Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník"

Transkript

1 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1 Vážení čtenáři, Úvodník farníci, návštěvníci a přátelé farnosti, prostě vy všichni, kterým se tento výtisk Svatovavřineckých listů dostal do rukou. V lednu tohoto roku začal vycházet pravidelný týdenní zpravodaj farnosti s názvem Hlas sv. Vavřince. Pravidelný tématický článek, liturgické čtení i týdenní ohlášky, které v něm můžete najít jsou potřebným informačním zdrojem pro život farnosti. Svatovavřinecké listy, občasník, který vycházel dvakrát (loni jen jednou) ročně, tak trochu ztratil svůj smysl, nehledě na pracnost a časovou náročnost přípravy. Přesto dostáváte Svatovavřinecké listy znovu do rukou. Tak copak se to děje? Svatovavřinecké listy se od letoška mění na farní sborník. Měly by vám přinášet zvláště přehled všeho podstatného, co se ve farnosti odehrálo v uplynulém roce. Naleznete zde pro přehlednost důležité informace, povídání o historii některé z památek v majetku farnosti i literární část. Tento letošní sborník byl ušit poněkud horkou jehlou a je tak více popisný. Pro příští léta však uvítáme zvláště vaší aktivitu ve sborníku je dostatek místa pro vaše názory, vzpomínky, zjištění, výtahy z odborných prací neb literární dílka. To vše tak, aby byl opravdovým sborníkem farnosti, ne jen rozšířenou výroční zprávou. Na jaře např. proběhla s velkým ohlasem přednáška o Zmizelém Vrchlabí; ve sborníku by na ni mohl navázat rozhovor s jedním z pamětníků atp. Budete-li mít vhodný námět kdykoliv v průběhu roku, neváhejte a přijďte s ním na faru, Svatovavřinecké listy jsou otevřeny právě pro Vás. Svatovavřinecké listy, sborník vrchlabského děkanství Vydává Římskokatolická farnost děkanství Vrchlabí. Určeno pro vnitřní potřebu. Číslo 7, ročník 4. (1.), léto 2006 redakce sborníku: M. J. Hrdlička

2 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 2 Přehled o dění ve farnosti v roce 2005 Hlavním posláním farnosti je zprostředkovávat, předávat služby církve. Toto působení je možné rozdělit do čtyřech základních oblastí: společenství (řec. koinonia), svědectví (martyria), liturgie (leiturgia) a služba (diakonia). Dle svých možností se snažíme působit v každé z těchto oblastí. Přijměte proto malý přehled dění ve farnosti. a) společenství Nejširším (základním) společenstvím farnosti je skupina pokřtěných farníků, kteří místem bydliště přináležejí k naší farnosti. Počet pokřtěných (ne zcela se kryjící s počtem přihlášených katolíků při sčítání lidu) je ve Vrchlabí asi Samozřejmě ne všichni využívají pravidelných aktivit a služeb ve farnosti, mnohdy je jejich příslušnost k církvi pouze formální. Pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb (což je významný kvantitativní ukazatel) je asi 160. Další menší skupinou v rámci farnosti je společenství mládeže. Pravidelně se zde setkávalo asi 6-12 mladých z křesťanských rodin z Vrchlabí a okolí. Soubor aktivit v rámci společenství, které jsou otevřeny i dalším mladým, je dosti bohatý. V loňském roce to např. byly: zimní výprava, dva tématické víkendy (Člověk=homo medialis, Jsem křesťan. A co dál?), zájezd do Polska, putování Lužickými horami a Labskými pískovci, sjíždění Ohře, cesta na Světové setkání mládeže v Kolíně n. Rýnem na kolech, výlety do Krkonoš, spolupráce při pobytu polské mládeže ve farnosti. Velká část těchto aktivit byla realizována v rámci projektu Cesty k obzorům. Na podzim u nás proběhlo vikariátní setkání mládeže z Trutnovska. Důležitou příležitostí pro setkání v rámci farnosti je Farní den, který se již 4. rokem konal u příležitosti poutní slavnosti sv. Vavřince. Loni se po slavné mši svaté sešlo asi 30 farníků ve farním sále, kde byla při dobrém jídle příležitost k posezení i uvítání nového kaplana P. Mariusze Robaka. Nižší účast byla zapříčiněna špatným počasím a

