Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s."

Transkript

1 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ INFORMACE O KARTĚ 3 3. POUŽÍVÁNÍ KARTY 6 4. ZÚČTOVÁNÍ TRANSAKCÍ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY SERVIS K PLATEBNÍM KARTÁM KREDITNÍ KARTA KOMUNIKACE S BANKOU POUŽÍVANÉ POJMY KONTAKTY NA BANKU 25

3 3 Vážení klienti, velmi nás těší, že jste se rozhodl/a pořídit si mezinárodní platební kartu od UniCredit Bank silné, stabilní a mezinárodně uznávané finanční instituce, která dělá vše pro to, aby Vám platební karta přinesla skutečně maximum výhod, pohodlí, jistoty a flexibility. Vítejte ve světě mezinárodních debetních a kreditních karet! Tento průvodce Vám poskytne praktické rady a ve stručnosti ukáže, jak kartu od UniCredit Bank co nejlépe využívat. Vítejte v UniCredit Bank! 1. TYP VAŠÍ KARTY Karta je elektronický platební prostředek, jehož prostřednictvím držitel karty bezpečně platí u obchodníků nebo vybírá z bankomatu. Banka vydává platební karty mezinárodní kartové asociace MasterCard International (www.mastercard.com) a asociace Visa International (www.visaeurope.com) v souladu s dokumenty uvedenými v příslušných produktových obchodních podmínkách. V základním členění lze platební karty rozdělit na debetní a kreditní a z dalšího pohledu na karty určené pro soukromé nebo služební účely. Aktuální nabídka karet banky je k dispozici ve všech pobočkách UniCredit Bank nebo na internetových stránkách Debetní karta se vydává k běžným účtům fyzických nebo právnických osob v české nebo cizí měně a/nebo v kombinaci jednoho účtu v české měně a jednoho účtu v cizí měně a/nebo v kombinaci dvou účtů v různých cizích měnách. Debetní kartou čerpá její držitel finanční prostředky vložené na běžný účet. Karty se zde rozlišují na soukromé nebo služební a podle toho jsou kartou vybírány buď vlastní, nebo firemní finanční prostředky. Kreditní karta je úvěrový produkt a jejím prostřednictvím držitel karty čerpá peněžní prostředky do výše úvěrového limitu, který je mu poskytnut za podmínek stanovených bankou. Banka tento druh karty vydává k tzv. kartovému účtu, jehož prostřednictvím se realizují veškeré platební transakce a konečné zúčtování. O výši poskytnutého úvěrového limitu je držitel kreditní karty informován dopisem. Společně s dopisem je držiteli zaslána i karta. 2. PRAKTICKÉ INFORMACE O KARTĚ Karta je vybavena identifikačními údaji číslem karty, jménem držitele karty a ochrannými prvky, jako jsou hologram, čip, magnetický proužek, bezpečnostní CVC2/CVV2 kód (tři poslední číslice za podpisovým proužkem na zadní straně karty) apod. Karta je nepřenosná, užívat ji může pouze její držitel. Platnost karty Karta je vydávána na dobu stanovenou bankou (zpravidla na 3 roky). Platnost karty končí uplynutím data vyznačeného na přední straně karty. Např. PL 12/16 znamená, že platnost karty končí k poslednímu kalendářnímu dni v prosinci roku Karta je trvale ve vlastnictví banky a její držitel je povinen kartu kdykoliv na vyžádání vrátit bance nebo jiné osobě jednající z pověření banky.

4 4 Po skončení platnosti karty nelze kartu dále používat. V případě, že kartu nevrátíte bance, znehodnoťte její čip a magnetický proužek (např. přestřižením), aby byla karta nezneužitelná. Za případné škody vzniklé z důvodu zneužití neznehodnocené karty (včetně identifikačních karet doplňkových služeb) banka neodpovídá a držitel je povinen nahradit bance případnou škodu. DŮLEŽITÉ v případě znehodnocení karty zaniká platnost karty (tj. znehodnoceného plastu), nikoliv smluvního vztahu a úvěrového limitu. Doručení karty a PIN Banka zasílá kartu držiteli doporučeně v zásilce určené do vlastních rukou na adresu uvedenou v Žádosti/ Smlouvě o vydání (a používání) karty (dále jen Žádost ) nebo v Rámcové smlouvě o poskytování bankovních služeb (dále jen Rámcová smlouva ). Karta je umístěna na papírovém nosiči, který obsahuje důležité údaje stanovené bankou v souvislosti s užíváním karty. Držitel karty je povinen při přebírání zásilky zkontrolovat její neporušenost. V případě, že zásilka jeví známky porušení, banka doporučuje vyžádat si od doručovatele potvrzení o doručení poškozené zásilky a ihned tuto skutečnost oznámit bance. Banka v tomto případě přidělí držiteli karty bezplatně novou kartu a nový PIN. PIN ke kartě banka zasílá obyčejnou zásilkou na adresu uvedenou v Žádosti nebo Rámcové smlouvě, a to odděleně od vlastní karty. Držitel karty je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat její neporušenost a dále postupovat obdobně jako při doručení poškozené korespondence s kartou. Ve výjimečných případech může být karta převzata jinou zmocněnou osobou na základě úředně ověřené písemné plné moci nebo na základě požadavku sepsaného držitelem před pracovníkem banky. Není-li držitel k zastižení a zásilka je jako nedoručená vrácena bance nebo odmítne-li držitel písemnost přijmout a zásilka bude vrácena bance nebo když si držitel nevyzvedne kartu osobně v dohodnuté pobočce banky do 3 měsíců od doručení PIN nebo nepřevezme-li držitel z jakéhokoliv důvodu již vyrobenou kartu, pak banka vrácenou/nepřevzatou kartu po 3 měsících její platnosti z bezpečnostních důvodů znehodnotí. V případě debetní karty budou veškeré náklady spojené s jejím vydáním zúčtovány na vrub účtu, k němuž byla karta vydána. PODPIS Po převzetí karty je nutné ji ihned podepsat na zadní straně v podpisovém proužku, nejlépe kuličkovým perem, které se nerozmazává. Tento podpis slouží jako podpisový vzor pro ověření transakce u obchodníka. BEZPEČNOST Kartu chraňte před zneužitím a v žádném případě ji neposkytujte dalším osobám (ani rodinným příslušníkům) ani jim nesdělujte PIN kód ke kartě. Nejbezpečnější je si PIN kód nikam nepoznamenávat, jen si ho zapamatovat. Při zadávání PIN u všech transakcí buďte ostražití a zajistěte si diskrétní vzdálenost od ostatních osob.

