ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010"

Transkript

1 Místo konání: Přítomno : ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne Zasedání zahájeno v 20:03 hod. zasedání ukončeno ve 22:41 hod. restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 21 zastupitelů dle prezenční listiny Návrhová komise: L. Apltauer, Ing. J. Řehoř Ověřovatelé zápisu: V. Řepa, M. Stříbrný Navržený program: 1. Zahájení 2. Volba přísedících Okresního soudu Praha-západ 3. Žádost o splátkový kalendář 4. Kupní smlouva na STL plynovod na Vápenici 5. Prodej domu č. p. 286 v ulici V Mýtě 6. Prodej částí pozemku parc. č. 3421/1 a budoucí prodej části pozemku parc. č v k. ú. Černošice chatová oblast Slunečná, Lavičky 7. Darování pozemků pod mokropeskou školou 8. Budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice 9. Funkční využití ploch pod školou a nám. 5 května v rámci územního plánu 10. Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků č. 196/2 (PK), č. 731/2 (PK), č. 267/11 (PK), č. 717/1 (PK), č. 642/3 (PK) všechny v obci a k. ú. Černošice městem Černošice chodníky Radotínská, Vřážská 11. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Pražská 12. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2738/13 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Školní 13. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/22 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Střední 14. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/20 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Střední 15. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/19 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Střední 16. Bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1588/4 a části pozemku parc. č. 1588/6 oba v obci a k. ú. Černošice městem Černošice ul. Dobřichovická 17. Bezúplatný převod části pozemku č. 718/2 (PK) ul. Mokropeská 18. Výpověď veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Černošice a obcí Chýnice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii 19. Rekonstrukce komunikace ve Střední ulici 20. Dotazy veřejnosti 21. Závěr 1. Zahájení Zasedání bylo zahájeno ve 20:03 hod. úvodním slovem pana starosty, který konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhlašuje sčitalele Ing. Jana Ullrichová. Pan starosta doporučil pana Lumíra Apeltauera a pana Ing. Jiřího Řehoře jako členy návrhové komise a pana Václava Řepu a pana Milana Stříbrného jako ověřovatele zápisu z dnešního zasedání. Výsledek hlasování o složení návrhové komise a ověřovatelích zápisu ze 23. zasedání zastupitelstva města: 20 pro nikdo proti 1 se zdržel hlasování Návrh jmenování návrhové komise ve složení: L. Apltauer, Ing. J. Řehoř byl přijat. Návrh jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního zasedání - V. Řepa, M. Stříbrný byl přijat. Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem programu zasedání.

2 Pí Langšádlová navrhla doplnit jako bod č. 8 bod Funkční využití ploch pod školou a nám. 5 května v rámci územního plánu. Další navržené body pak budou číselně posunuty. Výsledek hlasování o doplněném programu zasedání: 17 pro nikdo proti 4 se zdrželi hlasování Návrh programu dnešního zasedání byl přijat. 2. Věc: Volba přísedících Okresního soudu Praha-západ Bod jednání uvedl pan starosta. V dubnu 2010 končí čtyřleté období výkonu funkce přísedících Okresního soudu Praha-západ. Okresní soud Praha-západ se obrátil na obce se žádostí o součinnosti při volbě nových přísedících. Zastupitelstvům obcí přísluší tato pravomoc podle ust. 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb. vzhledem k ust. 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o soudech a soudcích ). Dle ust. 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích byli kandidáti na funkci soudních přísedících navrženi členy Zastupitelstva města Černošice a bylo vysloveno souhlasné vyjádření předsedy Okresního soudu Praha-západ. Funkce soudního přísedícího je upravena cit. zákonem o soudech a soudcích a podrobná informace o ní byla podána v dopise, kterým byli zastupitelé požádáni o navržení kandidátů. Způsob symbolického odměňování a jiných požitků je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 44/1992 Sb. pan RNDr. Jaroslav Janda. paní Ing. Miloslava Blacká. Poté, kdy budou jmenovaní zvoleni Zastupitelstvem Města Černošice, složí ve smyslu ust. 62 odst. 3 písm. b) cit. zákona o soudech a soudcích slib do rukou předsedy Okresního soudu Praha-západ a stanou se členy stálých tříčlenných senátů, které rozhodují v causách pracovněprávních a trestních. V uplynulém období žádný občan města funkci soudního přísedícího nevykonával. Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání volí pana RNDr. Jaroslava Jandu nar , bytem Boženy Němcové 794, Černošice a paní Ing. Miloslavu Blackou nar , bytem Tyršova 1315, Černošice přísedícími Okresního soudu Praha-západ pro období let 2010 až 2014 II. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá pí Heleně Langšádlové, 1. místostarostce, zajistit realizaci tohoto usnesení zastupitelstva. 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 3. Věc: Žádost o splátkový kalendář Bod jednání uvedl Ing. Tilsch vedoucí FO. Paní Jana Kubíková žádá o splátkový kalendář k zaplacení přeplatků na úpravu bytu. Povinnost vrátit vyplacené příspěvky na úpravu bytu byly uloženy rozhodnutím odboru sociálních věcí. Částku ve výši ,- Kč žádá paní Kubíková rozložit do splátkového kalendáře po 2.000,- Kč/měsíc. Paní Kubíková je v plném invalidním důchodu trpí vážnou chorobou, která vyžaduje soustavnou ošetřovatelskou péči jejího manžela, tudíž jediným příjmem rodiny je PID paní Kubíkové a příspěvek na péči o osobu blízkou. Dále vychovávají dvě nezaopatřené děti. U jednoho z nich se již začaly vyskytovat první projevy stejné choroby. Příloha: žádost p. J. Kubíkové o splátkový kalendář; vyjádření odboru soc. věcí a zdravotnictví k danému případu