3 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 3 přemístěním aktivity z farního dvora do farního sálu. Část farníků se také účastnilo zájezdů pořádaných místní organizací KDU-ČSL nebo okolními farnostmi. b) svědectví (pastorace, evangelizace) Výuka náboženství probíhala v loňském roce na faře, v ZŠ Lánov a od podzimu také v ZŠ Podhůří, účastnilo se jí celkem 11 dětí ve věku 8-13 let. V červnu loňského roku proběhlo první svaté přijímání 3 dětí, které se na ně připravovali od podzimu Od října zároveň s výukou probíhala příprava na 1. svaté přijímání u jedné dívky, které se uskutečnilo v červnu letošního roku. Mezi pravidelné aktivity pro ostatní věkové skupiny patřila katecheze pro dospělé a biblická hodina (pravidelně čt a st). Velikonoční svátky jsme již druhý rok připomněli místním obyvatelům i návštěvníkům Křížovou cestou městem. Hraný příběh utrpení Ježíše Krista se na Velký pátek odehrával na náměstí a v ulicích města. Tato aktivita je plně ekumenická a rádi bychom jejím pokračováním navázali na tradici pašijových her, které se ve Vrchlabí odehrávaly naposled před dvěma sty lety. Čtvrtý rok byla v provozu farní knihovna otevřená také veřejnosti, farnost vydala jedno číslo občasníku Svatovavřinecké listy a třetím rokem provozovala internetové stránky na adrese: web.quick.cz/rkf.vrchlabi. c) liturgie, svátostná služba Základem liturgické služby farnosti tvoří pravidelné mše svaté, konané v tomto pořadu: v neděli 9 a 18 hodin, v úterý v 8 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 18 hodin

4 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 4 Mše se pravidelně konají v děkanském chrámu sv. Vavřince, úterní ranní v kapli ve farní budově, zde se také v zimním období konají všechny mše kromě nedělní ranní. Zpestřením májové liturgie byla poslední májová pobožnost spojená s krátkým koncertem chrámového sboru, která se uskutečnila 29. května v prostorách klášterního kostela. V loňském roce bylo uděleno celkem 18 křtů a byl uzavřen jeden církevní sňatek. Proběhlo 14 pohřbů, z toho 6 žehem. Nebyla udělena žádná svátost biřmování. Svátost pomazání nemocných obdrželo celkem 305 osob, z toho 260 společně při bohoslužbě, 45 osob individuálně. Duchovní se také snažili o pravidelnou návštěvu nemocných v intervalu jednou za týden až jednou za měsíc. Velmi dobrá ekumenická spolupráce ve Vrchlabí se projevuje také na poli liturgie. Mimo pravidelných ekumenických bohoslužeb u příležitosti aliančního týdne modliteb a týdne modliteb za jednotu křesťanů, které se konají vždy v lednu, se v loňském roce konaly od února do září ekumenická modlitební setkání, vždy poslední pátek v měsíci. Společně proběhla bohoslužba na svátek M. Jana Husa a na hřbitově u příležitosti svátku zemřelých, v ekumenickém duchu bylo vedeno vikariátní setkání mládeže na podzim. Spolupráce s Horskou nemocnicí Krkonoše bohužel byla nástupem nového vedení přerušena, nicméně do podzimu se zde uskutečnily dvě ekumenické bohoslužby a farníci přispěli desítkami knih do nově zřizované nemocniční knihovny, která však pravděpodobně nefunguje. d) služba Farní charita, která byla samostatnou právnickou osobou, ale od smrti Dr. J. Kupky baly bez ředitele a nevyvíjela klasickou charitativní činnost, ukončila na podzim roku 2004 svou existenci. Pořádání sbírek, zajištění a podpora Adopce na dálku a drobná charitativní činnost (dle