5 5 Doporučujeme průběžně kontrolovat, zda karta nebyla ztracena nebo odcizena. Pokud se tak stalo, je potřeba kartu ihned zablokovat: na bezplatné Infolince ze zahraničí na čísle na Emergency Line , která je Vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně Kartu nevystavujte účinkům elektromagnetického záření a chraňte ji před mechanickým poškozením. Aktivace karty První karta je Vám z bezpečnostních důvodů vydaná a doručená jako neaktivní. Z toho důvodu je potřeba kartu aktivovat ihned po jejím převzetí na bezplatné Infolince Pro aktivaci je nutné znát aktivační heslo, které je uvedené v Žádosti, a nebo heslo pro komunikaci s bankou uvedené v dokumentu Karta fyzické osoby. Vlastní aktivace karty proběhne nejpozději do následujícího pracovního dne od přijetí telefonického požadavku bankou. Transakční limity k platební kartě V souladu s nastavenými interními podmínkami banky pro vydávání platebních karet a s přihlédnutím k požadavkům klienta v jeho Žádosti nebo Rámcové smlouvě banka stanovuje tzv. limit karty. Limit určuje objem a počet transakcí, které můžete provést prostřednictvím příslušné karty v průběhu stanoveného období (den/ týden/měsíc). Výše limitu je Vám sdělena písemně nejpozději spolu s předáním karty. Držitel dle související smluvní dokumentace není oprávněn realizovat transakce, při kterých by byla překročena výše stanoveného limitu. Jak již bylo zmíněno, finanční prostředky lze čerpat až po aktivaci karty. Banka může kdykoliv (např. v případě bezpečnostního rizika) jednostranně upravit výši limitu včetně jeho rozdělení na limit pro hotovostní a bezhotovostní transakce. O takové změně Vás banka vhodným způsobem neprodleně informuje. DŮLEŽITÉ změna transakčního i úvěrového limitu může být provedena výhradně majitelem účtu. Chcete-li zboží a služby nakupovat na internetu, prostřednictvím pošty či telefonických objednávek, je třeba si předem kartu pro tento typ transakcí (tzv. bez přítomnosti karty) na Infolince odemknout. Obdobně lze kartu také zamknout.

6 6 3. POUŽÍVÁNÍ KARTY Svou kartu můžete použít k platbě za zboží nebo služby v celosvětové síti obchodníků, k výběrům a vkladům hotovosti přes bankomat (dle typu karty) nebo v pobočkách bank označených logy Visa, resp. Visa Electron nebo MasterCard, resp. Maestro. Platby kartou jsou nejběžnějším způsobem použití karty, především protože jsou: jednoduché stačí mít kartu u sebe a znát čtyřmístný PIN kód rychlé odpadá hledání drobných finančních částek u pokladen bezpečné při dodržování zásad bezpečnosti je velmi těžké kartu zneužít. Platba kartou může probíhat těmito způsoby: 1) Platba prostřednictvím elektronického terminálu Vaše identifikační údaje a informace o kartě jsou načteny z magnetického proužku anebo z čipu umístěného na kartě. Transakce je stvrzena zadáním správného PIN nebo podpisem na účtence z terminálu. Při použití karta automaticky preferuje čipovou technologii před využitím technologie magnetického proužku. 2) Bezkontaktní platba prostřednictvím bezkontaktního elektronického terminálu DŮLEŽITÉ Po převzetí Vaší bezkontaktní karty je nutné bezkontaktní funkci nejprve aktivovat, a to kontaktní transakcí se zadáním PIN (např. výběrem z bankomatu nebo platbou na kontaktním terminálu karta je vložena do terminálu a transakce ověřena PINem). V případě bezkontaktní platby kartou je transakce realizována přiložením bezkontaktní karty do potřebné vzdálenosti od platebního terminálu podporující bezkontaktní technologii. Transakce je stvrzena zadáním správného PIN kódu vždy při platbě nad stanovený limit, který je stanoven ve výši 500 Kč, u platby pod stanovenou výši limitu (do 500 Kč) zadání PIN kódu není zpravidla vyžadováno. Výše limitu pro bezkontaktní platbu bez zadání PIN kódu je platná na území České republiky. Banka je oprávněna výši tohoto limitu jednostranně změnit. O takové změně Vás banka vhodným způsobem informuje. DŮLEŽITÉ Na území jiných států může být výše limitu pro provedení bezkontaktní platby bez zadání PIN kódu odlišná, a to podle pravidel platných v daném státě. DŮLEŽITÉ Z bezpečnostních důvodů můžete být vyzváni k vložení bezkontaktní karty do platebního terminálu a zadání PIN kódu i v případě platby pod stanovenou výši limitu (do 500 Kč). Obchodní místo přijímající bezkontaktní karty poznáte podle níže uvedených symbolů: DŮLEŽITÉ V případě, že obchodník nemá bezkontaktní terminál, použijte vaši bezkontaktní kartu standardním způsobem na jaký jste zvyklí vy nebo obsluhující personál vložíte kartu do terminálu a zadáte PIN či podepíšete doklad o platbě kartou.

7 7 3) Platba na tzv. imprinteru Prostřednictvím mechanického snímače je přenesen embosovaný (tj. reliéfní) údaj na papírovou účtenku, která je následně doplněna o další údaje o transakci. Přirážka za použití karty u obchodníků V některých zemích mohou obchodníci přidat přirážku za placení platební kartou k celkové ceně nákupu. Takový příplatek je na uvážení obchodníka a jeho výše nesmí přesáhnout náklady prokazatelně související s náklady obchodníka za přijímání platebních karet (např. telekomunikační poplatek apod.). Obchodníci jsou povinni oznámit výši příplatku držitelům karet předem, většinou prostřednictvím písemného oznámení umístěného u pokladny v obchodě. Nejedná se o poplatek ani příplatek účtovaný bankou. Doporučujeme Před uskutečněním každé transakce zejména v zahraničí se vždy dopředu informujte, zda není účtován obchodníkem dodatečný poplatek. Výběr hotovosti z bankomatu Hotovost lze vybrat z kteréhokoliv bankomatu označeného stejným logem, jaké je uvedené na příslušné kartě. Pro tuto transakci je vždy vyžadováno zadání PIN kódu. Při výběru hotovosti z bankomatu se řiďte instrukcemi uvedenými na obrazovce bankomatu. Na závěr transakce nejdříve obdržíte zpět platební kartu a poté budete vyzváni k odebrání hotovosti. Z bezpečnostních důvodů nebývá neodebraná hotovost vtažena zpět do bankomatu, věnujte proto odebrání hotovosti zvýšenou pozornost. Pokud je zadán PIN chybně, bankomat umožní provést dva opravné pokusy. Nebudou-li úspěšné, nebudete moci provádět další transakce kartou. V tomto případě vždy kontaktujte Infolinku. Držitel je povinen dbát na bezpečné zadávání PIN doporučujeme vždy zakrýt klávesnici tělem nebo rukou. Dokud nejsou peníze vyplaceny, můžete transakci kdykoliv zrušit stiskem tlačítka ZRUŠIT/CANCEL. Transakce bude stornována a karta Vám bude vrácena. Jestliže máte podezření, že bankomat není v pořádku, transakci vůbec neprovádějte nebo ji zrušte. U některých bankomatů jsou umožněny další funkce, jako je např. ověření zůstatku na účtu, změna PIN a podobně. Při provádění všech operací postupujte velmi obezřetně. Výběry z bankomatů jsou většinou vyplaceny v měně státu, ve kterém je transakce realizována. V některých bankomatech je možné využít službu DCC (viz Zúčtování transakcí v cizí měně). Výběry z bankomatů v rámci skupiny UniCredit jsou zpoplatněny stejně jako výběry z bankomatů české UniCredit Bank. Ve většině zemí mají bankomaty nezávisle na limitu samotné karty nastavený svůj vlastní maximální limit pro jednu transakci hotovostního výběru. Tuto informaci je důležité si pamatovat; např. v EU se tato částka pohybuje okolo 200 EUR. S ohledem na různou praxi u bankomatů v různých zemích rovněž doporučujeme vybírat částku nejlépe dle přednastavených hodnot zobrazených na obrazovce konkrétního bankomatu.

