Časopis přerovského děkanátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost není maličkost Přihlášky do semináře Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná Ekumenické bohoslužby Z děkanátu Farnost Beňov Jen tak ve stručnosti Slovo z Charity Přečetli jsme a doporučujeme Přehled zpovídání a pobožností v děkanátu Informace a mnoho dalšího Socha Mojžíše, jejímž autorem je Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, od jehož smrti letos uplyne 450 let. Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014

2 V kterém měsíci děti nejméně zlobí? V únoru, protože je nejkratší. Tato anekdota mě napadla, když jsem přemýšlel, jaký příspěvek napsat do únorového čísla děkanátního časopisu. Opravdu, v únoru se až tolik významných věcí neděje, aspoň co se týče liturgického života církve. Zřejmě je to spojeno i s tou délkou měsíce. Ano, do února často spadá popeleční středa, začátek postní doby. Ale letos ani tato varianta nenastává. Možná bych proto mohl napsat něco o plesové sezóně, která je tohoto roku zvláště dlouhá (i když lidé, kteří neberou křesťanské tradice příliš vážně, si ani při brzkém začátku postní doby s délkou období pořádání bálů hlavu nedělají). Ale psát o plesech, třeba i o farních, by nebylo příliš vhodné na tomto místě, určeném pro duchovní slovo. A tak mi při pohledu do kalendáře vnuklo inspiraci políčko hned na začátku měsíce se svátkem Uvedení Páně do chrámu, kterému se lidově říká Hromnice. Letos tento svátek připadá na neděli, proto je i zaručena hojnější účast lidu na slavení této liturgie, která v sobě skrývá určitou hloubku. Připomeneme si událost, kdy Panna Maria s Josefem přinesli dítě Ježíše do jeruzalémského chrámu, aby ho představili, tedy obětovali Bohu. Tento svátek má původ na křesťanském Východě, kde se pro něj používá řecký název Hypapante, což znamená setkání. Jedná se především o setkání Krista s lidem, kterému přišel přinést spásu. Můžeme ovšem uvažovat hned o několikerém setkání v chrámě. Jednak můžeme vnímat setkání rodiny. Rodiče přinášejí dítě jako oběť poděkování Bohu, a přitom se sami k sobě stávají ještě bližšími. Proto můžeme i kostel, eucharistickou bohoslužbu, ale všeobecně i prostor církve při tomto svátku vnímat jako místo Únor v liturgii Po celý měsíc únor prožíváme letos první část liturgického mezidobí. O nedělích čteme z evangelia sv. Matouše, a ve druhém čtení z 1. listu sv. apoštola Pavla Korinťanům Svátek Uvedení Páně do chrámu, Světový den zasvěceného života Když se seznámíme se starozákonními obětními řády a předpisy (např. Ex 13, nebo Lv 12, ), budeme možná překvapeni, jak dokonale zobrazují a připravují to, co se potom naplní v Ježíši Kristu. Ale přesto nebo právě proto - proč měl být Kristus těmto předpisům podroben, proč má být naplnění podřízeno příslibům, skutečnost předobrazům? Hledání odpovědi na tuto otázku není jen neživotnou teologickou spekulací, ale hledáním samotného Pána. Oba dva příkazy měly ve Starém zákoně hluboké opodstatnění. Svou symbolikou vyjadřovaly situaci člověka po hříchu a naznačovaly její řešení, které se má v budoucnu naplnit. To všechno můžeme pochopit a dokonce obdivovat výstižnou symbolickou mluvu těchto starozákonních nařízení. Ale cítíme, že pro Dítě Ježíše se to nějak nehodí. V něm se přece naplňují všechny tyto obrazy, on sám je Dárce života a požehnání, pravý a neposkvrněný Beránek. Jeho matka je čistá Panna, která nepotřebuje žádné očišťování. Přesně to je předmětem úvah sv. Tomáše v Teologické sumě (ST III, ot. 37). Zdá se, že nebylo vhodné zasvěcovat Ježíše jako prvorozence ani za něj podávat oběti, protože 1) neotevřel lůno rodičky (viz Ex 13, 2). Jeho matka zůstala pannou před porodem, při i po porodu. 2) Navíc nemůže být darováno někomu to, co už má. Ale Kristus člověk byl od počátku spojen s Bohem v jednotě Osoby, nebylo ho tedy třeba zvlášť Bohu zasvěcovat. 3) Mimo to Kristus je pravá oběť, naplnění všech těchto předobrazů. Jak může být podána obrazná oběť za jedinou skutečnou oběť? 4) A když už oběť, proč nebyl za pravého Beránka obětován aspoň beránek, ale hrdlička nebo holoubě? Tomáš odpovídá: Kristus chtěl být podřízen zákonu Mojžíšovu z více důvodů. (Rozebírá je podrobněji u obřízky, ale jsou platné i zde.) Jednak chtěl takto schválit ustanovení Zákona daná Mojžíšovi, a tak jakoby na svém těle spojit Starý zákon s Novým. Jednak se nechtěl neplněním Zákona vyloučit ze společenství Izraele, ke kterému byl poslán. Dále nám tím dal příklad poslušnosti a pokory. A především chtěl být podroben Zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou Zákonu podrobeni, abychom tak byli přijati za syny (Gal 4, 4-5). S námitkami se vyrovnává takto: 1) Podle Řehoře Nysského Kristus naplnil příkaz Exodu jedinečným způsobem. Pouze on totiž otevřel lůno Panny tak, že nepřestala být pannou, nic před ním ani po něm toto lůno neotevřelo. 2) Jeho zasvěcení v chrámě se nestalo pro něj samého, jako by předtím Bohu nepatřil, ale kvůli nám, abychom se naučili sami sebe odevzdávat Bohu (přestože i my mu svým způsobem odjakživa náležíme). 3) Stejně tak oběť, která za něj byla přinesena, neměla výkupný, ale spíše pedagogický smysl. V jeho osobě byl obraz spojen s pravdou, a tak byl obraz schválen. 4) Před dokonalostí symbolu dal Pán přednost chudobě. Zbývá otázka, proč se Panna Maria podrobila očistnému rituálu, když na ní nelpěla žádná nečistota, ani obřadní. I kdyby však potřebovala nějaké očištění, spíše by jí ho udělil Původce milosti, její Syn, než nějaké obřady Starého zákona, které k němu jen ukazovaly. Odpověď je prostá - Maria byla skutečně čistá, a Zákonu se podrobila ze stejných důvodů jako její Syn: z pokory a poslušnosti, aby nepohoršila své krajany, aby potvrdila pravdivost Zákona. Podívejme se tedy na Hromnice v nové perspektivě: Ježíšek nepřichází do chrámu jen jako nemohoucí pasivní nemluvně, Maria ho tam nenese jako nepoučená matka, aby učinila zadost letitým rituálům. To přichází druhá božská Osoba, aby potvrdila a dovršila zjevení Boží ve Starém zákoně. Kristus Strana 2 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014

