ODŮVODNĚNÍ I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE"

Transkript

1 IV. ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech 1.2 Definice problémů Dne 20. listopadu 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (dále jen směrnice 2013/53/EU ). Směrnice 2013/53/EU upravuje požadavky na návrh a zhotovení rekreačních plavidel a vodních skútrů definovaných v článku 2 směrnice a pravidla pro jejich volný pohyb v Unii. Dosavadní právní úprava týkající se uvádění plavidel pro rekreaci na trh je provedena nařízením vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů (dále jen nařízení vlády č. 174/2005 Sb. ). Toto nařízení vlády je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (dále jen směrnice 94/25/ES ), která byla přijata v souvislosti s vytvářením jednotného trhu, za účelem harmonizace bezpečnostních charakteristik rekreačních plavidel ve všech členských státech a odstranění překážek obchodu s rekreačními plavidly mezi členskými státy. Směrnice 94/25/ES byla v roce 2013 nahrazena směrnicí 2013/53/EU. Podle ustanovení směrnice 2013/53/EU jsou členské státy povinny přijmout a zveřejnit nejpozději do vnitrostátní právní a správní předpisy pro dosažení souladu s uvedenou směrnicí. Proti předchozí směrnici 94/25/ES obsahuje směrnice 2013/53/EU významné změny, které nemohu být pokryty stávajícím nařízením vlády č. 174/2005 Sb. Je proto nezbytné vydat nové nařízení vlády, které bude v souladu se směrnicí 2013/53/EU. Dalším významným problémem je příprava nového zákona o posuzování shody, který nahradí zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 22/1997 Sb. ). Tento návrh zákona obsahuje zmocňovací ustanovení pro vydání nařízení vlády, kterým stávající nařízení vlády č. 174/2005 Sb. zcela nevyhovuje. 1

2 1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti Stávající právní úprava představuje nařízení vlády č. 174/2005 Sb. Toto nařízení vlády č. 174/2005 Sb. je prováděcím předpisem k zákonu č. 22/1997 Sb., konkrétně k provedení ustanovení 11 odst. 2, 11a odst. 2, 12 a 13. Nařízení vlády č. 174/2005 Sb. navazuje na předcházející právní úpravu provedenou nařízením vlády č. 270/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, respektive nařízení vlády č. 234/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části. Stávající nařízení vymezuje v úvodních ustanoveních předmět úpravy a definuje základní pojmy jako rekreační plavidlo, částečně zhotovené plavidlo, vybrané části plavidla, vodní skútr, pohonný motor a další. V 3 je stanovena základní povinnost, že stanovené výrobky musí splňovat technické požadavky, které jsou blíže vymezeny v příloze č. 1 nařízení. Nařízení dále obsahuje základní pravidla pro uvádění výrobků na trh, která spočívají v tom, že stanovené výrobky obecně mohou být uvedeny na trh pouze pro použití odpovídající výrobcem určenému účelu, pokud neohrozí bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí. Rekreační plavidla a vodní skútry mohou být uvedeny na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody s technickými požadavky na stanovené výrobky a vydal o tom ES prohlášení o shodě. Postupy posuzování shody a označování výrobků značkou CE jsou vymezeny v ustanoveních 5 a násl. Nařízení obsahuje 13 příloh, v nichž jsou upraveny jednak základní požadavky na stanovené výrobky, ale také jednotlivé moduly posuzování shody, náležitosti technické dokumentace a minimální požadavky pro autorizaci osob. 1.4 Identifikace dotčených subjektů Právní úprava se nejvíce dotkne následujících subjektů: Výrobci, dovozci a distributoři rekreačních plavidel Výrobci, dovozci a distributoři jsou nejvíce dotčenými subjekty. Nové nařízení jim ukládá řadu povinností, kterými se má zaručit, že na trh nebo do provozu bude uveden pouze výrobek, který neohrozí život, zdraví nebo majetek osob či životní prostředí. V České republice působí APL - ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU, která je neziskovým, otevřeným sdružením zástupců firem zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství. Hlavním cílem APL je podpora všech obchodních aktivit spojených s výrobou a prodejem lodí. V současné době sdružuje kolem 70 subjektů. 2

