Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník"

Transkript

1 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1 Vážení čtenáři, Úvodník farníci, návštěvníci a přátelé farnosti, prostě vy všichni, kterým se tento výtisk Svatovavřineckých listů dostal do rukou. V lednu tohoto roku začal vycházet pravidelný týdenní zpravodaj farnosti s názvem Hlas sv. Vavřince. Pravidelný tématický článek, liturgické čtení i týdenní ohlášky, které v něm můžete najít jsou potřebným informačním zdrojem pro život farnosti. Svatovavřinecké listy, občasník, který vycházel dvakrát (loni jen jednou) ročně, tak trochu ztratil svůj smysl, nehledě na pracnost a časovou náročnost přípravy. Přesto dostáváte Svatovavřinecké listy znovu do rukou. Tak copak se to děje? Svatovavřinecké listy se od letoška mění na farní sborník. Měly by vám přinášet zvláště přehled všeho podstatného, co se ve farnosti odehrálo v uplynulém roce. Naleznete zde pro přehlednost důležité informace, povídání o historii některé z památek v majetku farnosti i literární část. Tento letošní sborník byl ušit poněkud horkou jehlou a je tak více popisný. Pro příští léta však uvítáme zvláště vaší aktivitu ve sborníku je dostatek místa pro vaše názory, vzpomínky, zjištění, výtahy z odborných prací neb literární dílka. To vše tak, aby byl opravdovým sborníkem farnosti, ne jen rozšířenou výroční zprávou. Na jaře např. proběhla s velkým ohlasem přednáška o Zmizelém Vrchlabí; ve sborníku by na ni mohl navázat rozhovor s jedním z pamětníků atp. Budete-li mít vhodný námět kdykoliv v průběhu roku, neváhejte a přijďte s ním na faru, Svatovavřinecké listy jsou otevřeny právě pro Vás. Svatovavřinecké listy, sborník vrchlabského děkanství Vydává Římskokatolická farnost děkanství Vrchlabí. Určeno pro vnitřní potřebu. Číslo 7, ročník 4. (1.), léto 2006 redakce sborníku: M. J. Hrdlička

2 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 2 Přehled o dění ve farnosti v roce 2005 Hlavním posláním farnosti je zprostředkovávat, předávat služby církve. Toto působení je možné rozdělit do čtyřech základních oblastí: společenství (řec. koinonia), svědectví (martyria), liturgie (leiturgia) a služba (diakonia). Dle svých možností se snažíme působit v každé z těchto oblastí. Přijměte proto malý přehled dění ve farnosti. a) společenství Nejširším (základním) společenstvím farnosti je skupina pokřtěných farníků, kteří místem bydliště přináležejí k naší farnosti. Počet pokřtěných (ne zcela se kryjící s počtem přihlášených katolíků při sčítání lidu) je ve Vrchlabí asi Samozřejmě ne všichni využívají pravidelných aktivit a služeb ve farnosti, mnohdy je jejich příslušnost k církvi pouze formální. Pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb (což je významný kvantitativní ukazatel) je asi 160. Další menší skupinou v rámci farnosti je společenství mládeže. Pravidelně se zde setkávalo asi 6-12 mladých z křesťanských rodin z Vrchlabí a okolí. Soubor aktivit v rámci společenství, které jsou otevřeny i dalším mladým, je dosti bohatý. V loňském roce to např. byly: zimní výprava, dva tématické víkendy (Člověk=homo medialis, Jsem křesťan. A co dál?), zájezd do Polska, putování Lužickými horami a Labskými pískovci, sjíždění Ohře, cesta na Světové setkání mládeže v Kolíně n. Rýnem na kolech, výlety do Krkonoš, spolupráce při pobytu polské mládeže ve farnosti. Velká část těchto aktivit byla realizována v rámci projektu Cesty k obzorům. Na podzim u nás proběhlo vikariátní setkání mládeže z Trutnovska. Důležitou příležitostí pro setkání v rámci farnosti je Farní den, který se již 4. rokem konal u příležitosti poutní slavnosti sv. Vavřince. Loni se po slavné mši svaté sešlo asi 30 farníků ve farním sále, kde byla při dobrém jídle příležitost k posezení i uvítání nového kaplana P. Mariusze Robaka. Nižší účast byla zapříčiněna špatným počasím a