3 setkání rodiny, vzájemného sblížení jejích členů čím blíže mají k Bohu, tím blíže mají i k sobě navzájem. Toto si můžeme uvědomovat více zvláště v roce rodiny, který letos prožíváme. Dochází také k setkání rodiny a osob, které očekávají s důvěrou Boží navštívení Izraele Boží spasitelný zásah ve prospěch svého lidu. Je to Simeon, který byl člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý (Lk 2, 25). Dále pak prorokyně Anna, která nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci (Lk 2,37). Tito lidé jsou prototypy Bohu zasvěcených osob proto také o tomto svátku mívají setkání s papežem a s biskupy ve svých diecézích řeholníci a jiné zasvěcené osoby. Toto setkání se Simeonem a Annou může být výzvou pro naše rodiny, ale i pro jednotlivce, aby byli otevřeni Božímu volání ke službě Bohu různými formami zasvěceného života, zvláště kněžství. Aby rodiče dokázali své dítě odevzdat Bohu, pokud ono jasněji cítí své volání k této životní dráze. Maria s Josefem Ježíše jako prvorozence nevykoupili, jak to bylo předepsáno Mojžíšovým zákonem, ale vědomě ho odevzdali Bohu Ježíš, i když jako malé dítě, se takto také setkává se svým nebeským Otcem. Upřímné a vroucné setkání s Bohem, kde člověk před něj předstupuje cele s důvěrou, vede k o- tevřenému setkání i mezi lidskými osobami, kdy si lidé vycházejí vzájemně vstříc. A naopak, opravdové a srdečné setkání lidí mezi sebou vede k lepšímu poznání Boha, a tedy i k setkání s ním. Všechna taková setkání nás obohacují a vedou nás k tomu, abychom byli dobrými lidmi. Ať i v únoru usilujeme být hodnější - ne proto, že je to nejkratší měsíc, ale proto, že budeme využívat příležitostí opravdověji setkat se s Pánem a setkat se s lidmi kolem nás, zvláště v rodině, se vstřícností, ochotou k usmíření a touhou být jim ku prospěchu. P. Bedřich Horák bere na sebe starozákonní předpisy, aby je proměnil ve skutečnost. Už dnes nám v liturgii zaznívá motiv Velikonoc - do chrámu přichází jediný pravý neposkvrněný Beránek. Marii vidíme jako vědomou spolupracovnici na díle spásy - ona dobře ví, že nepřichází do chrámu jako nečistá, ale jako matka Syna, jako jeho spolupracovnice a "spolutrpitelka", jak jí to také Simeon hned potvrdil. To je také jedna z mnohých inspirací, které tento svátek může přinést do našeho života - učit se od Marie aktivně, vědomě spolupracovat na díle spásy především v úkonech, které jsou nám nařízeny zdánlivě zvnějšku, které jsou povinné a děláme je proto, že prostě musíme. Málokdo si může vybrat, pokud chce zůstat člověkem, neřku-li křesťanem, jestli bude chodit do práce, do školy, učit se, nakupovat, uklízet, starat se o děti, chodit v neděli do kostela. Ale každý si může vybrat, jestli z těchto svých závazků udělá nepříjemnou povinnost nebo vědomou a dobrovolnou účast na díle spásy. (Obětování Páně a očišťování Panny Marie v Teologické sumě svatého Tomáše,Eva Fuchsová, Časopis Amen 2/ 1997) Sv. Blažej, biskup a mučedník Svatý Blažej byl biskupem v Sebaste v Arménii (dnes Sivas v Turecku). Za císaře Licinia byl kolem roku 316 krutě umučen. Když byl vlečen k soudci, přispěchala k němu vdova s polomrtvým chlapcem, kterému uvízla v krku rybí kost. Sv. Blažej požehnal hocha, který nato přišel k vědomí a uzdravil se. Na památku této události se uděluje svátostina svatoblažejské požehnání se dvěma překříženými svícemi. (Symbolizují Blažejovy bezmocné svázané ruce při požehnání a uzdravení umírajícího chlapce). Svátostiny jsou posvátná znamení ustanovená církví (rozdíl od svátostí), která posvěcují různé životní situace. Tvoří je vždy modlitba, doprovázená dalšími znameními (znamení kříže, pokropení svěcenou vodou, vkládání rukou,...). Svátostiny neudělují milost Ducha svatého jako svátosti, avšak prostřednictvím modlitby církve připravují na přijetí milosti a uzpůsobují člověka ke spolupráci s ní. Mezi svátostinami zaujímají důležité místo požehnání, která jsou chválou Boha a prosbou o jeho dary. Některá požehnání mají trvalý dosah: mají účinek zasvětit osoby Bohu a vyhradit předměty a místa pro bohoslužebné účely. Mezi těmi, jež jsou určena osobám (nezaměňovat se svátostným svěcením!) je požehnání opata nebo abatyše kláštera, zasvěcení panen a vdov, obřad řeholních slibů a požehnání pro některé církevní služby (lektora, akolyty, katechety atd.). Jako příklad požehnání předmětů lze uvést zasvěcení nebo požehnání kostela, oltáře, svěcení svatých olejů, posvátných nádob, rouch, zvonů atd. Jako další příklady svátostin můžeme uvést žehnání osob, jídla, předmětů, míst, dopravních prostředků, pokropení svěcenou vodou, udělování popelce na Popeleční středu, svěcení palmových ratolestí o Květné neděli, přijetí svatoblažejského požehnání v den výročí tohoto světce atd. A v neposlední řadě je svátostinou křesťanský pohřeb Sv. Agáta, panna a mučednice Sv. Apollonie, panna a mučednice Sv. Scholastika, panna Panna Maria Lurdská, Světový den nemocných Sv. Alexius a druhové, řeholníci Sv. Petr Damiani, biskup a učitel církve Svátek Stolce sv. Petra Sv. Polykarp, biskup a mučedník Jaroslav Branžovský Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014 Strana 3

4 4. PŘIKÁZÁNÍ Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi Budeš ctít otce i matku V minulých úvahách jsme probrali, i když ne do detailů, první desku desatera, první tři přikázání, která určují náš vztah k Bohu. Ježíš je shrnul v jedno přikázání, a to největší - přikázání lásky k Bohu: Miluj Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své mysli, z celé své síly... Pán chce, abychom svůj vztah k Bohu utvářeli nejen z povinnosti, ale na základě lásky - kdo Boha miluje nade všecko, kdo mu dává první místo ve svém životě, bude také plně věřit jeho slovu, jeho zjevení. Bude se umět Bohu ve všem svěřit, v radosti, ale zvláště v bolesti. Nebude pro něho těžké mít v úctě jméno Boží, nebude je brát nadarmo, nebude se rouhat. Nebude pro něho těžké světit neděli, den Páně. Bude si vědom toho, že jaká neděle, takový život a taková i smrt. První deska desatera - to je základ, to je zdroj, ze kterého pramení další přikázání, druhá deska desatera formuje náš vztah k sobě a k lidem, k bližnímu. Ježíš shrnul přikázání této druhé desky do druhého hlavního přikázání: Miluj bližního svého, jako sebe samého. To čiň a budeš živ. Dnes se často setkáváme s lidmi, kteří zdůrazňují právě tuto druhou desku desatera, o první mlčí. Často připomínají lásku k bližnímu, ale už ne lásku k Bohu. Nejednou jsem slyšel, jak lidé řeknou, že by se nemělo krást, zabíjet, že kdyby lidé zachovávali přikázání od toho čtvrtého po desáté, bylo by na světě dobře. Jenže přikázání nejsou čtyři nebo sedm nebo devět je jich deset. Pokud odstraníme některá přikázání, podobali bychom se zedníkovi, který staví dům bez základů. A tak zkušenost naší současnosti nás učí: zdůrazňuje se humanita, humanismus, solidarita, církvi se snad ještě přiznává její charitativní poslání a činnost - a přitom se rozpadají rodiny, rozpadají se manželství, zabíjejí se ve velkém nenarození, propadají se miliardy někam do prázdna a nikdo není vinen. Korupce u politiků, občanské války, nárůst kriminality všeho druhu. Druhá deska desatera musí být nutně zakotvena v první desce, láska k bližnímu nemůže existovat bez lásky k Bohu a naopak. Sv. Jan ve svém 1. listě mluví mnoho o lásce jak k Bohu, tak k bližnímu mezi jiným tam říká: Říká-li kdo: Miluji Boha, ale při tom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého vidí, jak může milovat Boha, kterého nevidí? A z těch bližních nám všem nejblíže stojí nebo stáli rodiče. Proto na prvním místě na druhé desce stojí: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. Druhé přikázání - jediné z desatera - obsahuje varování, výstrahu, hrozbu trestem. Čtvrté přikázání - také jediné z desatera - má naopak příslib. Ne až to dobré ve věčnosti, ale už tady na zemi je přislíben dlouhý a dobrý život. Je z toho vidět, že Bohu mnoho záleží na vztazích v rodině, na této základní buňce lidské společnosti i církve. To proto, že život v rodině se nutně přelévá do života společnosti. Je to jako s řekou: ta se vytváří z malých potůčků, potoků a říček, které se slévají v jeden mohutný proud. Ten je buď čistý, nebo špinavý, podle toho, co sebou přinášejí tyto přítoky. Má-li být každá rodina takovým zdravým a čistým přítokem do mohutného proudu lidského společenství, je nutné, aby v ní vládl určitý řád a ten je dán čtvrtým přikázáním. Bez tohoto řádu se život v rodině stává těžkým a neradostným. Jeden příběh vypráví, jak tři ženy byly u studny pro vodu. Nedaleko odtud seděl na lavičce stařec a naslouchal, jak ženy chválí své syny. Můj syn, chlubila se první, je tak šikovný, že se mu nikdo nevyrovná... Můj syn, povídá druhá, zpívá nádherně jako slavík! - Třetí žena mlčela. Proč nepochválíš také svého syna? - obrátily se na ni ty dvě. Není na něm nic tak výjimečného jako na vašich dětech. Můj syn je docela obyčejný chlapec. Ženy naplnily svá vědra a kráčely domů. Stařec šel za nimi. Vědra byla těžká a udřené ruce slabé. Ženy se proto po chvíli zastavily, aby si odpočinuly. Tu se objevili jejich tři synové. První měl tělo jako úhoř a metal jedno salto za druhým. Ženy volaly: Jak hbitý je to chlapec! Druhý zpíval nádherně jako slavík, až byli všichni dojati. Třetí chlapec přiběhl ke své matce, zvedl její vědro a nesl je domů. Tu se ženy obrátily na starce: Co říkáš našim synům? Kde jsou vaši synové? zeptal se starý muž udiveně. Vidím jen jediného syna. Právě jsme slyšeli v povídce, co čtvrté přikázání ukládá dětem. Katechismus přikazoval podrobněji: aby děti své rodiče ctily, milovaly, poslouchaly, a aby jim pomáhaly. Takhle si před zpovědí mají zpytovat svědomí děti, jenže největší důraz přitom bývá kladen na poslušnost. Generační problém mezi rodiči a dětmi se vidí hlavně v té poslušnosti: Dokdy vlastně musím poslouchat? Už nejsem malý, už si chci rozhodovat o svých věcech sám! Je to snaha chvályhodná a kde rodiče řeknou: Jsme pro, nechceme, abys byl celý život jako nedospělé mimino; budeme ti radit a pomáhat, aby ses tomu samostatnému rozhodování co nejdřív naučil, - tam jdou problémy s dospívajícími dětmi schůdnou cestou. Horší je to tam, kde mládež nevidí svou nehotovost a rodiče nevidí, že děti už nejsou malé. Jeden mladík vyprávěl: Náš otec, to je policajt a ne tatínek. Vyslýchá, hlídá, poroučí, pokutuje. Sednout si se mnou, povykládat si se mnou, co bych chtěl a jak to myslím, to u něj neexistuje. Maminka, ta dělá prima buchty - ale to je tak vše- Strana 4 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014