3 Soukromí dovozci Soukromými dovozci jsou subjekty, kteří dovezou rekreační plavidlo z třetích států pro vlastní potřebu. Soukromí dovozci budou muset nově zajistit u těchto dovezených plavidel posuzování shody. Oznámený subjekt vykonávající úkony v rámci posuzování shody rekreačních plavidel V současné době, dle stávající právní úpravy, je jediným oznámeným subjektem Československý Lloyd, spol. s r.o. Společnost Československý Lloyd je notifikovanou a autorizovanou osobou pro posuzování shody rekreačních plavidel ve smyslu směrnice 94/25/ES a nařízení vlády 174/2005 Sb. Je oprávněna označovat CE značkou veškeré typy rekreačních plavidel délky od 2,5 m do 24 m, vodní skútry, částečně zhotovená plavidla a jejich části jako jsou zabudované nebo závěsné motory, palivové nádrže, hadice apod. Oznamující subjekt Oznamujícím subjektem ve smyslu směrnice 94/25/ES a nařízení 174/2005 Sb. je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Orgány dozoru V souladu s novým zákonem o posuzování shody je hlavním orgánem dozoru Česká obchodní inspekce. Ta je hlavním kontrolním orgánem dohlížejícím nad dodržováním pravidel uvádění výrobků na trh. Sekundárně a podpůrně je dozorovým orgánem také Státní plavební správa. Státní plavební správa je orgánem dozoru nad plavbou v České republice v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Koncoví uživatelé rekreačních plavidel Právní úprava se okrajově dotkne i koncových uživatelů rekreačních plavidel a vodních skútrů, protože se s novými pravidly zvýší bezpečnost plavidel, ochrana života, zdraví a majetku na vodních cestách. Koncové uživatele v České republice reprezentují především sdružení jako Český svaz jachtingu, Česká asociace námořního jachtingu a České závodní asociace vodních skútrů. 1.5 Popis cílového stavu Účelem nové právní úpravy je odpovídající reakce na změnu v právních předpisech Evropské unie, které v souvislosti s vytvářením jednotného trhu harmonizují bezpečnostní charakteristiky rekreačních plavidel v členských státech a odstraňují překážky obchodu s rekreačními plavidly mezi členskými státy. 3

4 Ve směrnici 2013/53/EU byla proti dřívější směrnici 94/25/ES provedena řada změn. Částečně byl upraven rozsah působnosti. V souvislosti s dalšími změnami byly upraveny definice použitých pojmů, některé byly změněny a řada jich byla přidána. Nejvýznamnější změnou je zcela nová úprava povinností hospodářských subjektů působících v distribučním řetězci při uvádění a dodávání stanovených výrobků na trh. Zcela nově jsou stanoveny povinnosti i pro soukromé dovozce, kteří ze třetích zemí dovážejí pro vlastní potřebu stanovené výrobky, u nichž výrobce nezajistil posouzení shody. Upravena byla pravidla pro EU prohlášení o shodě a připojování označení CE na výrobky. Změněna byla také některá ustanovení upravující postupy posuzování shody. Jednotlivé moduly posuzování shody již nejsou uvedeny jako jednotlivé přílohy směrnice, ale je použit odkaz na Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS. Další okruh významných změn se týká oznamování subjektů posuzování shody. Upravená ustanovení se týkají jak oznamujícího orgánu, tak oznamovaných subjektů. Základní požadavky, které musí stanovené výrobky při dodání na trh splňovat, byly také upraveny. Úpravy se též dotkly kategorizace plavidel a zejména požadavků na emise ve výfukových plynech hnacích motorů plavidel. Cílem nového nařízení je reagovat na změny práva Evropské unie a přijmout právní úpravu, která je plně v souladu se směrnicí 2013/53/EU i s nově připravovaným zákonem o posuzování shody, který nahradí zákon č. 22/1997 Sb. 1.6 Zhodnocení rizika Nepřijetím navrhované právní úpravy by nedošlo k plné transpozici směrnice 2013/53/EU. Po právní stránce tím Česká republika nesplní své závazky plynoucí zejména z čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen Smlouvy ) a vystaví se tím riziku zahájení řízení pro porušení práva Evropské unie dle čl. 260 téže Smlouvy. Po věcné stránce se nepřijetím nové právní úpravy znemožní uplatňování jednotných pravidel pro vnitřní trh s rekreačními plavidly, v důsledku čehož nemusí být udržena vysoká úroveň ochrany života, zdraví a majetku. Také dojde k vnitřnímu rozporu právního řádu, kdy nařízení 174/2005 Sb. nebude, po přijetí nového zákona, více odpovídat jeho zmocňovacím ustanovením. 2. Návrh variant řešení 2.1 Varianta 0 Varianta 0, tj. nulová varianta, znamená neprovedení žádných změn. Nebude přijat žádný nový právní předpis, bude ponecháno nařízení vlády č. 174/2005 Sb. v nezměněné podobě. 2.2 Varianta I Varianta I znamená přijetí nařízení vlády k provedení nového zákona o posuzování shody, kde budou promítnuty změny evropského práva, směrnice 2013/53/EU. 4