5 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 5 potřeby) přešla pod bedra farnosti. Koordinaci charitativní činnosti má na starosti paní Anna Kupková, členka pastorační rady. Farnost podporuje prostřednictvím Adopce na dálku dvě malé indické děti - Benitu Francis Souz a Stany Salu Meneze z diecéze Belgaum. Za prostředky jim posílané od r mohou tyto děti absolvovat školní docházku, dostanou školní pomůcky a je jim zajištěno stravování. Další děti mají v adopci jednotliví farníci nebo rodiny ve farnosti. Již tradičně jsem v rámci tříkrálových darů finančně pomohli mladým početnějším rodinám, materiálně pak v rámci adventní almužny. Staré a přebytkové ošacení, které k nám průběžně nosí lidé, je částečně využito jako šatník pro bezdomovce a zbytek odvážíme diakonii ČCE. Od roku 2004 spolupracujeme s Probační a mediační službou Trutnov při realizaci obecně prospěšných prací odsouzených. Jedním z hlavních úkolů farnosti je také vytvářet prostor pro působení menších farních společenství a sdružení. Při vrchlabské farnosti působí: místní skupina České křesťanské akademie - v loňském roce uspořádala tyto přednášky a aktivity: besedu s ředitelem nakladatelství Portál Jar. Kuchařem, přednášku s video projekcí Uganda trpící perla Afriky s P. Jiřím Šlégrem, autorské představení knihy Až k prolití krve a vzpomínky na P. Kubíčka v podání Dr. Marie Svatošové a přednášku Dr. Jana Luštince o Zvonech, zvonkách a rolničkách. - k pořádání aktivit poskytujeme prostory a zázemí farní budovy. Chrámový sbor

6 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 6 - chrámový sbor pod vedením Radka Hanuše mimo pravidelného doprovázení bohoslužeb, v plné síle zvláště pak slavnostních, pořádá koncerty u příležitosti státních svátků a o Vánocích. Skautský oddíl sv. Vavřince - při farnosti působí také 3. oddíl střediska Hostinné, přehled jehož nemalé činnosti lze nalézt na internetových stránkách (www.skauting.cz/hostinne). Hlavním cílem práce s dětmi ve skautském oddíle je předávat jim nenásilným způsobem křesťanské hodnoty a naučit je žít v dnešním světě a v souladu s přírodou. - oddílu poskytujeme zázemí v podobě klubovny ve farní budově, úhrady energií a finanční podporu v rámci farní sbírky na děti. Přehled hospodaření za rok 2005 Čís. Text Skutečnost v Kč 16 Nájemné ,00 17 Prodej majetku, úrok a ostatní zdaň. příjmy ,00 18 Sbírky ,00 19 Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00 20 Dary fyzických a právnických osob ,00 21 Úroky z vedení běžného účtu 345,28 22 Příspěvek z diecéze ,00 23 Příspěvek obecní, krajský a státní ,00 24 Náhrady škod 5 889,00 25 Ostatní příjmy ,50 90 Příjmy celkem ,78

7 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 7 Čís. Text Skutečnost v Kč 26 Výdaje související se zdaňovanými příjmy ,50 27 Mzdy ,50 28 Daň z příjmu zaměstnanců 7 753,00 29 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 0,00 30 Bohoslužebné výdaje ,50 31 Režijní výdaje ,50 32 Opravy památek ,90 33 Opravy ostatní ,00 34 Odeslané sbírky a příspěvky diecézi ,00 35 Dary a charitativní výdaje ,00 36 Zálohová daň z příjmu 0,00 37 Daň z příjmu, z nemovitostí 880,00 38 Nákup dlouhodobého majetku ,50 39 Ostatní výdaje ,50 91 Výdaje celkem ,90 92 Rozdíl příjmů a výdajů daného období ,12 Stav závazků a přijatých půjček : Stav pohledávek a poskytnutých půjček: 0,00 Kč ,50 Kč Oproti roku 2004 došlo v hospodaření farnosti k několika nepřehlédnutelným změnám, které se projevily na výrazném deficitu hospodaření. V prvé řadě je to snížení příjmů a to takřka ve všech uvedených oblastech. Vinou pozdně zaplaceného nájemného firmy Kobla za poslední čtvrtletí roku (až leden 2006) a neplaceného nájemného manželů Zemanových, jakož i odchodu firmy RTT z prostor fary v prů-

