M E STYS Jirsikova Kdcov It o KACOV Tel: O4 Mob:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M E STYS Jirsikova 157 285 09 Kdcov www.kacov.cz It o0236144. KACOV Tel: 327 324 2O4 Mob: 603278796 oupodatelna@kacov."

Transkript

1 v M E STYS Jirsikova Kdcov It o KACOV Tel: O4 Mob: DId: C200236t44 R6d veiejn6ho pohiebi5te Zastupitelstvo Mdstyse Kiicov na zildadd $ 102 odst. 3 zikona () Sb., o obcich, vyd vh podle $ 16 odst. I zikonad Sb., o pohiebnictvi, d6le jen,,z6kon" ao zm6nd ndkte4ich z6konri, ve zndni zikona (, Sb., v souladu s ustanovenim $ 19 citovan6ho zikona nao vpnejneho P'HREBISTE d6lejen,,i6d" l. 2. dlfnet 1 Uvodni ustanoveni x," R6d upravuje provoz pohiebi5td na hibitovd v K6cov6. Provozovatelem a zdrovei spr6vcem pohiebi5td je M6stys K5cov, Ie: , d6le jen,provozovatel" thnet< 2 Provozni doba pohiebi5td Provozni doba, v jejimi: prubdhu je pohiebi5td zpiistupndno veiejnosti, se stanovi takto: leden, rinor, biezen, iijen, listopad, prosinec: 7,00-17,00 hod. kvdten, derven, dervenec, s{pen: 7,00-22,00hod. duben. zitii; 7,00-19,00 hod. Pam6tka zesnulych v(,. piedchinejici soboty a neddle: 7,00-20,00 hod. l. 2. a J. Cklnek 3 Poifdek na pohiebi5ti N6v5tdvnici pohiebi5te jsou povinni zdrzet se takov6ho jedn6ni, kter6 by se dolfkalo dristojnosti zemiellich nebo mravniho citdni pozristal;fch a veiejnosti. Zejmena nechovat se hludn6, nepou5tdt pienosn6 noside zvuku, rtepolivat alkoholick6 n6poje, omamn6 a psychotropni lfitky, neodhazovat odpadky mimo n6dob k tomu urdenych a nepouzivat prostory pohiebi5td a jeho vybaveni k jinym ridehim, nez k ja(fm jsou urdeny. Na pohiebi5ti je moznd zdrlovat se pouze v provozni dobd pohiebi5te stanoven6 v il. 2 tohoto i6du. Ddti do deseti let maji na pohiebi5td piistup pouze v doprovodu dospdl6 osoby.

2 4. Na pohiebi5t6 je zak6z6n piistup podnapilym osob6m, osobdm se psy, kodkami a jinymi miiaty. 5. Na pohiebi5ti je zakfndno jezdit na jizdnich kolech, kolobdzk6ch, koledkovych bruslich a skateboardech 6. Vozidla s qijimkou invalidnich vozikt mohou na pohiebi5td vjizddt azdrlovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohiebi5td a jim stanovenych podmfnek. 7. Piistup na pohiebi5td nebo do jeho d6sti muze provozovatel pohiebi5td z opr6vndnych dtivodri (ter6nni fpravy, n6ledf vichiice, exhumace) na vymezenou dobu omezit nebo zakinat. 8. Ukl6dani nddob, nitiadi a jinych piedmdtri na travnat6 prostranstvi okolo hroboqfch mist neni povoleno a provozovatel pohiebi5td je opr6vn6n je spolu se zvadlymi kvdtinami a jinlmi znehodnocenlimi dary. 9. Svitilny a svidky je mozno na pohiebi5ti rozsvdcovat na jednotlivych hrobo',nfch mistech pokud jsou zabezpe(eny proti vzniku polinu. l}.zhygienick;fch dtvodri neni dovoleno v are6lu pohiebi5td pft vodu ze studni. Tato voda je urdena k provoznim ridehim pohiebi5td a zal vfni zelenl na pronajalfch hroboqich mistech. Je zakinfno odn65et vodu v n6hradnich obalech z arefilupohiebi5td. 11. Odpadky je tieba odkl6dat na mista k tomu urden6 (kontejner). l2.n6v5t6vnici nejsou opr6vn6ni prov6d6t jak6koli zfusahy do zelend vysazen6 spr6vcem pohiebi5td, vd. nov6 qisadby zelend, bezjeho souhlasu. 13. Poi6danf pietnich a vzpominkoqich akci na pohiebi5ti je mozne pouze se souhlasem provozovatele pohiebi5td. Timto neni dotdena povinnost svolatele piedem oznlnit shromrlzddni podle zvl65tnfho piedpisu (zzk. L Sb., o pr6vu shromazd'ovacfm, ve zndni pozddj Sich piedpist). 14. Na pohiebi5ti je povoleno prov6d6t jak6koliv prhce, pouze v takov6m rozsahu a takoqim zpfisobem, ktery stanovi tento i6d pohiebi5td. 15. Dozor nad poi6dkem na pohiebi5ti prov6di provozovatel pohiebi5te. Clfnek 4 Rozsah sluzeb poskytovanfch na pohiebi5ti Provozovatel pohiebi5td MEstys K6cov poskytuj e zqm5na n6sleduj ici sluzby: a) peduje o vn6j5i vzhledpohiebi5td b) udrzuje v6ledn6 hroby a neproprijden6 mista c) zaji5t'uje ripravu audrlbu cest okolni zelen v areiilu pohiebi5t6 d) pronajim6 hrobov6, umovs a hrobkov6 mista e) vede souvisejfci evidence o hrobovych mistech a o ulozeni lidskfch ostatkt D zaji5t'uje likvidaci odpadri g) poskytuje informadni sluzby tykajici se hibitova Spr6vce pohiebi5td poskl.tuj e zejmdna n6sleduj ici sluzby: a) vlikopov6 pr6ce souvisejici s pohibenim a exhumaci b) pohibiv6ni c) prov6d6ni exhumacf Povinnosti a dinnost spriivce jsou upiesndny ve smlouvd o spr6ve pohiebi5t6, uzaviend s panem V6clavern Sejkem, K6cov 43,1e

