USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008"

Transkript

1 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Filip Kořínek Návrhová komise: L. Apeltauer, Ing. Z. Vlček Ověřovatelé zápisu: M. Mašatová, PhDr. L. Kalousková Navržený program: 1. Zahájení 2. Soubor rozpočtových opatření č. 4/ Schválení úvěrové smlouvy na 12,0 mil. Kč na investiční akci Černošice rekonstrukce komunikace Kladenská 4. Schválení roční smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4,5 mil. Kč s Českou spořitelnou, a. s. od října Změna zřizovací listiny ZUŠ 6. Smlouvy o partnerství s obcemi Vonoklasy a Třebotov 7. Schválení názvu ulice Jitřní na pozemích č. parc. 1682/6, 1682/162, 1682/3, 1682/176, 1682/7 v obci a k. ú. Černošice 8. Darovací smlouva na pozemky parc. č. 3829/12 a 3829/13 Lipová ul. 9. Darování pozemků p. č. 2753/15 a 2753/16 oblast Vápenice 10. Směna pozemků oblast Lavičky-Habřiny Bezúplatné nabytí pozemků: 11. Budoucí bezúplatné nabytí pozemku č. 344 PK v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední 12. Budoucí bezúplatné nabytí pozemku č. 345 PK v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední 13. Budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 396/11 v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice chodník ul. Komenského 14. Budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 396/12 v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice chodník ul. Komenského 15. Budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice chodník ul. Pražská 16. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. PK 146/2 v obci a k.ú. Černošice Městem Černošice - chodník Karlštejnská 17. Bezúplatné nabytí vyřazené silnice III/1156 a pozemků, na kterých je situována Městem Černošice od Středočeského kraje ul. Dr. Janského 18. Bezúplatný převod budovy přístřešku garáže na pozemku parc. č paní Mgr. Zuzaně Trankovské a panu Alexandru Trankovskému 19. Prodej pozemku Vápenice 20. Pořízení územního plánu Černošice podle zákona 183/2006 Sb. Zřízení věcného břemene: 21. Smlouva o zřízení věcného břemene splašková kanalizace ul. Fügnerova na pozemku č. 191/3 (PK) v k. ú. Černošice ve vlastnictví Středočeského kraje 22. Smlouva o zřízení věcného břemene Telefónica O2 Czech Republic, a. s. vedení veřejné telekomunikační sítě Černošice, Javorová, P na pozemku č. 717/2 (PK) 23. Smlouva o zřízení věcného břemene Telefónica O2 Czech Republic, a. s. vedení veřejné telekomunikační sítě Černošice, Centrum Na Vráži, P , na pozemku č. 734 (PK) a parc. č. 981/3 Zápis č ze dne

2 24. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /10 ČEZ Distribuce, a. s. Černošice, ul. Brusinková kabelové vedení knn pozemek parc. č. 2917/1 25. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /01 ČEZ Distribuce, a. s. Černošice, ul. Alešova, p. Mejstřík kabelové vedení NN pozemek č. 640/1 (PK), č. 734 (PK), č. 643 (PK), č. 644 (PK) a 654/1 (PK) 26. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /01 ČEZ Distribuce, a. s. Černošice, ul. Kladenská, p. Blažek kabelové vedení NN pozemek parc. č. 2702/20 a Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /01 ČEZ Distribuce, a. s. Černošice, ul. V Horce, p. Cihlář kabelové vedení NN pozemek parc. č. 394/6 28. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Telefónica O2 Czech Republic, a. s. vedení veřejné telekomunikační sítě Černošice, Kladenská, P na pozemcích parc. č. 2702/20 a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene STP Net, s. r. o. Černošice, ul. Poštovní, RD č. p. 223 zřízení plynové přípojky pozemek parc. č Návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva 31. Návrhy usnesení předložené Ing. Göttelovou 32. Dotazy veřejnosti 33. Závěr 1. Zahájení usnesení č. 1/14: usnesení č. 2/14: I. Zastupitelstvo města jmenuje návrhovou komisi ve složení: Lumír Apeltauer, Ing. Zdeněk Vlček II. Zastupitelstvo města jmenuje ověřovatele zápisu: Milada Mašatová, PhDr. Lenka Kalousková Zastupitelstvo města schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva města Černošice. 2. Věc: Soubor rozpočtových opatření č. 4/2008 usnesení č. 3/14: Zastupitelstvo schvaluje soubor rozpočtových opatření číslo 4/ Věc: Schválení úvěrové smlouvy na 12,0 mil. Kč na investiční akci Černošice rekonstrukce komunikace Kladenská usnesení č. 4/14: I. Zastupitelstvo schvaluje na svém 14. zasedání dne uzavření smlouvy o úvěru na 12,0 mil. Kč na investiční akci Černošice rekonstrukce komunikace Kladenská SO-121 s ČS, a. s. s konečnou splatností do srpna 2018, s úrokovou sazbou odvozenou od sazby PRIBOR 12M, a zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města II. Zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu úvěrové smlouvy 4. Věc: Schválení roční smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.5 mil.kč ČS, a. s. od října 2008 usnesení č. 5/14: I. Zastupitelstvo schvaluje na svém 14. zasedání dne uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. ve výši 4, ,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2008 a v části následujícího roku se splatností do jednoho roku od uzavření smlouvy a úrokovou sazbou odvozenou od sazby PRIBOR 12M a zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města Zápis č ze dne

