ODŮVODNĚNÍ I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE"

Transkript

1 IV. ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech 1.2 Definice problémů Dne 20. listopadu 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (dále jen směrnice 2013/53/EU ). Směrnice 2013/53/EU upravuje požadavky na návrh a zhotovení rekreačních plavidel a vodních skútrů definovaných v článku 2 směrnice a pravidla pro jejich volný pohyb v Unii. Dosavadní právní úprava týkající se uvádění plavidel pro rekreaci na trh je provedena nařízením vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů (dále jen nařízení vlády č. 174/2005 Sb. ). Toto nařízení vlády je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (dále jen směrnice 94/25/ES ), která byla přijata v souvislosti s vytvářením jednotného trhu, za účelem harmonizace bezpečnostních charakteristik rekreačních plavidel ve všech členských státech a odstranění překážek obchodu s rekreačními plavidly mezi členskými státy. Směrnice 94/25/ES byla v roce 2013 nahrazena směrnicí 2013/53/EU. Podle ustanovení směrnice 2013/53/EU jsou členské státy povinny přijmout a zveřejnit nejpozději do vnitrostátní právní a správní předpisy pro dosažení souladu s uvedenou směrnicí. Proti předchozí směrnici 94/25/ES obsahuje směrnice 2013/53/EU významné změny, které nemohu být pokryty stávajícím nařízením vlády č. 174/2005 Sb. Je proto nezbytné vydat nové nařízení vlády, které bude v souladu se směrnicí 2013/53/EU. Dalším významným problémem je příprava nového zákona o posuzování shody, který nahradí zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 22/1997 Sb. ). Tento návrh zákona obsahuje zmocňovací ustanovení pro vydání nařízení vlády, kterým stávající nařízení vlády č. 174/2005 Sb. zcela nevyhovuje. 1

2 1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti Stávající právní úprava představuje nařízení vlády č. 174/2005 Sb. Toto nařízení vlády č. 174/2005 Sb. je prováděcím předpisem k zákonu č. 22/1997 Sb., konkrétně k provedení ustanovení 11 odst. 2, 11a odst. 2, 12 a 13. Nařízení vlády č. 174/2005 Sb. navazuje na předcházející právní úpravu provedenou nařízením vlády č. 270/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, respektive nařízení vlády č. 234/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části. Stávající nařízení vymezuje v úvodních ustanoveních předmět úpravy a definuje základní pojmy jako rekreační plavidlo, částečně zhotovené plavidlo, vybrané části plavidla, vodní skútr, pohonný motor a další. V 3 je stanovena základní povinnost, že stanovené výrobky musí splňovat technické požadavky, které jsou blíže vymezeny v příloze č. 1 nařízení. Nařízení dále obsahuje základní pravidla pro uvádění výrobků na trh, která spočívají v tom, že stanovené výrobky obecně mohou být uvedeny na trh pouze pro použití odpovídající výrobcem určenému účelu, pokud neohrozí bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí. Rekreační plavidla a vodní skútry mohou být uvedeny na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody s technickými požadavky na stanovené výrobky a vydal o tom ES prohlášení o shodě. Postupy posuzování shody a označování výrobků značkou CE jsou vymezeny v ustanoveních 5 a násl. Nařízení obsahuje 13 příloh, v nichž jsou upraveny jednak základní požadavky na stanovené výrobky, ale také jednotlivé moduly posuzování shody, náležitosti technické dokumentace a minimální požadavky pro autorizaci osob. 1.4 Identifikace dotčených subjektů Právní úprava se nejvíce dotkne následujících subjektů: Výrobci, dovozci a distributoři rekreačních plavidel Výrobci, dovozci a distributoři jsou nejvíce dotčenými subjekty. Nové nařízení jim ukládá řadu povinností, kterými se má zaručit, že na trh nebo do provozu bude uveden pouze výrobek, který neohrozí život, zdraví nebo majetek osob či životní prostředí. V České republice působí APL - ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU, která je neziskovým, otevřeným sdružením zástupců firem zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství. Hlavním cílem APL je podpora všech obchodních aktivit spojených s výrobou a prodejem lodí. V současné době sdružuje kolem 70 subjektů. 2