3 thnek 5 Povinnosti a iinnost provozovatele pohiebistd v souvislosti s nfjmem hroboqich mist 1. Provozovatel pohiebi5td je povinen: a) piedat n6jemci hrobov6ho, umov6ho a hrobkov6ho mista (d6le jen,,nsjemce'o k vliv 6ni vy znadenf mi sto b) umoznit ndjemci ziizeni hrobu, umy nebo hrobky zapodminek stanovenlich vdl.9 c) umoznit n6jemci ulivini jeho hrobovdho mista azaiizeni pohiebi5td, zajistit piistup k hrobovym mistrim azdrlet se jakychkoliv z6sahri do hrobovdho mista a hrobovych zaiizeni s qijimkou piipadri, kdy je nezbytnf, napi. v drisledku Zivelni pohromy bezodkladne zajistit provoz pohiebi5t6, nebo kdy je nutn6 prov6st pohibeni do sousedniho hrobu, kamenosochaisk6 prdce nebo ripravu pohiebi5td, v takov6m pifpade je omezeni piistupu ke hobov6mu mistu moznd pouze po nezbynd nutnou dobu. DojdeJi k z6sahu do hrobov6ho mista nebo hrobov6ho zaiizeni vinou provozovatele pohiebi5td a vznikneji Skoda, je provozovatel pohiebi5td povinen hrobov6 misto uv6st do privodnfho stavu 2. Hrobov6 mista provozovatel pohiebistd ziizuje a piipravuje k pron6jmu tak, aby vznikly ucelen6 iady, oddily, di skupiny hrobri a uren (urnovy h5j) stejn6ho charakteru a rozmdrt. Nikdo nems nrlrok na individu6lnf umistdni mimo vymezeny prostor. Pokud bude toto poruseno, je provozovatel opr6vndnpolhdat n5jemce, aby uvedl pronajat6 misto do privodniho stavu. Clfnek 6 Povinnosti nijemce hrobov6ho rirista N6jemce hrobov6ho, urnov6ho a hrobkov6ho mista je povinen pii lulivfni hrobov6ho mista postupovat takto: 1. Hrobov6 zaiizeni ziidit v souladu s ustanovenimi dhinku 9 tohoto i6du. Pied zahfijenim praci si vylildatpisemny souhlas spr6vce pohiebi5td a iidit se pii provsd6ni pracf jeho pokyny; m6ji blt ziizena hrobka, piedat spr6vci pohiebi5td k odsouhlaseni dokumentaci obsahujici technickou zpr6vu, pridorys, bokorys a iez hrobkou s uvedenim jm6na a adresy realizfitora 26m6ru, po dokondeni hrobky pozhdat spr6vce pohiebi5t6 o jeji technick6 pievzeti a iidit se pokyny vydanymi spr6vcem pohiebi5t6 k tnral6mu tlivini hrobky. 2. Prov6ddt ridrzbu pronajat6ho hrobov6ho mista a hrobov6ho zaiizeni v n6sledujicim rozsahu a n6sledujicfm zptsobem: a) Nejpozddji do 3 m6sicri od pohibeni do hrobu zajistit fpravu pohibivacf plochy hrobov6ho mista. b) Zajistit aby plocha hrobov6ho mfsta nezarflstala nevhodnym porostern narusujicim estetickli vzhled pohiebiste a prubdznd zaji5t'ovat tdrlbuhrobov6ho mista a hrobov6ho zaiizeni na vlastni naklady tak, aby jejich stav nebrdnil ulivilni hrobov'-fch mfst ostatnich n6jemcti a dal5ich osob. c) Odstranit vdas znehodnocen6 kvdtinov6 a jin6 dary, odpad zvyhoielych svidek a dal5i piedmety, kter6 narusuji esteticky vzhled pohiebi5td. d) Neprodlend zajistit opravy hrobov6ho zaiizen pokud je narusena jeho stabilita, a ohrozuje tak zdravi, Livoty nebo majetek dal5ich osob. Pokud tak nsjemce neudini, je provozovatel

