasti antény během vysílání optimalizuje výkon antény a životnost baterie. Bezpečnostní informace Telekomunikační & Internetové Asociace (TIA) Kardiostimulátor S

6 Zdravotní asociace výrobců doporučuje minimální vzdálenost šesti palců, tedy cm, která musí být vždy dodržena, aby se vyhnulo potenciálnímu nebezpečí interference bezdrátového přenosného telefonu a kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislým výzkumem a doporučeními výzkum bezdrátových technologií. Osoby s kardiostimulátorem: by měly VŽDY mít telefon od kardiostimulátoru vzdálen minimálně 6 palců, tedy cm, když je zapnutý. by v žádném případě neměly nosit telefon v náprsní kapse. by měly při volání mít telefon u ucha vzdálenějšího od kardiostimulátoru, aby se minimalizovalo riziko interference. Pokud by jste z jakéhokoliv důvodu měli jakékoli podezření, že k interferenci dochází, bezprostředně telefon vypněte. Naslouchátka Některé mobilní telefony mohou interferovat s některými naslouchátky. V případě jakékoliv interference budete muset kontaktovat Vašeho poskytovatele služeb, nebo zavolat na zákaznickou linku a probrat možná alternativa. Jiná lékařská zařízení Jestliže už využíváte jiné osobní lékařské zařízení, konzultujte s jeho výrobcem, jestli je adekvátně chráněno před vlivem VF vlnění. Získat tuto informaci Vám může rovněž pomoci zjistit Váš ošetřující lékař. VYPNĚTE telefon v zdravotnických zařízeních v místech, kde je to předepsáno. Nemocnice, či zdravotnická zařízení pečující o zdraví mohou používat vybavení, které může být citlivé na VF vlnění. WEEE oznámení Směrnice o elektronickém odpadu a odpadu z elektrických zařízení (WEEE), která vstoupila v platnost jako Evropské právo dne 13 února 2003, má za následek výraznou změnu zacházení s elektronickými zařízeními po skončení jejich životnosti. Důvodem této směrnice je v první řadě omezení WEEE, a navíc podpora opětovného používání, recyklování a další formy opětovného využívání odpadů, tak aby se redukovala jeho likvidace či zneškodnění. WEEE logo (na levé straně) na výrobku či krabici znázorňuje, že tento produkt nesmí být likvidován či vyhozen společně s Vaším domovním odpadem. Veškerou Vaši elektroniku či elektrický odpad můžete snadno nechat zneškodnit, pokud jej přinesete do sběrny pro recyklaci a likvidaci nebezpečného odpadu. Tříděný sběr a správná recyklace elektroniky a elektrického odpadu napomáhá zachovávání přírodních zdrojů. Navíc správná recyklace elektroniky a elektrického odpadu zabezpečí bezpečnost lidského zdraví a životního prostředí při její likvidaci. Více informací o likvidaci elektroniky a elektrických zařízení, recyklaci a sběrných místech získáte na Vašem městském či obecním úřadě. S

7 RoHS shoda Tento produkt je ve shodě se směrnicí 2002/95/EC Evropského Parlamentu a Rady Evropského společenství ze dne 27 ledna 2003, o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektronice a elektrických zařízeních (RoHS) a jeho doplňcích. S

