Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1"

Transkript

1

2 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění patří výrobci GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reprodukce, přenášení, šíření, nebo uložení části či celého tohoto dokumentu bez předchozího souhlasu GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. je zakázáno. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S

3 Bezpečnostní prohlášení Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečném a správném používání přístroje. Přečtěte si, prosím, tyto informace před tím, než začnete zařízení používat. Vystavení se vlivu energii VF vysokofrekvenčních vln Toto zařízení obsahuje přijímač a vysílač. Pokud je ZAPNUTÝ, přijímá a vysílá VF energii. Používejte prosím zařízení tomu přiměřeně. Specifická míra absorpce SAR Maximální hodnoty SAR byly testovány při přiloženém přístroji u ucha - NCC Max. SAR měření GSM 900 MHz: W/kg DCS 1800 MHz: W/kg UMTS 2100 MHz: W/kg Bezpečnost silničního provozu Řiďte se vyhláškou a nařízeními dané země, při telefonování během jízdy. Pokud nepoužijete funkce hands-free zatímco řídíte, zařízení NEPOUŽÍEJTE. Prostředí s nebezpečím výbuchu Vypněte váš telefon, dříve než vstoupíte do jakéhokoliv prostředí s nebezpečím výbuch, jako jsou benzínové pumpy, kde se vyskytují výbušné chemikálie, nebo hořlavé předměty. Bezpečnost v letadle Během letu letadlem musíte mít vypnuté funkce Wi-Fi, Bluetooth, Telefon a GPRS. Pokud budete požádání napaluj letadla o vypnutí přístroje, učiňte tak. Citlivá zařízení Pokud je kdekoliv umístěna výstraha, vypněte zařízení. Takováto zařízení se nacházející v nemocnicích a zdravotních centrech a mohou být vybaveny částmi, které jsou citlivá na vnější VF vlnění. Schválené příslušenství a baterie Používejte pouze originální nebo výrobcem schválené příslušenství, baterie a nabíječky. S

4 Prohlášení o shodě Z důvodů možnosti prohlášení o shodě je tomuto produktu přiřazeno číslo modelu S1205. Abyste zaručili stále spolehlivý a bezpečný provoz Vašeho zařízení, používejte s ním jen příslušenství níže uvedené. Poznámka: Tento produkt je určen pro použití výhradně se zdrojem třídy 2 nebo 3 bezpečného napětí 5 V stejnosměrných, maximálně 1. A Evropská Unie Produkty se označené známkou CE vyhovují R&TTE směrnici (99/5/EC), EMC směrnici (89/336/EEC) a směrnici o nízkém napětí (73/23/EEC) & (2006/95/EC) vydanou Komisí Evropská unie. Vyhovění této směrnici značí shodu s následujícími evropskými normami (v závorkách jsou ekvivalenty mezinárodních standardů) EN (IEC ) Bezpečnost informačních technologických zařízení. ETSI EN Globální systém pro mobilní komunikace (GSM); v souladu s EN pro mobilní zařízení v pásmech GSM 900 a GSM 1800, pokrývající základní požadavky článku 3.2 v R&TTE směrnici (1995/5/EC). ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 1: Běžné technické požadavky. ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 7: Specifické podmínky pro mobilní a přenosné radiové a přidružené zařízení digitálních radiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS). ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro radiová zařízení a služby; Část 17: Specifické podmínky pro 2.4 GHz širokopásmové přenosové systémy a 5 GHz vysoko výkonné RLAN zařízení. ETSI EN Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum (ERM); širokopásmové přenosové systémy; datové přenosové systémy pracujících v 2.4 GHz ISM pásmu a užívajících technik modulace s rozprostřeným S

