Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE. Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu. Znak cechu malířů štítů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE. Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu. Znak cechu malířů štítů"

Transkript

1 1 Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu Znak cechu malířů štítů O TVORBĚ OBECNÍCH ZNAKŮ Z poznání historického vývoje městských a obecních znaků lze ze skladby užitých znakových figur a dalších souvislostí odvodit pohnutky, stanovit příčiny a inspirace jejich volby. Můžeme je rozdělit do několika skupin. Vyjmenujeme jen některé. Mnoho obecních znaků je odvozeno od znaků vrchností. Ať od znaku krále u měst královských, či od znaku šlechtického majitele, biskupa nebo církevní instituce u měst poddanských. Při jejich tvorbě bylo snahou navrhovatelů odlišit nějakým způsobem znak obce od znaku vlastníka. Stávalo se tak různými způsoby, jakými bylo přijetí pouhé části znaku, umenšení znakových figur, změna tinktur znakového pole či znamení, nebo doplnění další figurou nebo znamením atp. Jinou skupinu tvoří znaky odvozené od přírodních podmínek. Například použitím figury kopce je charakterizováno prostředí, ve kterém obec leží. Vlnité břevno má obvykle souvislost s existencí vodního toku. Stejným způsobem vypovídá vyobrazení skály. Stromy mohou symbolizovat okolní lesy. Některá znamení ukazovala na převažující zaměstnání obyvatel. Proto se objevují ve znacích motivy zemědělské, vinařské, chmelařské, rybářské, hornické atd. Ve znacích se připomínaly i různé události. Jednu z nejcennějších skupin jsou znaky ukazující užitými symboly na jméno obce. Tak jak je

2 například jabloň ve znaku Jablonce nad Nisou, rak ve znaku Rakovníka, sova ve znaku Sovínek, či měsíc - luna ve znaku Loun. Takovým znaků se říká znaky mluvící. Současné tendence ve tvorbě obecních znaků se přidržují již osvědčených metod a postupů. Přesto jsou některé figury pro obce bez statutu města nepoužitelné. Například hradby, jejichž fyzická existence byla vysoce ceněnou výsadou a pýchou každého města a zároveň jejich nejpřípadnějším symbolem. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky preferuje u obcí znaky jednodušší, které více odpovídají původním praktickým funkcím znaků a také významu uživatele. Podoba navrženého znaku musí bezpodmínečně být v souladu s pravidly, zásadami a uzancemi heraldiky. Nemá kolidovat se znaky již v České republice užívanými. Má být jednoznačným a nezaměnitelným symbolem konkrétní obce. 2 Z HISTORIE OBCE Následující řádky nemají ambici být vyčerpávajícím pojednáním o historii obce. Budou zmíněny především ty skutečnosti, které mohou být pro výběr heraldických figur do znaku obce inspirující. Současné Rosice byly původně dvě samostatné vsi Rosice a Seslávky. Z pohledu historických pramenů jsou Seslávky starší než Rosice. Seslávky se připomínají v listině, kterou vydal olomoucký biskup Jindřich II., zvaný Zdík (biskupem ). Je zde zmíněna koupě dvorce v Kroměříži, který získal olomoucký biskup Jan II. zv. Břichatý (+ 1126) od údělného knížete Oty Černého Olomouckého (+ 1126). Zde je také zmínka o dvorci v Jezbořicích u Chrudimi, prodaný rovněž olomouckými údělníky jejich biskupovi. K jezbořickému dvoru krom dalších vsí patřily i Seslávky (Sezlauci). Dvorec v Jezbořicích sloužil olomouckému biskupovi jako stanice na cestě do Prahy a proto nepřekvapuje jeho vzdálenost od biskupských statků na severní Moravě. Listina není datována a její vznik se odhaduje do období po roce V uvedeném roce byla přenesena biskupská katedra z olomouckého kostela sv. Petra do právě budovaného chrámu sv. Václava. Jindřich Zdík nový chrám vysvětil za účasti českého knížete Soběslava a jeho manželky Adléty Uherské. K vydání uvedené listiny došlo někdy po té. Seslávky se v minulosti dělili na Horní a Dolní. Stávala zde vodní tvrz (tvrziště naproti pozdějšímu zámku) a zřejmě na ní seděli v roce 1374 bratři Dětleb a Ješek řečený Nepasek ze Seslávek, kteří se připomínají jako vlastnící dvou poplužních dvorů v Seslávkách a některých polí v Rosicích. V roce 1382 se připomínají bratři Pešík, Velik a Ješek ze Seslavic (ze Seslávek). Rosice se poprvé připomínají v roce 1318 v souvislostech nikoliv povznášejících. Tehdy bylo pohnáno k zemskému soudu sedm držitelů statku v Rosicích Lucek, Těšislav, Ondřej, Pechan, Bonec, Dymitr a Jan z Rosic. Ti se zodpovídali za loupeže. Zřejmě z téhož rodu pocházeli i další držitelé Rosic a to bratři Ješek a Hereš, po jejichž smrti před rokem 1390 spadl statek na krále.

