Adone Ing. Petr Schulmeister

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adone Ing. Petr Schulmeister"

Transkript

1 Adone Ing. Petr Schulmeister znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, č.j.: Spr. č. 2628/86, Spr.č. 2525/98, Spr.č. 1415/2004 pro základní obory: doprava, odvětví: doprava silniční technické posudky o příčinách silničních nehod, obor ekonomika, odvětví: ceny a odhady podniků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů, nehmotného majetku, motorových vozidel, obor strojírenství, odvětví: strojírenství všeobecné autoopravárenství, posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů. Zadavatel posudku Ing. Jiří Hanák Insolvenční správce dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. Francouzská Ostrava Poruba IČ: ZNALECKÝ POSUDEK č. 4721/12 ve věci ocenění hmotného majetku kancelářské vybavení do 40 tis. Kč, za účelem jeho prodeje. Milíčova Ostrava-Moravská Ostrava tel./fax.: , mobil: ID datové schránky: ei8jcb2 Peněžní ústav: ČSOB Ostrava číslo účtu: /0300 IČO: DIČ: CZ Počet listů: 7 ks Počet vyhotovení: 3 ks Počet příloh: 1 ks V Ostravě,

2 0. Úvod 0.1 Zadání znaleckého posudku Znalecký posudek vyžádal: Ing. Jiří Hanák Insolvenční správce dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. Francouzská Ostrava - Poruba Znalecký posudek vypracoval: Ing. Petr Schulmeister, Milíčova 12 Ostrava 1, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, podniků, výrobních strojů, zařízení a systémů, nehmotného majetku. Předmět a účel vyžádání znaleckého posudku: Ocenění hmotného majetku kancelářské vybavení do 40 tis. Kč, za účelem jeho prodeje. Datum vyžádání posudku: 09/2012 Termín vypracování posudku: 11/2012 Podklady pro vypracování posudku: Seznam oceňovaného majetku, informace k majetku od zástupce zadavatele posudku. Ocenění je provedeno k datu: 10/2012 2

3 1.0 Nález 1.1. Popis oceňovaného movitého majetku Zadavatel znaleckého posudku objednal ocenění hmotného majetku kancelářského vybavení v pořizovací ceně do 40 tis. Kč za účelem jeho prodeje. Jedná se o kancelářské vybavení nábytkem a výpočetní technickou. Prohlídka oceňovaného majetku byla provedena zevrubně dne za účasti znalce a zástupce zadavatele, informace k oceňovanému majetku předal zástupce zadavatele. Přecenění majetku je provedeno v příloze znaleckého posudku č. 1. Oceňovaný majetek je funkční, technický stav úměrný době užívání. 2.0 Posudek 2.1 Ocenění majetku bylo provedeno pro prodej v obvyklých cenách Obvyklou cenou se rozumí cena, která byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 2.2 Metodika oceňování hmotného majetku Pro ocenění hmotného majetku bylo použito metody dle Znaleckého standardu VUT v Brně, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, která je popsána v následujícím textu. U hmotného majetku byl pro zařazení do jednotlivých amortizačních stupnic využitý strukturní model č. 226/91 viz "Znalecký standard"- Oceňování hmotného majetku (VUT Brno 1996). Jako další metoda ocenění byla využita srovnávací metoda, kdy byly zjišťovány realizované a nabídkové ceny na trhu s použitým hmotným majetkem. Z těchto nabídkových, případně realizačních cen byly provedeny případné korekce při stanovení obvyklé ceny oceňovaného hmotného majetku. 3