8 Všeobecné informace Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správnosti použití. Dříve než začnete zařízení používat, pečlivě si prosím tyto informace přečtěte. Neznalost následujících poučení může vést k porušení záručních ustanovení či dokonce zákona. Dříve než začnete zařízení používat, ujistěte se, že jste plně nabili jeho baterii. Během nabíjení NIKDY baterii ze zařízení. Dříve než do zařízení vložíte SIM kartu, ujistěte se, že je vypnuté. NIKDY zařízení sami nedemontujte. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná. Během pobytu ve veřejných zařízeních používejte zařízení v souladu s místními nařízeními. V některých zemích je protizákonné nahrávat rozhovory. Dříve než začnete nahrávat, si vždy vyžádejte souhlas zúčastěných. Chraňte Váš sluch tím, že dříve než si nasadíte náhlavní sadu nebo použijete jiné zvukové zařízení, ztlumíte hlasitost. Abyste se vyhnuli poškození dotykové obrazovky a zařízení, NIKDY je nevystavujte nadměrnému tlaku, a vždy dříve než se posadíte, vyndejte zařízení z kapes Vašich kalhot. Pro kontakt s dotykovou obrazovkou je výhradně doporučeno dotykové pero případně Vaše prsty. Na prasknutí dotykové obrazovky vlivem nesprávného používání se nevztahuje záruka. Pokud zařízení používáte po delší dobu, jako je telefonování, brouzdání online, nebo nabíjení baterie, může se zahřát. Ve většině případech, je toto chování normální. Obraťte se na servisní středisko či na oprávněného technika v následujících případech: 1. Zařízení bylo poškozeno. 2. Pokud postupujte podle instrukcí a zařízení nepracuje správně. 3. Zařízení bylo vystaveno vlivu vody. 4. Pokud bylo zařízení polito tekutinou nebo na něj spadl předmět. Do slotů a otvorů na zařízení nestrkejte žádné předměty, které do nich nepatří. Toto zařízení nesmí být umisťováno poblíž zdrojů tepla jako je trouba, radiátor a další zařízení produkující teplo. Ve Vašem zařízení může zkondenzovat vlhkost, pokud jej přemístíte mezi prostředími s velmi rozdílnou teplotou a vlhkostí. Abyste se vyhnuli poškození zařízení, dříve než zařízení použijete, počkejte než se vlhkost odpaří. Abyste se vyhnuli poškození zařízení, neodkládejte je na nepevné podložky a jiná nebezpečná místa. Dříve než začnete čistit Vaše zařízení, vypněte jej prosím. Na čištění dotykové obrazovky použijte vlhkou utěrku, nikoliv však vodu, tekuté, či aerosolové čističe S

9 Obsah Autorská práva Bezpečnostní prohlášení Prohlášení o Shodě Všeobecné Informace Kapitola 1 Začínáme Informace o zařízení Baterie SIM karta Zámek Orientace obrazovky Obrazovka dnes Kapitola 2 Funkce Telefonu Použití telefonu Přijmout/Odmítnout hovor Seznam hovorů Další informace Kapitola 3 Zadávání Způsob zadávání Kreslení po obrazovce Záznam Kapitola 4 Nastavení Osobní Systém Kapitola 5 Synchronizace O programu ActiveSync Instalace a používání ActiveSync Synchronizace přes bluetooth Kapitola 6 Připojení Přístup k Internetu Nastavení připojení přes GPRS Bezdrátové výměny souboru přes systém Bluetooth Sdílení Internetu Wi-Fi USB do PC S

10 Kapitola 7 Zpráva SMS\MMS Přidružení ového účtu Používání u Synchronizovaný proces u Používání Push Messenger Kapitola 8 Multimédia Fotoaparát Režim Videa Obrázky a Videa JAVA Vysílání FM Foto Album Kapitola 9 Aplikace Kalendář Kontakty Úlohy Microsoft Office Mobile Windows Media Player Internet Explorer Kalkulačka Hry Stopky Zip Kapesní Zálohování Hledání v telefonu Mobilní vzdálená plocha Voice Commander Kapitola 10 Specifikace Kapitola 11 F A Q S

11 1. Začínáme 1.1 Informace o zařízení Tato část Vám představí Vaše zařízení po hardwarové stránce. No. Předmět Funkce 1 Dotykový display Obrazovka displeje. Používejte vždy stylus pro konkrétní výběr předmětu. 2 tlačítko Windows 3 nastavení telefonu 4 Tlačítko hovorů 5 Ukončit 6 Klávesa potvrdit 7 LED Indikátor Stiskněte pro otevření nabídky start. Stiskněte pro zobrazení obrazovky nastavení hovoru Stisknutím tlačítka přijmete případně uskutečníte volání. Stisknutím lze ukončit hovor, případně se vrátit z jakékoliv nabídky na obrazovku Dnes. Na obrazovce nejdříve klepněte na zvolenou ikonu, aktivujete ji stiskem klávesy potvrdit. LED indikátor znázorňuje stav zařízení podle barev: Červená: je aktivováno nabíjení baterie. Zelená: je detekována mobilní síť. Modrá: je aktivováno Bluetooth, Wi-Fi, nebo GPS. 8 Přijímač/Reproduktor Zdroj hudby a hlasu. 9 Tlačítko napájení Stlačením a přidržením na pár sekund lze zařízení zapnout či vypnout. S