8 8 Přirážka za použití karty v bankomatech Pokud provedete výběr hotovosti z bankomatu, může se stát, že Vám majitel bankomatu bude účtovat dodatečný poplatek/příplatek za použití bankomatu. O dodatečném poplatku/příplatku by Vás majitel zařízení měl informovat na obrazovce bankomatu (např. jeho výše, název bankomatu majitele apod.) ve stejném jazyce, který jste si zvolili pro použití bankomatu. Pokud nesouhlasíte s poplatkem/příplatkem, měli byste mít možnost výběr hotovosti zrušit. Nejedná se o poplatek/příplatek účtovaný bankou. Banka účtuje klientům, kteří vybírají hotovost z bankomatů, pouze poplatek uvedený v platném Sazebníku UniCredit Bank. Doporučujeme Před uskutečněním každé transakce zejména v zahraničí se vždy dopředu informujte, zda není účtován majitelem bankomatu dodatečný poplatek. Seznam a rozmístění bankomatů UniCredit Bank naleznete na stránkách informace o bankomatech v České republice na o bankomatech po celém světě na a Výběr hotovosti na pokladnách bank a ve směnárnách Hotovost si můžete prostřednictvím karty vybrat také na pokladnách banky, na pracovištích jiných bank a ve směnárnách, které jsou označeny a nabízí tzv. službu Cash Advance. Vybíraná hotovost je vyplacena pouze v měně té země, ve které je služba poskytnuta. Výběr hotovosti se službou CASH BACK Cash Back je služba, která umožňuje výběr hotovosti při platbě u obchodníka. Poskytuje Vám bezpečný způsob výběru hotovosti, především v místech, kde se v blízkosti nenachází bankomat. Jak Cash Back probíhá? Při nákupu a platbě kartou u označeného obchodníka ve výši minimálně 300 Kč můžete požádat o výdej hotovosti až do výše Kč. Požadovanou částku k vyplacení je potřeba obchodníkovi sdělit ještě před zaplacením. Další postup je zcela standardní jako u jiných nákupů: budete požádáni o zadání PIN, případně vyzváni k podpisu účtenky. Následně Vám na pokladně vydají společně s účtenkou i doklad o výběru. Seznam obchodníků poskytujících tuto službu naleznete na Tato obchodní místa jsou označena nálepkou Visa Cash Back nebo MasterCard Cash Back. Vklad hotovosti prostřednictvím bankomatu UniCredit Bank Většina bankomatů UniCredit Bank Vám nabízí službu vkladu hotovosti. Pro vklad v našich bankomatech Vám postačí debetní karta UniCredit Bank a zadání PIN. V případě tzv. iq bankomatů je možné vkládat peníze pouze na korunový účet. Vložení hotovosti je jednoduché průvodce na monitoru Vás povede. Při vkladu hotovosti přes bankomat jsou finační prostředky připsány okamžitě. Výběr bankovek dle nominální hodnoty V současné době umožňujeme na vybraných bankomatech výběr počtu nominálů v rámci transakce Výběr hotovosti. To znamená, že si můžete zvolit skladbu a počet nominálních hodnot jednotlivých bankovek obsažených v konkrétním bankomatu (u vkladových bankomatů 200, 1 000, a u výběrových bankomatů i 500), které v součtu tvoří vybíranou částku.

9 9 Objednávka zboží nebo služby po telefonu nebo poštou Pomocí karty si můžete objednat zboží a služby telefonicky nebo poštou. Je však nutné předem povolit transakce bez přítomnosti karty na Infolince. Před potvrzením objednávky vždy pečlivě zvažte, jestli je obchodník důvěryhodný (například zveřejňuje-li úplnou adresu, reklamační podmínky apod.). Po realizaci transakce doporučujeme kartu z bezpečnostních důvodů opět tzv. uzamknout. Objednávka zboží přes internet Pokud budete chtít kartu k tomuto účelu použít, povolte napřed internetové transakce prostřednictvím Infolinky. Po provedení transakce doporučujeme kartu opět uzamknout. Protože se jedná o relativně anonymní transakce, dodržujte všechna bezpečnostní pravidla pro platbu platební kartou. Několik rad pro transakce platební kartou realizované prostřednictvím internetu: Ověřte si zabezpečení obchodníka stránky internetového obchodníka podporující bezpečné placení kartou na internetu jsou označeny logem: Kartu používejte pouze na stránkách, které mají zabezpečený přenos dat (SSL protokol) v řádku adresy internetového prohlížeče se zobrazí https:// a ikonka visacího zámku. Při platbě kartou na internetu se zpravidla uvádí celé číslo, doba platnosti karty a bezpečnostní CVC2/CVV2 kód. Nikdy neuvádějte PIN platební karty ani čísla účtů a bankovní hesla. Věnujte velkou pozornost zadávaným údajům; u zahraničních obchodníků doporučujeme vynechat diakritiku. 3DSecure bezpečné placení kartou na internetu U obchodníků podporujících bezpečné placení kartou na internetu budete navíc požádáni o zadání tzv. autorizačního kódu 3DSecure, který Vám banka jednorázově zašle na Váš mobilní telefon. Pro bezpečné placení kartou na internetu registrujte Vaše mobilní telefonní číslo na Infolince. Před zadáním autorizačního kódu 3DSecure vždy pečlivě zkontrolujte, zda detaily transakce v SMS souhlasí s detaily Vámi prováděné transakce. Rezervace ubytování nebo zapůjčení automobilu Pokud jedete na dovolenou, chcete si rezervovat ubytování nebo půjčit automobil, nastavte si možnost provádění telefonických či písemných objednávek. Povolení nastavíte prostřednictvím Infolinky. U telefonické objednávky můžete být požádáni obchodníkem o sdělení informací o kartě včetně bezpečnostního CVC2/CVV2 kódu. Obchodník Vás může požádat také o sdělení korespondenční adresy k Vaší kartě. Vždy si vyžádejte potvrzení o provedené rezervaci ubytování nebo automobilu. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nedostavíte do hotelu nebo nevyzvednete automobil, kontaktujte včas obchodníka a požádejte o zrušení rezervace. V případě, že tak učiníte pozdě nebo vůbec, je podle mezinárodních pravidel obchodník oprávněn naúčtovat Vám částku, která odpovídá jednodennímu půjčovnému za vozidlo nebo ceně ubytování za jednu noc.

