M E STYS Jirsikova Kdcov It o KACOV Tel: O4 Mob:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M E STYS Jirsikova 157 285 09 Kdcov www.kacov.cz It o0236144. KACOV Tel: 327 324 2O4 Mob: 603278796 oupodatelna@kacov."

Transkript

1 v M E STYS Jirsikova Kdcov It o KACOV Tel: O4 Mob: DId: C200236t44 R6d veiejn6ho pohiebi5te Zastupitelstvo Mdstyse Kiicov na zildadd $ 102 odst. 3 zikona () Sb., o obcich, vyd vh podle $ 16 odst. I zikonad Sb., o pohiebnictvi, d6le jen,,z6kon" ao zm6nd ndkte4ich z6konri, ve zndni zikona (, Sb., v souladu s ustanovenim $ 19 citovan6ho zikona nao vpnejneho P'HREBISTE d6lejen,,i6d" l. 2. dlfnet 1 Uvodni ustanoveni x," R6d upravuje provoz pohiebi5td na hibitovd v K6cov6. Provozovatelem a zdrovei spr6vcem pohiebi5td je M6stys K5cov, Ie: , d6le jen,provozovatel" thnet< 2 Provozni doba pohiebi5td Provozni doba, v jejimi: prubdhu je pohiebi5td zpiistupndno veiejnosti, se stanovi takto: leden, rinor, biezen, iijen, listopad, prosinec: 7,00-17,00 hod. kvdten, derven, dervenec, s{pen: 7,00-22,00hod. duben. zitii; 7,00-19,00 hod. Pam6tka zesnulych v(,. piedchinejici soboty a neddle: 7,00-20,00 hod. l. 2. a J. Cklnek 3 Poifdek na pohiebi5ti N6v5tdvnici pohiebi5te jsou povinni zdrzet se takov6ho jedn6ni, kter6 by se dolfkalo dristojnosti zemiellich nebo mravniho citdni pozristal;fch a veiejnosti. Zejmena nechovat se hludn6, nepou5tdt pienosn6 noside zvuku, rtepolivat alkoholick6 n6poje, omamn6 a psychotropni lfitky, neodhazovat odpadky mimo n6dob k tomu urdenych a nepouzivat prostory pohiebi5td a jeho vybaveni k jinym ridehim, nez k ja(fm jsou urdeny. Na pohiebi5ti je moznd zdrlovat se pouze v provozni dobd pohiebi5te stanoven6 v il. 2 tohoto i6du. Ddti do deseti let maji na pohiebi5td piistup pouze v doprovodu dospdl6 osoby.