12 10 Micro USB port 11 Port sluchátek Prostřednictvím USB konektoru lze synchronizovat data s Vaším PC, přenášet data a především nabíjet baterii. Jeho prostřednictvím je také možné připojit náhlavní sadu. Po připojení sluchátek do tohoto portu uslyšíte hudbu ve Vašich sluchátkách. 15 Objektiv kamery 16 Stylus Objektiv kamery na zadní straně zařízení, umožňuje zachytit až 3-mega-pixelové fotografie a nahrát kvalitní videa. Jsou 2 druhy použití: -Klepnutí:Dotkněte se zvolené položky, a potom stylus oddělejte od obrazovky. -Dotyk:Přidržte stylus na zvolené položce dokud se neobjeví vyskakovací menu 12 Tlačítko hlasitosti 13 Slot pro mikro SD kartu 14 Klávesa kamera Pohyb tohoto tlačítka (nahoru nebo dolů) umožňuje přizpůsobit hlasitost zařízení. Do tohoto slotu lze vložit mikro SD kartu. Stisknutím lze spustit fotoaparát. No. Předmět Funkce 17 Kryt baterie Sejmutím krytu lze vyjmout baterii a zpřístupnit tak slot pro SIM kartu. S

13 Odstraňte kryt baterie a vyjměte stylus. Pod ním najdete tlačítko reset, pomocí nějž lze resetovat Váš přístroj. 1.2 Baterie Vaše zařízení je dodáváno s vyjímatelnou dobíjecí Lithium Polymer baterií. Pohotovostní doba a doba hovoru baterie velmi závisí na místní GSM síti a individuálním používání. Poznámka: Používáním jiné baterie nebo AC adaptéru (nabíječky) než specifikovanými/ /schválenými výrobcem GSmart může být nebezpečné a může zrušit platnost záruky na zařízení. Odpojte nabíječku ze sítě, pokud jí zařízení zrovna nedobíjíte. Otevření krytu baterie Zatlačte kryt směrem nahoru a potom jej odstraňte. Nabíjení baterie Před tím, než Vaše zařízení poprvé použijete, ujistěte se prosím, že je baterie plně nabita, a že je v zařízení správně nainstalována. Baterii můžete nabíjet těmito způsoby: 1. Universální AC adaptér: Zapojte AC adaptér do elektrické sítě a kabel připojte k mini USB konektoru Vašeho zařízení. Zařízení se začne automaticky samo nabíjet. 2. USB kabel: Pomocí dodaného USB kabelu lze Vaše zařízení připojit k PC. Tlačítko napájení on / off (zapnuto / vypnuto) Tlačítko napájení on / off (zapnuto / vypnuto), které je umístěno z vrchní strany zařízení, slouží pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. Omezení spotřeby energie Vašeho zařízení můžete docílit změnou doby a úrovně jasu podsvětlení displeje. Klepněte na Start > Nastavení > Napájení > záložka pokročilé, a potom nastavte dobu podsvětlení. Tato funkce Vám může pomoci ušetřit energii baterie. Energie baterie Klepněte na Start > Nastavení > Napájení > záložka baterie. Sloupec znázorňuje zbývající energii baterie. Režim spánku 1. Režim spánku je stav zařízení určený k šetření energie baterie. Po určité době nečinnosti zařízení automaticky do tohoto stavu přejde. Ručně lze zařízení přepnout do tohoto režimu stiskem vypínače. Podsvícení displeje se vypne a zařízení přejde do režimu spánku, během kterého nereaguje na jakékoliv dotyky obrazovky či kláves. 2. Zařízení probudíte z režimu spánku opět stiskem vypínače. 3. Můžete nastavit dobu, po které přejde zařízení do režimu spánku. Zařízení pak automaticky přejde do režimu spánku, pokud nebude použito po specifikovanou dobu. Klepněte na Start > Nastavení > Napájení > záložka pokročilé. Zvolte požadované časy při napájení z baterie nebo při externím napájení. Klepněte na OK pro potvrzení změn nastavení. 1.3 SIM Karta Před tím, než budete vkládat či vyjímat SIM kartu, se prosím ujistěte, že je zařízení vypnuté a není připojeno ke zdroji energie. 1. Zatlačte kryt směrem nahoru a potom jej odstraňte. 2. Sloty pro SIM karty se nachází v horní části zařízení. S