3 Panovník zřejmě získanou odúmrť postoupil do držení dalším šlechticům snad příbuzným zemřelých, protože v roce 1403 se připomínají Mikuláš Dik a Ondřej z Rosic, jako příjemci léna ve vsi Vratišovice. Na jižním okraji Rosic vznikla v průběhu 14. století tvrz. Je považována za mladší než vodní tvrz v Seslávkách. Obě pak existovaly současně. V roce 1415 signovali stížný list českých a moravských šlechticů kostnickému koncilu proti zatčení a souzení Mistra Jana Husa Jan z Rosic a Jan ze Seslavec. Každý z nich zřejmě byl vlastníkem jedné tvrze (jde evidentně o dvě různé osoby). Rosice a Seslávky byly ve 14. století rozděleny na několik dílů. Těsné sousedství obou vsí opravňuje k domněnce, že mnozí z podílníků v Rosicích byli zároveň vlastníky dvorů a polí v Seslávkách. Tak například Mikuláš Čelák z Rosic, který v roce 1451 zastavil Rosice, Seslávky a Uherčice Janovi z Mrdic a na Chrasti. Na konci 15. století se držitelem statků Rosice a Seslávky stal Vaněk Talacko z Ještětic. Rozsah statků vyplývá ze zápisu do obnovených desek zemských z roku Vklad tehdy učinil Václav Talacko z Ještětic (+ 1558, pohřben v kostele sv. Václava v Rosicích) na výzvu úřadu zemských desek po té, co v roce 1541 při požáru Pražského hradu jich většina shořela. Zápis zmiňuje Rosice tvrz, dvůr poplužní a ves s příslušenstvím, Seslavce dvůr poplužný a ves celou, a vsi Nabočany a Libanice. Za Talacků byla v Rosicích někdy po roce 1483 byla postavena nová tvrz připomenutá poprvé v roce 1546 (viz zápis v deskách zemských). Vodní tvrz seslávecká a stará rosická tvrz přestaly být obývány a zanikly. Rodu Talacků zůstaly Rosice až do roku 1611, kdy je Jindřich Talacko z Ještětic prodal Lvu Burianovi Berkovi z Dubé na Rychmburce (+ 1625). Kupní smlouva z vyjmenovává rozsah prodaného majetku tvrz Rosice se dvorem poplužním a ves, dvůr poplužní Čelákov a ves, Seslavky horní a dolní, Kvasiny, Dřeveš, Vyhnanov, Střítež, Bystřice a ves novou Pušice. Za Berků byl statek rozšířen o Čankovice (koupených již v roce 1587), Žestoky a Synčany. Na místě talackovské tvrze byl v letech postaven zámek. Za stavebníka je považován Bohuslav Ferdinand Berka (+ 1654). V roce 1669 převzal panství Rosice František Antonín Berka (+ 1706), který zámecký areál doplnil o některé další stavby jízdárna (1678), casino a zahrada S výjimkou krátké doby pro roce 1644, kdy vlastníkem Rosic byl Bedřich Rudolf hrabě z Fürstenberga, patřil statek Berkům. A to až do jejich vymření. Do držení Rosic se v roce 1714 dostal Václav Vojtěch hrabě z Vrbna a Bruntálu. Ten však v roce 1718 prodal nabytý statek svému bratranci Václavu Norbetovi Oktavianovi hraběti Kinskému (* 1642, ). Kinský získal: Rosice zámek s pivovarem a vesnicí, vsi celé Bližňovice, Skalici, Blansko, Synčany, Seslavce, Novou Ves, Radim, Žestoky, Kvasín, Dřeveš, Vrbětice, Střítež, Vyhnanov, Tisovec, Včelákov, Bystřici, v Bělé čest sedláků a chalupníka, v Ejvanovicích tři chalupníky, v Zásadách dva sedláky, v Čankovicích čtyři sedláky, devět chalupníků a čtyři obyvatele, rytířské sídlo a ves Úhřetice a ves Dvakačovice. Rodu Kinských náležely Rosice až do konce patrimoniální správy v roce 1850 a to jako fideikomisní panství (majorát, rodinné svěřenství), založené Štěpánem Vilémem knížetem Kinským z Vchynic a Tetova (syn Václava Norberta Oktaviána, povýšen do knížecího stavu v roce 1746; * 1679, ). K fideikomisnímu panství Rosice byl připojen také allodní statek Vejvanovice. Po skončení vrchnostenské správy, kterou nahradila správa státní, zřízením okresních úřadů, byli Kinští držiteli velkostatku. Zámek byl v jejich vlastnictví do roku 1924, kdy jej převzal rosický cukrovar. Zřízení rodinného svěřenství (majorátu, fideikomisu) mělo ten smysl, že jeho zřizovatel měl v úmyslu pojistit pro další generace potomků nezcizitelnost statku, zamezit jeho rozdrobování a zánik. Tím bylo zajištěno společenské postavení potomků. Panství tohoto typu bylo děděno 3

