U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne v Modravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě"

Transkript

1 U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře účetní obecního úřadu a kuchyňky. K tomu ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo se společností Olstav, s.r.o., se sídlem Olbramovice Ves 80, Votice, IČ: a účetní obecního úřadu Pavlíně Kučerové zajistit vybavení kanceláře nábytkem. 2) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje na základě vyhodnocení nabídek provedení dostavby RD s hospodářským objektem na pozemku p.č. 1172/1 v k.ú. Filipova Huť. K tomu ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo se společností Rynostav, s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Kalichem 385, Sušice s tím, že starosta obce za účasti JUDr. Tomáše Samka upraví znění smlouvy o dílo tak, aby obsahovala možnost úpravy nabídkové ceny. Cena díla nepřekročí částku 1, ,-Kč. 3) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje na základě vyhodnocení nabídek provedení rekonstrukce stavby bývalé stanice policie České republiky na Modravě, kterou má obec Modrava pronajatu od Správy NP a CHKO Šumava. K tomu ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo se společností SUK stavby s.r.o., IČ: , se sídlem Radostice 2, Hlavňovice, s cenou díla ve výši 1, ,-Kč bez DPH. 4) Zastupitelstvo Obce Modrava schvaluje přistoupení Obce Modrava k projektu Internetizace západní Šumavy prostřednictvím Mikroregionu Šumava západ, který podal žádost o spolufinancování projektu z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Zastupitelstvo Obce Modrava prohlašuje, že Obec Modrava má zajištěné dostatečné finanční prostředky k profinancování projektu Internetizace západní Šumavy v plném rozsahu svého podílu na projektu ve výši ,--, tj ,-- Kč (včetně 20 % DPH) a ke spolufinancování vlastního podílu ve výši ,--, tj ,-- Kč (včetně 20% DPH). Zastupitelstvo Obce Modrava prohlašuje, že odpovídá za projekt Internetizace západní Šumavy v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj ,-- Kč. Zastupitelstvo Obce Modrava se zavazuje, že v případě porušení dotačních podmínek Obcí Modrava a zkrácení, či úplném odebrání dotací z tohoto důvodu, 1

2 převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet Mikroregionu Šumava západ. Zastupitelstvo Obce Modrava pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Obcí Modrava a Mikroregionem Šumava západ, která je přílohou tohoto usnesení, o zpětném převodu vyplacených dotací z účtu obce na účet mikroregionu, v případě porušení dotačních podmínek obcí a krácení, či odebrání dotací. Bod e) usnesení má odkladnou podmínku do schválení poskytnutí dotace MV (Monitorovacím výborem). 5) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci na zvelebení obce Modrava, uzavřenou mezi panem Zděňkem Bakalou bytem v ČR Modrava č.p. 14 a Obcí Modrava, kterou pan Zdeněk Bakala poskytuje obci Modrava částku ,- Kč a to jako příspěvek využitelný výlučně za účelem rozvoje obce Modrava. Znění smlouvy ze dne je přílohou usnesení. 6) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování účetního a daňového poradenství s daňovým poradcem DaKan, s.r.o. IČ: , se sídlem Pod Dubovkou 198/9, Plzeň zastoupenou ing. Davidem Vičarem, jednatelem společnosti. Návrh smlouvy je přílohou usnesení. 7) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi společností Z-holding a.s. IČ: se sídlem Kollárova 1229, Veselí nad Moravou a Obcí Modrava na pronájem garáže v objektu autobusových garáží v budově č.p. 2 na parcele č. 311/1 v k.ú. Filipova Huť za měsíční nájemné ve výši 1.306,- Kč bez DPH. Smlouva je přílohou usnesení. 8) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) č společností ČEZ Distribuce, a.s. se smluvním podílem na nákladech za připojení k distribuční soustavě ve výši ,- Kč. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 2

3 9) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) č společností ČEZ Distribuce, a.s. se smluvním podílem na nákladech za připojení k distribuční soustavě ve výši ,- Kč. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 10) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_ Etapa přeložka VN,TS s podílem nákladů ,- Kč, smlouva č. Z_S24_12_ etapa přeložka VN, TS s podílem nákladů ,- Kč, smlouva č. Z_S24_12_ etapa přeložka VN, TS s podílem nákladů ,- Kč, smlouva č. Z_S24_12_ etapa přeložka VN, TS s podílem nákladů ,- Kč se společností ČEZ Distribuce, a.s. Návrhy smluv jsou přílohou tohoto usnesení. 11) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společnosti Allowance s.r.o., Korunní 810/104, Praha 10 Vinohrady IČ: , ve věci přípravy, podání, administrace a řízení projektu Vodovod a ČOV Modrava. Návrh mandátní smlouvy včetně udělené plné moci je přílohou usnesení. Cena služeb popsaných v mandátní smlouvě činí celkem ,-Kč bez DPH s tím, že cena za zajištění investičního dozoru bude činit částku ,-Kč bez DPH/ měsíc. 12) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy číslo IE /VB/01 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži parcely č. 302/2 v k.ú. Horská Kvilda a pozemku 1207/4 dle PK v k.ú. Filipova Huť se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem bude zřízení budoucího věcného břemene vedení a umístění vedení VN přes parcely č. 302/2 v k.ú. Horská Kvilda a pozemku 1207/4 dle PK v k.ú. Filipova Huť za náhradu ve výši ,-Kč + DPH. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 13) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy číslo IV /VB1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži parcely č. 1402/1 v k.ú. Filipova Huť se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem bude zřízení budoucího věcného břemene vedení a umístění vedení NN přes pozemek 1402/1 v k.ú. Filipova Huť za náhradu ve výši 1.200,-Kč + DPH. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 3