3 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 3 přemístěním aktivity z farního dvora do farního sálu. Část farníků se také účastnilo zájezdů pořádaných místní organizací KDU-ČSL nebo okolními farnostmi. b) svědectví (pastorace, evangelizace) Výuka náboženství probíhala v loňském roce na faře, v ZŠ Lánov a od podzimu také v ZŠ Podhůří, účastnilo se jí celkem 11 dětí ve věku 8-13 let. V červnu loňského roku proběhlo první svaté přijímání 3 dětí, které se na ně připravovali od podzimu Od října zároveň s výukou probíhala příprava na 1. svaté přijímání u jedné dívky, které se uskutečnilo v červnu letošního roku. Mezi pravidelné aktivity pro ostatní věkové skupiny patřila katecheze pro dospělé a biblická hodina (pravidelně čt a st). Velikonoční svátky jsme již druhý rok připomněli místním obyvatelům i návštěvníkům Křížovou cestou městem. Hraný příběh utrpení Ježíše Krista se na Velký pátek odehrával na náměstí a v ulicích města. Tato aktivita je plně ekumenická a rádi bychom jejím pokračováním navázali na tradici pašijových her, které se ve Vrchlabí odehrávaly naposled před dvěma sty lety. Čtvrtý rok byla v provozu farní knihovna otevřená také veřejnosti, farnost vydala jedno číslo občasníku Svatovavřinecké listy a třetím rokem provozovala internetové stránky na adrese: web.quick.cz/rkf.vrchlabi. c) liturgie, svátostná služba Základem liturgické služby farnosti tvoří pravidelné mše svaté, konané v tomto pořadu: v neděli 9 a 18 hodin, v úterý v 8 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 18 hodin

4 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 4 Mše se pravidelně konají v děkanském chrámu sv. Vavřince, úterní ranní v kapli ve farní budově, zde se také v zimním období konají všechny mše kromě nedělní ranní. Zpestřením májové liturgie byla poslední májová pobožnost spojená s krátkým koncertem chrámového sboru, která se uskutečnila 29. května v prostorách klášterního kostela. V loňském roce bylo uděleno celkem 18 křtů a byl uzavřen jeden církevní sňatek. Proběhlo 14 pohřbů, z toho 6 žehem. Nebyla udělena žádná svátost biřmování. Svátost pomazání nemocných obdrželo celkem 305 osob, z toho 260 společně při bohoslužbě, 45 osob individuálně. Duchovní se také snažili o pravidelnou návštěvu nemocných v intervalu jednou za týden až jednou za měsíc. Velmi dobrá ekumenická spolupráce ve Vrchlabí se projevuje také na poli liturgie. Mimo pravidelných ekumenických bohoslužeb u příležitosti aliančního týdne modliteb a týdne modliteb za jednotu křesťanů, které se konají vždy v lednu, se v loňském roce konaly od února do září ekumenická modlitební setkání, vždy poslední pátek v měsíci. Společně proběhla bohoslužba na svátek M. Jana Husa a na hřbitově u příležitosti svátku zemřelých, v ekumenickém duchu bylo vedeno vikariátní setkání mládeže na podzim. Spolupráce s Horskou nemocnicí Krkonoše bohužel byla nástupem nového vedení přerušena, nicméně do podzimu se zde uskutečnily dvě ekumenické bohoslužby a farníci přispěli desítkami knih do nově zřizované nemocniční knihovny, která však pravděpodobně nefunguje. d) služba Farní charita, která byla samostatnou právnickou osobou, ale od smrti Dr. J. Kupky baly bez ředitele a nevyvíjela klasickou charitativní činnost, ukončila na podzim roku 2004 svou existenci. Pořádání sbírek, zajištění a podpora Adopce na dálku a drobná charitativní činnost (dle

5 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 5 potřeby) přešla pod bedra farnosti. Koordinaci charitativní činnosti má na starosti paní Anna Kupková, členka pastorační rady. Farnost podporuje prostřednictvím Adopce na dálku dvě malé indické děti - Benitu Francis Souz a Stany Salu Meneze z diecéze Belgaum. Za prostředky jim posílané od r mohou tyto děti absolvovat školní docházku, dostanou školní pomůcky a je jim zajištěno stravování. Další děti mají v adopci jednotliví farníci nebo rodiny ve farnosti. Již tradičně jsem v rámci tříkrálových darů finančně pomohli mladým početnějším rodinám, materiálně pak v rámci adventní almužny. Staré a přebytkové ošacení, které k nám průběžně nosí lidé, je částečně využito jako šatník pro bezdomovce a zbytek odvážíme diakonii ČCE. Od roku 2004 spolupracujeme s Probační a mediační službou Trutnov při realizaci obecně prospěšných prací odsouzených. Jedním z hlavních úkolů farnosti je také vytvářet prostor pro působení menších farních společenství a sdružení. Při vrchlabské farnosti působí: místní skupina České křesťanské akademie - v loňském roce uspořádala tyto přednášky a aktivity: besedu s ředitelem nakladatelství Portál Jar. Kuchařem, přednášku s video projekcí Uganda trpící perla Afriky s P. Jiřím Šlégrem, autorské představení knihy Až k prolití krve a vzpomínky na P. Kubíčka v podání Dr. Marie Svatošové a přednášku Dr. Jana Luštince o Zvonech, zvonkách a rolničkách. - k pořádání aktivit poskytujeme prostory a zázemí farní budovy. Chrámový sbor