3 II. Zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu úvěrové smlouvy 5. Věc: Změna zřizovací listiny ZUŠ usnesení č. 6/14: I. Zastupitelstvo schvaluje změnu č. 1 zřizovací listiny Základní umělecké školy Černošice ze dne , a to jejího čl. II/3, který bude znít takto: Škola má čtyři místa poskytovaného vzdělávání, a to na adresách a) Střední 403, Černošice b) Masarykova 878, Rudná c) Karla Majera 371, Všenory d) Pod Školou 447, Černošice II. Zastupitelstvo ukládá pí Heleně Langšádlové, 1. místostarostce, zajistit realizaci tohoto usnesení zastupitelstva 6. Věc: Smlouvy o partnerství s obcemi Vonoklasy a Třebotov usnesení č. 7/14: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemném partnerství s obcí Vonoklasy a Smlouvy o vzájemném partnerství s obcí Třebotov o spolupráci při využití připravovaného objektu mateřské školy v oblasti Vápenice 7. Věc: Schválení názvu ulice Jitřní na pozemích č. parc. 1682/6, 1682/162, 1682/3, 1682/176, 1682/7 v obci a k. ú. Černošice usnesení č. 8/14: I. Zastupitelstvo schvaluje nový název ulice Jitřní na pozemcích č. parc. 1682/6, 1682/162, 1682/3, 1682/2, 1682/176 a 1682/7 v obci a k. ú. Černošice II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi města, zajistit realizaci tohoto usnesení zastupitelstva města 8. Věc: Darovací smlouva na pozemky parc. č. 3829/12 a 3829/13 Lipová ul. usnesení č. 9/14: I. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 3829/12 ost. pl. o výměře 18 m² v obci a k. ú. Černošice vzniklého geometrickým plánem č /2008 ze dne zpracovaným společností GeoNet, v. o. s. z pozemku č. 508/23 vedeného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice ve zjednodušené evidenci dle PK a pozemku parc. č. 3829/13 ost. pl. o výměře 34 m² v obci a k. ú. Černošice vzniklého týmž geometrickým plánem z pozemku č. 510/13 díl 2 (PK) tamtéž z vlastnictví Města Černošice do vlastnictví Mgr.Kolihy, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a násl. o. z. za podmínky, že Mgr. Koliha odstraní stávající stavby oplocení podél ul. Javorová na své náklady II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, 9. Věc: Darování pozemků p. č. 2753/15 a 2753/16 oblast Vápenice usnesení č. 10/14: I. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2753/15 orná půda o výměře m² v obci a k.ú. Černošice vzniklého Zápis č ze dne