4 prvorozencem mužského pohlaví, který byl pověřen správou statku a povinností vyplácet svým mladším sourozencům apanáž. Protože zřízení takového panství vylučovalo tzv. odúmrť, t. j. omezovalo jedno z práv panovníka, mohlo být fideikomisní panství zřízeno pouze s jeho svolením. Tato kategorie vlastnictví byla považována za vlastnictví vyššího typu a byla velice ceněna. Rosický kostel sv. Václava se připomíná již ve 14. století jako kostel farní. Fara zanikla po roce 1664 a ves byla přifařena k Chrasti. K této změně v církevní organizaci regionu se váže vyprávění a lidová pověst o zvonu ze zvonice při kostele sv. Václava v Rosicích. Tento zvon obecně nazývaný Doubrava pocházel z roku 1591 a byl ulit v Hradci Králové zvonařem Eliášem. Za třicetileté války byl snesen ze zvonice a zakopán v okolí vsi. Svědci pomřeli a o místě ukrytí zvonu nikdo nevěděl. Později byl náhodně objeven pasákem vepřů, když jedno z prasat jej vyrylo. Zvon byl vykopán a přenesen na své původní místo. protože byl nalezen v místě zvaném Na Doubravách dostal zvon jméno Doubrava. Ten zvon po zrušení fary byl údajně převezen do Chrastu a za něj z Chrastu dán rosickým jiný. Zvony prý údajně nebyly spokojeny na svých nových místech a tak se sami vydaly nazpět na svá původní místa. Na lávce přes Žejbro nedaleko mlýna se prý srazily až zvon Doubrava byl poškozen natolik, že jeho zvuk byl křaplavý. Teprve za královéhradeckého biskupa Josefa Jana Haise (biskupem ) byl zvon opraven. Za první světové války byl zvon v roce 1917 rekvírován a rozbit. Pravděpodobně po roce 1850, kdy byla zrušena vrchnostenská správa a v obcích zavedena samospráva, vznikla obec Seslávky s obecním úřadem. Pro potřeby úředních výkonů obecního úřadu byla zřízena obecní pečeť. Typář se zachoval v chrasteckém muzeu. V pečetním poli jsou neuměle vyryty figury koně a orlice nad ním. V opise mezi dvěma lištami kulaté pečeti je: * PCTET * OBCE * SESLAWSKI. Zda stejným způsobem byl doprovázen vznik samosprávy i v Rosicích není zřejmé. O důvodech volby figur do pečetního pole seslavecké pečeti se lze jen dohadovat. Je zcela jasné, že nejde o znamení ze znaku vrchnosti. Kůň byl ostatně velice rozšířeným pomocníkem jak na venkově, tak ve městech. Pro sedláky bylo držení koní k potahu, k polním pracím a další činnosti nezbytností. Byl velice ceněnou součástí každého hospodářství a doslova pýchou sedláka (má-li kůň nějaký vztah k Rosicím je otázkou a dohadem německy kůň je das Ross; bylo by možné říci, že jde o mluvící znamení, kdyby nešlo o oblast jazykově ryze českou). Orlice je možná užita jako symbol spojený se zasvěcením rosického kostela sv. Václavovi, jehož atributem byla černá plamenná přemyslovská, tzv. svatováclavská, orlice. V současné době tvoři obec Rosice čtyři části: Rosice, Synčany, Brčekoly a Bor. 4 O JMÉNU V průběhu historie bylo možné zaznamenat následující podoby názvu obce Rosice: de Rossicz (1318), in Rossiczich (1374), z Rosic (1456), ves Rosycze, ve vsi Rosyczych (1546), Wladyczky Rosycze, tvrz Rosycze (1646). Jazykovědci činí k významu názvu obce následující výklad: Místní jméno Rosice vzniklo příponou -ice z osobního jména Ros, které je domáckou podobou k Rostislav, Rostimír a znamená ves lidí Rosových. Přívlastek Vladycké dostaly tyto Rosice

