ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010"

Transkript

1 Místo konání: Přítomno : ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne Zasedání zahájeno v 20:03 hod. zasedání ukončeno ve 22:41 hod. restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 21 zastupitelů dle prezenční listiny Návrhová komise: L. Apltauer, Ing. J. Řehoř Ověřovatelé zápisu: V. Řepa, M. Stříbrný Navržený program: 1. Zahájení 2. Volba přísedících Okresního soudu Praha-západ 3. Žádost o splátkový kalendář 4. Kupní smlouva na STL plynovod na Vápenici 5. Prodej domu č. p. 286 v ulici V Mýtě 6. Prodej částí pozemku parc. č. 3421/1 a budoucí prodej části pozemku parc. č v k. ú. Černošice chatová oblast Slunečná, Lavičky 7. Darování pozemků pod mokropeskou školou 8. Budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice 9. Funkční využití ploch pod školou a nám. 5 května v rámci územního plánu 10. Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků č. 196/2 (PK), č. 731/2 (PK), č. 267/11 (PK), č. 717/1 (PK), č. 642/3 (PK) všechny v obci a k. ú. Černošice městem Černošice chodníky Radotínská, Vřážská 11. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Pražská 12. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2738/13 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Školní 13. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/22 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Střední 14. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/20 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Střední 15. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/19 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Střední 16. Bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1588/4 a části pozemku parc. č. 1588/6 oba v obci a k. ú. Černošice městem Černošice ul. Dobřichovická 17. Bezúplatný převod části pozemku č. 718/2 (PK) ul. Mokropeská 18. Výpověď veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Černošice a obcí Chýnice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii 19. Rekonstrukce komunikace ve Střední ulici 20. Dotazy veřejnosti 21. Závěr 1. Zahájení Zasedání bylo zahájeno ve 20:03 hod. úvodním slovem pana starosty, který konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhlašuje sčitalele Ing. Jana Ullrichová. Pan starosta doporučil pana Lumíra Apeltauera a pana Ing. Jiřího Řehoře jako členy návrhové komise a pana Václava Řepu a pana Milana Stříbrného jako ověřovatele zápisu z dnešního zasedání. Výsledek hlasování o složení návrhové komise a ověřovatelích zápisu ze 23. zasedání zastupitelstva města: 20 pro nikdo proti 1 se zdržel hlasování Návrh jmenování návrhové komise ve složení: L. Apltauer, Ing. J. Řehoř byl přijat. Návrh jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního zasedání - V. Řepa, M. Stříbrný byl přijat. Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem programu zasedání.

2 Pí Langšádlová navrhla doplnit jako bod č. 8 bod Funkční využití ploch pod školou a nám. 5 května v rámci územního plánu. Další navržené body pak budou číselně posunuty. Výsledek hlasování o doplněném programu zasedání: 17 pro nikdo proti 4 se zdrželi hlasování Návrh programu dnešního zasedání byl přijat. 2. Věc: Volba přísedících Okresního soudu Praha-západ Bod jednání uvedl pan starosta. V dubnu 2010 končí čtyřleté období výkonu funkce přísedících Okresního soudu Praha-západ. Okresní soud Praha-západ se obrátil na obce se žádostí o součinnosti při volbě nových přísedících. Zastupitelstvům obcí přísluší tato pravomoc podle ust. 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb. vzhledem k ust. 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o soudech a soudcích ). Dle ust. 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích byli kandidáti na funkci soudních přísedících navrženi členy Zastupitelstva města Černošice a bylo vysloveno souhlasné vyjádření předsedy Okresního soudu Praha-západ. Funkce soudního přísedícího je upravena cit. zákonem o soudech a soudcích a podrobná informace o ní byla podána v dopise, kterým byli zastupitelé požádáni o navržení kandidátů. Způsob symbolického odměňování a jiných požitků je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 44/1992 Sb. pan RNDr. Jaroslav Janda. paní Ing. Miloslava Blacká. Poté, kdy budou jmenovaní zvoleni Zastupitelstvem Města Černošice, složí ve smyslu ust. 62 odst. 3 písm. b) cit. zákona o soudech a soudcích slib do rukou předsedy Okresního soudu Praha-západ a stanou se členy stálých tříčlenných senátů, které rozhodují v causách pracovněprávních a trestních. V uplynulém období žádný občan města funkci soudního přísedícího nevykonával. Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání volí pana RNDr. Jaroslava Jandu nar , bytem Boženy Němcové 794, Černošice a paní Ing. Miloslavu Blackou nar , bytem Tyršova 1315, Černošice přísedícími Okresního soudu Praha-západ pro období let 2010 až 2014 II. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá pí Heleně Langšádlové, 1. místostarostce, zajistit realizaci tohoto usnesení zastupitelstva. 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 3. Věc: Žádost o splátkový kalendář Bod jednání uvedl Ing. Tilsch vedoucí FO. Paní Jana Kubíková žádá o splátkový kalendář k zaplacení přeplatků na úpravu bytu. Povinnost vrátit vyplacené příspěvky na úpravu bytu byly uloženy rozhodnutím odboru sociálních věcí. Částku ve výši ,- Kč žádá paní Kubíková rozložit do splátkového kalendáře po 2.000,- Kč/měsíc. Paní Kubíková je v plném invalidním důchodu trpí vážnou chorobou, která vyžaduje soustavnou ošetřovatelskou péči jejího manžela, tudíž jediným příjmem rodiny je PID paní Kubíkové a příspěvek na péči o osobu blízkou. Dále vychovávají dvě nezaopatřené děti. U jednoho z nich se již začaly vyskytovat první projevy stejné choroby. Příloha: žádost p. J. Kubíkové o splátkový kalendář; vyjádření odboru soc. věcí a zdravotnictví k danému případu