14 3. Vložte SIM kartu kovovými kontakty směrem dolů. Také jsou zde dva sloty, které jsou určené pro karty SIM1 a SIM2. Slot SIM1 je umístěn nahoře a SIM2 přímo pod ním. 4. Prosím nezapomínejte na správné zatlačení karty SIM směrem dolů. Tato procedura vede k bezpečnému upevnění Vašich SIM karet.pokud SIM kartu správně neupevníte zámkem, zařízení nepůjde zapnout, protože nebude správně nasazená baterie (ani její kryt).zámek sloužící k upevnění SIM karet je umístěn v pravém horním rohu zařízení. 5. Vložte zpět baterii na své místo a nasuňte zpět její kryt na zařízení. 6. Zatlačte kryt baterie zpět tak, abyste uslyšeli cvaknutí. 1.4 Zámek 1. Uzamčení zařízení: Klepnutím na Start > Zámek zařízení uzamknete. Když je zařízení uzamknuté, nereaguje na dotyky obrazovky a kláves. 2. Odemčení zařízení: Tažením ikony zámku po obrazovce zařízení odemknete. Poznámka: Procedura zamčení a odemčení probíhá vždy skrze základní Windows. Pokročilá nastavení zámku Zařízení lze uzamknout osobním heslem. Bezpečné alfanumerické heslo musí obsahovat nejméně 7 znaků složených z kombinace malých a velkých písmen, čísel a interpunkce. 1. Klepněte na Start > Nastavení > Zámek 2. Tuto funkci zapnete, pokud zvolíte po jak dlouhé době nečinnosti je vyžadováno heslo pro opětovné používání zařízení. Klepněte na Upozornit pokud není telefon používán po. 3. Vyberte typ hesla, který chcete použít: Bezpečné alfanumerické nebo Jednoduchý kód PIN. 4. Vložte heslo a znovu jej vložte do pole Potvrdit. 5. Na záložce Náznak, Vám systém umožní zadat náznak hesla pro případ, že byste si na něj nemohli vzpomenout. Tuto radu však mohou vidět i ostatní. 6. Na záložce Zobrazit, můžete vybrat druh obrazovky odemknout. 7. Klepněte na OK pro uložení nastavení. Pokud je Vaše zařízení nakonfigurováno pro připojení se k síti, použijte bezpečné a silné heslo aby bylo docíleno bezpečnosti sítě. Pokud heslo zapomenete, budete nuceni provést reset zařízení tak, abyste jej mohli znovu používat. Reset zařízení vymaže veškeré soubory, data a programy. Pokud jste použili ActiveSync a vytvořili si zálohu, můžete veškerá data obnovit. 1.5 Orientace obrazovky Orientaci obrazovky lze změnit. Orientace obrazovky na výšku Vám umožní lépe zobrazit a lépe ovládat S

15 určité programy na Vašem zařízení, zatímco orientace na šířku je optimální pro zobrazování delších textových souborů. Klepněte na Start > Nastavení > Systém > Displej > záložka Obecné. 1. Na záložce Obecné vyberte požadovanou orientaci: na výšku, na šířku (pro praváky), nebo na šířku (pro leváky). 2. Klepněte na OK, displej dospěje do požadované orientace. nahoře lze otevřít Windows nabídku Start. Na obrazovku Dnes se lze kdykoliv vrátit klepnutím na Start > Dnes. 2. Oblast stavových ikon Zde se zobrazují ikony upozornění a stavů systému. Klepnutím na ikonu lze zobrazit podrobnosti případně nastavení dané funkce. 3. Obrazovka Dnes Na Obrazovce Dnes, v této oblasti se nacházejí zástupci určitých programů a důležité denní informace. Nastavení Obrazovky Dnes lze měnit klepnutím na Start > Nastavení > záložka Osobní > Dnes 4. Oblast příkazů V závislosti na různých režimech, v této oblasti najdete různé funkce, jako jsou možnosti volby, vstupní panel, nebo příkazy pro vytvoření či editování souborů. 5. Vyskakovací nabídka Díky ní lze rychle dosáhnout určité položky. Klepněte na zvolenou položku pro její zpracování. Vyskakovací menu zavřete, pokud klepnete na obrazovku kdekoliv mimo něj. 1.6 Obrazovka dnes Základní obrazovka zobrazuje následující informace: 1. nabídka Start Klepnutím na Start umístěný na obrazovce vlevo S