6 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 6 - chrámový sbor pod vedením Radka Hanuše mimo pravidelného doprovázení bohoslužeb, v plné síle zvláště pak slavnostních, pořádá koncerty u příležitosti státních svátků a o Vánocích. Skautský oddíl sv. Vavřince - při farnosti působí také 3. oddíl střediska Hostinné, přehled jehož nemalé činnosti lze nalézt na internetových stránkách (www.skauting.cz/hostinne). Hlavním cílem práce s dětmi ve skautském oddíle je předávat jim nenásilným způsobem křesťanské hodnoty a naučit je žít v dnešním světě a v souladu s přírodou. - oddílu poskytujeme zázemí v podobě klubovny ve farní budově, úhrady energií a finanční podporu v rámci farní sbírky na děti. Přehled hospodaření za rok 2005 Čís. Text Skutečnost v Kč 16 Nájemné ,00 17 Prodej majetku, úrok a ostatní zdaň. příjmy ,00 18 Sbírky ,00 19 Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00 20 Dary fyzických a právnických osob ,00 21 Úroky z vedení běžného účtu 345,28 22 Příspěvek z diecéze ,00 23 Příspěvek obecní, krajský a státní ,00 24 Náhrady škod 5 889,00 25 Ostatní příjmy ,50 90 Příjmy celkem ,78

7 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 7 Čís. Text Skutečnost v Kč 26 Výdaje související se zdaňovanými příjmy ,50 27 Mzdy ,50 28 Daň z příjmu zaměstnanců 7 753,00 29 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 0,00 30 Bohoslužebné výdaje ,50 31 Režijní výdaje ,50 32 Opravy památek ,90 33 Opravy ostatní ,00 34 Odeslané sbírky a příspěvky diecézi ,00 35 Dary a charitativní výdaje ,00 36 Zálohová daň z příjmu 0,00 37 Daň z příjmu, z nemovitostí 880,00 38 Nákup dlouhodobého majetku ,50 39 Ostatní výdaje ,50 91 Výdaje celkem ,90 92 Rozdíl příjmů a výdajů daného období ,12 Stav závazků a přijatých půjček : Stav pohledávek a poskytnutých půjček: 0,00 Kč ,50 Kč Oproti roku 2004 došlo v hospodaření farnosti k několika nepřehlédnutelným změnám, které se projevily na výrazném deficitu hospodaření. V prvé řadě je to snížení příjmů a to takřka ve všech uvedených oblastech. Vinou pozdně zaplaceného nájemného firmy Kobla za poslední čtvrtletí roku (až leden 2006) a neplaceného nájemného manželů Zemanových, jakož i odchodu firmy RTT z prostor fary v prů-

8 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 8 běhu roku, došlo v příjmu z nájemného k více jak 80. tisícovému propadu. Pouze v položce prodej majetku došlo k navýšení oproti předchozímu roku a to kvůli prodeji staršího automobilu Volkswagen Golf. Příjem se sbírek a z darů věřících se snížil o téměř 50. tisíc. Farností se také nepodařilo získat žádné dotace na opravy fary nebo kostela, jedinými podpořenými projekty byly Cesty k obzorům pro mládež a Farní knihovna. Strana výdajů má oproti loňskému roku oboustrannou tendenci, ale i zde došlo u více položek k navýšení. Příkladem je třeba položka mzdy, kde se projevilo využití brigádníků na DPP při pracích na kanalizační přípojce a opravách kostela sv. Jakuba. Bohoslužebné výdaje byly naopak více jak dvakrát sníženy, neboť v předchozím roce se nakupovaly nové kancionály. Zato režijní výdaje byly navýšeny o téměř 70. tisíc. Jednou ze závažných příčin tohoto hrozivého nárůstu bylo neodejití P. Mariusze Nowaczyka a tím i od srpna navýšení počtu duchovních na faře a zároveň neuvážené jízdy s velikou spotřebou benzínu nového kaplana P. Mariusze Robaka. Na zvýšení nákladů na opravy památek se značnou měrou podílelo zaplacení injektáže fary, uskutečněné na podzim 2004, až v novém roce. Dále byla provedena hrotová a síťová ochrana proti holubům, oprava třech vitrážových skel, prasklého svodu a hraběcí oratoře nad sakristií. O navýšení v položce nákup dlouhodobého majetku se nejvyšší měrou zasloužilo doplnění ozvučení v kostele sv. Vavřince. Vysoké ostatní výdaje jsou způsobeny zahrnutím výdajů na převzetí a servis nového vozu škoda Fabia (přes 75. tis.) a výdaji na projekty Cesty k obzorům a Farní knihovna. Ty však byly z vetší části pokryty dotacemi. Vznik ekonomické rady, schvalování rozpočtu a úsporná opatření mohou v letošním roce část nákladů snížit, skutečností nám dnes již zřejmou jsou však vysoké náklady spojené se sloučením farností. Podle dostupných pramenů zpracoval M. Hrdlička

