ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I"

Transkript

1 ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku Čl. I Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto: 1. V 1 úvodní části ustanovení se za slovo zákon vkládají slova zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/5/ES ze dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností.. Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 11 se označují jako poznámky pod čarou č. 2 až 12, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. 2. V 3 odst. 3 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmena b) až d) se včetně poznámek pod čarou č. 4 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a). 3. V 14 písmena a) a b) včetně poznámky pod čarou č. 9 znějí: a) banky, pobočky zahraničních bank, Česká národní banka, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz ( 18 b), dále zahraniční banky a zahraniční instituce elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky na základě jednotné licence podle zákona o bankách 9), a dále jiné osoby, které vydávají elektronické platební prostředky ( 15 odst. 1) jako podnikání, vydávají-li všechny tyto subjekty elektronické platební prostředky na území České republiky (dále jen vydavatel ),

2 - 2 - b) osoby, které na základě smlouvy svydavatelem užívají elektronický platební prostředek (dále jen držitel ). 9) 5a a následující zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.. 4. V 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí: (2) Podle 20 postupují banky, spořitelní a úvěrní družstva a instituce elektronických peněz i při svém působení mimo území České republiky. (3) Ustanovení 18b odst. 3 a 18c až 18f se na instituce elektronických peněz vztahují i při jejich činnosti mimo území České republiky. To neplatí pro požadavky na vnitřní řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz ( 18d odst. 4) pro oblast řízení rizika likvidity.. 5. V 15 odst. 2 se slova a který je přijímán jako platební prostředek i jinými osobami než jeho vydavatelem zrušují. 6. V 15 odstavce 3 a 4 znějí: (3) Elektronickými penězi je peněžní hodnota, která a) představuje pohledávku za vydavatelem, b) je uchovávaná na elektronickém peněžním prostředku, c) je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků v hodnotě ne nižší, než je hodnota vydávaných elektronických peněz, a d) je přijímána jako platební prostředek jinými osobami než jejich vydavatelem.. (4) Přijaté peněžní prostředky nejsou vkladem podle zákona o bankách, jsou-li osobou oprávněnou vydávat elektronické peníze ( 18a) neprodleně vyměněny za elektronické peníze.. 7. Za 18 se vkládají nové 18a až 18f, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9a až 9d znějí: 18a Osoby oprávněné vydávat elektronické peníze Elektronické peníze mohou vydávat pouze a) banky a pobočky zahraničních bank, mají-li v jim udělené licenci uvedenu činnost vydávání a správa platebních prostředků, b) zahraniční banky, pokud je k vydávání platebních prostředků na území České republiky opravňuje jednotná licence podle zákona o bankách 9), c) spořitelní a úvěrní družstva pro své členy, mají-li v jim uděleném povolení uvedenu činnost vydávání a správa platebních prostředků, d) instituce elektronických peněz ( 18b),

3 - 3 - e) zahraniční instituce elektronických peněz, které vykonávají činnost podle tohoto zákona na území České republiky na základě jednotné licence, f) Česká národní banka, g) jiné osoby na základě povolení České národní banky ( 19). Instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz 18b (1) Instituce elektronických peněz je akciová společnost nebo evropská společnost 9a) se sídlem na území České republiky, která vydává elektronické peníze a které k výkonu této činnosti udělila Česká národní banka licenci. (2) Česká národní banka licenci neudělí osobě, u níž rozdíl a) součtu 1. splaceného základního kapitálu, 2. splaceného emisního ážia, 3. povinných rezervních fondů, 4. ostatních rezervních fondů vytvořených ze zisku po zdanění, s výjimkou rezervních fondů účelově vytvořených, a 5. nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené valnou hromadou, o jehož rozdělení valná hromada nerozhodla, a b) neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období nedosahuje částky alespoň Kč. (3) Činnost institucí elektronických peněz podléhá dohledu vykonávanému Českou národní bankou. 18c (1) Instituce elektronických peněz může, kromě vydávání elektronických peněz, provádět pouze s tím související činnosti a uchovávání dat, a to za podmínky jejich uvedení v licenci. (2) Instituce elektronických peněz nesmí a) poskytovat úvěry v jakékoliv podobě, b) nabývat podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech na jiných osobách nebo nad nimi vykonávat kontrolu 9b) s výjimkou osob, které vykonávají pomocné služby související s vydáváním elektronických peněz touto institucí. 18d (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na a) instituci elektronických peněz a b) zahraniční instituci elektronických peněz, která vykonává činnost podle tohoto zákona na území České republiky na základě jednotné licence 9), avšak pouze v rozsahu, v jakém se vztahují na zahraniční banku, která vykonává činnost na území České republiky na základě jednotné licence 9), přiměřeně 3 odst. 3, část druhá až sedmá s výjimkou 4 odst. 1 věty třetí, 12 odst. 4, 20b a 20c, část osmá s výjimkou 26f odst. 1 a část devátá až dvanáctá s výjimkou 37 až 38b a 39 zákona o bankách.