16 Nabídka start Ikona Program Popis Dnes Přepne na Obrazovku Dnes. Pomůže Vám Nastavení přizpůsobit Vaše zařízení. fotoaparát, Obrázky a Videa, vysílání Multimédia FM, Foto Album, Windows Media, java Kalkulačka, Zip, Stopky, Kalendář, Nastavení Vyzváněciho Pomůcky Tónu, Poznámky, ActiveSync, Kapesní Zálohování, Adoebe Reader LE Telefon Funkce telefonu Zpráva SMS Kontakty Internet Explorer SMS\MMS. SMS\MMS, Nastavení u. Vaše kontakty ve Vašem zařízení. Online brouzdání. S

17 Začínáme Marketplace Messenger Microsoft My Phone Windows Live Hry Úkoly Office Mobile Průzkumník souborů Hledání v telefonu Rychlá příručka k některým často používaným funkcím. Zde lze získat další aplikace. Spustí MSN. My Phone služba synchronizuje Vaše data v zařízení s Vaším účtem My Phone. Vyhledávací služba společnosti Microsoft. Bubble Breaker, Solitaire. Sledování nedokončených úkolů. Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, a OneNote Mobile. Správa souborů ve Vašem zařízení, případně na kartě. Vyhledá jakákoliv data, programy a soubory. Nápověda Mobilní vzdálená plocha Vyhledáváci pomůcka Voice Commander Spb Keyboard Nastavení Klepněte na Start > Nastavení Program Bluetooth Pomůže s používáním aplikací. Připojení se a ovládání plochy Vašeho počítače s Vaším zařízením. Live Search. Spouštění programů a funkcí hlasem. Spb vstupní metoda a další nastavení Popis Nastavení Bluetooth funkcí. Hodiny a připomenutí Nastavení času a připomenutí. Zámek Vaše zařízení můžete chránit osobním heslem. Napájení Pomůže vám přezkoumat stav baterie a signály bezdrátových sítí. Zvuky a Nastavení zvuků, upozornění, a Upozornění vibrací. Dnes Nastavení položek zobrazených na obrazovce Dnes. Připojení Osobní Více dále v nastavení Připojení. Více dále v nastavení Osobní. S

18 Systém Konfigurace Připojení Síťový Směrovač USB do PC Wi-Fi Bezdrátové sítě Více v nastavení Systém. Klepněte na Start > Nastavení > Připojení Program Popis Lze nastavit přijímání všech Přenos příchozích přenosů. Nastavení a správa Připojení modemových připojení. Připojení k Připojení se k doméně propojí doméně Vaše zařízení s firemními zdroji. Nastaví konfiguraci datového připojení na automatickou nebo neautomatickou. Umožňuje volbu SIM1 nebo SIM2 pro konkrétní připojení. Volba režimu ActiveSync nebo diskové jednotky dle připojení. Konfigurace Wi-Fi. Zapnutí/vypnutí Wi-Fi, Bluetooth, Telefonu, GPRS, Push u a Flight Modu. Klepněte na Start > Nastavení > Osobní Program Tlačítka Zadávání Inf. o vlastníkovi Telefon Popis Nastavení postranního tlačítka hlasitosti/nahoru a dolů. Lze nastavit z možných metod vkládání. Můžete vyplnit Vaše osobní údaje. Nastavení funkcí Vašeho telefonu. Klepněte na Start > Nastavení > Systém Program Popis O produktu Obsahuje informace o zařízení. Podsvícení Nastavení podsvícení. Vymaže veškeré osobní Čisté Zavedení informace a nastaví je na základní. Názor Inovační program na základě zákazníka zkušeností zákazníků. Informace o Lze zobrazit veškeré informace zařízení o Vašem zařízení. Šifruje data na Vaší mikro SD šifrování kartě. Zasílání zpráv Hlášení chyb vzniklých při o chybách systémových operacích. Externí GPS Nastavení GPS Spravované Programy Paměť Quick Menu Setting Místní nastavení Odebrat programy Pomůže spravovat instalované programy. Jeho pomocí lze zjistit stav paměti a běžících programů. Aktivujte Quick Menu Setting a budete z něj moci měnit často užívaná nastavení. Nastavení dle regionu, čísla, měny, času a datumu. Odstraní programy z Vašeho zařízení. Plánovat Zde nastavíte, kdy se zapne a zapnutí/vypnutí vypne napájení. Pomůže přizpůsobit orientaci displeje, velikost textu a kalibraci Displej dotykové obrazovky. Správce úloh Pomocí něj, lze zkontrolovat právě používané aplikace. Lze pozorovat množství paměti a zatížení CPU. S