9 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 9 Zprávy z letošního roku aneb stalo se od ledna... K 1. lednu nového roku došlo ke sloučení farností Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Lánov a Špindlerův Mlýn do ŘK farnosti děkanství Vrchlabí. Ekumenické týdny v lednu jsme strávili při společných bohoslužbách ve sboru Církve adventistů SD, Církve československé husitské a Českobratrské evangelické. Závěrečná bohoslužba ve stylu Taizé se uskutečnila 20. ledna ve farní kapli. Před popeleční středou ve čtvrtek 23. února se na faře konal koblihový večer, tzv. tlustý čtvrtek, tradiční v Polsku. K prvnímu březnu odešel do svého nového působiště v Náchodě náš bývalý kaplan P. Mariusz Nowaczyk. Od svého téměř zázračného uzdravení v srpnu loňského roku u nás pobýval na odpočinku a rekonvalescenci. Děkujeme za jeho působení ve farnosti a všechno dobré, co přinesl, a přejeme hodně štěstí v nové farnosti. Od 8. do 24. března byla v kostele sv. Vavřince ke shlédnutí putovní výstava Poutník Jan Pavel II. Za více jak čtrnáct dní ji shlédlo přes pět set návštěvníků. Byla ustanovena ekonomická rada farnosti, pastorační rada byla potvrzena volbami v původní podobě. Od postního období začaly pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, které se konají vždy ve středu, hodinu přede mší sv. Na Velký pátek se opět uskutečnila Křížová cesta městem. Důstojně a radostně jsme oslavili svátky vzkříšení našeho Pána, první Velikonoce s námi prožil kaplan P. Mariusz Robak.

10 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 10 Ve dnech května část mladých naší farnosti putovala Polskem, kde navštívila hrad Ogrodzeniec, Krakow, Osvětim, Wadowice i Górku Klastornu. Místní skupina České křesťanské akademie v letošním roce uspořádala koncert Slavka Klecandra a Pavla Jandejska a v květnu pak přednášku a povídání o Zmizelém Vrchlabí v podání autorů tématické publikace. V sobotu 17. června jsme si spolu s německými rodáky připomenuli 200 let od vysvěcení kostela sv. Josefa v Dolním Dvoře. Slavnou mši sv. před zaplněným kostelem celebroval Mons. Josef Socha, generální vikář. V neděli 18. června jsme v našich kostelích oslavili Slavnost Božího Těla, ve Vrchlabí pak i průvodem kolem kostela. V pátek 30. června se na hřišti u evangelíků úspěšně uskutečnil ekumenický sportovní den Hurá prázdniny! Za pomoci mladých, nejen z naši farnosti ale i z daleka, se na konci června a začátku července pomalu začaly proměňovat prostory fary, farní zahrady i kostela sv. Jakuba. Děkujeme jim za ochotu a dílo. 10. července započala oprava varhan v děkanském kostele sv. Vavřince. Na jejich opravu bylo vybráno celkem ,- Kč, samotná oprava bude asi o 100 tis. dražší. Devátý tábor skautského oddílu sv. Vavřince se letos uskutečnil ve dnech července nedaleko obce Pístov v Západních Čechách. -red-