4 - 4 - (2) Činností uznávanou v rámci jednotné licence 9c) je pouze vydávání elektronických peněz. (3) Česká národní banka stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o licenci instituce elektronických peněz, náležitosti žádosti o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s institucí elektronických peněz nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí instituce elektronických peněz a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči instituci elektronických peněz. (4) Česká národní banka stanoví opatřením požadavky na vnitřní řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz a podmínky pro splnění požadavku zvláštního zákona 9d) na ověření vnitřního řídicího a kontrolního systému včetně systému řízení rizik. Požadavky na vnitřní řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz se vztahují, pokud jde o řízení rizika likvidity, i na pobočky zahraničních institucí elektronických peněz, které podnikají podle tohoto zákona na území České republiky na základě jednotné licence. (5) Instituce elektronických peněz je povinna čtvrtletně uveřejňovat údaje o složení akcionářů, o své činnosti a finanční ukazatele v rozsahu a způsobem stanoveným opatřením České národní banky. (6) Instituce elektronických peněz je povinna předávat České národní bance informace pro účely provádění dohledu na individuálním i konsolidovaném základě. Způsob, strukturu, obsah a lhůty pro předávání informací stanoví Česká národní banka opatřením. 18e (1) Instituce elektronických peněz musí mít v poměru ke svým celkovým finančním závazkům z vydaných elektronických peněz neustále k dispozici kapitál ve výši stanovené Českou národní bankou. Tuto výši a složení kapitálu instituce elektronických peněz, způsob jeho výpočtu, pravidla pro výpočet celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz a pravidla pro hlášení o těchto skutečnostech České národní bance stanoví Česká národní banka opatřením. (2) Kapitál instituce elektronických peněz nesmí klesnout pod Kč. 18f (1) Instituce elektronických peněz investuje peněžní prostředky ve výši svých finančních závazků z vydaných elektronických peněz pouze do aktiv vymezených Českou národní bankou a za podmínek stanovených Českou národní bankou. (2) Výčet aktiv podle odstavce 1, podmínky investování do těchto aktiv včetně investičních limitů a omezení, způsob oceňování aktiv a pravidla hlášení výpočtu dodržování limitů a omezení České národní bance stanoví Česká národní banka opatřením. 9a) Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. 9b) 17a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9c) 5d zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 126/2002 Sb. 9d) 22 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 126/2002 Sb..