10 10 Přehled o provedených transakcích kartou získáte z výpisu z účtu: u debetních karet z osobního nebo služebního účtu, případně prostřednictvím produktů přímého bankovnictví v případě kreditní karty z výpisu z kartového účtu, případně prostřednictvím produktů přímého bankovnictví. 4. ZÚČTOVÁNÍ TRANSAKCÍ Máte-li u nás vedeny dva účty v různých měnách, připojte si je oba k jedné debetní kartě. V případě, že budete v zahraničí, bude Vám částka transakce účtována z cizoměnového účtu a vy tak minimalizujete riziko výkyvu kurzu. Toto řešení je vhodné především v případě, že máte příjmy v cizí měně. Pro provedení transakce musí být dostatečné finanční krytí na příslušném účtu. PŘÍKLAD: Ke kartě Visa Classic máte připojený učet v CZK a EUR. Při cestě do Německa budete mít transakce účtovány k tíži účtu v EUR bez jakéhokoliv přepočtu, tedy v poměru 1 : 1. Transakce v České republice se budou účtovat na účet v CZK. Jak probíhá zúčtování transakcí a poplatků Všechny transakce uskutečněné debetní kartou jsou účtovány na vrub účtů, ke kterým byla karta vydána, jakmile o nich obdrží banka zprávu z mezinárodní zúčtovací sítě. Transakce uskutečněné kreditní kartou jsou účtovány na vrub kartového účtu. O každé transakci uskutečněné prostřednictvím karty jste průběžně detailně informován/a ve výpisech z účtu nebo v rámci aplikace internetového bankovnictví. Všechny poplatky jsou účtovány podle našeho Sazebníku platného ke dni poskytnutí služby nebo zúčtování transakce. V případě, že chcete kartou koupené zboží vrátit nebo vyměnit nebo zaplacená služba nebyla poskytnuta, nelze od obchodníka požadovat navrácení hotovosti. Pokud je vrácení/výměna zboží či neposkytnutí služby obchodníkem uznáno, vystaví obchodník pomocí karty dodatečnou nebo tzv. credit účtenku, jejíž částka Vám bude připsána bezhotovostně zpět na účet. Zúčtování transakcí v cizí měně Transakce, které provedete kreditní kartou Visa/MasterCard v cizí měně, jsou převáděny vždy na české koruny. V den uskutečnění transakce příslušná kartová asociace přepočte Vámi zaplacenou částku vlastním kurzem na české koruny. Při zúčtování transakcí prováděných kreditní kartou Visa v cizí měně je k částce přepočtené na CZK zahrnut poplatek za převalutování z objemu transakce. Částky transakcí provedených debetní kartou v jiné měně, než je měna některého z účtů, ke kterým je debetní karta připojena, jsou převáděny do měny některého z takových účtů za použití následujících kurzů platných ke dni provedení konverze. Transakce prováděné v cizí měně jsou na Kč převáděny podle kurzu deviza prodej a transakce prováděné v Kč jsou na příslušnou cizí měnu účtu převáděny podle kurzu deviza nákup. Je-li cizí měna transakce odlišná od cizí měny, na kterou je veden účet, přepočítává se částka transakce nejprve na Kč podle kurzu deviza prodej a následně do měny účtu podle kurzu deviza nákup. Je-li však některý připojený účet veden v měně příslušné kartové asociace (MasterCard nebo Visa), převádí se částka transakce do této měny dle kurzu této asociace. V případě, že měna transakce není uvedena v kurzovním lístku banky, jsou transakce převáděny do měny a dle

11 11 kurzu příslušné kartové asociace. Je-li následně, v závislosti na měně připojeného účtu, zapotřebí další konverze, převádí se částka na Kč podle kurzu deviza prodej a následně z Kč do příslušné měny podle kurzu deviza nákup. Kurzy používané asociacemi naleznete na nebo Pokud Vám obchodník nabídne službu Dynamic Currency Conversion, tj. přepočítání částky transakce na hodnotu ve Vámi zvolené měně, a vy s ní souhlasíte, je tato částka a měna konečná a rozhodná pro další zpracování transakce. Svým podpisem nebo zadáním PIN zároveň stvrzujete, že jste byl/a seznámen/a a souhlasíte s použitým kurzem, případnými poplatky a konečnou částkou v domluvené měně nezávisle na domácí měně obchodníka. PŘÍKLAD: Nacházíte se na dovolené v Japonsku a chystáte se koupit si hudební přehrávač. Obchodník disponující službou DCC Vám může nabídnout, jestli chcete platbu účtovat v jenech či korunách. Výběr měny záleží na Vás. Doporučení: Dříve, než se rozhodnete využít službu DCC, pečlivě zvažte, zda je nabízený kurz pro Vás skutečně výhodný. Odpovědnost za neoprávněné transakce Jako držitel karty nesete ztrátu z neautorizované platební transakce do částky odpovídající 150 eurům, pokud tato ztráta byla způsobena použitím ztracené nebo odcizené karty nebo zneužitím karty v případě, že jste nezajistil ochranu jejích personalizovaných bezpečnostních prvků. Jako držitel karty nesete tuto ztrátu v plném rozsahu, pokud byla způsobena podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti byly porušeny některé ze vašich povinností. Výše uvedené neplatí v případě, že ztráta vznikla poté, co byla bance řádně oznámena ztráta, odcizení nebo zneužití karty, ledaže by šlo o podvodné jednání. 5. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY Jako držitel karty máte právo využívat volitelné doplňkové služby nabízené bankou ke kartám a další služby uvedené v aktuální nabídce banky. Banka si vyhrazuje právo určit typ karty a tím určit volitelné doplňkové služby. Doplňkové služby mohou být nedílnou součástí výhod spojených s kartou a Vy se tak stáváte oprávněným uživatelem těchto doplňkových služeb bez dalšího souhlasu. Doplňkové služby jsou poskytovány za podmínek stanovených bankou a za ceny uvedené v aktuálním Sazebníku. Požádáte-li o doplňkovou službu, má se za to, že jste srozuměn/a a souhlasíte s tím, že banka může předat Vaše osobní a další údaje ( jméno a příjmení, rodné číslo, identifikátor, platnost karty a platnost doplňkové služby) příslušné třetí osobě, a to za účelem zrealizování doplňkové služby. Každý program doplňkových služeb je specifikován vlastními podmínkami, které Vám jsou předány při sjednání doplňkové služby a/nebo jsou k dispozici na webových stránkách banky.