4 pohfebi5td opr6vndn zajistit bezpednost na ndklady a riziko n6jemce hrobov6ho mista (hrobky, urnovdho mista). 3. Do veiejnd zelend na pohiebi5ti, vdetnd qisadby nov6 veiejn6 zelen6, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohiebistd, ktery mt;lrc ve sv6m souhlasu stanovit podminky qfsadby a regulace veiejn6 zelend. 4. Zalistit na vlastni n6klady, nejpozddji do dne ukondeni ndjmu hrobovdho mista, odstrandni hrobov6ho zaiizeni vdetne uren, jinak s nimi bude nalozeno podle $ 25 odst. 9 z6kona. 5. Oznamovat provozovateli pohiebi5td ve5ker6 zmdny ridajri, potiebnych pro vedeni evidence pohiebi5td v souladu s $ 21 zil<ona. 6. Strpdt diseln6 oznadeni hrobri proveden6 provozovatelem pohiebi5td zprisobem obvyklym na dan6m pohiebi5ti nebo jeho d6sti. 7. UloZeni lidskych pozristatkri a lidskych ostatkri nebo jak6koli dal5i nakl6danf s nimi prov6ddt jen zprisobem, kteqf je v souladu s dl Zdrlovat se na pohiebi5ti pouze v provozni dobd stanoven6 v dl Platit sjednan6 rihrady zaprondjem hrobov6ho mista v n6sledujici rnfsi: a) za jednohrob - na prvnich 10let 250,-K(, -na dal5ich l0 let 350,- Kd b) za dvojhrob - na prvnich l0let 400,- Kd - na dal5ich 10 let 550,- Kd c) za hrobku - na prvnich 10 let I 000,- Kd - na dal5ich 10 let 2 000,- Kd d) zanihrobek k ulozeni urny na 10 let 250,-K(, e) za schr6nku v kolumb6riu na 10 let 250,-K(, 10. PronSjmem hrobov6ho mista nikomu nevzniki k tomuto mistu pr6vo vlastnickd. Uklidini illnek z lidskych pozristatkri a zpopeln6nych lidslcfch ostatkri a jejich exhumace 1. Lidsk6 pozristatky mohou byt do hrobri a hrobek ukl6d6ny pouze se souhlasem provozovatele pohiebi5td. Obdobn6 to platf i o prov6ddni praci spojenych se zaji5t'ov6nim exhumaci, vykopu hrobt, otvirsni hrobek auklildsm do nich. 2. Zpopelndn6 lidskd ostatky je moin6 ulozit na pohiebi5ti vldy jen se souhlasem provozovatele pohiebi5td a zprisobem, ktery stanovi. 3. VSechny rakve urden6 k pohibeni musi byt oznadeny Stitkem obsahujicfm minim6ln6 jm6no zemiel6ho, datum narozeni a den pohibu. Pied spu5tdnim do hrobu musi byt viko rakve pevn6 a trvale spojeno Sroubem se spodni d6sti rakve. 4. Pro pohibivsnf do hrobri musi byt povlity takov6 rakve, kter6 ve stanoven6 tleci dobd zetli spolu s lidskjmi ostatky, tzn. nesmi obsahovat dily zpvc a jinj'ch nerozlolitelnfch materi6hi, kovov6 dily jen omezen6; vfpli rakvf mrize bfi pouze zmateriilltt, jako dievdnd piliny, papir a l6tky, pii qirobd rakvf a jejich n6tdrri nesmi byt pouzity toxick6 16tky. 5. Pro pohibiv6ni do hrobek je nutno poulit rakve s maxim6lnfmi rozmdry 2,15 x 0,85 m, a to

5 a) celodubov6 nebo zjinych tvrd;fch druhri diev, do kter6 bude umistdna polovidni zinkovh vlozka nebo b) kovov6 s nepropustnfm dnem. 6. Pifmou manipulaci s lidskjmi ostatky ulozenlimi v hrobk6ch lze prov6ddt pouze s vddomfm provozovatele a se souhlasem krajsk6ho hygienika. ilfnek 8 Tleci doba Tlecf doba stanovens pro ukl6d6ni lidskych pozristatkri do hrobri dinf 10 let. ilinek 9 Zltzovfinihrobov6ho zalizeni a podminky provrld6ni praci na pohiebisti 1. Podminky pro ziizeni hrobov6ho zaiizeni hrobu: a) ZikJady musi byt provedeny do nezarrzajici hloubky (min. 600 mm pod irovni ter6nu) a dimenzovilny se zietelem na rinosnost pridy. Zilkladove zdivo nesmi piesahovat do pohibivaci plochy. b) Zhklady pam6tnikri a nrihrobkri musi byt zhotoveny z dostatednd rinosn6ho materi6lu, odoln6ho proti ptisobeni pov6trnosti napi. z prost6ho betonu di Zelezobetonu, kamenn6ho, pifp. ciheln6ho zdiva apod. c) Piedni azadni r6my hrobu musi bfi v jedn6 pifmce s r6my sousednich hrobri. d) Vlastni n6hrobek aritmy musi byt mezi sebou jednotlivd kotveny. 2. Podminky pro ziizenf hrobov6ho zaiizeni hrobky: a) Hloubka vykopu musi odpovidat podtu uvaiovarrych.ulozenych rakvi (maxim6lnd v5ak 260 cm). b) St6ny hrobky musi b;it vybudovrlny zpor znich materi6hi (napi. cihly), pokud bude pouzit lity beton, musi byt vyvedena z hrobky difhzni zdtka. c) Stdny hrobky zporlznich materi6hi musi mit Siii nejm6nd 30 cm, v piipadd uzitf litdho betonu nejmdnd 15 cm, a musi blaizoloviny piizdivkou s impregnadnim nstdrem. d) Dno hrobky mtze byt bez betonov6ho pokryvu (pouze kopan6 zemina). Y piipadd, Le bude dno vybetonov6no, musi byt ziizen trativod o rozmdrech nejm6nd 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplndny drenirti. e) Zdivo musi byt umfst6no na betonovlm zdkladd min. 50 cm vysok6m v Siii podle piedpokl6dan6 vyzdivky. 0 Do sten hrobky musi byt zabudovhny vstupni otvory s madly. g) Kovov6 prvky v hrobce (traveny pro ulozeni rukvi a stropni noside) musf b;it opatieny antikoroznimi n6tdry a jejich stav musi byt kontrolov6n nejm6nd jednou za l0let. h) Zastropeni hrobky je nutn6 prov6st tak, aby mohly byt rakve lehce umist6ny na jednotliv5 stanovi5td s tim, Ze vstupni otvor a vlastni svdtlost hrobky musi blit nejm6n6 220 cm (podle velikosti rakvi). D Na zastropeni auzavieni hrobky musi byt pouzity Zelezobetonov6 pieklady, jejich sp6ry zality betonem a powch zaizolovfin. j) Na zastropeni je nutno poulit 20 cm zeminy slouzici jako pachovh zirtka nebo umistit kryci desku neprody5nd uzavirajici hrobku, se sprirami vytmelenymi trval;imi tmely. k) Nosnost stropu musi byt nejmdnd 100 kg na I m". 1) Vlastni hrobovd zaiizeni s qfjimkou r6mri musf byt postaveno mimo hlavni konstrukci hrobky, na samostatnem zfkladd.

