Z Podhradí. První den ve škole. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Podhradí. První den ve škole. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011"

Transkript

1 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011 Přestřižením pásky bylo oficiálně otevřeno hasičské hřiště v Jimlíně První den ve škole Do první třídy základní školy nastoupili v letošním roce čtyři prvňáčci. Po odchodu žáků 5. ročníku klesl celkový počet žáků v tomto školním roce na dvacet. Abychom mohli školu udržet i nadále, musí obec přispět desítkami tisíc na platy učitelů. Minimální počet pro dvoutřídní školu je 24 žáků, proto pro letošní rok má škola výjimku z tohoto zákonem daného počtu. 1

2 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 2 Asfaltové polní cesty danajský dar obci Polní cesty s asfaltovým povrchem mezi poli na katastru Jimlína v celkové délce m vybudoval nákladem 14,63 mil. Kč Pozemkový úřad za využití evropských peněz z programu rozvoje venkova. Pozemkové úpravy katastru Jimlína probíhaly v období Součástí pozemkových úprav bylo vymezení polních cest, které zajišťují přístup k jednotlivým pozemkům. Asfaltový povrch byl na hlavních cestách dokončen v roce 2009 a tyto byly postupně doplněny výsadbou zeleně, kterou také zajišťoval Pozemkový úřad. Asfaltování polních cest bylo a stále je terčem kritiky, ale obec toto řešení nemohla ovlivnit. Navíc je povinna převzít cesty i vysázenou zeleň do svého majetku a především se do budoucna o ni starat. Cesty v polích se staly vítanou zkratkou pro řidiče, ale bohužel i místem, kde je snadné odložit nepotřebný odpad. Určitě se to stávalo i dříve, kdy zde byly pouze prašné polní cesty, ale tento nešvar nebyl tak na očích. Cesty lákají k projížďkám na kole, kolečkových bruslích i k procházkám s pejsky. Na jaře letošího roku jsme na náklady obce zlikvidovali všechny odložené odpadky a nezbývá, než v tom dále pokračovat. Ze strany od Zbrašína nám někdo na cestu navezl celý valník výkopové zeminy a stavení suti, nedávno k tomu ze stejné strany přibyla fůra vyřezaného křoví. V úvoze v ořechách najdete i dva blatníky od autobusu. Občas někdo odloží pneumatiku od osobního auta nebo traktoru. Také tráva podél silnic by zasloužila sekání, ale s prostředky a technikou, kterými obec disponuje to zatím není možné. Mezi vysázenými stromky to v rámci dvouleté pěstební péče zajišťují příslušné firmy, ale co dál. Životnost asfaltových cest není neomezená. Vzhledem k zatížení dopravou a zejména zemědělskými stroji, pro které je prioritně určena, lze brzy očekávat první výtluky. Budeme na náklady obce opravovat asfalty v polích, sekat trávu kolem cest, ošetřovat stromy a hlavně uklízet černé skládky. Jana Mikovcová 2 Cesta na Zbrašín k ovčínu je zasypána odpadem