5 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 3.1 Identifikace nákladů a přínosů Varianta 0 Nulová varianta zachovává status quo, proto nebude znamenat žádné náklady nebo přínosy pro dotčené subjekty. Nežádoucími náklady by se mohly stát sankce uložené Soudním dvorem Evropské unie z důvodu porušení povinnosti zajistit transpozici směrnice 2013/53/EU, která České republice vyplývá z členství v Evropské unii. Varianta 1 Varianta 1 s sebou přináší posílení bezpečnosti rekreačních plavidel a s tím spojenou větší bezpečnost provozu na vodních cestách. Přínosem nové právní úpravy bude také soulad právního řádu, kdy nebude rozpor mezi novým zákonem o posuzování shody a prováděcím nařízením. Na druhé straně byly identifikovány náklady výrobců, dovozců a distributorů v procese posílené kontroly dodržování technických požadavků u rekreačních plavidel, které byly jimi vyrobeny nebo uvedeny na trh. Nové náklady také vzniknou soukromým dovozcům, kteří si dovezou rekreační plavidlo z třetího státu pouze pro vlastní potřebu. U oznámených subjektů bude nutno provést nové oznámení Evropské komisi. 3.2 Náklady Na základě analýzy ustanovení návrhu nového nařízení a po konzultacích s dotčenými subjekty byly identifikovány následující náklady: Větší objem kontrolních povinností Na výrobce, dovozce a distributory se navrhuje přenést vyšší odpovědnost za splnění technických požadavků u rekreačních plavidel dodávaných na trh. Výrobce a dovozce v případech, kdy existuje podezření, že výrobek není ve shodě se stanovenými požadavky nebo představuje riziko ohrožení života, zdraví nebo životního prostředí musí provést zkoušky a jiná potřebná šetření týkající se výrobků dodaných na trh a přijmout potřebná opatření včetně možného stažení plavidla z trhu nebo oběhu. Takovéto náklady korespondují s přínosy pro konečné uživatele sumarizované jako vyšší úroveň bezpečnosti. Z důvodu značné rozmanitosti plavidel a postupů však tyto náklady zatím nelze vyčíslit. 5

6 Povinnosti soukromých dovozců Nová povinnost bude zavedena pro soukromé dovozce, kteří dovezou z třetích států, mimo Evropské unie, rekreační plavidlo pouze pro vlastní potřebu, u něhož výrobce nezajistil posouzení shody v EU. I u takového plavidla bude muset být provedeno posuzování shody. Jednotlivé sazby za posouzení shody u oznámeného subjektu se liší v závislosti od velikosti a typu plavidla, existence dokumentace a možnostech provedení praktických zkoušek. Sazby za posouzení shody u dovezeného plavidla soukromým dovozcem se pohybují od do Kč. Nové oznámení Evropské komisi Subjekt hodlající posuzovat shodu u rekreačních plavidel bude muset splnit podmínky pro výkon takové činnosti včetně oznámení Evropské komisi ze strany ÚNMZ. Zájem o nové oznámení již potvrdila dosavadní notifikovaná osoba Československý Lloyd, spol. s r. o., který současně potvrdil i obdržení příslušné akreditace u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. 3.3 Přínosy Přínosy jednotlivých variant lze charakterizovat následovně: Zajištění souladu s právem Evropské unie, zejména se směrnicí 2013/53/EU Přínosem první varianty je zajištění souladu s právem Evropské unie. Česká republika vstupem do Evropské unie převzala řadu povinností, mezi nimi i povinnost transponovat ustanovení směrnic do vnitrostátního právního řádu. Přijetím nařízení, které plně odpovídá směrnici 2013/53/EU by se Česká republika vyhnula možnému řízení o porušení Smlouvy a dalším značným postihům, které jsou s tímto řízením spojeny. Vyšší úroveň bezpečnosti Přínosem pro koncové uživatelé je zajištění vyšší úrovně bezpečnosti, která souvisí s vyšší odpovědností výrobců, dovozců a distributorů za splnění technických požadavků kladených na rekreační plavidla. Nově budou tyto subjekty povinny přijímat ochranná opatření i bez zásahu orgánu dozoru, a navíc i v případech, kdy se i jen mohou domnívat o případné neshodě plavidel jimi dodaných na trh. Zajištění jednoty právního řádu Nová zmocnění, která se nachází v novém zákoně o posuzování shody, plně neodpovídají právní úpravě stávajícího nařízení č. 174/2005 Sb. Přijetím nového nařízení bude zajištěn plný soulad nového zákona a prováděcího nařízení, čímž nebude docházet k zbytečným vnitřním rozporům právního řádů České republiky. 6