5 chno. U té jsem malý Honzíček, kterému se musí říkat, aby se neumazal, aby si vzal čistý kapesník. Nějaká debata s ní možná není - ona holt nikdy nebyla patnáctiletým mužským. O sestrách - o těch škoda se vůbec zmiňovat. Nemám doma kousek soukromí, kde by nečmuchaly. Jsem sám uprostřed toho, čemu se říká nadneseně: rodina. Kdo naučí tohoto chlapce, jak vycházet i s takovými rodiči a sourozenci, kteří mají své nedostatky? Kdo mu poví, že když se nenaučí vedle chyb vidět i jejich dobré stránky - že nebude schopen vycházet nikde a s nikým - ani v zaměstnání, ani v rodině, kterou si založí. V tom je dnešní smysl dodatku 4. přikázání: Cti otce... abys dobře živý byl a dobře se ti vedlo. Pamatujte, vy mladí, kteří si hledáte partnera do svého života, že kdo vychází špatně s rodiči nebo sourozenci, ten bude stejně špatně vycházet i s tebou, kdybyste se vzali! Pryč od takového! Původně se 4. přikázání nedospělých dětí netýkalo. Byl to příkaz dospělým, aby měli v úctě své staré rodiče a pečovali o ně; aby si jich vážili. Na pohrdání tímto přikázáním bylo v Izraeli stanoveno vyloučení z izraelského lidu, dokonce i trest smrti: Kdo ubližuje otci, vyhání matku, je zavržený syn (Př 19,26). Už ve 3. Knize Mojžíšově se toto přikázání rozšiřuje na úctu ke starým lidem vůbec: Před šedivou hlavou povstaneš a starému člověku prokážeš úctu (L 19,32). Dnes už stará generace není na mladých závislá existenčně. Mají svou penzi, jsou domovy důchodců, je tu pečovatelská služba. Lékařská péče o staré lidi - geriatrie - se stala zvláštním oborem medicíny. V televizi se starým lidem jemně říká dříve narození. Ale to vše starým lidem nedá spokojené a šťastné stáří, když k tomu nedostanou od svých dětí úctu a lásku. Když na ně mladí nemají čas. Když nemohou dožít v domku, který svýma rukama po celý život budovali a zvelebovali, protože svým dětem zavazí a vnukům jsou k smíchu. Když sedí sice ve své světničce, ale nikdo nepřijde, aby s nimi zavzpomínal na to, co za celý život prožili. Když jim nikdo neřekne slovo ocenění a obdivu za to, co přestáli - za války, po válce, za komunismu, v práci nebo při péči o děti. Poslouchat své rodiče, to už dospělí samozřejmě nemusí. Mají plné právo žít si po svém, ale vyslechnout rodiče, to mohou a to dělat mají. Chovat se k rodičům s úctou a láskou, to s plnoletostí nekončí, to platí po celý život. A také povinnost pomáhat jim, posloužit jim, starat se o ně, to také platí po celý život. Shrňme si, jak si to chceme pamatovat: Nedospělé děti zavazuje čtvrté přikázání, aby své rodiče ctily, milovaly, poslouchaly a aby jim podle svých sil pomáhaly. Dospělé děti už nejsou povinny rodiče poslouchat, zato se mají o to víc rodičům věnovat a s láskou jim posloužit. Čtvrté přikázání se vztahuje i na povinnost rodičů k dětem, ale o tom v příštím čísle. Dnešním jazykem bych vyjádřil čtvrté přikázání asi takto: Já, tvůj Pán a Bůh, ti přikazuji: Budeš ctít otce a matku. Nemusíš se stále bouřit proti autoritě rodičů a proti kdejaké autoritě. Vzpoura proti mým přikázáním zotročuje stejně, jako slepá poslušnost. Uč se žít svobodně, tak, že se v mládí rodičům v lásce podřizuješ a v dospělosti lásku a péči rodičům vracíš. P. Pavel Martinka Blahoslavená Marie Antonína Kratochvílová Řeholnice, mučednice, vzor radosti v utrpení. Narodila se v Mostárenské ulici v Ostravě Vítkovicích. Otec Jan byl slévačem v železárnách a malá Marie, pokřtěná druhým jménem Anna, brzy otce ztratila. Ovdovělá matka Jana ji, pro velkou chudobu, dala do sirotčince školských sester v Bielsku-Biala. Zde v poklidném prostředí vyrůstala s radostným srdcem, v lásce ke Kristu i k zodpovědnému jednání s patřičnou obezřetností. Po základním vzdělání pomáhala v mateřské škole vedené sestrami. Ve 20ti letech se stala kandidátkou kongregace Chudých školských sester naší Paní (Pauperum Sororum Scholarum Nostrae Dominae), kterou byla vychovávána a začala studovat v učitelském ústavu kongregace v Bílé Vodě. V roce 1906 odmaturovala a začala učit na polské základní škole v Karviné. Po třech letech odešla do mateřince kongregace ve Wroclawi. Ve svých 28 letech zde začala noviciát a přijala jméno Marie Antonína. Řeholní sliby skládala a od následujícího roku působila opět jako učitelka v Karviné a později ve Lvově. Dalších několik let působila jako představená a správce internátu v Tlumači a pak 7 let, do roku 1939, byla ředitelkou a mistrovou kandidátek ve Lvově. Vynikala mimořádnými organizačními, vychovatelskými a učitelskými schopnostmi. Na začátku září 1939 napadením Polska nacisty začala II. světová válka a Marie Antonína musela se spolusestrami opustit Lvov a učitelskou činnost. Stala se představenou komunity sester v Mikuličíně. Odtud byly sestry údajně dočasně vyhnány v únoru Se šesti sestrami byla Marie Antonína Kratochvílová zatčena gestapem a uvězněna ve Stanislavově. Údajně za spolupráci s ilegálními skupinami. Souviselo to s odesíláním balíků, obsahujících potraviny a oblečení pro Poláky deportované na Sibiř, na kterém se Marie Antonína organizačně podílela. Ve vězení byla tři měsíce vyslýchána a krutě bita. Utrpení snášela s tichostí a spojovala se v něm s trpícím Kristem. Byla pro své spoluvězenkyně velkým vzorem radosti v utrpení. Modlila se za ty, kdo ji mučili, povzbuzovala ostatní a naslouchala jim. Měla být popravena zastřelením, a tak ji všechny prosily o požehnání a modlitbu. Vzhledem k tomu, že začala umírat postižena nejen ranami, které skrývala, ale zejména tyfem, byla 26. září 1942 z vězení propuštěna. Na nohou se již nedokázala udržet a žádná lékařská péče ji nemohla už zachránit. Šestého dne v nemocnici ve Stanislavově skonala. Při své návštěvě Polska svatý otec Jan Pavel II. blahořečil sestru Marii Antonínu spolu s dalšími 108 polskými mučedníky z II. světové války. tým spolupracovníků redakce Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014 Strana 5

