Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE. Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu. Znak cechu malířů štítů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE. Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu. Znak cechu malířů štítů"

Transkript

1 1 Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu Znak cechu malířů štítů O TVORBĚ OBECNÍCH ZNAKŮ Z poznání historického vývoje městských a obecních znaků lze ze skladby užitých znakových figur a dalších souvislostí odvodit pohnutky, stanovit příčiny a inspirace jejich volby. Můžeme je rozdělit do několika skupin. Vyjmenujeme jen některé. Mnoho obecních znaků je odvozeno od znaků vrchností. Ať od znaku krále u měst královských, či od znaku šlechtického majitele, biskupa nebo církevní instituce u měst poddanských. Při jejich tvorbě bylo snahou navrhovatelů odlišit nějakým způsobem znak obce od znaku vlastníka. Stávalo se tak různými způsoby, jakými bylo přijetí pouhé části znaku, umenšení znakových figur, změna tinktur znakového pole či znamení, nebo doplnění další figurou nebo znamením atp. Jinou skupinu tvoří znaky odvozené od přírodních podmínek. Například použitím figury kopce je charakterizováno prostředí, ve kterém obec leží. Vlnité břevno má obvykle souvislost s existencí vodního toku. Stejným způsobem vypovídá vyobrazení skály. Stromy mohou symbolizovat okolní lesy. Některá znamení ukazovala na převažující zaměstnání obyvatel. Proto se objevují ve znacích motivy zemědělské, vinařské, chmelařské, rybářské, hornické atd. Ve znacích se připomínaly i různé události. Jednu z nejcennějších skupin jsou znaky ukazující užitými symboly na jméno obce. Tak jak je

2 například jabloň ve znaku Jablonce nad Nisou, rak ve znaku Rakovníka, sova ve znaku Sovínek, či měsíc - luna ve znaku Loun. Takovým znaků se říká znaky mluvící. Současné tendence ve tvorbě obecních znaků se přidržují již osvědčených metod a postupů. Přesto jsou některé figury pro obce bez statutu města nepoužitelné. Například hradby, jejichž fyzická existence byla vysoce ceněnou výsadou a pýchou každého města a zároveň jejich nejpřípadnějším symbolem. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky preferuje u obcí znaky jednodušší, které více odpovídají původním praktickým funkcím znaků a také významu uživatele. Podoba navrženého znaku musí bezpodmínečně být v souladu s pravidly, zásadami a uzancemi heraldiky. Nemá kolidovat se znaky již v České republice užívanými. Má být jednoznačným a nezaměnitelným symbolem konkrétní obce. 2 Z HISTORIE OBCE Následující řádky nemají ambici být vyčerpávajícím pojednáním o historii obce. Budou zmíněny především ty skutečnosti, které mohou být pro výběr heraldických figur do znaku obce inspirující. Současné Rosice byly původně dvě samostatné vsi Rosice a Seslávky. Z pohledu historických pramenů jsou Seslávky starší než Rosice. Seslávky se připomínají v listině, kterou vydal olomoucký biskup Jindřich II., zvaný Zdík (biskupem ). Je zde zmíněna koupě dvorce v Kroměříži, který získal olomoucký biskup Jan II. zv. Břichatý (+ 1126) od údělného knížete Oty Černého Olomouckého (+ 1126). Zde je také zmínka o dvorci v Jezbořicích u Chrudimi, prodaný rovněž olomouckými údělníky jejich biskupovi. K jezbořickému dvoru krom dalších vsí patřily i Seslávky (Sezlauci). Dvorec v Jezbořicích sloužil olomouckému biskupovi jako stanice na cestě do Prahy a proto nepřekvapuje jeho vzdálenost od biskupských statků na severní Moravě. Listina není datována a její vznik se odhaduje do období po roce V uvedeném roce byla přenesena biskupská katedra z olomouckého kostela sv. Petra do právě budovaného chrámu sv. Václava. Jindřich Zdík nový chrám vysvětil za účasti českého knížete Soběslava a jeho manželky Adléty Uherské. K vydání uvedené listiny došlo někdy po té. Seslávky se v minulosti dělili na Horní a Dolní. Stávala zde vodní tvrz (tvrziště naproti pozdějšímu zámku) a zřejmě na ní seděli v roce 1374 bratři Dětleb a Ješek řečený Nepasek ze Seslávek, kteří se připomínají jako vlastnící dvou poplužních dvorů v Seslávkách a některých polí v Rosicích. V roce 1382 se připomínají bratři Pešík, Velik a Ješek ze Seslavic (ze Seslávek). Rosice se poprvé připomínají v roce 1318 v souvislostech nikoliv povznášejících. Tehdy bylo pohnáno k zemskému soudu sedm držitelů statku v Rosicích Lucek, Těšislav, Ondřej, Pechan, Bonec, Dymitr a Jan z Rosic. Ti se zodpovídali za loupeže. Zřejmě z téhož rodu pocházeli i další držitelé Rosic a to bratři Ješek a Hereš, po jejichž smrti před rokem 1390 spadl statek na krále.

