PhDr Miloslav Votava LLM, MBA. Bankovní slovník výrazů a pojmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr Miloslav Votava LLM, MBA. Bankovní slovník výrazů a pojmů"

Transkript

1 PhDr Miloslav Votava LLM, MBA Bankovní slovník výrazů a pojmů Acquirer Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními společnostmi, zpracovává transakce platebními kartami (přímo nebo prostřednictvím třetí strany) a zajišťuje clearing a zúčtování. Akceptace karet Proces realizace transakcí provedených platební kartou (bezhotovostní platba u obchodníka, výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance). Je podmíněna udělením příslušné licence od mezinárodní kartové asociace (MasterCard International, VISA International, Diners Club, American Express, JCB). Akceptační dopis Dokument, kterým Banka plně akceptuje (odsouhlasuje) ţádost Klienta umoţňující tak vznik smluvního vztahu. Akceptační dopis stejně jako Ţádost obsahuje detailní parametry poskytnutého produktu - např. u Osobní půjčky zejména výši úvěru a délku splácení, výši úrokové sazby, výši celkové měsíční splátky a RPSN. Anuitní splátka Neměnná pravidelně placená platba po definované období. Anuitní splátka úvěru se skládá ze splátky jistiny a splátky úroků a je vypočtena tak, aby poklesy ve splátkách úroků vyplývající z klesající jistiny byly právě kompenzovány nárůsty ve splátce jistiny. Celková anuitní splátka obsahuje také pravidelné nebo rozpuštěné poplatky. Nejčastější frekvence splátek je měsíční. Autorizace Proces, při kterém je vyţádán souhlas vydavatele karty s platbou nebo výplatou hotovosti prostřednictvím platební karty. Souhlas je vyjádřen poskytnutím autorizačního kódu. Obecně o schválení nebo zamítnutí transakce rozhoduje vydavatel nebo třetí strana, jednající jménem vydavatele. U čipových transakcí můţe schválení vydat čip v rámci limitů stanovených vydavatelem. Autorizační sluţba off-line Proces vyhodnocení a schválení provedení transakce na terminálu v prodejním místě, a to bez kontaktování vydavatele. AVS - Address verification system Address Verification System - zkratka pro automatický systém umoţňující obchodníkům, kteří akceptují transakce bez přítomnosti karty (CNP) vzdálenými kanály, např. telefonem, písemnou objednávkou nebo internetem, ověřit zúčtovací adresu drţitele karty (Systém je vyuţíván převáţně v USA). Bankomat Peněţní výdajový automat, který slouţí především k výplatě hotovosti v bankovkách pomocí platební karty či bankomatové karty. Další pouţívaná označení: ATM; Automatic Teller Machine; Bankovní poplatky Poplatky, provize a jiné odměny splatné Bance a uvedené v Sazebníku nebo příslušné smlouvě (u úvěrových obchodů včetně nesplacených nákladů a výdajů podle příslušné smlouvy o úvěru) a poplatky, provize a jiné odměny účtované jakoukoli třetí stranou v souvislosti s poskytováním bankovních sluţeb Běţný účet

2 Bankovní účet, na kterém má Klient uloţeny peníze formou vkladů na viděnou, t.j. které si můţe kdykoli vybrat nebo vloţit další (s ohledem na podmínky stanovené bankou). Vklady a výběry peněţních prostředků z běţného účtu můţe Klient uskutečňovat různými způsoby, například v hotovosti či pomocí bezhotovostních převodů z jiných účtů nebo na jiné účty (např. výplaty mzdy od zaměstnavatele či platby za poskytované sluţby). Další pouţívaná označení: Current Account, IQkonto Bonita Schopnost Klienta splatit poţadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Další pouţívaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness C Cestovní šek Zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí, neboť je moţné jej prodat ve většině bank v zahraničí, případně jím lze platit v obchodech nebo za sluţby (např. hotely). Při nákupu, respektive prodeji cestovního šeku si můţe příslušná instituce účtovat poplatek. Jsou-li dodrţena základní pravidla (proti-podpis v přítomnosti pracovníka banky, respektive obchodu + předloţení pasu/průkazu totoţnosti) jsou cestovní šeky povaţovány za bezpečnější variantu převáţení zahraničních valut (tj. platebních prostředků v cizí měně), neţ je hotovost. Další pouţívaná označení: Traveller's Cheque Co-brandovaná karta, Kobrandovaná karta Platební karta vydaná členem společně s obchodní společností a nesoucí loga obou organizací. Společná karta více značek je zaměřena na zákaznickou základnu konkrétního obchodníka, poskytovatele sluţeb nebo jiné komerční organizace. Čas uzávěrky Nejzazší lhůta pro podání platebního příkazu Bance zveřejňovaná v Provozovnách Banky a na Internetové stránce Banky Čipová karta Platební karta, která je vybavena čipem s programovatelným mikroprocesorem a pamětí. Čipová technologie nabízí zvýšení bezpečnosti a rozšíření funkcí karty (např. věrnostní programy, elektronická peněţenka či autorizaci transakcí internetového bankovnictví). Další pouţívaná označení: Chipová karta Čipový terminál Typ terminálu, certifikovaný podle specifikace EMV, který je schopen realizovat čipové transakce i transakce z magnetického prouţku. Číslo karty Číslo, které je vyraţeno (embosováno) a/nebo zašifrováno na platební kartě a které identifikuje vydavatele a konkrétní účet drţitele karty. Číslo karty se skládá z hlavního identifikátoru odvětví, identifikátoru vydavatele, identifikátoru konkrétního účtu a kontrolní číslice. Téţ označováno jako PAN. D