5 spektrem. Bezpečnostní opatřená vystavení se vysokofrekvenčním signálům Používejte pouze originální výrobcem schválené příslušenství, nebo příslušenství, které neobsahuje jakýkoliv kov. Používání neoriginálního výrobcem neschváleného příslušenství může porušovat místní směrnice popisující vystavení se vysokofrekvenčním signálům, čehož je nutné se vyvarovat. Vystavování se vysokofrekvenčním signálům Vaše zařízení obsahuje radio vysílač a přijímač. Úroveň vyzařovaného výstupního výkonu je daleko pod mezinárodními limity vystavení se vysokofrekvenčním signálům. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hodnoty vysokofrekvenční energie působící na běžné obyvatelstvo. Směrnice jsou založeny na bezpečnostních předpisech dříve ustanovených mezinárodními standardy: American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996 Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. Tyto standardy zahrnují značně bezpečné rozpětí hodnot určené k tomu, aby zaručovalo bezpečnost všech osob nezávisle na věku a zdravotním stavu. Standardy vystavování se vlivu bezdrátových mobilních telefonů popisu veličina známá jako Specifická Absorpční úroveň (překlad z angličtiny), neboli SAR. Tento standard zajišťuje maximální úroveň bezpečnosti jako dodatečnou ochranu pro veřejnost a jakékoliv používání. Stejně jako u ostatních vyzařujících zařízení jsou uživatelé upozorněni na maximální možnou vzdálenost na jakou se vysílající zařízení (anténa) může k lidskému tělu a jeho částem přiblížit. Vaše zařízení má integrovanou anténu. Používejte výhradně a pouze tuto integrovanou anténu. Použitím neověřené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovoru až zničení telefonu, ztrátu výkonu a v prvé řadě navýšení hodnoty SAR překračující bezpečné povolené limity, stejně jako nevyhovění regulačním požadavkům Vaší země. Optimální výkon telefonu a úroveň vystavení lidského těla vlivu radio-frekvenční energii jsou stanoveny příslušnými standardy; při každém používání držte přístroj v běžné poloze. Nedotýkejte se a nedržte se oblasti antény nezbytně dlouho dobu v době, kdy voláte. Dotyk v oblasti antény může vést ke snížení kvality telefonního hovoru, stejně tak na to bude zařízení spotřebovávat více energie. Vyhýbání se doteku či držení jednotky v oblasti antény během vysílání optimalizuje výkon antény a životnost baterie. Bezpečnostní informace Telekomunikační & Internetové Asociace (TIA) Kardiostimulátor S

6 Zdravotní asociace výrobců doporučuje minimální vzdálenost šesti palců, tedy cm, která musí být vždy dodržena, aby se vyhnulo potenciálnímu nebezpečí interference bezdrátového přenosného telefonu a kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislým výzkumem a doporučeními výzkum bezdrátových technologií. Osoby s kardiostimulátorem: by měly VŽDY mít telefon od kardiostimulátoru vzdálen minimálně 6 palců, tedy cm, když je zapnutý. by v žádném případě neměly nosit telefon v náprsní kapse. by měly při volání mít telefon u ucha vzdálenějšího od kardiostimulátoru, aby se minimalizovalo riziko interference. Pokud by jste z jakéhokoliv důvodu měli jakékoli podezření, že k interferenci dochází, bezprostředně telefon vypněte. Naslouchátka Některé mobilní telefony mohou interferovat s některými naslouchátky. V případě jakékoliv interference budete muset kontaktovat Vašeho poskytovatele služeb, nebo zavolat na zákaznickou linku a probrat možná alternativa. Jiná lékařská zařízení Jestliže už využíváte jiné osobní lékařské zařízení, konzultujte s jeho výrobcem, jestli je adekvátně chráněno před vlivem VF vlnění. Získat tuto informaci Vám může rovněž pomoci zjistit Váš ošetřující lékař. VYPNĚTE telefon v zdravotnických zařízeních v místech, kde je to předepsáno. Nemocnice, či zdravotnická zařízení pečující o zdraví mohou používat vybavení, které může být citlivé na VF vlnění. WEEE oznámení Směrnice o elektronickém odpadu a odpadu z elektrických zařízení (WEEE), která vstoupila v platnost jako Evropské právo dne 13 února 2003, má za následek výraznou změnu zacházení s elektronickými zařízeními po skončení jejich životnosti. Důvodem této směrnice je v první řadě omezení WEEE, a navíc podpora opětovného používání, recyklování a další formy opětovného využívání odpadů, tak aby se redukovala jeho likvidace či zneškodnění. WEEE logo (na levé straně) na výrobku či krabici znázorňuje, že tento produkt nesmí být likvidován či vyhozen společně s Vaším domovním odpadem. Veškerou Vaši elektroniku či elektrický odpad můžete snadno nechat zneškodnit, pokud jej přinesete do sběrny pro recyklaci a likvidaci nebezpečného odpadu. Tříděný sběr a správná recyklace elektroniky a elektrického odpadu napomáhá zachovávání přírodních zdrojů. Navíc správná recyklace elektroniky a elektrického odpadu zabezpečí bezpečnost lidského zdraví a životního prostředí při její likvidaci. Více informací o likvidaci elektroniky a elektrických zařízení, recyklaci a sběrných místech získáte na Vašem městském či obecním úřadě. S