3 Soukromí dovozci Soukromými dovozci jsou subjekty, kteří dovezou rekreační plavidlo z třetích států pro vlastní potřebu. Soukromí dovozci budou muset nově zajistit u těchto dovezených plavidel posuzování shody. Oznámený subjekt vykonávající úkony v rámci posuzování shody rekreačních plavidel V současné době, dle stávající právní úpravy, je jediným oznámeným subjektem Československý Lloyd, spol. s r.o. Společnost Československý Lloyd je notifikovanou a autorizovanou osobou pro posuzování shody rekreačních plavidel ve smyslu směrnice 94/25/ES a nařízení vlády 174/2005 Sb. Je oprávněna označovat CE značkou veškeré typy rekreačních plavidel délky od 2,5 m do 24 m, vodní skútry, částečně zhotovená plavidla a jejich části jako jsou zabudované nebo závěsné motory, palivové nádrže, hadice apod. Oznamující subjekt Oznamujícím subjektem ve smyslu směrnice 94/25/ES a nařízení 174/2005 Sb. je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Orgány dozoru V souladu s novým zákonem o posuzování shody je hlavním orgánem dozoru Česká obchodní inspekce. Ta je hlavním kontrolním orgánem dohlížejícím nad dodržováním pravidel uvádění výrobků na trh. Sekundárně a podpůrně je dozorovým orgánem také Státní plavební správa. Státní plavební správa je orgánem dozoru nad plavbou v České republice v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Koncoví uživatelé rekreačních plavidel Právní úprava se okrajově dotkne i koncových uživatelů rekreačních plavidel a vodních skútrů, protože se s novými pravidly zvýší bezpečnost plavidel, ochrana života, zdraví a majetku na vodních cestách. Koncové uživatele v České republice reprezentují především sdružení jako Český svaz jachtingu, Česká asociace námořního jachtingu a České závodní asociace vodních skútrů. 1.5 Popis cílového stavu Účelem nové právní úpravy je odpovídající reakce na změnu v právních předpisech Evropské unie, které v souvislosti s vytvářením jednotného trhu harmonizují bezpečnostní charakteristiky rekreačních plavidel v členských státech a odstraňují překážky obchodu s rekreačními plavidly mezi členskými státy. 3

4 Ve směrnici 2013/53/EU byla proti dřívější směrnici 94/25/ES provedena řada změn. Částečně byl upraven rozsah působnosti. V souvislosti s dalšími změnami byly upraveny definice použitých pojmů, některé byly změněny a řada jich byla přidána. Nejvýznamnější změnou je zcela nová úprava povinností hospodářských subjektů působících v distribučním řetězci při uvádění a dodávání stanovených výrobků na trh. Zcela nově jsou stanoveny povinnosti i pro soukromé dovozce, kteří ze třetích zemí dovážejí pro vlastní potřebu stanovené výrobky, u nichž výrobce nezajistil posouzení shody. Upravena byla pravidla pro EU prohlášení o shodě a připojování označení CE na výrobky. Změněna byla také některá ustanovení upravující postupy posuzování shody. Jednotlivé moduly posuzování shody již nejsou uvedeny jako jednotlivé přílohy směrnice, ale je použit odkaz na Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS. Další okruh významných změn se týká oznamování subjektů posuzování shody. Upravená ustanovení se týkají jak oznamujícího orgánu, tak oznamovaných subjektů. Základní požadavky, které musí stanovené výrobky při dodání na trh splňovat, byly také upraveny. Úpravy se též dotkly kategorizace plavidel a zejména požadavků na emise ve výfukových plynech hnacích motorů plavidel. Cílem nového nařízení je reagovat na změny práva Evropské unie a přijmout právní úpravu, která je plně v souladu se směrnicí 2013/53/EU i s nově připravovaným zákonem o posuzování shody, který nahradí zákon č. 22/1997 Sb. 1.6 Zhodnocení rizika Nepřijetím navrhované právní úpravy by nedošlo k plné transpozici směrnice 2013/53/EU. Po právní stránce tím Česká republika nesplní své závazky plynoucí zejména z čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen Smlouvy ) a vystaví se tím riziku zahájení řízení pro porušení práva Evropské unie dle čl. 260 téže Smlouvy. Po věcné stránce se nepřijetím nové právní úpravy znemožní uplatňování jednotných pravidel pro vnitřní trh s rekreačními plavidly, v důsledku čehož nemusí být udržena vysoká úroveň ochrany života, zdraví a majetku. Také dojde k vnitřnímu rozporu právního řádu, kdy nařízení 174/2005 Sb. nebude, po přijetí nového zákona, více odpovídat jeho zmocňovacím ustanovením. 2. Návrh variant řešení 2.1 Varianta 0 Varianta 0, tj. nulová varianta, znamená neprovedení žádných změn. Nebude přijat žádný nový právní předpis, bude ponecháno nařízení vlády č. 174/2005 Sb. v nezměněné podobě. 2.2 Varianta I Varianta I znamená přijetí nařízení vlády k provedení nového zákona o posuzování shody, kde budou promítnuty změny evropského práva, směrnice 2013/53/EU. 4