6 Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost není maličkost. Autorem citátu v titulku článku je Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Tohoto umělce známe hlavně pod jeho křestním jménem. Michelangelo byl významný představitel vrcholné italské renesance a manýrismu (přechod od vrcholu renesance k baroku). Proslavil se jako malíř, sochař, architekt. Je o něm známo, že se zabýval též poezií si připomínáme výročí 450 let od smrti tohoto génia. Michelangelo se narodil v Caprese 6. března 1475, jako druhé z pěti dětí a zemřel 18. února 1564 v Římě. Tělo umělce očekávává vzkříšení v bazilice sv. Kříže ve Florencii. V osmi letech byl přiveden do dílny Domenica Ghirlandaia. Otci se to nelíbilo, chtěl, aby se jeho syn stal obchodníkem. O sedm let později si ho všiml florentský vládce Lorenzo Medici (též nazývaný Lorenzo Nádherný) a vzal ho jako učně do své školy. Dva roky žil Michelangelo v Medicejském paláci a měl stálý plat. V paláci Medicejských se Michelangelovi dostalo výborného vzdělání. Začal se učit pracovat s mramorem, učil se latinsky a řecky a začal se věnovat četbě a tvorbě poezie. Také se zde seznámil s budoucími papeži Lvem X. (Giovanni di Lorenzo de' Medici) a Klementem VII. (Giulio di Guiliano de' Medici). V této době neměla církev valnou pověst (bujel nepotismu - prosazování vlastních příbuzných do vysokých funkcí; celibát se příliš nedodržoval...). Lorenzo pozval do Florencie dominikánského mnicha Girolama (Jeronýma) Savonarolu, aby očistil církev. Savonarola získával čím dál tím větší popularitu, na jeho kázání chodilo čím dál více lidí. Při jednom kázání označil Medicejské za původce všeho zla ve Florencii. Dokonce zaútočil i na papeže. Po pádu Medicejských dosáhl mravní obnovy Florencie. Po zvolení papeže Alexandra VI. (Rodrigo Borgia, jenž měl asi sedm dětí a dal otrávit několik kardinálů) neustal v kritice církevních poměrů, čímž mařil papežovy politické plány. Alexandr VI. pohrozil Florencii interdiktem (místní interdikt je kanonický trest, který zakazuje vysluhování svátostí na určitém místě po druhém Vatikánském koncilu byl tento druh trestu zrušen), pokud nevyřídí záležitost se Savonarolou. Jeho odpůrci napadli klášter, kde žil. Savonarola byl odsouzen jako heretik, schizmatik a hanobitel Svatého stolce. Z dokumentů vyplývá, že to byla justiční vražda. Před smrtí přijal svátosti a v roce 1498 skončil na hranici. Spisy, které napsal ve vězení, ho ukazují jako světce. Stále se ptal sám sebe, jestli jednal správně. Dominikánský řád usiluje od roku 1955 o jeho svatořečení. Nabízí se srovnání mezi dvěma mnichy: Girolamem Savonarolou a Martinem Lutherem. Jaký byl mezi nimi rozdíl? Savonarola věřil, že i když je papež mravně zcela zkažen, tak papežství jako úřad je ustanoveno Kristem a jako takové si zaslouží úctu. Savonarola nikdy nenapadal církev nebo papežství. Dokázal odlišit osobu papeže od papežství jako úřadu a toto odlišení stále dodržoval. Toto odlišení Luther nedělal. Po smrti Lorenza se Michelangelo vrátil domů a začal studovat anatomii. Po nocích tajně dělal pitvy. Pak se chvíli zdržoval v Bologni, ve Florencii a nakonec odchází do Říma, kde se na sklonku života (v 72 letech) stává hlavním stavitelem baziliky sv. Petra. Michelangelo se u- cházel o stavbu baziliky už od počátku, ale jeho směr prohrál a baziliku začal stavět Bramante. Citát, který je v nadpisu článku vystihuje jeho tvorbu. Další jeho myšlenka rovněž vystihuje dílo autora: Kdyby lidé věděli, jak tvrdě jsem pracoval na svých dílech, nepovažovali by mě za génia. Díla, se kterými nebyl spokojen, nejednou poškodil, či dokonce zničil. Ze sochařského díla je asi nejznámější socha Davida ve Florencii a Pieta, která je v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Před florentskou katedrálou stál 40 let nevyužitý kamenný blok o rozměrech 5x1x1 m s četnými usazeninami a kazy. Dva umělci se před ním snažili kámen využít, ale nebyli úspěšní. Michelangelo ve svých 29 letech vytesal z nepoužitého bloku kamene sochu Davida. Za tuto sochu ú- dajně dostal 900 zlatých dukátů, což prý bylo víc, než vydělal Leonardo da Vinci za celý život. Další velmi známou sochou je Mojžíš. Původně měl být součástí monumetnálního náhrobku papeže Julia II. Náhrobek měl být ve tvaru tříposchoďové pyramidy s 40 sochami patriarchů, proroků a apoštolů. Na vrcholu měli andělé držet rakev. Na náhrobek Michelangelo vybíral osm měsíců kámen a dalších osm měsíců ho dopravovali do Říma (Michelangelo dbal na kvalitu materiálu). Kvůli sporu o vedení stavby svatopetrské baziliky odešel Michelangelo z Říma Z náhrobku autor dokončil sochu Mojžíše. (Viz obrázek na titulní straně). Ve vousech Mojžíše je umělcův autoportrét. Možná si kladete otázku, proč má Mojžíš rohy. Pravděpodobné vysvětlení spočívá v hebrejské gramatice. V původním hebrejském textu nebyly samohlásky (tzv. vokalizace), ale pouze jen souhlásky. Samohlásky byly doplněny později. Bylo úkolem předčítajícího, aby znal text, jak má být. V textu, který popisuje návrat Mojžíše z hory Sinaj, jsou souhlásky QRN, které podle vokalizace můžou znamenat buď zářit, nebo mít rohy. Z malířství je nejvýznamnější výzdoba Sixtinské Strana 6 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014

7 kaple a zvláště freska Posledního soudu. Během pontifikátu papeže Jana Pavla II. proběhlo zrestaurování fresek (1980 až 1999). Jednomu kardinálovi se nelíbilo, že jsou postavy nahé a dal to umělci najevo. Umělec ho za odměnu namaloval mezi zavržené. Dle našeho názoru je vrcholem celé tvorby kopule baziliky sv. Petra. Průměr kopule je 43 m a její výška je 117 m. Hmotnost kopule byla odhadnuta na cca. 56 tisíc tun. Michelangelo umírá v roce 1564 a podle vlastního přání je pohřben ve Florencii. O Michelangelovi vyšel historický román Kámen a bolest. Rovněž BBC natočila dvoudílný dokument, který běžel v ČT. Nyní zde uvádíme přehled nejvýznamnějších děl a dvě básně tohoto renesančního génia. Sochařství: - Madona na schodišti (56,7 x 40,1 cm; nejstarší známé dílo z roku 1491) na obrázku zde vedle - Pieta (bazilika sv. Petra, Vatikán, ) obr. na předešlé straně - David (Galleria dell Academia, Florencie, , kopie: Piazza della Signoria, Florencie) - Vzkříšený Ježíš (chrám Santa Maria sopra Minerva, Řím) - Mojžíš (součást náhrobku papeže Julia II., chrám sv. Petra v řetězech, Řím, ) na titulní straně - Pieta s Josefem Arimatejským (Museo del Opera dell Duomo, Florencie - nedokončená) - Pieta di Palestrina (Galleria dell Academia, Florencie) - Pieta Rondanini (Civiche Raccolte d'arte del Castello Sforzesco, Milán - poslední Michelangelovo dílo, nedokončená) Malířství: - Stvoření světa (Sixtinská kaple, Vatikán - nástropní freska, ) na předešlé straně - detail scény oddělení světla od tmy - Poslední soud (Sixtinská kaple, Vatikán - freska na oltářní stěně, ) na obrázku nahoře - Svatá Rodina - Tondo Doni (Galerie Uffizi, Florencie) Architektura: - Bibliotheca Medicea Laurenziana (Florencie) - Nová sakristie kostela San Lorenzo (Florencie - architektura a sochařská výzdoba) - Kapitolské náměstí (Řím) - Palác Farnese (Řím, dokončení 2.patra) - Bazilika sv. Petra ve Vatikánu (ústřední prostor a kopule chrámu, ) na obrázku předešlá strana Poezie: Lásce Dokud jsem mohl vzdorovat Tvé zlobě, neznal jsem, lásko, bolest ani pláč; teď často ale stojím kvůli Tobě v slzách, ač nechci, a vím, co jsi zač. A jestli dřív Tvé šípy neuměly zasáhnout teď, jimž bylo srdce mé, nyní tě za to všechno pomstí střely z těch krásných očí - ty jsou smrtelné. Tak jako nechá zlomyslný osud po léta ptáče prchat nástrahám, aby tím hůř je potom zabil sám, tak i mne láska nechávala dosud, paní má, prchat celý dlouhý čas, aby tím spíš mi zlomila teď vaz. Sobě Jen já, pln žáru, zůstávám stát ve stínu, když slunce světu odnímá svůj jas, každý je šťastný, já však v žalu hynu a s tváří v prachu pláču zas a zas. František Ponížil, jáhen Přihlášky do semináře. Drahé sestry a bratři, pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci modlí za Vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová duchovní povolání a za duchovní obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost z Boha, protože s ním v životě počítá, protože mu dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas a naučit se žít pro Boha a pro druhé. V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, Vás prosím o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují. Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět na Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, svědky a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky. Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace včetně formuláře přihlášky do semináře. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto dny svou modlitbou provázejí. Všem ze srdce žehná arcibiskup Jan (převzato z Oldinu) Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014 Strana 7

