PhDr Miloslav Votava LLM, MBA. Bankovní slovník výrazů a pojmů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr Miloslav Votava LLM, MBA. Bankovní slovník výrazů a pojmů"

Transkript

1 PhDr Miloslav Votava LLM, MBA Bankovní slovník výrazů a pojmů Acquirer Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními společnostmi, zpracovává transakce platebními kartami (přímo nebo prostřednictvím třetí strany) a zajišťuje clearing a zúčtování. Akceptace karet Proces realizace transakcí provedených platební kartou (bezhotovostní platba u obchodníka, výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance). Je podmíněna udělením příslušné licence od mezinárodní kartové asociace (MasterCard International, VISA International, Diners Club, American Express, JCB). Akceptační dopis Dokument, kterým Banka plně akceptuje (odsouhlasuje) ţádost Klienta umoţňující tak vznik smluvního vztahu. Akceptační dopis stejně jako Ţádost obsahuje detailní parametry poskytnutého produktu - např. u Osobní půjčky zejména výši úvěru a délku splácení, výši úrokové sazby, výši celkové měsíční splátky a RPSN. Anuitní splátka Neměnná pravidelně placená platba po definované období. Anuitní splátka úvěru se skládá ze splátky jistiny a splátky úroků a je vypočtena tak, aby poklesy ve splátkách úroků vyplývající z klesající jistiny byly právě kompenzovány nárůsty ve splátce jistiny. Celková anuitní splátka obsahuje také pravidelné nebo rozpuštěné poplatky. Nejčastější frekvence splátek je měsíční. Autorizace Proces, při kterém je vyţádán souhlas vydavatele karty s platbou nebo výplatou hotovosti prostřednictvím platební karty. Souhlas je vyjádřen poskytnutím autorizačního kódu. Obecně o schválení nebo zamítnutí transakce rozhoduje vydavatel nebo třetí strana, jednající jménem vydavatele. U čipových transakcí můţe schválení vydat čip v rámci limitů stanovených vydavatelem. Autorizační sluţba off-line Proces vyhodnocení a schválení provedení transakce na terminálu v prodejním místě, a to bez kontaktování vydavatele. AVS - Address verification system Address Verification System - zkratka pro automatický systém umoţňující obchodníkům, kteří akceptují transakce bez přítomnosti karty (CNP) vzdálenými kanály, např. telefonem, písemnou objednávkou nebo internetem, ověřit zúčtovací adresu drţitele karty (Systém je vyuţíván převáţně v USA). Bankomat Peněţní výdajový automat, který slouţí především k výplatě hotovosti v bankovkách pomocí platební karty či bankomatové karty. Další pouţívaná označení: ATM; Automatic Teller Machine; Bankovní poplatky Poplatky, provize a jiné odměny splatné Bance a uvedené v Sazebníku nebo příslušné smlouvě (u úvěrových obchodů včetně nesplacených nákladů a výdajů podle příslušné smlouvy o úvěru) a poplatky, provize a jiné odměny účtované jakoukoli třetí stranou v souvislosti s poskytováním bankovních sluţeb Běţný účet