8 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 8 běhu roku, došlo v příjmu z nájemného k více jak 80. tisícovému propadu. Pouze v položce prodej majetku došlo k navýšení oproti předchozímu roku a to kvůli prodeji staršího automobilu Volkswagen Golf. Příjem se sbírek a z darů věřících se snížil o téměř 50. tisíc. Farností se také nepodařilo získat žádné dotace na opravy fary nebo kostela, jedinými podpořenými projekty byly Cesty k obzorům pro mládež a Farní knihovna. Strana výdajů má oproti loňskému roku oboustrannou tendenci, ale i zde došlo u více položek k navýšení. Příkladem je třeba položka mzdy, kde se projevilo využití brigádníků na DPP při pracích na kanalizační přípojce a opravách kostela sv. Jakuba. Bohoslužebné výdaje byly naopak více jak dvakrát sníženy, neboť v předchozím roce se nakupovaly nové kancionály. Zato režijní výdaje byly navýšeny o téměř 70. tisíc. Jednou ze závažných příčin tohoto hrozivého nárůstu bylo neodejití P. Mariusze Nowaczyka a tím i od srpna navýšení počtu duchovních na faře a zároveň neuvážené jízdy s velikou spotřebou benzínu nového kaplana P. Mariusze Robaka. Na zvýšení nákladů na opravy památek se značnou měrou podílelo zaplacení injektáže fary, uskutečněné na podzim 2004, až v novém roce. Dále byla provedena hrotová a síťová ochrana proti holubům, oprava třech vitrážových skel, prasklého svodu a hraběcí oratoře nad sakristií. O navýšení v položce nákup dlouhodobého majetku se nejvyšší měrou zasloužilo doplnění ozvučení v kostele sv. Vavřince. Vysoké ostatní výdaje jsou způsobeny zahrnutím výdajů na převzetí a servis nového vozu škoda Fabia (přes 75. tis.) a výdaji na projekty Cesty k obzorům a Farní knihovna. Ty však byly z vetší části pokryty dotacemi. Vznik ekonomické rady, schvalování rozpočtu a úsporná opatření mohou v letošním roce část nákladů snížit, skutečností nám dnes již zřejmou jsou však vysoké náklady spojené se sloučením farností. Podle dostupných pramenů zpracoval M. Hrdlička

9 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 9 Zprávy z letošního roku aneb stalo se od ledna... K 1. lednu nového roku došlo ke sloučení farností Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Lánov a Špindlerův Mlýn do ŘK farnosti děkanství Vrchlabí. Ekumenické týdny v lednu jsme strávili při společných bohoslužbách ve sboru Církve adventistů SD, Církve československé husitské a Českobratrské evangelické. Závěrečná bohoslužba ve stylu Taizé se uskutečnila 20. ledna ve farní kapli. Před popeleční středou ve čtvrtek 23. února se na faře konal koblihový večer, tzv. tlustý čtvrtek, tradiční v Polsku. K prvnímu březnu odešel do svého nového působiště v Náchodě náš bývalý kaplan P. Mariusz Nowaczyk. Od svého téměř zázračného uzdravení v srpnu loňského roku u nás pobýval na odpočinku a rekonvalescenci. Děkujeme za jeho působení ve farnosti a všechno dobré, co přinesl, a přejeme hodně štěstí v nové farnosti. Od 8. do 24. března byla v kostele sv. Vavřince ke shlédnutí putovní výstava Poutník Jan Pavel II. Za více jak čtrnáct dní ji shlédlo přes pět set návštěvníků. Byla ustanovena ekonomická rada farnosti, pastorační rada byla potvrzena volbami v původní podobě. Od postního období začaly pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, které se konají vždy ve středu, hodinu přede mší sv. Na Velký pátek se opět uskutečnila Křížová cesta městem. Důstojně a radostně jsme oslavili svátky vzkříšení našeho Pána, první Velikonoce s námi prožil kaplan P. Mariusz Robak.

10 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 10 Ve dnech května část mladých naší farnosti putovala Polskem, kde navštívila hrad Ogrodzeniec, Krakow, Osvětim, Wadowice i Górku Klastornu. Místní skupina České křesťanské akademie v letošním roce uspořádala koncert Slavka Klecandra a Pavla Jandejska a v květnu pak přednášku a povídání o Zmizelém Vrchlabí v podání autorů tématické publikace. V sobotu 17. června jsme si spolu s německými rodáky připomenuli 200 let od vysvěcení kostela sv. Josefa v Dolním Dvoře. Slavnou mši sv. před zaplněným kostelem celebroval Mons. Josef Socha, generální vikář. V neděli 18. června jsme v našich kostelích oslavili Slavnost Božího Těla, ve Vrchlabí pak i průvodem kolem kostela. V pátek 30. června se na hřišti u evangelíků úspěšně uskutečnil ekumenický sportovní den Hurá prázdniny! Za pomoci mladých, nejen z naši farnosti ale i z daleka, se na konci června a začátku července pomalu začaly proměňovat prostory fary, farní zahrady i kostela sv. Jakuba. Děkujeme jim za ochotu a dílo. 10. července započala oprava varhan v děkanském kostele sv. Vavřince. Na jejich opravu bylo vybráno celkem ,- Kč, samotná oprava bude asi o 100 tis. dražší. Devátý tábor skautského oddílu sv. Vavřince se letos uskutečnil ve dnech července nedaleko obce Pístov v Západních Čechách. -red-