5 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 3.1 Identifikace nákladů a přínosů Varianta 0 Nulová varianta zachovává status quo, proto nebude znamenat žádné náklady nebo přínosy pro dotčené subjekty. Nežádoucími náklady by se mohly stát sankce uložené Soudním dvorem Evropské unie z důvodu porušení povinnosti zajistit transpozici směrnice 2013/53/EU, která České republice vyplývá z členství v Evropské unii. Varianta 1 Varianta 1 s sebou přináší posílení bezpečnosti rekreačních plavidel a s tím spojenou větší bezpečnost provozu na vodních cestách. Přínosem nové právní úpravy bude také soulad právního řádu, kdy nebude rozpor mezi novým zákonem o posuzování shody a prováděcím nařízením. Na druhé straně byly identifikovány náklady výrobců, dovozců a distributorů v procese posílené kontroly dodržování technických požadavků u rekreačních plavidel, které byly jimi vyrobeny nebo uvedeny na trh. Nové náklady také vzniknou soukromým dovozcům, kteří si dovezou rekreační plavidlo z třetího státu pouze pro vlastní potřebu. U oznámených subjektů bude nutno provést nové oznámení Evropské komisi. 3.2 Náklady Na základě analýzy ustanovení návrhu nového nařízení a po konzultacích s dotčenými subjekty byly identifikovány následující náklady: Větší objem kontrolních povinností Na výrobce, dovozce a distributory se navrhuje přenést vyšší odpovědnost za splnění technických požadavků u rekreačních plavidel dodávaných na trh. Výrobce a dovozce v případech, kdy existuje podezření, že výrobek není ve shodě se stanovenými požadavky nebo představuje riziko ohrožení života, zdraví nebo životního prostředí musí provést zkoušky a jiná potřebná šetření týkající se výrobků dodaných na trh a přijmout potřebná opatření včetně možného stažení plavidla z trhu nebo oběhu. Takovéto náklady korespondují s přínosy pro konečné uživatele sumarizované jako vyšší úroveň bezpečnosti. Z důvodu značné rozmanitosti plavidel a postupů však tyto náklady zatím nelze vyčíslit. 5

