ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE - STAVBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE - STAVBA"

Transkript

1 1 VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE - STAVBA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

2 2 Čl. 1.: Název veřejné zakázky ISŠ - COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe - stavba Čl. 2.: Identifikační údaje zadavatele Zadavatelem je Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, Valašské Meziříčí, PSČ , IČ Čl. 3.: Profil zadavatele Profilem zadavatele je adresa Čl. 4.: Kontaktní osoba zadavatele, osoba zastupující zadavatele 1. Osoba zastupující zadavatele: a. JUSTITIA, s.r.o. se sídlem 28. října 1142/168, Ostrava Mariánské Hory, PSČ , IČ Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky b. Jedná se o osobu zmocněnou za zadavatele jednat na základě mandátní smlouvy. Závaznými jsou tedy úkony činěné touto osobou nebo vůči této osobě. c. Dodavatel (uchazeč) bude veškeré písemnosti doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. d. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly této osobě doručeny. Od této doby začínají běžet i případně lhůty vázané na doručení písemností. 2. Doručovací adresy: a. Adresa pro doručování písemností osobně nebo prostřednictvím doručovací služby: JUSTITIA, s.r.o., 28. října 1142/168, Ostrava, PSČ (mapa viz b. Adresa pro doručování písemností em: 3. Kontaktní osoby: Ing. Lukáš Křesálek, tel , Mgr. Vlastimil Křesálek, tel.: Čl. 5.: Komunikace zadavatele s dodavateli Veškeré informace a písemnosti budou zadavatelem doručovány v souladu s ust. 148 odst. 2 ZVZ jiným způsobem, a to em.

3 3 Čl. 6.: Zadávací podmínky 1. Zadávací podmínky: Zadávací podmínky tvoří veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávací dokumentaci. Zadávací podmínky jsou pro dodavatele závazné. 2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: a. Dodavatel je oprávněn písemně požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. b. Zadavatel může poskytnout dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 3. Způsob zasílání požadavků na dodatečnou informaci: a. Žádost o dodatečnou informaci může podat pověřený pracovník dodavatele. b. Žádost o dodatečnou informaci může být zasílána i em na adresu c. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Čl. 7.: Informace o druhu veřejné zakázky 1. Předmětná veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce zadávanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni zahájení zadávacího řízení (dále v zadávacích podmínkách i ZVZ), jejímž předmětem je provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3 ZVZ. 2. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení. 3. Zadávací řízení je zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy k podání nabídek. Čl. 8.: Aplikace čl. 9 nařízení Komise (ES) 1. Předmět veřejné zakázky je spolufinancována z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj, prioritní osa: 12.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, dílčí oblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Morava, registrační číslo žádosti CZ.1.12/2.2.00/ Dodavatel a jeho subdodavatelé jsou povinni se zavázat k tomu, že budou plně dodržovat podmínky pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z výše uvedeného programu. 3. V případě nedodržení uvedených povinností či nepřiznání dotace ze zavinění dodavatele je zadavatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli náhradu škody.

4 4 4. Doba, po kterou musí být dodavatelem originální dokumenty související s realizací předmětu veřejné zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999. Čl. 9.: Zadávací lhůta 1. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. 2. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů. 3. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 4. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavateli, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 5. Dodavateli, který byl vybrán, končí zadávací lhůta dnem uzavření smlouvy. Čl. 10.: Informace o předmětu veřejné zakázky 1. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavby ISŠ - COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe, a to v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby zakázkové číslo z 05/2013 zpracované společností CAD - PRO spol. s r.o. vyjma dodávky technologií. Členění stavby: SO 01 Učebna strojních, elektro a chemických oborů V m. č. 107 Učebna CNC strojů budou zrušeny zazděny dveře do sousední místnosti č. 108 a zvětšeny stávající dveře z důvodu montáže CNC strojů. Dále zde bude provedena výměna čtvercových kazet podhledu, nosný rošt by měl zůstat stávající. M. č. 115 Sklad bude rozdělena novou příčkou na dvě místnosti. Příčka bude zděná z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm výšky 3,0 m. V nových místnostech bude provedena nová antistatická podlaha - PVC a osazeny nové dveře. V nové místnosti 115a Učebna DPS bude proveden ker. obklad za umývadlem. Kolem místností č. 124, 127, 128a, 128b, 128c bude místo stávajících plechových příček vyzděna nová dělící příčka výšky 2,5 m. Příčka bude z pórobet. tvárnic tl. 150 mm. Do příčky budou osazeny nové dvoukřídlové dveře a pevně zasklená okna. Stáv. podlaha v těchto místnostech a v přilehlých chodbách bude opravena. Bude odstraněna stáv. povrch úprava, vyspraveny trhliny a provedena nová stěrka. V m. č. 133 Odborná učebna strojní bude zrušena předsíň, provedena nová PVC podlaha, zrušeno umývadlo a osazeny nové dveře. V m. č. 134 Místnost mistrů budou vybourány nové dveře, provedena nová PVC

