KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia ES 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia ES 1907/2006"

Transkript

1 Strana 1 z 6 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia ES 1907/2006 Dátum vydania: Dátum revízie: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI 1.1 Identifikácia látky alebo prípravku: Asfaltový protikorózny lak Obchodný názov: KONKOR 500 Klasifikácia: zmes 1.2 Použitie: Ochranné protikorózne nátery 1.3 Identifikácia výrobcu: Identifikácia dovozcu: Názov: PARAMO, a.s. Pardubice PARAPETROL a.s. Sídlo: Přerovská 560, Pardubice Štefánikova 15, Nitra Identifikačné číslo: Telefón: / Fax: Núdzový telefón Dispečing PARAMO, a.s Klinika praktického lekárstva a toxikológie Bratislava: 02/ IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 2.1 Tento výrobok je klasifikovaný podľa zákona 67/2010 Zb. z. ako nebezpečný. Klasifikácia : horľavý Symbol: nie je R-veta: Pozn.: Doba prietoku v kelímku ISO 3mm podľa STN EN 2431 je väčšia ako 30 s, preto výrobok nie je klasifikovaný ako zdraviu škodlivý vetou R Nebezpečenstvo pre ľudské zdravie Inhalácia pár môže spôsobiť nevoľnosť až závrate. Dlhodobý styk s pokožkou a sliznicami môže spôsobiť mierne podráždenie. 2.3 Nebezpečenstvo pre životné prostredie Pri náhodnom úniku do životného prostredia spôsobuje znečistenie povrchových a podzemných vôd a kontamináciu pôdy. Odparovanie organického rozpúšťadla do ovzdušia.

2 Strana 2 z Nebezpečné fyzikálno-chemické účinky Horľavá látka. Nebezpečenstvo horenia hrozí v prípade zahriatia nad teplotu bodu vzplanutia. So vzduchom pary vytvárajú výbušnú zmes. 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIA O ZLOŽKÁCH 3.1. Zložky prípravku s nebezpečnými vlastnosťami Názov chemickej látky Obsah % hm Číslo ES CAS symboly R-vety Nízkovrúci hydrogenovaný benzín < Xn Pozn.: V konečnom výrobku je kolofónia zmydelnená s KOH a stráca R Informácia o PBT Podľa kritérií v prílohe XIII nariadenia ES tento výrobok neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické, alebo vysoko perzistentné a vysoko toxické. 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 4.1 Všeobecné pokyny: Pri manipulácii dodržiavať pracovnú hygienu. Odev zasiahnutý výrobkom vyzliecť. 4.2 Pri nadýchnutí: Premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha nepravidelne, alebo nastalo zastavenie dýchania, zaviesť umelé dýchanie. Pri bezvedomí postihnutého zaistiť v stabilizovanej polohe a okamžite zavolať lekársku pomoc. 4.3 Pri styku s pokožkou: Znečistené miesto otrieť suchou utierkou, umyť vodou a mydlom. Ošetriť reparačným krémom. 4.4 Pri zasiahnutí očí: Vymývať prúdom podľa možnosti vlažnej vody aspoň 15 minút. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadať lekára. 4.5 Pri požití: Vypláchnuť ústa vodou, nevyvolávať zvracanie, aby produkt nevnikol do pľúc. V prípade požitia väčšieho množstva vyhľadať lekára. 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 5.1 Vhodné hasivá: Hasiaci prášok, hasiaca pena, CO 2 a pod. 5.2 Nevhodné hasivá: Prúd vody. 5.3 Zvláštne nebezpečenstvo: Produkty horenie a nebezpečné plyny: dým, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku 5.4 Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov: Zásahové jednotky vystavené dymu a plynom musia byť vybavené prostriedkami pre ochranu dýchania a očí. Pri zásahu v uzatvorených priestoroch je nutné použiť izolačný dýchací prístroj.

