ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK"

Transkript

1 STŘEDISKO AMATÉRSKÉ KULTURY IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

2

3 OBSAH 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 ÚVODEM 7 STŘEDISKO IMPULS V ROCE TVOŘIVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 16 SLOVESNÉ OBORY 22 AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE 33 AMATÉRSKÝ FILM 42 ČINNOST VIDEOSTUDIA 44 VÝSTAVNÍ ČINNOST A PROPAGACE 45 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 54 INFO SERVIS

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Středisko amatérské kultury IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ Sídlo organizace: Pospíšilova 365/9, Hradec Králové Právní forma organizace: příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zřizovatel: Královéhradecký kraj, vyšší územně správní celek podle zákona č. 347/1997 Sb., o zřízení vyšších územně správních celků Předmět činnosti: v souladu se zřizovací listinou 1. Koncepčně připravuje a organizačně se podílí na realizaci všech stupňů soutěží, přehlídek a výstav ve spolupráci s dalšími pořadateli. 2. Organizuje vzdělávací akce, semináře a oborové dílny pro začátečníky i pokročilé. 3. Poskytuje odbornou metodickou, poradenskou a konzultační činnost ve sledovaných oborech jednotlivcům, sdružením občanů i dalším subjektům působícím v místní kultuře. 4. Zpracovává odborné posudky, rešerše a poskytuje informační služby v souvislosti s předmětem své činnosti. 5. K propagaci své činnosti a informování široké veřejnosti vydává periodické i neperiodické publikace. 6. Poskytuje potřebné odborné technické služby všem subjektům, které se zabývají různými obory neprofesionální umělecké tvorby a zajišťuje jejich propagaci. 7. Při zajišťování své činnosti spolupracuje s profesionálními odborníky a občanskými sdruženími pro jednotlivé obory.

5 ÚVODEM Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové (dále jen středisko Impuls) se ke dni stalo jednou z jedenácti příspěvkových organizací v oblasti kultury, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj a na konci roku 2012 tak završilo desetileté působení v oblasti neprofesionálního umění v Královéhradeckém kraji. Rok 2012 byl pro činnost střediska Impuls významný i tím, že to byl první rok, kdy sídlíme a celoroční činnost jsme organizovali v nově rekonstruovaných prostorách, kde mají kvalitní podmínky pro práci pracovníci střediska Impuls a současně větší prostory a dva výukové sály umožňují připravit pro zájemce širší nabídku vzdělávání v jednotlivých oborech. Cílem činnosti střediska Impuls i v roce 2012 bylo podporovat aktivní tvořivý přístup jednotlivců i souborů v oborech slovesných a divadelních, tanečních, pěveckých a výtvarných, v amatérské fotografii a amatérské filmové tvorbě. Připravili a zorganizovali jsme soutěže, přehlídky, festivaly, výstavy v jednotlivých oborech a nabídli všem zájemcům možnost účasti. Pro soubory i jednotlivce jsou krajské postupové přehlídky velkou motivací k činnosti a příležitostí k odborné i společenské reflexi vytvořeného díla. Rozsáhlou součástí naší činnosti je také široká nabídka vzdělávání, a to jak kvalifikačního, tak neformálního. Roční činnost střediska Impuls je dána plánem práce a při stanovení konkrétní náplně činnosti pro jednotlivé obory vycházíme z poslání daného zřizovací listinou. Stanovení počtu akcí a jejich rozsahu pro jednotlivé obory je mimo personální obsazení vymezeno hlavně ekonomickými možnostmi. V rámci omezeného finančního příspěvku a se stávajícím počtem pracovníků se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a prezentaci dobrých výsledků tvorby dětí, mládeže a dospělých, jednotlivců i souborů na soutěžích a přehlídkách pořádaných na území Královéhradeckého kraje. Specifickou pozornost věnujeme oblasti uměleckých aktivit dětí a mládeže, která se spolu s dalšími faktory výchovy podílí na celkovém rozvoji osobnosti a na utváření estetického, intelektuálního a etického potencionálu v dospělosti. Mezi dětmi a mládeží vyhledáváme talenty, napomáháme jim v tvůrčím rozvoji a při jejich uplatnění. Nabízíme možnost realizace uměleckých zájmů například i těm, kteří neprošli sítem přijímacích řízení na umělecké školy nebo se na ně připravují. Naše činnost má mnohdy i funkci terapeutickou. Dětem, mládeži i dospělým předkládáme nabídku alternativní hodnotné náplně trávení volného času a uplatnění jejich vloh, talentu a zájmů ve skupinách vrstevníků se stejnými zálibami. Mohou zde najít protipól k pasivitě, nečinnosti a nudě, jež je často mohou zavést ke společensky nežádoucím aktivitám. Královéhradecký kraj a celé východní Čechy jsou od nepaměti líhní uměleckých talentů amatérských a následně i profesionálních. Udržování a podpora této tradice je společným úkolem i společenskou objednávkou pro instituce a organizace i občanské aktivity zabývající se kulturou. 5

6 ÚVODEM Po celou dobu existence má činnost střediska Impuls oporu ve třech občanských sdruženích ustavených v souladu se zákonem 83/1990 Sb. na počátku devadesátých let. Jsou to Volné sdružení východočeských divadelníků, Volné sdružení východočeských fotografů a Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video. Členové sdružení působí v odborných oborových radách, spolupracuji na přípravě koncepce činnosti a plánu činnosti v oboru na daný rok, podílejí se na organizaci jednotlivých přehlídek, soutěží, vzdělávacích akcí. Vzhledem k současnému personálnímu obsazení střediska Impuls můžeme jen s touto podporou a za spolupráce členů občanských sdružení připravit a organizačně zajistit všechny plánované akce. Soubory i jednotlivci z různých uměleckých oborů, kteří vzejdou z krajských postupových kol v jednotlivých oborech reprezentují Královéhradecký kraj na celostátních i mezinárodních festivalech a přehlídkách a jejich úspěchy a ocenění jsou dokladem péče věnované této oblasti v Královéhradeckém kraji. Neprofesionální umění má nezastupitelný podíl na rozvíjení a uchovávání národní kultury a zejména na udržování místních kulturních tradic. Středisko Impuls plánovalo svoji činnost pro rok 2012 již s přihlédnutím ke zlepšeným prostorovým podmínkám. Dva výukové sály a fotokomora v nových prostorách umožnily připravit pestřejší nabídku a uspořádat větší počet vzdělávacích akcí v jednotlivých oborech přímo v sídle Impulsu. Problémem k řešení do příštího období zůstává dovybavení pracoviště moderní počítačovou a projekční technikou. Za podporu naší činnosti, za spolupráci a pomoc při realizaci akcí v oblasti neprofesionálního umění v Královéhradeckém kraji v roce 2012 všem spolupracujícím institucím, dobrovolným spolupracovníkům v jednotlivých oborech i členům občanských sdružení děkujeme. Moje osobní poděkování odstupující ředitelky za deset let podpory a spolupráce patří všem pracovníkům střediska Impuls, pracovníkům oddělení kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje i zřizovateli Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové Královéhradeckému kraji. Mgr. Jarmila Šlaisová 6