2 Bankovní účet, na kterém má Klient uloţeny peníze formou vkladů na viděnou, t.j. které si můţe kdykoli vybrat nebo vloţit další (s ohledem na podmínky stanovené bankou). Vklady a výběry peněţních prostředků z běţného účtu můţe Klient uskutečňovat různými způsoby, například v hotovosti či pomocí bezhotovostních převodů z jiných účtů nebo na jiné účty (např. výplaty mzdy od zaměstnavatele či platby za poskytované sluţby). Další pouţívaná označení: Current Account, IQkonto Bonita Schopnost Klienta splatit poţadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Další pouţívaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness C Cestovní šek Zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí, neboť je moţné jej prodat ve většině bank v zahraničí, případně jím lze platit v obchodech nebo za sluţby (např. hotely). Při nákupu, respektive prodeji cestovního šeku si můţe příslušná instituce účtovat poplatek. Jsou-li dodrţena základní pravidla (proti-podpis v přítomnosti pracovníka banky, respektive obchodu + předloţení pasu/průkazu totoţnosti) jsou cestovní šeky povaţovány za bezpečnější variantu převáţení zahraničních valut (tj. platebních prostředků v cizí měně), neţ je hotovost. Další pouţívaná označení: Traveller's Cheque Co-brandovaná karta, Kobrandovaná karta Platební karta vydaná členem společně s obchodní společností a nesoucí loga obou organizací. Společná karta více značek je zaměřena na zákaznickou základnu konkrétního obchodníka, poskytovatele sluţeb nebo jiné komerční organizace. Čas uzávěrky Nejzazší lhůta pro podání platebního příkazu Bance zveřejňovaná v Provozovnách Banky a na Internetové stránce Banky Čipová karta Platební karta, která je vybavena čipem s programovatelným mikroprocesorem a pamětí. Čipová technologie nabízí zvýšení bezpečnosti a rozšíření funkcí karty (např. věrnostní programy, elektronická peněţenka či autorizaci transakcí internetového bankovnictví). Další pouţívaná označení: Chipová karta Čipový terminál Typ terminálu, certifikovaný podle specifikace EMV, který je schopen realizovat čipové transakce i transakce z magnetického prouţku. Číslo karty Číslo, které je vyraţeno (embosováno) a/nebo zašifrováno na platební kartě a které identifikuje vydavatele a konkrétní účet drţitele karty. Číslo karty se skládá z hlavního identifikátoru odvětví, identifikátoru vydavatele, identifikátoru konkrétního účtu a kontrolní číslice. Téţ označováno jako PAN. D

3 Datum transakce Datum, kdy se realizuje transakce (např. skutečné datum, kdy drţitel karty kupuje zboţí nebo sluţby nebo získává hotovost). Debetní karta Debetní karta je platební karta umoţňující čerpat vlastní prostředky uloţené na běţném nebo obdobném účtu (výjimečně s povoleným debetem). Debetní zůstatek Záporný zůstatek na účtu Klienta. Částku, která je v takovém případě uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, Klient bance dluţí (ať uţ vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu). Další pouţívaná označení: Debit Balance Depozitní směnka Cenný papír, s nímţ je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru poţadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se Banka zavazuje vyplatit Klientovi k určitému datu určitou částku. Další pouţívaná označení: Deposit promissory note Disponibilní zůstatek Peněţní prostředky, které má Klient na konkrétním účtu v daném okamţiku k dispozici. Zpravidla jde o aktuální zůstatek na účtu zahrnující Kreditní zůstatek a Povolený Debetní zůstatek, sníţený případně o povinný minimální zůstatek nebo sníţen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce). Další pouţívaná označení: Available Balance Dispoziční oprávnění Právo dispozice s prostředky na účtu. Dispoziční oprávnění Klienta jako majitele účtu je neomezené. Klient je oprávněn způsobem uvedeným ve smlouvě o účtu a VOP udělit, měnit nebo zrušit Dispoziční oprávnění jedné nebo více fyzickým osobám a stanovit rozsah tohoto oprávnění Doklad o transakci Papírový doklad, vydaný pokladníkem či terminálem v místě transakce. Drţitel karty (Cardholder) Fyzická osoba, které byla na ţádost a se souhlasem majitele účtu vydána platební karta k pouţívání. Podepsáním smlouvy se drţitel karty zavazuje dodrţovat obchodní podmínky vydavatele karty. Drţitel karty je identifikován číslem karty (kartového účtu). E Elektronické obchodování Druh obchodní transakce, při níţ jsou transakce prováděny prostřednictvím internetu, kdy nakupující a obchodník nejsou na stejném fyzickém místě, a která zahrnuje platbu prostředky elektronického obchodování. Provádí se prostřednictví internetu přijímáním on-line transakcí (v prostředí bez přítomnosti karty), často iniciovaných drţitelem karty ze zákazníkova osobního počítače. Další pouţívaná označení: e-obchodování, e-commerce. Elektronický imprint Přečtení a vytištění nebo zachycení údajů o kartě terminálem čtoucím magnetický prouţek nebo zařízením čtoucí čip.