7 3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant Nulová varianta znamená ponechání stávajícího právního stavu. Tato varianta by znamenala, že Česká republika nepřizpůsobí právní řád nové legislativě Evropské unie, která je reprezentována zejména směrnicí 2013/53/ES. Tím se vystaví riziku zahájení řízení o porušení Smlouvy v souladu s článkem 258 Smlouvy z důvodů nedodržení povinností, které České republice vyplývají z členství v Evropské unii (článek 288 povinnost členských států transponovat ustanovení směrnic do vnitrostátního právního řádu v rámci stanovené transpoziční lhůty). Jestli by došlo k využití této varianty, nebude v právních předpisech zohledněn poslední vývoj v oblasti bezpečnosti rekreačních plavidel. Varianta 1 bude znamenat zvýšení nákladů na kontrolu kvality rekreačních plavidel při jejich uvádění na trh nebo do provozu, to ale na druhé straně znamená zvýšení bezpečnosti na vodních cestách, což je důležitým přínosem a základním smyslem celé nové právní úpravy. Také jsou stanoveny nové povinnosti pro soukromé dovozce plavidel z třetích států mimo Evropské unie. Tato plavidla budou muset být nově podrobena prohlídkám, jejichž provedení bude stát řádově tisíce Kč. Kromě přínosu spočívajícího ve zvýšení bezpečnosti plavidel je velkým přínosem zajištění souladu s právem Evropské unie. Tím se Česká republika vyhne případnému řízení o nedodržení Smlouvy, kde může Soudní dvůr Evropské unie uložit členském státu vysokou jednorázovou sankci nebo penále. 4. Návrh řešení 4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení Nulová varianta je zásadně nepřípustná, a to s ohledem na povinnosti České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unii. I když varianta 1 obsahuje nové povinnosti a s tím spojené zvýšené náklady některých dotčených subjektů, je nutné přistoupit k realizaci této varianty, jako jediné, která odpovídá nejnovější právní úpravě Evropské unie. Tato varianta zvyšuje standardy bezpečnosti na vodních cestách a s tím posiluje ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí. 5. Implementace doporučené varianty a vynucování Vynucování doporučené varianty, pokud jde o vynucování plnění technických požadavků, náleží, v souladu s ustanoveními nového zákona o posuzování shody, České obchodí inspekci. Sekundárně, v rámci dozoru nad plavbou bude vynucování varianty 1 zajišťovat Státní plavební správa. Vynucování podmínek pro oznámení subjektů posuzování shody pak náleží ÚNMZ, a to vhodnými kontrolními mechanismy včetně možností pozastavení nebo zrušení oznámení. 7

8 6. Přezkum účinnosti regulace Přezkum účinnosti regulace bude prováděn Českou obchodní inspekcí v rámci kontrolní činnosti podle nového zákona o posuzování shody, potažmo Státní plavení správou. 7. Konzultace a zdroje dat APL - ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU U Závodiště 251/ Praha 5 Československý Lloyd, spol. s r.o. Pobřežní 620/ Praha 8 Česká asociace námořního jachtingu Přístav 5/ Praha Český svaz jachtingu Zátopkova 100/2, PS Praha 6 - Břevnov 8. Kontakt na zpracovatele RIA Ing. Vojtěch Dabrowski, vedoucí oddělení vnitrozemské plavby, odbor drážní a vodní dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, tel.: Mgr. Zuzana Darivčáková, referent oddělení vnitrozemské plavby, odbor drážní a vodní dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, tel.: II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie ústavním pořádkem České republiky Navrhovaná právní úprava je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony České republiky. Stejně tak je v souladu se zmocněními obsaženými v novém zákoně o posuzování shody. 8

9 Navržená právní úprava je slučitelná s právními předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na rekreační plavidla, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. Judikatura soudních orgánů Evropské unie se věcné problematiky navržené právní úpravy netýká. III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. IV. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů Navrhovaná úprava plně respektuje zájem na ochraně soukromí a osobních údajů a nijakým způsobem do tohoto zájmu nezasahuje. V. Zhodnocení korupčních rizik Navrhovaný předpis nebude mít vliv na korupční jednání. 9

