ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010"

Transkript

1 Místo konání: Přítomno : ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne Zasedání zahájeno v 20:03 hod. zasedání ukončeno ve 22:41 hod. restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 21 zastupitelů dle prezenční listiny Návrhová komise: L. Apltauer, Ing. J. Řehoř Ověřovatelé zápisu: V. Řepa, M. Stříbrný Navržený program: 1. Zahájení 2. Volba přísedících Okresního soudu Praha-západ 3. Žádost o splátkový kalendář 4. Kupní smlouva na STL plynovod na Vápenici 5. Prodej domu č. p. 286 v ulici V Mýtě 6. Prodej částí pozemku parc. č. 3421/1 a budoucí prodej části pozemku parc. č v k. ú. Černošice chatová oblast Slunečná, Lavičky 7. Darování pozemků pod mokropeskou školou 8. Budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice 9. Funkční využití ploch pod školou a nám. 5 května v rámci územního plánu 10. Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků č. 196/2 (PK), č. 731/2 (PK), č. 267/11 (PK), č. 717/1 (PK), č. 642/3 (PK) všechny v obci a k. ú. Černošice městem Černošice chodníky Radotínská, Vřážská 11. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Pražská 12. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2738/13 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Školní 13. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/22 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Střední 14. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/20 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Střední 15. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/19 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Střední 16. Bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1588/4 a části pozemku parc. č. 1588/6 oba v obci a k. ú. Černošice městem Černošice ul. Dobřichovická 17. Bezúplatný převod části pozemku č. 718/2 (PK) ul. Mokropeská 18. Výpověď veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Černošice a obcí Chýnice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii 19. Rekonstrukce komunikace ve Střední ulici 20. Dotazy veřejnosti 21. Závěr 1. Zahájení Zasedání bylo zahájeno ve 20:03 hod. úvodním slovem pana starosty, který konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhlašuje sčitalele Ing. Jana Ullrichová. Pan starosta doporučil pana Lumíra Apeltauera a pana Ing. Jiřího Řehoře jako členy návrhové komise a pana Václava Řepu a pana Milana Stříbrného jako ověřovatele zápisu z dnešního zasedání. Výsledek hlasování o složení návrhové komise a ověřovatelích zápisu ze 23. zasedání zastupitelstva města: 20 pro nikdo proti 1 se zdržel hlasování Návrh jmenování návrhové komise ve složení: L. Apltauer, Ing. J. Řehoř byl přijat. Návrh jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního zasedání - V. Řepa, M. Stříbrný byl přijat. Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem programu zasedání.