4 2.2.1 Stanovení technické hodnoty HM (TH) Technická hodnota (TH v %) se mění dle následujícího vztahu: kde: ( 100 ) ( ) VTH * ZA * / PS TH = 10 4 VTH - výchozí technická hodnota ZA - základní amortizace (Amortizační křivky a stupnice) PS - přirážka (+) nebo srážka (-) dle zjištěného technického stavu při prohlídce Stanovení ZA - amortizační křivky a stupnice Praktickému využití pro výpočet technické hodnoty různých typů hmotného majetku s životností 5-25 roků odpovídá průběh následujících 5-ti základních amortizačních křivek, z kterých jsou odvozeny i směrnice pro další případy. Křivky respektují vztahy: - rychlejší pokles hodnoty v prvních letech, který přibližně odpovídá lineární odpisové sazbě strojů podle vyhl. FMF č. 586/1990 Sb. - mírnější pokles do cca % technické hodnoty hmotného majetku sledující stáří a běžné opotřebení při dobré údržbě. - pokles v závěrečném období využívání hmotného majetku. Tento pokles je určen zejména skutečností, že v této době obvykle končí možnost zabezpečování náhradních dílů, případně končí zásoba náhradních dílů ve vybavení hmotného majetku. Navíc při dosažení mezních hodnot opotřebení některých intenzívně namáhaných dílů dochází ke zvýšení četnosti poruch hmotného majetku jako celku. - všeobecně je hodnota hmotného majetku 10 % stanovena jako limitní. Pod tuto technickou hodnotu by se hmotný majetek neměl dostat. Obvykle je hodnota staršího hmotného majetku, který bezchybně plní svůj účel (jsou za hranicí doby provozu příslušné amortizační křivky) 20 %. Je to dáno hodnotou vložené práce a náhradních dílů, které bezchybný provoz zaručují. - u HM, kde v konstrukci převažují díly dlouhodobé životnosti, může být zbytková životnost i vyšší. Amortizační křivky jsou rozděleny následovně: I. Amortizační křivka pro HM se životností 5 let II. Amortizační křivka pro HM se životností 10 let III. Amortizační křivka pro HM se životností 15 let IV. Amortizační křivka pro HM se životností 20 let V. Amortizační křivka pro HM se životností 25 let Z výše uvedených amortizačních křivek je odvozeno 5 základních amortizačních stupnic pro hmotného majetku a zařízení s životností 5-25 let. Zásady pro výběr křivek (stupnic) Rozhodujícím hlediskem pro výběr křivky, resp. stupnice je stanovení délky středního technického života (životnosti) hmotného majetku. Nezbytné je respektovat charakter užívání konkrétního oceňovaného hmotného majetku - odhad životnosti v určitém prostředí. 4

5 Konec technického života je takový stav hmotného majetku, při kterém musí být jeho další využívání přerušeno pro neodstranitelné porušení bezpečnostních parametrů nebo neodstranitelné překročení stanovených mezních parametrů, neodstranitelné snížení užitných vlastností, efektivnosti provozu pod přípustnou hodnotu, nutnost provedení generální opravy. V případech, že zjištěná nebo stanovená životnost je jiná, než je stanoveno v předložených křivkách a stupnicích, je nutno konstruovat amortizační křivku individuálně Přirážky a srážky při hodnocení technického stavu HM (+/- PS) Přirážky a srážky se stanoví na základě výsledku prohlídky. Přirážkou se ohodnotí zejména prokazatelné zvýšení užitné hodnoty po provedené běžné opravě nebo pokud je zřejmé, že stroj byl minimálně využíván. Srážkou se ohodnotí zejména zjevná porucha některého dílu hmotného majetku, vyšší opotřebení, nedostatečná údržba, deformace, koroze, znečištění hmotného majetku zejména únikem provozních náplní, závady el. instalace, porušení bezpečnostních předpisů apod.. Při hodnocení vlivu oprav na technickou hodnotu hmotného majetku nesmí zvýšení překročit hodnotu hmotného majetku továrně nového. Jakkoli rozsáhlou a nákladnou opravou, tedy v krajním případě složením hmotného majetku ze skupin továrně nových, nemůže být sestaven stroj, který by měl vlastnosti lepší, než stroj továrně nový Stanovení výchozí ceny (VCS) Výchozí cenou pro stanovení časové ceny je: a) je-li oceňovaná věc dostupná na trhu, pak je VCS pořizovací cena nového hmotného majetku stejného typu, zjištěná u výrobce, prodejce nebo dovozce. b) pokud se oceňovaná věc již nevyrábí, nedováží a není dostupná na trhu, pak se stanoví VCS: b1) cenovým porovnáním b2) přepočtem pořizovací ceny, která se přepočítává indexem růstu cen v příslušném oboru od doby pořízení do data ocenění. Indexy růstu cen jsou pravidelně vydávány Českým statistickým úřadem. c) při použití pořizovací ceny v zahraniční měně, je nutno provést přepočet měny kurzem valuty střed k datu ocenění. Pořizovací cena se obvykle uvádí bez daně a se clem. ad b2) Přepočet pořizovací ceny (PC) VCS je stanovena z PC s využitím dostupných vstupních údajů (dokumentace provozní, evidenční, účetní) přepočtem na cenovou úroveň v době hodnocení. U hmotného majetku, u kterého není známa PC, je tato stanovena odborným technickým odhadem, resp. cenovou kalkulací. Rozhodující je doba pořízení a cenový údaj k tomuto datu. VCS hodnoceného a oceňovaného HM k určitému datu se stanoví korekcí pomocí koeficientů průměrného růstu cen průmyslových výrobků v ČR. Tyto koeficienty jsou zveřejňované jako statické údaje v odborné literatuře. 5