5 Nadpis 19 zní: Podmínky pro vydávání elektronických peněz jinými osobami na základě povolení České národní banky. 9. V 19 odstavec 1 zní: (1) Jiné osoby podle 18a písm. g) mohou vydávat elektronické peníze jen na základě povolení České národní banky za podmínky, že elektronický peněžní prostředek vydaný držiteli uchovává elektronické peníze v hodnotě odpovídající nejvýše částce 150 eur a a) celková částka závazků vydavatele vyplývající z nevypořádaných částek vydaných elektronických peněz nepřesáhne zpravidla částku odpovídající hodnotě eur a v žádném okamžiku částku odpovídající hodnotě eur, nebo b) elektronické peníze vydané touto osobou jsou přijímány jako platební prostředek pouze omezeným počtem poskytovatelů služeb, kteří 1. jsou ve vztahu k vydavateli osobou ovládanou, osobou ovládající nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako vydavatel, nebo 2. jsou s vydavatelem spojeni finančním či obchodním vztahem tak úzkým, jako je společný postup při získávání odbytišť (marketing) nebo společná distribuční síť, anebo 3. poskytují své služby ve stejné budově, komplexu budov nebo jiném podobně úzce vymezeném prostoru V 19 odst. 2 větě první se slova peněžní prostředky nahrazují slovem peníze a slova a počet vydaných elektronických prostředků se zrušují. 11. V 19 odst. 2 větě druhé se slova elektronických peněžních prostředků a zrušují. 12. V 19 odst. 3 se slova Předchozí souhlas nahrazují slovem Povolení a slova peněžních prostředků se nahrazují slovem peněz. 13. V 19 odstavec 4 zní: (4) Česká národní banka dohlíží na dodržování podmínek, za kterých bylo uděleno povolení k vydávání elektronických peněz. Zjistí-li Česká národní banka, že vydavatel porušuje podmínky, za kterých bylo uděleno povolení k vydávání elektronických peněz, může toto povolení ve správním řízení vydavateli odejmout V 19 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: (5) Povolení k vydávání elektronických peněz zaniká okamžikem, ke kterému nastaly účinky prohlášení konkursu na majetek vydavatele..

6 - 6 - Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec V 20 odst. 1 se slova elektronického peněžního prostředku nahrazují slovy elektronických peněz. 16. V 20 odst. 2 se slova 300 Kč nahrazují slovy odpovídající hodnotě 10 eur se včetně nadpisu zrušuje. 18. V 24 odst. 1 se písmeno e) zrušuje. Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e). 19. V 24 odst. 1 písm. e) se slova a e) zrušují. 20. V 28 odst. 4 se za slovo povinni vkládají slova bez zbytečného odkladu písemně. 21. V 28 odst. 5 větě druhé se slova České národní bance změnu svého sídla nebo místa podnikání neprodleně po účinnosti změny nahrazují slovy bez zbytečného odkladu písemně České národní bance svou účast v daném systému, označení tohoto systému, stát, který daný systém oznámil Komisi Evropských společenství, adresu svého sídla nebo místa podnikání a dále změnu kterékoli z těchto skutečností, a to neprodleně poté, kdy změna nastala. 22. Za 31 se vkládá nový 31a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11a zní: 31a Pořádková pokuta (1) Provozovateli, účastníkovi systému nebo fyzické osobě, kteří neposkytnou osobám pověřeným výkonem dohledu nad systémy požadované informace nebo potřebnou součinnost podle 31 odst. 2, může Česká národní banka uložit pořádkovou pokutu až do výše Kč. (2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku Kč. (3) Řízení o uložení pořádkové pokuty lze zahájit do 2 měsíců ode dne nesplnění povinnosti. (4) Pořádkové pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad. Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.

7 - 7 - (5) Při vybírání a vymáhání uložených pořádkových pokut se postupuje podle zákona upravujícího správu daní a poplatků 11a). 11a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů V nadpisu 32 se slova a sankce zrušují. 24. V 32 odst. 1 se písmeno e) zrušuje. Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e). 25. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11b) zní: ČÁST PÁTÁ Správní delikty 34a (1) Vydavatel se dopustí správního deliktu tím, že a) neinformuje o svých obchodních podmínkách pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků podle 17 odst. 1, b) neinformuje ve svých obchodních podmínkách pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků o souladu a odchylkách těchto podmínek od vzorových obchodních podmínek České národní banky nebo jejich změn podle 17 odst. 2 a 3, c) neposkytne České národní bance své obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků podle 17 odst. 4, d) neprovede zpětnou výměnu elektronických peněz v souladu s 20 odst. 1 a 2, nebo e) nestanoví podmínky pro zpětnou výměnu elektronických peněz v souladu s 20 odst. 3. (2) Instituce elektronických peněz se dopustí správního deliktu tím, že a) vykonává jinou činnost, než je uvedena v 18c odst. 1, b) poskytne úvěr nebo nabude účast na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo vykonává kontrolu 9b) v rozporu s 18c odst. 2, c) nesplní některý z požadavků stanovených Českou národní bankou na vnitřní řídicí a kontrolní systém nebo některý z požadavků zvláštního zákona 9d) na ověření vnitřního řídicího a kontrolního systému včetně systému řízení rizik podle 18d odst. 4, d) nesplní informační povinnost podle 18d odst. 5 nebo 6, e) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle 18e, nebo f) investuje peněžní prostředky v rozporu s požadavky podle 18f odst. 1. (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) poruší podmínku, za níž bylo vydáno povolení k vydávání elektronických peněz podle 19 odst. 1, nebo b) nesplní oznamovací povinnost podle 19 odst. 2 nebo 5.