3 Panovník zřejmě získanou odúmrť postoupil do držení dalším šlechticům snad příbuzným zemřelých, protože v roce 1403 se připomínají Mikuláš Dik a Ondřej z Rosic, jako příjemci léna ve vsi Vratišovice. Na jižním okraji Rosic vznikla v průběhu 14. století tvrz. Je považována za mladší než vodní tvrz v Seslávkách. Obě pak existovaly současně. V roce 1415 signovali stížný list českých a moravských šlechticů kostnickému koncilu proti zatčení a souzení Mistra Jana Husa Jan z Rosic a Jan ze Seslavec. Každý z nich zřejmě byl vlastníkem jedné tvrze (jde evidentně o dvě různé osoby). Rosice a Seslávky byly ve 14. století rozděleny na několik dílů. Těsné sousedství obou vsí opravňuje k domněnce, že mnozí z podílníků v Rosicích byli zároveň vlastníky dvorů a polí v Seslávkách. Tak například Mikuláš Čelák z Rosic, který v roce 1451 zastavil Rosice, Seslávky a Uherčice Janovi z Mrdic a na Chrasti. Na konci 15. století se držitelem statků Rosice a Seslávky stal Vaněk Talacko z Ještětic. Rozsah statků vyplývá ze zápisu do obnovených desek zemských z roku Vklad tehdy učinil Václav Talacko z Ještětic (+ 1558, pohřben v kostele sv. Václava v Rosicích) na výzvu úřadu zemských desek po té, co v roce 1541 při požáru Pražského hradu jich většina shořela. Zápis zmiňuje Rosice tvrz, dvůr poplužní a ves s příslušenstvím, Seslavce dvůr poplužný a ves celou, a vsi Nabočany a Libanice. Za Talacků byla v Rosicích někdy po roce 1483 byla postavena nová tvrz připomenutá poprvé v roce 1546 (viz zápis v deskách zemských). Vodní tvrz seslávecká a stará rosická tvrz přestaly být obývány a zanikly. Rodu Talacků zůstaly Rosice až do roku 1611, kdy je Jindřich Talacko z Ještětic prodal Lvu Burianovi Berkovi z Dubé na Rychmburce (+ 1625). Kupní smlouva z vyjmenovává rozsah prodaného majetku tvrz Rosice se dvorem poplužním a ves, dvůr poplužní Čelákov a ves, Seslavky horní a dolní, Kvasiny, Dřeveš, Vyhnanov, Střítež, Bystřice a ves novou Pušice. Za Berků byl statek rozšířen o Čankovice (koupených již v roce 1587), Žestoky a Synčany. Na místě talackovské tvrze byl v letech postaven zámek. Za stavebníka je považován Bohuslav Ferdinand Berka (+ 1654). V roce 1669 převzal panství Rosice František Antonín Berka (+ 1706), který zámecký areál doplnil o některé další stavby jízdárna (1678), casino a zahrada S výjimkou krátké doby pro roce 1644, kdy vlastníkem Rosic byl Bedřich Rudolf hrabě z Fürstenberga, patřil statek Berkům. A to až do jejich vymření. Do držení Rosic se v roce 1714 dostal Václav Vojtěch hrabě z Vrbna a Bruntálu. Ten však v roce 1718 prodal nabytý statek svému bratranci Václavu Norbetovi Oktavianovi hraběti Kinskému (* 1642, ). Kinský získal: Rosice zámek s pivovarem a vesnicí, vsi celé Bližňovice, Skalici, Blansko, Synčany, Seslavce, Novou Ves, Radim, Žestoky, Kvasín, Dřeveš, Vrbětice, Střítež, Vyhnanov, Tisovec, Včelákov, Bystřici, v Bělé čest sedláků a chalupníka, v Ejvanovicích tři chalupníky, v Zásadách dva sedláky, v Čankovicích čtyři sedláky, devět chalupníků a čtyři obyvatele, rytířské sídlo a ves Úhřetice a ves Dvakačovice. Rodu Kinských náležely Rosice až do konce patrimoniální správy v roce 1850 a to jako fideikomisní panství (majorát, rodinné svěřenství), založené Štěpánem Vilémem knížetem Kinským z Vchynic a Tetova (syn Václava Norberta Oktaviána, povýšen do knížecího stavu v roce 1746; * 1679, ). K fideikomisnímu panství Rosice byl připojen také allodní statek Vejvanovice. Po skončení vrchnostenské správy, kterou nahradila správa státní, zřízením okresních úřadů, byli Kinští držiteli velkostatku. Zámek byl v jejich vlastnictví do roku 1924, kdy jej převzal rosický cukrovar. Zřízení rodinného svěřenství (majorátu, fideikomisu) mělo ten smysl, že jeho zřizovatel měl v úmyslu pojistit pro další generace potomků nezcizitelnost statku, zamezit jeho rozdrobování a zánik. Tím bylo zajištěno společenské postavení potomků. Panství tohoto typu bylo děděno 3