6 Povinnosti soukromých dovozců Nová povinnost bude zavedena pro soukromé dovozce, kteří dovezou z třetích států, mimo Evropské unie, rekreační plavidlo pouze pro vlastní potřebu, u něhož výrobce nezajistil posouzení shody v EU. I u takového plavidla bude muset být provedeno posuzování shody. Jednotlivé sazby za posouzení shody u oznámeného subjektu se liší v závislosti od velikosti a typu plavidla, existence dokumentace a možnostech provedení praktických zkoušek. Sazby za posouzení shody u dovezeného plavidla soukromým dovozcem se pohybují od do Kč. Nové oznámení Evropské komisi Subjekt hodlající posuzovat shodu u rekreačních plavidel bude muset splnit podmínky pro výkon takové činnosti včetně oznámení Evropské komisi ze strany ÚNMZ. Zájem o nové oznámení již potvrdila dosavadní notifikovaná osoba Československý Lloyd, spol. s r. o., který současně potvrdil i obdržení příslušné akreditace u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. 3.3 Přínosy Přínosy jednotlivých variant lze charakterizovat následovně: Zajištění souladu s právem Evropské unie, zejména se směrnicí 2013/53/EU Přínosem první varianty je zajištění souladu s právem Evropské unie. Česká republika vstupem do Evropské unie převzala řadu povinností, mezi nimi i povinnost transponovat ustanovení směrnic do vnitrostátního právního řádu. Přijetím nařízení, které plně odpovídá směrnici 2013/53/EU by se Česká republika vyhnula možnému řízení o porušení Smlouvy a dalším značným postihům, které jsou s tímto řízením spojeny. Vyšší úroveň bezpečnosti Přínosem pro koncové uživatelé je zajištění vyšší úrovně bezpečnosti, která souvisí s vyšší odpovědností výrobců, dovozců a distributorů za splnění technických požadavků kladených na rekreační plavidla. Nově budou tyto subjekty povinny přijímat ochranná opatření i bez zásahu orgánu dozoru, a navíc i v případech, kdy se i jen mohou domnívat o případné neshodě plavidel jimi dodaných na trh. Zajištění jednoty právního řádu Nová zmocnění, která se nachází v novém zákoně o posuzování shody, plně neodpovídají právní úpravě stávajícího nařízení č. 174/2005 Sb. Přijetím nového nařízení bude zajištěn plný soulad nového zákona a prováděcího nařízení, čímž nebude docházet k zbytečným vnitřním rozporům právního řádů České republiky. 6

7 3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant Nulová varianta znamená ponechání stávajícího právního stavu. Tato varianta by znamenala, že Česká republika nepřizpůsobí právní řád nové legislativě Evropské unie, která je reprezentována zejména směrnicí 2013/53/ES. Tím se vystaví riziku zahájení řízení o porušení Smlouvy v souladu s článkem 258 Smlouvy z důvodů nedodržení povinností, které České republice vyplývají z členství v Evropské unii (článek 288 povinnost členských států transponovat ustanovení směrnic do vnitrostátního právního řádu v rámci stanovené transpoziční lhůty). Jestli by došlo k využití této varianty, nebude v právních předpisech zohledněn poslední vývoj v oblasti bezpečnosti rekreačních plavidel. Varianta 1 bude znamenat zvýšení nákladů na kontrolu kvality rekreačních plavidel při jejich uvádění na trh nebo do provozu, to ale na druhé straně znamená zvýšení bezpečnosti na vodních cestách, což je důležitým přínosem a základním smyslem celé nové právní úpravy. Také jsou stanoveny nové povinnosti pro soukromé dovozce plavidel z třetích států mimo Evropské unie. Tato plavidla budou muset být nově podrobena prohlídkám, jejichž provedení bude stát řádově tisíce Kč. Kromě přínosu spočívajícího ve zvýšení bezpečnosti plavidel je velkým přínosem zajištění souladu s právem Evropské unie. Tím se Česká republika vyhne případnému řízení o nedodržení Smlouvy, kde může Soudní dvůr Evropské unie uložit členském státu vysokou jednorázovou sankci nebo penále. 4. Návrh řešení 4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení Nulová varianta je zásadně nepřípustná, a to s ohledem na povinnosti České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unii. I když varianta 1 obsahuje nové povinnosti a s tím spojené zvýšené náklady některých dotčených subjektů, je nutné přistoupit k realizaci této varianty, jako jediné, která odpovídá nejnovější právní úpravě Evropské unie. Tato varianta zvyšuje standardy bezpečnosti na vodních cestách a s tím posiluje ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí. 5. Implementace doporučené varianty a vynucování Vynucování doporučené varianty, pokud jde o vynucování plnění technických požadavků, náleží, v souladu s ustanoveními nového zákona o posuzování shody, České obchodí inspekci. Sekundárně, v rámci dozoru nad plavbou bude vynucování varianty 1 zajišťovat Státní plavební správa. Vynucování podmínek pro oznámení subjektů posuzování shody pak náleží ÚNMZ, a to vhodnými kontrolními mechanismy včetně možností pozastavení nebo zrušení oznámení. 7