8 - 8 - (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vydává elektronické peníze bez licence podle 18b odst. 1 nebo povolení České národní banky podle 19 odst. 1. (5) Provozovatel nebo účastník systému se dopustí správního deliktu tím, že a) nesplní podmínku stanovenou jako princip zúčtování podle 23 odst. 2, b) neoznámí změnu podle 28 odst.1, nebo c) nepožádá o předchozí souhlas podle 28 odst. 2 nebo 3. (6) Provozovatel systému se dopustí správního deliktu tím, že při provozování systému nedodrží podmínku stanovenou v licenci podle 30 odst. 4. (7) Účastník systému nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v 28 odst. 5 se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne informaci o systémech nebo o pravidlech těchto systémů podle 28 odst. 4, anebo nesplní oznamovací povinnost podle 28 odst. 5. (8) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do Kč, za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta do Kč a za správní delikt podle odstavce 2 a odstavců 4 až 7 se uloží pokuta do Kč. 34b Společná ustanovení (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka. (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 11b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (6) Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. (7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zákona upravujícího správu daní a poplatků 11a). 11b) 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.. Dosavadní část pátá a šestá se označují jako část šestá a sedmá.

9 V 35 odst. 1 se slova části třetí a části čtvrté nahrazují slovy části třetí až páté. 27. V 35 se odstavce 4 až 7 zrušují. Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 4 až V 35 odstavec 6 zní: (6) Proti rozhodnutí České národní banky podle části třetí až páté tohoto zákona lze podat rozklad. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky. Podaný rozklad nemá odkladný účinek s výjimkou rozkladu proti rozhodnutí o udělení povolení, rozkladu proti rozhodnutí ve věci udělení nebo změny licence a rozkladu proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty nebo pokuty.. Čl. II Přechodné ustanovení 1. Předchozí souhlasy České národní banky k vydávání elektronických peněžních prostředků vydané Českou národní bankou podle 19 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení České národní banky k vydávání elektronických peněz podle 19 zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Čl. III Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá ze zákonů jej měnících. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o bankách Čl. IV Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

10 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a). 2. V 2 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec V 5a odst. 1 větě první se slova a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie zrušují a slovo osoba se nahrazuje slovem banka. 4. V 5a odst. 1 větě třetí se slova a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie zrušují. 5. V 5a odst. 2 se slovo osoby nahrazuje slovem banky. 6. V 5a odst. 3 se slova nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků a slova a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků zrušují. 7. V 5a odst. 7 ve větě druhé se slova nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků a slova,u osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků podle odstavce 1 zrušují. 8. V 38 odst. 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 9c zní: j) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zvláštního právního předpisu 9c) ve sporu navrhovatele proti instituci. 9c) Zákon č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb.. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o České národní bance Čl. V Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

11 V 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní: e) vykonává dohled nad činností institucí elektronických peněz 1a), poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, konsolidačních celků, jejichž součástí je instituce elektronických peněz se sídlem na území České republiky, a jiných osob, které vydávají elektronické peníze podle zvláštního právního předpisu 1b), 1a) 18b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. /2005 Sb. 1b) 19 zákona o platebním styku, ve znění zákona č. /2005 Sb. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 2. V 2 odstavec 3 zní: (3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států, orgány dohledu nad bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy jiných států a s mezinárodními finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy.. 3. V 24 písmeno a) zní: a) opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky pravidla obezřetného podnikání bank, poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz 1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,. 4. V 26 odst. 1 se slovo diskontní nahrazuje slovem lombardní. 5. Za 26 se vkládá nový 26a, který zní: 26a Pravidla pro plnění povinností stanovených v 25 a 26 stanoví Česká národní banka opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky.. 6. V 38 odst. 1 větě druhé se slovo zúčtovací nahrazuje slovem clearingové. 7. V 41 odst. 2 písmeno a) zní:

12 a) bank, poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz 1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,. 8. V 41 odst. 2 písm. b) se za slovo banka vkládají slova nebo instituce elektronických peněz a slovo bankovní se zrušuje. 9. V 41 odst. 3 větě druhé se slova a poboček zahraničních bank a závaznou metodiku k sestavování a organizační a komunikační podmínky pro předávání veškerých informací a podkladů nahrazují slovy poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz 1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz a organizační a komunikační podmínky pro jejich předávání České národní bance. 10. V 41 se na konci odstavce 3 doplňuje věta Metodiku k sestavování veškerých informací a podkladů stanoví Česká národní banka opatřením V 41 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou Jestliže banka, pobočka zahraniční banky, instituce elektronických peněz, pobočka zahraniční instituce elektronických peněz nebo jiná osoba, uvedená v odstavci 2 písm. b), požadované informace a podklady nepředloží nebo tyto informace a podklady jsou opakovaně neúplné nebo nesprávné, postupuje Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu 9a) vůči bankám, pobočkám zahraničních bank, institucím elektronických peněz, pobočkám zahraničních institucí elektronických peněz a vůči jiným osobám, zahrnutým do konsolidačního celku, v případě, jde-li o povinnost těchto osob poskytovat informace pro účely dohledu na konsolidovaném základě.. Poznámka pod čarou č. 9a zní: 9a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. /2005 Sb.. Dosavadní poznámka pod čarou č. 9a se označuje jako poznámka pod čarou č. 9b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 12. V 44 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: b) činností institucí elektronických peněz 1a), poboček zahraničních institucí elektronických peněz, podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, konsolidačních celků, jejichž součástí je instituce elektronických peněz se sídlem na území České republiky, a jiných osob, které vydávají elektronické peníze podle zvláštního právního předpisu, 1b). Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

13 V 44 odst. 1 písm. c) se slova než bank zrušují. 14. V 44 odst. 2 písm. a) se slova a povolení nahrazují slovy, povolení a předchozích souhlasů. 15. V 49b odst. 1 větě první se za slovo vydává vkládají slova v mezích zákona. 16. V 49b odst. 1 větě druhé se slovo a nahrazuje čárkou a za slovo bank se doplňují slova, instituce elektronických peněz 1a) a pobočky zahraničních institucí elektronických peněz. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. VI Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto: 1. V 82 odst. 4 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g). 2. V 82 odst. 4 písm. f) se písmeno e) nahrazuje písmenem d). ČÁST PÁTÁ Změna živnostenského zákona Čl. VII V 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 38/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se za slovo bank, 11), vkládají slova institucí elektronických peněz 11a), provozovatelů platebních systémů 11b),. Poznámky pod čarou č. 11a a 11b znějí: 11a) 18b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č..../2005 Sb. 11b) 30 zákona č. 124/2002 Sb..

14 ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. VIII Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 215/2005 Sb., se mění takto: 1. V 4 odst. 10 větě první se za slovo bankami vkládají slova, pobočkami zahraničních bank (dále jen banky ), spořitelními a úvěrními družstvy a za slovo banky, se vkládají slova spořitelního a úvěrního družstva,. 2. V 4 odst. 12 větě poslední se za slovo banky vkládají slova nebo spořitelního a úvěrního družstva. 3. V 32 odst. 2 písm. d) se za slovo banky vkládají slova nebo spořitelního a úvěrního družstva. 4. V 33 odst. 6 větě druhé se za slovo bank vkládají slova a spořitelních a úvěrních družstev. 5. V 34 odstavec 11 včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní: (11) Banky a spořitelní a úvěrní družstva jsou povinny na písemné vyžádání správce daně poskytnout čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech 21). Informace o provedení nebo zprostředkování převodu peněžních prostředků jsou rovněž povinny sdělovat jiné osoby, které provádějí nebo zprostředkovávají převody peněžních prostředků jako podnikání 22). 21) 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 22) 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)..