3 Bez diskuse. návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice schvaluje navržený splátkový kalendář k zaplacení pohledávky města, která vznikla u dlužníka tím, že neoprávněně použil příspěvek, který byl určen na úpravu bytu 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 4. Věc: Kupní smlouva na STL plynovod na Vápenici Bod jednání uvedl p. Jiránek. V souvislosti s dokončením a kolaudací STL plynového řadu (vč. přípojek) předkládáme k odsouhlasení kupní smlouvu mezi městem Černošice a firmou RWE GasNet, s. r. o. na odkup plynárenského zařízení vč. všech součástí a příslušenství vybudovaného a realizovaného městem Černošice. Kupní cena ze strany firmy RWE GasNet činí ,- Kč vč. DPH. Uzavření této Kupní smlouvy je ze strany RWE GasNet podmínkou pro uvedení STL plynovodu do provozu. Tuto kupní smlouvu projednala rada města na svém 81. zasedání dne (bod ). Bez diskuse. návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice schvaluje Kupní smlouvu na STL plynovod Na Vápenici mezi městem Černošice a firmou RWE GasNet, s. r. o. 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 5. Věc: Prodej domu č. p. 286 v ulici V Mýtě Bod jednání uvedl p. Jiránek, seznámil členy zastupitelstva města se způsoby inzerce a doručenými nabídkami. Město Černošice vyhlásilo dne záměr prodat dům č. p. 286 v ulici V Mýtě stojící na pozemku parc. č. 706 o výměře 135 m², pozemek parc. č. 706 o výměře 135 m² a pozemek zahradu parc. č. 707 o výměře 824 m², vše v obci a katastrálním území Černošice. Na základě této výzvy obdrželo město tři nabídky, které byly otevřeny a posouzeny na zasedání rady města dne (bod ). jméno nabídnutá cena Kristýna Kellnerová, Georgi Bečev ,- Kč Pavel Kossi ,- Kč Růžena Bondarčuková ,- Kč Rada města doporučuje zastupitelstvu projednat prodej domu zájemcům, kteří předložili nejvyšší cenovou nabídku, v případě nedohody pak zájemcům, kteří předložili druhou nejvyšší cenovou nabídku. V příloze přikládáme návrh kupní smlouvy, který již byl připomínkován i stranou kupujících. Oproti záměru města, jehož přílohou byl i návrh kupní smlouvy, který požadoval zaplatit (po úhradě kauce 50. tis. Kč) polovinu kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy a druhou polovinu po převodu vlastnického práva v KN, je v kupní smlouvě způsob financování změněn. Z důvodu, že tato prodávaná nemovitost se stala zástavou za městem uzavíraný úvěr (14 mil.kč) s Českou spořitelnou, a. s., bylo třeba způsob placení upravit podle podmínek ČS, a. s. Kupní cena ( ,- Kč) po odečtení kauce, tj. doplatek ve výši ,-, je převáděn z běžného účtu kupujících přímo na úvěrový účet města vedený u ČS, a. s. do 3 pracovních dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do KN. Při uzavření smlouvy je kupující již povinen předložit výpis z účtu, kde