12 12 Součástí některých doplňkových služeb je podepsané prohlášení držitele. Bez tohoto prohlášení není doplňková služba platná a banka je v tomto případě oprávněna zrušit službu bez nároku na vrácení poplatku. Doplňkovou službu můžete ukončit na základě písemné nebo telefonické žádosti i v průběhu její platnosti; ani v tomto případě nevzniká nárok na vrácení příslušného poplatku. Ukončením smluvního vztahu ke kartě zaniká oprávnění držitele karty využívat sjednané doplňkové služby vztahující se ke kartě. V případě, že ke sjednané doplňkové službě (např. Priority Pass) je vydána identifikační karta, je povinností držitele karty při zrušení této doplňkové služby vrátit příslušnou identifikační kartu bance. Cestovní pojištění TRAVEL Můžete volit mezi dvěma variantami pojištění: základní, které se vztahuje pouze na Vás jakožto držitele karty rozšířené, jež se vztahuje i na spolucestující rodinné příslušníky (manželku/manžela a děti do věku 18 let) Pro držitele embosovaných debetních karet Visa a MasterCard a kreditních karet MasterCard World je základní cestovní pojištění zahrnuto v ceně karty; držitelé debetní karty Visa Electron, Maestro, EXPRES Karty, Visa Professional a Visa Basic a kreditních karet Visa mají možnost si cestovní pojištění dokoupit. Za velmi výhodnou cenu můžete pro své rodinné příslušníky zakoupit rozšířené cestovní pojištění, které zahrnuje nejen pojištění léčebných výloh, asistenční služby, pojištění ztráty, zcizení a poškození zavazadel či pojištění odpovědnosti, ale i pojištění letních a zimních sportů a další typy pojištění včetně pojištění spolucestujících zvířat. Bude Vám zajištěna pojistná ochrana při pracovních i soukromých cestách a pobytu v zahraničí až po dobu 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Pojištění proti zneužití karty SAFE Můžete si sjednat pojištění zneužití karty pro případ, kdy je ztracena nebo odcizena. Pojistíte si tak i transakce, při nichž zadáváte PIN, a rovněž transakce prováděné přes internet. Za nízký měsíční poplatek tak získáte velmi vysokou pojistnou ochranu. Navíc získáte pojištění pro případnou ztrátu mobilního telefonu (společně s platební kartou). Dle vlastních potřeb si můžete zvolit pojištění SAFE Basic nebo SAFE Plus, a to v závislosti na rozsahu krytí pojistné události. Zavolejte na bezplatnou Infolinku a zajistěte větší bezpečí Vašim penězům na účtu. Pojištění zneužití karty poskytuje ochrannou lhůtu na 120 hodin před nahlášením blokace karty. Pojištění schopnosti splácet úvěr na kreditní kartě CREDIT Jako držitel hlavní kreditní karty si můžete též sjednat pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí nebo i pro případ ztráty zaměstnání. O pojištění můžete požádat prostřednictvím Infolinky, která Vám současně poskytne informace o rozsahu pojištění právě k Vaší kreditní kartě. Podle rozsahu pojistného krytí můžete volit mezi variantami CREDIT Basic a Plus.

13 13 Zavolejte na bezplatnou Infolinku a zajistěte svůj domácí rozpočet pro případ dlouhodobějšího výpadku příjmu. Priority Pass Priority Pass je nadstandardní služba, která Vám umožní přístup do více než 600 letištních salonků ve více než 100 zemích po celém světě, ve kterých můžete trávit příjemné chvíle při čekání na letadlo. Opatřete si identifikační kartu Priority Pass a využívejte internetu, počítače, občerstvení, klidného a tichého prostředí a dalších služeb. Podrobnější informace získáte na stránkách společnosti Porovnejte si internetové ceny služeb Priority Pass s naší cenou této klubové služby. Pro její sjednání volejte naši bezplatnou Infolinku. Přímé bankovnictví Pokud u nás vlastníte pouze kreditní kartu a nemáte u nás veden účet se službami přímého bankovnictví, zavolejte na bezplatnou Infolinku, kde si sjednáte přístup do přímého bankovnictví. Získáte tak jednoduše informace o stavu kartového účtu, zúčtovaných transakcích, splátkách i sjednaných službách, včetně výpisů k účtu kreditní karty. Zavolej a zaplať Zavolej a zaplať je služba, která Vám umožňuje převod peněz z kreditní karty na jakýkoliv účet v České republice po telefonu. Přístupná je majiteli kreditní karty, jemuž uplynula od její aktivace alespoň šestiměsíční lhůta. Převod je možné uskutečnit pouze v českých korunách, a to na libovolný účet v UniCredit Bank nebo jiné bance na území České republiky. Minimální částka pro převod činí Kč, maximální částka pak závisí na výši disponibilního zůstatku na kreditní kartě. Využijte možnost převést peníze z kreditní karty prostřednictvím bezplatné Infolinky každý den od 7:00 do 20:00 hod. Slevy u partnerů Všichni naši klienti mají možnost využít okamžitou slevu či jiné výhody u vybraných partnerů banky v rámci České republiky. Jednoduše použijte k platbě u příslušného obchodníka jakoukoliv kartu UniCredit Bank (kromě MasterCard Agip) a vyjádřete zájem o uplatnění Vašeho nároku. Informace o výhodách a podmínkách jednotlivých partnerů programu naleznete na Concierge Pojištění asistenčních služeb je určeno držitelům platebních karet Visa Platinum a vztahuje se např. na služby osobního asistenta, domácí nebo zdravotní asistence. Osobní asistent je mimo jiné schopen za Vás učinit jakoukoliv rezervaci, objednat donáškovou službu nebo Vám poskytnout poradenství spojené s Vaší soukromou či pracovní cestou. Služba je poskytována automaticky spolu s vydáním karty Visa Platinum.

14 14 Využijte Asistenční linku Platinové karty UniCredit Bank a informujte se o výhodách spojených s pojištěním asistenčních služeb. 6. SERVIS K PLATEBNÍM KARTÁM Automatická obnova karty Končí-li období platnosti karty, za předpokladu dosavadního důsledného dodržování stanovených podmínek (např. včasného splácení kreditní karty) Vám automaticky zašleme novou kartu na další období, přičemž číslo karty a PIN zůstanou stejné. Obnovenou kartu můžete ihned používat. V posledním měsíci platnosti původní karty je použití obnovené karty částečně omezeno obnovenou kartou nelze provádět změnu PIN kódu, požádat si o minivýpis nebo provést vklad hotovosti na bankomatu. Plně funkční je od prvního dne následujícího měsíce. Pokud nemáte zájem o vydání nové karty, oznamte nám toto písemně nejpozději 1 měsíc před skončením platnosti stávající karty. Takto můžete vyloučit automatickou obnovu kterékoliv karty vydané k Vašemu účtu. DŮLEŽITÉ odmítnutí obnovy karty neznamená automatické zrušení smluvního vztahu k příslušné kartě! V případě kreditní karty je nutná písemná výpověď. Blokace karty V případě, že dojde ke ztrátě Vaší karty, jejímu odcizení nebo zneužití, příp. nasvědčují-li okolnosti tomu, že by mohlo dojít k jejímu neoprávněnému užití, nahlaste tyto skutečnosti neprodleně na Infolince nebo na Emergency Line a požádejte o blokaci karty. V případě, že se jedná o ztrátu nebo odcizení, doporučujeme událost zároveň oznámit na policii. Majitel účtu může požádat o blokaci kterékoliv karty vydané k jeho účtu je však povinen informovat držitele karty / zmocněnou osobu o zániku oprávnění užívat kartu, zajistit její znehodnocení a případné vrácení bance. Ve výjimečných případech může o blokaci požádat i jakákoliv třetí osoba, která splní požadavky banky související s ověřením věrohodnosti požadavku. Banka v této souvislosti neodpovídá za případné neoprávněné blokace a náklady s ní spojené. Jako potvrzení o telefonické blokaci na Infolince Vám bude na vyžádání poskytnut kód blokace, případně písemné potvrzení v kterékoliv pobočce banky. V případě, že blokace karty bude provedena z Vašeho podnětu, banka Vám vydá novou kartu stejného druhu jako náhradu. Současně s tím Vám bude zaslán nový PIN. Náklady spojené s vydáním nové karty zúčtuje banka na vrub účtu, k němuž byla karta vydána. V případě ztráty či odcizení karty zkontrolujte, zda nebyly také ztraceny či odcizeny identifikační karty doplňkových služeb (Priority Pass), byly-li Vám vydány. Pokud nebyly odcizeny ani ztraceny, pak jste povinen tyto karty znehodnotit, případně vrátit bance. Banka Vám s novou kartou poskytne nové karty doplňkových služeb. Jak postupovat při ztrátě nebo odcizení karty BEZPEČNOST Okamžitě volejte naši Infolinku (ze zahraničí volejte ), případně kontaktujte Emergency Line , která je Vám nepřetržitě k dispozici pro blokaci karty. Po nahlášení ztráty/odcizení Vám bude karta neodvolatelně zablokovaná. Odcizení Vaší karty zároveň vždy oznamte místní policii a popište okolnosti, za kterých k tomu došlo.

