OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU"

Transkript

1

2 OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.3 Připojení na technickou infrastrukturu B.4 Dopravní řešení. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana B.7 Ochrana obyvatelstva B.8 Zásady organizace výstavby

3 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby: b) místo stavby: p. č. 623/27, p. č. 623/28 k. ú. Kralupy nad Vltavou c) předmět dokumentace: společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): MATPRO s. r. o., Kladenská 497, Kralupy n. Vlt. A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): A.D.U. atelier s.r.o., IČ: , Součkova 951/14, Praha 6 Provozovna: Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: Ing. arch. Květuše Berková, autorizovaný architekt zapsaný v evidenci ČKA pod číslem c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. Ing. arch. Květuše Berková, autorizovaný architekt zapsaný v evidenci ČKA pod číslem Ing. Tomáš Šedina, autorizovaný inženýr zapsaný v evidenci ČKAIT pod číslem Ing. Miroslav Šmejkal, autorizovaný inženýr zapsaný v evidenci ČKAIT pod číslem Ing. Jindřich Matějka, autorizovaný inženýr zapsaný v evidenci ČKAIT pod číslem Ing. Jiří Miller, autorizovaný technik zapsaný v evidenci ČKAIT pod číslem Ing. Jiří Smička (VZT) Miroslav Šneider, autorizovaný technik zapsaný v evidenci ČKAIT pod číslem pan Jan Bozděch A.2 Seznam vstupních podkladů Prohlídka pozemku Snímek z katastrální mapy Studie (A.D.U. atelier s.r.o., 2014) A.3 Údaje o území a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území: p. č. 623/27, p. č. 623/28 k. ú. Kralupy nad Vltavou, zastavěné území obce b)dosavadní využití a zastavěnost území: nezastavěný pozemek v průmyslové zóně c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (pam. rezervace, pam. zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): ZPF d) údaje o odtokových poměrech: navrhovaná stavba nezmění odtokové poměry v území, pouze zpomalí vsakování dešťových vod e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování: navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: požadavky na využití území jsou dodrženy g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: požadavky dotčených orgánů budou splněny a zapracovány do dokumentace h) seznam výjimek a úlevových řešení: žádné

4 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: žádné j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): pozemky stavebníka č. 623/27, č. 623/28 k. ú. Kralupy nad Vltavou A.4 Údaje o stavbě a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: nová stavba b) účel užívání stavby: administrativní budova a skladovací hala c) trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): stavba není předmětem ochrany e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: byly dodrženy, investor nepožaduje bezbariérové řešení f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: byly splněny g) seznam výjimek a úlevových řešení: nejsou h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.): Administrativně skladovací areál - administrativní část, zastavěná plocha 144 m 2 - dílna 60 m 2 - skladovací hala 200 m 2 + příjem/výdej 68 m 2 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.): Dešťová voda ze střech objektu bude jímána v podzemních nádržích (s přepadem do vsakovacích galerií) a znovu užita k zálivce zeleně, dešťová voda ze zpevněných ploch bude vsakována na pozemku ve vsakovacích galeriích (více viz příslušná část PD), Předpokládaná roční spotřeba vody pro celý objekt činí cca 275 m 3. Předpokládaná maximální denní spotřeba vody objektu činí cca 1,1 m 3. Předpokládaná maximální okamžitá spotřeba vody objektu činí cca 1,0 l.s -1. Předpokládaný roční objem odpadních vod z objektu činí cca 275 m 3. Předpokládaný maximální denní objem odpadních vod z objektu činí cca 1,1 m 3. Maximální množství vypouštěných dešťových vod pro patnáctiminutovou špičku deště 217 l/s.ha pro vsakovací galerii č.1 činí 19,2 l/s. Maximální množství vypouštěných dešťových vod pro patnáctiminutovou špičku deště 217 l/s.ha pro vsakovací galerii č.2 činí 14,3 l/s. Celková spotřeba plynu kotle pro vytápění objektu je cca 6500 m 3 /rok. Instalovaný příkon budovy - kanceláře 5,0kW - osvětlení 5,0kW - dílna 17,0kW - svářečka 35,0kVA - chlazení 6,0kW - drobná zařízení 2,0kW celkem 65,0kW Celkový maximální soudobý příkon nových zařízení bude cca 40kW = cca 80A. Celá spotřeba bude kryta z nového přívodu elektrické energie. Na hranici pozemku je umístěný vyzděný sloupek s pojistkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem. Pro budovu bude osazeno jištění B80A/3. Předpokládané množství produkovaných odpadů: papír (kartony) 2,14 t, plasty 36,2 kg, palety 4,5 t; vše tříděno a recyklováno Produkované emise: automobily, vysokozdvižný vozík, plynový kotel, klimatizační jednotky Navrhovaná stavba je dle PENB třídy C.