10 B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST K 1 Úvodní ustanovení vymezuje obsah navrhované právní úpravy, který reflektuje zmocňovací ustanovení uvedené v 4 nového zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh (dále jen zákon ). Vzhledem k tomu, že předmětný návrh nařízení vlády transponuje do vnitrostátního právního řádu směrnici 2013/53/EU, obsahuje 1 referenční odkaz na tuto unijní úpravu. K 2 Ustanovení 2 vymezuje v souladu s 1 odst. 2 a 4 zákona výrobky určené k posuzování shody v režimu nového zákona. Pro zjednodušení textu se pro výrobky určené k posuzování shody zavádí legislativní zkratka výrobek. Lze však dodat, že vybraná ustanovení návrhu nařízení vlády ( 10 až 12) specificky vyjmenovávají pouze některé z výrobků pokrytých uvedenou legislativní zkratkou, a to v případech, kdy unijní právní úprava nepředpokládá použití příslušných pravidel vůči všem výrobkům, které zavedená legislativní zkratka zahrnuje. Pojem výrobek je vymezen v souladu s čl. 2, čl. 3 odst. 3 a přílohou II transponované směrnice 2013/53/EU, a to jak pozitivně, tak i negativně. K 3 Ustanovení 3 provádí 5 odst. 1 zákona. Technické požadavky, které musí výrobek splňovat i při uvedení do provozu (podle 34 zákona), nejen při uvedení na trh (podle 5 zákona), jsou uvedeny dále v příloze č. 1 k navrhovanému nařízení vlády, na níž je v ustanovení odkazováno. K 4 Ustanovení 4 odst. 1 stanoví v intencích zmocnění v 6 odst. 2 zákona rozsah technické dokumentace. Technická dokumentace slouží jako základní soubor dokumentů pro posouzení splnění stanovených požadavků podle přílohy č. 1 k navrhovanému nařízení vlády. Její náležitosti jsou koncipovány jako obligatorní. Podle zákona ji vypracovává výrobce, přičemž pokud tak neučiní, přechází zajištění splnění tohoto požadavku v případě soukromých dovozů na soukromého dovozce (podle 35 odst. 1 písm. a) zákona). Jedná se o jednu ze speciálních zákonných povinností soukromého dovozce ve vztahu k jím dováženému výrobku v návaznosti na čl. 12 a 13 směrnice 2013/53/EU. Náležitosti technické dokumentace jsou vymezeny v souladu s přílohou IX směrnice 2013/53/EU. Odstavec 2 stanoví desetiletou lhůtu pro uchovávání technické dokumentace, která je v souladu se zákonem ( 6 odst. 2, 7 a 35 odst. 1 písm. a)) závazná jak pro výrobce (resp. soukromého dovozce), tak pro jeho zplnomocněného zástupce, je-li ustaven. Toto období je stanoveno v souladu s čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 3 písm. a) a čl. 12 odst. 1 směrnice 2013/53/EU. 10

11 K 5 Ustanovení 5 provádí 6 odst. 3 a 8 odst. 4 zákona a v souladu s čl. 7 odst. 5 a 6 a čl. 9 odst. 3 směrnice 2013/53/EU stanoví, jaké údaje a informace musí výrobce a dovozce uvádět na výrobku. Tyto údaje se týkají nejen výrobku samotného, ale i identifikace osoby výrobce nebo dovozce. Ustanovení obsahuje dále odkaz na konkrétní body přílohy č. 1 k navrhovanému nařízení vlády, které upravují náležitosti uživatelské příručky. Příručka uživatele je dokument, jehož přiložení k výrobku je ze zákona ( 6 odst. 3 a 8 odst. 2 písm. a) bod 4.) povinen výrobce nebo dovozce zajistit. Obsahuje zejména instrukce a bezpečnostní informace v českém jazyce. Ustanovení reflektuje čl. 7 odst. 7 a čl. 9 odst. 4 směrnice 2013/53/EU. K 6 Ustanovení na základě 6 odst. 4 a 8 odst. 5 zákona a v souladu s čl. 7 odst. 4 a čl. 9 odst. 6 směrnice 2013/53/EU stanoví případy a rozsah, v nichž jsou výrobce nebo dovozce povinni provádět dodatečné zkoušky výrobku. Je to ve všech případech, kdy existuje podezření na nesoulad výrobku se stanovenými požadavky nebo na to, že výrobek představuje některé z uvedených rizik. Rozsah prováděných zkoušek a šetření musí být dostatečný pro posouzení (potvrzení nebo vyvrácení) existujícího podezření. Ustanovení dále obsahuje minimální náležitosti evidence, kterou jsou ze zákona povinni výrobce a dovozce vést o nevyhovujících výrobcích a výrobcích, které byly staženy z oběhu. V souladu se zákonem se dále stanoví informační povinnost výrobce a dovozce vůči distributorům ve vztahu ke skutečnostem obsaženým v evidenci. K 7 Ustanovení reflektuje zmocnění obsažené v 9 odst. 2 zákona, podle něhož má nařízení vlády stanovit případy a rozsah, v nichž je distributor před dodáním výrobku na trh povinen ověřovat uvedené skutečnosti. Navrhovaná úprava, podle níž distributor ověřuje uvedené skutečnosti vždy (tj. ve všech případech) před dodáním výrobku na trh, zohledňuje znění čl. 10 odst. 2 směrnice 2013/53/EU, která zvláštní případy pro ověřování vybraných skutečností rovněž neuvádí a pouze stanoví, že distributoři tak učiní (vždy) před dodáním výrobku na trh. K 8 Ustanovení 8 provádí 11 a 35 odst. 2 zákona. Doba, po kterou jsou hospodářské subjekty (tj. výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci a distributoři) povinny identifikovat hospodářský subjekt, který jim výrobek dodal nebo kterému výrobek dodaly, se v souladu s čl. 13 směrnice 2013/53/EU stanoví v délce 10 let od dodání výrobku. Po stejně dlouhou dobu musí být schopen poskytnout informace o hospodářském subjektu, který mu výrobek dodal, i soukromý dovozce. 11