4 Elektronický platební prostředek Elektronickým platebním prostředkem je (ve smyslu zákona 124/2002 Sb.) a) prostředek vzdáleného přístupu k peněţní hodnotě, při jehoţ uţívání se zpravidla vyţaduje identifikace drţitele osobním identifikačním číslem přiděleným vydavatelem nebo identifikace jiným způsobem (představovaný platební kartou, mobilem s bankovním čipem atd.) b) elektronický peněţní prostředek (např. elektronická peněţenka). Elektronický podpis Elektronickým podpisem je ověřena identita uţivatele přímého bankovnictví a autorizována platba, el. podpis lze uloţit na disketu nebo podepisovat pomocí chipové karty Embosovaná platební karta Platební karta má identifikační údaje vyznačeny ve formě prolisovaných nebo vyrytých znaků, tzv. Reliéfní písmo, neboli embossing. Umoţňuje platbu pomocí mechanické čtečky (imprinter nebo ţehlička). Lze s ní platit i v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým platebním terminálem. F Fixační období Období, na které je pouţitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se pouţívá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, ţe po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně. Další pouţívaná označení: Fixace; Fixed Period H Hologram Laserem pořízený snímek, který vytváří trojrozměrný obraz. Pouţívá se u platebních karet jako preventivní opatření proti padělání. Hotovost Bankovky a mince. Další pouţívaná označení: Fyzické peníze; Cash; Hybridní karta Hybridní karta je platební karta vybavená jak magnetickým prouţkem, tak čipem pro záznam dat a komunikaci s terminály. Hybridní karty fungují jako čipové karty na terminálech podporující čip a jako karty s magnetickým prouţkem na ostatních terminálech. Hypoteční úvěr Úvěr, který je zajištěn zástavním právem váznoucím na nemovitosti. Další pouţívaná označení: Hypotéka; Mortgage Credit; CH Charge karta Charge karta je platební karta s odloţenou splatností. Jedná se o úvěrovou kartu s moţností placení do výše povoleného úvěrového rámce a čerpané prostředky nejsou aţ do splatnosti čerpané částky úročeny. Chargeback

5 Viz Zpětné zúčtování I IBAN Je identifikace čísla účtu (protoţe neobsahuje jen samotné číslo účtu Klienta, ale také kód banky, pobočky aj. údaje) v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí Banka Klientovi - majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo pouţít v případě platby na účet v rámci EHP. Další pouţívaná označení: International Bank Account Number Inicializační dopis Je přihláškou do internetového bankovnictví MultiCash Office, je generována po zadání čísla účtu a jména Klienta v průběhu instalace internetového bankovnictví Inkasní způsob placení Inkasní způsob placení je často vyuţíván pro pravidelné úhrady, např. za elektřinu, plyn apod, musí být však mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí své bance souhlas s tím, ţe jeho účet můţe být inkasován (viz - svolení k inkasu)/zatíţen/debetován bez dalšího pokynu Klienta. Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet (viz - příkaz k inkasu). Příkaz příjemce, který nebyl bankou plátce proveden (z důvodu chybějícího svolení k inkasu, nedostatečného limitu uvedeného ve svolení, či kvůli nedostatečnému krytí na účtu plátce) je označován jako odmítnuté inkaso. Další pouţívaná označení: Inkaso; Příkaz k provedení inkasa; Collection Order Internetové bankovnictví Sluţba, která Klientovi umoţňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) pomocí internetu - nutné je připojení k internetu, staţení programu a podpis smluv IQkredit Viz Kontokorent IQpůjčka Typ Osobní půjčky určený speciálně k refinancování (doplacení) jiných úvěrových produktů (zejména všech typů splátkových úvěrů, kreditních karet a kontokorentních úvěrů) a tím ke sníţení úvěrového zatíţení a dosaţení lepších podmínek. IQpůjčka standardně obsahuje tzv. dodatkovou část, jejíţ pouţití nemá účelovost stanovenu a můţe být Klientem pouţita "na cokoli". Související pojmy: Osobní půjčka; refinancování; konsolidace úvěrů J Java Virtual Machine (JVM) Program zajišťující chod technologie Java, která slouţí k práci s certifikáty v aplikaci BAWAG direct. Tento program je bezplatně k dispozici ke staţení na Internetu K Kartová asociace Organizace, která řídí a standardizuje provoz a zúčtování transakcí platebními kartami pod svou značkou, např. MasterCard, VISA, Diners Club International, American Express, JCB.

