Jak postupovat při hlášení pojistné události

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak postupovat při hlášení pojistné události"

Transkript

1 Jak postupovat při hlášení pojistné události I. JAK POSTUPOVAT BEZPROSTŘEDNĚ PO VZNIKU ŠKODY... 2 I.1. Škoda na vozidle... 2 I.2. Škoda na majetku... 2 II. STRUČNÝ POPIS POSTUPU HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI... 2 II.1. Telefonicky... 2 II.2. On-line na webu... 2 II.3. Písemně... 3 III. DOKLADY POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI... 3 III.1. Škoda na vozidle... 3 III.2. Škoda uplatňovaná z jiného majetkového pojištění než pojištění vozidla (rodinné domky a domácnosti, odpovědnost)... 3 IV. KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ PODKLADŮ... 4 IV.1. Adresu... 4 IV.2. y... 4 IV.3. Fax... 4 V. PROVEDENÍ PROHLÍDKY POŠKOZENÉ VĚCI... 5 VI. NÁHRADNÍ VOZIDLO... 5 VI.1. Informace pro poškozeného... 5 VI.2. Postup poškozeného... 6 VII. SMLUVNÍ SERVISY... 9 VIII. AUTOMOBILOVÁ SKLA... 9 IX. VYČÍSLENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ... 9 X. KVALITA SLUŽEB - OBLAST LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ... 9

2 I. JAK POSTUPOVAT BEZPROSTŘEDNĚ PO VZNIKU ŠKODY I.1. Škoda na vozidle Při škodě na vozidle je vhodné postupovat podle desatera uvedeného na formuláři: Záznam o dopravní nehodě I.2. Škoda na majetku V případě vzniku škody: zabezpečte poškozenou věc nebo nemovitost tak aby nedocházelo k ohrožení zdraví, životního prostředí a aby se rozsah škody dále nezvětšoval (například provizorní zakrytí pojištěné věci a tím zabránění jejímu dalšímu promoknutí vodou, odklizení bahna po povodni), oznamte vznik škody policii v případě, že ke škodě došlo protiprávním činem, oznamte vznik škody hasičům v případě vzniku požáru. Poté neprodleně nahlaste pojistnou událost pojišťovně. II. STRUČNÝ POPIS POSTUPU HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI Pojistnou událost lze nahlásit: II.1. Telefonicky Na bezplatné klientské lince , kde s vámi operátor sepíše hlášení pojistné události. Na této lince můžete rovněž obdržet všechny potřebné užitečné informace: jak postupovat při hlášení pojistné události a jaké doklady bude třeba doložit, informace o již nahlášené pojistné události. Výhody telefonického způsobu hlášení: ihned při hlášení Vám sdělíme číslo, pod kterým bude škoda zaevidovaná, ihned při hlášení obdržíte informační sms s evidenčním číslem škody, obratem Vám zašleme seznam podkladů potřebných k vyřízení standardní škody (dopisem nebo ovou zprávou, v případě, že jste při hlášení uvedli) budeme Vás informovat o dalším postupu (informace o prohlídce vzniklého poškození technikem likvidace a podobně). II.2. On-line na webu Pomocí on-line formuláře umístěného v aplikaci Klient on-line na následujícím odkaze - https://app.csobpoj.cz/portalweb/portal. Do aplikace Klient on-line je třeba se nejprve zaregistrovat a teprve poté otevřít a vyplnit formulář pro hlášení škody.