12 K 9 Ustanovení 9 obsahuje odkaz na přílohu č. 2 k navrhovanému nařízení vlády, kde je na základě 4 písm. a) v souladu s 12 zákona upraven postup posuzování shody podle jednotlivých modulů posuzování shody. K 10 Ustanovení 10 upravuje v návaznosti na čl. 15 směrnice 2013/53/EU zásady pro vypracovávání EU prohlášení o shodě, kterým se deklaruje splnění stanovených požadavků, a které nahrazuje dosavadní ES prohlášení o shodě. Náležitosti EU prohlášení o shodě stanoví v souladu se směrnicí 2013/53/EU příloha č. 3 k navrhované právní úpravě. Odstavec 3 upravuje lhůtu pro uchovávání EU prohlášení o shodě jednotlivými hospodářskými subjekty dle zmocnění v 6 odst. 2, 7 a 8 odst. 2 písm. b) zákona. Povinnost uchovávat EU prohlášení o shodě po dobu 10 let se týká jak výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, tak i dovozce. Předmětnou dobu uchovávání EU prohlášení o shodě stanoví čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 8 směrnice 2013/53/EU. Dle 35 zákona je uvedenou povinností vázán i soukromý dovozce a to v případě, nezajistil-li splnění tohoto požadavku výrobce. Jedná se o další ze speciálních povinností soukromého dovozce ve vztahu k jím dováženému výrobku v návaznosti na čl. 12 odst. 1 směrnice 2013/53/EU. K 11 Částečně dokončené plavidlo může být uvedeno na trh, pokud je k němu doloženo prohlášení výrobce nebo dovozce, že plavidlo je určeno k dokončení a že splňuje relevantní stanovené požadavky. Ustanovení 11 upravuje v souladu s 37 odst. 2 zákona a přílohou III směrnice 2013/53/EU náležitosti tohoto prohlášení. K 12 Ustanovení na základě 15 odst. 1 zákona a v souladu s čl. 17 odst. 1 směrnice 2013/53/EU stanoví výrobky, které se opatřují označením CE. Návrh nařízení vlády zde záměrně neužívá zavedenou legislativní zkratku výrobek, neboť povinnost provést posouzení shody se nevztahuje zejména na částečně dokončená plavidla a plavidla podrobená větší úpravě. Podmínkou pro připojení označení CE je provedení postupu posuzování shody, který ověřil, že výrobek splňuje nařízením vlády stanovené požadavky. Odstavec 2 na základě 15 odst. 2 zákona a v souladu s čl. 18 odst. 1 směrnice 2013/53/EU konkretizuje způsob připojování označení CE podle jednotlivých kategorií výrobků. K 13 Přechodné ustanovení reflektuje čl. 55 odst. 1 směrnice 2013/53/EU a umožňuje dodávání na trh a uvádění do provozu výrobků splňujících požadavky dosavadní právní úpravy. Rozhodným 12