2 4. Na pohiebi5t6 je zak6z6n piistup podnapilym osob6m, osobdm se psy, kodkami a jinymi miiaty. 5. Na pohiebi5ti je zakfndno jezdit na jizdnich kolech, kolobdzk6ch, koledkovych bruslich a skateboardech 6. Vozidla s qijimkou invalidnich vozikt mohou na pohiebi5td vjizddt azdrlovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohiebi5td a jim stanovenych podmfnek. 7. Piistup na pohiebi5td nebo do jeho d6sti muze provozovatel pohiebi5td z opr6vndnych dtivodri (ter6nni fpravy, n6ledf vichiice, exhumace) na vymezenou dobu omezit nebo zakinat. 8. Ukl6dani nddob, nitiadi a jinych piedmdtri na travnat6 prostranstvi okolo hroboqfch mist neni povoleno a provozovatel pohiebi5td je opr6vn6n je spolu se zvadlymi kvdtinami a jinlmi znehodnocenlimi dary. 9. Svitilny a svidky je mozno na pohiebi5ti rozsvdcovat na jednotlivych hrobo',nfch mistech pokud jsou zabezpe(eny proti vzniku polinu. l}.zhygienick;fch dtvodri neni dovoleno v are6lu pohiebi5td pft vodu ze studni. Tato voda je urdena k provoznim ridehim pohiebi5td a zal vfni zelenl na pronajalfch hroboqich mistech. Je zakinfno odn65et vodu v n6hradnich obalech z arefilupohiebi5td. 11. Odpadky je tieba odkl6dat na mista k tomu urden6 (kontejner). l2.n6v5t6vnici nejsou opr6vn6ni prov6d6t jak6koli zfusahy do zelend vysazen6 spr6vcem pohiebi5td, vd. nov6 qisadby zelend, bezjeho souhlasu. 13. Poi6danf pietnich a vzpominkoqich akci na pohiebi5ti je mozne pouze se souhlasem provozovatele pohiebi5td. Timto neni dotdena povinnost svolatele piedem oznlnit shromrlzddni podle zvl65tnfho piedpisu (zzk. L Sb., o pr6vu shromazd'ovacfm, ve zndni pozddj Sich piedpist). 14. Na pohiebi5ti je povoleno prov6d6t jak6koliv prhce, pouze v takov6m rozsahu a takoqim zpfisobem, ktery stanovi tento i6d pohiebi5td. 15. Dozor nad poi6dkem na pohiebi5ti prov6di provozovatel pohiebi5te. Clfnek 4 Rozsah sluzeb poskytovanfch na pohiebi5ti Provozovatel pohiebi5td MEstys K6cov poskytuj e zqm5na n6sleduj ici sluzby: a) peduje o vn6j5i vzhledpohiebi5td b) udrzuje v6ledn6 hroby a neproprijden6 mista c) zaji5t'uje ripravu audrlbu cest okolni zelen v areiilu pohiebi5t6 d) pronajim6 hrobov6, umovs a hrobkov6 mista e) vede souvisejfci evidence o hrobovych mistech a o ulozeni lidskfch ostatkt D zaji5t'uje likvidaci odpadri g) poskytuje informadni sluzby tykajici se hibitova Spr6vce pohiebi5td poskl.tuj e zejmdna n6sleduj ici sluzby: a) vlikopov6 pr6ce souvisejici s pohibenim a exhumaci b) pohibiv6ni c) prov6d6ni exhumacf Povinnosti a dinnost spriivce jsou upiesndny ve smlouvd o spr6ve pohiebi5t6, uzaviend s panem V6clavern Sejkem, K6cov 43,1e