3 Bez diskuse. návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice schvaluje navržený splátkový kalendář k zaplacení pohledávky města, která vznikla u dlužníka tím, že neoprávněně použil příspěvek, který byl určen na úpravu bytu 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 4. Věc: Kupní smlouva na STL plynovod na Vápenici Bod jednání uvedl p. Jiránek. V souvislosti s dokončením a kolaudací STL plynového řadu (vč. přípojek) předkládáme k odsouhlasení kupní smlouvu mezi městem Černošice a firmou RWE GasNet, s. r. o. na odkup plynárenského zařízení vč. všech součástí a příslušenství vybudovaného a realizovaného městem Černošice. Kupní cena ze strany firmy RWE GasNet činí ,- Kč vč. DPH. Uzavření této Kupní smlouvy je ze strany RWE GasNet podmínkou pro uvedení STL plynovodu do provozu. Tuto kupní smlouvu projednala rada města na svém 81. zasedání dne (bod ). Bez diskuse. návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice schvaluje Kupní smlouvu na STL plynovod Na Vápenici mezi městem Černošice a firmou RWE GasNet, s. r. o. 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 5. Věc: Prodej domu č. p. 286 v ulici V Mýtě Bod jednání uvedl p. Jiránek, seznámil členy zastupitelstva města se způsoby inzerce a doručenými nabídkami. Město Černošice vyhlásilo dne záměr prodat dům č. p. 286 v ulici V Mýtě stojící na pozemku parc. č. 706 o výměře 135 m², pozemek parc. č. 706 o výměře 135 m² a pozemek zahradu parc. č. 707 o výměře 824 m², vše v obci a katastrálním území Černošice. Na základě této výzvy obdrželo město tři nabídky, které byly otevřeny a posouzeny na zasedání rady města dne (bod ). jméno nabídnutá cena Kristýna Kellnerová, Georgi Bečev ,- Kč Pavel Kossi ,- Kč Růžena Bondarčuková ,- Kč Rada města doporučuje zastupitelstvu projednat prodej domu zájemcům, kteří předložili nejvyšší cenovou nabídku, v případě nedohody pak zájemcům, kteří předložili druhou nejvyšší cenovou nabídku. V příloze přikládáme návrh kupní smlouvy, který již byl připomínkován i stranou kupujících. Oproti záměru města, jehož přílohou byl i návrh kupní smlouvy, který požadoval zaplatit (po úhradě kauce 50. tis. Kč) polovinu kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy a druhou polovinu po převodu vlastnického práva v KN, je v kupní smlouvě způsob financování změněn. Z důvodu, že tato prodávaná nemovitost se stala zástavou za městem uzavíraný úvěr (14 mil.kč) s Českou spořitelnou, a. s., bylo třeba způsob placení upravit podle podmínek ČS, a. s. Kupní cena ( ,- Kč) po odečtení kauce, tj. doplatek ve výši ,-, je převáděn z běžného účtu kupujících přímo na úvěrový účet města vedený u ČS, a. s. do 3 pracovních dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do KN. Při uzavření smlouvy je kupující již povinen předložit výpis z účtu, kde