3 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 3 Sběrné místo Zeměchy Protože se stále setkáváme s tím, že občané obce nevědí, že je v provozu sběrné místo, kam mohou předávat odpad, který do popelnic nepatří, nebo se tam nevejde, přinášíme znovu následující informace. Těm, pro které je to známá věc se omlouváme, ale považujeme za nutné informace opakovat. Sběrné místo (dále používáme zkratku SM) je umístěno na dvoře č. p. 50 v Zeměchách a je přístupné z hlavní silnice, vrata jsou proti sokolovně. Mohou jej využívat občané s trvalým pobytem v obci a majitelé objektů určených nebo užívaných k rekreaci na území obce, tedy zkráceně jsou to poplatníci místního poplatku za odpady. Nemohou jej využívat podnikatelé a OSVČ. Provozní doba SM: každou první sobotu v měsíci hod. Na SM je možné předat: vysloužilé elektrické a elektronické zařízení (bezplatně bude přijato pouze kompletní zařízení či výrobek), baterie (tj. různé monočlánky, tužkové, knoflíkové apod.), autobaterie, zářivky (trubicové, úsporné, halogenové) obaly se zbytky barev, laků, lepidel, rozpouštědel apod. pneumatiky (bez disků, do velikosti pneu od osobního auta, max. 4 ks za rok na jedno č.p.). Objemný komunální odpadu z domácnosti staré matrace, koberce, lino, nábytek, textilní odpad, boty, lyže, sáňky, boby, jízdní kola, umyvadlo, WC mísa, dveře a okna pouze jednotlivě, ne jako odpad ze stavby z kompletní výměny výplní otvorů, papírový odpad velkých rozměrů a velkoprostorové plasty, které nelze. Množství objemového komunálního odpadu je limitováno. Stavební suť a výkopový materiál (za poplatek) ovšem pouze v omezeném množství (max. přívěsný vozík za os. auto) a bez příměsí dřeva, kovů, plastů a jiných odpadů. Likvidaci většího množství si musí zajistit každý občan na vlastní náklady. Elektrozařízení nevyhovující zpětnému odběru tzn. že je nekompletní, je možné odevzdat na sběrné místo za poplatek. Dále je možné odevzdat za poplatek (50 kč/kus) další pneu od osobního auta nad stanovený limit. Na sběrné místo není možné přijmout: použité motorové oleje, oleje z domácnosti, autovraky, díly z automobilů, dřevo, uliční smetky, asfaltové směsi, škváru, strusku, kotelní prach, směsné obaly, izolační materiály, kartony a igelity znečištěné z malování, odpad z podnikatelské činnosti, biologický odpad, odpad ze zahrádek, odpad komunální (patří do popelnice), vany a ost. železo (patří do sběrny), asfaltovou lepenku, střešní krytinu keramickou, plastovou, azbestovou nebo betonovou, tepelnou či jinou izolaci, vybourané části stavby není odpad z domácnosti. PET, směsný plast, TETRAPAK, sklo a papír patří do kontejnerů na tříděný odpad. PET lahve a papír lze odevzdat také v základní škole. Podrobnější informace, provozní řád a ceník získáte na obecním úřadě nebo je najdete na v sekci odpadové hospodářství. Jana Mikovcová 3

4 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 4 Aktuálně Pro občany Jimlína bude v týdnu od 30. října do 4. listopadu 2011 přistaven na dvoře obecního úřadu v Jimlíně velkoobjemový kontejner, kam mohou přinést objemný odpad. Kontejner bude přístupný v provozní době obecního úřadu tj. pondělí a středa hod., úterý a čtvrtek , pátek hod. Ostatní odpady je nutné odnášet na sběrné místo vzeměchách. Za chování psa odpovídá jeho majitel S problémy kolem psů a jejich majitelů se na obci setkáváme stále častěji. Ať už je to stížnost na volně pobíhající psy, nebo na znečištění chodníků před domy. Pokud po vesnici pobíhají psi, jejichž majitele známe, snažíme se to řešit domluvou. Bohužel ne vždy se to setká s pozitivní reakcí a výsledek je někdy problematický. Poměrně často se objeví psi, kteří nepochází z naší obce a v takovém případě je musí odchytit pracovníci útulku, kde tito pejsci končí. Někdy v útulku najdou svého pejska i naši občané, v takovém případě však při jeho vyzvednutí zaplatí poplatek. Útulek není vůbec dotován státem, jak se někdy občané domnívají. Provoz hradí pouze obce, s nimiž má útulek uzavřenu smlouvu o poskytování služeb. Ale vraťme se k proble matice psů v naší obci. Pro zajímavost uvádíme výsledky ankety, která probíhala na internetových stránkách obce od do a v níž hlasovalo 135 osob. Otázka: Jste ochotni po svém psím miláčkovi uklízet výkaly, pokud budou po obci koše, jejichž pořízení by bylo podmíněno zvýšením poplatku za psa. Odpověď: Jsem ochoten uklízet a souhlasím s vyšším poplatkem do 100 Kč...29% Jsem ochoten uklízet a souhlasím s vyšším poplatkem do 200 Kč...13% Jsem ochoten uklízet a nesouhlasím s vyšším poplatkem...13% Na vesnici je to zbytečné...27% Nemám psa...18% Z výsledku je možné vyčíst, že 55% hlasujících je ochotno po svém pejskovi uklízet, v absolutním čísle je to 74 osob. Myslím, že toto je poměrně příznivé zjištění. Většině z nich by nevadilo platit vyšší poplatek. Když zohledníme, že je zde ještě skupina pejskařů, kteří nemají přístup k internetu, nebo obecní stránky nenavštěvují, myslím že bychom se dopracovali určitě ke stovce. Jana Mikovcová Projekty školy Škola se zapojuje do dlouhodobých i krátkodobých projektů. Ty jsou koncipovány tak, aby prolínaly a doplňovaly výuku jednotlivých předmětů a obohacovaly vědomostní poznatky o získané zkušenosti a zážitky. Některé poměrně náročné projekty se stávají nedílnou součástí výuky. Pořádáme kulturně-vzdělávací, sportovně zaměřené akce, kulturně-historické exkurze, 4