6 a J. 4. Provozovatel pohiebistd mrize ve sv6m souhlasu se ziizenim hrobky stanovit a) dobuvystavbyhrobky b) zabezpedeni mista z hlediska p6du osob a bezpednosti ndv5tdrmikti hibitova c) pozadavky na ochranu zelend v okoli staveni5td d) podminky poulivini komunikaci pohiebi5t6 e) zprisob skladov6ni materi6hi, odpadri a jejich likvidace 0 povinnost dozoru pii qistavbd g) prubdznl azdv&edn6 kontroly postupu pracf. Ziizenou hrobku piejim6 po technick6 striince spr6vce pohiebi5td, kter;f mtze pro twal6 ulivini stavby urdit a) druh poulivanych rakvi pro pohibenf v hrobce b) zptisoby a cyklus revizi hrobky. 5. Dokumentaci spojenou se ziizenim hrobky je provozovatel pohiebi5t6 povinen archivovat (kopii). 6. Pii prov6ddni veskerych praci na pohiebi5ti je tieba dodrlovat podminky dohodnut6 provozovatelem pohiebi5td, zejm6na a) respektov6ni dristojnosti a mista a omezeni hludnych praci b) neomezov6ni pruchodnosti komunikaci apifstupu k jednotlivym hroboqfm mfstrim c) nenarusov6ni hrobovych mist nebo jak6koli jin6 omezovini prdv n6jemcri hroboqich mist d) zajist6ni ochrany zelen6, koienov6ho syst6mu zelend 7. Po ukondeni praci na pohiebi5ti je nutno uv6st okolf mista, kde byly prhce prov6deny, do privodnfho stavu. dtfnek 10 Sankce PoruSeni tohoto i6du bude postihov6no podle zikona o piestupcf chazitkona o obcfch. ilfnek 11 Zru5ovaci ustanoveni Vydanim tohoto irldu pohiebi5td se rusi i6d pohiebi5td schv6leny dne Tento i6d nabyvh ridinnosti dne ClSnek 12 {--. uclnnost l / /i=// Jaroslav Koubek mistostarosta

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo obce Svojšice na základě ustanovení 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (obecní nařízení)

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ DOLNÍ KRALOVICE

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Kralovice č. 1/2004 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ DOLNÍ KRALOVICE Zastupitelstvo Obce Dolní Kralovice se dne usneslo v souladu s 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Městys Křižanov, Benešovo nám. 12, 594 51 Křižanov. Řád veřejného pohřebiště

Městys Křižanov, Benešovo nám. 12, 594 51 Křižanov. Řád veřejného pohřebiště Městys Křižanov, Benešovo nám. 12, 594 51 Křižanov Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo městyse Křižanova se usneslo na svém zasedání, konaném dne 26.5.2011 v souladu s ustanovením 16 odstavec 1 a 19

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo obce Roštín vydává dne 25. září 2003 v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 16

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ VE HVOZDNÉ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ VE HVOZDNÉ Rada obce na svém zasedání dne 14.3.2012 se usnesla a vydává podle 102 odst. 2 písm. d) a podle zákona o pohřebnictví č. 479/2001 Sb. (dále jen zákon ) v souladu s ustanovením 19 citovaného zákona nařízení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obec Hradčany jako provozovatel veřejného pohřebiště vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Rada obce Velký Újezd, která je provozovatelem veřejného pohřebiště, vydává podle 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, v souladu s 102 odst. 3 zákona č.

Více

Řád veřejného pohřebiště Kovářov, Lašovice, Předbořice

Řád veřejného pohřebiště Kovářov, Lašovice, Předbořice Odsouhlaseno ZO č. 5 ze dne 21.6.2002 Řád veřejného pohřebiště Kovářov, Lašovice, Předbořice Jedná se o opatření obce. Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,

Více

Řád veřejného pohřebiště. řád veřejného pohřebiště.

Řád veřejného pohřebiště. řád veřejného pohřebiště. Řád veřejného pohřebiště Obec Malé Přítočno jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Provozní doba pohřebiště. Článek 3 Pořádek na pohřebišti

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Provozní doba pohřebiště. Článek 3 Pořádek na pohřebišti Obec Unčín, Unčín 24, 592 42 Jimramov: Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Unčín se usneslo na svém zasedání, konaném dne 23.2.2011 v souladu s ustanovením 16 odstavec 1 a 19 zákona č. 256/2001

Více

Obecně závazná vyhláška obce Mochov č. 2/2002, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště v obci Mochov.