4 složil cenu doplatku. Tento způsob financování je pro město ještě výhodnější než způsob původně uvedený v záměru. Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání bere na vědomí informaci o nabídkách koupě domu čp. 286 v Černošicích II. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje prodej domu č. p. 286 v ul. V Mýtě v Černošicích na parc. č. 706, pozemku parc. č. 706 o výměře 135 m² a pozemku parc. č. 707 zahrada o výměře 824 m² s příslušenstvím vše v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 10001, panu Mgr. Georgimu Bečevovi, bytem Písnická 757/54, Praha 4, a slečně Bc. Kristýně Kellnerové, bytem Tyršova 40, Písek, za cenu ,- Kč. V případě, že by nedošlo k uzavření kupní smlouvy s panem Mgr. Bečevem a slečnou Bc. Kellnerovou, schvaluje prodej těchto nemovitostí druhé nejvyšší nabídce, tj. panu Pavlu Kossimu, bytem Školní 1739, Černošice, za cenu ,- Kč 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 6. Věc: Prodej částí pozemku parc. č. 3421/1 a budoucí prodej části pozemku parc. č v k. ú. Černošice chatová oblast Slunečná, Lavičky Bod jednání uvedl p. Jiránek; upřesnil o jaké pozemky se jedná a v jaké se nachází lokalitě. Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání dne usn. č.13/21 a č. 12/21 přijalo protinávrh usnesení na prodej části pozemku parc. č. 3421/1 v k. ú. Černošice a budoucí prodej části pozemku parc. č v k. ú. Černošice za cenu 1.000,- Kč/m², namísto původně radou odsouhlasených 500,- Kč/m². Zájemci o koupi výše uvedených částí pozemků, kteří jsou vlastníky přilehlých pozemků s chatami, žádají o opětovné posouzení ceny pozemků. Pro zájemce o koupi těchto pozemků je výše kupní ceny neakceptovatelná z důvodu, že se jedná o pozemky v prudkých skalnatých stráních, špatně přístupných, které nemohou být účelně využity. Tyto pozemky navazují na nemovitosti zájemců a tvoří s nimi jeden funkční celek. Prodejem pozemků do jejich vlastnictví by byly vlastnicky sceleny tyto části. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání souhlasí s a) s prodejem pozemku parc. č. 3421/5 ost. plocha v k. ú. Černošice o výměře 38 m² manželům Janě a Jaroslavu Karglovým, bytem Na Krocínce 27/820, Praha 9 za cenu 500,- Kč/m² a pozemku parc. č. 3421/6 ost. plocha o výměře 101 m² panu Ing. Luboši Petrovi, bytem Malovická 2755, Praha 4 za cenu 500,- Kč/m². Výše uvedené pozemky vznikly geometrickým plánem č /2006 ze dne vyhotoveným panem Alexandrem Zvěrevem, U Skládky 3/958, Praha 9 schváleným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pod č. 1618/09 oddělením z pozemku parc. č. 3421/1 k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice. b) s budoucím prodejem části pozemku parc. č v obci a k. ú. Černošice o výměře cca 260 m² zapsaném v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ manželům Věře a Miroslavu Hessovým, oba bytem Dreyerova 641/15, Praha 5 za cenu 500,- Kč/m². Michalu Jiroutovi, místostarostovi města, zabezpečit realizaci tohoto Diskuse: V diskusi vystoupili pí Mašatová, Mgr. Kořínek

5 Diskuse byla věnována těmto tématům: - skutečnostem, díky kterým je bod znovu předkládán zastupitelstvu města k projednání a přehodnocení - navýšení současné hodnoty pozemků žadatelů scelením pozemků - návrhu na zvýšení ceny na 700,- Kč/m² - návrhu na stanovení systémového postupu v podobných případech; stanovení rámcového návrhu sazeb cen pozemků, které by byly navrženy k odkoupení Hlasování o protinávrhu usnesení předneseném Mgr. Kořínkem: Zastupitelstvo konstatuje, že na svém předchozím usnesení trvá a žádným způsobem nehodlá změnit výši navrhované ceny. 16 pro 1 proti 4 se zdrželi hlasování Protinávrh usnesení byl přijat. Předkládaný návrh usnesení byl prohlášen za nehlasovatelný. Hlasování o návrhu usnesení předneseném Mgr. Kořínkem: Zastupitelstvo ukládá OISM zpracovat pro všechny typy pozemků, které má město v katastru, obecnou tabulku, podle které bude postupováno při žádostech o odprodej pozemků. 10 pro 3 proti 8 se zdrželi hlasování Návrh usnesení nebyl přijat. Pan starosta následně uložil p. Jiránkovi zpracovat do příštího zasedání zastupitelstva města zprávu pro zastupitele, na základě které se zastupitelstvo města poradí o možnosti akceptování obecného postupu při prodeji pozemků. 7. Věc: Darování pozemků pod mokropeskou školou Bod jednání uvedl starosta města a seznámil členy zastupitelstva s vývojem předkládaného návrhu. Ke konstrukci daru se dále vyjádřil PhDr. Jirout a upřesnil možnosti konkrétního využití darovaných pozemků, jejich umístění a funkční využití ploch. Pan starosta dále uvedl možnosti regulace využití pozemků. Dle požadavků demonstrantů na vybudování parku je vhodné, aby uvedené pozemky patřily městu. Vlastníci pozemků pod mokropeskou školou předložili na základě dlouhodobých jednání o změnách územního plánu v této lokalitě Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy. Principem této smlouvu je nabídka vlastníků na darování uvedených pozemků za předpokladu, že zastupitelstvo schválí územní plán, ve kterém budou další pozemky těchto vlastníků určeny k funkčnímu využití tak, jak je v uvedené smlouvě popsáno. Předmětem budoucího daru jsou tyto pozemky v obci a k. ú. Černošice: parcelní číslo výměra (m²) druh pozemku 2657/ orná půda 2657/ orná půda 2657/ orná půda 2657/29 34 orná půda (celkem: 9003 m 2 ) Pozemkové parcely byly vytvořeny geometrickým plánem číslo /2008, který zpracoval Ing. Alexandr Zvěrev GART, Hájecká ze dne , potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ (dále jen Katastrální úřad ) dne pod č. 1818/09, z pozemku parc. č.2657/10 v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém

6 Pozemky parc. č. 2657/25 a parc.č. 2657/29 k. ú. Černošice jsou plánovány pro využití jako veřejná komunikace, pozemky parc. č. 2657/21 a parc. č. 2657/26 využije město podle svých potřeb. Tržní cena darovaných pozemků činí cca 15 milionů Kč. V předmětné lokalitě bude pořízen regulační plán, který podrobně určí způsob využití a jakákoliv zástavba je tedy podmíněna souhlasem zastupitelstva města. Diskuse: V diskusi vystoupili Mgr. Kořínek, Mgr. Rádl, pí Langšádlová, Mgr. Strejček, PhDr. Jirout, Ing. Voldřich, pí Mašatová, p. Moravec, PhDr. Kalousková, Ing. Holub, Ing. Göttelová, p. Janda, p. Jassek, Diskuse byla věnována těmto tématům: - nedostatku ploch veřejné zeleně ve městě - nutnosti zachování ploch pro rozvoj ZŠ (venkovní atletický ovál) - přínosu předkládaného návrhu pro město - majetkovým vztahům k pozemkům, jichž se návrh týká, funkčnímu využití ploch - vyčlenění části pozemků pro komunikace a sítě, nákladům na zainvestování - možnostem a způsobu vyvlastnění pozemků, finančním nákladům - možnostem podání žádosti o dotaci pro rozvoj ZŠ - celkové rozloze pozemků ve vlastnictví města v případě přijetí daru - omezení využití pozemků dle ÚP - posouzení návrhu z urbanistického hlediska - výzvě k otevřenější diskusi o využití těchto pozemků - cause Dalmatin - jednání s vlastníky pozemků upozornění, že uvedení vlastníci již městu věnovali mnoho pozemků, byli ochotni jednat o směnách ve prospěch města - způsobu přípravy předkládaného návrhu (návrh fy Inspira) a konstrukci návrhu smlouvy - možnostem města získat uvedené pozemky nikoli darem ale koupí - výzvě ke stanovení dalšího postupu v uvedené věci; závěrům, ke kterým by město mělo směřovat při jednání s vlastníky pozemků - návrhu na nepřijetí daru z důvodu finanční situace města - tvorbě ÚP a procesu změny; procesním lhůtám - návrhu na pozastavení jednání PhDr. L. Kalousková přednesla návrh usnesení: Odvolání PhDr. Jirouta z rady města. Návrhové komisi byl doručen návrh usnesení PhDr. Jirouta: Podmínkou přijetí daru je další dar ve výši 10 % plochy pozemků v lokalitě 5. května PhDr. Jirout svůj návrh usnesení stáhl. návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice schvaluje budoucí bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2657/21, parc. č. 2657/26, parc. č. 2657/25 a parc. č. 2657/29 všechny v obci a k. ú. Černošice vzniklých geometrickým plánem č /2008 (zpracoval Ing. Alexandr Zvěrev GART, Hájecká) ze dne ověřeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne pod č. 1818/09 z pozemku parc. č. 2657/10 zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém Městem Černošice od pana Ivana Dlouhého, trvale bytem Na Sokolí 209, Křivoklát, paní Mariny Marešové, trvale bytem Čepirohy, Most, pana Ing. Vlastimila Bočana, trvale bytem Čepirohy 85, Most a pana Ing. Václava Smetáka, trvale bytem Čepirohy 117,

7 Most, a za podmínek dle smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která se připojuje k tomuto usnesení 6 pro 10 proti 5 se zdrželo hlasování Návrh usnesení nebyl přijat. 8. Věc: Funkční využití ploch pod školou a nám. 5 května v rámci územního plánu Bod jednání krátce uvedla pí místostarostka H. Langšádlová. Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice v návaznosti na své usnesení č. 11/18 ze dne , kterým bylo schváleno zadání územního plánu města Černošice, požaduje, aby v rámci prověřování změn v území podle bodu D.3 zadání byl zachován stávající faktický stav, tj. a) v lokalitě pod základní školou v Mokropsech byla zachována minimálně stávající výměra a tvar ploch veřejného vybavení dle platného územního plánu sídelního útvaru Černošice, která by navazovala na plochy bydlení v rodinných domech bez provozoven b) v lokalitě nám 5. května byla ponechána stávající výměra a tvar funkční plochy sportu a rekreace bez možnosti umístění staveb a terénních úprav. Případné zmenšení této funkční plochy na úkor plochy pro veřejnou místní komunikaci je přípustné. II. Zastupitelstvo ukládá určeným zastupitelům, aby do 10 dní prokazatelně předali toto usnesení pořizovateli a zpracovateli územního plánu a uplatnili toto usnesení v rámci úprav územního plánu. 14 pro nikdo proti 6 se zdrželo hlasování 1 člen zastupitelstva města nebyl přítomen hlasování 9. Věc: Budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Radotínská (chodník) Na základě podkladů k žádosti o dotaci ze SFDI na akci vybudování chodníků je zapotřebí sjednotit vlastnictví stavby chodníku a pozemku, na kterém se nalézá. Vlastník pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice souhlasí s budoucím bezúplatným převodem části tohoto svého pozemku o výměře cca 30 m² podél silnice II/115, která je ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno. Projednáno radou dne Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice o výměře cca 30 m² zaps. v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 525 ve vlastnictví pana Jaroslava Klána, bytem Dolnočernošická 438, Praha 16, Lipence za účelem vybudování chodníku podél silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno, a to uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle ust. 628 a násl. o. z., jíž do jednoho sta dní po vybudování tohoto chodníku, jeho zaměření a zpracování