5 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 5 poznávací školní výlety, ozdravné pobyty. Projekty plníme také formou besed, které pro žáky připravují příslušníci městské a státní policie, hasiči, pracovníci ekologických center, historici, zaměstnanců Lesů ČR apod. Vedeme žáky k zodpovědnému postoji k životnímu prostředí, k úctě k národním tradicím a hodnotám, učíme je srovnávat minulost a současnost. Vzhledem k věkovému složení našich žáků považujeme za důležité vést je ke správné životosprávě, ke kvalitní výživě. Chceme vzbuzovat v dětech lásku k přírodě, učíme je vnímat krásy přírody a pečovat o prostředí, ve kterém žijí. V letošním roce v naší škole probíhá hned několik projektů: EU peníze školám, Stromy kolem nás, Čtvero ročních období, Celé Česko čte dětem, Třídíme ve škole, Ovoce do škol, Školní mléko. Podrobněji se zmíníme o dvou z nich. EU peníze školám Naše škola se zapojila do projektu 1. září Cíle rozvoj čtenářských dovedností, informační gramotnosti žáků a zvýšení ICT dovedností byly plněny individualizací výuky předmětů český jazyk (čtení) a vlastivěda a vytvářením inovovaných materiálů pro výuku těchto dvou vybraných předmětů. Díky tomuto projektu došlo k rozšíření počítačové sítě o další čtyři žákovské stanice, byly zakoupeny nové digitální výukové materiály, nástěnné výukové tabule, tiskárna a skener k využití při výuce informatiky, která je do školního vzdělávacího programu naší školy zařazena již od čtvrtého ročníku. V tomto školním roce budou zakoupeny další dvě počítačové stanice. Práce na PC je běžnou součástí výuky naší školy, každý žák z vyšších ročníků má přidělen svůj počítač, dokoupením již zmíněných sestav bude umožněna realizace této metody výuky i u žáků druhého ročníku. Nechceme ale v žádném případě, aby si naši žáci vytvářeli závislost na počítačích, proto jsme se v letošním roce přihlásili do celostátní akce Celé Česko čte dětem. Tento projekt bude podpořen z naší strany i zakoupením nové žákovské knihovny a rozšířením fondu knih o nové knižní tituly (EU peníze školám). Celé Česko čte dětem Citace z kde můžete k danému projektu získat další informace. Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou. Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože: Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury. Připojte se k nám! Přijďte předčítat našim žákům. Zdenka Dvořáková 5