7 STŘEDISKO IMPULS V ROCE 2012 Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové (dále jen Impuls) se řídí ročním plánem. Při sestavování plánu činnosti pro rok 2012 jsme vycházeli ze zkušeností z minulého období a ze zjištěných potřeb jednotlivých oborů neprofesionálního umění v Královéhradeckém kraji. Většinu soutěží a přehlídek, dříve společných pro území východních Čech, vyhlašujeme od roku 2005 samostatně pro soutěžící Královéhradeckého kraje, ale s otevřenou možností účasti soutěžících i z jiných míst, kde tuto nabídku a podmínky nemají. Vzhledem k průběžně narůstajícímu zájmu soutěžících jednotlivců i souborů ve všech oborech v našem kraji po rozdělení společně pořádaných přehlídek zájemců neubylo, ale naopak jsou všechny vyhlašované přehlídky plně obsazené. SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY Postupové soutěže a přehlídky, kterých se konalo v roce 2012 celkem 14 poskytly přehled o úrovni jednotlivých oborů v regionu. Okresní a krajská kola umožňují konfrontaci soutěžících v různých uměleckých oborech a postup nejlepších od okresních kol přes krajská až do celostátních soutěží. Vyhlašujeme také nesoutěžní přehlídky a festivaly, které umožňují reprizovat inscenace, pořádáme výstavy fotografií a projekce amatérských filmů. Je to forma propagace a popularizace výsledků neprofesionálního umění a možná motivace pro další zájemce k aktivnímu zapojení v některém z uměleckých oborů v Královéhradeckém kraji. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDEK Pro krajská a regionální kola postupových soutěží a přehlídek ve všech oborech vydáme soutěžní řády v souladu se soutěžními řády celostátních soutěží vyhlašovaných z pověření Ministerstva kultury pracovištěm ARTAMA Praha, případně dalšími vyhlašovateli národních přehlídek a celostátních soutěží. Vyhlašovací listy soutěží a přehlídek v oblasti dětských estetických aktivit a slovesných oborů vydáváme jako přílohu zpravodaje Divadelní Hromada a jsou aktuálně publikovány na webových stránkách střediska Impuls. Propozice Krajské soutěže amatérských filmů pro Královéhradecký kraj otiskujeme ve filmovém zpravodaji Donašeč dobrých filmových zpráv a rozesíláme i jako samostatný materiál. Pro krajská a regionální kola jsou propozice a vyhlašovací listy modifikovány na podmínky jednotlivých pořadatelů, pověřených uspořádáním krajských a regionálních kol v jednotlivých oborech v daném roce. Termínům celostátních kol, vyhlašovaných jednotlivými ministerstvy musíme přizpůsobit termíny krajských kol v jednotlivých oborech a dochází ke kumulaci postupových soutěží a přehlídek do období únor - květen. SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI POŘADATELI Pro zabezpečení jednotlivých soutěží, přehlídek a festivalů je pro nás nezbytná spolupráce s místními pořadateli v místech, kde můžeme využít sály s dostatečným zázemím pro účinkující a také pomoci domácích pořadatelů, kteří se významně podílejí na přípravě a organizačním zajištění těchto přehlídek. V Královéhradeckém kraji to v roce 2012 byly tradičně Červený Kostelec a Miletín. V Divadle DRAK v Hradci Králové se již druhým rokem uskutečnily Krajská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a Krajská přehlídka mladého a netradičního divadla a divadel poezie AUDIMAFOR, kde účastníci získali skvělé prostorové podmínky i technické zázemí pro 7

8 STŘEDISKO IMPULS V ROCE 2012 vystoupení. Soutěže dětské recitace a uměleckého přednesu mládeže se po roční přestávce vrátily do prostor Divadla Jesličky ZUŠ Střezina v Hradci Králové. Sál Galerie moderního umění v Hradci Králové jsme v průběhu roku využili pro besedy a semináře pro obor amatérské fotografie. Výstavy jsme realizovali v Galerii u Přívozu Státní vědecké knihovny Hradec Králové, Galerii Na Hradě Lékařské fakulty v Hradci Králové a výstavy menšího rozsahu v pobočce Městské knihovny na Moravském Předměstí, prodejně Bazalka a Informačním centu v Hradci Králové na Gočárově třídě. Přehlídku školních pěveckých sborů pořádáme již po několik let v sále Filharmonie, je to jediný prostor, který pojme tak velký počet účinkujících. Přehlídka amatérských filmů zakotvila trvale v CC Lucie v Hradci Králové, v bývalém předměstském kině, kde je sál s vhodným zatemněním. Pro uspořádání festivalu Cinema Open jsme využili v roce 2012 přednáškový sál a další prostory Muzea VČ v Hradci Králové, protože kino Centrál nebylo možné pro nedořešené provozní záležitosti pronajmout. ČLENSTVÍ V KOMISÍCH, ODBORNÝCH RADÁCH Pracovníci odborných úseků pro divadlo, fotografii a film střediska Impuls a zástupci spolupracujících občanských sdružení zasedají v oborových radách pro dětské tvořivé aktivity, divadlo, fotografii a film při ARTAMA Praha, odborném pracovišti Ministerstva kultury. Jejich prostřednictvím se podílíme na stanovování obecných zásad pro oblast neprofesionálního umění v uvedených oborech a koncipování soutěžních řádů celostátních soutěží a přehlídek v jednotlivých oborech na daný rok. Své zástupce máme také v grantových komisích Ministerstva kultury pro slovesné a výtvarné obory a v porotách Ministerstva kultury pro udělování Cen Ministerstva kultury pro oblast neprofesionálního umění. Ve spolupráci s odborníky z občanských sdružení delegujeme zástupce našeho kraje do porot a komisí při celostátních soutěžích, pořádaných v různých místech kraje i České republiky. VZDĚLÁVÁNÍ Nezbytnou součástí všech krajských soutěží a přehlídek jsou rozborové semináře a pohovory členů porot a lektorských svorů se soutěžícími. Další vzdělávací připravujeme a realizujeme na základě aktuálních potřeb v jednotlivých oborech a podle zjištěného zájmu amatérů o konkrétní formy vzdělávání. Jedná se o jednorázové semináře, víkendové oborové dílny, odborné kurzy a dlouhodobé formy vzdělávání. Akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy máme pro Hradeckou fotografickou konzervatoř a odborný kurz - Školu audiovizuální tvorby. V roce 2012 jsme získali od MŠMT akreditaci také pro odborný kurz Filmová-audiovizuální tvorba a výchova, metodicky připravený pro učitele, kteří se věnují na školách nebo v mimoškolské činnosti práci s dětmi a mládeží v oblasti filmu a účastnit se mohou i studenti pedagogických fakult. POROTCI A LEKTOŘI Středisko Impuls si za dobu svého trvání vytvořilo stabilní lektorský sbor složený z odborníků profesionálů jednotlivých uměleckých oblastí, pedagogů středních a vysokých uměleckých škol, studentů vyšších ročníků těchto škol, pracovníků profesionálních uměleckých institucí, redaktorů odborných časopisů, Českého rozhlasu a České televize a vyspělých amatér- 8