6 2.2.5 Koeficient prodejnosti (KP) KP je cenový koeficient odpovídající nabídce a poptávce hmotného majetku na trhu v daném místě a čase. Pokud není KP stanoven z oficiálních pramenů, pak je určen znalcem na základě průzkumu trhu v daném místě a čase ve vztahu k technické hodnotě hmotného majetku shodného, popřípadě srovnatelného typu. Koeficientem prodejnosti se tedy rozumí poměr mezi zprůměrovanými, skutečně dosaženými prodejními cenami a vykalkulovanými časovými cenami strojů stejného, případně srovnatelného typu, obdobně opotřebovaných a v obdobném technickém stavu, v rozhodné době a v rozhodném místě. Amortizační stupnice ROK\ŽIVOTNOST [ROKY] % 90% 85% 80% 70% % od 6/10% % /20 % od 11/10 % % /20 % od 16/10 % % /30 % /20 % 16 30% od 26/10 % /30 % /20 % 19 od 31/10 %

7 3.0 Závěr 3.1 Ocenění hmotného majetku Předmětem ocenění je hmotný majetek vybavení kanceláří nábytkem a výpočetní technickou v pořizovací hodnotě do 40 tis. Kč. Obvyklá cena hmotného majetku PC a telefony celkem činí k datu 10/ ,- Kč Slovy: Stočtyřicetsedmtisícdesetkorunčeských. Obvyklá cena hmotného majetku kancelářský nábytek celkem činí k datu 10/ ,- Kč Slovy: Padesáttisícstotřicetšestkorunčeských. V Ostravě ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Ostravě, č.j.: Spr. č. 2628/86, Spr.č. 2525/98, Spr.č. 1415/2004 pro základní obor doprava, ekonomika, strojírenství. V oboru doprava, odvětví: doprava silniční technické posudky o příčinách silničních nehod, v oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady, podniků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů, motorových vozidel, nehmotného majetku, v oboru strojírenství, odvětví: strojírenství všeobecné - autoopravárenství, posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů. Znalecký úkon zapsán pod poř. čís. 4721/12 znaleckého deníku. Ing. Petr Schulmeister Příloha posudku: Příloha č. 1 výpočet přecenění hmotného majetku podle popsané metodiky v bodě posudku č

8 Hmotný majetek středisko Brno do 40 tis. Kč - PC a telefony Strana: 1 č. IM Název Dat. poř. Pořízovací cena Obvyklá cena SKENER 3770C Kč 190 Kč tel. přístroj SENCOR STC 33B Kč 60 Kč PC monitor LCD ACER AL 1917Cs-silver, Kč Kč PC DELP OFFICE 2 DUO BLACK/Data Elpocom (H Kč Kč TISKÁRNA HP DJ 1220C AB Kč 760 Kč HP LASER5JET 1022N, USB+LAN Kč 740 Kč KOPÍRKA SHARP AR 5316 TISK-COPY Kč Kč SKENER HP SCANJET Kč 790 Kč PODAVAČ SHARP AR SP Kč FOTOAPARÁT OLYMPUS FE Kč Kč MODEM HUAWEI E Kč TELEFON HTC WILDFIRE Kč Kč PC Tiskárna - barevná Kč Kč tel.přístroj PANASONIC KX /Fryč Kč 30 Kč HANDS FREE PARROT CK Kč 950 Kč PC program OFFICE Kč Kč MP3 TEAM MP-222-2GB Kč 230 Kč TELEFON NOKIA 6500 CLASSIC černý Kč 760 Kč NB Acer TM6592G/ DATA (H943) Kč Kč PC obrazovka LCD Acer 19 V193 / DATA Kč Kč TELEFON NOKIA C Kč Kč MODEM HUAWEI E Kč PC tiskárna HP LASERJET Kč Kč NB ACER TM + klávesnice,myš,brašna (H682) Kč Kč MODEM HUAWEI E Kč NB ACER TM 5720 (H856) Kč Kč taška na notebook Premium Plus/PARTNER Kč 360 Kč telefon NOKIA černostříbrný Kč 80 Kč MODEM HUAWEI E Kč TELEFON HTC WILDFIRE WHITE Kč Kč PC program OFFICE Kč Kč NB ACER TM6592G-101G16N 1GB/VBUS (H859) Kč Kč PC monitor LCD ACER AL 1917Cs-silver, Kč Kč tel.přístroj LCD Kč 250 Kč PC vč.přísluš + kláv.,myš / DATA A8DE211 ( Kč Kč telefon NOKIA 3109 Clasic - šedý Kč 70 Kč telefon NOKIA 3110 CLASSIC Kč 70 Kč NB ACER TM 4652 (H522) Kč Kč TELEFON NOKIA 3109 šedý Kč 130 Kč PC PCMCIA slot Reader do PCI/čtečka Kč tel.přístroj PANASONIC KX Kč 30 Kč fax PANASONIC+film Kč 370 Kč PC tiskárna HP LASERJET P2015dn Kč Kč skener HP SCANJET 5590/Procházková Kč Kč PC obrazovka LCD Acer 19 V193 / DATA Kč Kč telefon NOKIA 3109 Clasic-šedý Kč 80 Kč PC DELP OFFICE CORE2 E7000 (H953) Kč NB ACER TM 4501LCi (H143) Kč Kč FOTOAPARÁT ACER CI Kč 850 Kč Mobilní telefon NOKIA Kč 470 Kč