11 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 11 Sloučená farnost K 1. lednu t.r. proběhlo sloučení farností. Pro zopakování a přehled uvádíme nejdůležitější údaje. Farnosti Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Lánov a Špindlerův Mlýn byly k sloučeny s vrchlabskou farností. Od tohoto data tak existuje již jen jediná církevní právnická osoba, pod níž přešel všechen majetek i závazky sloučených farností. Právní statut: název: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí statutární zástupce: ThMgr. Dariusz Mogielnicki, administrátor zřizovatel: Biskupství královéhradecké Ekonomická rada: P. ThMgr. Dariusz Mogielnicki MSF (předseda), Bc. Michal Hrdlička DiS (hospodář farnosti), ing. Petr Mejsnar, Petr Erlebach, Marie Hendrychová, Radek Hanuš Pastorační rada: P. Dariusz Mogielnicki MSF (předseda), P. ThMgr. Mariusz Robak MSF (místopředseda), Michal Hrdlička (sekretář), ing. Petr Mejsnar (zástupce pro ekonomickou radu), Petr Kryštof Erlebach, Pavel Vodička, Mgr. Věnceslav Lukáš, Anna Kupková, Pavel Havlík, Radek Hanuš Duchovní správa: ThMgr. Dariusz Mogielnicki MSF, administrátor farnosti, člen kongregace Misionáři Sv. rodiny ThMgr. Mariusz Robak MSF, kaplan, člen kongregace Misionáři Sv. rodiny ing. Mgr. Jiří Šlégr, kaplan, národní ředitel Papežských misijních děl ČR Stanislav Skalský, emeritní děkan, pomocný duchovní

12 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 12 Kontakt: Sídlo farnosti: Náměstí Míru 287, Vrchlabí telefon: elektronická pošta: Internet: Kontakty na jednotlivé osoby: P. Dariusz Mogielnicki MSF - tel.: , , P. Mariusz Robak MSF - tel.: , , P. Jiří Šlégr - Špindlerův Mlýn č.p. 33, tel.: P. Stanislav Skalský Tyršova 936, Vrchlabí, tel.: Historie a současnost kostela sv. Vavřince Děkanský chrám sv. Vavřince byl postaven na místě původně gotického, renesančně přestavěného jednolodního kostela ze 14. století, k němuž byla připojena stavebně hodnotná věž. Starý kostel byl zbourán roku V témž roce se 15. srpna, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, konala slavnost svěcení základního kamene nového chrámu. Chrám byl vysvěcen 29. června 1889 na slavnost svatých Petra a Pavla. Je výrazem dobového obdivu ke gotice a navrhl ho pražský architekt Šimon Tragl. Jedná se o trojlodní chrám s vchodem a věží v průčelí, s příčnou lodí a s šestibokým presbytářem, vycházející z půdorysného vzoru gotické katedrály. Provedení stavby bylo svěřeno vrchlabskému staviteli Eduardu Zirmovi. Architektura chrámu působí monumentálním dojmem. Hlavním chrámovým prostorem je trojlodní hala, dlouhá asi 30 a široká 18 metrů. K ní je na západní straně nad vchodem připojena 60 metrů vysoká jehlancovitá věž s nárožními věžičkami. Na straně východní pak půdorys chrámu doplňuje do tvaru kříže příčná loď s presbytářem, s přístavbou sakristie a hraběcí oratoře. Lodě jsou sklenuty krásnou křížovou klenbou, vysokou v hlavní lodi 15,5 metru. Většina sochařské výzdoby a sakrálního zařízení interiéru