6 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 6 Co chceme? Naší vizí je udržet v povědomí veřejnosti naši školu jako pohodovou školu rodinného typu, s úzkými vazbami žák učitel, chceme vytvářet pro žáky takové klima, aby bez stresů získali co nejvíce znalostí a dovedností. V klidném prostředí chceme uplatňovat a zkoušet své projekty, volit nové metody práce i vracet se k původním, zažívat úspěchy svých žákům, učit žáky vyrovnávat se s neúspěchy. Snažíme se zachovávat a propagovat kladné tradiční hodnoty jako je rozsáhlý obsah učiva, spolupráce s rodiči, otevřenost, dobrá kázeň žáků, vstřícný přístup k rodičům a přijímání jejich názorů na kvalitu školy. Snažíme se o zlepšení kulturnosti vyjadřování a chování žáků, o formování jejich vývoje vhodným směrem, respektujeme jejich osobnost a individualitu. Naše škola založila svoji propagaci na tradiční podobě školy rodinného typu, která je přístupná moderním metodám výuky. Chceme přispět k tomu, aby málotřídní školy, v mnoha směrech osvědčené a odborníky z hlediska kvality a specifického způsobu výuky uznávané, byly i veřejností přijímány jako školy kvalitní, školy s výrazným osobním přístupem k žákům, školy s výsledky plně srovnatelnými s výsledky škol běžného typu, tedy plně organizovanými. A to se nám daří. Absolventi školy (žáci odcházející z 5. ročníku) jsou na vyšším stupni úspěšní, někteří velmi úspěšní. Podle informací z jednotlivých škol naši žáci nemají problémy s adaptací na výuku na jiných školách. Naopak, vědomosti získané na naší škole, jim umožňují úspěšně zvládnout učivo na druhém stupni (na střední škole). I touto cestou bychom chtěli pozvat rodiče předškoláků, přijďte se k nám podívat. Přijďte kdykoli, rádi Vás uvítáme a zodpovíme Vaše dotazy, stačí zazvonit u dveří školy. Pozvání patří i všem, kdo by se chtěli do školy podívat a vidět, jak se změnila. Zdenka Dvořáková 6

7 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 7 Jak jsme začali První měsíc nového školního roku utekl jako voda a děti, které 1.září přišly do školky s maminkami a s tatínky poprvé, jsou dnes školáčkové jak se patří. Za jeden měsíc zvládly pobyt ve školce bez maminky, naučily se najít si svoji židličku u stolečku i svoje místo v šatně, zapamatovat si svoji značku, vydržet sedět u jídla a neodbíhat za hračkami, půjčovat hračky kamarádům a také hračky po sobě uklízet, obout si samy botičky a s pomocí paní učitelky se obléknout, chodit na vycházku za ruku s kamarádem a neutíkat z řady je toho hrozně moc, co takový mrňousek musí za tak krátkou dobu ve školce zvládnout a naučit sea tak vždy na začátku roku je na místě si připomenout slova amerického spisovatele Roberta Fulghulma: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si nic,co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj ahraj si apracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. (Robert Fulghum) Přejeme našim dětem a jejich rodičům školní rok plný krásných zážitků, pohody a vzájemné tolerance. Hana Todtová Když ještě byly slunečné dny, hráli jsme si hlavně na zahradě. 7