9 STŘEDISKO IMPULS V ROCE 2012 ských tvůrců. Lektoři se účastní práce v porotách a lektorských sborech na přehlídkách a soutěžích, podílejí se na pedagogickém vedení seminářů, dílen a oborových škol. S jejich pomocí se daří zajistit kvalitní vzdělávání v nabízeném rozsahu. Současně se snažíme získávat a vychovávat další, hlavně mladé členy porotních sborů pro všechny obory. V roce 2012 bylo zaměstnáno 95 zaměstnanců na základě dohod o provedení práce. Jednalo se o dohody na zajištění pedagogické činnosti, práci v porotách, na technické zajištění a organizaci soutěží. Celkem bylo odpracováno hodin, což v průměru představuje 26,68 hodiny na jednoho zaměstnance konajícího práci na základě DPP s průměrnou mzdou ve výši 233,21 Kč/hod. KNIHOVNA DIVADELNÍCH HER Knihovna byla budována po několik desetiletí a v roce 2012 obsahovala cca 1200 svazků. Sloužila divadelním souborům při výběru divadelních her i dalším zájemcům ke studijním účelům. V posledních letech výpůjčky divadelních textů byly minimální, a proto jsme se rozhodli nabídnout knihovnu jako celek k převedení do Státní vědecké knihovny v Hradci Králové, kde by ji mohlo využívat daleko širší spektrum zájemců. Po předběžném jednání s ředitelkou SVK Hradec Králové na podzim 2012, která projevila o převzetí knihovny zájem, bude s pověřenými pracovnicemi knihovny projednáno převzetí knihovny divadelních her a stanoven termín. Knihovna tak ï nadále zůstane v majetku Královéhradeckého kraje. INFORMAČNÍ SERVIS V Impulsu průběžně vedeme a aktualizujeme evidenci souborů i jednotlivců v oblasti slovesných oborů, divadla, fotografie a filmu a lektorů pro jednotlivé obory. Sledujeme úroveň a výsledky přehlídek a soutěží pořádaných jinými institucemi či sdruženími v regionu i mimo něj. Doporučujeme soubory i jednotlivce na přehlídky, výstavy, soutěže, na základě požadavků pořadatelů z jiných regionů, připravujeme a nabízíme vzdělávací akce pro veřejnost. Vydáváme informační zpravodaje pro obory divadlo, fotografii a film. Na webových stránkách i v oborových zpravodajích zveřejňujeme aktuální informace o připravovaných akcích i o jejich průběhu, výsledcích a postupech oceněných soutěžících do celostátních soutěží. Pro komunikaci s veřejností a poskytování aktuálních informací stále více využíváme ovou poštu. Kontakt na středisko Impuls i občanská sdružení je na adrese SPOLUPRÁCE S OBČANSKÝMI SDRUŽENÍMI Činnost Impulsu je velmi úzce propojena s činností tří východočeských občanských sdružení, která mají v současné době ve stanovách rozšířenou působnost na území České republiky. Na základě písemných dohod o spolupráci společně vyhlašujeme a organizačně zajišťujeme vybrané přehlídky a vzdělávací akce. Po zpřísnění podmínek pro udělování a vyúčtování grantů nežádají o chybějící finanční prostředky tato občanská sdružení, ale od roku 2010 středisko Impuls. Pouze VčVSAFV je hlavním garantem finančního zajištění krajské 9

10 STŘEDISKO IMPULS V ROCE 2012 přehlídky amatérských filmů. V roce 2012 jeho finanční spoluúčast činila ,- Kč. Bez organizační a finanční pomoci občanských sdružení by v současném personálním obsazení nebylo možné zachovat činnost v obvyklém rozsahu. Občanská sdružení mají v Impulsu svůj sekretariát a sdílejí webové stránky. VYDÁVÁNÍ OBOROVÝCH ZPRAVODAJŮ Středisko Impuls ve spolupráci s občanskými sdruženími vydává informační oborové zpravodaje. S Východočeským volným sdružením divadelníků (VSVD) zpravodaj Divadelní Hromada, s Volným sdružením východočeských fotografů (VSVF) Fotoimpuls a s Východočeským volným sdružením pro amatérský film a video (VčVSAFV) Donašeč dobrých filmových zpráv. Prostřednictvím oborových zpravodajů dokumentujeme celoroční činnost a dění v jednotlivých oborech na území kraje i další významné kulturní události na území České republiky. V roce 2012 jsme vydali 3 čísla Divadelní hromady, 3 čísla zpravodaje Fotoimpuls a 4 čísla Donašeče dobrých filmových zpráv, časopisy vycházejí ve formátu A4, z úsporných důvodů v černobílém tisku. Jako příloha filmového zpravodaje byla vydán metodický materiál s názvem Co je to ta dramaturgie, rozsah 30 stran, formát A4, v černobílém tisku. ZAHRANIČNÍ KONTAKTY Od počátku devadesátých let mělo středisko Impuls bohaté kontakty v oblasti neprofesionálního umění s řadou evropských zemí, spolupráci v jednotlivých oborech jsme dlouhodobě udržovali, ale v posledních několika letech postupně ustávají. Příčinou je zřejmě ekonomická situace v kulturní sféře většiny států, která neumožňuje vzájemné kontakty a výměny autorů a jejich prací dále udržet. Někde došlo i ke zrušení mezinárodních přehlídek (POL 8) a tím zamezení možnosti kontaktů mezi autory a porovnání jejich tvorby. Jednotlivé obory mají v současnosti možnost kontaktů s dalšími zeměmi prostřednictvím mezinárodních uskupení a to AITA-IATA pro divadlo, FIAP pro foto a UNICA pro film. V červenci 2012 jsme dostali nabídku ke spolupráci v připravovaném projektu v oborech amatérské divadlo, fotografie a film od Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Akce se uskuteční v případě získání finančních prostředků poskytovaných z Vyšegradského fondu a měli by se účastnit i partneři z Maďarska a Polska. Do konce roku jsme však žádnou konkrétní informaci o stavu plánovaného projektu neobdrželi. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Středisko Impuls je zřizováno Královéhradeckým krajem a z jeho rozpočtu dostává příspěvek na činnost, provozní náklady a mzdy. Abychom v souladu se zřizovací listinou zajistili činnost, pro kterou byl Impuls zřízen, byly náklady nutné na pokrytí rozsahu činnosti dané plánem práce pro rok 2012 na zajištění soutěží, přehlídek a vzdělávacích akcí a činnost s tím související ve výši celkem ,29 Kč. Z toho středisko Impuls získalo prostřednictvím daru, dotací, grantů a příspěvků z veřejných zdrojů (město, kraj, stát) celkovou částku ve výši ,-Kč, což představuje 14,17 % z celkových příjmů ( ,61 Kč). 10

11 STŘEDISKO IMPULS V ROCE 2012 PROSTOROVÉ PODMÍNKY A VYBAVENÍ Přestěhováním střediska Impuls v polovině roku 2011 jsme získali pro svoji činnost vhodnější prostory. Ze čtyř objektů ve vlastnictví města, kde jsme měli pronajaté prostory z nichž některé byly v průběhu roku 2011 zprivatizovány a přešly pod správu soukromých majitelů, jsme přesídlili do objektu v majetku Královéhradeckého kraje. Stavebními úpravami jsme získali prostory ve druhém patře, které jsou vyhovující pro pracovníky střediska Impuls i pro celoroční činnost hlavně v oblasti zájmového vzdělávání. Tato skutečnost pozitivně ovlivnila činnost střediska Impuls po celý rok Mimo kanceláří jsou zde dva výukové sály, malá zasedací místnost a součástí prostor je i fotokomora. Mimo to máme k dispozici i prostorné skladové prostory pro archiv a materiál potřebný pro výstavy. Samostatný umístění má i videostudio, které využíváme při zpracování materiálů natáčených pro Královéhradecký kraj i pro výuku mladých zájemců o filmování při pořádání workshopů a pro potřeby dokumentace pořádaných střediskem Impuls. V roce 2012 jsme postupně začali řešit výměnu zastaralé počítačové techniky, která by měla být dokončena v průběhu roku Modernizací by mělo projít v dohledné době i vybavení videostudia. Přístroje na kterých v něm pracujeme pocházejí převážně z nákupů v roce