5 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): zahájení 09/2015, dokončení 12/2017 k) orientační náklady stavby: 10 mil. Kč A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení SO1: administrativní budova a skladovací hala SO2: komunikace a zpevněné plochy

6 B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku: rovinný pozemek na okraji obce b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): Inženýrskogeologický průzkum, Hydrogeologický průzkum (ověření podmínek vsakování dešťových vod), oba K+K průzkum s.r.o., 2015; podle průzkumů je pozemek vhodný pro plošné založení objektů i jako podloží komunikací, je dostatečně vhodný pro cílené zasakování dešťových vod Základová spára bude posouzena statikem před betonáží základů. Navržené řešení stavby je dostatečné pro střední radonový index c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: nevyskytují se d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: nevyskytují se e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: Stavba ani plánovaný provoz nebudou mít negativní vliv na své okolí. Předpokládá se průjezd max. 10 osobních automobilů a dvou dodávek denně a dvou kamiónů týdně. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry, pouze zpomalí však dešťových vod. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: nejsou g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): pozemek je chráněn ZPF, bude třeba jej vyjmout h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu): přístup na pozemek je zajištěn po stávající soukromé komunikaci (vlastník MONTAKO a.s.); Bude vytvořen nový vjezd a výjezd (viz situace). Přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny jsou stávající, v blízkosti se nachází požární hydrant. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: nejsou B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Administrativně skladovací areál - administrativní část, zastavěná plocha 144 m 2 - dílna 60 m 2 - skladovací hala 200 m 2 + příjem/výdej 68 m 2 Geodetické určení objektu Výchozí úroveň ±0,000 = 178,80 m n. m. Bpv byla určena jako 1. nadzemní podlaží objektu. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení Stavební pozemek se nachází v průmyslové zóně na pravém břehu řeky. Je rovinný, přibližně obdélníkového tvaru, přístupný po své delší (severovýchodní) straně. Budova bude situována k jihozápadnímu okraji pozemku, severozápadní konec areálu bude vyhrazen parkování osobních automobilů, ve východním rohu bude manipulační prostor pro nákladní dopravu. Zbylé plochy budou osázeny zelení s převážně izolační funkcí. b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Samotná budova se skládá z administrativní části, dílny a skladovací haly. V 1. NP administrativní budovy se kromě hlavního vstupu nachází vzorkovna s prodejnou, 3 kanceláře pro celkem 5 pracovníků, šatna pro zaměstnance a WC. Ve 2. NP pak 2 kanceláře (pro dalších 5 pracovníků), zasedací místnost, denní místnost s kuchyňkou, archiv a hygienické zázemí. Ze zasedací a denní místnosti je možné vstoupit na terasu na střeše dílny. Administrativní část je výškovou i výtvarnou dominantou celého areálu. Jedná se o dvoupodlažní plochostropý objekt, na kterém vynikají pásová rohová okna. Povrchová úprava bude pravděpodobně světle šedá omítka doplněná žlutými akcenty v podobě markýzy nad vstupem a rámů některých oken. Aby