15 15 Jak postupovat při ztrátě karty v zahraničí BEZPEČNOST UniCredit Bank je Vám připravena pomoci v tíživé situaci i v zahraničí. Kontaktujte vždy naši Infolinku a domluvte se na způsobu pomoci. Můžeme Vám nabídnout: vydání náhradní platební karty, tzv. Emergency Card zaslání náhradní hotovosti, tzv. Emergency Cash zaslání nové platební karty po blokaci karty původní vhodné pro dlouhodobější pobyt v zahraničí O zprostředkování těchto služeb můžete požádat také prostřednictvím většiny členských bank Visa nebo MasterCard (aktuální čísla na Emergency Service příslušné destinace naleznete na adrese sekce Services / Lost Cards nebo na adrese sekce Emergency Services). Ze zahraničí Vám doporučujeme kontaktovat Infolinku UniCredit Bank , která Vám pomůže zvolit to nejlepší řešení. Reklamace Jako držitel karty máte právo reklamovat jakékoliv závady ve smluvním plnění nebo v zúčtování plateb uskutečněných kartou. Reklamaci jste povinen podat bance bez zbytečného odkladu po zjištění nesouladu nebo po obdržení výpisu z účtu, avšak nejpozději do 13 měsíců od data zaúčtování transakce. Jako majitel účtu jste oprávněn reklamovat též závady v zúčtování transakcí uskutečněných prostřednictvím karty, jejímž držitelem je Vámi zmocněná osoba. Jestliže shledané závady nereklamujete, má se za to, že se sdělenými údaji ve vyúčtování souhlasíte. Zahájení reklamačního řízení je možné na základě Vašeho podnětu doručeného bance v písemné nebo ústní formě, a to osobně anebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na poštovní adresu banky, prostřednictvím u konkrétnímu pracovníku banky, kontaktního formuláře či sběrných schránek a umístěných na internetovém portále banky. Při reklamaci jste povinen předložit všechny dostupné podklady dokládající oprávněnost reklamace účtenky, potvrzení o výplatě hotovosti apod. a na vyžádání banky i kartu. Vyzve-li Vás banka v rámci reklamačního řízení k poskytnutí další dokumentace v souvislosti s danou záležitostí, jste povinen výzvě banky vyhovět nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy. Pokud požadované doklady nebudou včas předloženy, banka je oprávněna reklamační řízení zastavit. Banka v tomto případně nenese za případnou škodu odpovědnost. Pokud banka shledá reklamaci oprávněnou, připíše Vám do 10 pracovních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení odpovídající prostředky zpět na účet či ve prospěch karty, případně učiní jiné vhodné opatření vedoucí k odstranění chyby. V opačném případě reklamaci odmítne a sdělí Vám důvody odmítnutí. Banka Vás informuje o výsledku reklamačního řízení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů. V případě transakcí realizovaných platební kartou odpovídá lhůta pro vyřízení reklamace lhůtám stanoveným pravidly reklamačního řízení mezinárodní asociace Visa International nebo MasterCard International. Držitel karty se zavazuje tyto lhůty respektovat stejně jako jejich změny provedené příslušnou kartovou asociací. Jestliže nejste spokojen/a s vyřešením podané reklamace, máte právo obrátit se na finančního arbitra České republiky podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

16 16 Pečlivě čtěte a kontrolujte výpisy z účtu, popř. sledujte informace o provedených transakcích v aplikaci internetového bankovnictví. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí bez odkladu kontaktujte banku a požádejte o prověření sporné transakce. Nefunkčnost karty V případě nefunkčnosti nebo poškození karty Vám banka na Vaši žádost vydá kartu náhradní se stejným číslem a PIN. Původní kartu můžete vrátit v kterékoliv pobočce UniCredit Bank, kde bude po prošetření znehodnocena. Nově vydaná karta bude standardně zpoplatněna dle platného Sazebníku banky. Změna produktu Rozhodnete-li se pro jiný typ karty, v případě debetní karty je nutné vypovědět předmětnou debetní kartu a požádat o vydání nové debetní karty. Držitel karty je povinen stávající kartu znehodnotit nebo vrátit bance. Informaci o postupu při změně typu karty v případě kreditní karty naleznete v další části této příručky. Zapomenutý PIN Při zapomenutí PIN kódu máte možnost požádat banku o jeho opětovné vytvoření, tento požadavek však musí vždy schválit banka. Nemůže-li být PIN opětovně sdělen, vydá Vám banka novou kartu, k níž přidělí nový PIN. Tato nová karta bude vydána s platností do konce období původní karty. Podmínkou pro vydání je navrácení předchozí karty bance. Za výrobu nového PIN nebo nové karty je Vám banka oprávněna účtovat náklady dle aktuálního Sazebníku. Změna PIN Prostřednictvím sítě vkladových tzv. iq bankomatů si můžete zdarma změnit PIN. V případě, že aktivujete kartu, lze změnu PIN provést až následující pracovní den po aktivaci. Platit kartou u obchodníka a vybírat hotovost z bankomatů je možné ihned po změně PIN, vkládat hotovost přes bankomat nebo požádat o minivýpis však až následující pracovní den. Jak postupovat v případě zapomenutí hesla pro komunikaci s bankou? V případě zapomenutí hesla nutného pro komunikaci s bankou nás kontaktujte na bezplatné Inflolince , kde Vám bude sděleno jakým způsobem si zvolíte heslo nové. 7. KREDITNÍ KARTA Vydání karty Vydání kreditní karty je možné pouze na základě řádně vyplněného a podepsaného formuláře Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty předaného bance, který se tak považuje za návrh klienta na uzavření smlouvy o vydání kreditní karty. Svým podpisem odpovídáte za pravdivost údajů uvedených v Žádosti a zavazujete se oznamovat bance jakoukoliv podstatnou změnu těchto údajů. Po splnění všech nezbytných předpokladů Vám banka vydá kreditní kartu. Na vydání karty nemáte právní nárok.