3 Datum transakce Datum, kdy se realizuje transakce (např. skutečné datum, kdy drţitel karty kupuje zboţí nebo sluţby nebo získává hotovost). Debetní karta Debetní karta je platební karta umoţňující čerpat vlastní prostředky uloţené na běţném nebo obdobném účtu (výjimečně s povoleným debetem). Debetní zůstatek Záporný zůstatek na účtu Klienta. Částku, která je v takovém případě uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, Klient bance dluţí (ať uţ vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu). Další pouţívaná označení: Debit Balance Depozitní směnka Cenný papír, s nímţ je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru poţadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se Banka zavazuje vyplatit Klientovi k určitému datu určitou částku. Další pouţívaná označení: Deposit promissory note Disponibilní zůstatek Peněţní prostředky, které má Klient na konkrétním účtu v daném okamţiku k dispozici. Zpravidla jde o aktuální zůstatek na účtu zahrnující Kreditní zůstatek a Povolený Debetní zůstatek, sníţený případně o povinný minimální zůstatek nebo sníţen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce). Další pouţívaná označení: Available Balance Dispoziční oprávnění Právo dispozice s prostředky na účtu. Dispoziční oprávnění Klienta jako majitele účtu je neomezené. Klient je oprávněn způsobem uvedeným ve smlouvě o účtu a VOP udělit, měnit nebo zrušit Dispoziční oprávnění jedné nebo více fyzickým osobám a stanovit rozsah tohoto oprávnění Doklad o transakci Papírový doklad, vydaný pokladníkem či terminálem v místě transakce. Drţitel karty (Cardholder) Fyzická osoba, které byla na ţádost a se souhlasem majitele účtu vydána platební karta k pouţívání. Podepsáním smlouvy se drţitel karty zavazuje dodrţovat obchodní podmínky vydavatele karty. Drţitel karty je identifikován číslem karty (kartového účtu). E Elektronické obchodování Druh obchodní transakce, při níţ jsou transakce prováděny prostřednictvím internetu, kdy nakupující a obchodník nejsou na stejném fyzickém místě, a která zahrnuje platbu prostředky elektronického obchodování. Provádí se prostřednictví internetu přijímáním on-line transakcí (v prostředí bez přítomnosti karty), často iniciovaných drţitelem karty ze zákazníkova osobního počítače. Další pouţívaná označení: e-obchodování, e-commerce. Elektronický imprint Přečtení a vytištění nebo zachycení údajů o kartě terminálem čtoucím magnetický prouţek nebo zařízením čtoucí čip.