4 prvorozencem mužského pohlaví, který byl pověřen správou statku a povinností vyplácet svým mladším sourozencům apanáž. Protože zřízení takového panství vylučovalo tzv. odúmrť, t. j. omezovalo jedno z práv panovníka, mohlo být fideikomisní panství zřízeno pouze s jeho svolením. Tato kategorie vlastnictví byla považována za vlastnictví vyššího typu a byla velice ceněna. Rosický kostel sv. Václava se připomíná již ve 14. století jako kostel farní. Fara zanikla po roce 1664 a ves byla přifařena k Chrasti. K této změně v církevní organizaci regionu se váže vyprávění a lidová pověst o zvonu ze zvonice při kostele sv. Václava v Rosicích. Tento zvon obecně nazývaný Doubrava pocházel z roku 1591 a byl ulit v Hradci Králové zvonařem Eliášem. Za třicetileté války byl snesen ze zvonice a zakopán v okolí vsi. Svědci pomřeli a o místě ukrytí zvonu nikdo nevěděl. Později byl náhodně objeven pasákem vepřů, když jedno z prasat jej vyrylo. Zvon byl vykopán a přenesen na své původní místo. protože byl nalezen v místě zvaném Na Doubravách dostal zvon jméno Doubrava. Ten zvon po zrušení fary byl údajně převezen do Chrastu a za něj z Chrastu dán rosickým jiný. Zvony prý údajně nebyly spokojeny na svých nových místech a tak se sami vydaly nazpět na svá původní místa. Na lávce přes Žejbro nedaleko mlýna se prý srazily až zvon Doubrava byl poškozen natolik, že jeho zvuk byl křaplavý. Teprve za královéhradeckého biskupa Josefa Jana Haise (biskupem ) byl zvon opraven. Za první světové války byl zvon v roce 1917 rekvírován a rozbit. Pravděpodobně po roce 1850, kdy byla zrušena vrchnostenská správa a v obcích zavedena samospráva, vznikla obec Seslávky s obecním úřadem. Pro potřeby úředních výkonů obecního úřadu byla zřízena obecní pečeť. Typář se zachoval v chrasteckém muzeu. V pečetním poli jsou neuměle vyryty figury koně a orlice nad ním. V opise mezi dvěma lištami kulaté pečeti je: * PCTET * OBCE * SESLAWSKI. Zda stejným způsobem byl doprovázen vznik samosprávy i v Rosicích není zřejmé. O důvodech volby figur do pečetního pole seslavecké pečeti se lze jen dohadovat. Je zcela jasné, že nejde o znamení ze znaku vrchnosti. Kůň byl ostatně velice rozšířeným pomocníkem jak na venkově, tak ve městech. Pro sedláky bylo držení koní k potahu, k polním pracím a další činnosti nezbytností. Byl velice ceněnou součástí každého hospodářství a doslova pýchou sedláka (má-li kůň nějaký vztah k Rosicím je otázkou a dohadem německy kůň je das Ross; bylo by možné říci, že jde o mluvící znamení, kdyby nešlo o oblast jazykově ryze českou). Orlice je možná užita jako symbol spojený se zasvěcením rosického kostela sv. Václavovi, jehož atributem byla černá plamenná přemyslovská, tzv. svatováclavská, orlice. V současné době tvoři obec Rosice čtyři části: Rosice, Synčany, Brčekoly a Bor. 4 O JMÉNU V průběhu historie bylo možné zaznamenat následující podoby názvu obce Rosice: de Rossicz (1318), in Rossiczich (1374), z Rosic (1456), ves Rosycze, ve vsi Rosyczych (1546), Wladyczky Rosycze, tvrz Rosycze (1646). Jazykovědci činí k významu názvu obce následující výklad: Místní jméno Rosice vzniklo příponou -ice z osobního jména Ros, které je domáckou podobou k Rostislav, Rostimír a znamená ves lidí Rosových. Přívlastek Vladycké dostaly tyto Rosice

5 5 v 17. století pro rozlišení od Rosic u Pardubic podle toho, že bývaly sídlem mnohých vladyků. Podobný výklad je učiněn i místního jména Seslávky. Seslávky jsou zdrobnělým tvarem od jména Seslavice a to na základě asociace Bohuslavice Bohuslávky, Biskupice - Biskoupky. Má se tedy za to, že dvojice vsí Horní a Dolní Seslávky byly původně dvojicí se jmény Seslavice a Seslávky. Ostatně jsou doloženy tři podoby místního jména Seslavce, Seslavice a Seslávky. Jméno vzniklo z osobního jména Seslav. Ke jménu Doubrava lze poznamenat, že původní význam pojmu doubrava vychází ze staročeského označení pro les obecně. Dle etymologů je zcela mylné odvození doubrava od dubový les. Erb Kinských (kresba Jiří Louda) O ERBECH VLADYKŮ Z ROSIC A KINSKÝCH Ti co se psávali z Rosic užívali v erbu kohoutí hlavu. Tak například Zdeněk z Rosic, v roce Je zajímavé, že stejného erbu užívali i držitelé Seslávek v roce 1423 Beneš Brázda z Srbec a z Seslavec. Barevnost erbů neznáme. Rod Kinkých se původně psával Vchynský ze Vchynic a pocházel s vesničky Vchynice na Litoměřicku nedaleko Lovosic. Jejich původním erbem byly hroty ve štítě a to buď stříbrné v červeném, či naopak. Figura hrotů se později transformovala do podoby obloukovitě prohnutých a do špičky se zužujících klínů vycházejících z levého boku štítu. Erb Kinských je zcela jednoduchý v červeném štítě z levého boku tři stříbrné vlčí zuby. Vlčí zuby je korektní a všeobecně používaný termín. V některých místech bývalých východočeských panství Kinských jsem se běžně setkával s pojmem kančí zuby, či dokonce kančí kly, který je v obou případech nepřesný, ve druhém navíc terminologicky nepřijatelný (kly má slon).