6 Klient Fyzická nebo právnická osoba (včetně územně samosprávného celku nebo jiné veřejnoprávní korporace), která je majitelem účtu zřízeného u Banky nebo která jinak vyuţívá sluţby či produkty poskytované Bankou Kontokorent Moţnost přečerpání účtu do výše Debetního zůstatku povoleného Bankou ve smlouvě s Klientem, tedy účet, na kterém Klient můţe čerpat do mínusu v rámci předem dohodnutého úvěrového limitu. Další pouţívaná označení: Kontokorentní účet; Kontokorentní úvěr; Povolený debet; Overdraft; Authorized Debit; IQkredit Kontrolní kód Bezpečností prvek určený k tomu, aby zabránil falšování nebo manipulaci s údaji na kartě. Je uloţen na magnetickém prouţku (CV1) a vytištěn na podpisovém prouţku karty (CV2). Korespondenční banka Finanční instituce, jejímţ prostřednictvím Banka zajišťuje provedení bankovních sluţeb mimo dosah její působnosti, zejména platební styk Kreditní karta Platební karta, s níţ je spojena moţnost čerpání úvěru. Úvěrový limit kreditní karty je nezávislý na běţném účtu Klienta; některé banky vydávají kreditní karty dokonce bez toho, aby u nich Klient měl veden běţný účet. Další pouţívaná označení: Credit Card Kreditní transakce Transakce, při níţ drţitel karty vrací obchodníkovi zboţí a dostává za jeho hodnotu kredit. Je moţné provést plnou nebo částečnou refundaci původní částky transakce. Kreditní zůstatek Kladný zůstatek na účtu. Další pouţívaná označení: Credit Balance M Maestro Ochranná známka a servisní značka pouţívaná pro globální on-line debetní produkt asociace MasterCard. Tento produkt má povinné pouţívání PIN při transakcích v místě prodeje a u transakcích v bankomatech. Magnetický prouţek Součást platební karty slouţící k záznamu elektronických údajů. Majitel účtu Majitel účtu je fyzická nebo právnická osoba, na jejíţ jméno je účet veden. Právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního zástupce. Manuální transakce provedená platební kartou Transakce, pro niţ obchodník získal detaily karty manuálně. Detaily karty je moţné získat otiskem (imprintem) karty v prodejním místě nebo je uvést v korespondenci nebo telefonickém příkazu (nikoli však elektronicky prostřednictví terminálu v prodejním místě). Další pouţívané označení: Manuální otisk

7 MasterCard Viz MasterCard International Incorporated. Termín MasterCard se všeobecně pouţívá jak pro vlastní společnost, tak i pro funkční subjekt reprezentovaný různými síťovými sluţbami provozovanými touto organizací." MasterCard International Incorporated Společnost registrovaná ve státě Delaware, USA, (se sídlem v Purchase, New York), která je neziskovým sdruţením finančních institucí s členy v celém světě (V r přechází na akciovou společnost). Je vlastníkem a poskytovatelem licence na název a logo MasterCard International. Mechanický imprinter Mechanické zařízení slouţící k pořízení otisku údajů z embosované platební karty na prodejní doklad. Metoda ověření drţitele karty Metoda, která ověřuje identitu drţitele karty. Právoplatnost drţitele karty můţe být ověřena například prostřednictvím podpisu, PINu nebo biometrických údajů. Ve zkratce CVM. Místo transakce Fyzická lokace, kde je realizována transakce obchodníkem nebo zúčtovací bankou (v prostředí z očí do očí) nebo samoobsluţným terminálem (v samoobsluţném prostředí). Viz téţ také pouţívané Místo prodeje / Point-of-Sale. MO/TO Viz Transakce na základě písemného / telefonického příkazu - MO/TO. Moratorium Odloţení splácení. V BAWAG Bank je standardní součástí Osobní půjčky prodlouţení období od načerpání úvěru do splatnosti první splátky o moratorium tak, aby první splátka nenastala dříve neţ za měsíc. Moratorium standardně nepřesahuje 30 dní a jeho délka je jednoznačně určena datem čerpání (např. při čerpání 10. v měsíci je moratorium standardně 5 dní a splatnost první splátky nastane 15. v následujícím měsíci, tj. většinou za dní od data čerpání). Další pouţívané označení: Grace period MultiCash Office Název systému internetového bankovnictví pro účty vedené v šestičíselném formátu N Náhradní karta Prozatímní karta, kterou vydavatel nebo jeho agent (včetně asociace) poskytne oprávněnému drţiteli jako náhradu za ztracenou nebo zcizenou kartu. Neoprávněná transakce provedená platební kartou Transakce provedená bez vědomí právoplatného drţitele karty. Nepovolený debetní zůstatek Debetní zůstatek, u kterého není sjednán úvěrový (kontokorentní) rámec nebo jehoţ výše přesahuje dohodnutý úvěrový (kontokorentní) rámec O Obchodní místo banky Viz provozovna banky Obchodní místo platebních karet