12 TVOŘIVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE PODPORA DIVADELNÍCH A SLOVESNÝCH AKTIVIT DOSPĚLÝCH A DĚTSKÝCH ESTETICKÝCH AKTIVIT V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V ROCE pořádání postupových přehlídek a metodická odborná pomoc HODNOCENÍ Krajské POSTUPOVÉ přehlídky NEPROfesionálního umění Postupové přehlídky jsou příležitostí k vystoupení, k prezentaci častokrát dlouhodobé práce a přípravy. Jejich prostřednictvím je zabezpečen výběr souborů a jednotlivců pro postup na celostátní přehlídky a tedy reprezentace Královéhradeckého kraje na celostátní úrovni. Jsou soutěžním i společenským setkáním. Neoddělitelně jsou zároveň akcí vzdělávacího, informativního a inspirativního charakteru. Jsou veřejné, otevřené všem zájemcům. Programy přehlídek jsou rozšířeny o rozborové a odborné semináře, inspirativní představení a jiné doprovodné programy. Lektorské sbory postupových přehlídek jsou tří až pětičlenné. Jsou sestavovány ze špičkových odborníků (profesionálních umělců, teoretiků a pedagogů, publicistů), kteří mají zkušenost z oblasti neprofesionálního umění, znají současnou úroveň a trendy, pravidelně se účastní i celostátních oborových přehlídek. Do lektorských sborů jsou zařazování i uznávaní a respektovaní amatéři. V přehlídkách dětských estetických aktivit jsou zastoupeni v lektorských sborech především pedagogové a odborníci v daných oblastech, jejich výběr se uskutečňuje na základě doporučení odborných pracovníků ARTAMA Praha. U přehlídek tvořivých aktivit dětí jejich smysl a význam vidíme především v rozšiřování komunikativních dovedností dětí a mládeže, v rozvíjení jejich fantazie, tvořivosti a estetického cítění v jednotlivých uměleckých oborech i ve vzájemném setkávání. Propozice postupových přehlídek, pořádaných v Královéhradeckém kraji, jsou zpracovány v souladu s pokyny a soutěžními řády vydávanými pro postupové soutěže organizací Artama Praha, popř. dalšími vyhlašovateli národních přehlídek a pro oblast kraje jsou modifikovány na základě místních podmínek. Soubory jsou do přehlídek zařazovány na základě přihlášek a v souladu se soutěžním řádem. Přehlídky jsou vyhlašovány na podzim předcházejícího roku na základě propozic celostátních přehlídek prostřednictvím zpravodaje Divadelní Hromada, zveřejněním na webových stránkách SAK Impuls a Amatérské scény d ARTAMAn. Dále jsou zpracovávány vyhlašovací listy, které jsou rozesílány na základě vybudovaných adresářů. 12

13 TVOŘIVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE Postupové přehlídky pořádá Středisko amatérské kultury Impuls ve spolupráci s Volným sdružením východočeských divadelníků. Přehlídky jsou dále finančně zajištěny s podporou Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje, Statutárního města Hradec Králové a NIPOS/Artama Praha. DĚTSKÉ ESTETICKÉ AKTIVITY Na úseku tvořivých aktivit dětí a mládeže se v 1. pololetí 2012 uskutečnily pro žáky a studenty základních a středních škol 2 okresní přehlídky a 6 krajských postupových přehlídek v oborech: - dětská recitace - umělecký přednes mládeže - dětské divadlo - dětský scénický tanec - přehlídka školních pěveckých sborů - přehlídka středoškolských pěveckých sborů Celostátní propozice postupových přehlídek dětských tvořivých aktivit umožňují účast pouze v jedné postupové přehlídce, nejlépe v kraji, kam soubor/jednotlivec přísluší podle místa svého působení. Účast v jiné postupové přehlídce je možná jen po dohodě s jejím pořadatelem. Do programu přehlídek v Královéhradeckém kraji byly z jiných regionů po dohodě zařazeny v přehlídce dětských skupin scénického tance 2 choreografie, v přehlídce pěveckých sborů 1 sbor dětský a 2 sbory středoškolské. V Královéhradeckém kraji postupovými koly pro děti a mládež, pořádanými v měsících únoru, březnu a dubnu prošlo celkem cca aktivních účastníků. Součástí všech byly rozborové semináře a pohovory s porotou. OKRESNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH, LOUTKÁŘSKÝCH A RECITAČNÍCH SOUBORŮ DĚTSKÁ SCÉNA s postupem na krajskou přehlídku Dětská scéna Hradec Králové, Divadlo Jesličky, 23. března 2012 Účast: počet představení 9, počet účastníků 170 Lektorský sbor do krajského postupového kola doporučil 4 představení. OKRESNÍ KOLO PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ s postupem do krajského kola Hradec Králové, Divadlo Jesličky, 27., 28., 29. března 2012 Účast: 135 recitátorů z 19 škol okresu Hradec Králové Lektorský sbor do krajského postupového kola doporučil v souladu s propozicemi vždy 4 recitátory. 13

14 TVOŘIVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE V roce 2012 se hlavním garantem okresních postupových kol dětských recitátorů stalo nově Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, které se podílelo především na financování. Okresní kolo přehlídky v okrese Hradec Králové po dohodě se Školským zařízením tradičně organizačně zajišťovalo Středisko amatérské kultury Impuls a Školské zařízení převzalo hlavní podíl financování této přehlídky. KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ s postupem na celostátní dílnu recitátorů v rámci přehlídky Dětská scéna Svitavy Hradec Králové, Divadlo Jesličky, 16., 17., 23., 24. dubna 2012 Účast: 74 recitátorů, v okresních kolech: 415 recitátorů, (Hradec Králové 135, Náchod 70, Trutnov 76, Rychnov nad Kněžnou 41, Jičín 93). Postupová soutěž pro děti 1. a 2. tříd ZŠ (I. kategorie) končí krajským kolem. Z dalších tří soutěžních kategorií II. kategorie (žáci tříd ZŠ), III. kategorie (žáci tříd ZŠ) a IV. kategorie (žáci tříd ZŠ) lektorský sbor doporučuje pouze 2 nejlepší recitátory. Letos náš kraj reprezentovali žáci ZUŠ Střezina Hradec Králové (1), ZUŠ Trutnov (2), ZŠ Rokytnice v Orlických horách (2), ZUŠ Hořice (1). KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH, LOUTKÁŘKÝCH A RECITAČNÍCH SOUBORŮ s postupem na celostátní přehlídku Dětská scéna, Svitavy Hradec Králové, Divadlo Drak, dubna 2012 Postupové kolo přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna se letos konalo spolu s postupovou přehlídkou na Loutkářskou Chrudim. Toto spojení bylo přínosné, řada dětských souborů se pravidelně účastní i samostatných loutkářských přehlídek. Účast pro postup na Dětskou scénu: počet představení 12, počet účastníků 109 na základě výběru ve třech výběrových kolech (Hradec Králové 9 představení, Jičín 7 představení, Náchod 4 představení). Lektorský sbor na Dětskou scénu nominoval Studio Šrámkova domu v Sobotce s představením Nejlepší střelec, režie Lada Blažejová.Programové radě dále doporučil 4 představení - ZŠ Bukovice, ZUŠ Střezina Hradec Králové, DLS Blechy Jaroměř a soubor ZUŠ Chlumec nad Cidlinou. Programová rada akceptovala a do programu zařadila soubor ZUŠ Chlumec nad CidlinouJak slunko na všechno přišlo,režie Romana Hlubučková. PŘEHLÍDKA UMĚLECKÉHO PŘEDNESU MLÁDEŽE s postupem na celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov Hradec Králové, Divadlo Jesličky, 16. a 17. února 2012 Účast: 29 recitátorů. 14