8 Děvčata a kluci, na konci února máte jarní prázdniny. Celý týden nebudete chodit do školy. Určitě již máte připravený program, co budete v tom týdnu dělat. Chodit společně na výlety, číst knihy, odjet na hory, navštívit dědečka a babičku, nebo nemocné kamarády. Po prázdninách bude Popeleční středa, a tak si můžete udělat znovu program: jak se připravovat na největší svátky v roce - Velikonoce. Odřivous Krásné sluníčko a modrá obloha v únoru přilákaly mrazík, který svými studenými prsty začal mrazit každý kousek země. Hladina řeky se pokrývala ledem a jenom tam, kde voda radostně poskakovala po kameni, tam mráz nemohl natáhnout své studené prsty. Sluníčko se snažilo více posílat paprsky na zem, ale byl ještě únor a nemělo tolik síly. Radostně poskakující voda si vesele zpívala a ve chvíli tu byla i vlnka Bečvinka. Kačenky ji pozdravily: Pěkný den vlnko ga ga,ga, a tak začalo být i v mraze veselo. No, jó, moje kamarádky, pan Chamfor řekl, že nejztracenější je den našeho života, kdy jsme se nezasmáli! Barevní kačeři se hned zeptali: Máme se čemu smát? Hnědé kačky přikývly: Máme, neboť víme, že Bůh nás má rád! Milé kamarádky, povím vám, zašuměla Bečvinka, že tak jako každé správné město, tak i Přerov má své pověsti. Sídlil tu na hradě Odřivous. Za časů velkomoravských, za panování knížete Rostislava, se na jeho dvoře Velehradě objevil ohromný Bulhar, který v soubojích porazil všechny soupeře, jenom jednoho ne a ten mu jeden vous proklál šípem. Protože později ztratil přízeň panovníka, odešel žít do ústraní a to místo na Přerově. To máme velkou radost, že jsi nám to řekla, neboť brzy budou karnevaly a někdo se může za Odřivouse obléct. Ga, ga, gagaly kačky a kačeři se hned ptali: Na jakém karnevalu? No přece, než začne doba postní, lidé se různě baví, tančí, veselí a radují, že jsou spolu, neboť potom opravdu začíná půst. Je to masopust a k němu patří pestrý a veselý karneval. Za masku se lidé schovávají, aby se nikdo nad nikým nepovyšoval, vysvětlila Bečvinka a potom dodala a od Popeleční středy nesmí být žádný karneval a žádná zábava. Milé kamarádky kačenky, bylo vás moc slyšet, pořád si něco vykládáte a tak raději chvalme svého Pána: Hospodin je náš Bůh, jásejte nebesa, plesej země, radostně se veselte hory a všechno stvoření! Chlapci a děvčata! V neděli 2. března bude na Sonusu MAŠKARNÍ KARNEVAL Pohádkové vystoupení a provázení dětí při soutěžích patří ke karnevalu. Kdo by chtěl pro své mladší kamarády něco udělat a rodiče mu to povolí, budeme vás čekat na nácviku v pátek 17. ledna v hod. na Sonusu. Za společenství LORENCO se na spolupráci těší Liba Calábková Strana 8 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014

9 Pozdrav ze semináře Chvála Kristu, drazí čtenáři, pěkně zdravím v době zkouškového období, které je naštěstí u konce, protože vím, že dává zabrat jistě každému z nás. Po tomto období nastane zasloužené volno, kdy se rozjedeme zase do svých domovů. Vánoce už sice dávno minuly, ale my máme stále živé vzpomínky některých chvil ještě před nimi. Třeba když jsme hráli divadlo. Každý ročník si měl připravit nějakou scénku na 20 minut, kterou pobaví ostatní. Přítomní byli i otcové biskupové. Je to velká akce, která se pořádá jednou za rok s názvem Mikulášská besídka. Náš první ročník si vzal jako hlavní postavu Ježíše, který navštíví seminář. Co by nám asi tak řekl, jak a na co by Pán reagoval? Je to pěkné zamyšlení při vzpomnění jména Pána Ježíše se mi vybavila scéna, která se mi však doopravdy přihodila na fakultě. Bylo to setkání s jedním knězem a profesorem dogmatiky. Pozdravil jsem ho, jako já vás na začátku článku. Jednoduše, jak jsme zvyklí: Chvála Kristu! A on mi odpověděl: Čest práci. Podivil jsem se. Poněkud netradiční odpověď. A potom mi začal vysvětlovat, jak často zdravíme jménem Krista a jak málo si uvědomujeme, co říkáme. Napadlo vás někdy, že tím vůbec nezdravíme kněze nebo jiného člověka? Byla by to škoda, kdybychom jméno Krista považovali za pozdrav. Tím zdravíme, chválíme Jeho. Přiznám se, jsem o něco chytřejší. Chvála Kristu není pozdrav. Tento krátký rozhovor ve výtahu, byl plodný. Doma jsme pobyli vcelku dlouhou chvíli a po příjezdu jsme měli tříkrálové svěcení pokojů. Netrvalo dlouho a dobu vánoční jsme ukončili zpěvem a hraním koled na flétnu, klavír, housle, a dokonce i cimbál. Dnes, kdy píšu článek, se v kinech promítá velice zajímavý film s kněžskou tematikou. Možná jste se o něm už něco dočetli v Katolickém týdeníku. Jmenuje se Poslední vrchol. Pojednává o mladém knězi, který rozuměl lidem a jejich problémům. Zemřel mladý na Modlitby mládeže Animátoři zvou na modlitby mládeže, dne v 19:30 ve farním kostele sv. Vavřince v Přerově. Po duchovním programu bude následovat Alfa pro mládež. Těší se animátoři a kaplan pro mládež horách, které byly jeho zálibou. Lidé v něm nacházeli oporu a čerpali od něj. Od toho kněze, který čerpal od Něj. V KT jsem četl tento rozhovor a byl k němu napsán krásný článek, že si ve filmu klademe otázku, zda je víra fikce nebo skutečnost. Je Bůh fikce nebo skutečnost? Když někdo dnes řekne, že mluví s Michaelem Jacksonem, víme, že buď lže, nebo potřebuje lékaře. Ale miliony lidí tvrdí, že jsou v kontaktu s Ježíšem. Jsou šílení, lžou, jsou hloupí, nebo snad říkají pravdu? Určitě je důležité si klást otázku Boží existence a smyslu života. Tento film, který jsem viděl, byl v tomhle skvělý. Hned se ptáte na více věcí a během všednosti a každodenního dne se tyto otázky snažíte objevovat. Neuvěřitelné dobrodružství! Ke článku posílám fotku našeho prvního ročníku. Díky za vaše modlitby. A chvála Kristu! Josef Hovád Farní ples V sobotu 18. ledna se v Městském domě v Přerově konal již 19. ročník farního plesu. Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014 Strana 9

10 OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ, se sídlem v Pavlovicích u Přerova 5 POZVÁNKY: Zveme manželské páry na V klubu Stodola v Ráji v Pavlovicích u Přerova klubový večer s lidmi a pro lidi, kteří věří ve smysl manželství, večeře pro dva, stezka odvahy, tombola, hudba, spousta mlsání, inspirace do všedních dnů. Příspěvek: 200 Kč na pár, rodiny v tíživé finanční situaci mohou požádat o slevu. Je nutné se předem přihlásit, nejpozději do 7.2. S sebou baterku (svítilnu)! Přihlášky u Jarmily Skřečkové na telefonu nebo u: Srdečně zveme nejen manželské páry každého věku, ale i jednotlivce a všechny, kteří fandí manželství na DEN PRO MANŽELSTVÍ v neděli 16. února 2014 od 15-ti hodin v Přerově na centru SONUS, Palackého ul. 15 h - přednáška manželů Petra a Ireny Smékalových na téma OHROMNÉ MALIČKOSTI: MALÉ KROKY K VELKÝM VZTAHŮM. Petr a Irena Smékalovi společně vychovávají 4 děti, spolu také přednáší v rámci sdružení YMCA na Manželských setkáních. Mgr. Irena Smékalová je psycholožka, věnuje se poradenství, práci se ženami, pořádá různé kurzy a semináře. 16 h - pro ty, co nepůjdou na přednášku - Modlitba za manželství a rodiny s jáhnem v kapli na faře 17 h - pro všechny - občerstvení, posezení a popovídání s přáteli, hudba h - PRO DĚTI - bohatý program her, soutěží a tvoření podle věku dětí. Děti, které si vezmete s sebou, je nutné předem přihlásit. Příspěvek na hlídání 50 Kč na rodinu. Hlaste se nejpozději do na telefonu , DĚKUJEME ZA JAKOUKOLIV NABÍDKU POMOCI S ORGANIZACÍ AKCE - příprava sálu, něco dobrého ke společnému občerstvení, úklid po akci, pomoc s hlídáním dětí). Akci můžete podpořit také dobrovolným vstupným. Obě valentýnské akce se konají na podporu Národního týdne manželství, který je letos od 10. do 16. února s tématem OHROMNÉ MALIČKOSTI: MALÉ KROKY K VELKÝM VZTAHŮM. Velké věci se rodí z drobných každodenních maličkostí. Často i malé věci mají ohromný vliv na zlepšení života. NTM je týdnem, kdy to můžeme vyzkoušet v našem manželství. Udělejme jen tak pro radost pár nesmyslně krásných činů pro ty nejbližší okolo KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ v Olomouci - Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Kurz symptotermální metody pro manžele, snoubence a další zájemce je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Jedná se o sérii čtyř setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru. První setkání je směřováno i pro širší veřejnost. Nejbližší termíny: 20.února (úvodní setkání), 6. března 2014, 20.března 2014, 3.dubna 2014 vždy od h. Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc (sál, 2.patro). Bližší informace: Alena Večeřová, , v 10 h BESEDA PRO MAMINKY téma: JAK PROŽÍVAT RODIČOVSKOU DOVOLENOU moderátorkou besedy bude Jarmila Skřečková od 18 h do do 18 h -Postních 24 h pro ženy s Františkou Böhmovou na téma ODPUŠTĚNÍ Přednášky, mše sv., vzájemné sdílení, možnost rozhovoru i svátosti smíření. Cena 390 Kč/ osoba (ubytování, celodenní strava, pitný režim, příspěvek na lektorku). Ženy v tíživé finanční situaci mohou požádat o slevu. Je nutné se předem přihlásit Víkend pro maminky s mladšími dcerami přednášky Bc. Marcely Řezníčkové na téma MATEŘSTVÍ JE DAR 26.4.VELIKONOČNÍ PLES - děkujeme za dárky do tomboly i za pomoc s organizací Více informací u J. Skřečkové - tel.: , Strana 10 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014