7 RoHS shoda Tento produkt je ve shodě se směrnicí 2002/95/EC Evropského Parlamentu a Rady Evropského společenství ze dne 27 ledna 2003, o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektronice a elektrických zařízeních (RoHS) a jeho doplňcích. S

8 Všeobecné informace Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správnosti použití. Dříve než začnete zařízení používat, pečlivě si prosím tyto informace přečtěte. Neznalost následujících poučení může vést k porušení záručních ustanovení či dokonce zákona. Dříve než začnete zařízení používat, ujistěte se, že jste plně nabili jeho baterii. Během nabíjení NIKDY baterii ze zařízení. Dříve než do zařízení vložíte SIM kartu, ujistěte se, že je vypnuté. NIKDY zařízení sami nedemontujte. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná. Během pobytu ve veřejných zařízeních používejte zařízení v souladu s místními nařízeními. V některých zemích je protizákonné nahrávat rozhovory. Dříve než začnete nahrávat, si vždy vyžádejte souhlas zúčastěných. Chraňte Váš sluch tím, že dříve než si nasadíte náhlavní sadu nebo použijete jiné zvukové zařízení, ztlumíte hlasitost. Abyste se vyhnuli poškození dotykové obrazovky a zařízení, NIKDY je nevystavujte nadměrnému tlaku, a vždy dříve než se posadíte, vyndejte zařízení z kapes Vašich kalhot. Pro kontakt s dotykovou obrazovkou je výhradně doporučeno dotykové pero případně Vaše prsty. Na prasknutí dotykové obrazovky vlivem nesprávného používání se nevztahuje záruka. Pokud zařízení používáte po delší dobu, jako je telefonování, brouzdání online, nebo nabíjení baterie, může se zahřát. Ve většině případech, je toto chování normální. Obraťte se na servisní středisko či na oprávněného technika v následujících případech: 1. Zařízení bylo poškozeno. 2. Pokud postupujte podle instrukcí a zařízení nepracuje správně. 3. Zařízení bylo vystaveno vlivu vody. 4. Pokud bylo zařízení polito tekutinou nebo na něj spadl předmět. Do slotů a otvorů na zařízení nestrkejte žádné předměty, které do nich nepatří. Toto zařízení nesmí být umisťováno poblíž zdrojů tepla jako je trouba, radiátor a další zařízení produkující teplo. Ve Vašem zařízení může zkondenzovat vlhkost, pokud jej přemístíte mezi prostředími s velmi rozdílnou teplotou a vlhkostí. Abyste se vyhnuli poškození zařízení, dříve než zařízení použijete, počkejte než se vlhkost odpaří. Abyste se vyhnuli poškození zařízení, neodkládejte je na nepevné podložky a jiná nebezpečná místa. Dříve než začnete čistit Vaše zařízení, vypněte jej prosím. Na čištění dotykové obrazovky použijte vlhkou utěrku, nikoliv však vodu, tekuté, či aerosolové čističe S

9 Obsah Autorská práva Bezpečnostní prohlášení Prohlášení o Shodě Všeobecné Informace Kapitola 1 Začínáme Informace o zařízení Baterie SIM karta Zámek Orientace obrazovky Obrazovka dnes Kapitola 2 Funkce Telefonu Použití telefonu Přijmout/Odmítnout hovor Seznam hovorů Další informace Kapitola 3 Zadávání Způsob zadávání Kreslení po obrazovce Záznam Kapitola 4 Nastavení Osobní Systém Kapitola 5 Synchronizace O programu ActiveSync Instalace a používání ActiveSync Synchronizace přes bluetooth Kapitola 6 Připojení Přístup k Internetu Nastavení připojení přes GPRS Bezdrátové výměny souboru přes systém Bluetooth Sdílení Internetu Wi-Fi USB do PC S

10 Kapitola 7 Zpráva SMS\MMS Přidružení ového účtu Používání u Synchronizovaný proces u Používání Push Messenger Kapitola 8 Multimédia Fotoaparát Režim Videa Obrázky a Videa JAVA Vysílání FM Foto Album Kapitola 9 Aplikace Kalendář Kontakty Úlohy Microsoft Office Mobile Windows Media Player Internet Explorer Kalkulačka Hry Stopky Zip Kapesní Zálohování Hledání v telefonu Mobilní vzdálená plocha Voice Commander Kapitola 10 Specifikace Kapitola 11 F A Q S