9 Hmotný majetek středisko Brno do 40 tis. Kč - PC a telefony Strana: 2 č. IM Název Dat. poř. Pořízovací cena Obvyklá cena PC DELP MEDIA CORE 2 DUO (H817)/Dvořáček Kč Kč PC obrazovka LCD Acer 19 V193 /Procházková Kč Kč TELEFON HTC DESIRE HD Kč Kč fotoaparát Kyocera Finecam L4V Kč fotoaparát KODAK DIGITAL / ELEKTRO WORLD Kč 530 Kč PC tiskárna HP LASERJET P2015dn Kč Kč NB ACER Extensa / Data Elpocom (H898) Kč Kč TELEFON NOKIA 3110 CLASSIC Kč 110 Kč NB taška na notebook Premium Plus /Partner Kč PC tiskárna MultifunkčníHewlet Packard Kč 580 Kč NB ACER TM 2492 (H777) Kč Kč brašna na fotoaparát OLYMPUS Kč brašna na notebook D-LEX Kč 560 Kč TELEFON NOKIA C Kč Kč MODEM HUAWEI E Kč PC UPGRADE-KROS ROK Kč PC Tiskárna HP LASER JET 1200 series PCL Kč 930 Kč PC SW k rozpočtovému programu Kč Kč PC SW k PC - program OFICE Kč Kč PC SW k PC - program Windows Kč 400 Kč OMEGA modul - dodávka ústředny Kč PC UPGRADE-KROS Kč tel.přístroj TELCO PH/Dvořáček Kč 30 Kč PC+příslušenství /Šibrava (H380) Kč Kč PC tiskárna HP Business Injekt 2800/ Dvořá Kč Kč PC DELP OFFICE LINE 915 (H518)/Rybářová Kč Kč PC WINDOWS XP PRO CZ OEM SP Kč 740 Kč PC OFFICE Kč Kč PC obrazovka LCD 19" ACER AL1917Cs 5ms rep Kč telefon NOKIA 2610 šedý/dvořáček Kč 110 Kč PC obrazovka LCD Acer 19 V193 / DATA Kč Kč SW k NB ACER/Jihlava Kč Kč Kopírka Kč Kč tel.přístroj TELCO Kč 30 Kč NB ACER TM 4233WLMi T5500/1G/120/p (H815) Kč Kč taška na NOTEBOOK Premium Plus/Partner Kč 360 Kč HEADSET N6021/ Telefoniaca Kč NB Acer + OFFICE 2007 (H889) Kč Kč PC tiskárna MultifunkčníHewlet Packard Kč 580 Kč videokamera Panasonic SDR-SW20EP-R Kč Kč MODEM HUAWEI E Kč MODEM HUAWEI E Kč NABÍJEČKA HTC Kč 240 Kč TELEFON HTC WILDFIRE Kč Kč TELEFON NOKIA C Kč Kč Obvyklá cena celkem: Kč