8 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 8 Konec sezóny na Novém Hradě S koncem měsíce září se uzavřely brány Nového Hradu pro veřejnost. Takže malá statistika. Od 24.dubna do konce 30.září se na Novém Hradě odehrálo 7 kulturních akcí a koncertů, 12 svateb a zámkem prošlo přes návštěvníků. Vzhledem ke značné absenci propagace, můžeme turistickou sezónu považovat za úspěšnou V sobotu se konala poslední letní akce: Setkání s regimentem WIED. Bohužel jak na počtu účastníků z jednotlivých vojenskohistorických klubů, tak na počtu diváků byla znát loňská přestávka, kdy se akce z finančních důvodů nekonala. Přesto se celá sobota vydařila jak programem s bojovou ukázkou, tak počasím. Hned hostil zámek Nový Hrad finalistky Miss Princess of The World, kdy byl připraven zajímavý noční program na všech třech nádvořích i v reprezentačním barokním sále jižního křídla. Dost nás mrzí,že výsledek náročných příprav nemohla zhlédnout i veřejnost, ale snad to všem vynahradíme poslední letošní akcí 10.prosince, kdy bude zámek otevřen na předvánoční akci ADVENTNÍ SETKÁNÍ NA NOVÉM HRADĚ a na kterou všechny srdečně zveme. Správa zámku Návštěva prezidenta republiky Zámek čeká ještě jedna významná událost. V rámci své třídenní návštěvy Ústeckého kraje zavítá na Nový Hrad prezident ČR pan Václav Klaus s první dámou Livií Klausovou. Podle programu návštěvy, by měli na zámek přijet 20.října v hod. a setkat se v barokním sále zámku se starosty okresů Louny, Most a Chomutov. Veřejnosti bude přístupné nádvoří zámku. 8

9 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 9 Závody Krušnohorské ligy poprvé v Jimlíně V sobotu 17. září 2011 proběhly na novém hasičském hřišti v Jimlíně závody v požárním sportu zařazené do XV. ročníku Krušnohorské ligy. Závodů se zúčastnilo 15 družstev mužů a 7 družstev žen. Při zahajovacím nástupu proběhla malá slavnost u příležitosti oficiálního zprovoznění hasičského hřiště, při které přestřihli pásku starostka obce Ing. Jana Mikovcová a starosta jednotky SDH Jimlín, Miroslav Kučera. Hřiště vybudovali hasiči z vlastních prostředků a především díky mnoha hodinám brigádnické práce. Malou odměnou jim byl dort od paní starostky, v podobě zmenšeného modelu hasičského hřiště. Závody zahájili domácí muži a následovala ostatní družstva v pořadí, které určil los. Soutěžilo se na nástřikové terče. V přestávce byla upravena dráha pro ženy, neboť ty závodí na kratší trati. Velkou radost z umístění na první příčce měli hasiči ze Slavětína, kteří díky svému výkonu poskočili v celkové tabulce letošního ročníku ligy o 4 místa. Hasičky z Touchovic, díky sobotnímu prvenství, jsou před posledním kolem závodů na krásném 4. místě celkového pořadí. Všechna družstva obdržela diplomy a odvezla si ceny, které pro ně připravili pořádající hasiči. Většina účastníků se vyjádřila o hasičském hřišti v Jimlíně pochvalně, což jistě Jimlínské hasiče potěšilo. O něco méně byli spokojeni se svým výkonem v závodech, umístili se na 8. místě hned před družstvem Zeměch. Jimlínští hasiči děkují všem, kteří pomohli při budování hřiště i těm, kteří přispěli cenami pro účastníky závodů Václav David, soukromý zemědělec, Václav Malík výroba nábytku Jimlín, Kamil Beneš truhlářství Zbrašín, ADART reklamní agentura, řezník a uzenář Wurbs, obec Jimlín, HAAPRINT Brloh, IVO Pěnčík zdravotní služby. 9