11 1. Začínáme 1.1 Informace o zařízení Tato část Vám představí Vaše zařízení po hardwarové stránce. No. Předmět Funkce 1 Dotykový display Obrazovka displeje. Používejte vždy stylus pro konkrétní výběr předmětu. 2 tlačítko Windows 3 nastavení telefonu 4 Tlačítko hovorů 5 Ukončit 6 Klávesa potvrdit 7 LED Indikátor Stiskněte pro otevření nabídky start. Stiskněte pro zobrazení obrazovky nastavení hovoru Stisknutím tlačítka přijmete případně uskutečníte volání. Stisknutím lze ukončit hovor, případně se vrátit z jakékoliv nabídky na obrazovku Dnes. Na obrazovce nejdříve klepněte na zvolenou ikonu, aktivujete ji stiskem klávesy potvrdit. LED indikátor znázorňuje stav zařízení podle barev: Červená: je aktivováno nabíjení baterie. Zelená: je detekována mobilní síť. Modrá: je aktivováno Bluetooth, Wi-Fi, nebo GPS. 8 Přijímač/Reproduktor Zdroj hudby a hlasu. 9 Tlačítko napájení Stlačením a přidržením na pár sekund lze zařízení zapnout či vypnout. S

12 10 Micro USB port 11 Port sluchátek Prostřednictvím USB konektoru lze synchronizovat data s Vaším PC, přenášet data a především nabíjet baterii. Jeho prostřednictvím je také možné připojit náhlavní sadu. Po připojení sluchátek do tohoto portu uslyšíte hudbu ve Vašich sluchátkách. 15 Objektiv kamery 16 Stylus Objektiv kamery na zadní straně zařízení, umožňuje zachytit až 3-mega-pixelové fotografie a nahrát kvalitní videa. Jsou 2 druhy použití: -Klepnutí:Dotkněte se zvolené položky, a potom stylus oddělejte od obrazovky. -Dotyk:Přidržte stylus na zvolené položce dokud se neobjeví vyskakovací menu 12 Tlačítko hlasitosti 13 Slot pro mikro SD kartu 14 Klávesa kamera Pohyb tohoto tlačítka (nahoru nebo dolů) umožňuje přizpůsobit hlasitost zařízení. Do tohoto slotu lze vložit mikro SD kartu. Stisknutím lze spustit fotoaparát. No. Předmět Funkce 17 Kryt baterie Sejmutím krytu lze vyjmout baterii a zpřístupnit tak slot pro SIM kartu. S

13 Odstraňte kryt baterie a vyjměte stylus. Pod ním najdete tlačítko reset, pomocí nějž lze resetovat Váš přístroj. 1.2 Baterie Vaše zařízení je dodáváno s vyjímatelnou dobíjecí Lithium Polymer baterií. Pohotovostní doba a doba hovoru baterie velmi závisí na místní GSM síti a individuálním používání. Poznámka: Používáním jiné baterie nebo AC adaptéru (nabíječky) než specifikovanými/ /schválenými výrobcem GSmart může být nebezpečné a může zrušit platnost záruky na zařízení. Odpojte nabíječku ze sítě, pokud jí zařízení zrovna nedobíjíte. Otevření krytu baterie Zatlačte kryt směrem nahoru a potom jej odstraňte. Nabíjení baterie Před tím, než Vaše zařízení poprvé použijete, ujistěte se prosím, že je baterie plně nabita, a že je v zařízení správně nainstalována. Baterii můžete nabíjet těmito způsoby: 1. Universální AC adaptér: Zapojte AC adaptér do elektrické sítě a kabel připojte k mini USB konektoru Vašeho zařízení. Zařízení se začne automaticky samo nabíjet. 2. USB kabel: Pomocí dodaného USB kabelu lze Vaše zařízení připojit k PC. Tlačítko napájení on / off (zapnuto / vypnuto) Tlačítko napájení on / off (zapnuto / vypnuto), které je umístěno z vrchní strany zařízení, slouží pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. Omezení spotřeby energie Vašeho zařízení můžete docílit změnou doby a úrovně jasu podsvětlení displeje. Klepněte na Start > Nastavení > Napájení > záložka pokročilé, a potom nastavte dobu podsvětlení. Tato funkce Vám může pomoci ušetřit energii baterie. Energie baterie Klepněte na Start > Nastavení > Napájení > záložka baterie. Sloupec znázorňuje zbývající energii baterie. Režim spánku 1. Režim spánku je stav zařízení určený k šetření energie baterie. Po určité době nečinnosti zařízení automaticky do tohoto stavu přejde. Ručně lze zařízení přepnout do tohoto režimu stiskem vypínače. Podsvícení displeje se vypne a zařízení přejde do režimu spánku, během kterého nereaguje na jakékoliv dotyky obrazovky či kláves. 2. Zařízení probudíte z režimu spánku opět stiskem vypínače. 3. Můžete nastavit dobu, po které přejde zařízení do režimu spánku. Zařízení pak automaticky přejde do režimu spánku, pokud nebude použito po specifikovanou dobu. Klepněte na Start > Nastavení > Napájení > záložka pokročilé. Zvolte požadované časy při napájení z baterie nebo při externím napájení. Klepněte na OK pro potvrzení změn nastavení. 1.3 SIM Karta Před tím, než budete vkládat či vyjímat SIM kartu, se prosím ujistěte, že je zařízení vypnuté a není připojeno ke zdroji energie. 1. Zatlačte kryt směrem nahoru a potom jej odstraňte. 2. Sloty pro SIM karty se nachází v horní části zařízení. S