10 Hmotný majetek středisko Brno do 40 tis. Kč - kancelářský nábytek Strana: 1 č. IM Název Dat. poř. Pořízovací cena Obvyklá cena skříň se šatní vložkou/kocman Kč 882 Kč skříň 1780mm skl. p.dv.bk/kocman Kč 892 Kč skříňka 1 dv. 724mm P BK/Kocman Kč 292 Kč půlobl.konf.stůl JOY3/Kocman Kč 350 Kč křeslo čalouněné JOY /Kocman Kč 482 Kč křeslo čalouněné JOY /Kocman Kč 482 Kč přídav.deska 1/4 kruh buk/kocman Kč 128 Kč sam.noha 52/695 šedá/kocman Kč 73 Kč sp.plechy PL20/Kocman Kč 13 Kč police/kocman Kč 251 Kč kancelářská židle pojízdná Kč 940 Kč konferenční židle modrá/kocman Kč 113 Kč kancelářská židle pojízdná/kocman Kč 829 Kč stůl 1200mm BK /Kocman Kč 523 Kč stůl pracovní 1600x800mm/Kocman Kč 547 Kč skříň 2dveř. buk /Šibrava Kč skříň 2dveř. buk /Šibrava Kč skříň 2dveř. buk /Šibrava Kč LEDNICE FAGOR FS Kč 203 Kč magnetická tabule Kč 10 Kč skříň vys.ot. nízká dvířka /Fryč Kč 368 Kč skříň komb.proskl./ Fryč Kč 306 Kč skříňka 2.dv s nikou /Fryč Kč 554 Kč skříň otevřená polic./ Fryč Kč 139 Kč skříň otevřená polic. /Fryč Kč 136 Kč horní krycí deska 800mm Kč 40 Kč horní krycí deska 2000mm /Fryč Kč 78 Kč kont.drat 4 zás. /Fryč Kč 339 Kč stůl pracovní 2600x3113mm /Fryč Kč 831 Kč věšák stojanový / Fryč Kč 137 Kč konferenční židle modrá /5ks Fryč Kč 356 Kč židle kancelářská/kocman Kč Kč konferenční židle modrá/kocman Kč 113 Kč konferenční židle modrá/kocman Kč 113 Kč konferenční židle modrá/kocman Kč 113 Kč konferenční židle modrá/kocman Kč 113 Kč skříň 1780mm 2 dv.sp.bk 5ks/Kocman Kč Kč stůl pracovní 1600x800mm/Kocman Kč 512 Kč

11 Hmotný majetek středisko Brno do 40 tis. Kč - kancelářský nábytek Strana: 2 č. IM Název Dat. poř. Pořízovací cena Obvyklá cena kontejner 4 zás. X41-Pal BK/Kocman Kč 602 Kč kancelářská židle pojízdná Kč 940 Kč tvrzené sklo kancel.stůl 1ks Kč 150 Kč konferenční židle 1ks Kč 139 Kč příruční pokladna MONEY Kč 69 Kč skříň OH5 / Kazda Kč 537 Kč věšák stojanový - stř. komaxit / Kocman/La Kč 303 Kč křeslo Ergohuman MASCH/Kocman Kč Kč stolek pod PC / Telička Kč kancelářský stůl/telička Kč 100 Kč kontejner pod stůl Kč 40 Kč registračka 1 ks/ Telička Kč 140 Kč kancelářské křeslo BIBIONE /Telička Kč 333 Kč konferenční židle modrá/telička Kč 113 Kč psací stůl Kč 46 Kč kávovar ECG XQ 616- st. Strakonice Kč 57 Kč konvice ETA st. Strakonice Kč 38 Kč židle TAURUSS/Jihlava Kč 165 Kč válenda HURIKAN/Kocman Kč 384 Kč lednice ZANUSSI ZRA 319 SW /K+B Kč 595 Kč kancelářský stůl-stavbyvedoucí Kč 80 Kč skříň 1 ks kancelář stavbyvedoucích Kč 34 Kč ŽIDLE KANCEL. FLITE Procházková Kč 277 Kč STŮL S KONTEJNEREM Procházková Kč 633 Kč stolek pod PC Kč 103 Kč kancelářský stůl Kč 80 Kč stůl pod počítač-účtárna Kč 50 Kč stůl pod počítač/procházková Kč 50 Kč registračka 2 ks Kč 140 Kč počítač stůl./procházková Kč 82 Kč stůl pod PC Kč 127 Kč konferenční židle šedá 1ks Kč 71 Kč stůl pracovní buk /účtárna Kč 296 Kč židle kancelářská FLITE-T C13/Malá Kč 277 Kč skříň černá, část.uzavř. dveře buk 2ks Kč 932 Kč skříň černá otevřená 2 ks Kč skříň otevřená černá Kč 259 Kč stůl pracovní 1600x800mm/Kocman Kč 512 Kč stojanový ventilátor/hornbach Kč 26 Kč mikrovlná trouba ETA Kč 203 Kč chladnička 25l- 230V Kč 262 Kč KONVICE VARNÁ BV Kč 255 Kč stojanový věšák černý/kocman/rybářová Kč 299 Kč kancelářská židle pojízdná/kocman Kč 829 Kč stůl pracovní 1600x800mm/Kocman Kč 547 Kč kont. 4. zás X41-Pal BK / Kocman Kč 682 Kč psací stůl Kč 46 Kč židle 2ks/bazar Kč 46 Kč psací stůl /Bazar Kč 246 Kč stůl pracovní 1600x800mm/Kocman Kč 512 Kč