10 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 10 Máme za sebou dobré výsledky Zdravíme všechny příznivce dobrovolných hasičů a požárního sportu. Začnu tam, kde jsem minulý článek ukončil, a to novým hasičským autem Renault Trafic 2.5 D. Práce na autě samozřejmě pokročily a dnes je auto již kompletní a plně využíváno. Přes léto jsme dokončili nástřik červenou barvou, auto se zkompletovalo, prošlo technickou kontrolou a bylo zapsáno do Integrovaného záchranného systému (IZS), díky čemuž nemusíme platit povinné ručení. Postupem času se na auto přidal bílý pruh, nápis HASIČI, nálepka erbu obce na dveřích a samozřejmě nápis,,zeměchy, další úpravou byly držáky savic na střeše a box na příslušenství. Tak to je on, Renault Trafic, dal nám práci, ale vypadá dobře. Něco k dalším úspěchům a neúspěchům v požárním sportu. Přes léto byl kolotoč závodů v plném proudu a samozřejmě jsme se v rámci možností snažili zúčastňovat co největšího počtu soutěží. Od posledního článku ve zpravodaji, tj. od července do 1. října se naše družstvo účastnilo 13. závodů: Slavětín 6. m Štrbice noční 12. m Nové Dvory (Podřipská liga) 1. m Černice 3. m Jimlín 2. m Černuc 13. m Touchovice (nehodnoceni) Chraberce 1. m Předonín 6. m Křešice 9. m Jimlín 9. m Duchcov 4. m posledním závodem sezóny 2011 byly Postoloprty, kde jsme se umístili na pěkném 2. místě. Shrnutí roku 2011, vzhledem ke sportovním úspěchům to byl zatím nejlepší rok v novodobé historii SDH Zeměchy. I když mnoho závodů pokazily naše zbytečné chyby, ale to ke sportu ve kterém musí 7 lidí podat 100% výkon a vše zvládnout do 20 vteřin stává. Celkem jsme získali 7x1.místo, 4x2.místo a 2x3.místo. Za tyto výsledky bychom chtěli poděkovat i našim sponzorům, jejichž podpory si velmi ceníme. Plány pro další týdny a měsíce. Chtěli bychom se především vrhnout na zvelebení hasičárny, a to jak garáže, tak i zasedací místnosti. Generální úklid v garáži už začal, poté přijde výmalba a v zasedací místnosti výměna lina. Práce je víc než dost. Chtěl bych poděkovat všem členům našeho sboru za celoroční práci za SDH Zeměchy Jan Vohánka 10

11 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 11 Připravujeme: Humanitární sbírku letního i zimního ošacení, dek, peří, domácích potřeb, bot, nádobí. Věci zabalené do igelitových pytlů nebo krabic můžete nosit v úterý a v době od 16 do 18 hodin do obecní budovy v Zeměchách (knihovna) a 24. až na obecní úřad v Jimlíně v provozní době úřadu Pondělí a středa, hodin, úterý a čtvrtek hod. a v pátek od hod. Zájezd do divadla na představení Sodoma, Gomora v divadla Radka Brzobohatého, od hod. Odjezd autobusu cca ve hodin. Cena vstupenky 250 Kč. Prodej vstupenek bude zahájen Kurz pletení z pedigu Nabízíme možnost vyzkoušet si s námi pletení ošatek či košíčků z pedigu. První hodina bude ve čtvrtek , od hodin, v budově obecního úřadu v Jimlíně. Další termín bude stanoven po dohodě na místě. Vybírána bude částka 120 Kč na zakoupený materiál. Kapacita kurzu je 12 osob. Zájemci o kurz v trvání dvou až tří odpoledních setkání se mohou přihlásit na obecní úřad v Jimlíně. Popelnice Od 20. října 2011 budou již popelnice vyváženy každý čtvrtek Lojza z Jimlínského útulku Lojza, nejspíše kříženec staforda, asi 3 roky starý pes, v kohoutku cca 53 cm, dobrý zdravotní stav. Lojzík je hodný, veselý a společenský pejsek. S kamarádem Bubu obývají jeden kotec a snášejí se dobře. Zatím neměl žádný konflikt s ostatními pejsky ani na vycházce. Na vodítku chodí výborně, je vnímavý a poslušný. Byl by určitě perfektním hlídačem u domku se zahradou. Pokud Vás zaujal a mohli byste mu dát domov, obraťte se na útulek v Jimlíně. Má otevřeno v době 8 14 hodin. Určitě si však předem domluvte schůzku na tel Více také na 11

