ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013"

Transkript

1 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo Obec Velatice c.35 Velatice Kontaktní údaje telefon fax e-rnail WVVW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plněni rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, OSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h14m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/7

2 I. PLNĚNí ROZPOČTU PŘíJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po zménách Skutečnost Daňové příjmy , , ,76 Nedaňové příjmy , , ,68 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery , , ,80 Příjmy , , ,24 Detailnl výpis položek dle druhového tťtděnt rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpocet po zménách Skutečnost 1111 Daň z přli.řyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výdělčinnosti 85000, , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál, výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,22 122a3 ZvLdaně a pop]. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů , , , Poplatek ze psů 18000, , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000, , Zrušené místní poplatky 146, Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , , Odvod z výherních hracích přístrojů 2000, , Ostatní odvody z vybraných čínnosti a služeb 10000, , , Správní poplatky 5000, , , Správní poplatky 5000, , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitosti , , , Daně z majetku , , ,52 15 Majetkové daně , , ,52 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků 1 001, Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich části , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) 20000, , , Výnosy z finančního majetku 20000, , ,50 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r , , , Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch L , , ,00 22 Přijaté sankčnl platby a vratky transferů , , , Přijaté neinvestiční dary 19700, , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 20000, , , Ostatní nedaňové příjmy 20000, , ,78 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 20000, , ,78 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , h14m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/7

3 Detai/nl výpis položek dle druhového tfldénl rozpočtové skladby Schvá/ený rozpočet Rozpočet po zménách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ostkap.příjmů, ,00 3 Kapítálové příjmy (souč.za třídu 3) ,00. Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , ,44, 4111 Neinv.přii.transř.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot. vztahu 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , , , , , , , , ,00 41 Neínvestiční přijaté transfery , , ,80 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,80 Příjmy (třídy ) , , , h14m39s Zpracováno systémem UCR GORDIOO spol. s r. o. strana 3/7

4 Licence: 016N XCRGBZUC / ZU2 ( / ) II. PLNĚNí ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po zmilnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,04 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje , , ,04 Oetailnl výpis položek dle odvětvového titděn! rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po zmilnách Skutečnost 2212 Silnice , , , Provoz veřejné silniční dopravy 35000, , , Pitná voda , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Předškolní zařízení , , , Základní školy , , , Divadelní činnost 5000, , Činnosti knihovnické 45000, , , Ostatní záležitosti kultury 40000, , , Rozhlas a televize 5000, , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 25000, , , Zájmová činnost v kultuře , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Ostatní tělovýchovná činnost 10000, , , Využití volného času dětí a mládeže 10000, , , Nebytové hospodářství , , , Veřejné osvětlení , , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 50000, , Územní rozvoj , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25000, , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Sběr a svoz ost.odpadů Uiných než nebez.a komun.) 90000, , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ochrana obyvatelstva 5000, , Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř 19700, , Požární ochrana - dobrovolná část 80000, , , Zastupitelstva obcí , , , Volby do Parlamentu ČR 28000, , Volba prezidenta republiky 22400, , Činnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5000, , , Pojištění funkčně nespecifikované 25000, , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace , , , Finanční vypořádáni minulých let 7000, , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,04 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , h14m39s Zpracováno systémem UCR GORDIOO spol. s r. o. strana 4/7

5 III. FINANCOVÁNí or a cizích zdrolú Název polotky Schválený rozpočet Rozpočet po změnéon Skutetnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) ,00 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) ,00- FINANCOVÁNI (součet za třídu 8) ,20- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNíCH ÚČTECH Název bankovnlho účtu Počátečnl stav k Obrat Konečný stav k Zmi'lna stavu bankovnlch účtú Základní běžný účet ÚSC , , , Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty , , , ,20- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé , , ,00- V. PENĚŽNí FONDY - INFORMATIVNĚ Text Počáteční zůstatek Příjmy Výdaje Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 Schválený rozpočet Rozpočet po změnécn Skutečnost VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počátečnl stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 96652, , , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,00 Drobnv dlouhodobý hmotn' majetek , , ,12 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,72 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , Nedokončen' dlouhodob' hmotnv maietek , , ,05 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobé ůičk , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 96652, , , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věc! Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , , , , , , ,12- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k odběratelům 1484, , , ,00-350, h14m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/7

6 Ucence: D16N XCRGBZUC / ZU2 ( / ) VII. VYÚČTOVÁNí FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ OBcí OSO A VNITŘNí PŘEVODY Pololka Text Schvá/ený rozpočet Rozpočet po zménách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 27700, , Neinvestiční transfery obcfm , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní , , ,00 úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 7000, , ,00 obcemi 6349 Ostatnl investiční transfery veřejným rozpočtům územní , , ,00 úrovně VIII. VYÚČTOVÁNí FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNíMU FONDU UZ Polofka text Rozpočet upr. (Pf/jmy) Rozpočet upr. Skutečnost (Pf/jmy) Skutečnost (Výdaje) (Výdaje) Neinvestiční přijaté transfery od krajů 27700,00 x 27610,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 7000,00 x 6658, Služby školeni a vzděláváni x 700,00 x 610, Opravy a udržování x 20000,00 x 20342, , , , , Neinvestičnl pnjaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22400,00 x 22314,80 x Ostatnl osobnl výdaje x 13300,00 x 13254, Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 000,00 x 1 026, Nákup materiálu j.n. x 6100,00 x 6066, Cestovné (tuzemské izahraničnl) x 400,00 x 384, Pohoštěnl x 1600,00 x 1 584, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 1 000,00 x 1 000, rezldentské volb Neinvestičnl přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26000,00 x 26000,00 x Ostatnl osobnl výdaje x 15000,00 x 14702, Nákup materiálu j.n. x 8700,00 x 3767, Služby pošt x 100,00 x 55, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00 x 187, Pohoštěnl x 1 200,00 x 1 056, Ucel. dol na dale li volbach do Parlamentu CR , , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 6000,00 x 5205, , ,00 0, ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí viz. pflloha Č. 1 X. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM viz. pflloha Č. 2 XI. OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE Závěrečný účet Příloha č.t - Zpráva o výsledku hospodaření Příloha č.2 - Finanční hospodaření zřízené PO Přrloha č.3 - Přehled poskytnutých příspěvků Příloha č.4 - Doplňující komentář 8 stran 5 stran 1 strana 1 strana 1 strana h14m39s Zpracováno systémem UCR GORDIOO spol. s r. o. strana 6/7

7 Razítko účetní jednotky Obec Velatlce hlt=ltice 35..JI UL.,d Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Statutární Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Anna Severová / 171I / - starosta obce S kompletním obsahem závěrečného účtu obce je možné seznámit se v kanceláři referentky OÚ Velatice č, v úředních hodinách. 35 Vyvěšeno na úřední desce a současně na elektronické úřední desce obce Velatice. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: h14m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/7

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více