7 se zabránilo přehřívání místností, budou okna na jižní straně doplněna venkovními screenovými roletami nebo žaluziemi. Hmota skladovací haly přiléhá k administrativní budově z jihovýchodu a je s ní komunikačně propojena. Tato hala je uvnitř rozdělena na dvě části prostor pro příjem/výdej, kudy bude procházet veškeré uskladněné zboží a materiál, a vlastní skladovací prostor s užitnou plochou 200 m 2 a světlou výškou 4,5 m. Denní světlo zde budou zajišťovat pásová okna pod stropem a svislá okna na konci každé uličky mezi regály. Podél severovýchodní strany haly probíhá zásobovací rampa. Plášť haly bude tvořen systémovými ohnivzdornými horizontálními panely šedočerné barvy s přiznanými spárami. Markýza nad zásobovací rampou bude barevně korespondovat s markýzou nad hlavním vchodem. Poslední částí je dílna pro drobné úpravy prodávaných výrobků. Dílna má přímé spojení se šatnou a s příjmem/výdejem. Na její střeše se nachází výše zmíněná terasa, která také tvoří rezervu pro případné rozšíření administrativní části. Část prostoru dílny bude vyčleněna pro serverovnu. Dostatek denního světla v dílně zajistí pásové okno po celé délce jihozápadní fasády. Vnější povrchová úprava bude omítka v tmavším odstínu než na administrativní části. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Nevyskytují se žádné technologie výroby, hlavní činností je skladování a prodej výrobků, případně drobné zámečnické úpravy. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: Jedná se o objekt soukromého investora, který nepožaduje bezbariérové řešení, nicméně přízemí objektu umožňuje užívání osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: Navržená stavba umožňuje bezpečné užívání. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení b) konstrukční a materiálové řešení c) mechanická odolnost a stabilita Je řešeno v samostatné části dokumentace. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení Objekt bude napojen na veřejné rozvody vody, kanalizace, plynu a elektro. Dešťové vody budou likvidovány vsakováním na pozemku, částečně jímány a používány k zálivce zeleně. Vytápění bude zajištěno pomocí plynového kondenzačního kotle. Po úvaze bylo navrženo i chlazení kanceláří. b) výčet technických a technologických zařízení Seznam strojů v dílně (obecný název stroje/výkon v kw) Oběhová bruska/0,85 Dvoukotoučová bruska/0,45 Pásová pila/0,37 Soustruh univerzální/0,55 Tabulové nůžky/3 Hydraulický děrovací a střihací stroj/3 Stojanová vrtačka/0,55 Univerzální frézka/0,75 Odporová svářečka/35 kva Oběhový chladící agregát/0,35 Svářečka oblouková/0,2 Nabíječka pro ještěrku/2,9

8 Vrtačka ruční/0,63 Horkovzdušná pistole/1,6 Bruska úhlová/1,05 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení a) až j) Je řešeno v samostatné části dokumentace. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení, Konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. b) posouzení využití alternativních zdrojů energií O využití alternativních zdrojů energie investor v tuto chvíli neuvažuje. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) Hygienické parametry stavby odpovídají platným předpisům. Větrání je umožněno přirozeně pomocí oken, šatny a hygienická zařízení budou opatřena ventilátory (viz část VZT dokumentace). Osvětlení pobytových místností bude přirozené pomocí denního světla. Všechny místnosti budou vytápěny na požadované hodnoty. Během stavby bude zajištěno dodržování příslušných hygienických limitů (hluk, prašnost, vibrace). B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží Je navržena ochrana před střední hodnotou radonového indexu. b) ochrana před bludnými proudy, c) ochrana před technickou seizmicitou, d) ochrana před hlukem, e) protipovodňová opatření Stavba se vyskytuje v blízkosti povodňové zóny, proto byla (nejen) s ohledem na tuto skutečnost zvolena vyšší úroveň podlahy 1.np f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) Stavba nevyžaduje další zvláštní opatření. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury, b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Objekt bude napojen na rozvody vody, kanalizace, plynu a elektřiny stávajícími přípojkami. Přípojky jsou ukončeny při severní hranici pozemku. Požární hydrant se nachází v komunikaci v blízkosti pozemku. B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení, b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, c) doprava v klidu, d) pěší a cyklistické stezky Přístup na pozemek je zajištěn po stávající soukromé komunikaci (vlastník MONTAKO a.s.); vjezd a výjezd z pozemku jsou předmětem ÚR. Pohyb kamionů bude jednosměrný, na pozemek vjedou prvními vraty, zacouvají k nakládací rampě a po vyložení/naložení zboží opustí areál druhou branou. Na pozemku je navrženo 16 parkovacích míst pro osobní automobily (firemní, zaměstnance i návštěvníky). B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy,