14 3. Vložte SIM kartu kovovými kontakty směrem dolů. Také jsou zde dva sloty, které jsou určené pro karty SIM1 a SIM2. Slot SIM1 je umístěn nahoře a SIM2 přímo pod ním. 4. Prosím nezapomínejte na správné zatlačení karty SIM směrem dolů. Tato procedura vede k bezpečnému upevnění Vašich SIM karet.pokud SIM kartu správně neupevníte zámkem, zařízení nepůjde zapnout, protože nebude správně nasazená baterie (ani její kryt).zámek sloužící k upevnění SIM karet je umístěn v pravém horním rohu zařízení. 5. Vložte zpět baterii na své místo a nasuňte zpět její kryt na zařízení. 6. Zatlačte kryt baterie zpět tak, abyste uslyšeli cvaknutí. 1.4 Zámek 1. Uzamčení zařízení: Klepnutím na Start > Zámek zařízení uzamknete. Když je zařízení uzamknuté, nereaguje na dotyky obrazovky a kláves. 2. Odemčení zařízení: Tažením ikony zámku po obrazovce zařízení odemknete. Poznámka: Procedura zamčení a odemčení probíhá vždy skrze základní Windows. Pokročilá nastavení zámku Zařízení lze uzamknout osobním heslem. Bezpečné alfanumerické heslo musí obsahovat nejméně 7 znaků složených z kombinace malých a velkých písmen, čísel a interpunkce. 1. Klepněte na Start > Nastavení > Zámek 2. Tuto funkci zapnete, pokud zvolíte po jak dlouhé době nečinnosti je vyžadováno heslo pro opětovné používání zařízení. Klepněte na Upozornit pokud není telefon používán po. 3. Vyberte typ hesla, který chcete použít: Bezpečné alfanumerické nebo Jednoduchý kód PIN. 4. Vložte heslo a znovu jej vložte do pole Potvrdit. 5. Na záložce Náznak, Vám systém umožní zadat náznak hesla pro případ, že byste si na něj nemohli vzpomenout. Tuto radu však mohou vidět i ostatní. 6. Na záložce Zobrazit, můžete vybrat druh obrazovky odemknout. 7. Klepněte na OK pro uložení nastavení. Pokud je Vaše zařízení nakonfigurováno pro připojení se k síti, použijte bezpečné a silné heslo aby bylo docíleno bezpečnosti sítě. Pokud heslo zapomenete, budete nuceni provést reset zařízení tak, abyste jej mohli znovu používat. Reset zařízení vymaže veškeré soubory, data a programy. Pokud jste použili ActiveSync a vytvořili si zálohu, můžete veškerá data obnovit. 1.5 Orientace obrazovky Orientaci obrazovky lze změnit. Orientace obrazovky na výšku Vám umožní lépe zobrazit a lépe ovládat S