4 14) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že předmětem podnikání nově zakládané společnosti s ručením omezeným Služby Modrava, s.r.o., o jejímž založení bylo rozhodnuto usnesením ZO č. 5 na zasedání konaném dne , budou oproti uvedenému usnesení ZO následující činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. provádění staveb, jejich změn a odstraňování podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady hostinská činnost činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence průvodcovská činnost horská zemědělská výroba včetně hospodaření na vodních plochách ( 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb. v platném znění) 15) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu Obce Modrava pro rok 2011 s tím, že nedochází ke změně objemu rozpočtu na straně příjmů, ani na straně výdajů. Podrobný rozpis jednotlivých dílčích položek je přílohou tohoto usnesení. 16) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Projekt EL, s.r.o., IČ: , se sídlem Masarykova 436, Klatovy o umístění energetického zařízení pro stavbu Modrava 6.etapa přeložka VN, TS na pozemky p.č. 1206/2 a 1207/2 v k.ú. Filipova Huť nový zemní kabel 22 kv (VN) a na pozemek p.č. 1207/4 nový zemní kabel 22 kv a kioskovou trafostanici. Smlouva o umístění energetického zařízení včetně situace je přílohou zápisu. 17) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí informaci starosty obce Modrava o podání žaloby na společnost Václav Král, provádění staveb s.r.o., IČ: , se sídlem Stachy 76, Stachy a zároveň souhlasí s úhradou poplatku za rozhodčí řízení ve výši ,- Kč ve prospěch Rozhodčího soudu. 4

5 18) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje s účinností od Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím a ukládá účetní obecního úřadu jeho zveřejnění na webu obce Modrava. Sazebník tvoří přílohu usnesení. 19) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje ceník pro výrobu palivového dřeva v rozsahu: - výroba 1 sprm štípaného dřeva cm 730,- Kč/sprm vč. DPH, - výroba 1 prm štípaného dřeva cm vlastní dodávka - 300,- Kč/prm vč. DPH, - úhrada za dopravu: do 10 km zdarma, nad 10 km dle schválených ceníků za služby strojních zařízení. Ceník je přílohou usnesení. 20) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje s účinností od sazebník za pronájem konferenčního sálu ve spolkovém domě: - 800,- Kč/ hod za pronájem sálu bez elektronického vybavení, ,- Kč/ hod za pronájem sálu s elektronickým vybavením, - maximální výše celodenního nájmu 5.000,- Kč. 21) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje manuál jednotného grafického stylu obce Modrava vypracovaného společností Studio Najbrt, s.r.o. 22) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje aktivity a náklady na marketing obce Modrava pro rok 2011 v rozsahu: Web Modravy - předpokládaná cena za grafické práce ,- Kč, Panel ubytovatelůpředpokládaná cena za grafické práce ,- Kč, Leták ubytovatelů - předpokládaná cena za grafické práce 0,- Kč, Pilot před informační středisko - předpokládaná cena za grafické práce 6.000,- Kč, Guide aplikace pro iphonepředpokládaná cena za programátorské práce ,- Kč, Nový obal knihy Ze světa lesních samot - předpokládaná cena za grafické práce 3.000,- Kč, Polepy vozidel - cena nepřesáhne ,- Kč, Razítka - cena dle obvyklého dodavatele obce Modrava, Propisky, zápalky, pohledy - cena bude upřesněna. Hlasováno: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:1 (p. Pavlíková) 5

6 23) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že pověřuje starostu obce a právního zástupce obce prověřením a přípravou právních kroků směřujících ke sjednání nápravy při vymezení zónace NP Šumava ve vztahu k území obce a dále přípravou právních kroků směřujících k sanaci škod, které jsou nečinností MŽP obci způsobeny. 24) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo o vyslání hlavní účetní obce Pavlíny Kučerové na placený jednoletý kurz Podvojné účetnictví pro územní samosprávné celky za cenu ,- Kč. K tomu bude s paní Pavlínou Kučerovou uzavřena závazková smlouva s obcí Modrava. 25) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout garáž č. 1 v budově čp. 63 v Modravě. Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 Samek v.r. zapisovatel Pavlíková v.r., Korčák v.r. ověřovatelé Schubert v.r. starosta 6

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více