19 Voice Commander Settings Nastavení aktivace programů a funkcí hlasem. Oblast stavových ikon V této oblasti se zobrazují ikony upozornění a stavů systému. Klepnutím na ikonu lze zobrazit podrobnosti případně nastavení dané funkce. Status Typ Ikony Popis Hlavní baterie je plná. Připojování k GPRS. Bluetooth aktivní. Wi-Fi aktivní, Wi-Fi síť v dosahu, připojeno k Wi-Fi síti. SIM1 má silný signál. Baterie Slabá baterie. Prosím, nabijte ji. SIM2 má silný signál. Baterie se nabíjí. SIM1 je bez signálu. Hovor předán. SIM2 je bez signálu. Hovory Hovor přidržen. Datový telefonát. Máte zmeškaný/é hovor/y. Probíhá hovor. Signál SIM1 neobsahuje SIM kartu. SIM2 neobsahuje SIM kartu. Pro SIM1 telefon vypnut. žádné připojení Pro SIM2 telefon vypnut. Připojení GPRS v dosahu. Roaming. GPRS je připojeno. S

20 Příjem GPS signálu Máte jednu nebo více nových zpráv. Zpráva Máte jednu nebo více nových hlasových zpráv. Máte jednu nebo více nových okamžitých zpráv. Hlasitost systému. Objem Hlasitost hovoru. Vyzvánění zapnuto. Vyzvánění vypnuto. Quick Menu Setting Rychlá nabídka vám umožňuje si nastavit často používaná nastavení. S

21 2.1 Použití telefonu Telefonní funkce zobrazíte stiskem tlačítka Hovor. Dříve než budete moci tyto funkce využít, musíte vložit SIM kartu. Obrazovka s klávesnicí telefonu 1. Vámi vložené číslo 2. Mazání Vámi vloženého čísla 3. Klávesnice telefonu 4. Historie hovorů 5. Zahájit hovor přes SIM1 6. Zahájit hovor přes SIM2 7. Skrýt klávesnici telefonu 8. Nabídka 2. Funkce Telefonu Uskutečnit hovor volbou z kontaktů Na obrazovce Dnes klepněte na Kontakty. Zadejte jméno nebo telefonní číslo do vyhledávacího pole, telefon zobrazí výsledky vyhledávání dle shody s vloženým textem. Kontakt rychle vyhledávejte volením abecedně řazených písmen na levé straně obrazovky. Menu vyhledávání lze skrýt klepnutím na a znovu jej zpět zobrazit klepnutím na. 1. Táhnutím posuvníku nahoru či dolů procházíte kontakty v besedním pořádku. 2. Vyberte kontakt a můžete uskutečnit telefonát. 3. Více možností se zobrazí po zvolení Nabídka. Vytvoření kontaktu Na obrazovce kontaktů klepněte nejdříve na Nový. Potom lze zvolit mezi Kontaktem aplikace Outlook a Kontaktem na kartě SIM. Poté co jeden zvolíte, můžete editovat informace o kontaktu 1. Můžete vytvořit fotku pro příchozí hovor, bude použita jako identifikační foto pro kontakt. 2. Klepnutím na políčko Vyzváněcí tón lze každému kontaktu přiřadit libovolné vyzvánění. 3. Klepněte na OK a nový kontakt se uloží. 2.2 Přijmout/Odmítnout hovor V případě příchozího hovoru se zobrazí upozornění. Příchozí hovor přijmete klepnutím na Odpovědět nebo Hovor. Hovor můžete ignorovat nebo odmítnout klepnutím na Ignorovat nebo na Konec. Chování přepojení hovoru do hlasové schránky je závislé na Vašem operátorovi sítě. 2.3 Seznam hovorů Seznam hovorů obsahuje všechny odchozí, příchozí a zmeškané hovory. Lze zvolit zobrazení jednotlivých druhů, případně všechny dohromady. 1. Na obrazovce Dnes, stiskněte klávesu Hovor. 2. Klepněte na nabídku a vyberte Seznam hovorů. 3. Z nabídky lze zvolit požadovanou funkci či operaci. Způsob zobrazení seznamu hovorů lze S

