Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadavatel: Město Rýmařov Adresa: náměstí Míru 1, Rýmařov, IČO : DIČ: CZ Telefon: Fax: URL: Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Klouda (starosta města) Telefon: Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Martin Ondra (vedoucí finančního odboru) Telefon: Ing. Lenka Vavřičková (ředitelka Bytermu Rýmařov, p.o.) Obsah zadávací dokumentace: 1. Předmět a rozsah zakázky Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Místo a lhůta pro podání nabídek Otevírání obálek s nabídkami Zadávací lhůta Závěrečná ustanovení... 6 Strana č. 1 z 6

2 1. PŘEDMĚT A ROZSAH ZAKÁZKY Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je poskytnutí úvěru na zajištění financování záměru zateplování vybraných nemovitostí města. Na převážnou část zateplených domů, které splní podmínky vyhlášeného programu SFŽP Zelená úsporám, bude město žádat o dotaci. Přesná specifikace dlouhodobého úvěru: měna: úvěr bude poskytován v českých korunách, výše úvěru: ,- Kč (slovy: Šedesátpětmilionů-korun-českých), čerpání úvěru: , účel: zateplování nemovitostí města, splátky jistiny úvěru: pravidelné měsíční splátky vždy k ultimu kalendářního měsíce ve výši ,- Kč (poslední splátka úvěru je dopočtena a činí ,- Kč); celkový počet splátek: 222; zahájení splácení jistiny úvěru: ; ukončení splácení jistiny úvěru: , splátky úroků: měsíčně, vždy k ultimu příslušného měsíce a to od měsíce, ve kterém se uskuteční první čerpání, konstrukce pohyblivé úrokové sazby: uchazeč uvede úrok ve formě součtu základní úrokové sazby, kterou bude 1M PRIBOR, a zvlášť pevné úrokové marže banky v %, při výpočtu denních úroků se použije metoda 365/360 dnů. Další závazné podmínky zadavatele spojené s poskytnutím úvěru: pro čerpání úvěru bude u poskytovatele úvěru otevřen běžný účet, z něhož bude zadavatel provádět úhrady výdajů spojených s realizací projektu; na tento účet bude dle jednotlivých žádostí o čerpání, po prokázání účelovosti čerpání, převedena z úvěrového účtu čerpaná část úvěru; po vyčerpání úvěru bude moci být tento účet zadavatelem zrušen (v případě, že již zadavatel bude mít u poskytovatele zřízen běžný účet, bude pro potřeby čerpání a následných úhrad výdajů projektu použit tento účet), splátky jistiny i úroky z úvěru budou spláceny formou inkasa z běžného účtu, který určí zadavatel, nedočerpání úvěru bude umožněno bez sankčních poplatků, 1 Předpokládaný model čerpání úvěru (skutečné čerpání bude závislé na výsledcích výběrových řízení na dodavatele stavebních prací, na zájmu dodavatelů neodstoupit z již vysoutěžených výběrových řízení, na kapacitě dodavatelů, na klimatických podmínkách apod.; v případě naplnění předpokladu čerpání, zadavatel pravděpodobně využije možnosti mimořádných splátek již během roku 2011): Datum Čerpání úvěru v Kč Zůstatek úvěru v Kč , , , , , , , , , , , ,00 ÚHRN ,00 Strana č. 2 z 6

3 předčasné splácení úvěru nebo provedení mimořádných splátek bude umožněno bez jakýkoliv sankčních poplatků a úhrady ušlých sjednaných úroků, jednorázové poplatky, provize, odměny a ostatní náklady spojené s poskytnutím úvěru musí uchazeč zahrnout do kalkulace úrokové marže a nebudou uváděny. V případě, že bude v nabídce uveden jakýkoliv poplatek, vyjma poplatků za vedení úvěru, bude tato nabídka vyřazena z hodnocení, zadavatel připouští pouze poskytnutí úvěru bez zajištění, zadavatel nepřipouští podmiňování plnění veřejné zakázky stanovením rozsahu směřování peněžních prostředků z činností zadavatele na běžný účet vedený poskytovatelem úvěru, zadavatel požaduje zapracovat do smlouvy o úvěru i ustanovení řešící budoucí možný převod povinností a závazků ze smlouvy o úvěru na příspěvkovou organizaci Byterm Rýmařov, p.o., IČO V případě, že by město tohoto ustanovení v budoucnu využilo, poskytne své organizaci odpovídající ručení či zajištění (budoucí příjmy, blankosměnka, zástava nemovitostí apod.) Pro zpracování nabídky zadavatel poskytuje elektronicky uchazeči níže uvedené podklady obsahující další dodatečné informace: finanční výkazy ke dni (výkaz FIN 2-12M + Rozvaha, Příloha), rozpočet na rok 2010, včetně rozpočtových změn schválených zastupitelstvem města dne , rozpočtový výhled , soupis vybraných nemovitostí zařazených do programu zateplování, včetně postupu zateplování a předpokládaných finančních toků, výpočet ukazatelů dluhové služby pro roky 2008 a 2009, přehled o smlouvách o úvěrech, půjčkách ke dni POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena musí obsahovat: Smluvní úrok ve formě součtu základní úrokové sazby (zadavatel požaduje 1M PRIBOR pro účely porovnatelnosti nabídek uveďte sazbu ke dni ) a pevné úrokové marže banky v %. Překročení výše nabídkové ceny: - je možné při zvýšení základní úrokové sazby 1M PRIBOR - není možné při zvýšení pevné úrokové marže banky a všech poplatků, provizí a odměn! 3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou originálu čestného prohlášení (lze využít předepsanou formu uvedenou v Příloze č. 2). Strana č. 3 z 6