Obecně závazná vyhláška obce Mochov č. 2/2002, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště v obci Mochov. Obecně závazná vyhláška obce Mochov č. 2/2002, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště v obci Mochov. Zastupitelstvo obce Mochov na základě ustanovení 10 písm. a) a 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Opatření obce Předslavice. řád veřejného pohřebiště

Opatření obce Předslavice. řád veřejného pohřebiště Opatření obce Předslavice. Zastupitelstvo obce Předslavice vydává dne 1.8. 2011 na základě 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a s odvoláním na ustanovení 16

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBEC ROVEČNÉ, ROVEČNÉ 82, 592 65 ROVEČNÉ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo obce Rovečné se usneslo na svém zasedání, konaném dne 04. 05. 2011 v souladu s ustanovením 16 odstavec 1 a 19 zákona č.

Více

Obec Křižánky Moravské Křižánky 116; 592 02 Křižánky. Řád veřejného pohřebiště

Obec Křižánky Moravské Křižánky 116; 592 02 Křižánky. Řád veřejného pohřebiště Obec Křižánky Moravské Křižánky 116; 592 02 Křižánky Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Křižánky se usneslo na svém zasedání, konaném dne 20.6.2011 v souladu s ustanovením 16 odstavec 1 a 19

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 5/2002 řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 5/2002 řád veřejného pohřebiště Stránka č. 1 z 6 Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 5/2002 řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou schválilo na svém 15/2002 zasedání konaném dne 19.6.2002 v

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon) a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Město Vrbno pod Pradědem Opatření obce číslo 1/2002 Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo města ve Vrbně pod Pradědem na svém zasedání konaném dne 20.6.2002 usnesením číslo 250/24/02, podle ustanovení

Více

Vyhláška č. 2/2002 (původní 31/2002) Města Červeného Kostelce

Vyhláška č. 2/2002 (původní 31/2002) Města Červeného Kostelce Vyhláška č. 2/2002 (původní 31/2002) Města Červeného Kostelce Řád veřejného pohřebiště. Zastupitelstvo města Červeného Kostelce vydává dne 25.4.2002 podle ustanovení 16 odst.1 a v souladu s 19 zákona č.

Více

Ř Á D V E Ř E J N É H O P O H Ř E B I Š T Ě

Ř Á D V E Ř E J N É H O P O H Ř E B I Š T Ě Zastupitelstvo obce České Meziříčí usnesením bod č. 3 ze dne 2. 2. 2011 rozhodlo vydat opatření obce, kterým v souladu s ustanovením 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Více

OPATŘENÍ. vydává. Řád veřejného pohřebiště Evangelický hřbitov. leden, únor, listopad, prosinec

OPATŘENÍ. vydává. Řád veřejného pohřebiště Evangelický hřbitov. leden, únor, listopad, prosinec MĚSTYS KRUCEMBURK NÁMĚSTÍ JANA ZRZAVÉHO 13, 582 66 KRUCEMBURK OPATŘENÍ Č. 3/2011 Rada Městyse Krucemburk jako věcně příslušný správní orgán podle 16 odst.1 a 19 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení O P A T Ř E N Í M Ě S T A č.3/2005 Ř Á D P O H Ř E B I Š T Ě Rada města Pelhřimov se na své 56. schůzi dne 13.dubna 2005 usnesla vydat podle 16 odst. 1 a 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně

Více

Řád Veřejného pohřebiště Kadaň

Řád Veřejného pohřebiště Kadaň Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 54/2002, kterou se vydává Řád Veřejného pohřebiště Kadaň Zastupitelstvo města Kadaně se usneselo dne 27.7.2002 vydat podle ustanovení 19 zákona č. 256/2001 Sb.,

Více

Řád veřejných pohřebišť

Řád veřejných pohřebišť Řád veřejných pohřebišť Starosta obce Dymokury v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona ve spojení s 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě 16 odst. 1 zákona č. 256/2001

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obec Horní Bojanovice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 479/2001 Sb. v

Více

Opatření obce Chrást č. 1/07

Opatření obce Chrást č. 1/07 Opatření obce Chrást č. 1/07 Zastupitelstvo obce Chrást se na svém zasedání dne 10.12.2007 usnesením č. 4/07 usneslo vydat na základě ustanovení 16 odst. 1 a 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo obce Vedrovice vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na základě 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

Více

Řád veřejného pohřebiště v Líbeznicích

Řád veřejného pohřebiště v Líbeznicích Řád veřejného pohřebiště v Líbeznicích Obec Líbeznice, jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle 16, odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Starosta obce Pátek v souladu s ustanovením 102 odst. 3 ve spojení s 99 odst 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a na základě 16 odst. 1 zákona č. 256/2001

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Řád veřejného pohřebiště Rada města Kojetín vydává dne 27.6.2002 v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Dolní Lánov. Opatření zastupitelstva obce Dolní Lánov č.1/2013. Řád veřejného pohřebiště Dolní Lánov

Obec Dolní Lánov. Opatření zastupitelstva obce Dolní Lánov č.1/2013. Řád veřejného pohřebiště Dolní Lánov Obec Dolní Lánov Opatření zastupitelstva obce Dolní Lánov č.1/2013 Řád veřejného pohřebiště Dolní Lánov Obec Dolní Lánov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,

Více

(dále jen řád) Úvodní ustanovení II. Provozní doba pohřebiště III.