13 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 13 je soustředěna v příčné lodi a presbytáři. V příčné lodi je to zleva boční oltář s obrazem ochránkyně města Vrchlabí svaté Anny, přenesený sem z původního kostela a uctívaný jako zázračný, dále boční oltář sv. Josefa a socha Panny Marie Bolestné. V pravé části příčné lodi je to potom misijní kříž, následuje boční oltář Panny Marie Neposkvrněné - Immaculaty, a nakonec boční oltář patrona chrámu, sv. Vavřince. Obraz tohoto mučedníka, pocházející z roku 1877, je dílem známého pražského malíře Viléma Kandlera a v původním kostele byl umístěn na hlavním oltáři. Příčnou loď zakončují z obou stran krásná barevná vitrážová okna s motivy Zvěstování Panně Marii a Narození Páně. Na nynějším hlavním chrámovém oltáři zastupuje svatého Vavřince, jemuž je kostel zasvěcen, socha Boha Otce s anděly, pod kterou se nachází socha Ježíše Krista. V presbytáři můžeme obdivovat další barevná transparentně malovaná okna: třídílné s motivem apoštola germánských národů sv. Bonifáce, a 6 dvoudílných s motivy (zleva) svatého Aloise, svatého Antonína z Padovy a sv. Františky, svatých Petra a Pavla, na jejichž svátek byl roku 1889 chrám vysvěcen, sv. Vavřince, patrona tohoto chrámu, svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava, patronů země České a svatého Augustina se svatou Monikou, patronů vrchlabského klášterního kostela. Okna pocházejí z dílny firmy Geylings Erben z Vídně. Varhany s bohatě zdobenou skříní z dubového dřeva, dílo bratří Riegerů z roku 1889, mají 22 rejstříků a 2 manuály. Do zvonice v kostelní věži bylo ze starého kostela přeneseno 5 zvonů, z nichž čtyři byli rekvírovány v 1. světové válce, nově pořízené, spolu s původním svatým Vavřincem, vážícím 36 q a ulitým roku 1709, byly zabaveny pro válečné účely r Nové zvony byly pořízeny až z veřejné sbírky, iniciované p. J. Šírem, v roce Do chrámové věže byly ze starého kostela přemístěny další velmi cenné památky. Jedná se o kamenné reliéfy s erby a iniciálami manželů Viléma Miřkovského ze Stropčic a Rosiny Bockové z Hermsdorfu (pocházející z roku 1599), dále náhrobní kameny manželů Benigny a Přibíka Miřkovských ze Stropčic (z roku 1577), náhrobní kámen Hanuše Cetrice z tvrze Liščí

14 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 14 Kopec u Vrchlabí, reliéfy dvou ženských postav a nejstarší náhrobní kámen ze hřbitova, obklopujícího původní kostel a zrušeného roku Na stavu kostela se projevil odsun původních obyvatel a následná léta socialismu, kdy se kostel příliš neudržoval. Také provedení liturgické reformy po druhém vatikánu narušilo stylovost interiéru, své stopy zanechaly i drobné krádeže v 80. a 90. letech. V roce 1997 byl rekonstruován dřevěný strop nad sakristií, masivně napadený dřevomorkou. Poruchové a neestetické osvětlení bylo nahrazeno novým v roce 1999, dva lustry ještě podle plánu na své zhotovení čekají. Původní břidlicová střecha, kterou zatékalo, byla nahrazena měděnou v letech 1999 a 2001 s využitím programu Regenerace městských památkových zón. Interiér kostela však dosud čeká na nákladnou výmalbu. Na hranici životnosti jsou krásná vitrážová okna. V letošním roce bude provedena oprava varhan. Zpracoval Jan Hrdlička a -red- Čtyři důvody proč nechodit do kostela Přinášíme možná lehce aktuální ukázku z knihy Marka Váchy Tančící skály Budu se na úvod této přednášky považovat za člověka, který věří v Boha, ale necítí nutnost svou víru vztahovat k určité církvi. Moje důvody, proč nechodit na mši, jsou následující: 1. Mohu se modlit v přírodě nebo doma. K tomu, abych byl se svým Bohem, nepotřebuji chodit na nějaké předem určené místo nebo do nějaké budovy. Můj Bůh je pořád se mnou. 2. Křesťané říkají, že v jejich náboženství jde především o vztah. A je to stejně jako mezi dvěma lidmi: mám-li někoho rád, nepotřebuji k tomu prostředníka, tlumočníka. Nepotřebuji tedy ve svém vztahu k Bohu zprostředkování nějakou třetí oso-

15 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 15 bou, placeným knězem, a už vůbec ne prostřednictvím nějaké organizace nebo instituce, církve. 3. Historie církve. Kromě nezpochybnitelných přínosů katolické církve pro rozvoj evropské kultury, vzdělanosti a tak dále není možné nevidět křižácké války, Galileiho, trojpapežství a podobně. Máme pocit, jako by té krve a zla bylo v historii církve někdy až příliš. Ani pohled do české současnosti není příliš povzbudivý: je zde kauza restituce majetku, kauza pražská teologická fakulta, neobratné nebo rozporuplné výroky české hierarchie a určitě budou následovat kauzy další. 4. Lidé, které kolem sebe v kostele vidím, ani zdaleka nejsou bezproblémoví. Na jedné straně vyznávají desatero a přikázání lásky, na druhé straně velmi často tomu jejich život výrazným způsobem neodpovídá. Je to velké pokrytectví, když ti lidé na jednu stranu jedny věci říkají, a jiné věci dělají. Když se kolem sebe v kostele rozhlédnu, není to pohled na svaté a bezchybné společenství, ale spíš přehlídka lidské ubohosti a selhání. Takže teš se podíváme, co by na to odpověděl katolík: 1. Mohu se modlit v přírodě nebo doma. Určitě. Osobní modlitba je nutná, nedispenzovatelná, je základem vztahu mezi člověkem a Bohem. Je nejen možné, ale i nezbytné být stále se svým Bohem, modlit se v přírodě, během čekání na tramvaj, doma a tak podobně. Vztah k Bohu však není jenom já Bůh, ale rovněž společenství Bůh. Katolíci možná malinko víc dávají důraz na společenství,evangelíci zase spíš na jednotlivce. To nutně neznamená, že musíme chodit na nějaké předem určené místo, do nějaké sakrální budovy, nakonec v počátcích církve a pak vždycky za pronásledování tomu tak nebylo. Znamená to však, že se budeme modlit společně. Věříme-li evangeliu, měli bychom vzít vážně i výrok: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20) ( )