8 Obchodní místo označuje buď: - fyzické prostory, kde je provedena transakce platební kartou, - v případě elektronického obchodování nebo Mail/Phone Order Merchant se jedná o stát, na který se vztahují všechny následující podmínky: - existuje trvalé sídlo obchodní společnosti, obchodníka (Permanent Establishment), jehoţ prostřednictvím se transakce provádějí - Obchodní společnost je drţitelem platné licence pro obchodní místo - Obchodní společnost udrţuje místní adresu pro korespondenci a právní jednání - Obchodní místo platí daně ve vztahu ke své prodejní činnosti. Další pouţívané označení: Prodejní místo / Point-of-sale, Místo transakce / Point-of-transaction. Odblokování Akce provedená vydavatelem, která umoţní pouţívání předtím zablokované platební karty nebo předtím zablokované aplikace na čipové kartě. Odmítnutí transakce Typ autorizační odpovědi, který pouţívá Banka k odmítnutí autorizace transakce. Zpráva vţdy obsahuje popis daného problému. Oprávněná osoba Fyzická osoba s Dispozičním oprávněním v rozsahu uvedeném Klientem v Podpisovém vzoru Osobní data Fyzické osoby, případně Oprávněné osoby, které je Banka povinna nebo oprávněna zjišťovat pro jednoznačnou identifikaci Klienta v souvislosti s poskytováním bankovních sluţeb, včetně data narození nebo rodného čísla Klienta nebo Oprávněné osoby a trvalého nebo jiného pobytu. Citlivé údaje ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů jsou pro potřeby této definice vyloučeny Osobní údaje klienta Osobní půjčka Spotřebitelský úvěr bez zajištění a bez dokládání účelu určený pro drobné Klienty. Výše úvěru je od Kč do Kč, délka splácení od 12 do 72 měsíců. Související pojmy: Spotřebitelský úvěr; IQ půjčka OTP Jednorázový autentifikační kód. P p.a. Ročně; pouţívá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.). Další pouţívaná označení: per annum Padělaná karta Karta, která byla vyrobena a personalizována bez souhlasu vydavatele nebo taková, která byla právoplatně vydána, ale později byla vizuálně upravena nebo byla pozměněna její elektronická data. Phishing Snaha vylákat osobní nebo důvěrné informace například prostřednictvím náhodně rozesílaných ů, které předstírají, ţe jejich autorem je důvěryhodná společnost. Jejich smyslem je přimět adresáta ke sdělení osobních

9 nebo důvěrných informací, které mohou být následně zneuţity. Vzniklo úpravou anglického výrazu fishing (rybaření) - vyslovuje se "fišing"; v češtině téţ jako "rhybaření". PIN - Osobní identifikační číslo Alfanumerický kód určený k autentikaci oprávněného drţitele. Vydavatel jej sděluje výhradně oprávněnému drţiteli, který má povinnost udrţovat PIN v tajnosti. PIN - Osobní identifikační číslo se pouţívá pro autorizaci transakcí (prováděných např. prostřednictvím platební karty, internetu) Další pouţívaná označení: Personal Identification Number Platební instrumenty Platební karty a šeky, které vydává Banka pro provádění bezhotovostních plateb z účtu Platební karta Karta, s jejíţ pomocí lze platit za zboţí a sluţby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně vyuţívat jiné sluţby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech). Další pouţívaná označení: Bankovní platební karta; Payment Card; Platební příkaz k inkasu Pokyn příjemce, aby Banka zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet/ lepší ve prospěch účtu příjemce. K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu Klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby Klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu). Další pouţívaná označení: Příkaz k provedení inkasa; Inkaso; Collection Order Platební příkaz k úhradě Pokyn Klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši) bezhotovostním převodem. Další pouţívaná označení: Příkaz k převodu; Payment Order Platební terminál Technické zařízení umístěné na obchodním místě, určené k autorizaci platební transakce a jejímu vypořádání. Platnost karty Údaj na platební kartě vymezující období, kdy lze kartu pouţít. Na přední straně platební karty je uveden ve tvaru MM/RR a zároveň je uloţen v elektronické podobě na magnetickém prouţku nebo čipu. Podezřelá transakce provedená platební kartou Transakce, u které existuje pochybnost, zda byla provedena oprávněným drţitelem karty, nebo o které drţitel karty prohlásil, ţe ji neuskutečnil. Podpisový certifikát pro BAWAG direct Soubor malé velikosti slouţící k podepisování platebních příkazů v BAWAG direct. Tento soubor si Klient můţe uloţit na libovolném místě v počítači, popřípadě na disketu, USB disk či jiné přenosné médium Podpisový prouţek Součást platební karty, kde je umístěn podpis drţitele karty (vlastnoruční podpis nebo podpis provedený jinou technologií, např. laserem nebo přenesený fotograficky). Porovnáním podpisu na platební kartě s podpisem na prodejním dokladu je provedena autentikace. Podpisový vzor Bankovní formulář se vzorovým podpisem Klienta a případně Oprávněných osob s uvedením rozsahu Dispozičního oprávnění ohledně konkrétního účtu