3 thnek 5 Povinnosti a iinnost provozovatele pohiebistd v souvislosti s nfjmem hroboqich mist 1. Provozovatel pohiebi5td je povinen: a) piedat n6jemci hrobov6ho, umov6ho a hrobkov6ho mista (d6le jen,,nsjemce'o k vliv 6ni vy znadenf mi sto b) umoznit ndjemci ziizeni hrobu, umy nebo hrobky zapodminek stanovenlich vdl.9 c) umoznit n6jemci ulivini jeho hrobovdho mista azaiizeni pohiebi5td, zajistit piistup k hrobovym mistrim azdrlet se jakychkoliv z6sahri do hrobovdho mista a hrobovych zaiizeni s qijimkou piipadri, kdy je nezbytnf, napi. v drisledku Zivelni pohromy bezodkladne zajistit provoz pohiebi5t6, nebo kdy je nutn6 prov6st pohibeni do sousedniho hrobu, kamenosochaisk6 prdce nebo ripravu pohiebi5td, v takov6m pifpade je omezeni piistupu ke hobov6mu mistu moznd pouze po nezbynd nutnou dobu. DojdeJi k z6sahu do hrobov6ho mista nebo hrobov6ho zaiizeni vinou provozovatele pohiebi5td a vznikneji Skoda, je provozovatel pohiebi5td povinen hrobov6 misto uv6st do privodnfho stavu 2. Hrobov6 mista provozovatel pohiebistd ziizuje a piipravuje k pron6jmu tak, aby vznikly ucelen6 iady, oddily, di skupiny hrobri a uren (urnovy h5j) stejn6ho charakteru a rozmdrt. Nikdo nems nrlrok na individu6lnf umistdni mimo vymezeny prostor. Pokud bude toto poruseno, je provozovatel opr6vndnpolhdat n5jemce, aby uvedl pronajat6 misto do privodniho stavu. Clfnek 6 Povinnosti nijemce hrobov6ho rirista N6jemce hrobov6ho, urnov6ho a hrobkov6ho mista je povinen pii lulivfni hrobov6ho mista postupovat takto: 1. Hrobov6 zaiizeni ziidit v souladu s ustanovenimi dhinku 9 tohoto i6du. Pied zahfijenim praci si vylildatpisemny souhlas spr6vce pohiebi5td a iidit se pii provsd6ni pracf jeho pokyny; m6ji blt ziizena hrobka, piedat spr6vci pohiebi5td k odsouhlaseni dokumentaci obsahujici technickou zpr6vu, pridorys, bokorys a iez hrobkou s uvedenim jm6na a adresy realizfitora 26m6ru, po dokondeni hrobky pozhdat spr6vce pohiebi5t6 o jeji technick6 pievzeti a iidit se pokyny vydanymi spr6vcem pohiebi5t6 k tnral6mu tlivini hrobky. 2. Prov6ddt ridrzbu pronajat6ho hrobov6ho mista a hrobov6ho zaiizeni v n6sledujicim rozsahu a n6sledujicfm zptsobem: a) Nejpozddji do 3 m6sicri od pohibeni do hrobu zajistit fpravu pohibivacf plochy hrobov6ho mista. b) Zajistit aby plocha hrobov6ho mfsta nezarflstala nevhodnym porostern narusujicim estetickli vzhled pohiebiste a prubdznd zaji5t'ovat tdrlbuhrobov6ho mista a hrobov6ho zaiizeni na vlastni naklady tak, aby jejich stav nebrdnil ulivilni hrobov'-fch mfst ostatnich n6jemcti a dal5ich osob. c) Odstranit vdas znehodnocen6 kvdtinov6 a jin6 dary, odpad zvyhoielych svidek a dal5i piedmety, kter6 narusuji esteticky vzhled pohiebi5td. d) Neprodlend zajistit opravy hrobov6ho zaiizen pokud je narusena jeho stabilita, a ohrozuje tak zdravi, Livoty nebo majetek dal5ich osob. Pokud tak nsjemce neudini, je provozovatel