8 příslušného geometrického plánu bude tato část pozemku bezúplatně převedena do vlastnictví města Černošice 17 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 4 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování 10. Věc: Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků č. 196/2 (PK), č. 731/2 (PK), č. 267/11 (PK), č. 717/1 (PK), č. 642/3 (PK) všechny v obci a k. ú. Černošice městem Černošice chodníky Radotínská, Vrážská Pozemky č. 196/2(PK), č.731/1(pk), č. 267/11(PK) č.717/1(pk), č. 642/3(PK) všechny v obci a k.ú. Černošice jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno. Na částech výše uvedených pozemků hodlá město vybudovat z dotace SFDI chodníky. Je proto zapotřebí získat souhlas vlastníka pozemků k těmto stavbám a stát se po jejich ukončení vlastníkem příslušných částí těchto pozemků. Projednáno radou dne Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků č. 196/2(PK), č.731/1(pk), č. 267/11(PK), č. 717/1(PK), č. 642/3(PK) vedených v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ pro obec a k.ú. Černošice ve zjednodušené evidenci dle PK zaps. na listu vlastnickém 2628 městem Černošice od Středočeského kraje, na kterých budou v rámci dotace SFDI vybudovány chodníky v ul. Radotínská a Vrážská podél silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno, a to uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle ust. 628 a násl. o. z., jíž do jednoho sta dní po vybudování těchto chodníků, jejich zaměření a zpracování příslušných geometrických plánů budou tyto části pozemků bezúplatně převedeny z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Černošice 15 pro nikdo proti 2 se zdrželi hlasování 4 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování Pan starosta navrhl sloučení projednávání a hlasování o předložených návrzích usnesení v bodech programu č pro nikdo proti 1 se zdržel hlasování 4 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování Návrh sloučení projednávání a hlasování byl přijat. Body jednání uvedl pan starosta. Informace doplnil za OISM p. Jiránek.

9 11. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Pražská Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po dodatečném projednání dědictví městem Černošice převádějí spoluvlastníci pozemek parc. č. 2062/3 v k. ú. Černošice ost. pl., ost. komunikace o výměře 22 m² pod chodníkem v ul. Pražská bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 k. ú. Černošice - ost. pl., ost. komunikace o výměře 22 m² zaps. v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém ve spoluvlastnictví paní Daniely Kaplické, bytem Pražská 1774, Černošice a pana Ing. Jana Svobody, bytem Heinrichova 215/30, Brno a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno. usnesení Zastupitelstva Města Černošice III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat spoluvlastníkům darovaného pozemku 12. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2738/13 k.ú. Černošice Městem Černošice ul. Školní Pozemek parc. č. 2738/13 ost. pl., ost. komunikace v obci a k. ú. Černošice o výměře 139 m² nacházející se pod chodníkem v ul. Školní je ve vlastnictví fyzické osoby. Je na místě sjednotit vlastnictví chodníku a pozemku, na kterém se chodník nalézá. Vlastník je ochoten převést pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2738/13 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 139 m² zaps. v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 862 ve vlastnictví paní Jaroslavy Mandové, bytem Rumunská 626, Černošice a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho vlastníkem tak, jak výše uvedeno. III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat vlastníkovi darovaného pozemku 13. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/22 k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po vyhotovení geometrického plánu, jímž byla oddělena část pozemku PK 347/1 nacházející se pod místní komunikací v ul. Střední, převádějí spoluvlastníci tento svůj pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/22 ost. pl., ost. komunikace o výměře 102 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č.