4 geometrickým plánem č /2008 ze dne (BELZA-GEO, s. r. o.) schváleným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne pod č. 1266/2008 z dílu y o výměře m² a z dílu z o výměře 33 m² pozemku č. 391/1 tamtéž vedeného v katastru nemovitostí tamtéž ve zjednodušené evidenci dle PK zaps. na listu vlastnickém 1137 a dílu al o výměře 748 m² pozemku č. 391/1 v obci a k.ú. Černošice tamtéž Městem Černošice od Z.Myslivečka a M. Landové a to darovací smlouvou uzavřenou dle ust. 628 a násl. o.z. II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, 10. Věc: Směna pozemků oblast Lavičky-Habřiny usnesení č. 11/14: I. Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků v obci a k. ú. Černošice ze společného jmění manželů Ing. R. Martínka a M.Martínkové do vlastnictví Města Černošice a z vlastnictví Města Černošice do společného jmění manželů Martínkových, a to: a) z vlastnictví manželů Martínkových do vlastnictví Města Černošice převodem pozemků parc. č. 3934/12 o výměře 341 m², parc. č. 3829/8 o výměře 290 m², parc. č. 3829/11 o výměře 17 m² a parc. č. 3830/56 o výměře 26 m² v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém b) z vlastnictví Města Černošice do společného jmění manželů Martínkových převodem pozemku parc. č o výměře 248 m² v obci a k. ú. Černošice zaps. tamtéž na listu vlastnickém uzavřením smlouvy směnné dle ust. 611 o. z., ve které bude obsaženo rovněž ujednání o budoucím bezúplatném převodu části pozemku parc. č. 3989/1 k. ú. Černošice o maximální výměře 250 m² z vlastnictví Města Černošice do společného jmění manželů Martínkových II. Zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3989/1 k. ú. Černošice o maximální výměře 250 m², která navazuje na pozemek parc. č k. ú. Černošice, a to do sta dnů ode dne zpracování příslušného geometrického plánu, kterým bude tato část pozemku označena a zaměřena, z vlastnictví města do společného jmění manželů Martínkových a o kterém bude uzavřena smlouva darovací dle ust. 628 a násl. o. z. III. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, usnesení č. 12/14: Zastupitelstvo města schválilo návrh sloučení rozpravy a hlasování - body č. 11 a 17 programu 14. zasedání Zastupitelstva 11. Věc: Budoucí bezúplatné nabytí pozemku č. 344 PK v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední usnesení č. 13/14: I. Zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné nabytí pozemku č. 344 vedeného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ doposud zapsaném na listu vlastnickém 602 ve zjednodušené evidenci dle PK, na kterém je Zápis č ze dne

5 situována komunikace Střední v Černošicích, a to po dodatečném projednání dědictví po paní Kotrmannové darovací smlouvou uzavřenou s jejími dědici II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, 12. Věc: Budoucí bezúplatné nabytí pozemku č. 345 PK v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední usnesení č. 14/14: I. Zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné nabytí pozemku č. 345 vedeného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ doposud zapsaném na listu vlastnickém 1204 ve zjednodušené evidenci dle PK, na kterém je situována komunikace Střední v Černošicích, a to po dodatečném projednání dědictví po paní Vodvářkové darovací smlouvou uzavřenou s jejími dědici II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, 13. Věc: Budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 396/11 v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice chodník ul. Komenského usnesení č. 15/14: I. Zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 396/11 o výměře 29m² vedeného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prahazápad doposud zapsaném na listu vlastnickém 10317, na kterém je situován chodník v ulici Komenského v Černošicích, a to po dodatečném projednání dědictví po paní Čáslavské a panu Čáslavském darovací smlouvou uzavřenou s jejich dědici II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, 14. Věc: Budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 396/12 v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice chodník ul. Komenského usnesení č. 16/14: Zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 396/12 o výměře 19m² vedeného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prahazápad doposud zapsaném na listu vlastnickém 3066, na kterém je situován chodník v ulici Komenského v Černošicích, a to po dodatečném projednání dědictví po panu Firstovi darovací smlouvou uzavřenou s jeho dědici II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, 15. Věc: Budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice chodník ul. Pražská usnesení č. 17/14: I. Zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 o výměře 22m² vedeného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prahazápad doposud zapsaném na listu vlastnickém 10814, na kterém je situován Zápis č ze dne

6 chodník v ulici Pražská v Černošicích, a to po dodatečném projednání dědictví po paní Olze Svobodové darovací smlouvou uzavřenou s jejími dědici II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, 16. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. PK 146/2 v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice chodník Karlštejnská usnesení č. 18/14: I. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí pozemku vedeného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice ve zjednodušené evidenci dle PK, a to pozemku č. 146/2 o výměře 67 m² v obci a k. ú. Černošice zaps. na listu vlastnickém 2629 ve spoluvlastnictví pana Hřebíka., paní Wofkové, a paní Bartošové,Městem Černošice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a násl. o. z. s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno, s tím, že současně bude jím zajištěna údržba a úklid části chodníku na tomto pozemku II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, III. Zastupitelstvo ukládá panu Aleši Rádlovi, starostovi města písemně poděkovat spoluvlastníkům darovaného pozemku 17. Věc: Bezúplatné nabytí vyřazené silnice III/1156 a pozemků, na kterých je situována Městem Černošice od Středočeského kraje ul. Dr. Janského usnesení č. 19/14: I. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí částí silnice III/1159, pozemku parc. č ost. pl. o výměře m² v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 2628 a pozemků parc.č. 2445/2 ost.pl. o výměře 131 m², parc. č. 2507/36 ost. pl. o výměře 112 m², parc. č. 2624/1 ost. pl. o výměře 250 m², parc. č. 2626/1 ost. pl. o výměře 401 m², parc. č. 6170/7 ost. pl. o výměře 644 m² a parc. č. 6175/1 ost. pl. o výměře m² vzniklých geometrickým plánem č /2008 ze dne vyhotoveným Tomášem Lojdou, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne pod č. 1211/2008 z pozemku č. 729/2 k. ú. Černošice vedeného v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci dle PK Městem Černošice od Středočeského kraje uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a násl. o. z. II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, 18. Věc: Bezúplatný převod budovy přístřešku garáže na pozemku parc. č paní Trankovské a panutrankovskému usnesení č. 20/14: I. Zastupitelstvo schvaluje darování stavby garáže Trankovským jako kompenzaci nákladů, které Trankovským vznikly v souvislosti s vyhotovením geometrického plánu Zápis č ze dne