16 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str Prostřednictví kněží a církve. Václav Klaus kdysi řekl, že církve je pro něj organizace jako každá jiná, organizace jako je například spolek turistů. Naše hierarchie se proti tomu tenkrát ohradila s poukazem na charitu, péči o nemocné, bezdomovce atd.; nervem myšlenky bylo, že oproti turistům jsou církve národu prospěšné svým důrazem na sociální oblast. V debatě s Václavem Klausem je to možná užitečný argument, ale teologicky neobstojí, protože podstata církve je odlišná. Zvnějšku může skutečně katolická církev vyvolat dojem podobnosti s mnoha jinými organizacemi. Lidská psychika je už tak postavená, že se lidé se společnými zájmy sdružují a jsou rádi spolu. Spolek turistů se pravidelně schází k vycházkám a vydává si vlastní časopis. Rovněž i spolky kaktusářů, zahrádkářů nebo filatelistů se scházejí k pravidelné činnosti a vydávají vlastní periodika. Stejně tak věřící se jednou za týden sejdou v kostele, tam si společně řeknou, čemu věří, a spokojeně se rozejdou domů. Přesně podle očekávání si vydávají časopis s názvem Katolický týdeník, kde se dozvědí, co je kde nového, a přečtou si úvahu na téma Usilujme o dobro. Pokud bychom církve chápali takto, tedy jako sdružení lidí stejné víry, do kostela bych určitě nechodil. Za závažné považuji odpovědi na dvě otázky, a to kdo církve založil a proč. Katolík by odpověděl, že církev založil Ježíš Kristus a že Kristus je zároveň člověk a zároveň Bůh. Ty jsi Petr Skála a na té skále zbuduji svou církve a pekelné mocnosti ji nepřemohou. (Mt 16,18) Tedy pokus věřím Novému zákonu a věřím, že církve skutečně založil Kristus, věřím, že církve je vynálezem Boha, nikoliv člověka. A pokud církve založil sám Bůh a sám do ní svolává křesťany, a pokud v toho Boha věřím, mělo by mě zajímat, zda budu nebo nebudu jejím členem. Co se týče prostřednictví kněží, už Lakotové (indiáni z plání, Siuxové) se po příchodu misionářů pozastavovali nad tím, že vztah s Wakan Tankou zprostředkuje bílým lidem placený kněz. I v naší republice je možná s podivem, že prostředníkem mezi Bohem a

17 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 17 lidmi je státem placený zaměstnanec ministerstva kultury. Životní styl svatého Pavla, který si vydělával na živobytí stanařským řemeslem a evangelium hlásal po večerech, bude možná vzorem pro kněze 21. století. Na námitky, že kněz má tolik práce, že nemůže stihnout farnost a civilní zaměstnání zároveň, se dá odpovědět poukazem na svatého Pavla: stihl toho dost. Podle katolické víry je kněz do jisté míru skutečně jakýmsi prostředníkem mezi Bohem a lidmi, ale pouze v tom smyslu, že má moc udělovat svátosti. Stejně jako my všichni, i kněz si nese životem břemeno svých slabostí, selhání, hříchů a podobně. Není ani lepší ani horší něž jakýkoliv jiný věřící člověk. Rozdíl je jen v tom, že má moc udělovat svátosti, ale za to vlastně nemůže, nedostal své kněžské svěcení za zásluhy o církve: dá se říci, že kněžské svěcení obdržel spíš navzdory tomu, jaký je, než proto že je, jaký je. 3. Církev je vynálezem Boha, nikoliv člověka. Církev je ovšem složena z lidí, a proto krom velkých mužů a žen ducha, velkorysých světců a péče o všechny chudé a nemocné tohoto světa, bude pohled do jejich dějin často mírně depresivní. Církev je zároveň Matka Tereza, Jan Pavel II. A František z Assisi, ale také krev a plenění, proces s Galileem, případ Jan Hus, záležitost kolem Darwina a Teilharda de Chardin. Křižáci a jejich Bůh to chce! Armády pod velením biskupů a papežů. Současná válka v Irsku mezi katolíky a protestanty. Válka v Jugoslávii mezi pravoslavnými Srby, Muslimy a katolickými Chorvaty. Sexuální skandály současné katolické církve. Čára mezi dobrem a zlem určitě nejde mezi národy nebo mezi rasami, ani mezi náboženstvími. Papež, biskupové a kněží jsou lidé jako my a jako my si často nesou břemeno svých pokušení, selhání a hříchů. 4. Stále máme představu církve jako sportovního závodu. Jsme natolik prodchnuti evropskou mentalitou soutěživosti, že ji podvědomě a zcela nesprávně přenášíme do duchovního živo-