(dále jen řád) Úvodní ustanovení II. Provozní doba pohřebiště III. Obec Vinařice, jako majitel a provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště), se souhlasem zastupitelstva obce ze dne 22. 5.2002 podle 16 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně

Více

OPATŘENÍ č. 1/2011 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V OBCI NOVÁ ŘÍŠE

OPATŘENÍ č. 1/2011 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V OBCI NOVÁ ŘÍŠE Obec Nová Říše, Náměstí 40, 588 65 Nová Říše OPATŘENÍ č. 1/2011 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V OBCI NOVÁ ŘÍŠE Rada obce Nová Říše se na svém zasedání dne 17. ledna usnesla vydat podle 16 odstavec 1 a 19 zákona

Více

OBEC LIBICE NAD CIDLINOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE LIBICE NAD CIDLINOU

OBEC LIBICE NAD CIDLINOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE LIBICE NAD CIDLINOU OBEC LIBICE NAD CIDLINOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE LIBICE NAD CIDLINOU Rada obce Libice nad Cidlinou v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Řád veřejného pohřebiště Obce Lužice

Řád veřejného pohřebiště Obce Lužice Obec Lužice jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen zákon)

Více

Obec Strunkovice nad Blanicí. Řád veřejného pohřebiště

Obec Strunkovice nad Blanicí. Řád veřejného pohřebiště Obec Strunkovice nad Blanicí Zastupitelstvo obce Strunkovice nad Blanicí se usneslo podle 84 odst.2 písmeno i zákona č.128/2000 Sb. o obcích, dne 30.5.2002 vydat dle 10 tohoto zákona a v souladu s ustanovením

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Městys Havlíčkova Borová, Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová Řád veřejného pohřebiště ~ H líčk B' I ' dá, k ěm d tj 2 to 1 Rada M estyse av lc ova orova se usnes a na svem zase am, onanem ne : :. V

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Město, obec ČASTOHOSTICE,676 02 Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Častohostice usnesla/o na svém zasedání, konaném dne 7.2.2011v souladu s ustanovením 16 odstavec 1 a 19 zákona č. 256/2001 Sb.,

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Město Smiřice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění vydává v souladu s ustanovením

Více

Veřejná vyhláška č. 25. Řád veřejného pohřebiště

Veřejná vyhláška č. 25. Řád veřejného pohřebiště Veřejná vyhláška č. 25 Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Halenkovice se usneslo vydat podle 24 zákona č. 128/2000 O obcích a jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště ) podle

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č.1/2008

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č.1/2008 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řád upravuje provoz pohřebiště v Dolní Krupé, par.č. 1399/1 kat.území Dolní Krupá. 2. Provozovatelem i správcem pohřebiště

Více

Rád veřejného pohřebiště obce Mankovice

Rád veřejného pohřebiště obce Mankovice Obec Mankovice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. Č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Obec Polní Voděrady jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

Více

OBEC MIKULUVKA. Řád veřejného pohřebiště

OBEC MIKULUVKA. Řád veřejného pohřebiště OBEC MIKULUVKA Řád veřejného pohřebiště Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává

Více

Města MĚSTO ALBRECTICE

Města MĚSTO ALBRECTICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2002 Města MĚSTO ALBRECTICE ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydává dne 12.12.2002 obecně závaznou vyhlášku Řád veřejného pohřebiště v souladu

Více

Řád veřejných pohřebišť

Řád veřejných pohřebišť Řád veřejných pohřebišť Rada města Ústí nad Orlicí vydává dne 15.07.2013 v souladu s ustanovením 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Řád veřejného pohřebiště Obce Veřovice

Řád veřejného pohřebiště Obce Veřovice OBEC V E Ř O V I C E jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Obec jako provozovatel a správce veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává

Více

Rid veiejn6ho pohiebi5t6 obce Borotin

Rid veiejn6ho pohiebi5t6 obce Borotin Obec Borotin jako provozovatel veiejn6ho pohiebisg podle $ 16 odst. 1aek.8.25612001 Sb., o pohiebnictvi a o zm6n6 n6kte4fch zikont, ve zneni pozddj5ich piedpisfi (dile jen z6kon o pohiebnictvi) lydilv6

Více

MĚSTO KAPLICE. Řád veřejného pohřebiště v Kaplici. I. Úvodní ustanovení

MĚSTO KAPLICE. Řád veřejného pohřebiště v Kaplici. I. Úvodní ustanovení MĚSTO KAPLICE Řád veřejného pohřebiště v Kaplici I. Úvodní ustanovení 1. Řád upravuje provoz pohřebiště ve městě Kaplici na pozemcích parcel. č. 109 (obřadní síň), 118 (plocha hřbitova) a 119 (márnice)

Více

OPAT ENÍ. 1/2010 ÁD VE EJNÉHO POH EBIŠT V OBCI KRASONICE. lánek 3

OPAT ENÍ. 1/2010 ÁD VE EJNÉHO POH EBIŠT V OBCI KRASONICE. lánek 3 Obec Krasonice OPAT ENÍ. 1/2010 ÁD VE EJNÉHO POH EBIŠT V OBCI KRASONICE Zastupitelstvo obce Krasonice se na svém zasedání dne 12.3.2010 usneslo vydat, podle 16 odst. 1 a 19 zákona. 256/2001 Sb., o poh

Více

ád ve ejného poh ebišt

ád ve ejného poh ebišt 1 ád ve ejného poh ebišt Obec Svitávka jako provozovatel ve ejného poh ebišt podle 16 odst. 1 zákona. 256/2001 Sb., o poh ebnictví a o zm n kterých zákon, ve zn ní zákona. 474/2002 Sb. vydává v souladu

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. obce Nezbavětice

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. obce Nezbavětice ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ obce Nezbavětice Obec Nezbavětice jako provozovatel veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých dalších

Více

Obec Štěpánov nad Svratkou, 592 62 Štěpánov nad Svratkou. Řád veřejného pohřebiště