2 Pí Langšádlová navrhla doplnit jako bod č. 8 bod Funkční využití ploch pod školou a nám. 5 května v rámci územního plánu. Další navržené body pak budou číselně posunuty. Výsledek hlasování o doplněném programu zasedání: 17 pro nikdo proti 4 se zdrželi hlasování Návrh programu dnešního zasedání byl přijat. 2. Věc: Volba přísedících Okresního soudu Praha-západ Bod jednání uvedl pan starosta. V dubnu 2010 končí čtyřleté období výkonu funkce přísedících Okresního soudu Praha-západ. Okresní soud Praha-západ se obrátil na obce se žádostí o součinnosti při volbě nových přísedících. Zastupitelstvům obcí přísluší tato pravomoc podle ust. 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb. vzhledem k ust. 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o soudech a soudcích ). Dle ust. 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích byli kandidáti na funkci soudních přísedících navrženi členy Zastupitelstva města Černošice a bylo vysloveno souhlasné vyjádření předsedy Okresního soudu Praha-západ. Funkce soudního přísedícího je upravena cit. zákonem o soudech a soudcích a podrobná informace o ní byla podána v dopise, kterým byli zastupitelé požádáni o navržení kandidátů. Způsob symbolického odměňování a jiných požitků je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 44/1992 Sb. pan RNDr. Jaroslav Janda. paní Ing. Miloslava Blacká. Poté, kdy budou jmenovaní zvoleni Zastupitelstvem Města Černošice, složí ve smyslu ust. 62 odst. 3 písm. b) cit. zákona o soudech a soudcích slib do rukou předsedy Okresního soudu Praha-západ a stanou se členy stálých tříčlenných senátů, které rozhodují v causách pracovněprávních a trestních. V uplynulém období žádný občan města funkci soudního přísedícího nevykonával. Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání volí pana RNDr. Jaroslava Jandu nar , bytem Boženy Němcové 794, Černošice a paní Ing. Miloslavu Blackou nar , bytem Tyršova 1315, Černošice přísedícími Okresního soudu Praha-západ pro období let 2010 až 2014 II. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá pí Heleně Langšádlové, 1. místostarostce, zajistit realizaci tohoto usnesení zastupitelstva. 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 3. Věc: Žádost o splátkový kalendář Bod jednání uvedl Ing. Tilsch vedoucí FO. Paní Jana Kubíková žádá o splátkový kalendář k zaplacení přeplatků na úpravu bytu. Povinnost vrátit vyplacené příspěvky na úpravu bytu byly uloženy rozhodnutím odboru sociálních věcí. Částku ve výši ,- Kč žádá paní Kubíková rozložit do splátkového kalendáře po 2.000,- Kč/měsíc. Paní Kubíková je v plném invalidním důchodu trpí vážnou chorobou, která vyžaduje soustavnou ošetřovatelskou péči jejího manžela, tudíž jediným příjmem rodiny je PID paní Kubíkové a příspěvek na péči o osobu blízkou. Dále vychovávají dvě nezaopatřené děti. U jednoho z nich se již začaly vyskytovat první projevy stejné choroby. Příloha: žádost p. J. Kubíkové o splátkový kalendář; vyjádření odboru soc. věcí a zdravotnictví k danému případu

3 Bez diskuse. návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice schvaluje navržený splátkový kalendář k zaplacení pohledávky města, která vznikla u dlužníka tím, že neoprávněně použil příspěvek, který byl určen na úpravu bytu 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 4. Věc: Kupní smlouva na STL plynovod na Vápenici Bod jednání uvedl p. Jiránek. V souvislosti s dokončením a kolaudací STL plynového řadu (vč. přípojek) předkládáme k odsouhlasení kupní smlouvu mezi městem Černošice a firmou RWE GasNet, s. r. o. na odkup plynárenského zařízení vč. všech součástí a příslušenství vybudovaného a realizovaného městem Černošice. Kupní cena ze strany firmy RWE GasNet činí ,- Kč vč. DPH. Uzavření této Kupní smlouvy je ze strany RWE GasNet podmínkou pro uvedení STL plynovodu do provozu. Tuto kupní smlouvu projednala rada města na svém 81. zasedání dne (bod ). Bez diskuse. návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice schvaluje Kupní smlouvu na STL plynovod Na Vápenici mezi městem Černošice a firmou RWE GasNet, s. r. o. 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 5. Věc: Prodej domu č. p. 286 v ulici V Mýtě Bod jednání uvedl p. Jiránek, seznámil členy zastupitelstva města se způsoby inzerce a doručenými nabídkami. Město Černošice vyhlásilo dne záměr prodat dům č. p. 286 v ulici V Mýtě stojící na pozemku parc. č. 706 o výměře 135 m², pozemek parc. č. 706 o výměře 135 m² a pozemek zahradu parc. č. 707 o výměře 824 m², vše v obci a katastrálním území Černošice. Na základě této výzvy obdrželo město tři nabídky, které byly otevřeny a posouzeny na zasedání rady města dne (bod ). jméno nabídnutá cena Kristýna Kellnerová, Georgi Bečev ,- Kč Pavel Kossi ,- Kč Růžena Bondarčuková ,- Kč Rada města doporučuje zastupitelstvu projednat prodej domu zájemcům, kteří předložili nejvyšší cenovou nabídku, v případě nedohody pak zájemcům, kteří předložili druhou nejvyšší cenovou nabídku. V příloze přikládáme návrh kupní smlouvy, který již byl připomínkován i stranou kupujících. Oproti záměru města, jehož přílohou byl i návrh kupní smlouvy, který požadoval zaplatit (po úhradě kauce 50. tis. Kč) polovinu kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy a druhou polovinu po převodu vlastnického práva v KN, je v kupní smlouvě způsob financování změněn. Z důvodu, že tato prodávaná nemovitost se stala zástavou za městem uzavíraný úvěr (14 mil.kč) s Českou spořitelnou, a. s., bylo třeba způsob placení upravit podle podmínek ČS, a. s. Kupní cena ( ,- Kč) po odečtení kauce, tj. doplatek ve výši ,-, je převáděn z běžného účtu kupujících přímo na úvěrový účet města vedený u ČS, a. s. do 3 pracovních dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do KN. Při uzavření smlouvy je kupující již povinen předložit výpis z účtu, kde