18 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 18 ta. Na čele cyklistického pelotonu jsou podle obvyklých představ světci, kteří nemají žádný hřích a stále zdokonalují své ctnosti. Ti také obětují svůj život, aby se modlili za nás hříšníky. Za nimi běží řeholníci a kněží: i oni obětovali svůj život a umrtvují se za nás. Pak jsme zde my, střed pelotonu, něco se daří a něco nedaří, občas v nějaké drobnosti selžeme, ale hlavní věci jsou víceméně v pořádku. Pak jsou zde opozdilci, chvost pelotonu. Lidé, kteří jsou třeba podruhé ženatí a vdané, padlí kněží, prostitutky a bezdomovci; jsou zde s námi v kostele, a jako správní křesťané se modlíme za jejich spásu. Nic není nepravdivějšího než tento obraz. Ve skutečnosti jsme totiž všichni hříšníci. Všichni se plavíme na jedné lodi a každý si nese balík svých selhání, světec stejně jako já. Světec má na rozdíl ode mne jen hlubší vhled do svého nitra. Anglický spisovatel Chesterton to vyjadřuje paradoxem: Světec je člověk, který ví, že je hříšný. ( ) Člověk žijící tradiční mentalitou nikoho jsem neokradl ani nezabil vlastně nemá důvod chodit do kostela, Kristus umírá za hříšníky, spravedlivý je samospasitelný, a Krista přesně vzato nepotřebuje. Pokud se tedy v kostele kolem sebe rozhlédnete a uvidíte sbírku lidských selhání, je to dobrý postřeh, buďte si však vědomi, že ti lidé jsou zde vlastně správně. Mimo to se také nezapomeňte podívat na sebe. Je to vlastně právě naopak: Právě proto, že jsou hříšní, chodí křesťané do kostela, nikoliv proto, že jsou spravedliví. Chodí do kostela proto, že s desaterem mají problémy, ne proto, že s ním problémy nemají. Marek Orko Vácha. Tančící skály. vydalo nakladatelství Cesta, Brno 2003 knihu si můžete vypůjčit ve farní knihovně

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 I. Úvodní slovo administrátora Běží druhy rok mého působeni ve vrchlabské římskokatolické farnosti. Za tuto krátkou dobu jsem měl možnost poznat nejenom náboženský život spravované

Více

Vrchlabí, farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Vrchlabí, farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka , farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka Stručná historie Město leží na horním toku Labe v úpatí pohoří Krkonoš. V letech 1241-1270 zde vzniklo vrchlabské proboštství. První písemný doklad o osadě

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Pozdrav primátora. Akce Noc kostelů otevře už po osmé dveře od kostelů či modliteben.

Pozdrav primátora. Akce Noc kostelů otevře už po osmé dveře od kostelů či modliteben. Pozdrav primátora Akce Noc kostelů otevře už po osmé dveře od kostelů či modliteben. Je nabídkou nejen prohlídky v nočním čase, ale i příslibem zajímavého programu. Poučného a zábavného. V Přerově se v

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Činnost a zaměření Římskokatolická farnost Dobříš patří do Arcidiecéze pražské. Správní činnost ŘK farnosti Dobříš

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt

PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt Důvody vzniku spolku Na území litoměřické diecéze (a nejen litoměřické diecéze) především v severozápadních Čechách je i 27 let po pádu komunistického

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Farnost Dobříš a farnost Svaté Pole jsou součástí Arcidiecéze pražské. Farnost Dobříš zahrnuje do duchovní

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více