11 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 11 Sloučená farnost K 1. lednu t.r. proběhlo sloučení farností. Pro zopakování a přehled uvádíme nejdůležitější údaje. Farnosti Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Lánov a Špindlerův Mlýn byly k sloučeny s vrchlabskou farností. Od tohoto data tak existuje již jen jediná církevní právnická osoba, pod níž přešel všechen majetek i závazky sloučených farností. Právní statut: název: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí statutární zástupce: ThMgr. Dariusz Mogielnicki, administrátor zřizovatel: Biskupství královéhradecké Ekonomická rada: P. ThMgr. Dariusz Mogielnicki MSF (předseda), Bc. Michal Hrdlička DiS (hospodář farnosti), ing. Petr Mejsnar, Petr Erlebach, Marie Hendrychová, Radek Hanuš Pastorační rada: P. Dariusz Mogielnicki MSF (předseda), P. ThMgr. Mariusz Robak MSF (místopředseda), Michal Hrdlička (sekretář), ing. Petr Mejsnar (zástupce pro ekonomickou radu), Petr Kryštof Erlebach, Pavel Vodička, Mgr. Věnceslav Lukáš, Anna Kupková, Pavel Havlík, Radek Hanuš Duchovní správa: ThMgr. Dariusz Mogielnicki MSF, administrátor farnosti, člen kongregace Misionáři Sv. rodiny ThMgr. Mariusz Robak MSF, kaplan, člen kongregace Misionáři Sv. rodiny ing. Mgr. Jiří Šlégr, kaplan, národní ředitel Papežských misijních děl ČR Stanislav Skalský, emeritní děkan, pomocný duchovní

12 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 12 Kontakt: Sídlo farnosti: Náměstí Míru 287, Vrchlabí telefon: elektronická pošta: Internet: Kontakty na jednotlivé osoby: P. Dariusz Mogielnicki MSF - tel.: , , P. Mariusz Robak MSF - tel.: , , P. Jiří Šlégr - Špindlerův Mlýn č.p. 33, tel.: P. Stanislav Skalský Tyršova 936, Vrchlabí, tel.: Historie a současnost kostela sv. Vavřince Děkanský chrám sv. Vavřince byl postaven na místě původně gotického, renesančně přestavěného jednolodního kostela ze 14. století, k němuž byla připojena stavebně hodnotná věž. Starý kostel byl zbourán roku V témž roce se 15. srpna, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, konala slavnost svěcení základního kamene nového chrámu. Chrám byl vysvěcen 29. června 1889 na slavnost svatých Petra a Pavla. Je výrazem dobového obdivu ke gotice a navrhl ho pražský architekt Šimon Tragl. Jedná se o trojlodní chrám s vchodem a věží v průčelí, s příčnou lodí a s šestibokým presbytářem, vycházející z půdorysného vzoru gotické katedrály. Provedení stavby bylo svěřeno vrchlabskému staviteli Eduardu Zirmovi. Architektura chrámu působí monumentálním dojmem. Hlavním chrámovým prostorem je trojlodní hala, dlouhá asi 30 a široká 18 metrů. K ní je na západní straně nad vchodem připojena 60 metrů vysoká jehlancovitá věž s nárožními věžičkami. Na straně východní pak půdorys chrámu doplňuje do tvaru kříže příčná loď s presbytářem, s přístavbou sakristie a hraběcí oratoře. Lodě jsou sklenuty krásnou křížovou klenbou, vysokou v hlavní lodi 15,5 metru. Většina sochařské výzdoby a sakrálního zařízení interiéru