6 6 NÁVRHY ZNAKU Znak č. 1 Ve stříbrno-červeně šikmo děleném štítě nahoře černá utržená kohoutí hlava s červenou zbrojí, dole tři stříbrné vlčí zuby. Znak rozděluje dělení na dvě části, kterými je poukázáno na skutečnost, že Rosice jsou historicky vlastně dvě vsi Rosice a Seslávky. Kohoutí hlava je erbem vladyků z Rosic. Barevnost kohoutí hlavy byla volena jako inspirace atributem sv. Václava, kterému je zasvěcen rosický kostel. Červená část znaku se stříbrnými vlčími zuby je erbem Kinských, kteří byli vlastníky obce s velice dlouhou tradicí a z panství Rosice zřídili majorát. Znak č. 2 V červeném štítě se stříbrnou levou horní čtvrtí, ve které černá utržená kohoutí hlava s červenou zbrojí, vykračující stříbrný kůň se zlatou hřívou, ocasem a kopyty. Kůň je inspirován sesláveckou historickou pečetí. Barevnost koně a štítu vychází z červeno-stříbrné barevné kombinace rodového erbu Kinských, výrazného vlastníka obce v minulosti. Čtvrť v horním levém rohu s kohoutí hlavou má oporu v erbovní figuře vladyků z Rosic. Barevnost vychází z patrocinia rosického kostela. Znak č. 3 Štít zeleno-stříbrně polcený. Vpravo zlatý zvon pod knížecí čepicí. Vlevo červený kůň ve skoku se zlatou hřívou, ocasem a kopyty. Pravá polovina štítu se vztahuje k vyprávění o rosickém zvonu Doubravě. Se jménem zvonu souvisí i zelená barva, která je zároveň barvou venkova, přírody, zemědělství a v minulosti byla všeobecně akceptována také jako barva rolnického stavu. Knížecí čepice nad zvonem se vztahuje k umístění zvonu u kostela sv. Václava, jehož atributem krom jiného může být i knížecí čepice, v které je obvykle zobrazován a dle této čepice také rozeznáván. Kůň vlevo je inspirován sesláveckou obecní pečetí, stejně jako faktem, že kůň je velice příhodným symbolem pro ves, díky historické zkušenosti potřebnosti koně pro život obecně. Barevnost koně a pole, ve kterém je vychází z barevnosti erbu Kinských, jako vlastníků s dlouhou tradicí a podstatným významem pro historii obce. Znak č. 4 Štít červeno-zeleně dělený. Nahoře dvě stříbrné věže vedle sebe, každá s černým oknem a vraty. Dole zlatý zvon. Horní polovina má vztah ku skutečnosti, že v minulosti Rosice byly vlastně tvořeny dvěma vesnicemi Rosice a Seslávky každá s tvrzí, kterou symbolizuje věž. Barevnost se opírá o erb Kinských. Dolní polovina je inspirována vyprávěním o osudech zvonu Doubrava z rosického kostela sv. Václava. Znak č. 5 V zeleném štítě čtyři klasy vedle sebe nad zvonem, vše zlaté. Zvon má oporu v tradovaných příbězích zvonu Doubrava z kostela sv. Václava v Rosicích. Zelená barva jako barva přírody, venkova a zemědělství koresponduje se čtyřmi klasy, které označují čtyři části obce Bor, Brčekoly, Rosice a Synčany.

7 7 NÁVRHY PRAPORU Prapory měst a obcí se podle nepsaného pravidla odvozují od znaku. Barva štítu a hlavní figury je obvykle kombinována na list praporu v podélných pruzích stejné šířky. Problémem návrhu nového praporu je nesnadnost nacházení nepoužitých variant, protože kombinace dvou, tří i čtyř podélných pruhů v barvách modré, červené, bílé, žluté a zelené jsou v podstatě vyčerpány. Úskalím návrhů obecních praporů je také skutečnost, že dosud není k dispozici všeobecně přístupné kompendium praporů existujících. Stejně tak jako znak, měl by i prapor mít takovou podobu, aby jeho zaměnitelnost s jiným byla vyloučena. Ke každému z předkládaných návrhů obecního znaku je přiložen návrh praporu. Jejich podoba vychází z podoby a barevnosti znaku a znakových figur. Snahou bylo přenést i na prapor informace obsažené ve znaku a zachovat do určité míry jeho schopnost ikonografické výpovědi. Vexilologická terminologie popisující prapory je odlišná od heraldické a proto existují rozdíly v pojmenování a popisování téže figury, či téhož jevu. Velikost praporu je dána poměrem šířky listu k jeho délce 2 : 3. Prapor č. 1/1 V bílo-červeně šikmo děleném listu praporu černé trojúhelníkové pole s vrcholy na středu listu a uprostřed jeho žerďového, horního okraje. Bílo-červené šikmé dělení vychází ze shodného dělení štítu. Černý trojúhelník má oporu v černé hlavě kohouta. Prapor č. 1/2 Bílo-červeně šikmo dělený list. V horní poli černá utržená hlava kohouta s červenou zbrojí, dole bílé trojúhelníkové pole s vrcholy na středu listu a uprostřed jeho vlajícího, dolního okraje. Prapor téměř opakuje podobu znaku s tím, že vlčí zuby jsou transformovány do bílého trojúhelníku. Prapor č. 2/1 List tvoří bílé karé na stejně velkým červeným polem a dva vodorovné pruhy, červený a bílý. V karé černá utržená hlava kohouta s červenou zbrojí. Karé se inspiruje stříbrnou čtvrtí znaku. Červené pruhy mají oporu v červeném štítě a bílý ve figuře koně. Figura v karé má tu vlastnost, že prapor v této části listu nejméně vlaje a figury zde umístěné jsou lépe čitelné. Tím je prapor pojmenovatelný. Stejný princip návrhu praporu bude použit i dále. Prapor č. 2/2 Červený list s dvěma bílými čtvercovými poli o straně shodné s polovinou šířky listu, v prostřední třetině horní poloviny a poslední třetině dolní poloviny listu. V žerďové polovině listu bílý kůň se žlutou hřívou, ocasem a kopyty. V horním bílém poli černá utržená hlava kohouta s červenou zbroji. První dvě třetiny délky listu opakují podobu znaku a zbývající jeho základní barevnost. Viz také výklad u návrhu č. 2/1.