4 složil cenu doplatku. Tento způsob financování je pro město ještě výhodnější než způsob původně uvedený v záměru. Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání bere na vědomí informaci o nabídkách koupě domu čp. 286 v Černošicích II. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje prodej domu č. p. 286 v ul. V Mýtě v Černošicích na parc. č. 706, pozemku parc. č. 706 o výměře 135 m² a pozemku parc. č. 707 zahrada o výměře 824 m² s příslušenstvím vše v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 10001, panu Mgr. Georgimu Bečevovi, bytem Písnická 757/54, Praha 4, a slečně Bc. Kristýně Kellnerové, bytem Tyršova 40, Písek, za cenu ,- Kč. V případě, že by nedošlo k uzavření kupní smlouvy s panem Mgr. Bečevem a slečnou Bc. Kellnerovou, schvaluje prodej těchto nemovitostí druhé nejvyšší nabídce, tj. panu Pavlu Kossimu, bytem Školní 1739, Černošice, za cenu ,- Kč 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 6. Věc: Prodej částí pozemku parc. č. 3421/1 a budoucí prodej části pozemku parc. č v k. ú. Černošice chatová oblast Slunečná, Lavičky Bod jednání uvedl p. Jiránek; upřesnil o jaké pozemky se jedná a v jaké se nachází lokalitě. Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání dne usn. č.13/21 a č. 12/21 přijalo protinávrh usnesení na prodej části pozemku parc. č. 3421/1 v k. ú. Černošice a budoucí prodej části pozemku parc. č v k. ú. Černošice za cenu 1.000,- Kč/m², namísto původně radou odsouhlasených 500,- Kč/m². Zájemci o koupi výše uvedených částí pozemků, kteří jsou vlastníky přilehlých pozemků s chatami, žádají o opětovné posouzení ceny pozemků. Pro zájemce o koupi těchto pozemků je výše kupní ceny neakceptovatelná z důvodu, že se jedná o pozemky v prudkých skalnatých stráních, špatně přístupných, které nemohou být účelně využity. Tyto pozemky navazují na nemovitosti zájemců a tvoří s nimi jeden funkční celek. Prodejem pozemků do jejich vlastnictví by byly vlastnicky sceleny tyto části. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání souhlasí s a) s prodejem pozemku parc. č. 3421/5 ost. plocha v k. ú. Černošice o výměře 38 m² manželům Janě a Jaroslavu Karglovým, bytem Na Krocínce 27/820, Praha 9 za cenu 500,- Kč/m² a pozemku parc. č. 3421/6 ost. plocha o výměře 101 m² panu Ing. Luboši Petrovi, bytem Malovická 2755, Praha 4 za cenu 500,- Kč/m². Výše uvedené pozemky vznikly geometrickým plánem č /2006 ze dne vyhotoveným panem Alexandrem Zvěrevem, U Skládky 3/958, Praha 9 schváleným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pod č. 1618/09 oddělením z pozemku parc. č. 3421/1 k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice. b) s budoucím prodejem části pozemku parc. č v obci a k. ú. Černošice o výměře cca 260 m² zapsaném v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ manželům Věře a Miroslavu Hessovým, oba bytem Dreyerova 641/15, Praha 5 za cenu 500,- Kč/m². Michalu Jiroutovi, místostarostovi města, zabezpečit realizaci tohoto Diskuse: V diskusi vystoupili pí Mašatová, Mgr. Kořínek