10 2442/2009) oddělením z pozemku č. 347/1 vedeného u výše uvedeného katastrálního úřadu ve zjednodušené evidenci dle PK v obci a k. ú. Černošice ve spoluvlastnictví paní Ladislavy Prskavcové, bytem Dr. Janského 430, Černošice a paní Blanky Hlasové, bytem Uherská 618, Praha 19, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno. III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat spoluvlastníkům darovaného pozemku 14. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/20 k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po dodatečném projednání dědictví a vyhotovení geometrického plánu, jímž byla oddělena část pozemku PK 345 nacházející se pod místní komunikací v ul. Střední, převádí vlastník tento svůj pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/20 ost. pl., ost. komunikace o výměře 116 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č. 2442/2009) oddělením z pozemku č. 345 vedeného u výše uvedeného katastrálního úřadu ve zjednodušené evidenci dle PK v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví pana Vladimíra Vodvářky, bytem Jana Zajíce 985, Pardubice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho vlastníkem tak, jak výše uvedeno. III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat vlastníkovi darovaného pozemku 15. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/19 k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po dodatečném projednání dědictví a vyhotovení geometrického plánu, jímž byla oddělena část pozemku PK 344 nacházející se pod místní komunikací v ul. Střední, převádějí spoluvlastníci tento svůj pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/19 ost. pl., ost. komunikace o výměře 119 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č. 2442/2009) oddělením z pozemku č. 344 vedeného u výše uvedeného katastrálního úřadu ve zjednodušené evidenci dle PK v obci a k. ú. Černošice ve spoluvlastnictví paní Zdeňky Nové a pana Vladimíra Kotrmana, oba

11 bytem Na Skále 631, Černošice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat spoluvlastníkům darovaného pozemku 16. Věc: Bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1588/4 a části pozemku parc. č. 1588/6 oba v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Dobřichovická Pozemky parc. č. 1588/4 a parc. č. 1588/6 oba v obci a k. ú. Černošice jsou ve vlastnictví Universal Praha, cz, s. r. o. Za účelem vytvoření územní rezervy pro budoucí vybudování kruhového objezdu byly odděleny části těchto pozemků, které nyní vlastník převádí bezúplatně městu. Projednáno radou návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1588/15 ost. pl., jiná plocha o výměře 136 m² a parc. č. 1588/16 ost. pl., jiná plocha o výměře 87 m² vzniklých geometrickým plánem č /2010 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č. 271/10) oddělením z pozemků parc. č. 1588/4 a parc. č. 1588/6 zaps. u výše uvedeného katastrálního úřadu v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví Universal Praha cz, s. r. o., K Nádraží 413, Praha Satalice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jejich vlastníkem tak, jak výše uvedeno. 17. Věc: Bezúplatný převod části pozemku č. 718/2 (PK) ul. Mokropeská V souvislosti s rekonstrukcí komunikace Mokropeská došlo k vybudování železobetonové opěrné zdi pro zajištění stability okraje vozovky. Opěrná zeď je umístěna na městském pozemku č. 718/2 (PK), za ní je příkrý sráz. Přístup k opěrné zdi za účelem případných oprav je v určitém úseku možný pouze z pozemku parc. č ve spoluvlastnictví paní Dagmar Rubášové a pana Ing. Ladislava Rubáše. OISM nechal vyhotovit geometrický plán, jímž byla oddělena část pozemku č. 718/2 díl a o výměře 76 m², která by byla bezúplatně převedena do vlastnictví Rubášových za současného zřízení věcného břemene přístupu za účelem případných oprav opěrné zdi. Nové oplocení pozemku by Rubášovi vybudovali na vlastní náklady na koruně opěrné zdi. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje a) bezúplatný převod dílu a o výměře 76 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 vyhotoveného dne panem Alexandrem Zvěrevem, Hájecká 532, Unhošť, schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ dne pod č. 2578/2009 oddělením z pozemku č. 718/2 k. ú. Černošice vedeného ve zjednodušené evidenci dle PK zaps. v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Černošice z vlastnictví Města Černošice do spoluvlastnictví pana Ing. Ladislava Rubáše, bytem Bardlidveien 13E, Transy, Norway a paní Dagmar Rubášové, bytem Praha 10, V Předpolí 5/1305 b) zřízení bezúplatného a časově neomezeného věcného břemene, jímž budou vlastníci pozemku parc. č k.ú. Černošice, tj. paní Dagmar