12 Hmotný majetek středisko Brno do 40 tis. Kč - kancelářský nábytek Strana: 3 č. IM Název Dat. poř. Pořízovací cena Obvyklá cena kontejner 4 zás. X41-Pal BK/Kocman Kč 602 Kč kancelářská židle pojízdná Kč 940 Kč KONVEKTOR PŘÍMOTOPNÝ Kč 63 Kč kancelářská židle FLITE T Kč 286 Kč kancelářská židle FLITE T Kč 286 Kč kancelářský stůl Kč 100 Kč kancelářský stůl Kč 100 Kč kontejner pod stůl Kč 40 Kč stolek čtvercový Kč 34 Kč Skartovací stroj PEACH Kč 81 Kč válenda čal. modrá / Šibrava Kč 400 Kč stůl pracovní buk Kč 300 Kč kontejner 4 zásuv.buk Kč 386 Kč skříň otevřená / nástavec Kč 650 Kč atyp.police do stolu BUK/Kocman Kč 261 Kč atyp.police do stolu BUK/Kocman Kč 261 Kč stůl 1200mm BK / Kocman Kč 523 Kč skříň 2dveř. buk /Šibrava Kč skříň 2dveř. buk /Šibrava Kč skříň 2dveř. buk /Šibrava Kč skříň 2dveř. buk /Šibrava Kč ventilátor / Telička Kč 73 Kč kancelářská židle FLITE T Kč 286 Kč kancelářský stůl Kč 100 Kč kancelářský stůl Kč 100 Kč stůl pod kopírku Kč kanc. nábytek /Kotoun Kč Kč stolek pod počítač/ Kvapilík Kč 150 Kč konferenční židle modrá 6ks/zasedačka Kč 427 Kč konferenční židle modrá 4 ks Kč 285 Kč stůl rohový bílý /kuchyňka Kč 35 Kč konferenční židle 2ks /kuchyňka Kč 278 Kč tvrzené sklo kancel.stůl 1 ks/zasedačka Kč 300 Kč Skříň bílá uzavřená Kč 528 Kč skříň uzavřená bílá Kč 277 Kč hasicí přístroj přenosný/sákra Kč 64 Kč hasicí přístroj přenosný/sákra Kč 64 Kč stůl pracovní 1600x800mm/Kocman Kč 512 Kč kontejner 4 zás. X41-Pal BK/Kocman Kč 602 Kč kontejner 4 zás. X41-Pal BK/Kocman Kč 602 Kč kont 4.zás. X41-Pal. BK/Kocman Kč 682 Kč kancelářská židle pojízdná Kč 750 Kč kancelářská židle pojízdná Kč 940 Kč věšák kovový ORION černý Kč 437 Kč Obvyklá cena celkem: Kč

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2001-587/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci sestávající z : pozemku p.č. st. 25/3 jehož součástí je stavba č.p. 140, občanská vybavenost, pozemku p.č. st. 25/4, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality

Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

Komentář k určování obvyklé ceny

Komentář k určování obvyklé ceny Komentář k určování obvyklé ceny V České republice existují cenové předpisy, kterými jsou zákon č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen zákon o cenách ), jeho prováděcí vyhláška, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Ocenění hodnoty zvláštní obliby

Ocenění hodnoty zvláštní obliby BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Ocenění hodnoty zvláštní obliby Bakalářská práce Autor : Vít Kotas Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Pavel Sýkora Praha duben

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více