4 Elektronický platební prostředek Elektronickým platebním prostředkem je (ve smyslu zákona 124/2002 Sb.) a) prostředek vzdáleného přístupu k peněţní hodnotě, při jehoţ uţívání se zpravidla vyţaduje identifikace drţitele osobním identifikačním číslem přiděleným vydavatelem nebo identifikace jiným způsobem (představovaný platební kartou, mobilem s bankovním čipem atd.) b) elektronický peněţní prostředek (např. elektronická peněţenka). Elektronický podpis Elektronickým podpisem je ověřena identita uţivatele přímého bankovnictví a autorizována platba, el. podpis lze uloţit na disketu nebo podepisovat pomocí chipové karty Embosovaná platební karta Platební karta má identifikační údaje vyznačeny ve formě prolisovaných nebo vyrytých znaků, tzv. Reliéfní písmo, neboli embossing. Umoţňuje platbu pomocí mechanické čtečky (imprinter nebo ţehlička). Lze s ní platit i v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým platebním terminálem. F Fixační období Období, na které je pouţitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se pouţívá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, ţe po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně. Další pouţívaná označení: Fixace; Fixed Period H Hologram Laserem pořízený snímek, který vytváří trojrozměrný obraz. Pouţívá se u platebních karet jako preventivní opatření proti padělání. Hotovost Bankovky a mince. Další pouţívaná označení: Fyzické peníze; Cash; Hybridní karta Hybridní karta je platební karta vybavená jak magnetickým prouţkem, tak čipem pro záznam dat a komunikaci s terminály. Hybridní karty fungují jako čipové karty na terminálech podporující čip a jako karty s magnetickým prouţkem na ostatních terminálech. Hypoteční úvěr Úvěr, který je zajištěn zástavním právem váznoucím na nemovitosti. Další pouţívaná označení: Hypotéka; Mortgage Credit; CH Charge karta Charge karta je platební karta s odloţenou splatností. Jedná se o úvěrovou kartu s moţností placení do výše povoleného úvěrového rámce a čerpané prostředky nejsou aţ do splatnosti čerpané částky úročeny. Chargeback

5 Viz Zpětné zúčtování I IBAN Je identifikace čísla účtu (protoţe neobsahuje jen samotné číslo účtu Klienta, ale také kód banky, pobočky aj. údaje) v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí Banka Klientovi - majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo pouţít v případě platby na účet v rámci EHP. Další pouţívaná označení: International Bank Account Number Inicializační dopis Je přihláškou do internetového bankovnictví MultiCash Office, je generována po zadání čísla účtu a jména Klienta v průběhu instalace internetového bankovnictví Inkasní způsob placení Inkasní způsob placení je často vyuţíván pro pravidelné úhrady, např. za elektřinu, plyn apod, musí být však mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí své bance souhlas s tím, ţe jeho účet můţe být inkasován (viz - svolení k inkasu)/zatíţen/debetován bez dalšího pokynu Klienta. Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet (viz - příkaz k inkasu). Příkaz příjemce, který nebyl bankou plátce proveden (z důvodu chybějícího svolení k inkasu, nedostatečného limitu uvedeného ve svolení, či kvůli nedostatečnému krytí na účtu plátce) je označován jako odmítnuté inkaso. Další pouţívaná označení: Inkaso; Příkaz k provedení inkasa; Collection Order Internetové bankovnictví Sluţba, která Klientovi umoţňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) pomocí internetu - nutné je připojení k internetu, staţení programu a podpis smluv IQkredit Viz Kontokorent IQpůjčka Typ Osobní půjčky určený speciálně k refinancování (doplacení) jiných úvěrových produktů (zejména všech typů splátkových úvěrů, kreditních karet a kontokorentních úvěrů) a tím ke sníţení úvěrového zatíţení a dosaţení lepších podmínek. IQpůjčka standardně obsahuje tzv. dodatkovou část, jejíţ pouţití nemá účelovost stanovenu a můţe být Klientem pouţita "na cokoli". Související pojmy: Osobní půjčka; refinancování; konsolidace úvěrů J Java Virtual Machine (JVM) Program zajišťující chod technologie Java, která slouţí k práci s certifikáty v aplikaci BAWAG direct. Tento program je bezplatně k dispozici ke staţení na Internetu K Kartová asociace Organizace, která řídí a standardizuje provoz a zúčtování transakcí platebními kartami pod svou značkou, např. MasterCard, VISA, Diners Club International, American Express, JCB.