15 určité programy na Vašem zařízení, zatímco orientace na šířku je optimální pro zobrazování delších textových souborů. Klepněte na Start > Nastavení > Systém > Displej > záložka Obecné. 1. Na záložce Obecné vyberte požadovanou orientaci: na výšku, na šířku (pro praváky), nebo na šířku (pro leváky). 2. Klepněte na OK, displej dospěje do požadované orientace. nahoře lze otevřít Windows nabídku Start. Na obrazovku Dnes se lze kdykoliv vrátit klepnutím na Start > Dnes. 2. Oblast stavových ikon Zde se zobrazují ikony upozornění a stavů systému. Klepnutím na ikonu lze zobrazit podrobnosti případně nastavení dané funkce. 3. Obrazovka Dnes Na Obrazovce Dnes, v této oblasti se nacházejí zástupci určitých programů a důležité denní informace. Nastavení Obrazovky Dnes lze měnit klepnutím na Start > Nastavení > záložka Osobní > Dnes 4. Oblast příkazů V závislosti na různých režimech, v této oblasti najdete různé funkce, jako jsou možnosti volby, vstupní panel, nebo příkazy pro vytvoření či editování souborů. 5. Vyskakovací nabídka Díky ní lze rychle dosáhnout určité položky. Klepněte na zvolenou položku pro její zpracování. Vyskakovací menu zavřete, pokud klepnete na obrazovku kdekoliv mimo něj. 1.6 Obrazovka dnes Základní obrazovka zobrazuje následující informace: 1. nabídka Start Klepnutím na Start umístěný na obrazovce vlevo S

16 Nabídka start Ikona Program Popis Dnes Přepne na Obrazovku Dnes. Pomůže Vám Nastavení přizpůsobit Vaše zařízení. fotoaparát, Obrázky a Videa, vysílání Multimédia FM, Foto Album, Windows Media, java Kalkulačka, Zip, Stopky, Kalendář, Nastavení Vyzváněciho Pomůcky Tónu, Poznámky, ActiveSync, Kapesní Zálohování, Adoebe Reader LE Telefon Funkce telefonu Zpráva SMS Kontakty Internet Explorer SMS\MMS. SMS\MMS, Nastavení u. Vaše kontakty ve Vašem zařízení. Online brouzdání. S

17 Začínáme Marketplace Messenger Microsoft My Phone Windows Live Hry Úkoly Office Mobile Průzkumník souborů Hledání v telefonu Rychlá příručka k některým často používaným funkcím. Zde lze získat další aplikace. Spustí MSN. My Phone služba synchronizuje Vaše data v zařízení s Vaším účtem My Phone. Vyhledávací služba společnosti Microsoft. Bubble Breaker, Solitaire. Sledování nedokončených úkolů. Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, a OneNote Mobile. Správa souborů ve Vašem zařízení, případně na kartě. Vyhledá jakákoliv data, programy a soubory. Nápověda Mobilní vzdálená plocha Vyhledáváci pomůcka Voice Commander Spb Keyboard Nastavení Klepněte na Start > Nastavení Program Bluetooth Pomůže s používáním aplikací. Připojení se a ovládání plochy Vašeho počítače s Vaším zařízením. Live Search. Spouštění programů a funkcí hlasem. Spb vstupní metoda a další nastavení Popis Nastavení Bluetooth funkcí. Hodiny a připomenutí Nastavení času a připomenutí. Zámek Vaše zařízení můžete chránit osobním heslem. Napájení Pomůže vám přezkoumat stav baterie a signály bezdrátových sítí. Zvuky a Nastavení zvuků, upozornění, a Upozornění vibrací. Dnes Nastavení položek zobrazených na obrazovce Dnes. Připojení Osobní Více dále v nastavení Připojení. Více dále v nastavení Osobní. S