13 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 13 je soustředěna v příčné lodi a presbytáři. V příčné lodi je to zleva boční oltář s obrazem ochránkyně města Vrchlabí svaté Anny, přenesený sem z původního kostela a uctívaný jako zázračný, dále boční oltář sv. Josefa a socha Panny Marie Bolestné. V pravé části příčné lodi je to potom misijní kříž, následuje boční oltář Panny Marie Neposkvrněné - Immaculaty, a nakonec boční oltář patrona chrámu, sv. Vavřince. Obraz tohoto mučedníka, pocházející z roku 1877, je dílem známého pražského malíře Viléma Kandlera a v původním kostele byl umístěn na hlavním oltáři. Příčnou loď zakončují z obou stran krásná barevná vitrážová okna s motivy Zvěstování Panně Marii a Narození Páně. Na nynějším hlavním chrámovém oltáři zastupuje svatého Vavřince, jemuž je kostel zasvěcen, socha Boha Otce s anděly, pod kterou se nachází socha Ježíše Krista. V presbytáři můžeme obdivovat další barevná transparentně malovaná okna: třídílné s motivem apoštola germánských národů sv. Bonifáce, a 6 dvoudílných s motivy (zleva) svatého Aloise, svatého Antonína z Padovy a sv. Františky, svatých Petra a Pavla, na jejichž svátek byl roku 1889 chrám vysvěcen, sv. Vavřince, patrona tohoto chrámu, svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava, patronů země České a svatého Augustina se svatou Monikou, patronů vrchlabského klášterního kostela. Okna pocházejí z dílny firmy Geylings Erben z Vídně. Varhany s bohatě zdobenou skříní z dubového dřeva, dílo bratří Riegerů z roku 1889, mají 22 rejstříků a 2 manuály. Do zvonice v kostelní věži bylo ze starého kostela přeneseno 5 zvonů, z nichž čtyři byli rekvírovány v 1. světové válce, nově pořízené, spolu s původním svatým Vavřincem, vážícím 36 q a ulitým roku 1709, byly zabaveny pro válečné účely r Nové zvony byly pořízeny až z veřejné sbírky, iniciované p. J. Šírem, v roce Do chrámové věže byly ze starého kostela přemístěny další velmi cenné památky. Jedná se o kamenné reliéfy s erby a iniciálami manželů Viléma Miřkovského ze Stropčic a Rosiny Bockové z Hermsdorfu (pocházející z roku 1599), dále náhrobní kameny manželů Benigny a Přibíka Miřkovských ze Stropčic (z roku 1577), náhrobní kámen Hanuše Cetrice z tvrze Liščí

14 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 14 Kopec u Vrchlabí, reliéfy dvou ženských postav a nejstarší náhrobní kámen ze hřbitova, obklopujícího původní kostel a zrušeného roku Na stavu kostela se projevil odsun původních obyvatel a následná léta socialismu, kdy se kostel příliš neudržoval. Také provedení liturgické reformy po druhém vatikánu narušilo stylovost interiéru, své stopy zanechaly i drobné krádeže v 80. a 90. letech. V roce 1997 byl rekonstruován dřevěný strop nad sakristií, masivně napadený dřevomorkou. Poruchové a neestetické osvětlení bylo nahrazeno novým v roce 1999, dva lustry ještě podle plánu na své zhotovení čekají. Původní břidlicová střecha, kterou zatékalo, byla nahrazena měděnou v letech 1999 a 2001 s využitím programu Regenerace městských památkových zón. Interiér kostela však dosud čeká na nákladnou výmalbu. Na hranici životnosti jsou krásná vitrážová okna. V letošním roce bude provedena oprava varhan. Zpracoval Jan Hrdlička a -red- Čtyři důvody proč nechodit do kostela Přinášíme možná lehce aktuální ukázku z knihy Marka Váchy Tančící skály Budu se na úvod této přednášky považovat za člověka, který věří v Boha, ale necítí nutnost svou víru vztahovat k určité církvi. Moje důvody, proč nechodit na mši, jsou následující: 1. Mohu se modlit v přírodě nebo doma. K tomu, abych byl se svým Bohem, nepotřebuji chodit na nějaké předem určené místo nebo do nějaké budovy. Můj Bůh je pořád se mnou. 2. Křesťané říkají, že v jejich náboženství jde především o vztah. A je to stejně jako mezi dvěma lidmi: mám-li někoho rád, nepotřebuji k tomu prostředníka, tlumočníka. Nepotřebuji tedy ve svém vztahu k Bohu zprostředkování nějakou třetí oso-