10 POS Zkratka Point of Sale, Point of Service (prodejní místo, místo prodeje, místo obsluhy). Viz Prodejní místo / Point of Sale resp. Místo transakce / Point of Transaction. Povolený debetní zůstatek Debetní zůstatek, jehoţ výše je niţší nebo rovna sjednanému úvěrovému (kontokorentnímu) rámci Pracovní den Jakýkoli den, mimo soboty, neděle a státem uznaných svátků, kdy jsou banky v České republice a případně téţ v jakémkoli místě v zahraničí rozhodném pro provedení příslušné bankovní operace, včetně kotování úrokových sazeb, otevřeny pro normální provoz. Další pouţívané označení: Bankovní pracovní den Prodejní doklad Doklad o bezhotovostní platbě provedené platební kartou autentikované podpisem drţitele karty nebo jeho PINem. Provozovna Banky Veřejné prostory pracoviště Banky, které spravuje účet Klienta Průkaz totoţnosti Platný úřední doklad vydaný státním orgánem, z něhoţ lze ověřit podobu osoby, která má být identifikována, její jméno a příjmení, případně všechna jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, státní občanství a případně další identifikační údaje. Předautorizace Ţádost o autorizaci odhadnuté částky pouţívaná acquirerem k zaručení finančních prostředků pro transakci, která má být dokončena později. Předautorizaci obvykle pouţívají hotely, půjčovny automobilů a samoobsluţné čerpací stanice, aby si rezervovaly finanční prostředky na konečnou částku transakce. Přihlašovací jméno do BAWAG direct Obsahuje 8 číslic, skládá se z prvních šesti čísel čísla účtu + pořadové číslo (první uţivatel 01 atd.), Přihlašovací jméno je pevně dané od banky a Klient nemá moţnost jej měnit Přímé bankovnictví Způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.) a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepáţce. Další pouţívaná označení: Elektronické bankovnictví; Direct Banking; Electronic Banking R Referenční kontokorentní sazba Je úroková sazba pro Povolené debetní zůstatky běţných účtů ve stejné měně vyhlašovaná Bankou a zveřejňovaná v Oznámení., tato sazba se můţe průběţně měnit v závislosti na pohybu základní úrokových měr na peněţním trhu. Registrační autorita Samostatná aplikace, která slouţí k vytvoření Podpisového certifikátu klienta pro BAWAG direct Reklamační řád Pravidla vyhlašovaná Bankou pro postup při vyřizování reklamací Klientů