3 Výhody on-line hlášení: ihned po nahlášení obdržíte evidenční číslo škody, ihned po vyplnění formuláře můžete přiložit přílohy (fotografie poškození, pořizovacích dokladů, technického průkazu od vozidla), následně budete moci zjistit stav pojistné události opět on-line, obdržíte žádost o podklady potřebné k vyřízení škody dopisem nebo e- mailem (v případě, že je při hlášení uveden), budete moci přiložit další přílohy (například fakturu za opravu). II.3. Písemně Písemně prostřednictvím tištěných formulářů. Tištěné formuláře jsou k dispozici v aplikaci Klient on-line https://app.csobpoj.cz/portalweb/portal v části hlášení škodní události. Pro využití těchto formulářů je nutné se zaregistrovat v aplikaci Klient on-line. Formuláře je třeba vytisknout a vyplněné doručit na kontaktní adresu, viz. Část III Kontakt pro zasílání podkladů. Tento způsob hlášení je z možných nabízených způsobů nejméně operativní. III. DOKLADY POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI III.1. Škoda na vozidle záznam o dopravní nehodě (pokud škodu nešetřila policie), kopie velkého technického průkazu, číslo bankovního účtu, na které má být zasláno pojistné plnění, faktura za opravu, plná moc v případě, že požadujete zaslat pojistné plnění přímo na servis. Plná moc k nahlášení a vyřizování pojistné události v případě, že Vás bude zastupovat při vyřizování pojistné události někdo jiný (např. servis, makléř, ) Škoda uplatňovaná z povinného ručení viníka: kromě výše uvedeného je nutné, aby škodu nahlásil také viník dopravní nehody. Škoda způsobená protiprávním jednáním pachatele (odcizením vozidla nebo jeho části, poškození vandalem): kromě výše uvedeného je třeba předložit policejní relaci (protokol o ohledání místa činu). O tom, jaké konkrétní potřebné doklady budou k likvidaci škody potřeba, Vás bude informovat pracovník Kontaktního centra likvidací. III.2. Škoda uplatňovaná z jiného majetkového pojištění než pojištění vozidla (rodinné domky a domácnosti, odpovědnost) doklady prokazující vlastnictví poškozené věci,

4 doklady prokazující výši škody (stáří, typ a cena poškozených věcí), náklady na opravu - faktury, nabídky, rozpočet, číslo bankovního účtu, kam má být pojistné plnění zasláno (možno i na účet firmy, která provedla opravu - v tom případě je nutná plná moc), protokol o ohledání místa činu vyšetřujícími orgány (hasiči, policie), pokud došlo k požáru nebo byla škoda působena trestným činem (vandal, odcizení). Při uplatňování nároku na škodu z odpovědnosti dále: písemné uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným proti pojištěnému s uvedením rozsahu, odpovědnost). vyjádření pojištěného ke vzniku škody (příčina, v čem spatřuje svoji O tom, jaké konkrétní potřebné doklady budou k likvidaci škody potřeba, Vás bude informovat pracovník Kontaktního centra likvidací. IV. KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ PODKLADŮ Veškeré podklady k pojistným událostem zasílejte na: IV.1. Adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Likvidace pojistných událostí NP Masarykovo náměstí 1458 IV.2. y - pro havarijní pojištění - pro povinné ručení - pro pojištění podnikatelských rizik mimo havarijního pojištění - pro pojištění rodinných domků a domácností pro cestovní pojištění IV.3. Fax