8 8 Prapor č. 3/1 List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a zelený a červený žerďový klín vymezený žlutou krokví, jejíž ramena vycházejí z první a poslední čtvrtiny žerďového okraje s vrcholem ve druhé třetině délky listu. Vodorovné pruhy jsou inspirovány zeleno-stříbrným polcením štítu. Žlutá krokev má oporu ve zlatém zvonu a červený klín v červeném koni. 2/1. Prapor č. 3/2 List tvoří zeleno-bíle čtvrcený žerďový pruh, široký jednu čtvrtinu délky listu a dva vodorovné pruhy, červený a bílý. V žerďové zeleném poli žlutý zvon pod knížecí čepicí. V horním bílém poli červený kůň ve skoku se žlutou hřívou, ocasem a kopyty. Horní dvě pole čtvrceného žerďového pruhu opakují podobu znaku. Zbývající pole jeho základní barevnost. Vodorovné pruhy jsou odvozeny od levé poloviny štítu. Viz také výklad u návrhu č. Prapor č. 4/1 List tvoří bílý žerďový zubatý pruh, široký jednu třetinu délky listu, s třemi čtvercovými zuby, vysokými jednu pětinu šířky listu a dvěma stejně velkými mezerami, a tři vodorovné pruhy, červený, žlutý a zelený, v poměru 2 : 1 : 2. Zubatý žerďový pruh je inspirován cimbuřím věží ve znaku. Červený pruh má barvu horní poloviny štítu, zelený dolní. Žlutý pruh je odvozen od zlatého zvonu. Prapor č. 4/2 List je červeno-zeleně čtvrcený. V žerďových polích nahoře dvě bílé věže vedle sebe, každá s černým oknem a vraty, dole žlutý zvon. Žerďová pole opakují podobu znaku. Zbývající pole se shodují se základní barevností štítu. Viz také výklad u návrhu č. 2/1. Prapor č. 5/1 List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, žlutý a zelený, v poměru 2 : 1 : 2 a v každém zeleném pruhu dva žluté žerďové klíny nad sebou s vrcholy v polovině délky listu. Zelené pruhy mají barvu štítu, žlutý je odvozen od zvonu a klíny jsou inspirovány zlatými klasy. Prapor č. 5/2 List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, zelený a žlutý, v poměru 1 : 2 : 1. V zeleném pruhu čtyři klasy vedle sebe nad zvonem, vše žluté. Prostřední pruh opakuje podobu znaku. Žluté pruhu jsou odvozeny od tinktury figur.

9 Všechny návrhy znaků i praporů jsou tvořeny na základně příslušných oborových pravidel, zásad a usancí. Volba kteréhokoliv z nich je volbou dobrou. 9 Přeji Vám při Vašem rozhodování šťastné okolnosti. Roudnice nad Labem, 21. září 2003 Stanislav Kasík Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu - (doplnění) Na základě telefonátu pana starosty Luboše Netolického dne , ve kterém byl vznesen požadavek možné úpravy původního návrhu č. 4 a to záměnou dvou věží za figuru koně. Záměna možná je. Novému návrhu bude přiřazeno pořadové číslo 6 a tento návrh doplněn dvěma návrhy obecního praporu. Znak č. 6 V červeno-zeleně děleném štítě nahoře stříbrný kůň se zlatou hřívou, ocasem a kopyty, dole zlatý zvon. Horní polovina znaku je inspirována sesláveckou obecní pečetí, kde je vyobrazen kůň. Kůň je také symbolem rolnictví a zemědělství. Zvon je zvonem Doubrava viz také výklad k předchozím návrhům. Prapor č. 6/1 List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený, a dva žerďové klíny, zelený s vrcholem ve druhé třetině délky listu a žlutý s vrcholem v první třetině délky listu. Bílý a červený pruh se shodují s horní polovinou štítu červené pole a stříbrný kůň. Zelený a žlutý klín mají oporu v dolní polovině štítě zelené pole a zlatý zvon. Prapor č. 6/2 List je červeno-zeleně čtvrcený. V červeném žerďovém poli bílý kůň se žlutou hřívou, ocasem a kopyty. V zeleném žerďovém poli žlutý zvon. Prapor v žerďových polích opakuje podobu znaku. Zbývající části mají barevnost shodnou se základním baravností znaku. Stanislav Kasík Roudnice nad Labem, 24. září 2003