5 5 v 17. století pro rozlišení od Rosic u Pardubic podle toho, že bývaly sídlem mnohých vladyků. Podobný výklad je učiněn i místního jména Seslávky. Seslávky jsou zdrobnělým tvarem od jména Seslavice a to na základě asociace Bohuslavice Bohuslávky, Biskupice - Biskoupky. Má se tedy za to, že dvojice vsí Horní a Dolní Seslávky byly původně dvojicí se jmény Seslavice a Seslávky. Ostatně jsou doloženy tři podoby místního jména Seslavce, Seslavice a Seslávky. Jméno vzniklo z osobního jména Seslav. Ke jménu Doubrava lze poznamenat, že původní význam pojmu doubrava vychází ze staročeského označení pro les obecně. Dle etymologů je zcela mylné odvození doubrava od dubový les. Erb Kinských (kresba Jiří Louda) O ERBECH VLADYKŮ Z ROSIC A KINSKÝCH Ti co se psávali z Rosic užívali v erbu kohoutí hlavu. Tak například Zdeněk z Rosic, v roce Je zajímavé, že stejného erbu užívali i držitelé Seslávek v roce 1423 Beneš Brázda z Srbec a z Seslavec. Barevnost erbů neznáme. Rod Kinkých se původně psával Vchynský ze Vchynic a pocházel s vesničky Vchynice na Litoměřicku nedaleko Lovosic. Jejich původním erbem byly hroty ve štítě a to buď stříbrné v červeném, či naopak. Figura hrotů se později transformovala do podoby obloukovitě prohnutých a do špičky se zužujících klínů vycházejících z levého boku štítu. Erb Kinských je zcela jednoduchý v červeném štítě z levého boku tři stříbrné vlčí zuby. Vlčí zuby je korektní a všeobecně používaný termín. V některých místech bývalých východočeských panství Kinských jsem se běžně setkával s pojmem kančí zuby, či dokonce kančí kly, který je v obou případech nepřesný, ve druhém navíc terminologicky nepřijatelný (kly má slon).