7 II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, 19. Věc: Prodej pozemku Vápenice usnesení č. 21/14: I. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2815/4 v obci a k. ú. Černošice, oblast Vápenice, o výměře 1.000m², vzniklého geometrickým plánem č /2008 zhoveného Ing. Alexandrem Zverevem potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne pod č. 1019/2008 s panem Ševčíkem za cenu 4.200,-Kč/m² II. Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, 20. Věc: Pořízení územního plánu Černošice podle zákona 183/2006 Sb. usnesení č. 22/14: I. Zastupitelstvo bere na vědomí, že zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ), ukončuje platnost stávajícího územního plánu sídelního útvaru Černošice ke dni II. Zastupitelstvo, podle 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, rozhodlo podle 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení územního plánu, které může být provedeno formou uvedenou v 188 odst. 1 stavebního zákona (úprava dle nového stavebního zákona). Územní plán se bude pořizovat a vydávat podle 43 odst. 4 stavebního zákona pro celé území usnesení č. 23/14: Zastupitelstvo určuje, že PHDr. Michal Jirout a Mgr. Michal Strejček jsou zastupiteli určenými pro spolupráci s pořizovatelem ve smyslu ust. 53 stavebního zákona při výkonu výše uvedeného usnesení č. 22/14 usnesení č. 24/14: Zastupitelstvo města schválilo návrh sloučení rozpravy a hlasování - body č. 12 a 29 programu 14. zasedání Zastupitelstva 21. Věc: Smlouva o zřízení věcného břemene splašková kanalizace ul. Fügnerova na pozemku č. 191/3 (PK) v k. ú. Černošice ve vlastnictví Středočeského kraje usnesení č 24/14: Zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene splaškové kanalizace na pozemku č. 191/3(PK) v k. ú. Černošice ve vlastnictví Středočeského kraje (povinný). Věcné břemeno ve prospěch oprávněného Města Černošice se zřizuje za jednorázovou úplatu 2.500,- Kč, která byla již uhrazena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí před zahájením stavebních prací 22. Věc: Smlouva o zřízení věcného břemene Telefónica O2 Czech Republic, a. s. vedení veřejné telekomunikační sítě Černošice, Javorová, P na pozemku č. 717/2 (PK) usnesení č. 25/14: Zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Zápis č ze dne

8 oprávněný z věcného břemene a Městem Černošice, povinný z věcného břemene na vedení telekomunikačního kabelu na pozemku č. 717/2(PK) v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úplatu 500,- Kč pro Město Černošice 23. Věc: Smlouva o zřízení věcného břemene Telefónica O2 Czech Republic, a. s. vedení veřejné telekomunikační sítě Černošice, Centrum Na Vráži, P , na pozemku č. 734 (PK) a parc. č. 981/3 usnesení č. 26/14: Zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., oprávněný z věcného břemene a Městem Černošice, povinný z věcného břemene na vedení telekomunikačního kabelu na pozemku č. 734(PK) a parc. č. 981/3 v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úhradu 816,- Kč pro Město Černošice 24. Věc: Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /10 ČEZ Distribuce, a. s. Černošice, ul. Brusinková kabelové vedení knn pozemek parc. č. 2917/1 usnesení č. 27/14: Zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /10 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněný z věcného břemene a Městem Černošice, povinný z věcného břemene na kabelové vedení knn v ulici Brusinková na pozemku parc. č. 2917/1 v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úplatu 5.500,- Kč 25. Věc: Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /01 ČEZ Distribuce, a. s. Černošice, ul. Alešova, p. Mejstřík kabelové vedení NN pozemek č. 640/1 (PK), č. 734 (PK), č. 643 (PK), č. 644 (PK) a 654/1 (PK) usnesení č. 28/14: Zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí nařízení věcného břemene č. IV /01 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene a Městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene na kabelové vedení NN v ulici Alešova na pozemcích č. 640/1(PK), č. 734(PK), č. 643(PK), č. 644(PK) a č. 654/1(PK) všechny v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úplatu ,- Kč 26. Věc: Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /01 ČEZ Distribuce, a. s. Černošice, ul. Kladenská, p. Blažek kabelové vedení NN pozemek parc. č. 2702/20 a 2701 usnesení č. 29/14: Zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. IV /01 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene a Městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene na kabelové vedení NN v ulici Kladenská na pozemcích parc. č. 2702/20 a 2701 oba v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úplatu 1.600,- Kč 27. Věc: Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /01 ČEZ Distribuce, a. s. Černošice, ul. V Horce, p. Cihlář kabelové vedení NN pozemek parc. č. 394/6 Zápis č ze dne