5 Diskuse byla věnována těmto tématům: - skutečnostem, díky kterým je bod znovu předkládán zastupitelstvu města k projednání a přehodnocení - navýšení současné hodnoty pozemků žadatelů scelením pozemků - návrhu na zvýšení ceny na 700,- Kč/m² - návrhu na stanovení systémového postupu v podobných případech; stanovení rámcového návrhu sazeb cen pozemků, které by byly navrženy k odkoupení Hlasování o protinávrhu usnesení předneseném Mgr. Kořínkem: Zastupitelstvo konstatuje, že na svém předchozím usnesení trvá a žádným způsobem nehodlá změnit výši navrhované ceny. 16 pro 1 proti 4 se zdrželi hlasování Protinávrh usnesení byl přijat. Předkládaný návrh usnesení byl prohlášen za nehlasovatelný. Hlasování o návrhu usnesení předneseném Mgr. Kořínkem: Zastupitelstvo ukládá OISM zpracovat pro všechny typy pozemků, které má město v katastru, obecnou tabulku, podle které bude postupováno při žádostech o odprodej pozemků. 10 pro 3 proti 8 se zdrželi hlasování Návrh usnesení nebyl přijat. Pan starosta následně uložil p. Jiránkovi zpracovat do příštího zasedání zastupitelstva města zprávu pro zastupitele, na základě které se zastupitelstvo města poradí o možnosti akceptování obecného postupu při prodeji pozemků. 7. Věc: Darování pozemků pod mokropeskou školou Bod jednání uvedl starosta města a seznámil členy zastupitelstva s vývojem předkládaného návrhu. Ke konstrukci daru se dále vyjádřil PhDr. Jirout a upřesnil možnosti konkrétního využití darovaných pozemků, jejich umístění a funkční využití ploch. Pan starosta dále uvedl možnosti regulace využití pozemků. Dle požadavků demonstrantů na vybudování parku je vhodné, aby uvedené pozemky patřily městu. Vlastníci pozemků pod mokropeskou školou předložili na základě dlouhodobých jednání o změnách územního plánu v této lokalitě Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy. Principem této smlouvu je nabídka vlastníků na darování uvedených pozemků za předpokladu, že zastupitelstvo schválí územní plán, ve kterém budou další pozemky těchto vlastníků určeny k funkčnímu využití tak, jak je v uvedené smlouvě popsáno. Předmětem budoucího daru jsou tyto pozemky v obci a k. ú. Černošice: parcelní číslo výměra (m²) druh pozemku 2657/ orná půda 2657/ orná půda 2657/ orná půda 2657/29 34 orná půda (celkem: 9003 m 2 ) Pozemkové parcely byly vytvořeny geometrickým plánem číslo /2008, který zpracoval Ing. Alexandr Zvěrev GART, Hájecká ze dne , potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ (dále jen Katastrální úřad ) dne pod č. 1818/09, z pozemku parc. č.2657/10 v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém

6 Pozemky parc. č. 2657/25 a parc.č. 2657/29 k. ú. Černošice jsou plánovány pro využití jako veřejná komunikace, pozemky parc. č. 2657/21 a parc. č. 2657/26 využije město podle svých potřeb. Tržní cena darovaných pozemků činí cca 15 milionů Kč. V předmětné lokalitě bude pořízen regulační plán, který podrobně určí způsob využití a jakákoliv zástavba je tedy podmíněna souhlasem zastupitelstva města. Diskuse: V diskusi vystoupili Mgr. Kořínek, Mgr. Rádl, pí Langšádlová, Mgr. Strejček, PhDr. Jirout, Ing. Voldřich, pí Mašatová, p. Moravec, PhDr. Kalousková, Ing. Holub, Ing. Göttelová, p. Janda, p. Jassek, Diskuse byla věnována těmto tématům: - nedostatku ploch veřejné zeleně ve městě - nutnosti zachování ploch pro rozvoj ZŠ (venkovní atletický ovál) - přínosu předkládaného návrhu pro město - majetkovým vztahům k pozemkům, jichž se návrh týká, funkčnímu využití ploch - vyčlenění části pozemků pro komunikace a sítě, nákladům na zainvestování - možnostem a způsobu vyvlastnění pozemků, finančním nákladům - možnostem podání žádosti o dotaci pro rozvoj ZŠ - celkové rozloze pozemků ve vlastnictví města v případě přijetí daru - omezení využití pozemků dle ÚP - posouzení návrhu z urbanistického hlediska - výzvě k otevřenější diskusi o využití těchto pozemků - cause Dalmatin - jednání s vlastníky pozemků upozornění, že uvedení vlastníci již městu věnovali mnoho pozemků, byli ochotni jednat o směnách ve prospěch města - způsobu přípravy předkládaného návrhu (návrh fy Inspira) a konstrukci návrhu smlouvy - možnostem města získat uvedené pozemky nikoli darem ale koupí - výzvě ke stanovení dalšího postupu v uvedené věci; závěrům, ke kterým by město mělo směřovat při jednání s vlastníky pozemků - návrhu na nepřijetí daru z důvodu finanční situace města - tvorbě ÚP a procesu změny; procesním lhůtám - návrhu na pozastavení jednání PhDr. L. Kalousková přednesla návrh usnesení: Odvolání PhDr. Jirouta z rady města. Návrhové komisi byl doručen návrh usnesení PhDr. Jirouta: Podmínkou přijetí daru je další dar ve výši 10 % plochy pozemků v lokalitě 5. května PhDr. Jirout svůj návrh usnesení stáhl. návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice schvaluje budoucí bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2657/21, parc. č. 2657/26, parc. č. 2657/25 a parc. č. 2657/29 všechny v obci a k. ú. Černošice vzniklých geometrickým plánem č /2008 (zpracoval Ing. Alexandr Zvěrev GART, Hájecká) ze dne ověřeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne pod č. 1818/09 z pozemku parc. č. 2657/10 zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém Městem Černošice od pana Ivana Dlouhého, trvale bytem Na Sokolí 209, Křivoklát, paní Mariny Marešové, trvale bytem Čepirohy, Most, pana Ing. Vlastimila Bočana, trvale bytem Čepirohy 85, Most a pana Ing. Václava Smetáka, trvale bytem Čepirohy 117,