6 6 NÁVRHY ZNAKU Znak č. 1 Ve stříbrno-červeně šikmo děleném štítě nahoře černá utržená kohoutí hlava s červenou zbrojí, dole tři stříbrné vlčí zuby. Znak rozděluje dělení na dvě části, kterými je poukázáno na skutečnost, že Rosice jsou historicky vlastně dvě vsi Rosice a Seslávky. Kohoutí hlava je erbem vladyků z Rosic. Barevnost kohoutí hlavy byla volena jako inspirace atributem sv. Václava, kterému je zasvěcen rosický kostel. Červená část znaku se stříbrnými vlčími zuby je erbem Kinských, kteří byli vlastníky obce s velice dlouhou tradicí a z panství Rosice zřídili majorát. Znak č. 2 V červeném štítě se stříbrnou levou horní čtvrtí, ve které černá utržená kohoutí hlava s červenou zbrojí, vykračující stříbrný kůň se zlatou hřívou, ocasem a kopyty. Kůň je inspirován sesláveckou historickou pečetí. Barevnost koně a štítu vychází z červeno-stříbrné barevné kombinace rodového erbu Kinských, výrazného vlastníka obce v minulosti. Čtvrť v horním levém rohu s kohoutí hlavou má oporu v erbovní figuře vladyků z Rosic. Barevnost vychází z patrocinia rosického kostela. Znak č. 3 Štít zeleno-stříbrně polcený. Vpravo zlatý zvon pod knížecí čepicí. Vlevo červený kůň ve skoku se zlatou hřívou, ocasem a kopyty. Pravá polovina štítu se vztahuje k vyprávění o rosickém zvonu Doubravě. Se jménem zvonu souvisí i zelená barva, která je zároveň barvou venkova, přírody, zemědělství a v minulosti byla všeobecně akceptována také jako barva rolnického stavu. Knížecí čepice nad zvonem se vztahuje k umístění zvonu u kostela sv. Václava, jehož atributem krom jiného může být i knížecí čepice, v které je obvykle zobrazován a dle této čepice také rozeznáván. Kůň vlevo je inspirován sesláveckou obecní pečetí, stejně jako faktem, že kůň je velice příhodným symbolem pro ves, díky historické zkušenosti potřebnosti koně pro život obecně. Barevnost koně a pole, ve kterém je vychází z barevnosti erbu Kinských, jako vlastníků s dlouhou tradicí a podstatným významem pro historii obce. Znak č. 4 Štít červeno-zeleně dělený. Nahoře dvě stříbrné věže vedle sebe, každá s černým oknem a vraty. Dole zlatý zvon. Horní polovina má vztah ku skutečnosti, že v minulosti Rosice byly vlastně tvořeny dvěma vesnicemi Rosice a Seslávky každá s tvrzí, kterou symbolizuje věž. Barevnost se opírá o erb Kinských. Dolní polovina je inspirována vyprávěním o osudech zvonu Doubrava z rosického kostela sv. Václava. Znak č. 5 V zeleném štítě čtyři klasy vedle sebe nad zvonem, vše zlaté. Zvon má oporu v tradovaných příbězích zvonu Doubrava z kostela sv. Václava v Rosicích. Zelená barva jako barva přírody, venkova a zemědělství koresponduje se čtyřmi klasy, které označují čtyři části obce Bor, Brčekoly, Rosice a Synčany.