15 V 59 odst. 1 se doplňuje věta Je-li platba poukázána v cizí měně, zaeviduje ji správce daně na osobní daňový účet daňového dlužníka ve výši, v jaké mu byla připsána na účet v české měně.. 7. V 59 odst. 3 písm. a) se za slova u banky vkládají slova nebo spořitelního a úvěrního družstva. 8. V 59 odst. 3 písm. b) bodě 1 se za slovo banky vkládají slova, spořitelního a úvěrního družstva. 9. V 59 odst. 6 větě první slova zaplatil dlužník se nahrazují slovy vykonal daňový subjekt. 10. V 59 se na konci odstavce 6 doplňují věty Správce daně vrátí pouze platbu, která byla provedena zřejmým omylem, a to na žádost banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence, podanou nejpozději v den, kdy platba daně byla připsána na účet správce daně; je-li žádost podána později, lze tuto platbu vrátit pouze tehdy, vznikl-li touto platbou vratitelný přeplatek, který nebyl do doby vyřízení žádosti vrácen daňovému dlužníkovi, ani použit na úhradu jiného daňového nedoplatku, a to pouze do výše tohoto přeplatku, i když je nižší než 50 Kč. Obdobně se postupuje, pokud je žádost podána tím, kdo zaplatil za daňového dlužníka, prokáže-li zřejmý omyl při úhradě a nemá-li současně vlastní daňový nedoplatek. Nelze-li žádosti vyhovět, vydá správce daně žadateli potvrzení o došlé platbě a o totožnosti daňového dlužníka, na úhradu jehož daňového nedoplatku byla v důsledku jím způsobené chyby zaevidována včetně nadpisu zní: (1) Dnem platby je 61 Den platby a) u bezhotovostních převodů prováděných bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem z účtu v České republice den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních prostředků z účtu, při převodu z účtu vedeného v cizí měně nebo v zahraničí den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně, nebo b) u plateb v hotovosti v české měně den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo držitel poštovní licence hotovost převzala anebo ji přijal pracovník správce daně; pokud byla platba v hotovosti provedena v cizí měně, den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně. (2) Nebyla-li platba řádně provedena, platí ustanovení odstavce 1 pouze tehdy, pokud ten, kdo platbu uskutečnil, sám nebo na výzvu správce daně využil všech zákonných

16 prostředků pro zjednání nápravy, v důsledku čehož byla správci daně platba následně připsána. (3) Banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, u kterých je veden účet správce daně, jsou povinny sdělit správci daně den, kdy došlo k odepsání peněžních prostředků z účtu příkazce nebo k přijetí hotovosti, a to s uvedením identifikace platby a příkazce. Rovněž držitel poštovní licence je povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky nebo spořitelního a úvěrního družstva správci daně den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou jeho účet, a to s uvedením identifikace platby a příkazce. Při nejasných platbách se povinnost bezúplatného poskytnutí údajů bankou, spořitelním a úvěrním družstvem nebo držitelem poštovní licence týká i dalších zpřesňujících údajů o příkazci. (4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku. (5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4, uhradí správci daně úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou. Držitel poštovní licence rovněž převede správci daně úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku. (6) Úrok podle odstavce 5 a úrok uhrazený správci daně podle zákona o platebním styku je příslušenstvím daně V 62 odst. 4 větě druhé se za slovo bank vkládají slova, spořitelních a úvěrních družtev. 13. V 62 odst. 5 se za slovo bank vkládají slova a spořitelních a úvěrních družstev. 14. V 73 odst. 6 písm. a) se za slovo bank vkládají slova a spořitelních a úvěrních družstev zní: 99 Při správě daní se zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, nepoužije s výjimkou postupu podle 175 při vyřizování stížnosti..