18 Systém Konfigurace Připojení Síťový Směrovač USB do PC Wi-Fi Bezdrátové sítě Více v nastavení Systém. Klepněte na Start > Nastavení > Připojení Program Popis Lze nastavit přijímání všech Přenos příchozích přenosů. Nastavení a správa Připojení modemových připojení. Připojení k Připojení se k doméně propojí doméně Vaše zařízení s firemními zdroji. Nastaví konfiguraci datového připojení na automatickou nebo neautomatickou. Umožňuje volbu SIM1 nebo SIM2 pro konkrétní připojení. Volba režimu ActiveSync nebo diskové jednotky dle připojení. Konfigurace Wi-Fi. Zapnutí/vypnutí Wi-Fi, Bluetooth, Telefonu, GPRS, Push u a Flight Modu. Klepněte na Start > Nastavení > Osobní Program Tlačítka Zadávání Inf. o vlastníkovi Telefon Popis Nastavení postranního tlačítka hlasitosti/nahoru a dolů. Lze nastavit z možných metod vkládání. Můžete vyplnit Vaše osobní údaje. Nastavení funkcí Vašeho telefonu. Klepněte na Start > Nastavení > Systém Program Popis O produktu Obsahuje informace o zařízení. Podsvícení Nastavení podsvícení. Vymaže veškeré osobní Čisté Zavedení informace a nastaví je na základní. Názor Inovační program na základě zákazníka zkušeností zákazníků. Informace o Lze zobrazit veškeré informace zařízení o Vašem zařízení. Šifruje data na Vaší mikro SD šifrování kartě. Zasílání zpráv Hlášení chyb vzniklých při o chybách systémových operacích. Externí GPS Nastavení GPS Spravované Programy Paměť Quick Menu Setting Místní nastavení Odebrat programy Pomůže spravovat instalované programy. Jeho pomocí lze zjistit stav paměti a běžících programů. Aktivujte Quick Menu Setting a budete z něj moci měnit často užívaná nastavení. Nastavení dle regionu, čísla, měny, času a datumu. Odstraní programy z Vašeho zařízení. Plánovat Zde nastavíte, kdy se zapne a zapnutí/vypnutí vypne napájení. Pomůže přizpůsobit orientaci displeje, velikost textu a kalibraci Displej dotykové obrazovky. Správce úloh Pomocí něj, lze zkontrolovat právě používané aplikace. Lze pozorovat množství paměti a zatížení CPU. S

19 Voice Commander Settings Nastavení aktivace programů a funkcí hlasem. Oblast stavových ikon V této oblasti se zobrazují ikony upozornění a stavů systému. Klepnutím na ikonu lze zobrazit podrobnosti případně nastavení dané funkce. Status Typ Ikony Popis Hlavní baterie je plná. Připojování k GPRS. Bluetooth aktivní. Wi-Fi aktivní, Wi-Fi síť v dosahu, připojeno k Wi-Fi síti. SIM1 má silný signál. Baterie Slabá baterie. Prosím, nabijte ji. SIM2 má silný signál. Baterie se nabíjí. SIM1 je bez signálu. Hovor předán. SIM2 je bez signálu. Hovory Hovor přidržen. Datový telefonát. Máte zmeškaný/é hovor/y. Probíhá hovor. Signál SIM1 neobsahuje SIM kartu. SIM2 neobsahuje SIM kartu. Pro SIM1 telefon vypnut. žádné připojení Pro SIM2 telefon vypnut. Připojení GPRS v dosahu. Roaming. GPRS je připojeno. S

20 Příjem GPS signálu Máte jednu nebo více nových zpráv. Zpráva Máte jednu nebo více nových hlasových zpráv. Máte jednu nebo více nových okamžitých zpráv. Hlasitost systému. Objem Hlasitost hovoru. Vyzvánění zapnuto. Vyzvánění vypnuto. Quick Menu Setting Rychlá nabídka vám umožňuje si nastavit často používaná nastavení. S