8 6. Přezkum účinnosti regulace Přezkum účinnosti regulace bude prováděn Českou obchodní inspekcí v rámci kontrolní činnosti podle nového zákona o posuzování shody, potažmo Státní plavení správou. 7. Konzultace a zdroje dat APL - ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU U Závodiště 251/ Praha 5 Československý Lloyd, spol. s r.o. Pobřežní 620/ Praha 8 Česká asociace námořního jachtingu Přístav 5/ Praha Český svaz jachtingu Zátopkova 100/2, PS Praha 6 - Břevnov 8. Kontakt na zpracovatele RIA Ing. Vojtěch Dabrowski, vedoucí oddělení vnitrozemské plavby, odbor drážní a vodní dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, tel.: Mgr. Zuzana Darivčáková, referent oddělení vnitrozemské plavby, odbor drážní a vodní dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, tel.: II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie ústavním pořádkem České republiky Navrhovaná právní úprava je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony České republiky. Stejně tak je v souladu se zmocněními obsaženými v novém zákoně o posuzování shody. 8

9 Navržená právní úprava je slučitelná s právními předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na rekreační plavidla, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. Judikatura soudních orgánů Evropské unie se věcné problematiky navržené právní úpravy netýká. III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. IV. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů Navrhovaná úprava plně respektuje zájem na ochraně soukromí a osobních údajů a nijakým způsobem do tohoto zájmu nezasahuje. V. Zhodnocení korupčních rizik Navrhovaný předpis nebude mít vliv na korupční jednání. 9

10 B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST K 1 Úvodní ustanovení vymezuje obsah navrhované právní úpravy, který reflektuje zmocňovací ustanovení uvedené v 4 nového zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh (dále jen zákon ). Vzhledem k tomu, že předmětný návrh nařízení vlády transponuje do vnitrostátního právního řádu směrnici 2013/53/EU, obsahuje 1 referenční odkaz na tuto unijní úpravu. K 2 Ustanovení 2 vymezuje v souladu s 1 odst. 2 a 4 zákona výrobky určené k posuzování shody v režimu nového zákona. Pro zjednodušení textu se pro výrobky určené k posuzování shody zavádí legislativní zkratka výrobek. Lze však dodat, že vybraná ustanovení návrhu nařízení vlády ( 10 až 12) specificky vyjmenovávají pouze některé z výrobků pokrytých uvedenou legislativní zkratkou, a to v případech, kdy unijní právní úprava nepředpokládá použití příslušných pravidel vůči všem výrobkům, které zavedená legislativní zkratka zahrnuje. Pojem výrobek je vymezen v souladu s čl. 2, čl. 3 odst. 3 a přílohou II transponované směrnice 2013/53/EU, a to jak pozitivně, tak i negativně. K 3 Ustanovení 3 provádí 5 odst. 1 zákona. Technické požadavky, které musí výrobek splňovat i při uvedení do provozu (podle 34 zákona), nejen při uvedení na trh (podle 5 zákona), jsou uvedeny dále v příloze č. 1 k navrhovanému nařízení vlády, na níž je v ustanovení odkazováno. K 4 Ustanovení 4 odst. 1 stanoví v intencích zmocnění v 6 odst. 2 zákona rozsah technické dokumentace. Technická dokumentace slouží jako základní soubor dokumentů pro posouzení splnění stanovených požadavků podle přílohy č. 1 k navrhovanému nařízení vlády. Její náležitosti jsou koncipovány jako obligatorní. Podle zákona ji vypracovává výrobce, přičemž pokud tak neučiní, přechází zajištění splnění tohoto požadavku v případě soukromých dovozů na soukromého dovozce (podle 35 odst. 1 písm. a) zákona). Jedná se o jednu ze speciálních zákonných povinností soukromého dovozce ve vztahu k jím dováženému výrobku v návaznosti na čl. 12 a 13 směrnice 2013/53/EU. Náležitosti technické dokumentace jsou vymezeny v souladu s přílohou IX směrnice 2013/53/EU. Odstavec 2 stanoví desetiletou lhůtu pro uchovávání technické dokumentace, která je v souladu se zákonem ( 6 odst. 2, 7 a 35 odst. 1 písm. a)) závazná jak pro výrobce (resp. soukromého dovozce), tak pro jeho zplnomocněného zástupce, je-li ustaven. Toto období je stanoveno v souladu s čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 3 písm. a) a čl. 12 odst. 1 směrnice 2013/53/EU. 10