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2013 HRÁDEK NAD NISOU. Poznámky k návrhům městské vlajky

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2013 HRÁDEK NAD NISOU. Poznámky k návrhům městské vlajky 1 Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2013 HRÁDEK NAD NISOU Poznámky k návrhům městské vlajky Ideální podoba znaku města Hrádku nad Nisou (kresba Stanislav Kasík 2013) O HISTORICKÉM

Více

Barevné řešení návrhu znaku obce:

Barevné řešení návrhu znaku obce: Znak obce Libňatov: Obec Libňatov disponovala v období před konstitucí obecního zřízení v polovině 19.století vlastním pečetním typářem. Dokládají to otisky v Indikačních skizzách Stabilního katastru z

Více

Vážení občané obce Klíny.

Vážení občané obce Klíny. Vážení občané obce Klíny. Dovolte mi, abych Vám představil oficiální návrhy obecních symbolů pro obec Klíny. Tyto návrhy zpracovala heraldická kancelář Dauphin dle pravidel a zásad pro tvorbu obecních

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec S V O J K O V

Návrh znaku a vlajky. pro obec S V O J K O V Návrh znaku a vlajky pro obec S V O J K O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Figura cimbuřového dělení štítu v různých modifikacích představuje obecné vyjádření existence dvou historických tvrzí na území obce.

Figura cimbuřového dělení štítu v různých modifikacích představuje obecné vyjádření existence dvou historických tvrzí na území obce. V černém štítě pod stříbrnou cimbuřovou hlavou s kotvicovým křížem vpravo a hvězdou vlevo, obojí červené, stříbrný rozkřídlený dravý pták se zlatou zbrojí a jazykem. Figura rozkřídleného dravého ptáka

Více

Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2004. o symbolech města Nová Bystřice a jejich užívání

Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2004. o symbolech města Nová Bystřice a jejich užívání Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2004 o symbolech města Nová Bystřice a jejich užívání Zastupitelstvo města v Nové Bystřici vydává dne 8. 9. 2004 v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm.

Více

Návrh vlajky pro městys SLAVĚTÍN a historický znak městyse

Návrh vlajky pro městys SLAVĚTÍN a historický znak městyse Návrh vlajky pro městys SLAVĚTÍN a historický znak městyse autor: Mgr. Jan Tejkal +420602953832 Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení)

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č

Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec KOJETICE

Návrh znaku a vlajky pro obec KOJETICE Návrh znaku a vlajky pro obec KOJETICE autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE. autor: Mgr. Jan Tejkal

Návrh znaku a vlajky. pro obec KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE. autor: Mgr. Jan Tejkal Návrh znaku a vlajky pro obec KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE autor: Mgr. Jan Tejkal Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Statutární město Opava

Statutární město Opava Číslo: 13/2005 Název: Obecně závazná vyhláška Statutárního města Opavy o užívaní znaku a vlajky Statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí Garant: Odbor prezentace a zahraničních vztahů

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec

Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec BŘEZOLUPY autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění BRNO Zelný trh 6

Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění BRNO Zelný trh 6 www.moravskoslezskaakademie.cz Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění 659 37 BRNO Zelný trh 6 IČ: 605 55 262 Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění bere na vědomí, že její člen

Více

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Návrh znaku a vlajky pro obec BOCHOVICE autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz

Více

L E T K O V. Návrh znaku a vlajky pro obec. Právo na znak a vlajku:

L E T K O V. Návrh znaku a vlajky pro obec. Právo na znak a vlajku: Návrh znaku a vlajky pro obec L E T K O V autor: Mgr. Jan Tejkal Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a stanoví, že: (1) Obce mohou mít znak a vlajku obce. (2) Předseda

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ

Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HORNÍ RÁPOTICE

Návrh znaku a vlajky pro obec HORNÍ RÁPOTICE Návrh znaku a vlajky pro obec HORNÍ RÁPOTICE autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec VESELÁ

Návrh znaku a vlajky. pro obec VESELÁ Návrh znaku a vlajky pro obec VESELÁ autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více

Vážení spoluobčané sukoradští a koutenští,

Vážení spoluobčané sukoradští a koutenští, Vážení spoluobčané sukoradští a koutenští, tento zpravodaj je speciálně věnovaný návrhu znaku naší obce. Jak vyplynulo z ankety pořádané mezi Vámi, nazrál čas pro vytvoření znaku naší obce znaku, který

Více

HOŘIČKY. Návrh znaku a vlajky. pro obec

HOŘIČKY. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec HOŘIČKY autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL

Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode. Návrh znaku a vlajky pro obec B O Š I C E autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Město Louny. č. 5/2005

Město Louny. č. 5/2005 Město Louny OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 5/2005 O symbolice a udělování poct města Loun Č e r v e n 2005 Zastupitelstvo města Loun schválilo dne 20. 6. 2005 svým usnesením č. 49/2005 v souladu

Více

Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic

Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic 1. Několik slov úvodem Zastupitelstvo obce Vilémovic se rozhodlo požádat o udělení obecních symbolů, přičemž přípravy byly zahájeny již v roce 2009 nejdříve proběhlo