7 7 NÁVRHY PRAPORU Prapory měst a obcí se podle nepsaného pravidla odvozují od znaku. Barva štítu a hlavní figury je obvykle kombinována na list praporu v podélných pruzích stejné šířky. Problémem návrhu nového praporu je nesnadnost nacházení nepoužitých variant, protože kombinace dvou, tří i čtyř podélných pruhů v barvách modré, červené, bílé, žluté a zelené jsou v podstatě vyčerpány. Úskalím návrhů obecních praporů je také skutečnost, že dosud není k dispozici všeobecně přístupné kompendium praporů existujících. Stejně tak jako znak, měl by i prapor mít takovou podobu, aby jeho zaměnitelnost s jiným byla vyloučena. Ke každému z předkládaných návrhů obecního znaku je přiložen návrh praporu. Jejich podoba vychází z podoby a barevnosti znaku a znakových figur. Snahou bylo přenést i na prapor informace obsažené ve znaku a zachovat do určité míry jeho schopnost ikonografické výpovědi. Vexilologická terminologie popisující prapory je odlišná od heraldické a proto existují rozdíly v pojmenování a popisování téže figury, či téhož jevu. Velikost praporu je dána poměrem šířky listu k jeho délce 2 : 3. Prapor č. 1/1 V bílo-červeně šikmo děleném listu praporu černé trojúhelníkové pole s vrcholy na středu listu a uprostřed jeho žerďového, horního okraje. Bílo-červené šikmé dělení vychází ze shodného dělení štítu. Černý trojúhelník má oporu v černé hlavě kohouta. Prapor č. 1/2 Bílo-červeně šikmo dělený list. V horní poli černá utržená hlava kohouta s červenou zbrojí, dole bílé trojúhelníkové pole s vrcholy na středu listu a uprostřed jeho vlajícího, dolního okraje. Prapor téměř opakuje podobu znaku s tím, že vlčí zuby jsou transformovány do bílého trojúhelníku. Prapor č. 2/1 List tvoří bílé karé na stejně velkým červeným polem a dva vodorovné pruhy, červený a bílý. V karé černá utržená hlava kohouta s červenou zbrojí. Karé se inspiruje stříbrnou čtvrtí znaku. Červené pruhy mají oporu v červeném štítě a bílý ve figuře koně. Figura v karé má tu vlastnost, že prapor v této části listu nejméně vlaje a figury zde umístěné jsou lépe čitelné. Tím je prapor pojmenovatelný. Stejný princip návrhu praporu bude použit i dále. Prapor č. 2/2 Červený list s dvěma bílými čtvercovými poli o straně shodné s polovinou šířky listu, v prostřední třetině horní poloviny a poslední třetině dolní poloviny listu. V žerďové polovině listu bílý kůň se žlutou hřívou, ocasem a kopyty. V horním bílém poli černá utržená hlava kohouta s červenou zbroji. První dvě třetiny délky listu opakují podobu znaku a zbývající jeho základní barevnost. Viz také výklad u návrhu č. 2/1.

8 8 Prapor č. 3/1 List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a zelený a červený žerďový klín vymezený žlutou krokví, jejíž ramena vycházejí z první a poslední čtvrtiny žerďového okraje s vrcholem ve druhé třetině délky listu. Vodorovné pruhy jsou inspirovány zeleno-stříbrným polcením štítu. Žlutá krokev má oporu ve zlatém zvonu a červený klín v červeném koni. 2/1. Prapor č. 3/2 List tvoří zeleno-bíle čtvrcený žerďový pruh, široký jednu čtvrtinu délky listu a dva vodorovné pruhy, červený a bílý. V žerďové zeleném poli žlutý zvon pod knížecí čepicí. V horním bílém poli červený kůň ve skoku se žlutou hřívou, ocasem a kopyty. Horní dvě pole čtvrceného žerďového pruhu opakují podobu znaku. Zbývající pole jeho základní barevnost. Vodorovné pruhy jsou odvozeny od levé poloviny štítu. Viz také výklad u návrhu č. Prapor č. 4/1 List tvoří bílý žerďový zubatý pruh, široký jednu třetinu délky listu, s třemi čtvercovými zuby, vysokými jednu pětinu šířky listu a dvěma stejně velkými mezerami, a tři vodorovné pruhy, červený, žlutý a zelený, v poměru 2 : 1 : 2. Zubatý žerďový pruh je inspirován cimbuřím věží ve znaku. Červený pruh má barvu horní poloviny štítu, zelený dolní. Žlutý pruh je odvozen od zlatého zvonu. Prapor č. 4/2 List je červeno-zeleně čtvrcený. V žerďových polích nahoře dvě bílé věže vedle sebe, každá s černým oknem a vraty, dole žlutý zvon. Žerďová pole opakují podobu znaku. Zbývající pole se shodují se základní barevností štítu. Viz také výklad u návrhu č. 2/1. Prapor č. 5/1 List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, žlutý a zelený, v poměru 2 : 1 : 2 a v každém zeleném pruhu dva žluté žerďové klíny nad sebou s vrcholy v polovině délky listu. Zelené pruhy mají barvu štítu, žlutý je odvozen od zvonu a klíny jsou inspirovány zlatými klasy. Prapor č. 5/2 List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, zelený a žlutý, v poměru 1 : 2 : 1. V zeleném pruhu čtyři klasy vedle sebe nad zvonem, vše žluté. Prostřední pruh opakuje podobu znaku. Žluté pruhu jsou odvozeny od tinktury figur.