15 TVOŘIVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE Lektorský sbor do celostátní přehlídky doporučil celkem 5 recitátorů ze ZUŠ Střezina Hradec Králové, ZUŠ Jaroměř a Broumova. Alžběta Oborníková (ZUŠ Střezina Hradec Králové) v I. kategorii získala Zvláštní cenu poroty - za vystižení stylu a poetiky předlohy. Na přehlídce souborů Cenu Wolkrova Prostějova s doporučením na Jiráskův Hronov a Cenu diváka získalo Divadlo Jesličky JT, stálá scéna ZUŠ Střezina Hradec Králové s představením P jako pivo, režie Ema Zámečníková (postup z přehlídky Svitavský Fanda). KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE s postupem na celostátní přehlídku v Kutné Hoře Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla, 3. dubna 2012 Účast: 257 dětí, 10 tanečních skupin a 11 pedagogů s 27 choreografiemi Do celostátního kola lektorský sbor nominoval: ZUŠ B. Smetany Nové Město nad Metují, Jana Mrovcová - 1 choreografie Flash, TJ Sokol Jaroměř a ZŠ Na Ostrově, Jaroměř, Lenka a Pavla Halašovy - 1 choreografie ZUŠ Červený Kostelec, Blanka Rejholdová - 3 choreografie. Programová rada do programu celostátní přehlídky zařadila 2 choreografie Blanky Rejholdové ze ZUŠ Červený Kostelec - Mlýnský kámen a Chytači snů. KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH ŠKOLNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ s postupem do celostátního kola v Uničově a Opavě Hradec Králové, Filharmonie, 26. března 2012, Účast sborů: 11 DPS + 6 ŠPS, členů sborů Lektorský sbor na celostátní přehlídku DPS doporučil: Pěvecký sbor RARÁŠEK, ZUŠ Náchod, sbormistr Mgr. Zbyněk Mokrejš a jako náhradníka Pěvecký sbor PTÁČATA, ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, sbormistr Mgr. Lucie Cabalková Na celostátní přehlídku ŠPS lektorský sbor doporučil: Pěvecký sbor Amabile Nová Paka, sbormistr Mgr. Alena Matějovská a GYBON, Gymnázium B. Němcové Hradec Králové, sbormistr Mgr. Jaromír Schejbal DS CÉČKO Svitavy, Pták Ohnivák Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance 15

16 SLOVESNÉ OBORY V roce 2012 se uskutečnily 4 postupové přehlídky: 3, jejichž celostátní přehlídky pořádá NIPOS/Artama Praha z pověření Ministerstva kultury a 1 - Krakonošův divadelní podzim, který je vyhlašován SČDO. Na těchto přehlídkách bylo uvedeno celkem 48 představení, na kterých se podílelo 502 členů hrajících souborů. Divadelní přehlídky jsou pořádány ve spolupráci s Volným sdružením východočeských divadelníků, které je organizací amatérských divadelníků působící v rámci celé České republiky, především však na území bývalého východočeského kraje. Přehlídky jsou otevřené. Pro zařazení do přehlídek mají přednost soubory působící na území Královéhradeckého kraje. KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA s postupem na celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně a Popelku Rakovník Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla, března 2012 Počet představení: 12, počet členů hrajících souborů: 174 Lektorský sbor doporučil: na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně: Divadelní soubor TRIARIUS Česká Třebová s představením Ucho na celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník: Divadelní soubor Symposion Třebechovice pod Orebem s představením Makaphovy dary (v režiijiřiny Krtičkové). Soubor na přehlídce získal cenu za inscenaci, nominaci na Jiráskův Hronov 2013 a další individuální ceny. Lektorský sbor dále udělil 30 individuálních i kolektivních ocenění za inscenaci či za výrazné a kvalitní výkony v jednotlivých složkách inscenací. Přehlídka má v Červeném Kostelci i silné divácké zázemí. DS TRIARIUS, Ucho DS SYMPOSION, Makaphovy dary 16

17 SLOVESNÉ OBORY KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA MLADÉHO A NETRADIČNÍHO DIVADLA A DIVADEL POEZIE AUDIMAFOR s postupem na celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkrův Prostějov Hradec Králové, Divadlo Drak, 30. března - 1. dubna 2012 Počet představení: 15, počet členů hrajících souborů: 120 Lektorský soubor doporučil na přehlídku MLADÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí 2012: Divadelní soubor Q10 Hradec Králové s představením Mnoho povyku pro nic... (v režii Filipa Humla) LS Mikrle, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř s představením Hotel (v režii Jarky Holasové). Toto představení bylo zařazeno do přehlídky Jiráskův Hronov a zde úspěšně uvedeno. Lektorský sbor na WOLKRŮV PROSTĚJOV 2012 doporučil: soubor TRIARIUS Česká Třebová s představením Orangutan v továrně Lektorský sbor na ŠRÁMKŮV PÍSEK 2012 doporučil: Divadlo Tří Pardubice s představením Úředničunina soubor TRIARIUS Česká Třebová s představením Orangutanv továrně soubor D.R.E.D.&J.S.T.E. Kladsko Pražsko s představením IKONANTA Divadlo DNO Hradec Králové s představením IDOLLS GeisslersHofcomoedianten Kuks s představením Don Juan aneb Strašlivé hodování Hanu Voříškovou z Chocně s představením O zlaté rybce. Poslední tři jmenovaná představení byla zařazena do programu Jiráskova Hronova a patřila zde mezi nejúspěšnější. DS Q10, Mnoho povyku pro nic... LS MIKRLE, Hotel 17

18 SLOVESNÉ OBORY REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ s postupem na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim Hradec Králové, Divadlo Drak, dubna 2012 Postupové kolo loutkářské přehlídky se letos konalo spolu s postupovou přehlídkou dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna. Toto spojení bylo přínosné, řada dětských souborů se pravidelně účastní i samostatných loutkářských přehlídek. Účast pro postup na Loutkářskou Chrudim: počet představení 13, počet účastníků 98. Lektorský sbor na celostátní přehlídku LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM doporučil: soubor Flajšplyš Praha a okolí s představením Nezměrný cit pana P soubor DLS Blechy Jaroměř s představením TICHÁ PLANETA soubor Céčko Svitavy s představením PtákOhnivák, liška Ryška a my soubor LS Mikrle, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř s představením Hotel Představení souboru Céčko Svitavy a LS Mikrle Jaroměř byla zařazena do programu Jiráskova Hronova. Lektorský sbor dále udělil 15 individuálních i kolektivních ocenění za inscenaci či za výrazné a kvalitní výkony v jednotlivých složkách inscenací. VÝCHODOČESKÁ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO s postupem na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou Miletín, Sousedský dům, května 2012 Počet představení: 8, počet členů hrajících souborů cca 110 Lektorský sbor doporučil na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou: Divadelní spolek Zdobničan Vamberk s inscenací hry Past na osamělého muže Divadelní soubor SNOOP Opatovice nad Labem s inscenací hry Měsíční běs Toto představení bylo do programu KDP zařazeno, oceněno cenou za inscenaci a doporučeno do programu Jiráskova Hronova Lektorský sbor dále udělil 25 individuálních i kolektivních ocenění za inscenaci či za výrazné a kvalitní výkony v jednotlivých složkách inscenací. FESTIVAL AMATÉRSKÉHO DIVADLA - Jiráskův Hronov srpna 2012 Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků, Volné sdružení východočeských divadelníků a Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové. Kulturní a informační středisko Hronov je místním pořadatelem a nositelem grantů. 82. Jiráskův Hronov (JH) byl koncipován v souladu se statutem z roku 1994 jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí, jako nesoutěžní pře- 18