5 V. PROVEDENÍ PROHLÍDKY POŠKOZENÉ VĚCI O nutnosti prohlídky poškozené věci rozhoduje operátor klientského centra nebo pracovník pověřený vyřízením Vaší pojistné události. Prohlídka bude provedena nejpozději do tří pracovních dnů od nahlášení popř. dle Vašich časových možností. Ve věci jejího provedení bude Vás (nebo Vámi pověřenou osobu) nejpozději druhý den po hlášení škody kontaktovat technik likvidace. V případě, že využijete služeb smluvního servisu ČSOB Pojišťovny, bude prohlídka zajištěna tímto servisem. Seznam smluvních servisů je uveden na následujícím odkaze Před provedením prohlídky prosím neměňte stav poškozené věci s výjimkou případů, kdy je třeba zabránit zvětšování rozsahu pojistné události a kdy je to nutné z bezpečnostních nebo hygienických důvodů. V těchto případech si Vás dovolujeme požádat o fotografické zdokumentování poškození. VI. VI.1. NÁHRADNÍ VOZIDLO Informace pro poškozeného Poškozený má nárok na zapůjčení náhradního vozidla pokud je to účelné, náhradní vozidlo potřebuje a nemá k dispozici jiné vlastní vozidlo. ČSOB Pojišťovna hradí náklady za zapůjčení náhradního vozidla odpovídající vozidlu poškozenému (stejná třída vozu) a to tehdy, pokud tyto náklady byly vynaloženy nutně a účelně a v příčinné souvislosti se škodnou událostí. Příčinná souvislost je dána pouze tehdy, jestliže škodná událost skutečně způsobila škodu, o jejíž náhradu se jedná. Za nutně a účelně vynaložené náklady lze považovat takové náklady, kdy náhradní vozidlo bylo zapůjčeno po nezbytnou dobu a za ceny v místě a čase obvyklé. Obvyklými cenami rozumíme takové, které jsou v daném místě a čase srovnatelné s cenami v běžných komerčních autopůjčovnách zaměřených na tuzemskou klientelu. Účelnost zapůjčení náhradního vozidla se posuzuje zejména z pohledu efektivnosti. Pokud by si poškozený půjčil vozidlo na 10 dnů a využil ho jen na jednu cestu za celou dobu půjčení a ujel například 40 km, je náklad za náhradní vozidlo neefektivní. Pojišťovna by v tomto případě proplatila náklady na taxi. Upozorňujeme na odpočet nákladů, které by poškozený vynaložil při provozu vlastního vozidla. Například v případě zapůjčení náhradního vozidla Škoda Fabia činí tyto náklady přibližně 2,10 Kč / km. Odpočet tzv. pevných nákladů neprovádíme, pokud si poškozený zapůjčí vozidlo nižší kategorie, než poškozené vozidlo (za předpokladu, že půjčovné odpovídá dané kategorii náhradního vozidla) a nebo pokud si zapůjčí vozidlo u našich smluvních servisů nebo smluvního partnera Auto ŠTANGL: V případě použití náhradního vozidla se vždy informujte na cenu. Pojišťovna uhradí půjčovné do výše OBVYKLÉ CENY uvedené v ceníku (uveden dále).

6 VI.2. Postup poškozeného Detailní postup při zapůjčení náhradního vozidla: VI.2.1. Telefonický kontakt Při zapůjčení náhradního vozidla nás vždy neprodleně informujte na telefonu VI.2.2. Kategorie vozu Poškozený si může zapůjčit pouze vozidlo stejné nebo nižší kategorie. VI.2.3. Doba zapůjčení Oprava vozidla Půjčovné se hradí po dobu nezbytnou k opravě poškozeného vozidla odpovídající časovým normám výrobce vozidla a obvyklé době k dodání náhradních dílů. Informujte se proto, zda má servis k opravě volnou kapacitu Totální škoda na vozidle V případě totální ekonomické škody na vozidle (náklady na opravu jsou vyšší než hodnota vozidla) se náhradní vozidlo hradí do výplaty pojistného plnění a maximálně za dobu nezbytně nutnou na pořízení srovnatelného vozidla na tuzemském trhu, maximálně však po dobu 30 dnů. VI.2.4. Doklady potřebné k uplatnění nároku na půjčovné TP zapůjčeného vozidla, faktura za zapůjčení vozidla, doklad o zaplacení faktury, předávací protokoly a smlouva VI.2.5. Účelnost V případě minimálního využití zapůjčeného vozidla bude posuzována účelnost zapůjčení. (Účelné může v takovém případě být využití TAXI nebo MHD)