11 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. Papež František Z promluvy papeže Františka při setkání rodin , nám. sv. Petra Kdo uzavírá svátostný sňatek, říká: Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. Snoubenci v té chvíli nevědí, co se stane, nevědí jaké radosti a jaké bolesti je čekají. Vydávají se jako Abraham na společnou cestu. A to je manželství! Vydat se na společnou cestu, ruku v ruce, a přitom se svěřit do velkých rukou Páně. Ruku v ruce, vždy a po celý život! A nedat šanci provizorní kultuře, která krájí náš život na kousky! S touto důvěrou ve věrnost Boží čelit všemu, beze strachu, zodpovědně. Křesťanští manželé nejsou naivní, znají problémy a protivenství života. Nemají však strach vzít na sebe svoji odpovědnost před Bohem a společností, aniž by utíkali nebo se izolovali či zříkali poslání založit rodinu a přivést na svět děti. Ale dnes je to těžké, otče Jistě, je to těžké. Je zapotřebí milosti a milost nám dává svátost! Svátosti nejsou životní dekorací! Ó jak krásná svatba, krásný obřad, krásná slavnost Toto však není svátost, to není svátostná milost. To je pouhá dekorace! A milost není na ozdobu života, nýbrž k tomu, aby nám dala sílu pro život, učinila nás odvážnými, abychom mohli jít dál! Nikdy se tedy neizolovat, vždycky spolu. Křesťané si udělují svátost manželství, protože si uvědomují, že ji potřebují. Potřebují ji, aby byli sjednoceni a plnili poslání rodičů. V dobrém i ve zlém až do smrti. Tak to říkají manželé ve svátosti manželství, během níž se modlí společně i s celým společenstvím. Proč? Protože se to tak dělá? Nikoli. Činí tak, protože to potřebují na dlouhou cestu, kterou se mají společně ubírat. Dlouhou cestu, nikoli po kouskách, ale nastálo. A potřebují pomoc Jeíše, aby kráčeli s důvěrou, aby se denně vzájemně přijímali a každý den si odpouštěli! A toto je důležité: umět si v rodinách odpouštět, protože všichni máme nedostatky, všichni! Někdy děláme nedobré věci, které druhým ubližují. Je třea mít odvahu žádat omluvu, když v rodině chybujeme V životě zakouší rodina mnoho krásných momentů: odpočinek, společný oběd, vycházka do parku, návštěva u prarodičů, návštěva u nemocného Chybí-li však láska, chybí radost, chybí slavnost. A lásku nám vždycky dává Ježíš: On je nevyerpatelný pramen. On nám ve svátosti dává svoje Slovo, dává nám Chléb života, aby se naše radost naplnila. Drahé rodiny, také vy jste součástí Božího lidu. S radostí jděte spolu s tímto lidem. Zůstávejte stále spojené s Ježíšem a svým svědectví Jej přinášejte všem. Děkuji vám, že jste přišly. Společně přijměme za své slova svatého Petra, která nám dávají sílu a dají sílu pro těžké chvíle: Pane, ke komu bychom šli. Ty máš slova věčného života (Jan 6,68). Žijte s Kristovou milostí radost víry! Z textů pro společenství manželů, které zpracovalo CPRŽ Olomouc, vybrala a požehnané dny přeje Hana Školoudová Ekumenické bohoslužby v Přerově. Milí bratři a sestry. Chtěl bych se krátce ohlednout za letošními ekumenickými setkáními v Přerově. Tu největší radost jsem měl z naplňování Písma svatého. Slovo z Písma svatého - Jan 17, nás vybízí, abychom se učili jednotě. A my se můžeme těšit z toho, že Bůh si použil nás, kteří se účastnili lednových setkání, a mohli toto slovo zažívat v malém osobně. Také mne obohatila pestrost společných shromáždění. Společné modlitby, písně, chvály, kázání a neméně rozhovory u občerstvení. Nebylo možné rozeznat, kdo z kterého společenství je. Mohli jsme se lépe poznat a svým dětem ukázat, že je možné hovořit s bratrem, sestrou, kteří vyznávají Krista Pána jiným způsobem. Podle mne přibylo účastníků, a za to děkuji Bohu. Společným rysem ekumenických setkání bylo velmi aktuální a vhodně vybrané téma - Rodina. Dnes je to ve společnosti opomíjené, snižované a vysmívané téma, které je důležité neustále otevírat v církvi i společnosti a hájit rodinu, vysvětlovat její důležitost pro zdravý růst církve a společnosti. Slova všech pastýřů místních společenství na jednotlivých setkáních byla podnětná, vyučující a vedla i k přehodnocení zažitých postojů u mnohých z nás. Obzvlášť mne osobně zaujalo slovo přednesené v Husitské církvi. Byl to pro mne zcela nový pohled na rodinu v Boží režii. Chtěl bych popřát všem zúčastněným z místních církví hodně Božího požehnání a budu se těšit na další společná setkání. Ladislav Melkus kazatel (farář) Církve bratrské Hranice -Přerov Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014 Strana 11

12 Milí farníci. S logem Z děkanátu jste se již v našem časopise mohli setkávat. Chtěli bychom se v příštích číslech opět vydat na toulky naším děkanátem a připomenout si jednotlivé farnosti, setkat se s farníky, sdílet jejich radosti farního života, podívat se na to, co je jejich chloubou a třeba se i nechat inspirovat tím, co se jinde daří Farnost Beňov je tvořena stejnojmennou obcí, jež se nachází přibližně 6 kilometrů jihovýchodně od centra děkanátu Přerova. Místní část Prusy však do farnosti nepatří a je začleněna do farnosti Domaželice. Samotná obec Beňov, nacházející se na levém břehu říčky Moštěnky, má asi 600 obyvatel. První písemná zmínka o Beňově (tehdy Binow ) se objevuje na listině z roku 1318, avšak samotná obec existovala patrně již v roce Svým charakterem je Beňov typickou hanáckou menší obcí s bohatým spolkovým životem. Občané Beňova dlouho toužili mít svůj vlastní kostel, kde by byla pravidelně sloužena mše svatá. Jelikož do kostela v Horní Moštěnici to bylo jen půl hodiny cesty, nebylo beňovským povoleno postavit v obci kostel a vytvořit farní správu. V Beňově tak stála pouze malá kaple svatého Floriána na cestě do Horní Moštěnice. Když však dne císař František Josef I. přežil pokus o atentát, formulovali občané Beňova žádost o povolení stavby kostela tak, že kostel bude věčnou památkou na záchranu života Jeho Majestátnosti Císaře Pána. Této žádosti bylo vyhověno a beňovský chrám tak vznikl za stejných okolností jako známý vídeňský Votivkirche. Podle křestního patrona císaře byl kostel zasvěcen svatému Františkovi z Assisi a slavnostně posvěcen byl dne Samotná farnost však byla založena o několik let později, a to roku Prvním farářem v Beňově se stal P. Augustin Říha, dříve kooperátor v Kašavě, který svou první mši svatou v Beňově sloužil Téhož roku byl založen beňovský hřbitov. Na konci 19. století uzrálo v Beňově také nezvykle mnoho nových kněžských povolání. Nejslavnějším rodákem, na kterého je obec právem hrdá, je arcibiskup olomoucký Antonín Cyril Stojan, kandidát blahořečení. Ten se v obci narodil Tento lidumil, obnovitel Svatého Hostýna a Velehradu, se k rodné obci vždy hlásil a jako arcibiskup zde krátce po svém jmenování roku 1921 udílel biřmování. Jeho rodný domek byl roku 1985 zbořen a na jeho místě dnes stojí pomník. V budově fary se nachází malé muzeum, které připomíná tatíčka Stojana a otevírá se návštěvníkům několikrát do roka. Farnost si svého rodáka připomíná každoročním květnovým koncertem. Kostel svatého Františka z Assisi je charakteristický svou krásnou prostotou. Chrámů tohoto patrocinia v naší zemi není mnoho. V posledních letech prošel velkou rekonstrukcí a jeho fasáda tak získala na kráse. Z vybavení interiéru návštěvníka upoutá především oltářní obraz, na kterém je zobrazen patron kostela, jak přijímá stigmata. Slavná hodová mše svatá bývá sloužena první neděli v říjnu. Během roku se věřící scházejí ke společnému slavení eucharistie dvakrát týdně a to v neděli v 7:30 hodin a v pondělí v 17:00 v zimním čase a v 18:00 v letním čase. Posledním beňovským farářem byl P. Vladimír Kodítek, který zde působil do roku Pak byla farnost střídavě spravována z Horní Moštěnice a z Domaželic. Do srdcí farníků se nesmazatelně zapsal P. Cyril Juroška SDB, který odešel na odpočinek roku Po něm byl administrátorem ustanoven P. Krzysztof Klat. Od roku 2008 farnost spravuje exkurendo P. Bedřich Horák z Horní Moštěnice. V posledních letech lze pozorovat stárnutí farnosti a úbytek pravidelných účastníků bohoslužeb. V roce 2013 bylo v beňovském kostele pokřtěno 10 dětí, 2 páry byly oddány a 5 farníků bylo vyprovoděno na věčnost. Farnost žije také díky obětavým farníkům, kteří pečují o kostel a o jeho úklid. Silně zakotvená je pravidelná společná modlitba svatého růžence před mší svatou. Společenství mladších farníků, které se zrodilo při biřmování v roce 2011, se snaží scházet se k častější modlitbě večerních chval. Milou tradicí se stal předvánoční koncert pěveckého sboru Vokál z Přerova a vystoupení dětí z mateřské a základní školy v našem kostele. Výraznou podporu mezi občany Beňova má každoroční Tříkrálová sbírka. Svatý Františku z Assisi, oroduj za naši farnost! Richard Weis Strana 12 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014