5 5 podlaha, osazeny nové dveřní křídla a proveden nový obklad za umývadlem. V m. č. 206 Odborná učebna chemie budou provedeny nové ker. obklady a dlažby. Ker obklad bude do výše 2000 mm, budou obloženy i parapety oken. Dále zde budou osazeny nové dveře s požární odolností dle PBŘ. SO 02 - Učebna pekařských, cukrářských a řeznických oborů V místě stávajících mrazících boxů a šatny tělocviku budou zřízeny učebny odborného výcviku řeznických oborů: odborná učebna řezník, bourárna masa, sklad, úklid, chodba. Místnost stávající prádelny bude upravena. Stávající učebny odborného výcviku cukrářských a pekařských oborů budou zrekonstruovány. Budou zde tyto místnosti : odborná učebna pekař, odborná učebna cukrář, mycí zóna, mistr, sklad, chladící box pekárna. Místnost stávající kotelny bude stavebně upravena zmenšena. Po provedení úpravy stávající dispozice budou v řešených místnostech provedeny nové obklady, dlažby osazeny nové zařizovací předměty a nové dveře. 2. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován v zadávací dokumentaci. 3. Práce budou probíhat i za provozu školy. 4. Předmět veřejné zakázky není rozdělen na části. 5. Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky. 6. Klasifikace předmětu zakázky: Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě Nařízení komise (ES) č. 213/2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV takto: Kód CPV Popis Stavební práce Čl. 11.: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7 mil. Kč bez DPH. Čl. 12.: Doba a místo plnění 1. Lhůta plnění: Lhůty plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 2. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací. ISŠ COP a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, Valašské Meziříčí. Čl. 13.: Poskytnutí zadávací dokumentace 1. Textová část zadávací dokumentace:

6 6 Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele. 2. Část zadávací dokumentace neuveřejněná na profilu zadavatele: Část zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatel poskytne na základě písemné žádosti zaslané kontaktní osobě. Za dodavatele je oprávněn učinit žádost jím pověřený pracovník. Žádost lze zaslat i em. Zadávací dokumentaci si lze vyzvednout osobně u kontaktní osoby. Zadávací dokumentaci lze zaslat i na dobírku. Způsob poskytnutí zadávací dokumentace dodavatel uvede ve své žádosti. Náklady na poskytnutí zadávací dokumentace: Náklady na reprodukci: 3.292,-- Kč. Náklady na poštovné: 160,-- Kč. Náklady na balné: 50,-- Kč. Platební podmínky: a. V případě převzetí zadávací dokumentace osobně, uhradí dodavatel náklady související s poskytnutí zadávací dokumentace hotově při jejím převzetí. b. V případě zaslání zadávací dokumentace na dobírku, uhradí dodavatel náklady související s poskytnutím zadávací dokumentace dobírkou. Čl. 14.: Lhůta pro podání nabídek 1. Lhůta pro podání nabídky: , do 10:00 hod. 2. Osobně nebo prostřednictvím doručovací služby (pošta, kurýrní služba, apod.) lze nabídku doručit dne od 9:00 do 10:00 hod. Doručení v jiné době je možné po předchozí telefonické dohodě. 3. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Čl. 15.: Místo pro podání nabídek Místem pro podání nabídky je JUSTITIA, s.r.o., 28. října 1142/168, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ Čl. 16.: Informace o otevírání obálek 1. Otevírání obálek proběhne dne od 10:00 hod.

7 7 2. Místem pro otevírání obálek je JUSTITIA, s.r.o., 28. října 1142/168, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Za uchazeče je oprávněna zúčastnit se otevírání obálek jedna osoba, která prokáže oprávnění se za uchazeče účastnit otevírání obálek. Přítomní uchazeči stvrdí svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů. Čl. 17.: Údaje o hodnotících kritériích 1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. 2. Hodnocena bude cena bez DPH. 3. Hodnotící komise stanoví pořadí podle výše nabídkové ceny. Čl. 18.: Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace 1. Zadavatel požaduje prokázání splnění: a. základních kvalifikačních předpokladů, b. profesních kvalifikačních předpokladů, c. technické kvalifikačních předpokladů. 2. Podrobná specifikace požadavků na základní a profesní kvalifikační předpoklady je v souladu s 50 odst. 2 ZVZ uvedena v zadávací dokumentaci. 3. Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (dále i referenční stavby) Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění a vymezení minimální úrovně Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky na tři stavební práce, a to ve finančním rozsahu (ceně) 2 mil. Kč bez DPH každá. Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za dodavatele jednat, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli seznam významných dodávek. Přílohou seznamu bude některá z písemností uvedených v 56 odst. 1 písm. a) ZVZ.

8 8 Tím není vyloučeno prokázání splnění kvalifikace i jiným způsobem uvedeným v ZVZ. Čl. 19.: Výhrady 1. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění kvalifikace na profilu zadavatele. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách na profilu zadavatele. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Čl. 20.: Jistota 1. Zadavatel požaduje zajištění plnění povinností dodavatele vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotou ve výši ,- Kč. 2. Jistotu dodavatel poskytne formou bankovní záruky, peněžní jistoty (složením částky na účet zadavatele) nebo pojištění záruky. 3. Bankovní záruka: Bankovní záruka bude dodavatelem předložena v originále a kopii jako součást nabídky. Bankovní záruka musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty podle 43 ZVZ. 4. Peněžní jistota: pokud bude chtít dodavatel složit jistotu na účet zadavatele, pak jistotu složí na účet č /6210. Jako variabilní symbol uvede své IČ. Částka musí být na účet připsána nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek. 5. Pojištění záruky: při pojištění záruky dodavatel předloží originál prohlášení pojistitele dle 67 odst. 6 ZVZ. Pojištění záruky musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty podle 43 ZVZ. Ostrava, Mgr. Vlastimil Křesálek, v.r.

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více