17 ČÁST SEDMÁ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. IX Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto: 1. V 17 odst. 2 na konci věty druhé se doplňují slova písm. a) a c) včetně nadpisu zní: 19 (1) Pojistné se platí v české měně Způsob placení pojistného a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo z účtu vedeného v zahraničí, na příslušný účet příslušné správy sociálního zabezpečení ( 9 a 10), b) v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence v České republice na příslušný účet podle písmene a), a jde-li o částku nepřevyšující Kč, též zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné, nebo c) v hotovosti v zahraničí na příslušný účet podle písmene a). (2) Za den platby pojistného se považuje a) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, b) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v zahraničí nebo u plateb v hotovosti v zahraničí den, kdy bylo uskutečněno připsání na příslušný účet příslušné správy sociálního zabezpečení ( 9 a 10), c) u plateb v hotovosti v České republice den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo, držitel poštovní licence nebo příslušná okresní správa sociálního zabezpečení hotovost přijali. (3) Banka, u které je veden účet správy sociálního zabezpečení, je povinna sdělit správě sociálního zabezpečení den, kdy došlo k odepsání platby z účtu příkazce nebo k přijetí platby v hotovosti v bance nebo ve spořitelním a úvěrním družstvu. Držitel poštovní licence je

18 povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky správě sociálního zabezpečení den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance, která vede jeho účet. (4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku. (5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4, je povinen uhradit správě sociálního zabezpečení úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou platné v první den kalendářního čtvrtletí, v němž měl uhrazenou částku nejpozději převést. Držitel poštovní licence je rovněž povinen převést správě sociálního zabezpečení úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku. (6) Spořitelní a úvěrní družstva jsou povinna poskytnout na žádost správě sociálního zabezpečení čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech.. ČÁST OSMÁ Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. X V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 118/2000 Sb., 17 včetně nadpisu zní: (1) Pojistné se platí v české měně 17 Způsob placení pojistného a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo z účtu vedeného v zahraničí, na účet příslušné zdravotní pojišťovny, nebo b) v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence v České republice na příslušný účet podle písmene a), popřípadě též zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné. (2) Za den platby pojistného se považuje a) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, b) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v zahraničí den, kdy bylo uskutečněno připsání na příslušný účet příslušné zdravotní pojišťovny, c) u plateb v hotovosti v České republice den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo, držitel poštovní licence nebo příslušná zdravotní pojišťovna hotovost přijali. (3) Banka, u které je veden účet příslušné zdravotní pojišťovny, je povinna sdělit příslušné zdravotní pojišťovně den, kdy došlo k odepsání platby z účtu příkazce nebo k přijetí platby v hotovosti v bance nebo ve spořitelním a úvěrním družstvu. Držitel poštovní licence je

19 povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky příslušné zdravotní pojišťovně den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance, která vede jeho účet. (4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku. (5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4, je povinen uhradit příslušné zdravotní pojišťovně úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby České národní banky platné v první den kalendářního čtvrtletí, v němž měl uhrazenou částku nejpozději převést. Držitel poštovní licence je rovněž povinen převést příslušné zdravotní pojišťovně úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku.. ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o rozhodčím řízení Čl. XI V 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: (6) Stát nesmí uzavřít rozhodčí smlouvu a nesmí být stranou rozhodčího řízení, a to ani jako právní nástupce. Rozhodčí smlouvy nelze použít, pokud má být stranou rozhodčího řízení stát. (7) Má-li stát jako právní nástupce být stranou rozhodčího řízení včetně přezkoumání, převezme a dokončí řízení soud, který je jako soud prvního stupně příslušný k řízení o žalobě podané podle občanského soudního řádu. Toto řízení nepodléhá soudnímu poplatku v prvním stupni. Soud též rozhodne o náhradě nákladů neskončeného rozhodčího řízení,. Proti rozhodnutí soudu jsou přípustné opravné prostředky podle občanského soudního řádu. Čl. XII. Přechodné ustanovení Dosud neskončená rozhodčí řízení včetně přezkoumání, v nichž je stranou rozhodčího řízení stát, převezme a dokončí soud, který je jako soud prvního stupně příslušný křízení o žalobě podané podle občanského soudního řádu. Toto řízení nepodléhá soudnímu poplatku v prvním stupni. Soud též rozhodne o náhradě nákladů neskončeného rozhodčího řízení. Proti rozhodnutí soudu jsou přípustné opravné prostředky podle občanského soudního řádu.