15 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 15 bou, placeným knězem, a už vůbec ne prostřednictvím nějaké organizace nebo instituce, církve. 3. Historie církve. Kromě nezpochybnitelných přínosů katolické církve pro rozvoj evropské kultury, vzdělanosti a tak dále není možné nevidět křižácké války, Galileiho, trojpapežství a podobně. Máme pocit, jako by té krve a zla bylo v historii církve někdy až příliš. Ani pohled do české současnosti není příliš povzbudivý: je zde kauza restituce majetku, kauza pražská teologická fakulta, neobratné nebo rozporuplné výroky české hierarchie a určitě budou následovat kauzy další. 4. Lidé, které kolem sebe v kostele vidím, ani zdaleka nejsou bezproblémoví. Na jedné straně vyznávají desatero a přikázání lásky, na druhé straně velmi často tomu jejich život výrazným způsobem neodpovídá. Je to velké pokrytectví, když ti lidé na jednu stranu jedny věci říkají, a jiné věci dělají. Když se kolem sebe v kostele rozhlédnu, není to pohled na svaté a bezchybné společenství, ale spíš přehlídka lidské ubohosti a selhání. Takže teš se podíváme, co by na to odpověděl katolík: 1. Mohu se modlit v přírodě nebo doma. Určitě. Osobní modlitba je nutná, nedispenzovatelná, je základem vztahu mezi člověkem a Bohem. Je nejen možné, ale i nezbytné být stále se svým Bohem, modlit se v přírodě, během čekání na tramvaj, doma a tak podobně. Vztah k Bohu však není jenom já Bůh, ale rovněž společenství Bůh. Katolíci možná malinko víc dávají důraz na společenství,evangelíci zase spíš na jednotlivce. To nutně neznamená, že musíme chodit na nějaké předem určené místo, do nějaké sakrální budovy, nakonec v počátcích církve a pak vždycky za pronásledování tomu tak nebylo. Znamená to však, že se budeme modlit společně. Věříme-li evangeliu, měli bychom vzít vážně i výrok: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20) ( )

16 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str Prostřednictví kněží a církve. Václav Klaus kdysi řekl, že církve je pro něj organizace jako každá jiná, organizace jako je například spolek turistů. Naše hierarchie se proti tomu tenkrát ohradila s poukazem na charitu, péči o nemocné, bezdomovce atd.; nervem myšlenky bylo, že oproti turistům jsou církve národu prospěšné svým důrazem na sociální oblast. V debatě s Václavem Klausem je to možná užitečný argument, ale teologicky neobstojí, protože podstata církve je odlišná. Zvnějšku může skutečně katolická církev vyvolat dojem podobnosti s mnoha jinými organizacemi. Lidská psychika je už tak postavená, že se lidé se společnými zájmy sdružují a jsou rádi spolu. Spolek turistů se pravidelně schází k vycházkám a vydává si vlastní časopis. Rovněž i spolky kaktusářů, zahrádkářů nebo filatelistů se scházejí k pravidelné činnosti a vydávají vlastní periodika. Stejně tak věřící se jednou za týden sejdou v kostele, tam si společně řeknou, čemu věří, a spokojeně se rozejdou domů. Přesně podle očekávání si vydávají časopis s názvem Katolický týdeník, kde se dozvědí, co je kde nového, a přečtou si úvahu na téma Usilujme o dobro. Pokud bychom církve chápali takto, tedy jako sdružení lidí stejné víry, do kostela bych určitě nechodil. Za závažné považuji odpovědi na dvě otázky, a to kdo církve založil a proč. Katolík by odpověděl, že církev založil Ježíš Kristus a že Kristus je zároveň člověk a zároveň Bůh. Ty jsi Petr Skála a na té skále zbuduji svou církve a pekelné mocnosti ji nepřemohou. (Mt 16,18) Tedy pokus věřím Novému zákonu a věřím, že církve skutečně založil Kristus, věřím, že církve je vynálezem Boha, nikoliv člověka. A pokud církve založil sám Bůh a sám do ní svolává křesťany, a pokud v toho Boha věřím, mělo by mě zajímat, zda budu nebo nebudu jejím členem. Co se týče prostřednictví kněží, už Lakotové (indiáni z plání, Siuxové) se po příchodu misionářů pozastavovali nad tím, že vztah s Wakan Tankou zprostředkuje bílým lidem placený kněz. I v naší republice je možná s podivem, že prostředníkem mezi Bohem a