11 Revolving Opakování (obnova) produktu (např. úvěr, termínovaný vklad) za sjednaných podmínek. RPSN Představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dluţník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dluţné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem. Další pouţívaná označení: Roční procentní sazba nákladů; Annual Percentage Rate of Charge S Sankční úrok Úrok podle úrokové sazby pro Nepovolené debetní zůstatky na účtu vyhlašované Bankou zvlášť pro kaţdou měnu, ve které jsou vedeny běţné účty a zveřejňované v Oznámení. Sankční úrok je úrokem z prodlení ve smyslu ustanovení platných právních předpisů Sazebník Sazebník Bankovních poplatků vyhlašovaný Bankou a zveřejňovaný v Provozovnách Banky a na Internetové stránce Banky Skimming Postup, při kterém jsou originální údaje z magnetického prouţku karty elektronicky zkopírovány na jinou kartu bez vědomí právoplatného drţitele karty. Směnka cizí / Směnka vlastní Cenný papír, který je označen jako směnka a obsahuje určité zákonem vyţadované (povinné) náleţitosti, zejména bezpodmínečný příkaz výstavce akceptantovi (u směnky cizí) nebo bezpodmínečný závazek výstavce (u směnky vlastní) zaplatit osobě, v jejíţ prospěch je směnka vystavena nebo rubopisována, v určenou dobu a na určeném místě konkrétní peněţní částku. Další pouţívaná označení: Bill of Exchange / Promissory Note Smlouva s drţitelem karty Smlouva mezi drţitelem karty a vydavatelem, kterou se řídí podmínky vydání a pouţívání platební karty. Speciální podmínky Zvláštní obchodní podmínky, které můţe Banka vydávat jako doplněk k VOP pro jednotlivé druhy bankovních sluţeb Splátkový kalendář Časový plán postupného splácení úvěru či jiného peněţitého dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek. Další pouţívaná označení: Amortizační plán; Amortization schedule; Repayment schedule Splátkový účet Účet určený výhradně pro splácení úvěrů (např. Osobní půjčky). Splatnost Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně. Další pouţívaná označení: Maturita; Maturity; Due Date;

12 Stop list Soubor dat v papírové nebo elektronické formě obsahující čísla blokovaných karet, které nesmějí být akceptovány k provedení transakce. Vyuţití stop listu při autorizaci zabraňuje zneuţití zablokované karty. Svolení k inkasu Souhlas Klienta (plátce), kterým Klient zmocňuje svoji banku k tomu, aby k tíţi jeho účtu uskutečnila inkasa, k nimţ dá příkaz osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená. Další pouţívaná označení: Zmocnění k inkasu; Direct Debit; SWIFT Celosvětový systém umoţňující chráněný přenos dat týkajících se finančních transakcí v různých produktových oblastech. Další pouţívaná označení: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Šek Platební prostředek, který opravňuje osobu na šeku uvedenou k výplatě částky uvedené na šeku, a to z účtu osoby, která šek vystavila. Další pouţívaná označení: Cheque T Termínovaný účet Účet, který slouţí k ukládání peněz Klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu. Většinou půjde o uloţení určité částky na určitou dobu za pevně dohodnutou sazbu. Související pojmy: Spořící účet; Depozitní účet; Depozitum; Deposit Account; Depozitní směnka; Úsporný účet Transakce na podkladě písemného/telefonického příkazu Transakce iniciovaná drţitelem karty prostřednictvím buď korespondence s obchodníkem nebo instrukcí daných obchodníkovi telefonem, přičemţ ani karta ani drţitel karty není na prodejním místě přítomen. Další pouţívané označení: MO/TO Trvalý platební příkaz k úhradě / inkasu Příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu Klienta na jiný účet/nebo k inkasu. Další pouţívaná označení: Standing Payment Order U Universální ţádost o odblokování přístupu do aplikace BAWAG direct Ţádost slouţící k poţadavku Klienta na odblokování přístupu do aplikace BAWAG direct či Registrační autority Úroková sazba Cena půjčených či uloţených peněz v určité měně obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) je určena podle doby, na kterou jsou peníze půjčeny či uloţeny, a v případě uloţených peněz obvykle téţ podle výše vkladu. Další pouţívaná označení: Interest Rate Uţivatel