9 b) použité vegetační prvky, c) biotechnická opatření Jedná se o rovinný pozemek, terénní úpravy spočívají pouze ve vytvarování výkopku kolem budovy v místě vstupu (zvýšená úroveň přízemí). B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, Výstavba ani provoz objektu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí, nejde o výrobní budovu, nebude zde nakládáno s nebezpečnými látkami. Všechny odpady budou odváženy a řádně likvidovány. Stavba nebude během svého provozu zdrojem hluku ani vibrací, v průběhu stavby bude zajištěno dodržování příslušných hygienických limitů. b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: stavba nemá vliv c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: není d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: nebyly stanoveny podmínky e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: nevyskytují se B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva Navrhovaná stavba nemá požadavky na ochranu obyvatelstva. B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění b) odvodnění staveniště c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Veškerá výkopová zemina bude použita k zásypu dutiny pod podlahou 1.NP a k vytvarování terénu kolem zvýšeného přízemí budovy. i) ochrana životního prostředí při výstavbě j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb l) zásady pro dopravně inženýrské opatření m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Před započetím výstavby bude vytyčena vlastnická hranice. Staveniště bude zřízeno na pozemku stavby. Zásobování stavby vodou a elektřinou bude zajištěno ze stávajících přípojek. Zařízení kanceláře pro vedení stavby bude řešeno v rámci stavby. Bude zajištěn dostatečný počet kontejnerů na případnou suť včetně odvozu a poplatku za sklápění i uložení, vzniklou suť je třeba podle místních předpisů vytřídit a odvézt. Během celé doby stavby bude fungovat zodpovědný stavbyvedoucí, který bude neustále přítomen na staveništi. Stavbyvedoucí musí prokázat kvalifikaci v oboru a uvede se jmenovitě. Totéž platí také pro jeho zástupce. Výměna stavbyvedoucího smí proběhnout jen na základě písemné žádosti a se souhlasem investora. Stavbyvedoucí vede stavební deník, který bude kdykoli k nahlédnutí pro zástupce investora a pro projektanta.

10 Plán kontrolních prohlídek stavby: 1. výkopové práce 2. hrubá stavba 3. dokončovací práce Zajištění bezpečnosti práce a péče o zdraví: Stavební řešení a technologické postupy jsou navrženy v souladu s platnými normami, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a pro provoz Vyhláška č.48/1982 Sb. Další normy a předpisy jsou ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. Na pracovišti bude zajištěno bezpečné a hygienicky nezávadné prostředí. Zahraniční zařízení použitá při stavbě budou mít atest pro provoz v ČR. Všeobecně - podání veškerých důkazů o kvalitě a shodě použitých materiálů - kompletní vedení stavby - koordinace termínů s úpravou médií - podání veškerých úředních potvrzení, např. převzetí hrubé stavby atd. až k úřednímu potvrzení dokončení a převzetí stavby, případně potvrzení o odstranění vad - hrubý a konečný úklid stavby - pro veškerý materiál (hrubá stavba a dokončovací práce) se předloží vzorky nebo alternativy. Tyto se přezkoumají investorem a architektem a potom se schválí. Schválení se provede písemnou formou (zápisem do stavebního deníku) - zásadně se budou používat jen látky bez vady a škodlivin (předloží se potvrzení o přípustnosti, shodě a atesty) V Kralupech nad Vltavou, dne Ing. arch. Květuše Berková

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo jednací.... datum

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více