12 Rubášová, bytem Praha 10, V Předpolí 5/1305 a pan Ing. Ladislav Rubáš, bytem Barlidveien 13E, Transy, Norway omezeni v jeho užívání tím, že umožní Městu Černošice dle předchozího ohlášení vstup na tento svůj pozemek za účelem opravy a údržby opěrné zdi. Výsledek hlasování o předložených návrzích usnesení k bodům 11-17: 17 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 4 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování Návrhy usnesení byly přijaty. 18. Věc: Výpověď veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Černošice a obcí Chýnice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii Uvedl starosta Rada města Černošice projednala na své 78. schůzi konané dne pod č. usn dopis starosty obce Chýnice ze dne , který informuje o rozhodnutí Zastupitelstva obce Chýnice vypovědět veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Černošice a obcí Chýnice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii. V souladu s odstavcem 2 článku IV smlouvy je výpovědní lhůta stanovena na 6 měsíců a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi. Městská policie Černošice tedy ukončí svou činnost v obci Chýnice ke Bez diskuse. návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí výpověď obce Chýnice z veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Černošice a obcí Chýnice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii 19 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 2 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování 19. Věc: Rekonstrukce komunikace ve Střední ulici Bod jednání uvedl pan starosta. Byly poptány obě varianty řešení jak minimalistické provizorní řešení, tak i nabídky na zpracování plnohodnotné komunikace. Část pozemků pod komunikací je stále v soukromém vlastnictví uvažuje se o etapizaci rekonstrukce. Informace doplnil p. Jiránek. Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 21 ze oslovil OISM 3 vybrané firmy ZEPRIS, s. r. o., EKIS, spol. s. r.o. a STRABAG, a. s., s žádostí o vypracování rámcové cenové nabídky na rekonstrukci ulice Střední 1) v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr vypracovaného firmou SUDOP Praha v roce 2004 úsek od ulice Vrážská po ulici Školní, 2) podle řešení navrhovaného peticí občanů z ad 1) Předkládáme přepočtené jednotkové ceny za 1 m² (komunikace, parkoviště ze zatravňovacích dlaždic a chodník) od všech nabídek. V jednotkové ceně je dle výkazu výměr projektanta SUDOP Praha uvažována plocha asfaltové komunikace m², zámková dlažba chodníků o ploše m², zámková dlažba vjezdů o ploše 420 m² a zatravňovací dlaždice o ploše m². Doručené nabídky na řešení podle bodu 1: název firmy jednotková cena cena s DPH v Kč

13 STRABAG, a. s ,80 jednotková cena za m² vč.chodníku 2.402,- EKIS, spol. s r. o ,24 jednotková cena za m² vč. chodníku 2.475,- ZEPRIS, s. r. o ,- jednotková cena za m² vč. chodníku 2.406,- Příloha: cenové nabídky ad 2) Nabídky na rekonstrukci komunikace Střední podle požadavků uvedených v petici občanů (komunikace bez chodníků, šíře 3,5 m, vypočítaná plocha komunikace činí 4.217,5 m²) jsou následující: název firmy jednotková cena cena s DPH v Kč STRABAG, a. s ,- jednotková cena za m² 696,- EKIS, spol. s r. o ,- jednotková cena za m² 635,- ZEPRIS, s. r. o ,- jednotková cena za m² 630,- Příloha: cenové nabídky Diskuse: V diskusi vystoupili pí Zelinková, Mgr. Rádl, pí Langšádlová, p. Liška, p. Jiránek Diskuse byla věnována těmto tématům: - upřesnění návrhu na etapizaci stavby pořadí jednotlivých úseků - možnosti zlevnění varianty stavby - nutnosti vyřešení vjezdů na jednotlivé pozemky - náhradnímu řešení majetkoprávních vztahů, možnosti získání souhlasu vlastníků pozemků s rekonstrukcí - pořadí zařazení bodu na program zasedání - řešení možnosti zrušení sloupu umístěného u konkrétního vjezdu do garáže; financování jednotlivých přeložek návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí předložené cenové nabídky zpracované na základě projektové dokumentace a výkazu výměr od firmy SUDOP Praha v roce 2004 na rekonstrukci komunikace Střední úsek od ulice Vrážská po ulici Školní i na základě požadavků uvedených v petici občanů II. Zastupitelstvo města Černošice vzhledem k investičním prioritám ve výstavbě komunikací v roce 2010 rozhodlo, že rekonstrukce komunikace Střední bude rozdělena do tří etap - první a druhá etapa se bude týkat dvou ucelených úseků komunikace Střední v místech, kde pozemky pod komunikací jsou ve vlastnictví města Černošice, t. j. úsek od ulice Vrážská po ul. Gogolova a od ulice Školní po ulici Gorkého, třetí etapa zahrnuje pozemky, které nejsou ve vlastnictví města Černošice III. Zastupitelstvo města Černošice ukládá radě města, aby zadala OISM přepracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Střední ve smyslu bodu II. (t. j. na první a druhou etapu) současně s cílem zajistit snížení nákladů na realizaci stavby při zohlednění takového technického řešení, kterým by vznikl definitivní a kvalitní zpevněný povrch a dopravního řešení celé komunikace, na které dodavatel poskytne řádnou záruku. IV. Zastupitelstvo města Černošice ukládá radě města, aby pověřila FO jednáním s peněžním ústavem o možnostech financování první a druhé etapy formou úvěru dle schváleného rozpočtu, neboť vlastní zdroje na tuto akci nejsou k dispozici.