13 Osoba s přístupem na účet prostřednictvím internetového bankovnictví, můţe mít stanovena různá uţivatelská oprávnění, uţivatel můţe být pověřen majitelem účtu k přístupu na účet Uţivatelské oprávnění Soubor přístupových práv daného uţivatele internetového bankovnictví V Vázaný účet Účet zřízený bankou na základě smlouvy mezi bankou a stranami konkrétního obchodu za účelem úschovy peněţních prostředků určených pro vypořádání určených platebních závazků vyplývajících z takového obchodu, přičemţ uvolnění takových prostředků a jejich výplata z vázaného účtu bankou některé ze stran je podmíněna splněním podmínek dohodnutých s bankou. Další pouţívaná označení: Escrow Account Virtuální karta Platební karta, existující pouze ve formě čísla karty, určená pro pouţití na internetu. Nemá fyzickou (plastovou) podobu, a proto nemůţe být pouţita v prostředí "z očí do očí" (kde je pro realizaci transakce vyţadována fyzická přítomnost karty). VISA Visa International Service Association VisaNet Celosvětová komunikační síť kartové asociace VISA a sluţby, které pro členy asociace zajišťují on-line finanční zpracování, autorizaci, clearing a zúčtování. Vklad Peněţní prostředky vloţené na účet, ať uţ v hotovosti, či bezhotovostně. Další pouţívaná označení: Deposit Vrácení hotovosti Transakce, při které je celková částka realizované transakce vyšší neţ skutečná částka koupeného zboţí nebo sluţeb, coţ obchodníkovi umoţňuje vyplatit drţiteli karty zůstatek v hotovosti v místě prodeje. Pouţívá se téţ anglický výraz: Cash back. Výběr hotovosti Získání hotovosti výběrem na pokladně banky nebo z bankomatu prostřednictvím platební karty Vydavatel karty Banka, úvěrová nebo jiná finanční instituce, která vydává platební karty a která má smluvní vztah s drţitelem karty. Výpis z účtu Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu Klienta. Banka jej vystavuje a Klientovi předává (osobně, zasílá poštou či jiným dohodnutým způsobem) v pravidelných intervalech dle volby Klienta (s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi). Další pouţívaná označení: Statement of Account; Account Statement; Výplata hotovosti Získání hotovosti u přepáţky banky nebo směnárny na základě předloţení platební karty.

14 Z Zablokování karty Akce, která znemoţní další pouţívání platební karty. Zablokovanou kartu jiţ nelze pouţívat k realizaci autorizovaných transakcí. Znehodnocení karty Způsob narušení celistvosti platební karty zabraňující jejímu dalšímu pouţití. Provádí se v souladu s pokyny vydavatele karty. Pokud vydavatel znehodnocení nespecifikuje, kartu je třeba znehodnotit podélným rozstřiţením v místě čísla karty a proděravěním magnetického prouţku nebo čipu. Zpětná úhrada Transakce, kterou na základě reklamace drţitele vydavatel odúčtoval zpracovatelské bance. Zpětné zúčtování Definovaný postup reklamace transakce, kterým můţe vydavatel poţadovat od zpracovatelské banky vrácení celé částky transakce nebo její části. Tento postup se pouţívá v případě, kdy je nějaká dříve předloţená transakce napadena drţitelem karty z důvodu opravňujícího k vrácení účtované částky (existuje kód důvodu pro chargebacku). Výraz Chargeback se pouţívá také pro zprávu, kterou poslal vydavatel acquirerovi k iniciování procesu zpětného zúčtování. Další pouţívané označení: Chargeback Ztracená nebo zcizená platební karta Ztracená nebo zcizená platební karta je originální platební karta, která se dostane mimo fyzickou kontrolu oprávněného drţitele. Zůstatek na účtu Částka, která je v určitém okamţiku evidována jako stav na účtu Klienta. Můţe jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je Klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak Klient bance v daném okamţiku dluţí. Další pouţívaná označení: Saldo; Balance; Account Balance

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky A. IQ konto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu v CZK Produktový balíček IQ konto ZDARMA obsahuje: Běžný účet v rámci balíčku LBBW

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2704.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky A. IQ konto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu v CZK Minimální zůstatek 500,- Produktový balíček IQ konto ZDARMA obsahuje: Běžný

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky v CZK A. IQkonto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu zdarma Vedení účtu zdarma Zrušení účtu zdarma Minimální zůstatek 500,- Produktový balíček IQkonto ZDARMA

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto... 2 2. Povolené přečerpání mrezerva... 2 3. Spořicí účet emax... 2

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Až budu mít po škole ANO NE. mají kam chodit love (a ať moc nesežerou bankovní poplatky)... chci si usmlouvat výhodný lízink na auto ANO NE

Až budu mít po škole ANO NE. mají kam chodit love (a ať moc nesežerou bankovní poplatky)... chci si usmlouvat výhodný lízink na auto ANO NE Finanční slovníček Až budu mít po škole chci neplatit vysoký daně (páč vím, že daně se bohužel platit musí, ne nadarmo se říká, že jistý jsou jen daně a smrt)... ANO NE chci znát rozdíl mezi čistou a hrubou

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více