11 K 5 Ustanovení 5 provádí 6 odst. 3 a 8 odst. 4 zákona a v souladu s čl. 7 odst. 5 a 6 a čl. 9 odst. 3 směrnice 2013/53/EU stanoví, jaké údaje a informace musí výrobce a dovozce uvádět na výrobku. Tyto údaje se týkají nejen výrobku samotného, ale i identifikace osoby výrobce nebo dovozce. Ustanovení obsahuje dále odkaz na konkrétní body přílohy č. 1 k navrhovanému nařízení vlády, které upravují náležitosti uživatelské příručky. Příručka uživatele je dokument, jehož přiložení k výrobku je ze zákona ( 6 odst. 3 a 8 odst. 2 písm. a) bod 4.) povinen výrobce nebo dovozce zajistit. Obsahuje zejména instrukce a bezpečnostní informace v českém jazyce. Ustanovení reflektuje čl. 7 odst. 7 a čl. 9 odst. 4 směrnice 2013/53/EU. K 6 Ustanovení na základě 6 odst. 4 a 8 odst. 5 zákona a v souladu s čl. 7 odst. 4 a čl. 9 odst. 6 směrnice 2013/53/EU stanoví případy a rozsah, v nichž jsou výrobce nebo dovozce povinni provádět dodatečné zkoušky výrobku. Je to ve všech případech, kdy existuje podezření na nesoulad výrobku se stanovenými požadavky nebo na to, že výrobek představuje některé z uvedených rizik. Rozsah prováděných zkoušek a šetření musí být dostatečný pro posouzení (potvrzení nebo vyvrácení) existujícího podezření. Ustanovení dále obsahuje minimální náležitosti evidence, kterou jsou ze zákona povinni výrobce a dovozce vést o nevyhovujících výrobcích a výrobcích, které byly staženy z oběhu. V souladu se zákonem se dále stanoví informační povinnost výrobce a dovozce vůči distributorům ve vztahu ke skutečnostem obsaženým v evidenci. K 7 Ustanovení reflektuje zmocnění obsažené v 9 odst. 2 zákona, podle něhož má nařízení vlády stanovit případy a rozsah, v nichž je distributor před dodáním výrobku na trh povinen ověřovat uvedené skutečnosti. Navrhovaná úprava, podle níž distributor ověřuje uvedené skutečnosti vždy (tj. ve všech případech) před dodáním výrobku na trh, zohledňuje znění čl. 10 odst. 2 směrnice 2013/53/EU, která zvláštní případy pro ověřování vybraných skutečností rovněž neuvádí a pouze stanoví, že distributoři tak učiní (vždy) před dodáním výrobku na trh. K 8 Ustanovení 8 provádí 11 a 35 odst. 2 zákona. Doba, po kterou jsou hospodářské subjekty (tj. výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci a distributoři) povinny identifikovat hospodářský subjekt, který jim výrobek dodal nebo kterému výrobek dodaly, se v souladu s čl. 13 směrnice 2013/53/EU stanoví v délce 10 let od dodání výrobku. Po stejně dlouhou dobu musí být schopen poskytnout informace o hospodářském subjektu, který mu výrobek dodal, i soukromý dovozce. 11