14 V. Zastupitelstvo města Černošice žádá radu města, aby pověřila OISM pokračováním jednání s vlastníky pozemků pod komunikací Střední s cílem uzavření smlouvy o souhlasu s rekonstrukcí stavby bez dalších finančních nároků. 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 20. Dotazy veřejnosti Dopravní režim v ul. Střední Pan starosta zodpověděl dotaz občanů týkající se návrhu řešení dopravního režimu v ul. Střední (zjednosměrnění úseků...). Řešení je akceptovatelné, avšak v současné době se jeví jako předčasné Údržba komunikací Pí Mašatové apelovala na zkvalitnění údržby komunikací jarní úklid komunikací, údržba křižovatek (rozhledové poměry) vysekání náletových dřevin. Návrhová komise přednesla návrh usnesení předložený PhDr. Kalouskovou: Odvolání PhDr. Jirouta z rady města. 5 pro 3 proti 12 se zdrželo hlasování jeden člen zastupitelstva města nebyl přítomen hlasování Návrh usnesení nebyl přijat. 21. Závěr Závěrem poděkoval pan starosta všem za účast a ve 22:41 hod. zasedání ukončil. Zápis ověřil: Aleš RÁDL starosta.. Václav ŘEPA - člen zastupitelstva města.. Milan STŘÍBRNÝ člen zastupitelstva města..

USNESENÍ z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010

USNESENÍ z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Místo konání: Přítomno : USNESENÍ z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 21 zastupitelů dle prezenční listiny Návrhová komise: L. Apltauer,

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

USNESENÍ z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

USNESENÍ z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 USNESENÍ z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing.

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

ZÁPIS z 5. zasedání zastupitelstva města Černošice dne

ZÁPIS z 5. zasedání zastupitelstva města Černošice dne ZÁPIS z 5. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 23.4.2007 Místo konání: Přítomno: Omluveni: zasedací místnost MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny M. Stříbrný,

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 18.2.2008

USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 18.2.2008 USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 18.2.2008 Místo konání: Přítomno: Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle prezenční

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

USNESENÍ z 8. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.9.2007

USNESENÍ z 8. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.9.2007 USNESENÍ z 8. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.9.2007 Místo konání: Přítomno : Omluven: sál Městského kulturního střediska Černošice, Mokropeská 1208, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční

Více

z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 7. 9. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Nepřítomni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon

Více

ZÁPIS z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

ZÁPIS z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 ZÁPIS z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

USNESENÍ z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

USNESENÍ z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 USNESENÍ z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů

Více

USNESENÍ z 12. zasedání zastupitelstva města Černošice dne

USNESENÍ z 12. zasedání zastupitelstva města Černošice dne USNESENÍ z 12. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 12.5.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: sál restaurace Club KINO, Fügnerova ul. 263, Černošice 20 zastupitelů

Více

USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 19.11.2007

USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 19.11.2007 USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 19.11.2007 Místo konání: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999 Přítomno : Omluveni: 16 zastupitelů dle prezenční listiny Návrhová komise: L.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

z 11. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 11. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 20. 1. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. Šimon Hradilek, Mgr. Tomáš Jandura,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 14. 12. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ze 20. zasedání Zastupitelstva města Černošice dne

USNESENÍ ze 20. zasedání Zastupitelstva města Černošice dne Místo konání: Přítomno : Omluven: USNESENÍ ze 20. zasedání Zastupitelstva města Černošice dne 6.10.2005 Rajmont Zasedání zahájeno v 19:15 hod. zasedání ukončeno ve 23:45 hod. MěKS Černošice, Mokropeská

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 12. 12. 2012 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Procházka J., Řepa O., Pachovská M., Vildová V. Ederová D. Omluveni: Neomluveni: Čapek

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6933/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 24.04.2007 Zápis : Zasedání ZO Přezletice dne 24.4.2007 Program: 1. Výběr zhotovitele studie obnova obce 2. Strategický plán obce 3. Obecně závazná vyhláška

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných. Zápis o průběhu třicátého pátého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 08.09.2009 v 19.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného dne 03.

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 17.6.2015 Přítomni: Hosté: Omluveni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, Mgr.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE. V Čelákovicích dne Zastupitelstvo města Čelákovic. Podkladový materiál předkládá. Podkladový materiál zpracoval/a

5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE. V Čelákovicích dne Zastupitelstvo města Čelákovic. Podkladový materiál předkládá. Podkladový materiál zpracoval/a 5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 30.11.2015 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta města Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová, referent

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 1 Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 24. 9. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Koždoň, p. Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 23.3.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Josef Vnuk, Luboš Špitálník, Mgr.

Více

ZÁPIS z 9. zasedání zastupitelstva města Černošice dne

ZÁPIS z 9. zasedání zastupitelstva města Černošice dne ZÁPIS z 9. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 19.11.2007 Místo konání: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999 Přítomno : Omluveni: 16 zastupitelů dle prezenční listiny M. Mašatová, Mgr. F. Kořínek,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne

ZÁPIS z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne ZÁPIS z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Aleš Pajgrt, Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení č. 2/2009. ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy

Usnesení č. 2/2009. ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy Usnesení č. 2/2009 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 25. 5. 2009 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 2.1.09 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více