3 Strana 3 z 6 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 6.1 Preventívne opatrenie pre ochranu osôb: Zabrániť kontaktu s kožou, očami a odevom. Použiť vhodný ochranný odev, znečistený odev urýchlene vymeniť. Postarať sa o dostatočné odvetrávanie priestoru. Zákaz fajčenia. Odstránenie všetkých možných zápalných zdrojov. Všetky osoby, ktoré sa nepodieľajú na záchranných prácach vykázať do dostatočnej vzdialenosti. 6.2 Preventívne opatrenie pre ochranu životného prostredia: Zabrániť rozšíreniu úniku do okolia a vniknutiu do pôdy, kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Pri úniku upovedomiť príslušné orgány Doporučené metódy čistenia a zneškodnenia: V prípade úniku produkt lokalizovať, odčerpať alebo mechanicky odstrániť. Zvyšky produktu, alebo menšie množstvo nechať vsiaknuť do vhodného sorbentu, napr. Vapex, piesok, piliny). Odpad umiestniť do vhodných označených nádob a zlikvidovať podľa platnej legislatívy. 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 7.1. Manipulácia Je nutné chrániť sa pred priamym kontaktom s pokožkou. Pri manipulácii s ťažkými obalmi používať vhodné manipulačné prostriedky a vylúčiť možnosť pokĺznutia. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Obaly s nespotrebovaným zvyškom musia byť dobre uzavreté. Vyvarovať sa vyliatiu produktu hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia Skladovanie. Skladovať v dobre uzatvorených nádobách na miestach chránených proti dažďu, prachu priamemu slnečnému žiareniu a iným poveternostným vplyvom. Obaly sa ukladajú vertikálne, vekami navrch, pri teplote do 30 C. Elektrické zariadenia musia byť urobené podľa príslušných predpisov. Teplota pri skladovaní nesmie prekročiť bod vzplanutia Osobitné použitie. Protikorózne nátery oceľových predmetov a konštrukcii, ochrana spodkov karosérii staršich automobilov. 8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 8.1. Medzné hodnoty expozície PEL benzín: 400 mg/m 3 NPK-P benzín: mg/m Kontrola expozície. Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení, nejesť, nepiť, nefajčiť Kontrola expozície pracovníkov. Ochrana dýchacích orgánov: nie je nutná, kým koncentrácia pár vo vzduchu neprekročí koncentračné limity. V prípade ich prekročenia, alebo tvorby aerosolu, použiť masku s filtrom A, AX (hnedý), alebo iný vhodný typ proti organickým rozpúšťadlám. Ochrana rúk: ochranné rukavice odolné voči ropným látkam

4 Strana 4 z 6 Ochrana očí: ochranné okuliare, resp. štít Ochrana kože: pracovný odev, vhodný materiál je silnejšia látka 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Všeobecné informácie: Skupenstvo pri 20 C: kvapalina Farba: čierna Zápach: petrolejový 9.2. Dôležité informácie Hustota pri 15 C: 920 kg/m 3 Začiatok bodu varu: nestanovuje sa Bod vzplanutia PM: nad 24 C Bod horenia: nad 34 C Výbušné vlastnosti: horná medza 6,5% obj. dolná medza 1,0% obj. Rozpustnosť vo vode: nerozpustný 9.3. Ďalšie informácie Bod tekutosti: 0 C Teplota vznietenia: nad 450 C Medzná experimentálna bezpečná medzera: 0,9 mm 10. STABILITA A REAKTIVITA Pri predpísanom skladovaní, manipulácii a použití je produkt stabilný Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť Vytvorenie koncentrácie v medziach výbušnosti, prítomnosti zdrojov vznietenia, styku s otvoreným ohňom, prehriatiu Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť: Silné oxidačné činidlá Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálnych podmienok žiadne, pri horení za nedostatku vzduch možný vznik oxidu uhoľnatého. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Orálna toxicita LD 50, (potkan): > mg/kg Dermálna toxicita (králik) LD 50 : > mg/kg LC 50 nie je známe dráždivosť na koži: Pri dlhodobom priamom kontakte a nedostatočnej hygiene môže spôsobiť podráždenie. Senzibilizácia: Pri dlhodobom priamom kontakte a nedostatočnej hygiene môže spôsobiť podráždenie. Karcinogenita: nepredpokladá sa Mutagenita: nepredpokladá sa Toxicita pre reprodukciu: nepredpokladá sa Subchronická-chronická toxicita: nie je známa