4 složil cenu doplatku. Tento způsob financování je pro město ještě výhodnější než způsob původně uvedený v záměru. Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání bere na vědomí informaci o nabídkách koupě domu čp. 286 v Černošicích II. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje prodej domu č. p. 286 v ul. V Mýtě v Černošicích na parc. č. 706, pozemku parc. č. 706 o výměře 135 m² a pozemku parc. č. 707 zahrada o výměře 824 m² s příslušenstvím vše v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 10001, panu Mgr. Georgimu Bečevovi, bytem Písnická 757/54, Praha 4, a slečně Bc. Kristýně Kellnerové, bytem Tyršova 40, Písek, za cenu ,- Kč. V případě, že by nedošlo k uzavření kupní smlouvy s panem Mgr. Bečevem a slečnou Bc. Kellnerovou, schvaluje prodej těchto nemovitostí druhé nejvyšší nabídce, tj. panu Pavlu Kossimu, bytem Školní 1739, Černošice, za cenu ,- Kč 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 6. Věc: Prodej částí pozemku parc. č. 3421/1 a budoucí prodej části pozemku parc. č v k. ú. Černošice chatová oblast Slunečná, Lavičky Bod jednání uvedl p. Jiránek; upřesnil o jaké pozemky se jedná a v jaké se nachází lokalitě. Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání dne usn. č.13/21 a č. 12/21 přijalo protinávrh usnesení na prodej části pozemku parc. č. 3421/1 v k. ú. Černošice a budoucí prodej části pozemku parc. č v k. ú. Černošice za cenu 1.000,- Kč/m², namísto původně radou odsouhlasených 500,- Kč/m². Zájemci o koupi výše uvedených částí pozemků, kteří jsou vlastníky přilehlých pozemků s chatami, žádají o opětovné posouzení ceny pozemků. Pro zájemce o koupi těchto pozemků je výše kupní ceny neakceptovatelná z důvodu, že se jedná o pozemky v prudkých skalnatých stráních, špatně přístupných, které nemohou být účelně využity. Tyto pozemky navazují na nemovitosti zájemců a tvoří s nimi jeden funkční celek. Prodejem pozemků do jejich vlastnictví by byly vlastnicky sceleny tyto části. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání souhlasí s a) s prodejem pozemku parc. č. 3421/5 ost. plocha v k. ú. Černošice o výměře 38 m² manželům Janě a Jaroslavu Karglovým, bytem Na Krocínce 27/820, Praha 9 za cenu 500,- Kč/m² a pozemku parc. č. 3421/6 ost. plocha o výměře 101 m² panu Ing. Luboši Petrovi, bytem Malovická 2755, Praha 4 za cenu 500,- Kč/m². Výše uvedené pozemky vznikly geometrickým plánem č /2006 ze dne vyhotoveným panem Alexandrem Zvěrevem, U Skládky 3/958, Praha 9 schváleným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pod č. 1618/09 oddělením z pozemku parc. č. 3421/1 k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice. b) s budoucím prodejem části pozemku parc. č v obci a k. ú. Černošice o výměře cca 260 m² zapsaném v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ manželům Věře a Miroslavu Hessovým, oba bytem Dreyerova 641/15, Praha 5 za cenu 500,- Kč/m². Michalu Jiroutovi, místostarostovi města, zabezpečit realizaci tohoto Diskuse: V diskusi vystoupili pí Mašatová, Mgr. Kořínek