6 Klient Fyzická nebo právnická osoba (včetně územně samosprávného celku nebo jiné veřejnoprávní korporace), která je majitelem účtu zřízeného u Banky nebo která jinak vyuţívá sluţby či produkty poskytované Bankou Kontokorent Moţnost přečerpání účtu do výše Debetního zůstatku povoleného Bankou ve smlouvě s Klientem, tedy účet, na kterém Klient můţe čerpat do mínusu v rámci předem dohodnutého úvěrového limitu. Další pouţívaná označení: Kontokorentní účet; Kontokorentní úvěr; Povolený debet; Overdraft; Authorized Debit; IQkredit Kontrolní kód Bezpečností prvek určený k tomu, aby zabránil falšování nebo manipulaci s údaji na kartě. Je uloţen na magnetickém prouţku (CV1) a vytištěn na podpisovém prouţku karty (CV2). Korespondenční banka Finanční instituce, jejímţ prostřednictvím Banka zajišťuje provedení bankovních sluţeb mimo dosah její působnosti, zejména platební styk Kreditní karta Platební karta, s níţ je spojena moţnost čerpání úvěru. Úvěrový limit kreditní karty je nezávislý na běţném účtu Klienta; některé banky vydávají kreditní karty dokonce bez toho, aby u nich Klient měl veden běţný účet. Další pouţívaná označení: Credit Card Kreditní transakce Transakce, při níţ drţitel karty vrací obchodníkovi zboţí a dostává za jeho hodnotu kredit. Je moţné provést plnou nebo částečnou refundaci původní částky transakce. Kreditní zůstatek Kladný zůstatek na účtu. Další pouţívaná označení: Credit Balance M Maestro Ochranná známka a servisní značka pouţívaná pro globální on-line debetní produkt asociace MasterCard. Tento produkt má povinné pouţívání PIN při transakcích v místě prodeje a u transakcích v bankomatech. Magnetický prouţek Součást platební karty slouţící k záznamu elektronických údajů. Majitel účtu Majitel účtu je fyzická nebo právnická osoba, na jejíţ jméno je účet veden. Právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního zástupce. Manuální transakce provedená platební kartou Transakce, pro niţ obchodník získal detaily karty manuálně. Detaily karty je moţné získat otiskem (imprintem) karty v prodejním místě nebo je uvést v korespondenci nebo telefonickém příkazu (nikoli však elektronicky prostřednictví terminálu v prodejním místě). Další pouţívané označení: Manuální otisk

7 MasterCard Viz MasterCard International Incorporated. Termín MasterCard se všeobecně pouţívá jak pro vlastní společnost, tak i pro funkční subjekt reprezentovaný různými síťovými sluţbami provozovanými touto organizací." MasterCard International Incorporated Společnost registrovaná ve státě Delaware, USA, (se sídlem v Purchase, New York), která je neziskovým sdruţením finančních institucí s členy v celém světě (V r přechází na akciovou společnost). Je vlastníkem a poskytovatelem licence na název a logo MasterCard International. Mechanický imprinter Mechanické zařízení slouţící k pořízení otisku údajů z embosované platební karty na prodejní doklad. Metoda ověření drţitele karty Metoda, která ověřuje identitu drţitele karty. Právoplatnost drţitele karty můţe být ověřena například prostřednictvím podpisu, PINu nebo biometrických údajů. Ve zkratce CVM. Místo transakce Fyzická lokace, kde je realizována transakce obchodníkem nebo zúčtovací bankou (v prostředí z očí do očí) nebo samoobsluţným terminálem (v samoobsluţném prostředí). Viz téţ také pouţívané Místo prodeje / Point-of-Sale. MO/TO Viz Transakce na základě písemného / telefonického příkazu - MO/TO. Moratorium Odloţení splácení. V BAWAG Bank je standardní součástí Osobní půjčky prodlouţení období od načerpání úvěru do splatnosti první splátky o moratorium tak, aby první splátka nenastala dříve neţ za měsíc. Moratorium standardně nepřesahuje 30 dní a jeho délka je jednoznačně určena datem čerpání (např. při čerpání 10. v měsíci je moratorium standardně 5 dní a splatnost první splátky nastane 15. v následujícím měsíci, tj. většinou za dní od data čerpání). Další pouţívané označení: Grace period MultiCash Office Název systému internetového bankovnictví pro účty vedené v šestičíselném formátu N Náhradní karta Prozatímní karta, kterou vydavatel nebo jeho agent (včetně asociace) poskytne oprávněnému drţiteli jako náhradu za ztracenou nebo zcizenou kartu. Neoprávněná transakce provedená platební kartou Transakce provedená bez vědomí právoplatného drţitele karty. Nepovolený debetní zůstatek Debetní zůstatek, u kterého není sjednán úvěrový (kontokorentní) rámec nebo jehoţ výše přesahuje dohodnutý úvěrový (kontokorentní) rámec O Obchodní místo banky Viz provozovna banky Obchodní místo platebních karet