12 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 12 Recyklace cesta k úsporám i ochraně životního prostředí Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České republiky prokázali, že mají zájem o své životní prostředí, chápou význam třídění elektroodpadu a také k němu dnes už většina z nich přistupuje odpovědně. Z nových členských zemí Evropské unie je to právě Česká republika, kde se elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho množství doposud meziročně rostlo o %. V loňském roce už každý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN zajišťuje zpětný odběr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu celkem se nám za 5 let existence podařilo ekologicky zpracovat již více než tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Například vysloužilých chladniček dodal k ekologickému zpracování na 1,7 milionu. Obce mohou ušetřit nemalé finance V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu staraly obce samy, od roku 2005 se mohly začít těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra vznikajících kolektivních systémů. Mezi nimi ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých a malých domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil starostí, současně jim začal šetřit finance, které dříve musely vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním systémem ELEK- TROWIN spolupracují, tak během pěti let ušetřily téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 60 milionů od něj získaly na podporu zpětného odběru, aby jej svým občanům co nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke správnému nakládání s elektroodpadem motivovaly. ELEKTROWIN tak obcím přispěl a nadále přispívá například na zlepšení dopravní obslužnosti zpevněním plochy sběrných dvorů, na pořízení mechanického či elektronického zabezpečení sběrného místa či pořízení prostředků na sběr malých nebo uskladnění velkých spotřebičů. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun na podporu 70 projektů. Významná je také úspora surovin a elektrické energie Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správně spojuje s ochranou životního prostředí. Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké množství užitečných materiálů, které se znovu upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těžbou. Například z obyčejné pračky se dá opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. Například recyklací běžné chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se ušetří na 216 kwh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého. V závislosti na konkrétním typu elektrospotřebičů lze využít % jejich hmotnosti. Současně se tím ušetří také velké množství energie. Podle propočtů na základě modelu norských odborníků ELEKTROWIN sběrem tun vysloužilých spotřebičů za 5 let své činnosti ušetřil více než MWh elektřiny, což je průměrná roční spotřeba více než domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také produkci oxidu uhličitého, který je hlavní příčinou globálního oteplování a dalších klimatických změn. ELEKTROWIN již zabránil vzniku téměř tisíc tun CO2. Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme tak společně naše životní prostředí! 12

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ Nově vybudovaná komunikace Na Skále foto P. Šalanský DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 3/2011 OBECNÍ ÚŘAD Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy MAGAZÍN ASEKOL č. 1/2008 Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy Al Hliník, latinsky Aluminium, objevil

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012 Úvodník Vážení občané, Ještě před tím, než se příroda uloží k zimnímu spánku, nabídne nám spoustu krásných pohledů na zářivé koruny stromů ve všech barvách, babí léto, ale i na užitečné a chutné plody

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Fulnecký cena 6 Kč 5 2013 Zpravodaj Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Filmklub Comenius představí Solartaxi 18 Jak dopadli žáci při přijímačkách nanečisto? 14 Vždy jsem snila o tom,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše květen - čer ven 2010 Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2010 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Co se v příštím zpravodaji se dočtete? Jak probíhá rekonstrukce zdravotního

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

REKONSTRUKCE PŘED DOKONČENÍM

REKONSTRUKCE PŘED DOKONČENÍM ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ŘÍJEN 2012 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

únor 2008 www.mesto-dubi.cz strana 2

únor 2008 www.mesto-dubi.cz strana 2 únor 2008 www.mesto-dubi.cz strana 2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, jsem zde opět po měsíci s informací o své práci a plánech na nejbližší období. Podle mého názoru nejdůležitější informací, která

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str.

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str. ř í j e n 2 012 F u l n e c k ý č í s l o 10 z p r a v o d a j Tane ní ve er s Relaxkem V letošním roce vyšlo 1. zá í na sobotu a mnoho d tí si jist oddychlo, že si mohou prodloužit prázdniny a oddálit

Více