5 Strana 5 z EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Ekotoxicicita: Akútna toxicita pre vodné prostredie: nestanovené, neočakáva sa Toxicita pre pôdne organizmy: nestanovené Mobilita: neočakáva sa Stálosť a odbúrateľnosť: Pre nerozpustnosť vo vode sa perzistencia v organizmoch neočakáva Bioakumulačný potenciál: Nestanovený, z porovnania s podobnými výrobkami možno očakávať veľmi nízky Výsledky posúdenia PBT: viď článok Iné nepriaznivé účinky: Vytvorenie vrstvy na povrchu vody zabraňuje prístupu kyslíku. 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 13.1 Spôsoby zneškodňovania látky: Odpad, alebo nevyužité zvyšky odovzdať oprávnenej osobe podľa zákona č. 223/2001 Z.z., O odpadoch za účelom využitia, alebo zneškodnenia. Kód odpadu O/N , v sorbente N Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu: Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdať na zberné miesto nebezpečných odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odovzdať oprávnenej osobe podľa zákona č. 223/2001 Z.z.., O odpadoch za účelom využitia alebo zneškodnenia. Kód odpadu (obal): N INFORMÁCIE O DOPRAVE Pomenovanie a označenie podľa európskej dohody o preprave nebezpečného tovaru RID/ADR platné od ADR: Roztok ochranného náteru UN číslo: 1139 Bezpečnostná značka: 3 Trieda: 3 I.č. nebezpečnosti: 30 Obalová skupina: III Typ vozidla podľa ADR: FL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 15.1 Informácie o označovaní: Symbol: nie je Indikácia nebezpečenstva: horľavý Obsahuje: nízko vrúci hydrogenovaný benzín R-veta: S-veta: (2) Technické údaje pre uvedenia na štítku Hustota (g/cm 3 ) 0,920 Obsah neprchavých látok (% obj.) 38 Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu) 0,56 Obsah celkového organického uhlíku (kg/kg produktu) 0,47 Obsah prchavých látok (VOC) (g/l) 595 Maximálna prahová hodnota VOC (g/l) 600 Pozn.: Celkový organická uhlík sa vzťahuje len ne prchavé organické látky.

6 Strana 6 z ĎALŠIE INFORMÁCIE 16.1 Zoznam R-viet a S-viet Štandardné R-vety označujúce špecifickú rizikovosť (R-vety): R10 Horľavý R 65 Zdraviu škodlivý, pri požití môže vyvolať poškodenie pľúc R 66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky R 67 Vdychovanie pár môže spôsobiť ospalosť a závrate. Štandardné pokyny pre bezpečné zaobchádzanie(s-vety) S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí S 23 Nevdychujte pary S 24 Zamedzte styk s pokožkou S 61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia S 62 Pri požití nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal, alebo označenie Pokyny pre školenie: V rámci školení o bezpečnosti práce podľa Zákonníku práce Doporučené obmedzenia použitia: nie sú. Tieto informácie sa vzťahujú len k uvedenému výrobku. Tieto informácie sú založené na súčasných znalostiach a skúsenostiach. Uvedené údaje nenahradzujú akostnú špecifikáciu výrobku. Za správne zaobchádzanie s výrobkom zodpovedá používateľ.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Čistič motorů LMF Chemický název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: přípravek určený

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: PARAMO PX 434 Chemický název: základový olej nespecifikovaný 1.2 Použití látky nebo

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: PETROLEJ NA SVÍCENÍ Chemický název: Petrolej ropný, Primární petrolej, Letecký petrolej

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 16.1.2002 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Sigal s aplikátorem je krém vyrobený na vodní bázi,

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-06-28

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-06-28 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-06-28 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Sprej na ochranu a regeneraci tamponů. 1.3 Identifikace dovozce: Jméno

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001 Datum vydání: 15.10. 2001 Název výrobku: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: 1.3 Číslo ES (EINECS): 1.4 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobilube HD 85W-90-A

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobilube HD 85W-90-A 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název výrobku: Datum revize: 10.3.2003 Dovozce: ESSO spol. s r.o. IČO: 43870198 Na Pankráci 1685/19 Praha 4, 140 21 tel.: 257 098 163 Výrobce

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobil SHC 75W-90 LS

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobil SHC 75W-90 LS 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název výrobku: Mobilube SHC 75W-90 LS Datum revize: 21.1.2002 Použití : automobilový převodový olej Dovozce: ESSO spol. s r.o. IČO: 43870198

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: TSC 002070 Ready-mix.majolica/nat.clay for casting,

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 7. 2009 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Lepidlo Promat K84 Lepidlo Promat K84-16 Vysokoteplotní pojivo K84 Vysokoteplotní

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání:1.9.1999 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Mycí prostředek F 6100 Číslo CAS: -- Číslo ES (EINECS):

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce: Complex - ORA -Holzpflegeöl, Firma výrobce : Josef Schellhorn GmbH Tel 0043

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Gearlube VS 600

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Gearlube VS 600 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název výrobku: Datum revize: 28.1.2002 Použití : převodový olej Dovozce: ESSO spol. s r.o. IČO: 43870198 Na Pankráci 1685/19 Praha 4, 140 21

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 14.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 711.00 1.2 Pouţití