19 SLOVESNÉ OBORY hlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Základní premisou JH je umožnění vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění. Jiráskův Hronov je zařazen mezi stěžejní akce Královéhradeckého kraje. Z Královéhradeckého kraje na základě postupu z krajských přehlídek zde vystoupily soubory: - Divadlo DNO Hradec Králové: Jiří Jelínek: IDOLLS - GeisslersHofcomoedianten Kuks: GeisslersHofcomoedianten: DON JUAN ANEB STRAŠLIVÉ HODOVÁNÍ - Mikrle ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř: Mikrle a Jarka Holasová: HOTEL SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ DIVADELNÍKŮ 1. prosince 2012 Divadelní sezónu na úseku slovesných oborů a amatérského divadla v roce 2012 uzavřelo slavnostní setkání východočeských divadelníkův Divadle Drak v Hradci Králové.Na základě návrhu odborných porot krajských a regionálních přehlídek na něm byla předána individuální ocenění za mimořádné a inspirativní výkony v jednotlivých představeních. Na postupových přehlídkách divadelních oborů včetně výběrových přehlídek Dětské scény bylo uvedeno celkem 75 představení a vystoupení, na kterých se podílelo cca 720 členů hrajících souborů. Vedle toho na krajských přehlídkách dětských recitátorů a Wolkrův Prostějov vystoupilo dalších 103 recitátorů, v pěti okresních postupových kolech 415 recitátorů. Celkem divadelníků a recitátorů. Na slavnostním setkání byla předána i ocenění z přehlídky Dospělí dětem, kterou pořádá členský soubor VSVD Adivadlo Havlíčkův Brod. Zástupci porot prof. Císař a Laurin, Alena Exnarová a Saša Gregar a Lída Honzová jako zástupce pořádajícího Adivadla předali celkem 99 kolektivních a individuálních ocenění, která jako každý rok výtvarně zpracoval Mario Alfieri. Program doprovázely příběhy vyprávěné šansonovým seskupením 6 NaChodníku z Náchoda s Lucií Peterkovou, členkou Divadelního souboru Jiráskova divadla v Hronově. Jako divadelní dárek na závěr jsme letos uvedli představení Faust Bažantovy loutkářské družiny Divadelního souboru J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá, pod kterýmžto souborem se ve skutečnosti skrývá jeden muž: Tomáš Hájek. Ten přehrává legendu o Faustovi tak, jak ji viděli kočovní loutkáři a sám může snadno být kočovným loutkářem moderní doby, neboť k představení potřebuje všeho všudy zásuvku a tmu. 19

20 SLOVESNÉ OBORY METODICKÁ ODBORNÁ POMOC SOUBORŮM a) Metodická pomoc zajišťovaná přímo v souborech: - v 1. pololetí se uskutečnila dramaturgická a režijní pomoc při přípravě inscenace Tři v tom DS Jirásek Nový Bydžov, dramaturgická, režijní a scénografická konzultace přípravy inscenace Jedlíci čokolády v Divadle Exil Pardubice. Dramaturgická konzultace autorských textů Štěpána Haka a Stanislava Friedricha z DS Erben Miletín. Dále členové Rady VSVD navštívili řadu inscenací amatérských souborů, ohlasy z těchto představení jsou zveřejněny v Divadelní Hromadě. b) Prostřednictvím informačního servisu ve zpravodaji Divadelní Hromada V polovině června - jarní číslo, které je věnováno především dokumentaci života VSVD (cenění, předání Zlatých Tylů, valná hromada, představení nových Zlatých Tylů.) Dále obsahuje kompletní souhrn (program, výsledky, zpráva) postupových přehlídek na úseku amatérského divadla. V září bylo rozesláno letní číslo, které přináší především informace z postupových divadelních přehlídek, které se konají na území východočeského regionu mimo Královéhradecký kraj (Zlom vaz Ústí nad Orlicí, Lomnice, Turnovský drahokam, Chrudim, Brněnec, Dospělí dětem Havlíčkův Brod). Dále toto číslo informuje o vystoupení Východočechů na celostátních přehlídkách (Divadelní Piknik, Mladá scéna, WP, LCH, DS, JH.) V tomto čísle začínají rovněž vycházet na pokračování Vzpomínky Františka Laurina, kterému byla udělena cena MK ČR na návrh VSVD. V prosinci bylo distribuováno zimní číslo, jehož součástí je především kalendář a vyhlášení všech přehlídek na úseku divadelních oborů v r Dále toto číslo přináší pozvání do divadelní sezóny profesionálních divadel v regionu, informuje o proběhu místních přehlídek a přináší zprávy ze života souborů. Od roku 2012 je Divadelní Hromada rovněž zveřejňována na c) Vzdělávání jednotlivců v jednorázových seminářích Z několikaleté zkušenosti víme, že v průběhu kalendářního roku se daří zrealizovat maximálně 7 praktických dílen a seminářů. V roce 2012 jsme připravili šest sobotních setkání, které jsou určeny především vedoucím dětských a studentských divadelních souborů, členům studentských souborů, zájemcům o umělecký přednes a vůbec všem divadelníkům s chutí poznávat nové osobnosti a jejich prostřednictvím nové obzory. Organizační a odborný garant: Jaroslava Holasová, loutkářka, pedagožka LDO ZUŠ Jaroměř. Přednes, možná i divadlo poesie, lektor Ema Zámečníková 21. ledna, 19 účastníků Seminář s lektorkou byl oboustranně příjemným setkáním nad známými a méně známými texty - rozbor textu, odhalení a pochopení témat, která text skrývá - výrazové prostředky, které by směřovaly ke sdělení. 20

21 SLOVESNÉ OBORY Základy praktické režie - dramatická situace, lektor Petr Hašek 4. února a 2. června pokračování, 18 účastníků. Protože divadlo je hra a podle Petra hrát divadlo může každý, ale jen když si chce hrát, hráli jsme si. Hráli jsme si, abychom se stali fungující skupinou, která má společný zájem, společnou energii, společné téma, skupinou, která spolu komunikuje. Od společných hlavně rytmických her jsme pokračovali přes variace použití židle, k drobným dramatickým situacím i kolektivní improvizaci. jh Dílna s Petrem Haškem, hercem, dramaturgem, režisérem, uměleckým vedoucím souboru GeisslersHofcomoedianten Kuks, absolventem KLAD DAMU, scénáristou a lektorem pokračovala 24. listopadu, 27 účastníků, pod pracovním názvem Základní divadelní principy. Dvacet sedm účastníků si všechny aktivity náležitě užilo a na vlastní kůži pocítilo divadelní principy, které Petr preferuje a proč si myslí, že má smysl dělat divadlo. jh- Hlasová výchova, lektor Lucie Švábová 26. května, 13 účastníků, vzhledem k rozcvičovacím pohybovým cvičením odpovídající možnostem prostoru. Dramaturgicko-režijní dílna, lektor Tomáš Jarkovský 10. listopadu 13 účastníků, kteří četli, diskutovali a hledali cestu k inscenování svých nápadů. Textové předlohy byly pestré, názory různé, nápady všelijaké. Těžko, vytržené z kontextu postupu dílny, konkrétně popisovat Rozešli jsme se s tím, co ještě dotáhnout a doladit, v jakém úhlu se ještě na věc podívat, co opustit a co rozšířit, o čem ještě popřemýšlet Těšíme se na vlastní realizaci záměrů v souborech a na nové inscenace! jh- Členství v odborných a poradních orgánech Grantová komise MK ČR 2 jednání Odborná rada NIPOS/ARTAMA Praha pro amatérské činoherní divadlo 4 jednání řádná + 2 mimořádná Festivalový výbor Jiráskova Hronova 3 řádná jednání Koordinační rada pro amatérské divadlo 1 jednání České středisko AITA/IATA 1 jednání Odborná rada NIPOS/ARTAMA Praha pro dětské divadlo 2 jednání Odborná rada NIPOS/ARTAMA Praha pro studentské a experimentující divadlo 2 jednání Seminární účast Celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla Divadelní Piknik Volyně Celostátní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek Celostátní přehlídka studentského divadla Mladá scéna v Ústí nad Orlicí Celostátní divadelní festival Jiráskův Hronov Divadelní festival FEMAD Poděbrady 21