7 VI.2.6. Limity denních sazeb půjčovného Třída vozidla Malé vozy Přehled limitních denních sazeb půjčovného Doba půjčovného Vozidlo do 10-ti dnů nad 10 dnů Citroën C1, Dacia Logan, Fiat Panda, Ford Ka + Fusion + Fiesta, Hyundai Atos + i10 + i20 + Getz, Chevrolet Spark, Honda Jazz, Kia Rio + Picanto, Nissan Micra, Opel Agila + Corsa, Peugeot , Renault Twingo + Clio + Thalia, Suzuki Swift, Škoda Fabia, Toyota Aygo + Yaris, VW Lupo + Polo Nižší střední * Alfa Romeo 147, Audi A3, BMW 1, Citroen C4, Ford Focus, Honda Civic, Hyundai i30, Kia Cee d, MB A, Mazda 3, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Mégane, Škoda Octavia Tour + Roomster, Toyota Auris + Corolla, VW Golf Střední * Audi A4, BMW 3, Citroën C5, Ford Mondeo, Honda Accord, Hyundai Sonata, MB C, Mazda 6, Mitsubishi Lancer, Opel Vectra, Peugeot 407, Renault Laguna, Seat Leon, Škoda Octavia, Toyota Avensis, Volvo S40, VW Jetta Vyšší střední * Alfa romeo 159, Audi A5 + A6, BMW 5, Citroën C6, Honda Legend, Hyundai Grandeur, Kia Magentis, MB E, Nissan Maxima, Opel Insignia, Peugeot 607, Škoda Superb, Volvo S60, VW Passat Luxusní MPV malá Audi A8, BMW 7, Honda Legend, MB S, Volvo S80, VW Phaeton Citroën C4 Picasso + Xsara Picasso, Fiat Dobló, Ford C-Max, Hyundai Matrix, Kia Carens, Opel Meriva, Peugeot 3008, Renault Scenic, Seat Altea, Toyota Verso, MPV velká Citroën C8, Ford S-Max + Galaxy, Kia Carnival, Mazda 5,Peugeot , Renault Espace, Seat Alhambra, VW Touran + Sharan

8 SUV malá * Audi Q5, BMW X3, Ford Kuga, Hyundai Tucson + ix35, Kia Sportage, Nissan Qashqai + X-Trail, Opel Antara, Peugeot 4007, Renault Koleos,Suzuki Vitara, Volvo XC SUV velká * Fiat Sedici, Nissan Qashqai + Juke, Škoda Yeti, VW Tiguan Audi Q7, BMW X5 + X6, Citroën C-Crosser, Hyundai SantaFe + ix55, Land Rover Freelander + Discovery, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-7, MB GL, Nissan Murano, VW Touareg, Volvo XC Off road + Pick Up Land Rover Defender, Mitsubishi L200 + Pajero, Nissan Pathfinder + Navara + Patrol, Toyota Land Cruiser + Hilux, MB G Užitkové malé Dacia Logan MCV, Citroën Berlingo, Fiat Fiorino + Scudo, Opel Combo, Peugeot Partner, Renault Kangoo, VW Caddy Užitkové velké Citroën Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, MB Sprinter, Opel Movano + Vivaro, Peugeot Boxer, Renault Master, VW Transporter * U prémiových značek ( Alfa Romeo, Audi, BMW, Land Rover, Mercedes Benz, Volvo) lze akceptovat navýšení denního půjčovného v dané třídě o 25%. Sportovní vozy a kabriolety budou posuzovány individuálně. U poškozených vozidel starších 6 let budou uznávány sazby o 20% nižší nebo uhradíme půjčovné vozidla o třídu nižší kategorie. U variant kombi budou uznávány sazby s navýšením 10%. Půjčovné účtované naším smluvním partnerem Auto Štangl Ceník AUTO ŠTANGL a.s. VI.2.7. Kontakty na smluvní komerční autopůjčovny Kontakty na smluvní autopůjčovny najdete na následujícím odkazu