21 2.1 Použití telefonu Telefonní funkce zobrazíte stiskem tlačítka Hovor. Dříve než budete moci tyto funkce využít, musíte vložit SIM kartu. Obrazovka s klávesnicí telefonu 1. Vámi vložené číslo 2. Mazání Vámi vloženého čísla 3. Klávesnice telefonu 4. Historie hovorů 5. Zahájit hovor přes SIM1 6. Zahájit hovor přes SIM2 7. Skrýt klávesnici telefonu 8. Nabídka 2. Funkce Telefonu Uskutečnit hovor volbou z kontaktů Na obrazovce Dnes klepněte na Kontakty. Zadejte jméno nebo telefonní číslo do vyhledávacího pole, telefon zobrazí výsledky vyhledávání dle shody s vloženým textem. Kontakt rychle vyhledávejte volením abecedně řazených písmen na levé straně obrazovky. Menu vyhledávání lze skrýt klepnutím na a znovu jej zpět zobrazit klepnutím na. 1. Táhnutím posuvníku nahoru či dolů procházíte kontakty v besedním pořádku. 2. Vyberte kontakt a můžete uskutečnit telefonát. 3. Více možností se zobrazí po zvolení Nabídka. Vytvoření kontaktu Na obrazovce kontaktů klepněte nejdříve na Nový. Potom lze zvolit mezi Kontaktem aplikace Outlook a Kontaktem na kartě SIM. Poté co jeden zvolíte, můžete editovat informace o kontaktu 1. Můžete vytvořit fotku pro příchozí hovor, bude použita jako identifikační foto pro kontakt. 2. Klepnutím na políčko Vyzváněcí tón lze každému kontaktu přiřadit libovolné vyzvánění. 3. Klepněte na OK a nový kontakt se uloží. 2.2 Přijmout/Odmítnout hovor V případě příchozího hovoru se zobrazí upozornění. Příchozí hovor přijmete klepnutím na Odpovědět nebo Hovor. Hovor můžete ignorovat nebo odmítnout klepnutím na Ignorovat nebo na Konec. Chování přepojení hovoru do hlasové schránky je závislé na Vašem operátorovi sítě. 2.3 Seznam hovorů Seznam hovorů obsahuje všechny odchozí, příchozí a zmeškané hovory. Lze zvolit zobrazení jednotlivých druhů, případně všechny dohromady. 1. Na obrazovce Dnes, stiskněte klávesu Hovor. 2. Klepněte na nabídku a vyberte Seznam hovorů. 3. Z nabídky lze zvolit požadovanou funkci či operaci. Způsob zobrazení seznamu hovorů lze S

22 také upravit pomocí položky Filtr ; pokud zvolíte položku Délka hovorů zkontrolujete dobu a počet hovorů. 4. Ze seznamů hovorů vyberte záznam a uskutečněte telefonát. 5. Přidržením určitého záznamu ze seznamu hovorů lze otevřít nabídku s více možnostmi. 2.4 Další informace Nastavení telefonu Nastavení funkcí telefonu. Je jednoduché procházet a měnit nastavení jako jsou typ vyzvánění, vyzváněcí tón, či klávesnice. Stejně tak jednoduše lze zabezpečit Váš telefon před nežádoucím zneužitím. Klepněte na Start > Nastavení > Osobní > Telefon. Záložka telefon Na záložce telefon naleznete nastavení položek: Typ vyzvánění Způsob, jakým budete upozorněni na příchozí hovor, lze nastavit. Telefon může například zvonit, nebo vibrovat, případně obojí zároveň. Klepněte na seznam způsobů vyzvánění a jeden z nich vyberte. Vyzváněcí tón Zobrazte seznam vyzváněcích tónů a jeden z nich si vyberte. 1. Soubory typů wav, nebo.midi, použijete jako vyzváněcí tón tak, že je pomocí programu ActiveSync na Vašem PC zkopírujete do složky s vyzváněními ve Vašem zařízení. Potom už jen zobrazte seznam vyzváněcích tónů a jeden z nich si vyberte. 2. Vyzváněcí tón lze také stáhnout z Internetu, musí však být kompatibilní s formáty.wav nebo.midi. Klávesnice Této funkce využijte pro změnu zvuků kláves. Pokud zvolíte dlouhé tóny, tóny vydávané při volbě telefonního čísla budou znít spojitě. Pokud vyberete krátké tóny, tón každé stlačené číslice bude znít odděleně po dobu jedné či dvou sekund. Volba vypnuto zaručí, že zadávání čísla nebude vydávat žádné tóny. Záložka zabezpečení Označením položky Při použití telefonu vyžadovat PIN lze zvýšit zabezpečení Vašeho telefonu. Klepnutím na Změnit kód PIN nebo Změnit kód PIN2 lze změnit oba PIN kódy Vaší SIM karty. Záložka služby Nastavení služby obsahují Blokování hovorů, ID volajícího, Přesměrování hovorů, Další hovor na lince, Hlasová schránka a zprávy SMS a Povolená čísla. 1. Klepněte na Start > Nastavení > Osobní > Telefon > Záložka služby. 2. Vyberte položku a klepněte na zobrazit nastavení. 3. Klepnutím na OK nastavení uložíte. Možnost Blokování hovorů ID volajícího Přesměrování hovorů Další hovor na lince Hlasová schránka a zprávy SMS Popis Blokování příchozích a/nebo odchozích hovorů. Zobrazení Vašeho jména a /nebo telefonního čísla druhé straně. Přesměrování vybraných případně všech příchozích hovorů na jiné telefonní číslo. Upozornění během hovoru na další příchozí hovor. Nastavení hlasové schránky a střediska služeb zpráv SMS. S

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více