12 K 9 Ustanovení 9 obsahuje odkaz na přílohu č. 2 k navrhovanému nařízení vlády, kde je na základě 4 písm. a) v souladu s 12 zákona upraven postup posuzování shody podle jednotlivých modulů posuzování shody. K 10 Ustanovení 10 upravuje v návaznosti na čl. 15 směrnice 2013/53/EU zásady pro vypracovávání EU prohlášení o shodě, kterým se deklaruje splnění stanovených požadavků, a které nahrazuje dosavadní ES prohlášení o shodě. Náležitosti EU prohlášení o shodě stanoví v souladu se směrnicí 2013/53/EU příloha č. 3 k navrhované právní úpravě. Odstavec 3 upravuje lhůtu pro uchovávání EU prohlášení o shodě jednotlivými hospodářskými subjekty dle zmocnění v 6 odst. 2, 7 a 8 odst. 2 písm. b) zákona. Povinnost uchovávat EU prohlášení o shodě po dobu 10 let se týká jak výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, tak i dovozce. Předmětnou dobu uchovávání EU prohlášení o shodě stanoví čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 8 směrnice 2013/53/EU. Dle 35 zákona je uvedenou povinností vázán i soukromý dovozce a to v případě, nezajistil-li splnění tohoto požadavku výrobce. Jedná se o další ze speciálních povinností soukromého dovozce ve vztahu k jím dováženému výrobku v návaznosti na čl. 12 odst. 1 směrnice 2013/53/EU. K 11 Částečně dokončené plavidlo může být uvedeno na trh, pokud je k němu doloženo prohlášení výrobce nebo dovozce, že plavidlo je určeno k dokončení a že splňuje relevantní stanovené požadavky. Ustanovení 11 upravuje v souladu s 37 odst. 2 zákona a přílohou III směrnice 2013/53/EU náležitosti tohoto prohlášení. K 12 Ustanovení na základě 15 odst. 1 zákona a v souladu s čl. 17 odst. 1 směrnice 2013/53/EU stanoví výrobky, které se opatřují označením CE. Návrh nařízení vlády zde záměrně neužívá zavedenou legislativní zkratku výrobek, neboť povinnost provést posouzení shody se nevztahuje zejména na částečně dokončená plavidla a plavidla podrobená větší úpravě. Podmínkou pro připojení označení CE je provedení postupu posuzování shody, který ověřil, že výrobek splňuje nařízením vlády stanovené požadavky. Odstavec 2 na základě 15 odst. 2 zákona a v souladu s čl. 18 odst. 1 směrnice 2013/53/EU konkretizuje způsob připojování označení CE podle jednotlivých kategorií výrobků. K 13 Přechodné ustanovení reflektuje čl. 55 odst. 1 směrnice 2013/53/EU a umožňuje dodávání na trh a uvádění do provozu výrobků splňujících požadavky dosavadní právní úpravy. Rozhodným 12

13 datem, před nímž musí být tyto výrobky uvedeny na trh nebo do provozu, aby mohly být dodávány na trh a uváděny do provozu i nadále, je v souladu se směrnicí 2013/53/EU 18. leden K 14 Navrhované nařízení vlády nahrazuje v současné době platnou právní úpravu obsaženou v nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů. K 15 S ohledem na skutečnost, že transpoziční lhůta směrnice 2013/53/EU uplyne dnem 18. ledna 2016, navrhuje se stanovit datum nabytí účinnosti nařízení vlády na 18. ledna K příloze č. 1 Příloha č. 1 obsahuje stanovené (technické) požadavky, které musí výrobek splňovat a které podléhají postupu posuzování shody. Stanovené požadavky musí dle zákona výrobek splňovat i při uvedení do provozu, nejen při uvedení na trh, přičemž tento požadavek je nejpodstatnější u výrobků, které se na trh v rámci Evropské unie vůbec neuvádějí tj. u soukromých dovozů dovážejících výrobky ze třetích zemí. V souladu s přílohou I směrnice 2013/53/EU příloha č. 1 upravuje technické požadavky na návrh a konstrukci výrobků, technické požadavky na výfukové emise hnacích motorů a technické požadavky na emise hluku. K příloze č. 2 Příloha č. 2 obsahuje postupy posuzování shody výrobku se stanovenými požadavky. Jednotlivé moduly posuzování shody již nejsou uvedeny jako jednotlivé přílohy směrnice 2013/53/EU, ale je použit odkaz na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS. Obdobně jsou činěny normativní odkazy na předmětné unijní rozhodnutí i v navrženém nařízení vlády. Část I. přílohy obsahuje základní postupy posuzování shody, které výrobce k posuzování shody výrobku použije vždy. Pokud je však posuzování shody prováděno podle modulů uvedených v části II., použije se k posouzení shody kromě základního postupu podle části I. současně i postup podle zvláštních požadavků stanovených v části II. přílohy. Speciální postup posuzování shody uvedený v části III. posuzování po zhotovení zohledňuje další zvláštní situace, kdy dochází k posuzování shody výrobku a toto posuzování provádí jiná osoba než je výrobce. Jde o následující případy předvídané 34 odst. 2 až 4 zákona: 1. U výrobku bylo provedeno posouzení shody a tento výrobek již zpravidla byl uveden na trh nebo i do provozu a následně na něm byly provedeny větší úpravy ve smyslu definice 13