Obec Štěpánov nad Svratkou, 592 62 Štěpánov nad Svratkou. Řád veřejného pohřebiště Obec Štěpánov nad Svratkou, 592 62 Štěpánov nad Svratkou Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se usneslo na svém zasedání, konaném dne 3.6.2009 v souladu s ustanovením 16

Více

O B E C P Ř E P E Ř E

O B E C P Ř E P E Ř E O B E C P Ř E P E Ř E Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Přepeře se na svém zasedání dne 13.10.2011usnesením č. 7/2011 usneslo vydat na základě 19 zákona č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 21/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 21/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 21/2003 Řád veřejného pohřebiště v Roztokách Město Roztoky jako provozovatel veřejného pohřebiště /dále jen pohřebiště/ podle 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000Sb. o obcích

Více

Obec Archlebov Obecně závazná vyhláška

Obec Archlebov Obecně závazná vyhláška Obec Archlebov Obecně závazná vyhláška Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Archlebov vydává dne 28.7.2002 podle 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých dalších zákonů, ve

Více

Provozní řád hřbitova ve Vracově

Provozní řád hřbitova ve Vracově Provozní řád hřbitova ve Vracově Město Vracov, jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen provozovatel) podle 16, odst.1 zákona č. 256/2001 Sb, o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 40 PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ I. Zastupitelstvo města Slavkov u Brna se na svém XVI. řádném zasedání usneslo na této obecně závazné vyhlášce města

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Obec Nižní Lhoty, jako provozovatel veřejného pohřebiště v Nižních Lhotách podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením

Více

vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště obce Štíhlice Článek 1. Úvodní ustanovení Článek 2.

vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště obce Štíhlice Článek 1. Úvodní ustanovení Článek 2. Obec Štíhlice Obec Štíhlice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

Více

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava Obec Doubrava jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více

Obec Pozořice, okres Brno-venkov. VYHLÁŠKA č. 3/2002 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obec Pozořice, okres Brno-venkov. VYHLÁŠKA č. 3/2002 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obec Pozořice, okres Brno-venkov VYHLÁŠKA č. 3/2002 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo Obce Pozořice vydává dne 22.8.2002 podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých

Více

2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Řád veřejného pohřebiště hřbitova v PIČÍNĚ --------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení --------------------------- 1. Řád pohřebiště upravuje provoz pohřebiště

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště vydaný obcí Dubenec Obec Dubenec vydává v souladu s ustanovením zákona č. 256/2011 Sb., o pohřebnictví a o změně některých pozdějších zákonů, Řád veřejného pohřebiště Obce Dubenec,

Více

OBEC LICHOCEVES Lichoceves čp. 20, PSČ 252 64, tel./fax 220 930 556, e-mail obec@lichoceves.cz

OBEC LICHOCEVES Lichoceves čp. 20, PSČ 252 64, tel./fax 220 930 556, e-mail obec@lichoceves.cz OBEC LICHOCEVES Lichoceves čp. 20, PSČ 252 64, tel./fax 220 930 556, e-mail obec@lichoceves.cz Řád veřejného pohřebiště v Noutonicích Schválen usnesením zastupitelstva obce z 23. zasedání ze dne 17. 1.

Více

Ř Á D V E Ř E J N ÝCH P O H Ř E B I Š Ť

Ř Á D V E Ř E J N ÝCH P O H Ř E B I Š Ť V Y H L Á Š K A č. 3/2004 Ř Á D V E Ř E J N ÝCH P O H Ř E B I Š Ť Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou se v souladu s ust. 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. 16 odst.

Více

Řád veřejného pohřebiště v Příboře

Řád veřejného pohřebiště v Příboře Řád veřejného pohřebiště v Příboře Město Příbor jako provozovatel veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ( dále

Více

č é é é é ď á č Ť ě ě ě á ě ě š Ť á é á č ě ě š Ť Ř Ť é Ť š ě á Ťá ň č ď á Ú Ř Ť é Ť š ě č é č č é á Ť š ě á Ť š ě č é á Ť š ě Ť š ě č ě á Ť š ě á Ťá Ť š á š ě Ť š ě ž é á é Ť ě Ť é č ě š ě Ť é ě ž é á

Více

Opatření Rady města Karviné

Opatření Rady města Karviné Systém ASPI - stav k 18.1.2009 do částky 6/2009 Sb. a 2/2009 Sb.m.s. Obsah a text 1/2002OP - poslední stav textu Opatření Rady města Karviné Řád veřejného pohřebiště Statutární město Karviná jako provozovatel

Více

O B E C Z A H R Á D K Y

O B E C Z A H R Á D K Y O B E C Z A H R Á D K Y Obec Zahrádky jako provozovatel veřejného vydává na základě ustanovení 19 zákona č. 256/2001 Sb.,o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon o pohřebnictví ) tento

Více

Provozní řád veřejných pohřebišť Dvora Králové nad Labem

Provozní řád veřejných pohřebišť Dvora Králové nad Labem Provozní řád veřejných pohřebišť Dvora Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem na základě usnesení rady města č. 17 RM. ze dne 13.05.2003 vydává jako opatření tento Řád veřejných pohřebišť města

Více

Řád č. 2/2002. Řád veřejného pohřebiště

Řád č. 2/2002. Řád veřejného pohřebiště M Ě S T O Č E S K Ý T Ě Š Í N Řád č. 2/2002 Řád veřejného pohřebiště Rada města Český Těšín se v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2001 Sb., o obcích usnesla usnesením č. 3401/49.RM na své 49. schůzi