13 Poděkování O Vánocích jsme se rozhodli poděkovat těm, kdo v našich farnostech pravidelně pomáhají, malým dárkem - farním hrníčkem. Nechali jsme jich vyrobit 100 kusů v domnění, že to bude stačit. Pak jsme ale začali jmenovitě počítat všechny, kdo jsou zapojeni do různých pravidelných prací ve farnosti, a s překvapením jsme zjistili, že těch farníků, kteří nám pravidelně pomáhají, je ještě víc. A to jsme si netroufli započítat všechny lektory, zpěváky a ani ty, kdo nám nějak pomohli jednorázově apod. Měl jsem velkou radost, když jsem si uvědomil, jak velký počet lidí je ochotných pravidelně věnovat svůj čas a síly farnosti. Je mi líto, že se o Vánocích nedostaly hrníčky ke všem pravidelným pomocníkům, ale teď jsme doobjednali další, takže to napravíme dodatečně. Zároveň chci také poděkovat aspoň slovy díků těm všem ostatním, kteří farnostem pomáhají ať už zmiňovanými liturgickými službami, příležitostnou výpomocí, svými dary a také svými modlitbami. Vám všem Pán Bůh zaplať. Rok 2013 Přerov Předmostí Křty 43 3 Svatby 8 0 Pohřby Náboženství Co plánujeme Pokud se podaří získat dotace, tak letos začne generální oprava kaple sv. Jiří. Druhým úkolem v Přerově je oprava pramene pod nemocnicí. V Předmostí chceme vylepšit vybavení kostela: plánujeme pořídit lepší mikrofony, nové koberce do presbytáře, modernizovat osvětlení a také uvažujeme o nových lavicích. Postní duchovní obnova První postní sobotu 8. března 2014 bude opět tradiční jednodenní postní duchovní obnova na Sonusu od 9:00 do 17:00. Duchovní obnovu budu dávat já a program bude stejný jako v minulých letech. Více informací najdete na plakátcích. Kdo se chcete obnovy zúčastnit, tak se, prosím, přihlaste v zákristiích přerovských kostelů nebo na faře v Přerově nejpozději do konce února, abychom věděli, s kolika lidmi je třeba počítat. Při přihlášení se platí 50,- Kč jako příspěvek na občerstvení. Děkuji. Informace o webu Arcidiecéze olomoucké Na webových stránkách naší arcidiecéze máte možnost si doma v klidu znovu přečíst pastýřské listy, termíny poutí, reflexe církevních událostí a další důležité informace: P. Pavel Hofírek Neděle :00 Centrum Sonus Dětský karneval 15:00 Fara v Přerově Setkání animátorů mládeže děkanátu 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí 18:45 Předmostí, fara Náboženství pro dospělé s kaplanem Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa 5.3. Popeleční středa Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 15:30 Fara v Přerově Modlitba za Charitu Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:30 Centrum Sonus Příprava dospělých na biřmování 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy na přijímání 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Pátek :00 Přerov, sv. Vavřinec Svatá zpověď na začátek postní doby Sobota :00 Centrum Sonus Postní duchovní obnova, viz výše 9:00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů Neděle :45 Předmostí, fara Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje Pondělí :30 Centrum Sonus Dějiny umění s jáhnem 18:45 Předmostí, fara Encykliky s kaplanem Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 18:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s přípravou na přijímání Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:00 Fara v Přerově Modlitby Fatimského apoštolátu 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Pátek :00 Pavlovice, fara Postních 24 hodin pro ženy, viz str. 10 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014 Strana 13

14 Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 V přerovském regionu se celkem vykoledovalo Kč, z toho v Přerově a příměstských částech Kč. Celkem je to o 33 tisíc víc než vloni. Zapojilo se 162 skupinek ze 37 obcí a města Přerova. Vítězem koledování se stejně jako loni staly Nahošovice, kde byli lidé nejštědřejší. V průměru každý obyvatel Nahošovic přispěl padesátikorunou. Největší objem měly již tradičně Troubky Kč. V některých příměstských částech Přerova se letos koledovalo poprvé, například ve Vinarech, kde se vybralo Kč. V jiných obcích se sbírka konala po dlouhé odmlce, např. v Čekyni, kde se vybralo Kč. Již tradičně se do sbírky zapojily Henčlov ( Kč), Dluhonice (5 002 Kč) a Žeravice (9 259 Kč). V Předmostí a Popovicích se letos do koledování zapojili také učitelé a žáci ZŠ a MŠ J.A. Komenského v Předmostí. Do sbírky se zapojily i děti z Církevní mateřské školy v Přerově, které v rámci koledování navštívily Magistrát města Přerova a Městskou policii. V Olomoucké arcidiecézi se letos vybralo Kč. Za celou republiku činí výtěžek Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispěli do kasiček tříkrálových koledníků. Náš velký dík patří také všem, kteří pomohli s realizací sbírky, především koledníkům a vedoucím skupinek. Martina Krejčířová Poděkování tříkrálovým koledníkům Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky Charity pro pomoc potřebným, ať už jako koledníci, organizátoři, nebo dárci. Díky vaší ochotě můžeme vydávat viditelné svědectví světu o službě věřících potřebným a také roznášet do světa radost z úžasného Božího daru, který slavíme o každých Vánocích, radost z Boha, který se nám daruje jako Zachránce a Spasitel. Výtěžek sbírky v arcidiecézi činí Kč, tedy opět větší než v minulém roce; o jejím využití budu informovat později. arcibiskup Jan Přednášky o novém občanském zákoníku Protože nový občanský zákoník přináší mnoho změn, které se dotknou života každého z nás, připravili jsme pro Vás cyklus devíti přednášek s JUDr. Jarmilou Podivínskou, soudkyní. Přednášky jsou určeny přednostně pro seniory, ale účastnit se může každý, kdo má čas a zájem. První se koná ve čtvrtek od 10:15 hod. v sále Centra SO- NUS na téma Darovací smlouvy a právo dědické. Druhá od 10:15 hod. rovněž na SONUSu na téma Rodinné právo rodina, manželé, děti. Další budou během března, termíny ještě upřesníme. Za Oblastní charitu Přerov Martina Krejčířová Přečetli jsme a doporučujeme. Pocity viny a jak jim čelit Denis Sonet Beňov Bochoř Brodek u Přerova Císařov ( ) Citov Čechy Domaželice Dřevohostice Hradčany Horní Moštěnice Kokory Křtomil Lipová Líšná Majetín Nahošovice Pavlovice Prosenice Přerov Čekyně 4066 Kč Dluhonice 5002 Kč Žeravice 9259 Kč Henčlov Kč Předmostí Kč Vinary 3668 Kč Popovice 6027 Kč Přestavlky Radkovy Radkova Lhota Radslavice Radvanice Rokytnice Říkovice Stará Ves Sušice Tovačov Ivaň Klopotovice Oplocany Troubky Tučín Turovice Věžky Vlkoš Želatovice Celkový výtěžek Denis Sonet je knězem diecéze Troyes. Dlouhodobě se věnuje poradenství a duchovnímu doprovázení manželských párů. Ve své knize se věnuje těm, kteří trpí tím, že něco zavinili, mají výčitky, těm, kteří si vyčítají i to, co nezavinili a nemohli ovlivnit, ale i těm, kteří se jakémukoliv u- znání viny vyhýbají. Pokud jde o pocity viny, často tíhneme k dvěma extrémům: buď nás drtí, anebo je popíráme. Autor na příkladech rozlišuje, zda se jedná o falešné pocity viny, které nemají základ ve skutečnosti, nebo přehnané pocity viny, anebo zdravé pocity viny, které jsou nutné pro lidský a duchovní růst. Často také zaměňujeme např. chybu, kompromis, negativní pocity, důsledek, zkoušku a vinu. Oblast viny je složitá a nemůžeme někoho posuzovat, když neznáme jeho pohnutky, okolnosti, apod. Jen Bůh zná lidská srdce. Autor také připomíná důležitost vyznání i ve svátosti smíření, velikost Božího milosrdenství. Důležité je přijmout své limity, uvědomit si, že nedostatečnost je vlastní všemu lidskému konání. Když se člověk vyhne z jedné strany úskalí morbidního pocitu viny a ze strany druhé popření skutečné viny, může se obrátit k tomu, který je nekonečné Milosrdenství, a nalézt dostatečný pokoj. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2013, má 60 stran, cena 79 Kč. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský Modlitby Matek Mnohé maminky v děkanátu se modlí ve spiritualitě Hnutí modlitby matek (povoleno ČBK 2000) a my o mnohých skupinkách, které se pravidelně setkávají, nevíme. Vyzýváme Vás proto, aby se vedoucí skupinek, podle přání otce biskupa, nahlásily paní Marii Borošové, koordinátorce pro Olomouckou diecézi, telefonem (nejlépe SMS): nebo , či prostřednictvím mailu: Předem děkuji. Marie Borošová Strana 14 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014