4 pohfebi5td opr6vndn zajistit bezpednost na ndklady a riziko n6jemce hrobov6ho mista (hrobky, urnovdho mista). 3. Do veiejnd zelend na pohiebi5ti, vdetnd qisadby nov6 veiejn6 zelen6, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohiebistd, ktery mt;lrc ve sv6m souhlasu stanovit podminky qfsadby a regulace veiejn6 zelend. 4. Zalistit na vlastni n6klady, nejpozddji do dne ukondeni ndjmu hrobovdho mista, odstrandni hrobov6ho zaiizeni vdetne uren, jinak s nimi bude nalozeno podle $ 25 odst. 9 z6kona. 5. Oznamovat provozovateli pohiebi5td ve5ker6 zmdny ridajri, potiebnych pro vedeni evidence pohiebi5td v souladu s $ 21 zil<ona. 6. Strpdt diseln6 oznadeni hrobri proveden6 provozovatelem pohiebi5td zprisobem obvyklym na dan6m pohiebi5ti nebo jeho d6sti. 7. UloZeni lidskych pozristatkri a lidskych ostatkri nebo jak6koli dal5i nakl6danf s nimi prov6ddt jen zprisobem, kteqf je v souladu s dl Zdrlovat se na pohiebi5ti pouze v provozni dobd stanoven6 v dl Platit sjednan6 rihrady zaprondjem hrobov6ho mista v n6sledujici rnfsi: a) za jednohrob - na prvnich 10let 250,-K(, -na dal5ich l0 let 350,- Kd b) za dvojhrob - na prvnich l0let 400,- Kd - na dal5ich 10 let 550,- Kd c) za hrobku - na prvnich 10 let I 000,- Kd - na dal5ich 10 let 2 000,- Kd d) zanihrobek k ulozeni urny na 10 let 250,-K(, e) za schr6nku v kolumb6riu na 10 let 250,-K(, 10. PronSjmem hrobov6ho mista nikomu nevzniki k tomuto mistu pr6vo vlastnickd. Uklidini illnek z lidskych pozristatkri a zpopeln6nych lidslcfch ostatkri a jejich exhumace 1. Lidsk6 pozristatky mohou byt do hrobri a hrobek ukl6d6ny pouze se souhlasem provozovatele pohiebi5td. Obdobn6 to platf i o prov6ddni praci spojenych se zaji5t'ov6nim exhumaci, vykopu hrobt, otvirsni hrobek auklildsm do nich. 2. Zpopelndn6 lidskd ostatky je moin6 ulozit na pohiebi5ti vldy jen se souhlasem provozovatele pohiebi5td a zprisobem, ktery stanovi. 3. VSechny rakve urden6 k pohibeni musi byt oznadeny Stitkem obsahujicfm minim6ln6 jm6no zemiel6ho, datum narozeni a den pohibu. Pied spu5tdnim do hrobu musi byt viko rakve pevn6 a trvale spojeno Sroubem se spodni d6sti rakve. 4. Pro pohibivsnf do hrobri musi byt povlity takov6 rakve, kter6 ve stanoven6 tleci dobd zetli spolu s lidskjmi ostatky, tzn. nesmi obsahovat dily zpvc a jinj'ch nerozlolitelnfch materi6hi, kovov6 dily jen omezen6; vfpli rakvf mrize bfi pouze zmateriilltt, jako dievdnd piliny, papir a l6tky, pii qirobd rakvf a jejich n6tdrri nesmi byt pouzity toxick6 16tky. 5. Pro pohibiv6ni do hrobek je nutno poulit rakve s maxim6lnfmi rozmdry 2,15 x 0,85 m, a to