17 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 17 lidmi je státem placený zaměstnanec ministerstva kultury. Životní styl svatého Pavla, který si vydělával na živobytí stanařským řemeslem a evangelium hlásal po večerech, bude možná vzorem pro kněze 21. století. Na námitky, že kněz má tolik práce, že nemůže stihnout farnost a civilní zaměstnání zároveň, se dá odpovědět poukazem na svatého Pavla: stihl toho dost. Podle katolické víry je kněz do jisté míru skutečně jakýmsi prostředníkem mezi Bohem a lidmi, ale pouze v tom smyslu, že má moc udělovat svátosti. Stejně jako my všichni, i kněz si nese životem břemeno svých slabostí, selhání, hříchů a podobně. Není ani lepší ani horší něž jakýkoliv jiný věřící člověk. Rozdíl je jen v tom, že má moc udělovat svátosti, ale za to vlastně nemůže, nedostal své kněžské svěcení za zásluhy o církve: dá se říci, že kněžské svěcení obdržel spíš navzdory tomu, jaký je, než proto že je, jaký je. 3. Církev je vynálezem Boha, nikoliv člověka. Církev je ovšem složena z lidí, a proto krom velkých mužů a žen ducha, velkorysých světců a péče o všechny chudé a nemocné tohoto světa, bude pohled do jejich dějin často mírně depresivní. Církev je zároveň Matka Tereza, Jan Pavel II. A František z Assisi, ale také krev a plenění, proces s Galileem, případ Jan Hus, záležitost kolem Darwina a Teilharda de Chardin. Křižáci a jejich Bůh to chce! Armády pod velením biskupů a papežů. Současná válka v Irsku mezi katolíky a protestanty. Válka v Jugoslávii mezi pravoslavnými Srby, Muslimy a katolickými Chorvaty. Sexuální skandály současné katolické církve. Čára mezi dobrem a zlem určitě nejde mezi národy nebo mezi rasami, ani mezi náboženstvími. Papež, biskupové a kněží jsou lidé jako my a jako my si často nesou břemeno svých pokušení, selhání a hříchů. 4. Stále máme představu církve jako sportovního závodu. Jsme natolik prodchnuti evropskou mentalitou soutěživosti, že ji podvědomě a zcela nesprávně přenášíme do duchovního živo-

18 Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 18 ta. Na čele cyklistického pelotonu jsou podle obvyklých představ světci, kteří nemají žádný hřích a stále zdokonalují své ctnosti. Ti také obětují svůj život, aby se modlili za nás hříšníky. Za nimi běží řeholníci a kněží: i oni obětovali svůj život a umrtvují se za nás. Pak jsme zde my, střed pelotonu, něco se daří a něco nedaří, občas v nějaké drobnosti selžeme, ale hlavní věci jsou víceméně v pořádku. Pak jsou zde opozdilci, chvost pelotonu. Lidé, kteří jsou třeba podruhé ženatí a vdané, padlí kněží, prostitutky a bezdomovci; jsou zde s námi v kostele, a jako správní křesťané se modlíme za jejich spásu. Nic není nepravdivějšího než tento obraz. Ve skutečnosti jsme totiž všichni hříšníci. Všichni se plavíme na jedné lodi a každý si nese balík svých selhání, světec stejně jako já. Světec má na rozdíl ode mne jen hlubší vhled do svého nitra. Anglický spisovatel Chesterton to vyjadřuje paradoxem: Světec je člověk, který ví, že je hříšný. ( ) Člověk žijící tradiční mentalitou nikoho jsem neokradl ani nezabil vlastně nemá důvod chodit do kostela, Kristus umírá za hříšníky, spravedlivý je samospasitelný, a Krista přesně vzato nepotřebuje. Pokud se tedy v kostele kolem sebe rozhlédnete a uvidíte sbírku lidských selhání, je to dobrý postřeh, buďte si však vědomi, že ti lidé jsou zde vlastně správně. Mimo to se také nezapomeňte podívat na sebe. Je to vlastně právě naopak: Právě proto, že jsou hříšní, chodí křesťané do kostela, nikoliv proto, že jsou spravedliví. Chodí do kostela proto, že s desaterem mají problémy, ne proto, že s ním problémy nemají. Marek Orko Vácha. Tančící skály. vydalo nakladatelství Cesta, Brno 2003 knihu si můžete vypůjčit ve farní knihovně

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme 7 8 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme (Výpisky z poutního deníku str. 8 9) Foto: DANIEL

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více