8 Obchodní místo označuje buď: - fyzické prostory, kde je provedena transakce platební kartou, - v případě elektronického obchodování nebo Mail/Phone Order Merchant se jedná o stát, na který se vztahují všechny následující podmínky: - existuje trvalé sídlo obchodní společnosti, obchodníka (Permanent Establishment), jehoţ prostřednictvím se transakce provádějí - Obchodní společnost je drţitelem platné licence pro obchodní místo - Obchodní společnost udrţuje místní adresu pro korespondenci a právní jednání - Obchodní místo platí daně ve vztahu ke své prodejní činnosti. Další pouţívané označení: Prodejní místo / Point-of-sale, Místo transakce / Point-of-transaction. Odblokování Akce provedená vydavatelem, která umoţní pouţívání předtím zablokované platební karty nebo předtím zablokované aplikace na čipové kartě. Odmítnutí transakce Typ autorizační odpovědi, který pouţívá Banka k odmítnutí autorizace transakce. Zpráva vţdy obsahuje popis daného problému. Oprávněná osoba Fyzická osoba s Dispozičním oprávněním v rozsahu uvedeném Klientem v Podpisovém vzoru Osobní data Fyzické osoby, případně Oprávněné osoby, které je Banka povinna nebo oprávněna zjišťovat pro jednoznačnou identifikaci Klienta v souvislosti s poskytováním bankovních sluţeb, včetně data narození nebo rodného čísla Klienta nebo Oprávněné osoby a trvalého nebo jiného pobytu. Citlivé údaje ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů jsou pro potřeby této definice vyloučeny Osobní údaje klienta Osobní půjčka Spotřebitelský úvěr bez zajištění a bez dokládání účelu určený pro drobné Klienty. Výše úvěru je od Kč do Kč, délka splácení od 12 do 72 měsíců. Související pojmy: Spotřebitelský úvěr; IQ půjčka OTP Jednorázový autentifikační kód. P p.a. Ročně; pouţívá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.). Další pouţívaná označení: per annum Padělaná karta Karta, která byla vyrobena a personalizována bez souhlasu vydavatele nebo taková, která byla právoplatně vydána, ale později byla vizuálně upravena nebo byla pozměněna její elektronická data. Phishing Snaha vylákat osobní nebo důvěrné informace například prostřednictvím náhodně rozesílaných ů, které předstírají, ţe jejich autorem je důvěryhodná společnost. Jejich smyslem je přimět adresáta ke sdělení osobních

9 nebo důvěrných informací, které mohou být následně zneuţity. Vzniklo úpravou anglického výrazu fishing (rybaření) - vyslovuje se "fišing"; v češtině téţ jako "rhybaření". PIN - Osobní identifikační číslo Alfanumerický kód určený k autentikaci oprávněného drţitele. Vydavatel jej sděluje výhradně oprávněnému drţiteli, který má povinnost udrţovat PIN v tajnosti. PIN - Osobní identifikační číslo se pouţívá pro autorizaci transakcí (prováděných např. prostřednictvím platební karty, internetu) Další pouţívaná označení: Personal Identification Number Platební instrumenty Platební karty a šeky, které vydává Banka pro provádění bezhotovostních plateb z účtu Platební karta Karta, s jejíţ pomocí lze platit za zboţí a sluţby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně vyuţívat jiné sluţby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech). Další pouţívaná označení: Bankovní platební karta; Payment Card; Platební příkaz k inkasu Pokyn příjemce, aby Banka zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet/ lepší ve prospěch účtu příjemce. K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu Klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby Klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu). Další pouţívaná označení: Příkaz k provedení inkasa; Inkaso; Collection Order Platební příkaz k úhradě Pokyn Klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši) bezhotovostním převodem. Další pouţívaná označení: Příkaz k převodu; Payment Order Platební terminál Technické zařízení umístěné na obchodním místě, určené k autorizaci platební transakce a jejímu vypořádání. Platnost karty Údaj na platební kartě vymezující období, kdy lze kartu pouţít. Na přední straně platební karty je uveden ve tvaru MM/RR a zároveň je uloţen v elektronické podobě na magnetickém prouţku nebo čipu. Podezřelá transakce provedená platební kartou Transakce, u které existuje pochybnost, zda byla provedena oprávněným drţitelem karty, nebo o které drţitel karty prohlásil, ţe ji neuskutečnil. Podpisový certifikát pro BAWAG direct Soubor malé velikosti slouţící k podepisování platebních příkazů v BAWAG direct. Tento soubor si Klient můţe uloţit na libovolném místě v počítači, popřípadě na disketu, USB disk či jiné přenosné médium Podpisový prouţek Součást platební karty, kde je umístěn podpis drţitele karty (vlastnoruční podpis nebo podpis provedený jinou technologií, např. laserem nebo přenesený fotograficky). Porovnáním podpisu na platební kartě s podpisem na prodejním dokladu je provedena autentikace. Podpisový vzor Bankovní formulář se vzorovým podpisem Klienta a případně Oprávněných osob s uvedením rozsahu Dispozičního oprávnění ohledně konkrétního účtu