5 a) celodubov6 nebo zjinych tvrd;fch druhri diev, do kter6 bude umistdna polovidni zinkovh vlozka nebo b) kovov6 s nepropustnfm dnem. 6. Pifmou manipulaci s lidskjmi ostatky ulozenlimi v hrobk6ch lze prov6ddt pouze s vddomfm provozovatele a se souhlasem krajsk6ho hygienika. ilfnek 8 Tleci doba Tlecf doba stanovens pro ukl6d6ni lidskych pozristatkri do hrobri dinf 10 let. ilinek 9 Zltzovfinihrobov6ho zalizeni a podminky provrld6ni praci na pohiebisti 1. Podminky pro ziizeni hrobov6ho zaiizeni hrobu: a) ZikJady musi byt provedeny do nezarrzajici hloubky (min. 600 mm pod irovni ter6nu) a dimenzovilny se zietelem na rinosnost pridy. Zilkladove zdivo nesmi piesahovat do pohibivaci plochy. b) Zhklady pam6tnikri a nrihrobkri musi byt zhotoveny z dostatednd rinosn6ho materi6lu, odoln6ho proti ptisobeni pov6trnosti napi. z prost6ho betonu di Zelezobetonu, kamenn6ho, pifp. ciheln6ho zdiva apod. c) Piedni azadni r6my hrobu musi bfi v jedn6 pifmce s r6my sousednich hrobri. d) Vlastni n6hrobek aritmy musi byt mezi sebou jednotlivd kotveny. 2. Podminky pro ziizenf hrobov6ho zaiizeni hrobky: a) Hloubka vykopu musi odpovidat podtu uvaiovarrych.ulozenych rakvi (maxim6lnd v5ak 260 cm). b) St6ny hrobky musi b;it vybudovrlny zpor znich materi6hi (napi. cihly), pokud bude pouzit lity beton, musi byt vyvedena z hrobky difhzni zdtka. c) Stdny hrobky zporlznich materi6hi musi mit Siii nejm6nd 30 cm, v piipadd uzitf litdho betonu nejmdnd 15 cm, a musi blaizoloviny piizdivkou s impregnadnim nstdrem. d) Dno hrobky mtze byt bez betonov6ho pokryvu (pouze kopan6 zemina). Y piipadd, Le bude dno vybetonov6no, musi byt ziizen trativod o rozmdrech nejm6nd 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplndny drenirti. e) Zdivo musi byt umfst6no na betonovlm zdkladd min. 50 cm vysok6m v Siii podle piedpokl6dan6 vyzdivky. 0 Do sten hrobky musi byt zabudovhny vstupni otvory s madly. g) Kovov6 prvky v hrobce (traveny pro ulozeni rukvi a stropni noside) musf b;it opatieny antikoroznimi n6tdry a jejich stav musi byt kontrolov6n nejm6nd jednou za l0let. h) Zastropeni hrobky je nutn6 prov6st tak, aby mohly byt rakve lehce umist6ny na jednotliv5 stanovi5td s tim, Ze vstupni otvor a vlastni svdtlost hrobky musi blit nejm6n6 220 cm (podle velikosti rakvi). D Na zastropeni auzavieni hrobky musi byt pouzity Zelezobetonov6 pieklady, jejich sp6ry zality betonem a powch zaizolovfin. j) Na zastropeni je nutno poulit 20 cm zeminy slouzici jako pachovh zirtka nebo umistit kryci desku neprody5nd uzavirajici hrobku, se sprirami vytmelenymi trval;imi tmely. k) Nosnost stropu musi byt nejmdnd 100 kg na I m". 1) Vlastni hrobovd zaiizeni s qfjimkou r6mri musf byt postaveno mimo hlavni konstrukci hrobky, na samostatnem zfkladd.

6 a J. 4. Provozovatel pohiebistd mrize ve sv6m souhlasu se ziizenim hrobky stanovit a) dobuvystavbyhrobky b) zabezpedeni mista z hlediska p6du osob a bezpednosti ndv5tdrmikti hibitova c) pozadavky na ochranu zelend v okoli staveni5td d) podminky poulivini komunikaci pohiebi5t6 e) zprisob skladov6ni materi6hi, odpadri a jejich likvidace 0 povinnost dozoru pii qistavbd g) prubdznl azdv&edn6 kontroly postupu pracf. Ziizenou hrobku piejim6 po technick6 striince spr6vce pohiebi5td, kter;f mtze pro twal6 ulivini stavby urdit a) druh poulivanych rakvi pro pohibenf v hrobce b) zptisoby a cyklus revizi hrobky. 5. Dokumentaci spojenou se ziizenim hrobky je provozovatel pohiebi5t6 povinen archivovat (kopii). 6. Pii prov6ddni veskerych praci na pohiebi5ti je tieba dodrlovat podminky dohodnut6 provozovatelem pohiebi5td, zejm6na a) respektov6ni dristojnosti a mista a omezeni hludnych praci b) neomezov6ni pruchodnosti komunikaci apifstupu k jednotlivym hroboqfm mfstrim c) nenarusov6ni hrobovych mist nebo jak6koli jin6 omezovini prdv n6jemcri hroboqich mist d) zajist6ni ochrany zelen6, koienov6ho syst6mu zelend 7. Po ukondeni praci na pohiebi5ti je nutno uv6st okolf mista, kde byly prhce prov6deny, do privodnfho stavu. dtfnek 10 Sankce PoruSeni tohoto i6du bude postihov6no podle zikona o piestupcf chazitkona o obcfch. ilfnek 11 Zru5ovaci ustanoveni Vydanim tohoto irldu pohiebi5td se rusi i6d pohiebi5td schv6leny dne Tento i6d nabyvh ridinnosti dne ClSnek 12 {--. uclnnost l / /i=// Jaroslav Koubek mistostarosta

Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste

Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste is Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste Zastupitelstvo obce Francova Lhota se usneslo dne 3.5.2002, usn.c.253/22 die 10 pism.a) a 84 odst.2 pism.