20 ČÁST DESÁTÁ ÚČINNOST Čl. XIII Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. VIII bodu 15, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

124/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 13. března 2002

124/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 13. března 2002 124/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Změna: 257/2004 Sb. Změna: 62/2006 Sb.

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 7 11. funkční období 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 98 10. funkční období 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o České

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o bankách Čl.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 410/2010 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Částka 145 Sbírka zákonů č.410 / 2010 Strana 5435 410 ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva 37 10. funkční období 37 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva (Navazuje na sněmovní tisk č. 306 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I 254/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 435/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Magdaléna Bártová

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Magdaléna Bártová Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech Magdaléna Bártová Družstevní záložny svým členům zpravidla nabízejí běžné účty a nejčastěji spořící a termínované vklady s vyšším zhodnocením

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 253 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 253 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 344 9. funkční období 344 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 \ Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 331 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

1. V 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

1. V 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje. Strana 1498 Sbírka zákonů č. 136 / 2014 Částka 59 136 ZÁKON ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 174 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 174 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8. 278 9. funkční období 278 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 84 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 84 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25. 289 9. funkční období 289 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku..

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku.. Strana 4426 Sbírka zákonů č. 293 / 2016 293 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

K o m p l e x n í p o z m ě ň o v a c í n á v r h

K o m p l e x n í p o z m ě ň o v a c í n á v r h -1- K o m p l e x n í p o z m ě ň o v a c í n á v r h k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem (tisk 997) - 2 - ZÁKON ze dne 2006 o změně zákonů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 27. května 2011 Cena Kč 60, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 27. května 2011 Cena Kč 60, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 27. května 2011 Cena Kč 60, O B S A H : 139. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010

Více

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci VYHLÁŠKA č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června 2011 kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona č. 256/2004

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 414/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance.

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance. Strana 1479 142 VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2011 o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKON. ze dne 2017,

VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKON. ze dne 2017, III. VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

N Á V R H. ZÁKON ze dne 2012, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N Á V R H. ZÁKON ze dne 2012, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: N Á V R H III. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

ZÁKON. ze dne 2. února o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2. února o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST PRVNÍ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zřízení ministerstev

Více

9. funkční období. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

9. funkční období. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 38 9. funkční období 38 Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (Navazuje na sněmovní tisk č. 892 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s příjetím přímo použitelného předpisu

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013,

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013, III. N á v r h Z Á K O N ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3292 Sbírka zákonů č. 254 / 2012 254 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4534 Sbírka zákonů č. 341 / 2015 Částka 144 341 ZÁKON ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 355 9. funkční období 355 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu (Navazuje na sněmovní tisk č. 179 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. listopadu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5250 Sbírka zákonů č. 376 / 2015 376 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

ZÁKON. ze dne 26. října 2011,

ZÁKON. ze dne 26. října 2011, 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

INFORMATIVNÍ úplné znění

INFORMATIVNÍ úplné znění INFORMATIVNÍ úplné znění Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění zákona č. 50/2016 Sb. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento zákon upravuje a)

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 276 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 29.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 276 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 29. 127 10. funkční období 127 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,

Více

37a - bez věcné změny

37a - bez věcné změny SPRÁVNÍ DELIKTY 37-40 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ POROVNÁNÍ V LETECH 2015 A 2016 Podnikatel - podvojné účetnictví Pokuta 6 % hodnoty aktiv brutto, pokud se: Pokuta 6 % hodnoty aktiv netto*, pokud se: a) nevede

Více

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Částka 70 Sbírka zákonů č. 191 / 2011 Strana 1981 191 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Česká národní banka stanoví

Více

PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU. Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem

PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU. Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a stanoví některá

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje provozování směnárenské činnosti

Více