17 17 Banka Vám v případě schválení Žádosti poskytne úvěrový limit a za účelem jeho čerpání vydá kartu. Úvěrový limit může být klientem čerpán prostřednictvím hlavní karty nebo i další dodatkové karty, tzn., že všichni držitelé karet v tomto smluvním vztahu sdílejí jeden společný úvěrový limit. Výše poskytnutého úvěrového limitu, jakož i transakčních limitů ke kartě, je Vám sdělena spolu s doručením vydané karty. Držitel hlavní karty má právo telefonicky na Infolince kdykoliv požádat o snížení schváleného úvěrového limitu, o navýšení však nejdříve po 9 měsících od vydání první karty. Za okamžik uzavření smluvního vztahu se považuje doručení/převzetí karty. Dodatková karta Dodatková karta je vydána pouze na základě žádosti držitele hlavní karty k již existujícímu kartovému účtu. Na vydání dodatkové karty neexistuje právní nárok. Bez existence hlavní karty nelze evidovat kartu dodatkovou. To znamená, že v případě zrušení hlavní karty, resp. předmětného smluvního vztahu k hlavní kartě, končí platnost i dodatkové karty a tato musí být vrácena bance. Žadatel o dodatkovou kreditní kartu neprochází úvěrovým hodnocením a nepředkládá doklady o příjmu. Jak splácet a využívat kreditní kartu V souladu se smluvními ujednáními ke kreditní kartě je držitel hlavní karty povinen pravidelně měsíčně realizovat úhradu vyčerpaných částek nebo souvisejících poplatků, úroků atd., a to nejméně ve výši tzv. povinné minimální splátky (PMS). PMS je ve výši 5 % z celkové dlužné částky, minimálně však 300 Kč (včetně úroků a poplatků). Při dodržení této podmínky si dále výši splátky můžete rozložit tak, aby neohrozila Váš rozpočet. Celkovou dlužnou částku i povinnou minimální splátku Vám sdělíme ve výpisu z Vašeho kartového účtu (dále jen účet ). Každou pravidelnou měsíční splátku je nutné uhradit tak, aby do data splatnosti uvedeného ve výpise a v požadované výši byla částka již připsána na Váš kartový účet. Můžete samozřejmě uhradit i částku vyšší než PMS nebo celou dlužnou částku najednou. DŮLEŽITÉ Zaokrouhlovat dlužnou částku na celé CZK lze pouze směrem nahoru! Povinná minimální splátka je splátka jistiny, úroků a poplatků a provádí se pravidelně měsíčně ke stanovenému datu splatnosti. Současně Vám bude předepsána k úhradě celková částka, o kterou byl překročen přiznaný úvěrový limit, příp. dluhy z minulých období. Datum splatnosti této splátky je uvedeno na výpisu z účtu. Jestliže stanovené datum připadne na nepracovní den, pak je datum splatnosti posunuto na následující pracovní den. Výše povinné minimální splátky nikdy nemůže překročit celkovou dlužnou částku. splácení inkasem Starost o úhradu splátek můžete nechat na nás, když využijete inkasa ze svého běžného účtu vedeného v kterékoliv bance na území ČR. Splácení kreditní karty formou inkasa sestává ze dvou kroků: 1) V bance, která vede Váš běžný účet, zadejte souhlas s inkasem ve prospěch účtu č , kód banky Poté stanovte limit pro inkaso. Při tomto způsobu úhrady NEUVÁDĚJTE žádný symbol variabilní, konstantní ani specifický! Nezapomeňte, že při změně úvěrového limitu karty je nutné přizpůsobit i limit inkasa! Následně je potřeba pro provedení inkasa udržovat dostatečný disponibilní zůstatek na Vašem běžném účtu.

18 18 2) V případě, že chcete změnit nastavení splátek příkazem na inkasní splátky, kontaktujte Infolinku a požádejte o nastavení inkasního způsobu splácení Vaší kreditní karty. Uveďte číslo účtu, u kterého jste dal/a svolení k inkasu a ze kterého si má banka splátky automaticky inkasovat. DŮLEŽITÉ V případě, že máte nastavenou formu úhrady prostřednictvím inkasa z Vašeho běžného účtu, vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. bude provedeno pouze v případě, že na účtu budete mít k datu splatnosti dostatečný zůstatek k úhradě částky. V případě odepsání z Vaše účtu vedeného u jiné finanční instituce musí být na účtu dostatečný zůstatek k úhradě částky jeden pracovní den před datem splatnosti. Pokud nebude odepsání bankou provedeno z důvodu nedostatečného zůstatku, jste povinen sám provést bezhotovostní převod alespoň povinné minimální částky do data splatnosti. V případě nejasností kontaktujte Infolinku, kde Vám způsob úhrad formou inkasa vysvětlí. splácení převodem z účtu Splátky můžete samozřejmě hradit také převodem ze svého běžného účtu. Při úhradě splátky převodním příkazem vždy postupujte dle instrukcí uvedených v každém výpise z kartového účtu, (variabilní symbol povinný pro úhradu splátky převodním příkazem naleznete na výpisu z kartového účtu). Příkaz k převodu z účtu vedeného u jiné finanční instituce však musíte podat s dostatečným časovým předstihem, resp. minimálně 1 2 pracovní dny před datem splatnosti tak, aby byla úhrada připsána na Váš kartový účet k datu splatnosti uvedenému ve výpisu. Banka neodpovídá za případné prodlení s připsáním této částky z důvodu nedostatečné rychlosti mezibankovního platebního styku nebo nedostatečného finančního krytí na Vašem běžném účtu. Není-li povinná minimální splátka k určenému datu splatnosti uhrazena nebo je-li uhrazena pouze částečně, je banka oprávněna dočasně nebo trvale pozastavit používání karty. Kdykoliv můžete provést mimořádnou splátku čerpaného úvěru. V případě, že jste zvolil/a způsob splácení dlužné částky formou inkasa, bude inkaso provedeno i v případě, že provede úhradu částky vlastním převodem. DŮLEŽITÉ správná úhrada splátky kreditní karty je ta, která uhradí i haléřové položky povinné minimální nebo celkové dlužné částky! Pokud si zvýšíte disponibilní zůstatek kartového účtu převedením vlastních peněžních prostředků (nad rámec pravidelných splátek), jsou tyto peněžní prostředky považovány za tzv. mimořádnou splátku a nejsou bankou úročeny. Vyčerpání těchto peněžních prostředků je opět možné pouze použitím karty.