22 AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE Fotografie patří k tvůrčím oblastem lidské činnosti, které procházejí neustálým vývojem a technologickými změnami. Tato umělecká disciplína ke své existenci vždy využívala nejmodernějších technologických možností. Zvládnutí techniky a technologií patří ke klíčovým dovednostem fotografa, byť amatéra, a jsou přínosem pro jeho další tvůrčí činnost. Rozvojem digitální technologie a hlavně její snadná dostupnost vede ke stále většímu počtu zájemců o fotografování a to i mezi mladými lidmi. S novými technologiemi souvisí i zájem o zpracování fotografického obrazu v počítači a jeho konečný výstup fotografie. Nemalý zájem je i o práci s obrazem, jeho vznikem, kompozicí a světlem. V poslední době jsme zaznamenali rovněž zájem o historické fotografické techniky a návrat k fotografii černobílé. Středisko Impuls vytváří podmínky pro rozvoj oboru amatérské fotografie v kraji dlouhodobou systematickou prací s fotografy. V roce 2012 se nám podařilo zajistit vzdělávání pro zájemce o fotografování a fotografické techniky na všech úrovních, od základů fotografování pro úplné začátečníky, na to volně navazující kurz fotografování pro mírně pokročilé až po kurz zpracovávání fotografického obrazu ve photoshopu. Na základním kurzu InDesidnu se zájemci mohli naučit, jak pracovat s obrazem v textu. Zájemcům o historické fotografické techniky a černobílou fotografii jsme nabídli první řadu praktických víkendových dílen s tímto zaměřením. Velkou podporou pro rozvoj praktických dovedností je možnost individuálního využívání fotokomory pro černobílou fotografii, která je ve středisku Impuls k dispozici. Nejvyšším stupněm vzdělávání v oboru fotografie je pak Hradecká fotografická konzervatoř, odborný kurz akreditovaný MŠMT. Ohlas mají rovněž rozborové semináře a besedy se zajímavými osobnostmi oboru a renomovanými fotografy. Uskutečnily se besedy MgA. Evou Končalovou, mladou začínající fotografkou a kurátorkou výstav nebo Mgr. Jiřím Siostrzonkem PhD., lektorem Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Právě on, když se seznámil s koncepcí vzdělávání pro fotografy při středisku Impuls řekl, že pochopil, proč absolventi našich kurů patří mezi studenty oboru fotografie na ITF v Opavě mezi nejlepší a nazval středisko Impuls fotografickou oázou. Další rozsáhlou součástí práce v oboru je pořádání výstav. Autorům nabízíme možnost prezentovat svoji tvorbu na společných nebo autorských výstavách doma i v zahraničí. Vyvrcholením činnosti v oboru fotografie je každoroční fotosoutěž Premiéra s výstavou vybraných prací a rozborovým seminářem. VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLY HRADECKÁ FOTOGRAFICKÁ KONZERVATOŘ 14. ledna, 11. února, 10. března, 14.dubna., května., 3.června, 8. září, 7. října Učebna SAK Impuls Hradec Králové a exteriéry po celé ČR. HFK je vzdělávací kurz akreditovaný ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jedná 22

23 AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE se o intenzivní studium v rozsahu tří výukových bloků (181 výukových hodin), organizovaný formou dálkového řízené samostudia a je zaměřený převážně na výtvarnou fotografii. Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních jedenkrát měsíčně. Ke studiu bylo přijato 23 fotografů, v lednu 2011 zahájilo výuku 21 studentů. V prosinci 2012 ukončilo studium závěrečnou výstavou absolventských souborů v Galerii U přívozu v Hradci Králové 14 posluchačů. Vedoucími pedagogy jsou doc. MgA. Josef Ptáček, profesionální fotograf a MgA. Ivo Gil, profesionální fotograf a kurátor výstav, jeden ze zakladatelů Muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Na výuce se podílejí další odborní lektoři (Pavel Scheufler historik fotografie, PharmDr. Jan Měřička - grafik, pedagog FAMU Praha a další). FOTO II 28. ledna, 25. února, 24. března, 28. dubna, 27. května, 16. června, 20. října, 17. listopadu a 15. prosince Učebna SAK Impuls Hradec Králové. V průběhu jednoho roku jsme se zabývali fotografií s přesahem do malířství, filozofie Od posluchačů se vyžadovala samostatná tvůrčí práce v abstraktní rovině. Posluchači se obraceli do sebe a ne do reality světa. Pro zpětnou vazbu pochopení probíraných témat byla zadávána témata pro vlastní fotografickou tvorbu, která byla průběžně konzultována. Vedoucí lektor: doc. MgA. Josef Ptáček. Na výuce se dále podíleli Mgr. Jiří Siostrzonek PhD. - filozof, publicista, hudebník, spisovatel a pedagog na ITF při Slezské univerzitě Opava, Miroslav Machotka - fotograf z Prahy, přední představitel subjektivní fotografie; MgA. Jan Pohribý - fotograf z Prahy, pedagog na ITF při Slezské univerzitě Opava a Univerzitě ve Finsku, představitel luminografie ve fotografii; Bohdan Holomíček - fotograf z Jánských Lázní, současný představitel dokumentární tvorby prezentované formou deníku a fotografických sekvencí; Mgr. Dana Kyndrová - fotografka z Prahy, představitelka reportážní fotografie; Štěpán Grygar prof., Doc., Mgr., fotograf z Prahy - autor knihy o současném konceptuálním umění ve fotografii, Mgr. Lucie Fišerová - naše přední kritička fotografií, kurátorka výstav a redaktorka časopisu IMAGO. Odučeno 90 hodin. Kurz navštěvovalo celkem 19 fotografů. DÍLNY ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ 6., 8, 13., 20., 22., 27., 29. března; 3., 5., , 19., 24. a 25. dubna Učebna SAK Impuls Hradec Králové. Kurz byl určen především těm, kteří s fotografováním teprve začínají, aby si dokázali lépe poradit s tvorbou hezkých a technicky kvalitních fotografií. Cílem kurzu bylo pochopení principu fotografování, výběru vhodné techniky a její znalosti. Lektor: MgA. Otmar Petyniak, pedagog Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, oboru fotografie a média. Odučeno 42 hodin. Účast: 16 fotografů. 23