13 datem, před nímž musí být tyto výrobky uvedeny na trh nebo do provozu, aby mohly být dodávány na trh a uváděny do provozu i nadále, je v souladu se směrnicí 2013/53/EU 18. leden K 14 Navrhované nařízení vlády nahrazuje v současné době platnou právní úpravu obsaženou v nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů. K 15 S ohledem na skutečnost, že transpoziční lhůta směrnice 2013/53/EU uplyne dnem 18. ledna 2016, navrhuje se stanovit datum nabytí účinnosti nařízení vlády na 18. ledna K příloze č. 1 Příloha č. 1 obsahuje stanovené (technické) požadavky, které musí výrobek splňovat a které podléhají postupu posuzování shody. Stanovené požadavky musí dle zákona výrobek splňovat i při uvedení do provozu, nejen při uvedení na trh, přičemž tento požadavek je nejpodstatnější u výrobků, které se na trh v rámci Evropské unie vůbec neuvádějí tj. u soukromých dovozů dovážejících výrobky ze třetích zemí. V souladu s přílohou I směrnice 2013/53/EU příloha č. 1 upravuje technické požadavky na návrh a konstrukci výrobků, technické požadavky na výfukové emise hnacích motorů a technické požadavky na emise hluku. K příloze č. 2 Příloha č. 2 obsahuje postupy posuzování shody výrobku se stanovenými požadavky. Jednotlivé moduly posuzování shody již nejsou uvedeny jako jednotlivé přílohy směrnice 2013/53/EU, ale je použit odkaz na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS. Obdobně jsou činěny normativní odkazy na předmětné unijní rozhodnutí i v navrženém nařízení vlády. Část I. přílohy obsahuje základní postupy posuzování shody, které výrobce k posuzování shody výrobku použije vždy. Pokud je však posuzování shody prováděno podle modulů uvedených v části II., použije se k posouzení shody kromě základního postupu podle části I. současně i postup podle zvláštních požadavků stanovených v části II. přílohy. Speciální postup posuzování shody uvedený v části III. posuzování po zhotovení zohledňuje další zvláštní situace, kdy dochází k posuzování shody výrobku a toto posuzování provádí jiná osoba než je výrobce. Jde o následující případy předvídané 34 odst. 2 až 4 zákona: 1. U výrobku bylo provedeno posouzení shody a tento výrobek již zpravidla byl uveden na trh nebo i do provozu a následně na něm byly provedeny větší úpravy ve smyslu definice 13

14 obsažené v 33 písm. d) a e) zákona. Posouzení shody je pak třeba provést před následným uvedením výrobku na trh nebo do provozu a zajišťuje je osoba, která výrobek uvádí na trh nebo do provozu. 2. Plavidlo, které dle 2 není vymezeno jako výrobek podléhající posuzování shody, se výrobkem stane. Směrnice 2013/53/EU s tímto postupem počítá v případě, kdy dojde ke změně užívání plavidla (tj. plavidlo začne být užíváno pro sportovní nebo rekreační účely nebo přestane být užíváno výhradně pro závodění) a dále kdy je plavidlo vyrobeno pro vlastní potřebu a je uvedeno na trh dříve než 5 let po datu uvedení do provozu. Posouzení shody zajišťuje opět osoba, která plavidlo uvádí na trh nebo do provozu. 3. Případy soukromých dovozů, kdy musí zajistit posouzení shody pro ověření plnění stanovených požadavků jiná osoba než je výrobce (popř. dovozce nebo distributor), konkrétně osoba, která výrobek pro své vlastní potřebu dovezla z třetí země. Příloha č. 2 návrhu nařízení vlády transponuje do vnitrostátního právního řádu celou řadu ustanovení směrnice 2013/53/EU, zejména čl. 20 až 24 a příloh V až VIII. K příloze č. 3: Příloha č. 3 stanoví na základě 14 odst. 2 zákona náležitosti, které musí obsahovat EU prohlášení o shodě. Navržená úprava reflektuje přílohu IV směrnice 2013/53/EU. 14

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto Strana 2052 Sbírka zákonů č. 118 / 2016 118 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda

Více

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ IV. OBECNÁ ČÁST I. Nezbytnost a důvody předložení navrhované právní úpravy Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Ustanovení (část,, odst., písm.,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení - 1 - ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení 1.1. Název: Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci Návrh vyhlášky o zdravotnické

Více

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 2 a 3, 7, 8 odst. 2 a 4, 11, 12 odst. 1, 15 odst. 2, 23 odst. 3, 41 odst. 1 a 50 odst. 5 zákona

Více

c) součásti určené k zabudování do výrobků. (3) Toto nařízení se nevztahuje na: a) zdravotnické prostředky určené k použití v lékařském

c) součásti určené k zabudování do výrobků. (3) Toto nařízení se nevztahuje na: a) zdravotnické prostředky určené k použití v lékařském Strana 2002 Sbírka zákonů č. 116 / 2016 116 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších

Více

Odůvodnění I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Odůvodnění I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Odůvodnění III. Obecná část I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Název nové vyhlášky bude vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních