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města

Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města autor: Mgr. Jan Tejkal +420602953832 Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení)

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY ÚSTAVA ČR DEFINICE STÁTNÍCH SYMBOLŮ Článek 14 Ústavy České republiky vyjmenovává, co jsou státní symboly našeho státu : Čl. 14 (1) Státními symboly České republiky

Více

Návrh znaku a vlajky obce Mezouň. Znak A:

Návrh znaku a vlajky obce Mezouň. Znak A: Návrh znaku a vlajky obce Mezouň Návrh znaku a vlajky A obce Mezouň Znak A: Popis znaku (blason): V modrém štítě snížený zlatý vydutý hrot s modrým džbánem s uchem, obklopený do oblouku pěti zlatými osmihrotými

Více

Společensko vědní oblast

Společensko vědní oblast Společensko vědní oblast 1. ČR stát státní symboly www.isspolygr.cz Vytvořila: Mgr. Barbora Slováčková 26. 10. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Komentář k obecním symbolům

Komentář k obecním symbolům Komentář k obecním symbolům Podle současně platné právní úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce disponovat vlastními obecními symboly, tzn. znakem

Více

Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti.

Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti. Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti. V našem seriálu o obecním znaku se dostáváme k další části bílé (stříbrné) lilii na modrém pozadí. Ale ještě předtím doplníme minulý díl, který pojednával o

Více

Státní symboly České republiky

Státní symboly České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:18 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 7.10.2013 Státní

Více

Zpravodaj obce ROSICE září 2006; ročník 1; vydání 4

Zpravodaj obce ROSICE září 2006; ročník 1; vydání 4 Zpravodaj obce ROSICE září 2006; ročník 1; vydání 4 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, prázdniny utekly jako voda a před námi je, jak doufám, pěkný podzim. Nejdůležitějším dnem letošního září pro naši

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19 Vytvořeno: srpen 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 27. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19 Vytvořeno: srpen 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 27. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19

Více

VÝVOJ ZNAKU OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ

VÝVOJ ZNAKU OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ VÝVOJ ZNAKU OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ Černá v Pošumaví po roce 1945 žádný znak nepoužívala. Nikdo se s touto otázkou vlastně ani nezabýval. Teprve po roce 1989 se začalo uvažovat o možnosti mít svůj vlastní

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Didaktický list č. 2 Geoškola Historie Městská část Praha-Štěrboholy geosranda Najdi tambora Praha Štěrboholy I. stupeň

Didaktický list č. 2 Geoškola Historie Městská část Praha-Štěrboholy geosranda Najdi tambora Praha Štěrboholy I. stupeň I. stupeň Štěrboholy byly do roku 1968 samostatnou obcí na východním okraji hlavního města Prahy s velmi bohatou historii. První zmínka o Štěrboholech je v listinách jejich majitele Pražského arcibiskupství.

Více

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2011 CHLUMEC. Poznámky k návrhům obecního znaku a vlajky. Znak cechu malířů štítů

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2011 CHLUMEC. Poznámky k návrhům obecního znaku a vlajky. Znak cechu malířů štítů 1 Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2011 CHLUMEC Poznámky k návrhům obecního znaku a vlajky Znak cechu malířů štítů O TVORBĚ OBECNÍCH ZNAKŮ Z poznání historického vývoje městských

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

jak užívat manuál Grafický manuál Ústeckého je návod pro práci se symboly Ústeckého kraje.

jak užívat manuál Grafický manuál Ústeckého je návod pro práci se symboly Ústeckého kraje. Grafický manuál grafický manuál Ústeckého kraje jak užívat manuál Grafický manuál Ústeckého je návod pro práci se symboly Ústeckého kraje. Každá osoba podílející se na aplikaci symbolů smí pracovat pouze

Více

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2012 JABLONNÁ. Poznámky k návrhům obecního znaku a vlajky

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2012 JABLONNÁ. Poznámky k návrhům obecního znaku a vlajky 1 Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2012 JABLONNÁ Poznámky k návrhům obecního znaku a vlajky O TVORBĚ OBECNÍCH ZNAKŮ Z poznání historického vývoje městských a obecních znaků

Více

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA č. 1/2001 o městských symbolech Město Ostrov, dle 5 a 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn, na základě usnesení

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

Návrhy na obecní znak a prapor

Návrhy na obecní znak a prapor Návrh znaku pro obec Hrádek Návrhy na obecní znak a prapor pro obec Hrádek Zdeněk Papeš 1 Kontakty: e-mail: zdenek@papes.cz mobil: 777 600 080 Údaje zhotovitele: Zdeněk Papeš Atelier Foto a Grafika Nušlova

Více

JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 1 Rozesláno Ročník 2. Obsah:

JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 1 Rozesláno Ročník 2. Obsah: VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 1 Rozesláno 11.2.2002 Ročník 2 Obsah: 1. Obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 1/2002 ze dne 29.1.2002 O symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání Vydavatel a

Více

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký.