10 POS Zkratka Point of Sale, Point of Service (prodejní místo, místo prodeje, místo obsluhy). Viz Prodejní místo / Point of Sale resp. Místo transakce / Point of Transaction. Povolený debetní zůstatek Debetní zůstatek, jehoţ výše je niţší nebo rovna sjednanému úvěrovému (kontokorentnímu) rámci Pracovní den Jakýkoli den, mimo soboty, neděle a státem uznaných svátků, kdy jsou banky v České republice a případně téţ v jakémkoli místě v zahraničí rozhodném pro provedení příslušné bankovní operace, včetně kotování úrokových sazeb, otevřeny pro normální provoz. Další pouţívané označení: Bankovní pracovní den Prodejní doklad Doklad o bezhotovostní platbě provedené platební kartou autentikované podpisem drţitele karty nebo jeho PINem. Provozovna Banky Veřejné prostory pracoviště Banky, které spravuje účet Klienta Průkaz totoţnosti Platný úřední doklad vydaný státním orgánem, z něhoţ lze ověřit podobu osoby, která má být identifikována, její jméno a příjmení, případně všechna jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, státní občanství a případně další identifikační údaje. Předautorizace Ţádost o autorizaci odhadnuté částky pouţívaná acquirerem k zaručení finančních prostředků pro transakci, která má být dokončena později. Předautorizaci obvykle pouţívají hotely, půjčovny automobilů a samoobsluţné čerpací stanice, aby si rezervovaly finanční prostředky na konečnou částku transakce. Přihlašovací jméno do BAWAG direct Obsahuje 8 číslic, skládá se z prvních šesti čísel čísla účtu + pořadové číslo (první uţivatel 01 atd.), Přihlašovací jméno je pevně dané od banky a Klient nemá moţnost jej měnit Přímé bankovnictví Způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.) a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepáţce. Další pouţívaná označení: Elektronické bankovnictví; Direct Banking; Electronic Banking R Referenční kontokorentní sazba Je úroková sazba pro Povolené debetní zůstatky běţných účtů ve stejné měně vyhlašovaná Bankou a zveřejňovaná v Oznámení., tato sazba se můţe průběţně měnit v závislosti na pohybu základní úrokových měr na peněţním trhu. Registrační autorita Samostatná aplikace, která slouţí k vytvoření Podpisového certifikátu klienta pro BAWAG direct Reklamační řád Pravidla vyhlašovaná Bankou pro postup při vyřizování reklamací Klientů

11 Revolving Opakování (obnova) produktu (např. úvěr, termínovaný vklad) za sjednaných podmínek. RPSN Představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dluţník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dluţné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem. Další pouţívaná označení: Roční procentní sazba nákladů; Annual Percentage Rate of Charge S Sankční úrok Úrok podle úrokové sazby pro Nepovolené debetní zůstatky na účtu vyhlašované Bankou zvlášť pro kaţdou měnu, ve které jsou vedeny běţné účty a zveřejňované v Oznámení. Sankční úrok je úrokem z prodlení ve smyslu ustanovení platných právních předpisů Sazebník Sazebník Bankovních poplatků vyhlašovaný Bankou a zveřejňovaný v Provozovnách Banky a na Internetové stránce Banky Skimming Postup, při kterém jsou originální údaje z magnetického prouţku karty elektronicky zkopírovány na jinou kartu bez vědomí právoplatného drţitele karty. Směnka cizí / Směnka vlastní Cenný papír, který je označen jako směnka a obsahuje určité zákonem vyţadované (povinné) náleţitosti, zejména bezpodmínečný příkaz výstavce akceptantovi (u směnky cizí) nebo bezpodmínečný závazek výstavce (u směnky vlastní) zaplatit osobě, v jejíţ prospěch je směnka vystavena nebo rubopisována, v určenou dobu a na určeném místě konkrétní peněţní částku. Další pouţívaná označení: Bill of Exchange / Promissory Note Smlouva s drţitelem karty Smlouva mezi drţitelem karty a vydavatelem, kterou se řídí podmínky vydání a pouţívání platební karty. Speciální podmínky Zvláštní obchodní podmínky, které můţe Banka vydávat jako doplněk k VOP pro jednotlivé druhy bankovních sluţeb Splátkový kalendář Časový plán postupného splácení úvěru či jiného peněţitého dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek. Další pouţívaná označení: Amortizační plán; Amortization schedule; Repayment schedule Splátkový účet Účet určený výhradně pro splácení úvěrů (např. Osobní půjčky). Splatnost Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně. Další pouţívaná označení: Maturita; Maturity; Due Date;