9 usnesení č. 30/14: Zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. IV /01 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene a Městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene na kabelové vedení NN v ulici V Horce na pozemku parc. č. 394/6 v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úplatu ,- Kč 28. Věc: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Telefónica O2 Czech Republic, a. s. vedení veřejné telekomunikační sítě Černošice, Kladenská, P na pozemcích parc. č. 2702/20 a 2701 usnesení č. 31/14: Zastupitelstvo Města Černošice souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene a Městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene na vedení telekomunikačního kabelu na parc. č. 2702/20 parc. č oba v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úplatu 500,- Kč pro Město Černošice 29. Věc: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene STP Net, s. r. o. Černošice, ul. Poštovní, RD č. p. 223 zřízení plynové přípojky pozemek parc. č. 518 usnesení č. 32/14: Zastupitelstvo Města Černošice souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi společností STP Net, s. r. o., budoucí oprávněný z věcného břemene a Městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene na vybudování plynové přípojky v ulici Poštovní na pozemku parc. č. 518 v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úplatu 500,- Kč 30. Věc: Návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva usnesení č. 33/14: I. Zastupitelstvo Města Černošice schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva tak, jak je uvedena v 11 odst. 3 jednacího řádu II. Zastupitelstvo Města Černošice ukládá odboru Kancelář starosty zajistit vyvěšení Jednacího řádu ve změněném znění na úřední desce, zajistit podpisy starosty a místostarostky 31. Věc: Návrhy usnesení předložené Ing. Göttelovou Studie Zásobování vodou a odkanalizování usnesení č. 34/14: Zastupitelstvo města bere na vědomí, že veřejnost se může se Studií Zásobování vodou a odkanalizování vypracovanou fy Aquaconsult seznámit prostřednictvím internetu a že rada města seznámí veřejnost v nebližším čísle Informačních listů Pořízení hlasovacího zařízení usnesení č. 35/14: Zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení předložený Ing. Göttelovou: Zastupitelstvo ukládá radě města zjistit možnosti pořízení hlasovacího zařízení pro účely zasedání zastupitelstva a jednání rady města formou nákupu nebo pronájmu a předložit na příštím zasedání souhrn dostupných možností ohledně pořízení takového zařízení. Zápis č ze dne

10 31.3. Přehled všech vyhlášek města usnesení č. 36/14: Zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení předložený Ing. Göttelovou: Zastupitelstvo ukládá radě zajistit v tištěné podobě (např. ve formátu IL) přehled všech vyhlášek a nařízení města platných k a informovat občany v IL o možnosti vyzvednout si je zdarma na úřadě. 32. Věc: Dotazy veřejnosti Zachování počtu železničních přejezdů, nivelety tratě Chodníky Kulturní sál Záměr vybudování nové budovy pošty, stavební uzávěra na uvedený pozemek Kontrolní výbor usnesení č. 36/14: Zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení předložený Ing. Göttelovou: Návrh na odvolání p. Volejníka z funkce předsedy KV a návrh, aby na příští zasedání zastupitelstva města jednotlivá politická uskupení navrhla členy KV Chodník v ul. Pod Horkou 33. Závěr Usnesení ověřili: Aleš RÁDL starosta.. Milada Mašatová - členke zastupitelstva města.. PhDr. Lenka Kalousková člen zastupitelstva města.. Zápis č ze dne

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více