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký. Stará Červená Voda Identifikationsangaben Lokalita Gemeinschaft Bezirk Erdstrich Stará Červená Voda Stará Červená Voda Jeseník Olomoucký kraj Katastrální území Stará Červená Voda, Kode: 753688 GPS-Koordinaten

Více

Česká heraldika. Metodický pokyn. dru13_ceska_heraldika

Česká heraldika. Metodický pokyn. dru13_ceska_heraldika Česká heraldika Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Symboly města Broumova

Symboly města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Symboly města Broumova Číslo dokumentu: SRM/01 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012 Účinnost do: Doba neurčitá

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Jednospřežní týdně po celý rok

Jednospřežní týdně po celý rok První zmínka o statku kamberském je z roku 1282, tehdy si Pero rychtář zdejší a měšťané i pronajali od Sezimy z Landštejna celý statek na tři léta ve 3000 hřivnách stříbra Milota z Chřenovic, který měl

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_342 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Město Břeclav / Manuál jednotného vizuálního stylu

Město Břeclav / Manuál jednotného vizuálního stylu Město Břeclav / Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1. Základní prvky jednotného vizuálního stylu / str. 3 2. / str. 4 2. 1 Popis znaku / str. 4 2. 2 Ochranná zóna znaku / str. 5 2. 3 Definice barev

Více

Jindřichohradecké vesnice

Jindřichohradecké vesnice ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Jindřichohradecké vesnice Baroko Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 15. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_337 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Obecně závazná vyhláška města Podbořany L 5/2007 kterou se ruší a nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o užívání městských symbolů

Obecně závazná vyhláška města Podbořany L 5/2007 kterou se ruší a nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o užívání městských symbolů Obecně závazná vyhláška města Podbořany L 5/2007 kterou se ruší a nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o užívání městských symbolů Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 12. září

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Královéhradeckého kraje ČÍSLO: 4 NOVELIZACE

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.04 Integrovaná střední škola

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Návrh znaku a vlajky obce Bukovina Jihomoravský kraj, okres Blansko

Návrh znaku a vlajky obce Bukovina Jihomoravský kraj, okres Blansko Návrh znaku a vlajky obce Bukovina Jihomoravský kraj, okres Blansko Autor návrhu: Josef Plch, Jedovnice 1. Stručná historie vsi Nejstarší známá historie Bukoviny je spojena se sousední Bukovinkou. Místní

Více

Čtení s porozuměním, získání nových vědomostí o České republice a jejích státních symbolech, posílení vědomí náležení k vlasti.

Čtení s porozuměním, získání nových vědomostí o České republice a jejích státních symbolech, posílení vědomí náležení k vlasti. Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Celková velikost

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec ŠTĚTKOVICE

Návrh znaku a vlajky pro obec ŠTĚTKOVICE Návrh znaku a vlajky pro obec ŠTĚTKOVICE autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6 /2006 o symbolech města Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 27. června 2006, v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. i)

Více

Česká republika - státní symboly

Česká republika - státní symboly Česká republika - státní symboly Dokážete vyjmenovat státní symboly naší vlasti? státní vlajka státní barvy státní pečeť velký státní znak vlajka prezidenta republiky malý státní znak státní hymna Státní

Více

Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti

Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti Založením mirošovské větve Pavláků (smlouvou mezi rody Pavláků a Peiskerů ze dne 7. 8. 1963 v Karlových Varech) došlo ke znakové úpravě, na základě které

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VIII. Archiv Národního muzea (Praha 7 - Holešovice) (pokračování) V archivu Národního muzea se ve fondu G nachází Eichlerova topografická sbírka. Tento

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání OBEC PERNINK Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004 o symbolech obce a jejich užívání Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 5. íjna 2004 usneslo vydat na základ 84 dost. 2 písm i) zákona.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

STANOVY ZEMSKÉ STAVOVSKÉ RODOVÉ UNIE z.s

STANOVY ZEMSKÉ STAVOVSKÉ RODOVÉ UNIE z.s STANOVY ZEMSKÉ STAVOVSKÉ RODOVÉ UNIE z.s spolku občanů Čech, Moravy a Slezska rozvíjející rodové tradice Verze stanov schválená sněmem ZSRU dne 06.06.2015 v zámku Nové Hrady OBSAH Hlava I. Název a sídlo

Více

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2015 URBANOV

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2015 URBANOV 1 Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2015 URBANOV O TVORBĚ OBECNÍCH ZNAKŮ Z poznání historického vývoje městských a obecních znaků lze ze skladby užitých znakových figur a dalších

Více

Milevský znak. Formy užití

Milevský znak. Formy užití Milevský znak Formy užití pro legislativou určené úřední dokumenty Městský znak Na červeném štítě je poprsí vousatého muže s knížecím kloboukem na hlavě, červeným se zlatým lemem. Oděn je v honosný zlatočervený

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Historický nástin vývoje vlastnictví lesů do roku 1938 Ing. Gabzdil Charakteristika historického vývoje vlastnictví lesů Lesy byly na počátku historické

Více

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 4 Turistický průvodce

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

Město Česká Lípa. Pravidla pro užívání znaku, praporu a loga města Česká Lípa. SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 1/2016

Město Česká Lípa. Pravidla pro užívání znaku, praporu a loga města Česká Lípa. SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 1/2016 SMĚRNICE RADY MĚSTA Rozdělovník: starosta místostarostové zastupitelstvo města tajemník MěÚ vedoucí odborů sekretariát vedení města velitel MP interní auditor POČET STRAN: 6 PLATNOST OD: 18. 01. 2016 VYDÁNÍ

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_215_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více