14 obsažené v 33 písm. d) a e) zákona. Posouzení shody je pak třeba provést před následným uvedením výrobku na trh nebo do provozu a zajišťuje je osoba, která výrobek uvádí na trh nebo do provozu. 2. Plavidlo, které dle 2 není vymezeno jako výrobek podléhající posuzování shody, se výrobkem stane. Směrnice 2013/53/EU s tímto postupem počítá v případě, kdy dojde ke změně užívání plavidla (tj. plavidlo začne být užíváno pro sportovní nebo rekreační účely nebo přestane být užíváno výhradně pro závodění) a dále kdy je plavidlo vyrobeno pro vlastní potřebu a je uvedeno na trh dříve než 5 let po datu uvedení do provozu. Posouzení shody zajišťuje opět osoba, která plavidlo uvádí na trh nebo do provozu. 3. Případy soukromých dovozů, kdy musí zajistit posouzení shody pro ověření plnění stanovených požadavků jiná osoba než je výrobce (popř. dovozce nebo distributor), konkrétně osoba, která výrobek pro své vlastní potřebu dovezla z třetí země. Příloha č. 2 návrhu nařízení vlády transponuje do vnitrostátního právního řádu celou řadu ustanovení směrnice 2013/53/EU, zejména čl. 20 až 24 a příloh V až VIII. K příloze č. 3: Příloha č. 3 stanoví na základě 14 odst. 2 zákona náležitosti, které musí obsahovat EU prohlášení o shodě. Navržená úprava reflektuje přílohu IV směrnice 2013/53/EU. 14

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Vláda nařizuje podle 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

* Prohlášení o vlastnostech a označování

* Prohlášení o vlastnostech a označování * Prohlášení o vlastnostech a označování stavebních výrobků podle CPR Seminář Uvádění stavebních výrobků na trh EU podle nového evropského nařízení (CPR - Nařízení EP a Rady EU č. 305/2011) Pavel Vaněk,

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Komplexní právní úprava pro autovraky, která vychází ze směrnice Evropského

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Obsah Význam vigilance u zdravotnických prostředků (ZP) Právní předpisy pro oblast vigilance v EU Právní předpisy pro oblast vigilance v ČR Význam vigilance

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

2015 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2015 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 VÝVOJ EU LEGISLATIVY REPROCESING JEDNORÁZOVÝCH ZP A JINÉ OČEKÁVANÉ ZMĚNY Ing. Mgr. Jakub Machálek Vedoucí sekce zdravotnických prostředků Státní ústav pro kontrolu léčiv 3 Osnova: Impulzy změn EU legislativy

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 ČÚZZS Praha 2009 Ing. Milan Kukla Úvodem Oblast pyrotechniky zaznamenala prudký rozvoj, zejména po zahájení regulace používání pyrotechnických výrobků.

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. LEGISLATIVNÍ

Více

Dětem nesmí hrozit žádné nebezpečí. Evropská komise Podnikání a průmysl

Dětem nesmí hrozit žádné nebezpečí. Evropská komise Podnikání a průmysl BEZPEČNOST HRAČEK Dětem nesmí hrozit žádné nebezpečí Evropská komise Podnikání a průmysl Fotolia Orange Tuesday V Evropské unii žije přibližně 80 milionů dětí mladších 14 let a v sektoru zabývajícím se

Více

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty 262/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více