9 VII. SMLUVNÍ SERVISY Realizace opravy poškozeného vozidla ve smluvním servise ČSOB Pojišťovny má následující výhody: - zrychlení služby, - servis za Vás vyřídí veškerou komunikaci s pojišťovnou (na základě plné moci), - nebudete muset při převzetí vozidla z opravy kromě spoluúčasti nic platit, - v případě škody hrazené z povinného ručení viníka Vám smluvní servis zapůjčí náhradní vozidlo za výhodných podmínek Seznam smluvních servisů: VIII. IX. AUTOMOBILOVÁ SKLA Škoda na skle vozidla musí být nejprve nahlášena na klientském centru ČSOB Pojišťovny klientská linka , odkud ihned předáváme požadavky firmě Autoglass. Ta provádí pro ČSOB Pojišťovnu prohlídky poškozených skel. Firma Autoglass je registrovaná jako samostatný likvidátor pojistných událostí dle zákona 37/2004 Sb. Má za povinnost kontaktovat klienta do dvou hodin od předání požadavku a domluvit s ním místo a termín prohlídky. VYČÍSLENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ Pojistné plnění za škody na vozidlech vyčíslujeme zpravidla do 3 pracovních dnů od doručení posledního vyžádaného podkladu. Upřednostňujeme požadavky na krycí dopisy (tento požadavek je třeba formulovat do u, kterým se zasílají podklady). Ty vyřizujeme v den doručení žádosti, nejpozději následující den. Krycím dopisem se rozumí potvrzení, které odešleme servisu po ukončení šetření pojistné události. Na základě krycího dopisu vydá servis klientovi opravené vozidlo. X. KVALITA SLUŽEB - OBLAST LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V měsíci dubnu 2009 proběhl v ČSOB Pojišťovně průzkum spokojenosti klientů s likvidací pojistných událostí. Byly hodnoceny následující oblasti spokojenosti klientů: způsob hlášení, dostupnost a kvalita informací, rychlost a kvalita provedení prohlídky, rychlost vyřízení pojistných událostí, výše pojistného plnění, úroveň komunikace pracovníků. ČSOB Pojišťovna obdržela výslednou známku 1,22, což je nadprůměrné hodnocení a řadí ČSOB Pojišťovnu na špičku trhu v ČR. V průzkumu byla kvalita služeb hodnocena známkami od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven POJISTI SI SVÉ AUTO Průvodce havarijním pojištěním Česká asociace pojišťoven Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Tel.: + 420 222 350 150, fax: + 420 221 413 400 E-mail: info@cap.cz,

Více

KNIHOVNIČKA OSOBNÍCH FINANCÍ JAK KOUPIT AUTOMOBIL. Pavel Novotný a kolektiv

KNIHOVNIČKA OSOBNÍCH FINANCÍ JAK KOUPIT AUTOMOBIL. Pavel Novotný a kolektiv KNIHOVNIČKA OSOBNÍCH FINANCÍ JAK KOUPIT AUTOMOBIL Pavel Novotný a kolektiv Obsah: Užitné vlastnosti 3 Rozdělení automobilů 3 Barva automobilu 4 Auto a pohodlí 5 Provozní náklady automobilu 7 Spolehlivost

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

PRAHA BRNO. Otevřeno denně. Editorial. Obsah. Sídlo firmy: Vinohradská 174/1597, 130 00 Praha 3 www.autoesa.cz, info@autoesa.cz

PRAHA BRNO. Otevřeno denně. Editorial. Obsah. Sídlo firmy: Vinohradská 174/1597, 130 00 Praha 3 www.autoesa.cz, info@autoesa.cz Editorial Vážení čtenáři, vítejte v Auto ESA, tedy zatím alespoň na stránkách tohoto magazínu. Naše společnost, jak je již mnoho let dobře známo, je založena na úzkém vztahu s klienty a fesionálních službách,

Více

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI 3. JAK A KDE OZNÁMIT ŠKODU POJIŠŤOVNĚ

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI 3. JAK A KDE OZNÁMIT ŠKODU POJIŠŤOVNĚ Soubor dokumentů k pojištění vozidel www.koop.cz Vítejte v Kooperativě platné od 1. ledna 2014 Vážená paní, vážený pane, předvídat budoucnost nikdo neumí a nikdo ji nemá úplně ve vlastních rukou. Rozumný,

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) 99.60.10.00 10.2010 verze

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Článek 1 1. Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČ: 45272956,

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01)

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete s Vaším pojištěním plně

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2012/05)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2012/05) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla () Obsah: A)

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Pojištění a asistence

Pojištění a asistence Pojištění a asistence 1 Pojištění a asistence ke kreditním kartám Vaše kreditní karta Vám jako další benefit nabízí atraktivní pojištění a asistenci v různých životních situacích. Přehled pojištění a

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Informace o pojištění ŠkoFIN Asistent

Informace o pojištění ŠkoFIN Asistent Informace o pojištění ŠkoFIN Asistent Rozsah pojištění ŠkoFIN Asistent ŠkoFIN Asistent zajišťuje podporu klientům ŠkoFINu v oblasti pojištění právní ochrany, administrativně-právní asistence a oblasti

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) I. Obecná část Článek

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více