9 Všechny návrhy znaků i praporů jsou tvořeny na základně příslušných oborových pravidel, zásad a usancí. Volba kteréhokoliv z nich je volbou dobrou. 9 Přeji Vám při Vašem rozhodování šťastné okolnosti. Roudnice nad Labem, 21. září 2003 Stanislav Kasík Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu - (doplnění) Na základě telefonátu pana starosty Luboše Netolického dne , ve kterém byl vznesen požadavek možné úpravy původního návrhu č. 4 a to záměnou dvou věží za figuru koně. Záměna možná je. Novému návrhu bude přiřazeno pořadové číslo 6 a tento návrh doplněn dvěma návrhy obecního praporu. Znak č. 6 V červeno-zeleně děleném štítě nahoře stříbrný kůň se zlatou hřívou, ocasem a kopyty, dole zlatý zvon. Horní polovina znaku je inspirována sesláveckou obecní pečetí, kde je vyobrazen kůň. Kůň je také symbolem rolnictví a zemědělství. Zvon je zvonem Doubrava viz také výklad k předchozím návrhům. Prapor č. 6/1 List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený, a dva žerďové klíny, zelený s vrcholem ve druhé třetině délky listu a žlutý s vrcholem v první třetině délky listu. Bílý a červený pruh se shodují s horní polovinou štítu červené pole a stříbrný kůň. Zelený a žlutý klín mají oporu v dolní polovině štítě zelené pole a zlatý zvon. Prapor č. 6/2 List je červeno-zeleně čtvrcený. V červeném žerďovém poli bílý kůň se žlutou hřívou, ocasem a kopyty. V zeleném žerďovém poli žlutý zvon. Prapor v žerďových polích opakuje podobu znaku. Zbývající části mají barevnost shodnou se základním baravností znaku. Stanislav Kasík Roudnice nad Labem, 24. září 2003

Návrh znaku a vlajky obce Mezouň. Znak A:

Návrh znaku a vlajky obce Mezouň. Znak A: Návrh znaku a vlajky obce Mezouň Návrh znaku a vlajky A obce Mezouň Znak A: Popis znaku (blason): V modrém štítě snížený zlatý vydutý hrot s modrým džbánem s uchem, obklopený do oblouku pěti zlatými osmihrotými

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY ÚSTAVA ČR DEFINICE STÁTNÍCH SYMBOLŮ Článek 14 Ústavy České republiky vyjmenovává, co jsou státní symboly našeho státu : Čl. 14 (1) Státními symboly České republiky

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

Státní symboly České republiky

Státní symboly České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:18 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 7.10.2013 Státní

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Manuál. jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje

Manuál. jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Úvod . Úvod Ústavním zákonem č. / Sb. ze dne.. o vytvoření vyšších územně samosprávných celků se Parlament ČR usnesl na vytvoření čtrnácti vyšších územních samosprávných

Více

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER 12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER Turnaj je určen pro neregistrované tenisty. Startovné činí 200 Kč za hráče. Pro nejlepší hráče jsou připraveny hodnotné ceny. Začátek turnaje v 8,30 hodin.