4 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy. Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v souladu s ustanovením 57 odst. 1 zákona v originále či v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením 57 odst. 2 zákona k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. 4. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude podána v písemné formě v jednom vyhotovení, v českém jazyce a v uzavřené obálce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby byla znemožněna jejich manipulace. Zadavatel požaduje, aby uchazeči řádně uzavřené obálky s nabídkou označili nápisem Veřejná zakázka Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města NEOTVÍRAT!!! a na obálce uvedli adresu, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uzavření obálky uchazeč opatří razítkem, případně podpisem uchazeče či osoby oprávněné za uchazeč jednat. Nabídka bude obsahovat: a) Titulní list k podané nabídce, ve kterém bude kromě běžných náležitostí (např. identifikace uchazeče, osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, kontaktní osoby) i souhrnná rekapitulace úrokových (dle modelu čerpání úvěru popsaném v poznámce pod čarou č.1 na straně 2 dole a výši PRIBORU specifikované v bodu 2 na straně 3 této zadávací dokumentace) a neúrokových nákladů úvěru (např. výše smluvní pokuty, úroků z prodlení). b) Krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije Přílohu č. 1 Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče. c) Vyplněný návrh smlouvy o úvěru dle zvyklostí uchazeče a podmínek této zadávací dokumentace. d) Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53, zákona (např. Příloha č. 2). e) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle 54, zákona. f) Další náležitosti dle této zadávací dokumentace. Strana č. 4 z 6

5 Poskytování zadávací dokumentace a dodatečných informací k veřejné zakázce Písemná žádost o poskytnutí úplné zadávací dokumentace a dodatečných informací k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentaci, včetně příloh a podkladů, je možno si stáhnout na internetové adrese zadavatele pod odkazem nebo si ji osobně vyzvednout po předchozí domluvě na adrese: Městský úřad Rýmařov, finanční odbor, nám. Míru 230/1, Rýmařov, u kontaktní osoby: Martin Ondra, kancelář č. 310, tel , fax , Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky tvoří: - tato Výzva pro podání nabídky včetně příloh - v listinné nebo elektronické podobě 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Nabídky budou hodnoceny podle finanční výhodnosti hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Kritérium pro hodnocení nabídek: výše pevné úrokové marže 100% Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhovanou cenu další podmínkou. 6. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek končí dne v hodin. Nabídky mohou být podány do datové schránky zadavatele, doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo osobně na stejnou adresu na podatelnu a to v pracovních dnech: pondělí a středa od 8.00 do hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do hodin a pátek od 8.00 do hodin. Poslední den musí být nabídka doručena do hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno její převzetí podatelnou zadavatele. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč. 7. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami proběhne v hodin na adrese MěÚ Rýmařov, nám. Míru 230/1, Rýmařov, I. patro, kancelář starosty. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, a který se prokáže plnou mocí (není-li statutárním orgánem) a průkazem totožnosti. 8. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta dle 43 zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, to je dne a její délka činí 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán. Strana č. 5 z 6

6 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí na adresu uvedenou na obálce pozdě podané nabídky o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit návrh smlouvy uvedený v nabídce (vypracovaný v souladu se zadávací dokumentací). Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení ve smyslu zákona. Žádný z uchazečů nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel posuzované nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu zadávání zakázky. V Rýmařově dne Ing. Petr Klouda starosta města Příloha: 1/ Krycí list nabídky 2/ Čestné prohlášení 53 zákona Strana č. 6 z 6

7 Příloha č. 1 - Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka na služby Název zadavatele: Město Rýmařov Adresa zadavatele: nám. Míru 230/1 IČ: DIČ: CZ Uchazeč: Obchodní firma nebo název Sídlo: Jména a příjemní členů statutárního orgánu: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Telefon: Fax: URL adresa: Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Nabídková cena NABÍDKOVÁ CENA v (Kč) Celková výše nabídkové ceny Základní úroková sazba (1M PRIBOR ke dni ) v% Pevná úroková marže banky v % Pohyblivá úroková sazba celkem v % Titul, jméno, příjmení: Funkce: Razítko:

8 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 53 zákona ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účast i na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-ii o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-ii statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu. a je-ii statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-ii nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky: tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-ii podle 54písm. d) zák. č. 137/2006 Sb. požadováno prokázáni odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů : pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče: V dne Podpis:

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro

Více