5 Diskuse byla věnována těmto tématům: - skutečnostem, díky kterým je bod znovu předkládán zastupitelstvu města k projednání a přehodnocení - navýšení současné hodnoty pozemků žadatelů scelením pozemků - návrhu na zvýšení ceny na 700,- Kč/m² - návrhu na stanovení systémového postupu v podobných případech; stanovení rámcového návrhu sazeb cen pozemků, které by byly navrženy k odkoupení Hlasování o protinávrhu usnesení předneseném Mgr. Kořínkem: Zastupitelstvo konstatuje, že na svém předchozím usnesení trvá a žádným způsobem nehodlá změnit výši navrhované ceny. 16 pro 1 proti 4 se zdrželi hlasování Protinávrh usnesení byl přijat. Předkládaný návrh usnesení byl prohlášen za nehlasovatelný. Hlasování o návrhu usnesení předneseném Mgr. Kořínkem: Zastupitelstvo ukládá OISM zpracovat pro všechny typy pozemků, které má město v katastru, obecnou tabulku, podle které bude postupováno při žádostech o odprodej pozemků. 10 pro 3 proti 8 se zdrželi hlasování Návrh usnesení nebyl přijat. Pan starosta následně uložil p. Jiránkovi zpracovat do příštího zasedání zastupitelstva města zprávu pro zastupitele, na základě které se zastupitelstvo města poradí o možnosti akceptování obecného postupu při prodeji pozemků. 7. Věc: Darování pozemků pod mokropeskou školou Bod jednání uvedl starosta města a seznámil členy zastupitelstva s vývojem předkládaného návrhu. Ke konstrukci daru se dále vyjádřil PhDr. Jirout a upřesnil možnosti konkrétního využití darovaných pozemků, jejich umístění a funkční využití ploch. Pan starosta dále uvedl možnosti regulace využití pozemků. Dle požadavků demonstrantů na vybudování parku je vhodné, aby uvedené pozemky patřily městu. Vlastníci pozemků pod mokropeskou školou předložili na základě dlouhodobých jednání o změnách územního plánu v této lokalitě Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy. Principem této smlouvu je nabídka vlastníků na darování uvedených pozemků za předpokladu, že zastupitelstvo schválí územní plán, ve kterém budou další pozemky těchto vlastníků určeny k funkčnímu využití tak, jak je v uvedené smlouvě popsáno. Předmětem budoucího daru jsou tyto pozemky v obci a k. ú. Černošice: parcelní číslo výměra (m²) druh pozemku 2657/ orná půda 2657/ orná půda 2657/ orná půda 2657/29 34 orná půda (celkem: 9003 m 2 ) Pozemkové parcely byly vytvořeny geometrickým plánem číslo /2008, který zpracoval Ing. Alexandr Zvěrev GART, Hájecká ze dne , potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ (dále jen Katastrální úřad ) dne pod č. 1818/09, z pozemku parc. č.2657/10 v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém

6 Pozemky parc. č. 2657/25 a parc.č. 2657/29 k. ú. Černošice jsou plánovány pro využití jako veřejná komunikace, pozemky parc. č. 2657/21 a parc. č. 2657/26 využije město podle svých potřeb. Tržní cena darovaných pozemků činí cca 15 milionů Kč. V předmětné lokalitě bude pořízen regulační plán, který podrobně určí způsob využití a jakákoliv zástavba je tedy podmíněna souhlasem zastupitelstva města. Diskuse: V diskusi vystoupili Mgr. Kořínek, Mgr. Rádl, pí Langšádlová, Mgr. Strejček, PhDr. Jirout, Ing. Voldřich, pí Mašatová, p. Moravec, PhDr. Kalousková, Ing. Holub, Ing. Göttelová, p. Janda, p. Jassek, Diskuse byla věnována těmto tématům: - nedostatku ploch veřejné zeleně ve městě - nutnosti zachování ploch pro rozvoj ZŠ (venkovní atletický ovál) - přínosu předkládaného návrhu pro město - majetkovým vztahům k pozemkům, jichž se návrh týká, funkčnímu využití ploch - vyčlenění části pozemků pro komunikace a sítě, nákladům na zainvestování - možnostem a způsobu vyvlastnění pozemků, finančním nákladům - možnostem podání žádosti o dotaci pro rozvoj ZŠ - celkové rozloze pozemků ve vlastnictví města v případě přijetí daru - omezení využití pozemků dle ÚP - posouzení návrhu z urbanistického hlediska - výzvě k otevřenější diskusi o využití těchto pozemků - cause Dalmatin - jednání s vlastníky pozemků upozornění, že uvedení vlastníci již městu věnovali mnoho pozemků, byli ochotni jednat o směnách ve prospěch města - způsobu přípravy předkládaného návrhu (návrh fy Inspira) a konstrukci návrhu smlouvy - možnostem města získat uvedené pozemky nikoli darem ale koupí - výzvě ke stanovení dalšího postupu v uvedené věci; závěrům, ke kterým by město mělo směřovat při jednání s vlastníky pozemků - návrhu na nepřijetí daru z důvodu finanční situace města - tvorbě ÚP a procesu změny; procesním lhůtám - návrhu na pozastavení jednání PhDr. L. Kalousková přednesla návrh usnesení: Odvolání PhDr. Jirouta z rady města. Návrhové komisi byl doručen návrh usnesení PhDr. Jirouta: Podmínkou přijetí daru je další dar ve výši 10 % plochy pozemků v lokalitě 5. května PhDr. Jirout svůj návrh usnesení stáhl. návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice schvaluje budoucí bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2657/21, parc. č. 2657/26, parc. č. 2657/25 a parc. č. 2657/29 všechny v obci a k. ú. Černošice vzniklých geometrickým plánem č /2008 (zpracoval Ing. Alexandr Zvěrev GART, Hájecká) ze dne ověřeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne pod č. 1818/09 z pozemku parc. č. 2657/10 zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém Městem Černošice od pana Ivana Dlouhého, trvale bytem Na Sokolí 209, Křivoklát, paní Mariny Marešové, trvale bytem Čepirohy, Most, pana Ing. Vlastimila Bočana, trvale bytem Čepirohy 85, Most a pana Ing. Václava Smetáka, trvale bytem Čepirohy 117,

7 Most, a za podmínek dle smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která se připojuje k tomuto usnesení 6 pro 10 proti 5 se zdrželo hlasování Návrh usnesení nebyl přijat. 8. Věc: Funkční využití ploch pod školou a nám. 5 května v rámci územního plánu Bod jednání krátce uvedla pí místostarostka H. Langšádlová. Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice v návaznosti na své usnesení č. 11/18 ze dne , kterým bylo schváleno zadání územního plánu města Černošice, požaduje, aby v rámci prověřování změn v území podle bodu D.3 zadání byl zachován stávající faktický stav, tj. a) v lokalitě pod základní školou v Mokropsech byla zachována minimálně stávající výměra a tvar ploch veřejného vybavení dle platného územního plánu sídelního útvaru Černošice, která by navazovala na plochy bydlení v rodinných domech bez provozoven b) v lokalitě nám 5. května byla ponechána stávající výměra a tvar funkční plochy sportu a rekreace bez možnosti umístění staveb a terénních úprav. Případné zmenšení této funkční plochy na úkor plochy pro veřejnou místní komunikaci je přípustné. II. Zastupitelstvo ukládá určeným zastupitelům, aby do 10 dní prokazatelně předali toto usnesení pořizovateli a zpracovateli územního plánu a uplatnili toto usnesení v rámci úprav územního plánu. 14 pro nikdo proti 6 se zdrželo hlasování 1 člen zastupitelstva města nebyl přítomen hlasování 9. Věc: Budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Radotínská (chodník) Na základě podkladů k žádosti o dotaci ze SFDI na akci vybudování chodníků je zapotřebí sjednotit vlastnictví stavby chodníku a pozemku, na kterém se nalézá. Vlastník pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice souhlasí s budoucím bezúplatným převodem části tohoto svého pozemku o výměře cca 30 m² podél silnice II/115, která je ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno. Projednáno radou dne Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice o výměře cca 30 m² zaps. v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 525 ve vlastnictví pana Jaroslava Klána, bytem Dolnočernošická 438, Praha 16, Lipence za účelem vybudování chodníku podél silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno, a to uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle ust. 628 a násl. o. z., jíž do jednoho sta dní po vybudování tohoto chodníku, jeho zaměření a zpracování