22 také upravit pomocí položky Filtr ; pokud zvolíte položku Délka hovorů zkontrolujete dobu a počet hovorů. 4. Ze seznamů hovorů vyberte záznam a uskutečněte telefonát. 5. Přidržením určitého záznamu ze seznamu hovorů lze otevřít nabídku s více možnostmi. 2.4 Další informace Nastavení telefonu Nastavení funkcí telefonu. Je jednoduché procházet a měnit nastavení jako jsou typ vyzvánění, vyzváněcí tón, či klávesnice. Stejně tak jednoduše lze zabezpečit Váš telefon před nežádoucím zneužitím. Klepněte na Start > Nastavení > Osobní > Telefon. Záložka telefon Na záložce telefon naleznete nastavení položek: Typ vyzvánění Způsob, jakým budete upozorněni na příchozí hovor, lze nastavit. Telefon může například zvonit, nebo vibrovat, případně obojí zároveň. Klepněte na seznam způsobů vyzvánění a jeden z nich vyberte. Vyzváněcí tón Zobrazte seznam vyzváněcích tónů a jeden z nich si vyberte. 1. Soubory typů wav, nebo.midi, použijete jako vyzváněcí tón tak, že je pomocí programu ActiveSync na Vašem PC zkopírujete do složky s vyzváněními ve Vašem zařízení. Potom už jen zobrazte seznam vyzváněcích tónů a jeden z nich si vyberte. 2. Vyzváněcí tón lze také stáhnout z Internetu, musí však být kompatibilní s formáty.wav nebo.midi. Klávesnice Této funkce využijte pro změnu zvuků kláves. Pokud zvolíte dlouhé tóny, tóny vydávané při volbě telefonního čísla budou znít spojitě. Pokud vyberete krátké tóny, tón každé stlačené číslice bude znít odděleně po dobu jedné či dvou sekund. Volba vypnuto zaručí, že zadávání čísla nebude vydávat žádné tóny. Záložka zabezpečení Označením položky Při použití telefonu vyžadovat PIN lze zvýšit zabezpečení Vašeho telefonu. Klepnutím na Změnit kód PIN nebo Změnit kód PIN2 lze změnit oba PIN kódy Vaší SIM karty. Záložka služby Nastavení služby obsahují Blokování hovorů, ID volajícího, Přesměrování hovorů, Další hovor na lince, Hlasová schránka a zprávy SMS a Povolená čísla. 1. Klepněte na Start > Nastavení > Osobní > Telefon > Záložka služby. 2. Vyberte položku a klepněte na zobrazit nastavení. 3. Klepnutím na OK nastavení uložíte. Možnost Blokování hovorů ID volajícího Přesměrování hovorů Další hovor na lince Hlasová schránka a zprávy SMS Popis Blokování příchozích a/nebo odchozích hovorů. Zobrazení Vašeho jména a /nebo telefonního čísla druhé straně. Přesměrování vybraných případně všech příchozích hovorů na jiné telefonní číslo. Upozornění během hovoru na další příchozí hovor. Nastavení hlasové schránky a střediska služeb zpráv SMS. S

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

P525 Stručná příručka

P525 Stručná příručka P525 Stručná příručka Obsah balení Zkontrolujte, zda krabice s přístrojem P525 obsahuje následující položky: Zařízení ASUS P525 Baterie Napájecí adaptér Kabel USB Sada headset Stylus Ochranné pouzdro Disk

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více