Více

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish Strana 1 ze 7 stran 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Konzervační přípravek na lakované povrchy 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Stránka 1 z 6 Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Název výrobku: Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách podle ČSN EN 13813 Datum

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá nařízení (ES) 1907/2006 REACH, příloha 2. ANHYLEVEL / ALFALEVEL

BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá nařízení (ES) 1907/2006 REACH, příloha 2. ANHYLEVEL / ALFALEVEL Datum vydání: 6/2012 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Obchodní název výrobku: Potěrový materiál (potěrový materiál s pojivem na bázi síranu vápenatého) Číslo CAS: 778-18-9 Číslo

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi: ARO ČISTIČ KOUPELEN 1.2 Použití látky nebo směsi: Mycí a čisticí přípravek, určený zejména k mytí a čištění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice: Místo: 10275 / 10276 FINO GmbH

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PARAFALT VMT 45 Chemický název: Směs Registrační číslo: není 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Reifenschaum 500 ml

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Reifenschaum 500 ml Strana 1 ze 7 stran 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pěna na ošetření pneumatik, chrání před UV zářením

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 15.3.2000 Datum revize: 1.6.2005 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Zemní plyn Evidenční číslo: Číslo CAS: 74-82-8

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: 16.1.2004 Datum revize: 17.9.2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: 16.1.2004 Datum revize: 17.9.2008 Bezpečnostní list Hasicí sprej PYROCOM 400 ml Strana: 1 / 6 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: 16.1.2004 Datum revize: 17.9.2008 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 Bezpečnostní list - Hasicí sprej Pyrocom 400 ml Strana: 1 / 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce přípravku:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UV 80. info@jokisch-fluids.de Herr Sengenhoff MSDS@jokisch-fluids.de www.jokisch-fluids.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UV 80. info@jokisch-fluids.de Herr Sengenhoff MSDS@jokisch-fluids.de www.jokisch-fluids. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Řezný olej 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Přepracováno dne: 02.07.2013 Platné od: 10.04.2012 Verze: 1.3 Nahrazuje verzi: 1.2 Změna verze 1.0 adresa firmy, telefon a fax Změna verze 1.1 e-mailová

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 6 ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Ecosorb 505, Ecosorb 606 Popis směsi: Neutralizér zápachu. 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 1. Označení látky/směsi a firemní označení Obchodní jméno: Füllspachtel innen Údaje o výrobku : Výplňová hmota vnitřní Výrobce: Knauf GmbH Ulice/pošt.

Více

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ.

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ. 1 Označení látky, přípravku a společnosti 1.1 Označení látky nebo přípravku Jemně granulovaný sodno-vápenatý bentonit. Obchodní název FermoBent PORE-TEC Číslo výrobku 1043x. 1.2 Použití látky / přípravku

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 1.1.2006 Str.: 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Kamnářská omítka Číslo CAS: není (přípravek) Číslo ES ( EINECS):

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Obchodní název produktu: Registrační číslo: neuděleno Další názvy látky: není Doporučený účel použití látky: Výrobce: Zpráva o chemické bezpečnosti:

Více

Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum revize v ČR: 19.11.2002, 14.02.2006 Datum posledního přepracování v zahraničí: 23.07.2004 1. Identifikace

Více

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Datum revize v ČR: 20.11.2002 Datum posledního přepracování v zahraničí: 06.10.2000 Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. 1. Identifikace přípravku,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Revize: Strana: 01.11.2005 01.06.2008 1 / 5 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Další

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BIOSTAR BIO KOMPRESOR

BIOSTAR BIO KOMPRESOR Datum vydání: 30. 06. 2007 strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: BIOSTAR BIO KOMPRESOR Jiné názvy látky: 1.2 Použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ ODPADŮ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ ODPADŮ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: ARO ČISTIČ ODPADŮ 1.2 Použití látky nebo přípravku: Čisticí přípravek. 1.3. Identifikace společnosti

Více

Aidol Treppen- & Parkettpflege

Aidol Treppen- & Parkettpflege Datum vydání: 01. 11. 2010 Datum revize: 01. 11. 2010 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2393 1.2 Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST EUROCLEAN IK 100CH Datum vydání: leden 2012 Datum revize: -------

BEZPEČNOSTNÍ LIST EUROCLEAN IK 100CH Datum vydání: leden 2012 Datum revize: ------- 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikace výrobku: EUROCLEAN IK 100CH Číslo EEC: 203-313-2 Číslo CAS: 105-60-2 Číslo ES (EINECS): 613-069-00-2 Další názvy látky: - 1.2. Určená

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více