8 příslušného geometrického plánu bude tato část pozemku bezúplatně převedena do vlastnictví města Černošice 17 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 4 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování 10. Věc: Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků č. 196/2 (PK), č. 731/2 (PK), č. 267/11 (PK), č. 717/1 (PK), č. 642/3 (PK) všechny v obci a k. ú. Černošice městem Černošice chodníky Radotínská, Vrážská Pozemky č. 196/2(PK), č.731/1(pk), č. 267/11(PK) č.717/1(pk), č. 642/3(PK) všechny v obci a k.ú. Černošice jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno. Na částech výše uvedených pozemků hodlá město vybudovat z dotace SFDI chodníky. Je proto zapotřebí získat souhlas vlastníka pozemků k těmto stavbám a stát se po jejich ukončení vlastníkem příslušných částí těchto pozemků. Projednáno radou dne Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků č. 196/2(PK), č.731/1(pk), č. 267/11(PK), č. 717/1(PK), č. 642/3(PK) vedených v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ pro obec a k.ú. Černošice ve zjednodušené evidenci dle PK zaps. na listu vlastnickém 2628 městem Černošice od Středočeského kraje, na kterých budou v rámci dotace SFDI vybudovány chodníky v ul. Radotínská a Vrážská podél silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno, a to uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle ust. 628 a násl. o. z., jíž do jednoho sta dní po vybudování těchto chodníků, jejich zaměření a zpracování příslušných geometrických plánů budou tyto části pozemků bezúplatně převedeny z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Černošice 15 pro nikdo proti 2 se zdrželi hlasování 4 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování Pan starosta navrhl sloučení projednávání a hlasování o předložených návrzích usnesení v bodech programu č pro nikdo proti 1 se zdržel hlasování 4 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování Návrh sloučení projednávání a hlasování byl přijat. Body jednání uvedl pan starosta. Informace doplnil za OISM p. Jiránek.

9 11. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Pražská Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po dodatečném projednání dědictví městem Černošice převádějí spoluvlastníci pozemek parc. č. 2062/3 v k. ú. Černošice ost. pl., ost. komunikace o výměře 22 m² pod chodníkem v ul. Pražská bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 k. ú. Černošice - ost. pl., ost. komunikace o výměře 22 m² zaps. v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém ve spoluvlastnictví paní Daniely Kaplické, bytem Pražská 1774, Černošice a pana Ing. Jana Svobody, bytem Heinrichova 215/30, Brno a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno. usnesení Zastupitelstva Města Černošice III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat spoluvlastníkům darovaného pozemku 12. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2738/13 k.ú. Černošice Městem Černošice ul. Školní Pozemek parc. č. 2738/13 ost. pl., ost. komunikace v obci a k. ú. Černošice o výměře 139 m² nacházející se pod chodníkem v ul. Školní je ve vlastnictví fyzické osoby. Je na místě sjednotit vlastnictví chodníku a pozemku, na kterém se chodník nalézá. Vlastník je ochoten převést pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2738/13 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 139 m² zaps. v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 862 ve vlastnictví paní Jaroslavy Mandové, bytem Rumunská 626, Černošice a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho vlastníkem tak, jak výše uvedeno. III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat vlastníkovi darovaného pozemku 13. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/22 k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po vyhotovení geometrického plánu, jímž byla oddělena část pozemku PK 347/1 nacházející se pod místní komunikací v ul. Střední, převádějí spoluvlastníci tento svůj pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/22 ost. pl., ost. komunikace o výměře 102 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č.