12 Stop list Soubor dat v papírové nebo elektronické formě obsahující čísla blokovaných karet, které nesmějí být akceptovány k provedení transakce. Vyuţití stop listu při autorizaci zabraňuje zneuţití zablokované karty. Svolení k inkasu Souhlas Klienta (plátce), kterým Klient zmocňuje svoji banku k tomu, aby k tíţi jeho účtu uskutečnila inkasa, k nimţ dá příkaz osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená. Další pouţívaná označení: Zmocnění k inkasu; Direct Debit; SWIFT Celosvětový systém umoţňující chráněný přenos dat týkajících se finančních transakcí v různých produktových oblastech. Další pouţívaná označení: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Šek Platební prostředek, který opravňuje osobu na šeku uvedenou k výplatě částky uvedené na šeku, a to z účtu osoby, která šek vystavila. Další pouţívaná označení: Cheque T Termínovaný účet Účet, který slouţí k ukládání peněz Klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu. Většinou půjde o uloţení určité částky na určitou dobu za pevně dohodnutou sazbu. Související pojmy: Spořící účet; Depozitní účet; Depozitum; Deposit Account; Depozitní směnka; Úsporný účet Transakce na podkladě písemného/telefonického příkazu Transakce iniciovaná drţitelem karty prostřednictvím buď korespondence s obchodníkem nebo instrukcí daných obchodníkovi telefonem, přičemţ ani karta ani drţitel karty není na prodejním místě přítomen. Další pouţívané označení: MO/TO Trvalý platební příkaz k úhradě / inkasu Příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu Klienta na jiný účet/nebo k inkasu. Další pouţívaná označení: Standing Payment Order U Universální ţádost o odblokování přístupu do aplikace BAWAG direct Ţádost slouţící k poţadavku Klienta na odblokování přístupu do aplikace BAWAG direct či Registrační autority Úroková sazba Cena půjčených či uloţených peněz v určité měně obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) je určena podle doby, na kterou jsou peníze půjčeny či uloţeny, a v případě uloţených peněz obvykle téţ podle výše vkladu. Další pouţívaná označení: Interest Rate Uţivatel

13 Osoba s přístupem na účet prostřednictvím internetového bankovnictví, můţe mít stanovena různá uţivatelská oprávnění, uţivatel můţe být pověřen majitelem účtu k přístupu na účet Uţivatelské oprávnění Soubor přístupových práv daného uţivatele internetového bankovnictví V Vázaný účet Účet zřízený bankou na základě smlouvy mezi bankou a stranami konkrétního obchodu za účelem úschovy peněţních prostředků určených pro vypořádání určených platebních závazků vyplývajících z takového obchodu, přičemţ uvolnění takových prostředků a jejich výplata z vázaného účtu bankou některé ze stran je podmíněna splněním podmínek dohodnutých s bankou. Další pouţívaná označení: Escrow Account Virtuální karta Platební karta, existující pouze ve formě čísla karty, určená pro pouţití na internetu. Nemá fyzickou (plastovou) podobu, a proto nemůţe být pouţita v prostředí "z očí do očí" (kde je pro realizaci transakce vyţadována fyzická přítomnost karty). VISA Visa International Service Association VisaNet Celosvětová komunikační síť kartové asociace VISA a sluţby, které pro členy asociace zajišťují on-line finanční zpracování, autorizaci, clearing a zúčtování. Vklad Peněţní prostředky vloţené na účet, ať uţ v hotovosti, či bezhotovostně. Další pouţívaná označení: Deposit Vrácení hotovosti Transakce, při které je celková částka realizované transakce vyšší neţ skutečná částka koupeného zboţí nebo sluţeb, coţ obchodníkovi umoţňuje vyplatit drţiteli karty zůstatek v hotovosti v místě prodeje. Pouţívá se téţ anglický výraz: Cash back. Výběr hotovosti Získání hotovosti výběrem na pokladně banky nebo z bankomatu prostřednictvím platební karty Vydavatel karty Banka, úvěrová nebo jiná finanční instituce, která vydává platební karty a která má smluvní vztah s drţitelem karty. Výpis z účtu Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu Klienta. Banka jej vystavuje a Klientovi předává (osobně, zasílá poštou či jiným dohodnutým způsobem) v pravidelných intervalech dle volby Klienta (s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi). Další pouţívaná označení: Statement of Account; Account Statement; Výplata hotovosti Získání hotovosti u přepáţky banky nebo směnárny na základě předloţení platební karty.