24 AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE FOTOGRAFOVÁNÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ 20. září, 11. a 30. října 8. a 29. listopadu; SAK Impuls Hradec Králové. Kurz volně navázal na základy fotografování. Jeho obsahem bylo prohloubení dovedností s fotoaparátem, pochopení a smysluplné využití fotografických postupů, skladebných principů a kompozice při tvorbě obrazu. V návaznosti na teorii byly zařazeny praktické ukázky a cvičení. Kurz v rozsahu 8 setkání po 4 hodinách bude pokračovat i v roce 2013 a bude zakončen absolventskou výstavou v Informačním centru Hradec Králové v červenci Lektor: MgA. Otmar Petyniak, pedagog Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, oboru fotografie a média. Historii fotografie přednášel Mgr. Jiří Zikmund, pedagog Univerzity Pardubice, pracovník Muzea východních Čech v Hradci Králové. Do konce roku 2012 odučeno celkem 20 hodin pro 8 fotografů. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 7., 15. a 21. ledna a 5. března; 8. a 15. prosince; Počítačová učebna Střední školy aplikované kybernetiky Hradec Králové. Intenzivní kurz práce s photoshopem úpravu fotografického obrazu a jeho finální výstup tisk fotografie. Cílem kurzu je naučit dále pracovat s obrazem výstupem z digitálního fotoaparátu. Lektor: Ing. Jiří Petera, pedagog FAMU Praha. Odučeno 36 hodin. Účast je omezena kapacitou počítačové učebny 14 posluchačů v jarním termínu a 13 posluchačů. v termínu podzimním. Vzdělávání - Foto II., Josef Ptáček s Bohdan Holomíček s posluchači Vzdělávání - kurz na programu Adobe InDesign 24

25 AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE ADOBE INDESIGN 11., 18. března, 1. a 15. dubna; Počítačová učebna Střední školy aplikované kybernetiky Hradec Králové. Kurz byl určen především těm, kteří s programem Adobe InDesign teprve začínají i mírně pokročilým, kteří v programu tápou a chtěli si prohloubit své vědomosti. Cílem kurzu byla práce s fotografií v textu ať tištěném a nebo při přípravě www stránek. Lektor: Ing. Jiří Petera, pedagog FAMU Praha. Odučeno 24 hodin. Účast je omezena kapacitou počítačové učebny. 12 posluchačů 1. běh a 12 posluchačů 2. běh. NOVOHRADCKÉ HORY - DOMINANTY V KRAJINĚ května; Exteriéry v Horní Stropnici a okolí. Víkendový fotografický workshop zaměřený na krajinářskou fotografii. Cílem víkendového fotografování bylo pochopení krajiny v pohraničí, její proměny nejen v čase biologickém, ale hlavně v čase politického uspořádání naší republiky (1. republika, 2. světová válka, poválečné období, rok 1968, socialismus a až po dnešní dobu - otevření hranic). Lektoři doc. MgA. Josef Ptáček a MgA. Ivo Gil. Účast 22 posluchačů. Workshop proběhl v celkovém rozsahu 38 hodin. GUMOTISK května; Fotokomora SAK Impuls Hradec Králové SAK Impuls připravil pro zájemce tématickou řadu historických fotografických technik. Jako první byl Gumotisk. Cílem celé tématické řady je přiblížit a hlavně prakticky naučit zájemce staré fotografické procesy, které jsou již dávno zapomenuty, ale patří mezi skvosty výtvarných technik. Z kapacitních důvodů fotokomory a náročnosti techniky se mohli zúčastnit pouze 4 posluchači. Lektor: Ing. Jiří Petera, pedagog FAMU Praha. Kurz proběhl v rozsahu 12 hodin. Vzdělávání Novohradsk0 horz - Dominanty v krajině Vzdělávání Gumotisk 25

IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ

IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ centrum podpory uměleckých aktivit ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Předkládá: Bc. Jaroslava Vydarená ředitelka OBSAH 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 ÚVODEM 6 STALO SE V PRŮBĚHU ROKU 14 SLOVESNÉ

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE 15. 2. - 6. 4. 2014

VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE 15. 2. - 6. 4. 2014 4. 15. 2. - 6. 4. 2014 4. SALON 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ 15. 2. - 6. 4. 2014 4. ROČNÍK KATALOG VÝSTAVY POŘÁDÁ IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ MUZEUM VÝCHODNÍCH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

ZRCADLENÍ 2014 IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ

ZRCADLENÍ 2014 IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ Organizátor: KUMŠT o. s., e-mail: info@kumst-os.cz IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU ZRCADLENÍ 2014 PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA MĚSTO VIMPERK, ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava, pořádá na Kvildě a v okolí ve dnech 5. - 7.6.2015, pod vedením režiséra Jana Svatoše, STUDENTSKÝ FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ŠUMAVSKÉ ZÁBLESKY

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 slovo úvodem Vážené příznivkyně a vážení příznivci Tradičního loutkového divadla Zvoneček, rok 2007 byl druhým rokem působení Zvonečku jako občanského sdružení a je možné konstatovat,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Výroční zpráva CA-JB (Centra AMAVET Junior Brno) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20

Více

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY Dětská scéna 41. celostátní přehlídka dětského divadla a 41. celostátní přehlídka dětských recitátorů 8. 14. června 2012 Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové.

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové. Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 I. Umělecká činnost V dubnu měl premiéru muzikál ve verších, Popelka, v režii Apoleny Vynohradnykové. Moderně upravená klasická pohádka se setkává s velkým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Zlatý list. Propozice 43. ročníku přírodovědné soutěže ve školním roce 2014/2015

Zlatý list. Propozice 43. ročníku přírodovědné soutěže ve školním roce 2014/2015 Zlatý list Propozice 43. ročníku přírodovědné soutěže ve školním roce 2014/2015 Zlatý list spoluvyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž typu B.* Základní informace 1. Ve školním

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

LXIV jaro 2012. Peníze jsou lepší než chudoba, přinejmenším z finančních důvodů. Woody Allen

LXIV jaro 2012. Peníze jsou lepší než chudoba, přinejmenším z finančních důvodů. Woody Allen LXIV jaro 2012 Peníze jsou lepší než chudoba, přinejmenším z finančních důvodů. Woody Allen strana 3217-3280 = LXIV / 12 str. 1-64 Jaro 4 Ve VOlnÉM stylu (ZPRÁVy VsVd) Slavnostní setkání na závěr divadelní

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Organizační řád Chemické olympiády

Organizační řád Chemické olympiády Č.j.: MŠMT 14 897/2012-51 dne dubna 2012 Organizační řád Chemické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

A p o s t r o f Praha 2006

A p o s t r o f Praha 2006 A p o s t r o f Praha 2006 Divadlo Lucerna MB, o.s. vyhlašuje VIII. ročník Mezinárodního festivalu nezávislých a amatérských divadel APOSTROF, Praha 2006. červen/červenec 2006 (termín bude upřesněn) Zaměření

Více

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013 Týden VZDĚLÁVÁNÍ D O S P Ě L Ý C H 11. - 15. listopadu 2013 Vzděláváním k pestřejšímu životu Program pro NÁCHOD Všechny akce se konají v prostorách úřadu práce v ě. Účast na všech akcích ZDARMA! V í c

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

VALNÁ HROMADA VOLNÉHO SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH DIVADELNÍKŮ

VALNÁ HROMADA VOLNÉHO SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH DIVADELNÍKŮ VALNÁ HROMADA VOLNÉHO SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH DIVADELNÍKŮ se sešla v sobotu 22. února 2014 opět v příjemném a pohostinném prostředí Divadla Exil v Pardubicích. Nebylo nás ani víc ani míň než obvykle. Valná

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Portedo o.p.s. 0 1) Historie společnosti Společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více