10 2442/2009) oddělením z pozemku č. 347/1 vedeného u výše uvedeného katastrálního úřadu ve zjednodušené evidenci dle PK v obci a k. ú. Černošice ve spoluvlastnictví paní Ladislavy Prskavcové, bytem Dr. Janského 430, Černošice a paní Blanky Hlasové, bytem Uherská 618, Praha 19, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno. III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat spoluvlastníkům darovaného pozemku 14. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/20 k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po dodatečném projednání dědictví a vyhotovení geometrického plánu, jímž byla oddělena část pozemku PK 345 nacházející se pod místní komunikací v ul. Střední, převádí vlastník tento svůj pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/20 ost. pl., ost. komunikace o výměře 116 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č. 2442/2009) oddělením z pozemku č. 345 vedeného u výše uvedeného katastrálního úřadu ve zjednodušené evidenci dle PK v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví pana Vladimíra Vodvářky, bytem Jana Zajíce 985, Pardubice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho vlastníkem tak, jak výše uvedeno. III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat vlastníkovi darovaného pozemku 15. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/19 k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po dodatečném projednání dědictví a vyhotovení geometrického plánu, jímž byla oddělena část pozemku PK 344 nacházející se pod místní komunikací v ul. Střední, převádějí spoluvlastníci tento svůj pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/19 ost. pl., ost. komunikace o výměře 119 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č. 2442/2009) oddělením z pozemku č. 344 vedeného u výše uvedeného katastrálního úřadu ve zjednodušené evidenci dle PK v obci a k. ú. Černošice ve spoluvlastnictví paní Zdeňky Nové a pana Vladimíra Kotrmana, oba

11 bytem Na Skále 631, Černošice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat spoluvlastníkům darovaného pozemku 16. Věc: Bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1588/4 a části pozemku parc. č. 1588/6 oba v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Dobřichovická Pozemky parc. č. 1588/4 a parc. č. 1588/6 oba v obci a k. ú. Černošice jsou ve vlastnictví Universal Praha, cz, s. r. o. Za účelem vytvoření územní rezervy pro budoucí vybudování kruhového objezdu byly odděleny části těchto pozemků, které nyní vlastník převádí bezúplatně městu. Projednáno radou návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1588/15 ost. pl., jiná plocha o výměře 136 m² a parc. č. 1588/16 ost. pl., jiná plocha o výměře 87 m² vzniklých geometrickým plánem č /2010 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č. 271/10) oddělením z pozemků parc. č. 1588/4 a parc. č. 1588/6 zaps. u výše uvedeného katastrálního úřadu v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví Universal Praha cz, s. r. o., K Nádraží 413, Praha Satalice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jejich vlastníkem tak, jak výše uvedeno. 17. Věc: Bezúplatný převod části pozemku č. 718/2 (PK) ul. Mokropeská V souvislosti s rekonstrukcí komunikace Mokropeská došlo k vybudování železobetonové opěrné zdi pro zajištění stability okraje vozovky. Opěrná zeď je umístěna na městském pozemku č. 718/2 (PK), za ní je příkrý sráz. Přístup k opěrné zdi za účelem případných oprav je v určitém úseku možný pouze z pozemku parc. č ve spoluvlastnictví paní Dagmar Rubášové a pana Ing. Ladislava Rubáše. OISM nechal vyhotovit geometrický plán, jímž byla oddělena část pozemku č. 718/2 díl a o výměře 76 m², která by byla bezúplatně převedena do vlastnictví Rubášových za současného zřízení věcného břemene přístupu za účelem případných oprav opěrné zdi. Nové oplocení pozemku by Rubášovi vybudovali na vlastní náklady na koruně opěrné zdi. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje a) bezúplatný převod dílu a o výměře 76 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 vyhotoveného dne panem Alexandrem Zvěrevem, Hájecká 532, Unhošť, schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ dne pod č. 2578/2009 oddělením z pozemku č. 718/2 k. ú. Černošice vedeného ve zjednodušené evidenci dle PK zaps. v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Černošice z vlastnictví Města Černošice do spoluvlastnictví pana Ing. Ladislava Rubáše, bytem Bardlidveien 13E, Transy, Norway a paní Dagmar Rubášové, bytem Praha 10, V Předpolí 5/1305 b) zřízení bezúplatného a časově neomezeného věcného břemene, jímž budou vlastníci pozemku parc. č k.ú. Černošice, tj. paní Dagmar

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 582 ze dne 15.5.2012 k návrhu transformace majetku hl.m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl.m. Prahy

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více