15 PŘEROV sv. Vavřinec Přerov PŘEHLED ZPOVÍDÁNÍ A POBOŽNOSTÍ V DĚKANÁTU Po-Pá: ZP+R: 7:30 8:00 St: ZP: 17:30 18:00 (18:00 18:30) Pá: ZP+A: 16:00 18:00 So: ZP+R 7:30 8:00 (1. so v měsíci); ZP+R: 18:00 18:30; Nešpory: po mši sv. Ne: R: 8:30; ZP: 18:00 18:30 Út: R: 18:00 v zimním období na Sonusu, v letním na Šířavě Čt: Modlitby matek: 19:30 (1x14 dnů, kaple na faře) Pá: 15:00 Korunka k Božímu milosrdenství (kaple na faře) Předmostí Po: ZP+R: 17:30 18:00 So: Mariánské večeřadlo: 16:30 (17:30) 1. sobota v měsíci Ne: R: 8:15 FARNOSTI DĚKANÁTU Beňov Po: ZP+R: 16:30 17:00 (17:30 18:00) A: po mši sv. v pondělí po 1. pátku Ne: R: 7:00 Bochoř Po: R: 7:30 A: 17:30 (18:30) pondělí po 1. pátku St: R: 16:30 (17:30) ZP: po mši svaté A: ve středu po 1. pátku po mši svaté Čt: R: 16:30 Brodek u Př. Po-St, Pá: R: 17:00 Čt: ZP+A: 17:00 18:00 (před 1. pátkem) R: 17:00 So, Ne: R: 8:30 Citov Pá: ZP+A: 16:30 17:00 (1. pátek) So: R: 9:30 Ne: R: 10:00 Domaželice St: ZP: 16:00 16:30 (17:00 17:30) Dřevohostice Pá: ZP: 17:00 17:40 (18:00 18:40) Ne: ZP: 6:50 7:30 Horní Moštěnice Kojetín Po: R: 16:30 (17:30) St, Čt: ZP+R: 16:30 17:00 (17:30 18:00) Čt: A: 17:30 (18:30) před 1. pátkem Pá: R: 16:30 (17:30) So: R: 7:00 (i když není mše svatá) Ne: R: 10:00 Po, Čt: ZP+R: 6:30 7:00 Čt: A: 15:00 16:00 Pá: ZP+R: 17:30 18:00 So: R: 17:30 Ne: R: 8:15 ZP: 14:00 15:00 (1. v měsíci) Kokory St: ZP: 17:30 18:00 Křenovice Po, Út, Čt-Ne: R: 17:00 (18:00) St: ZP+R: 16:30 17:00 (17:30 18:00) Lobodice Ne: ZP+R: 10:00 10:30 Majetín Pá: ZP: 17:30 18:00 Měrovice Čt: ZP+R: 16:30 17:00 (17:30 18:00) Ne: ZP+R: 7:00 7:25 Pavlovice Čt: ZP: 16:00 16:35 (17:30 18:00) Penčice Ne: ZP: 10:00 10:30 Polkovice So: ZP: 16:15 16:40 (kromě 1. soboty v měsíci) Prosenice Pá: ZP+R: 15:30 16:00 Ne: ZP: 7:20 7:40 Přestavlky Čt: R: 17:00 (18:00) Radslavice Po: ZP: 16:30 17:00 (17:30 18:00) Rokytnice u Př. Po: ZP+R: 17:30 18:00 Čt: 9:00 10:00 modlitební společenství Pá: ZP+A: 17:00 18:00 So: R: 7:30 Ne: R: 7:00 Říkovice Pá: ZP+A: 15:00 16:00 1 pátek; R: 15:30, ZP: 15:40 Ne: R: 7:30; ZP: 7:40 Stará Ves Pá: ZP+R: 17:00 17:30 (17:30 18:00), A: 1. pátek po mši svaté Ne: R: 8:30 Suchonice Pá: A: 18:00 (18:30) 1. pátek Tovačov St: R: 16:30 (17:30) Pá: R: 17:30 18:00, A: 1. pátek po mši svaté So: R: 6:45 Ne: R: 8:00 Troubky n. B. Po-St: R: 16:30 (18:00) Čt: ZP+R: 7:30 Pá: ZP+R: 16:30 (17:30) A: 20:00 21:00 Ne: R: 8:00, Nešpory: 17:00 (18:00) Vlkoš St, Pá: R: 16:30; ZP: 16:40 Pá: ZP+A: hodinu po mši svaté (1 pátek) Ne: R: 9:00 ZP: 9:10 ZP zpovídání A adorace R růženec Čas v závorce platí v letním období Uvedené termíny mohou být aktuálně změněny dle situace ve farnosti. Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014 Strana 15

16 Sob n Postní doba začíná 5. března Popeleční středa je den přísného postu, tedy postu od masa a postu újmy. Mše svaté s udělováním popelce jsou v Přerově ráno v 8:00 a večer v 18:00. Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů Pondělí :00 Předmostí, kostel Mše svatá se společným udělováním svátosti pomazání nemocných 18:45 Předmostí, fara Encykliky s kaplanem Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:00 Fara v Přerově Modlitby Fatimského apoštolátu 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Pátek :00 Pavlovice, fara Valentýnský večer pro manžele, viz str.10 19:30 Přerov, sv. Vavřinec Děkanátní modlitby mládeže, viz str. 9 Neděle :45 Předmostí, fara Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 15:00 Centrum Sonus Den pro manželství, viz str :30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Fara v Přerově Setkání seniorů 18:45 Předmostí, fara Náboženství pro dospělé s kaplanem Úterý :30 Přerov, kino Hvězda Přednáška Křesťanské akademie 16:00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s přípravou na přijímání 19:00 Fara v Přerově Setkání katechetů děkanátu Čtvrtek :15 Centrum Sonus Přednáška: Občanský zákoník, viz str :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 16:00 Přerov Setkání františkánského společenství 17:30 Centrum Sonus Příprava dospělých na biřmování 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Pátek :00 Pavlovice, fara Beseda pro maminky CPR, viz str. 10 Sobota :00 Fara v Přerově Zápis úmyslů na mše svaté v Přerově na duben, květen a červen 9:00 Centrum Sonus Akce pro ministranty Pondělí :30 Centrum Sonus Dějiny umění s jáhnem 18:45 Předmostí, fara Encykliky s kaplanem Pavlovice, fara Jarní povyražení, viz str. 10 Středa :00 Fara v Přerově Redakční rada časopisu Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 10:15 Centrum Sonus Přednáška: Občanský zákoník, viz str :30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Ranní mše svatá 16:30 Předmostí, fara Mariánské večeřadlo 17:00 Centrum Sonus Masopust, viz str. 8 Dokončení je na straně 13. Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu Přerov. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Pavel Martinka, Fr. Ponížil, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka březnového čísla je 26. února Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 16 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 2, Únor 2014

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více