Více

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci INFORMACE Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci POSTUPY POSUZOVÁNÍ

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD)

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Vznik Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, o stavebních výrobcích, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních

Více

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA 1. Důvod předložení 1.1 Název Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého a o způsobu jeho vyplňování,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Strana 739 55 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

Více

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Ing. Viktor Brach Kulatý stůl Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Praha 17. dubna 2013 Základní dokumenty

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , N á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 znějí:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 znějí: ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3818 Sbírka zákonů č. 299 / 2011 299 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

4 České technické normy

4 České technické normy PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 22/1997 SB., O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 4 České technické normy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace V. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 944/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 944/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 944/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

Více

IV. Důvodová zpráva. Obecná část

IV. Důvodová zpráva. Obecná část IV. Důvodová zpráva Obecná část 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,

Více

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Příloha usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 19.5.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice

Více

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 6 odst.

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ zprávy RIA IV. 1. Základní identifikační údaje Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D. Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť JUDr. Jakub Král, Ph.D. Brno 27. 11. 2015 Přehled právní úpravy zdravotnických prostředků a stručný výčet změn 2 Přehled

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

O d ů v o d n ě n í. Obecná část. A/ Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad malá RIA

O d ů v o d n ě n í. Obecná část. A/ Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad malá RIA O d ů v o d n ě n í Obecná část A/ Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad malá RIA 1. Důvod předložení 1.1. Název Návrh vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště,

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz Legislativa v oblasti metrologie (9. září 2010) FSI VUT Brno Ing. Emil Grajciar 1. Právní úprava metrologie - Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,

Více

Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY

Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /2015 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích přehled některých jeho ustanovení Definice ZP nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

O d ů v o d n ě n í. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

O d ů v o d n ě n í. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad O d ů v o d n ě n í 1. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení, základní obsah 1. Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001

Více

Nová právní úprava bezpečnosti hraček (transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES) 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nová právní úprava bezpečnosti hraček (transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES) 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová právní úprava bezpečnosti hraček (transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES) 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody přijetí nové právní úpravy na evropské úrovni Technologický

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO 226/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986

Více

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII A. Grošpic A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 DRUHY MĚŘIDEL ETALONY STANOVENÁ MĚŘIDLA CERTIFIKOVANÉ A NECERTIFIKOVANÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MĚŘIDLA INFORMAČNÍ MĚŘIDLA

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2013,

Návrh ZÁKON. ze dne 2013, Návrh ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 27 Rozeslána dne 31. března 2015 Cena Kč 215, O B S A H : 54. Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 55. Nařízení vlády o technických

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 323 10. funkční období 323 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

Pracovní návrh. Čl. I

Pracovní návrh. Čl. I Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne 2009, kterou se mění vyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny Ministerstvo

Více

PŘIPOMÍNKY. Zásadní konkrétní připomínky k části III. předkládaného materiálu

PŘIPOMÍNKY. Zásadní konkrétní připomínky k části III. předkládaného materiálu k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů V

Více

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 616/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 616/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a

Více

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI systém právních předpisů ČR pro metrologii uvedení měřidla na trh a do provozu v ČR rozsah a účel Opatření

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1 ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o A. Grošpic A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1 TENTO ZÁKON UPRAVUJE (1) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1047/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1047/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1047/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití

Více

Nařízení EP a Rady o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR) platné od účinné od

Nařízení EP a Rady o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR) platné od účinné od Nařízení EP a Rady o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR) platné od 27. 6. 2012 účinné od 1. 9. 2013 T. Kučera oddělení chemických látek a biocidních přípravků Tomas.Kucera@mzcr.cz,

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl. III. N á v r h ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška č. 191/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška č. 191/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 191/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci A. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) 1.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Zákon o léčivech Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Návrh. ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Návrh ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V

Více

Čl. II. Přechodná ustanovení

Čl. II. Přechodná ustanovení ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: rozdělovník V Praze dne

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Předpis publikovaný ve Sbírce zákonů ČR

Předpis publikovaný ve Sbírce zákonů ČR Předpis publikovaný ve Sbírce zákonů ČR Název: Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE Číslo předpisu: 190/2002 Sb. Kategorie předpisu: Nařízení Účinný od:

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátora Jiřího Oberfalzera,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátora Jiřího Oberfalzera, 229 10. funkční období 229 Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 2016 Parlament České republiky

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 159/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Strana 6490 Sbírka zákonů č. 481 / 2012 Částka 183 481 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Vláda nařizuje

Více

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na strojní zařízení Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

Více