14 Z Zablokování karty Akce, která znemoţní další pouţívání platební karty. Zablokovanou kartu jiţ nelze pouţívat k realizaci autorizovaných transakcí. Znehodnocení karty Způsob narušení celistvosti platební karty zabraňující jejímu dalšímu pouţití. Provádí se v souladu s pokyny vydavatele karty. Pokud vydavatel znehodnocení nespecifikuje, kartu je třeba znehodnotit podélným rozstřiţením v místě čísla karty a proděravěním magnetického prouţku nebo čipu. Zpětná úhrada Transakce, kterou na základě reklamace drţitele vydavatel odúčtoval zpracovatelské bance. Zpětné zúčtování Definovaný postup reklamace transakce, kterým můţe vydavatel poţadovat od zpracovatelské banky vrácení celé částky transakce nebo její části. Tento postup se pouţívá v případě, kdy je nějaká dříve předloţená transakce napadena drţitelem karty z důvodu opravňujícího k vrácení účtované částky (existuje kód důvodu pro chargebacku). Výraz Chargeback se pouţívá také pro zprávu, kterou poslal vydavatel acquirerovi k iniciování procesu zpětného zúčtování. Další pouţívané označení: Chargeback Ztracená nebo zcizená platební karta Ztracená nebo zcizená platební karta je originální platební karta, která se dostane mimo fyzickou kontrolu oprávněného drţitele. Zůstatek na účtu Částka, která je v určitém okamţiku evidována jako stav na účtu Klienta. Můţe jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je Klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak Klient bance v daném okamţiku dluţí. Další pouţívaná označení: Saldo; Balance; Account Balance

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

Až budu mít po škole ANO NE. mají kam chodit love (a ať moc nesežerou bankovní poplatky)... chci si usmlouvat výhodný lízink na auto ANO NE

Až budu mít po škole ANO NE. mají kam chodit love (a ať moc nesežerou bankovní poplatky)... chci si usmlouvat výhodný lízink na auto ANO NE Finanční slovníček Až budu mít po škole chci neplatit vysoký daně (páč vím, že daně se bohužel platit musí, ne nadarmo se říká, že jistý jsou jen daně a smrt)... ANO NE chci znát rozdíl mezi čistou a hrubou

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající prostřednictvím své organizační

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie)

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) Dr. Ing. František Klufa JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Dodatky: JUDr. Michaela Kozlová Podvody v oblasti bezhotovostních

Více

Pojištění debetních a kreditních karet

Pojištění debetních a kreditních karet Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen,

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Pokyny pro přijímání platebních karet

Pokyny pro přijímání platebních karet Pokyny pro přijímání platebních karet Tyto pokyny jsou určeny pro subjekty, které uzavřely s Raiffeisenbank a.s. Smlouvu o přijímání platebních karet a jsou její nedílnou součástí. Platnost pokynů od 31.

Více

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Žaneta Drahokoupilová bankovní management Vedoucí

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 8. 2013 Obsah A B C D E F G H Osobní konta Karty Elektronické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 1.1 Úvod 1 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 1 2 PLATEBNÍ KARTY 1

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Obsah Každodenní bankovnictví Financování (úvěry, záruky, směnky, dokumentární platby) Spoření a investování Pojištění Ostatní služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Česká republika, ve znění k

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument je základním prospektem (dále

Více