Více

Státní zřízení: parlamentní republika Prezident: Miloš Zeman (2013 2018) MPZ: CZ Telefonní předvolba: +420

Státní zřízení: parlamentní republika Prezident: Miloš Zeman (2013 2018) MPZ: CZ Telefonní předvolba: +420 OBČANSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Hlavní město: Praha Rozloha: 78 867 km² (113. na světě), z toho 2 % vodní plochy Nejvyšší bod: Sněžka (1602 m n. m.) Časové pásmo: UTC+1, UTC+2 (letní čas) Poloha:

Více

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006 Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář České Budějovice 2006 PANSKÁ SÍDLA ZÁPADNÍCH ČECH Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář OBSAH ÚVOD 9 ENCYKLOPEDICKÁ ČÁST 13 VYSVĚTLIVKY ZKRATEK

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená Kronika Roudnice Obsah: 1) Název Roudnice Roudnické tvrze 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513 Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená 3) Zajímavá data 1897-2012 orientační doložená 4) Osobnosti v

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Návrh vlajky obce Sudslava

Návrh vlajky obce Sudslava Návrh vlajky obce Sudslava (Pardubický kraj) Leden 2014 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh znaku obce Sudslava... 3 1.1 Popis znaku... 3 1.2 Odůvodnění návrhu... 3 2. Návrh vlajky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (2010/C 106/09)

ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (2010/C 106/09) C 106/26 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2010 ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie Jak užívat státní vlajku Na mnoha, bohužel i oficiálních akcií jsem se setkal s tím, že státní vlajka byla užita v rozporu se základními heraldickými pravidly. Nemusím jistě zdůrazňovat, že vlajka patří

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

užívání točenice v heraldice a návrhy vlajek souhradí Točník a Žebrák

užívání točenice v heraldice a návrhy vlajek souhradí Točník a Žebrák užívání točenice v heraldice a návrhy vlajek souhradí Točník a Žebrák Ves Točník užívá od 9. ledna roku 2003 výsostné obecní symboly, tj. kromě práva razítka ještě znak a prapor, dnes obecnou terminologií

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 26. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 36. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic 37.

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

K hornickému znaku. Resumé. 1 Na počátku. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

K hornickému znaku. Resumé. 1 Na počátku. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. K hornickému znaku Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra speciální geodézie Resumé Odborná hornická veřejnost považuje stavovský znak, tvořený dvěma zkříženými hornickými

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Téma: Měkkýši (Mollusca) Úkol: 1. Proveďte důkaz chemického složení schránek (ulity, lastury) měkkýšů dle pracovního postupu. Důkazy vyjádřete rovnicemi.

Více

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc 1 Vlastivěda Vlastivěda Učivo Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě První pomoc BESIP dopravní značky, křižovatky, pravidla silničního provozu z hlediska chodce a

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej stavebních pozemků v obci Písek č. j: 632/2013-A,OA Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání opakované aukce. Den konání aukce se

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66)

2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66) 2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66) Referendum: 13. a 14. června proběhlo první referendum, tedy lidové hlasování, v historii České republiky. Voliči měli odpovědět

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Svazek 14, č. 4 (2012) ISSN 1212-4168. Zpravodaj STOP. časopis Společnosti pro technologie ochrany památek

Svazek 14, č. 4 (2012) ISSN 1212-4168. Zpravodaj STOP. časopis Společnosti pro technologie ochrany památek Svazek 14, č. 4 (2012) ISSN 1212-4168 Zpravodaj STOP časopis Společnosti pro technologie ochrany památek Téma: Obnova zámku Skalička Editorial...3 S láskami to bývá těžké, aneb namísto úvodu...4 Zámek

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z

Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z Rustikálu 1 (1768), Rustikálu 1A (1749), Rustikálu 2 (1760),

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Želešice Prvni historicka zminka o Zelesic V diplomatari Ceskeho kralovstvi Gustava Friedrich v roce 1912 je na stranach 315-319 prepsana s p K ozrejmeni historicke udalosti uveme nasledujici str N ejstarsi

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014)

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) 1/2 Postup Státního pozemkového úřadu při vypořádání nároků oprávněných osob na náhrady podle 18a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

Rýmařovsko hory Pradědu zbytky tvrze Pleče Pekařov

Rýmařovsko hory Pradědu zbytky tvrze Pleče Pekařov Staříč Rýmařovsko se nachází v severovýchodní části České republiky nedaleko hranic s Polskem v okresu Bruntál. Rozkládá se v jedné z turisticky nejatraktivnějších oblastí Jeseníků a v těsném sousedství

Více