Více

HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka

HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění I. Úvodní ustanovení 1.1. Úcta k památce zemřelých a účast

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Rada města Police nad Metují dne 7. 7. 2015 vydává na základě 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ O P A T Ř E N Í vydané městem Košťany na základě 16 odst. 1) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen ZOP) a změn některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECTICE Opatření č.1/2008 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Článek I. Úvodní ustanovení Řád upravuje provoz pohřebišť - Město Albrechtice, k.ú.město Albrechtice p.p.č. 666 a p.p.č. 668, Linhartovy

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ MĚSTA TRUTNOVA

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ MĚSTA TRUTNOVA MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ MĚSTA TRUTNOVA ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od 15.12.2003) Vydává Rada města Trutnova Schváleno RM, usnesení č. 2002-1255/18

Více

Řád veřejného pohřebiště v obci Jenišovice č.p. 67, PSČ 468 33, tel. 483393160

Řád veřejného pohřebiště v obci Jenišovice č.p. 67, PSČ 468 33, tel. 483393160 Řád veřejného pohřebiště v obci Jenišovice č.p. 67, PSČ 468 33, tel. 483393160 Obec Jenišovice jako provozovatel veřejného pohřebiště, podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších

Více

Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste

Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste is Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste Zastupitelstvo obce Francova Lhota se usneslo dne 3.5.2002, usn.c.253/22 die 10 pism.a) a 84 odst.2 pism.

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

NAŘÍZENÍ OBCE ČÍSLO 01/2005

NAŘÍZENÍ OBCE ČÍSLO 01/2005 NAŘÍZENÍ OBCE ČÍSLO 01/2005 Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem se na svém zasedání dne 8.12.2004 usneslo vydat na základě 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., O pohřebnictví a na základě 102 odst.

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Městská část Praha - Zbraslav jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen "pohřebiště") podle 16 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb., (dále jen "zákon") o pohřebnictví a o změnách

Více

n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486,

n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486, vfesrsi(f Uf,aD V f,lsovt, ti. 5.kvdtna r39,373 TzI-isov ODBOR UZEMNIHO PLANOVANI, VYSTAVBY n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486, teo US tlg Spis.zn.: 27l4l12tKf C1.:ttntrz Vyiizuje: Kofrofiov6, tel.:387007919,

Více

Řád veřejného pohřebiště města Česká Lípa

Řád veřejného pohřebiště města Česká Lípa Město Česká Lípa, jako provozovatel veřejných pohřebišť, podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Řád veřejného pohřebiště města Ivančice

Řád veřejného pohřebiště města Ivančice Město Ivančice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává

Více

Smlouva č. o nájmu hrobového místa

Smlouva č. o nájmu hrobového místa Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví ). Čl. I Smluvní strany

Více

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby Y I ' V 7 Y MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby 2?5,33023 Nliiany Bene5ova i j., 2009 OV-Vol15257 Vyiizuje: Telefon: Fax: E-mail: JanaVolfov6 377 832 326 Nyiany, dne 26.8.2009 377 832300 volfova@mesto-nyrany.cz

Více

Článek 1. Úvodní ustanovení. a) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce formou nájemní smlouvy.

Článek 1. Úvodní ustanovení. a) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce formou nájemní smlouvy. ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA ŽLUTICE Město Žlutice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001

Více

Rád veřejného pohřebiště.

Rád veřejného pohřebiště. . Řád OBEC PSARY veřejného pohřebiště Rada obce Psáry na svém zasedání dne 13. 5. 2015 dlé ustanovení * 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Zastupitelstvo obce Slavošov schválilo dne 7.06.2010 dle 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění, ve smyslu zákona č. 256/2001Sb. o

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

i. 3/2015 etz obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE ir. r Piedm6t a pfisobnost vyhlisky Zikladni pojmy

i. 3/2015 etz obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE ir. r Piedm6t a pfisobnost vyhlisky Zikladni pojmy obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE i. 3/2015 o syst6mu shromazd'ov6ni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivhni a odstrafiovini komunilnich odpadfi a syst6mu nakl6ddni se stavebnim odpadem Zastupitelstvo

Více

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni Letenskri 1918.756 61 RoZnov pod Radho5tdm f ni sovd znadka: MdU N y st/ 28 I 69 20 1 4 I tmi C j. dokumentu: MdU-RpN33Z88t20t4 Vyiizuje:

Více

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju ,z / q,t Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju Psvchiatricki l6iebna iervenf Dvfir se sfdlem: Cerven;i Dvfir 1, 381 0l Ceskf Krumlov zastoupen6: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem Ie:00583600, (d6le jen,,spr6vce")

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec Ždírec 7 472 01 Doksy Tel.725 071 185 e-mail:podatelna@zdireckokorinsko.cz Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen,, pohřebiště ) vydává podle

Více

\A{ITRNI SMERI..{ICE. PoLArnffd obce. el. t Uvodni ustanoveni. ct. z Vynrezeni tinnosti osob, por'6ienj'ch zabezpeiovinim poiirni ochranv v obci

\A{ITRNI SMERI..{ICE. PoLArnffd obce. el. t Uvodni ustanoveni. ct. z Vynrezeni tinnosti osob, por'6ienj'ch zabezpeiovinim poiirni ochranv v obci \A{ITRNI SMERI..{ICE Obec M6lkov na zskladd usneseni zastupitelstva obce ze dne 21.12.2006 podle $ 29 odst. 1 pism. o) bod I zskona (,.133/1985 Sb. o polirmi ochran6, ve zndni pozddj5fch piedpisfi, $ 1

Více