19 19 Bezúročné období Bezúročné období se počítá od data zúčtování platby do data splatnosti uvedeného ve výpisu, tj. 14 dní od data vytvoření výpisu (viz obr.). Bezúročné období se nevztahuje na výběry hotovosti. Leden Únor výpis splátka zúčtování plateb obchodníků 15 dní 25 dní 35 dní 45 dní Délka bezúročného období se počítá od data zaúčtování transakce do data splatnosti uvedeného ve výpisu. zúčtovací období výpisu od 5. do 5. Splacením celé dlužné částky k datu splatnosti uvedenému ve výpisu čerpáte půjčku na bezhotovostní platby bezúročně. Detailní informace o průběhu úročení půjčky a poplatcích za jednotlivé služby Vám rádi podáme na bezplatné Infolince. O aktuální výši minimální nebo celkové dlužné měsíční splátky se můžete informovat na Infolince nebo využitím služeb přímého bankovnictví. Výpis z účtu Banka Vás informuje o stavu účtu ve výpise z účtu, a to jedenkrát měsíčně. Ve výpise z účtu jsou uvedeny transakce uskutečněné držitelem hlavní karty, v případě dodatkové karty i držitelem dodatkové karty. Výpis z účtu obsahuje zejména tyto údaje: označení držitele hlavní karty, popř. dodatkové karty číslo účtu a číslo karty, popř. číslo dodatkové karty povinnou minimální splátku celkovou dlužnou částku (představující vyčerpaný úvěrový limit včetně úroků a poplatků) datum splatnosti povinné minimální splátky identifikaci jednotlivých transakcí/položek počáteční stav a konečný zůstatek na účtu po zúčtování uvedených transakcí/položek platební dispozice pro provedení platebního příkazu informace o překročení úvěrového limitu Výpis z účtu je odesílán jako obyčejná poštovní zásilka. Nedoručení výpisu z účtu není důvodem k nezaplacení alespoň povinné minimální splátky. Výpis o provedených transakcích kreditní kartou Banka vyhotovuje buď v papírové podobě, nebo elektronické formě po vydání kreditní karty si sami zvolíte, kterou variantu výpisu preferujete. Elektronický výpis Vám banka zpřístupňuje zdarma, nejdříve následující pracovní den po vyhotovení výpisu prostřednictvím produktů přímého bankovnictví.

20 20 Úroky Jako držitel kreditní karty jste povinen platit bance z vyčerpané (a dosud nesplacené) částky úrok. Úroková sazba je stanovena měsíčně a její výše je uvedena v platném přehledu sazeb uveřejněném na internetových stránkách banky a/nebo ve výpise z účtu. Pro jednotlivé bezhotovostní a hotovostní transakce je kalkulován úrok dle úrokové sazby platné při zaúčtování těchto transakcí. Hotovostní transakce, tj. výběr z bankomatu, se vždy úročí, a to okamžitě od data jejího zúčtování. Není-li PMS k určenému datu splatnosti uhrazena nebo je-li uhrazena pouze částečně, je banka oprávněna úročit celou dlužnou částku po splatnosti. Jak zjistit zůstatek kartového účtu Výpisem Banka Vám pravidelně zasílá výpis z Vašeho kartového účtu (pokud nebylo sjednáno zasílání elektronického výpisu), ve kterém jste detailně informován/a o všech transakcích uskutečněných prostřednictvím Vaší karty / Vašich karet, které banka obdrží do data zpracování výpisu. Ve výpise naleznete seznam plateb, výběrů, výši úroků z čerpané půjčky, výši PMS, přesné datum splatnosti splátky (výpisu) a rovněž poplatky spojené s vedením účtu či doplňkových služeb karty. Prostřednictvím Infolinky Aktuální informaci o zůstatku Vašeho kartového účtu Vám poskytneme na Infolince nebo ji získáte prostřednictvím bankomatů, které umožňují zobrazení zůstatku účtu. Prostřednictvím služeb přímého bankovnictví Změna produktu Držitel hlavní kreditní karty může požádat banku o vydání jiného typu karty, a to bez nutnosti ukončení smluvního vztahu. O změnu žádá osobně v pobočce banky. Držitel je povinen původní kartu společně s identifikačními kartami doplňkových služeb vrátit bance. Výše úvěrového limitu zůstává při změně zachována. 8. KOMUNIKACE S BANKOU Za právně relevantní jednání je považována telefonická komunikace. Je nutné se prokázat dohodnutým způsobem tak, aby na straně banky nevznikly pochybnosti o Vaší identitě. Telefonickou komunikaci zajišťuje banka prostřednictvím služby operátorů nebo pomocí hlasového počítače. Aktuální telefonické spojení je uvedeno výše v těchto podmínkách, popř. na internetových stránkách banky. Identifikačními údaji držitele karty pro telefonickou komunikaci jsou zejména: jméno a příjmení rodné číslo nebo datum narození příp. uživatelské číslo

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET www.gemoney.cz zákaznická linka: 224 443 636 Podle Vašich představ 082012 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze,

Více

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Pro Vaší lepší orientaci jsme pro Vás připravili přehled názvů původních Citi karet s novými kartami od Raiffeisenbank, na které se původní karty převádí

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA LEDNA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Produktové podmínky revolvingového úvěru a kreditní karty

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 3. 12. 2015 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 1.1. Předmět Podmínek...2 1.2. Smlouva o používání kreditních

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

Program výhod pro RB kreditní karty

Program výhod pro RB kreditní karty Program výhod pro RB kreditní karty 1. Úvodní ustanovení 1.1 Pravidla Programu výhod jsou platná pro vybrané držitele kreditních karet ( Klient, "Držitel karty"), vydávaných Raiffeisenbank a.s., se sídlem

Více

DEBETNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY

DEBETNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY PŘÍRUČKA DRŽITELE DEBETNÍ KARTY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. DEBETNÍ KARTY Těší nás, že jste se rozhodli pořídit si mezinárodní debetní kartu od UniCredit Bank silné, stabilní a mezinárodně uznávané

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet I. Úvodní ustanovení I.1 I.2 I.3 3D Secure

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet I. Úvodní ustanovení I.1 I.2 I.3 3D Secure Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet I. Úvodní ustanovení I.1 Tyto Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí Smlouvy o

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 0. 06 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 20. 11. 2016 mbank.cz 222 111 999 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet I. Úvodní ustanovení I.1. Tyto Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet (dále jen Obchodní podmínky ) jsou nedílnou součástí

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky.

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky. Obchodní podmínky pro zajištění vydávání a používání platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Vaše nová Vodafone kreditní karta. Jaké výhody a možnosti použití vám karta nabízí Více na www.vodafone.cz/rb a www.rb.cz

Vaše nová Vodafone kreditní karta. Jaké výhody a možnosti použití vám karta nabízí Více na www.vodafone.cz/rb a www.rb.cz Vaše nová Vodafone kreditní karta Jaké výhody a možnosti použití vám karta nabízí Více na www.vodafone.cz/rb a www.rb.cz Děkujeme vám, že jste si vybrali právě Vodafone kreditní kartu, a přejeme, ať se

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Program výhod pro Raiffeisenbank kreditní karty

Program výhod pro Raiffeisenbank kreditní karty Program výhod pro Raiffeisenbank kreditní karty 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pravidla Programu výhod jsou platná pro vybrané držitele kreditních karet ( Klient, Držitel karty ), vydávaných Raiffeisenbank

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Úvod Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám, že jste si vybrali Kreditní kartu Odměna České spořitelny. Plaťte své nákupy kreditní kartou

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 27. ŘÍJNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

PŘÍRUČKA pro držitele kreditních karet Raiffeisenbank

PŘÍRUČKA pro držitele kreditních karet Raiffeisenbank PŘÍRUČKA pro držitele kreditních karet Raiffeisenbank OBSAH Aktivace karty 2 Platnost kreditní karty 3 Limity kreditní karty 3 Jak probíhá transakce 3 Jak splácet 3 Jak probíhá úročení 5 Bezpečnostní zásady

Více