Více

O B E C P Ř E P E Ř E

O B E C P Ř E P E Ř E O B E C P Ř E P E Ř E Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Přepeře se na svém zasedání dne 13.10.2011usnesením č. 7/2011 usneslo vydat na základě 19 zákona č.

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Obec Nižní Lhoty, jako provozovatel veřejného pohřebiště v Nižních Lhotách podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením

Více

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava Obec Doubrava jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více

Rfld pohfebi5td v Jevfihu

Rfld pohfebi5td v Jevfihu Rfld pohfebi5td v Jevfihu MEsto Jevidko jako provozovatel a sprfvce vefejn6ho pohfebi5te podle $ l{i odst. I zhk 8.256/2001 Sb., o pohiebnictvf ve zneni pozd6j5ich pfedpisri vydfvd v souladu s ustanovenfnn

Více

Obecne zavazna vyhlaska obce Usti, kterou se vydava hid verejneho pohrebiste Branisov. rad verejneho pohrebiste Branisov.

Obecne zavazna vyhlaska obce Usti, kterou se vydava hid verejneho pohrebiste Branisov. rad verejneho pohrebiste Branisov. Obecne zavazna vyhlaska obce Usti, kterou se vydava hid verejneho pohrebiste Branisov Zastupitelstvo obce Usti vydava podle ust. 84, odst. 2i) zak. c. 12812000Sb., 0 obcich, a v souladu s ust. 19 zak.c.

Více

Řád veřejných pohřebišť.

Řád veřejných pohřebišť. - 1 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽ č. 2/2005 Zastupitelstvo města Kroměříže vydává dne 1.9.2005 podle ustanovení 16 odst. 1. zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec Ždírec 7 472 01 Doksy Tel.725 071 185 e-mail:podatelna@zdireckokorinsko.cz Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen,, pohřebiště ) vydává podle

Více

Hlavní město Praha. Řád veřejného pohřebiště

Hlavní město Praha. Řád veřejného pohřebiště Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1022 ze dne 25.6.2002 Hlavní město Praha jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád ) upravuje provoz veřejných pohřebišť (dále jen pohřebiště ), které jsou ve vlastnictví Statutárního města

Více

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Zastupitelstvo obce Slavošov schválilo dne 7.06.2010 dle 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění, ve smyslu zákona č. 256/2001Sb. o

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 10 Pohřebnictví STANOVISKA 10 POHŘEBNICTVÍ STANOVISKA 10 Pohřebnictví Sborník stanovisek veřejného ochránce práv POHŘEBNICTVÍ Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany

V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany Dne 1. dervence 2008 nabyla fdinnosti nov6 vyhl6ska E.2312008 Sb., o technicklich

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

VPP AR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění majetku na všechna rizika ALL RISKS OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

VPP AR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění majetku na všechna rizika ALL RISKS OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Piflohai.3kS0l/15. o nevstupuje do jeho pokoje bez zaklepdni, vyzvilni klienta. V piipadd verb6lnd

Piflohai.3kS0l/15. o nevstupuje do jeho pokoje bez zaklepdni, vyzvilni klienta. V piipadd verb6lnd Domov se zvli5tnfm rezimem Piilohad.3kS0l/15 Piflohai.3kS0l/15 Pravidla etick6ho chov6ni pracovnika v Domovd se zvls5tnim rezrmem 1. VE VZTAIJU KE KLIENTOVI Pracovnik v rimci zachovhni soukromi klienta:

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více