7 Most, a za podmínek dle smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která se připojuje k tomuto usnesení 6 pro 10 proti 5 se zdrželo hlasování Návrh usnesení nebyl přijat. 8. Věc: Funkční využití ploch pod školou a nám. 5 května v rámci územního plánu Bod jednání krátce uvedla pí místostarostka H. Langšádlová. Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice v návaznosti na své usnesení č. 11/18 ze dne , kterým bylo schváleno zadání územního plánu města Černošice, požaduje, aby v rámci prověřování změn v území podle bodu D.3 zadání byl zachován stávající faktický stav, tj. a) v lokalitě pod základní školou v Mokropsech byla zachována minimálně stávající výměra a tvar ploch veřejného vybavení dle platného územního plánu sídelního útvaru Černošice, která by navazovala na plochy bydlení v rodinných domech bez provozoven b) v lokalitě nám 5. května byla ponechána stávající výměra a tvar funkční plochy sportu a rekreace bez možnosti umístění staveb a terénních úprav. Případné zmenšení této funkční plochy na úkor plochy pro veřejnou místní komunikaci je přípustné. II. Zastupitelstvo ukládá určeným zastupitelům, aby do 10 dní prokazatelně předali toto usnesení pořizovateli a zpracovateli územního plánu a uplatnili toto usnesení v rámci úprav územního plánu. 14 pro nikdo proti 6 se zdrželo hlasování 1 člen zastupitelstva města nebyl přítomen hlasování 9. Věc: Budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Radotínská (chodník) Na základě podkladů k žádosti o dotaci ze SFDI na akci vybudování chodníků je zapotřebí sjednotit vlastnictví stavby chodníku a pozemku, na kterém se nalézá. Vlastník pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice souhlasí s budoucím bezúplatným převodem části tohoto svého pozemku o výměře cca 30 m² podél silnice II/115, která je ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno. Projednáno radou dne Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4309/1 v k. ú. Černošice o výměře cca 30 m² zaps. v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 525 ve vlastnictví pana Jaroslava Klána, bytem Dolnočernošická 438, Praha 16, Lipence za účelem vybudování chodníku podél silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno, a to uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle ust. 628 a násl. o. z., jíž do jednoho sta dní po vybudování tohoto chodníku, jeho zaměření a zpracování

8 příslušného geometrického plánu bude tato část pozemku bezúplatně převedena do vlastnictví města Černošice 17 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 4 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování 10. Věc: Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků č. 196/2 (PK), č. 731/2 (PK), č. 267/11 (PK), č. 717/1 (PK), č. 642/3 (PK) všechny v obci a k. ú. Černošice městem Černošice chodníky Radotínská, Vrážská Pozemky č. 196/2(PK), č.731/1(pk), č. 267/11(PK) č.717/1(pk), č. 642/3(PK) všechny v obci a k.ú. Černošice jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno. Na částech výše uvedených pozemků hodlá město vybudovat z dotace SFDI chodníky. Je proto zapotřebí získat souhlas vlastníka pozemků k těmto stavbám a stát se po jejich ukončení vlastníkem příslušných částí těchto pozemků. Projednáno radou dne Bez diskuse. návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků č. 196/2(PK), č.731/1(pk), č. 267/11(PK), č. 717/1(PK), č. 642/3(PK) vedených v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ pro obec a k.ú. Černošice ve zjednodušené evidenci dle PK zaps. na listu vlastnickém 2628 městem Černošice od Středočeského kraje, na kterých budou v rámci dotace SFDI vybudovány chodníky v ul. Radotínská a Vrážská podél silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Kladno, a to uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle ust. 628 a násl. o. z., jíž do jednoho sta dní po vybudování těchto chodníků, jejich zaměření a zpracování příslušných geometrických plánů budou tyto části pozemků bezúplatně převedeny z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Černošice 15 pro nikdo proti 2 se zdrželi hlasování 4 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování Pan starosta navrhl sloučení projednávání a hlasování o předložených návrzích usnesení v bodech programu č pro nikdo proti 1 se zdržel hlasování 4 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování Návrh sloučení projednávání a hlasování byl přijat. Body jednání uvedl pan starosta. Informace doplnil za OISM p. Jiránek.

9 11. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 v k. ú. Černošice městem Černošice ul. Pražská Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po dodatečném projednání dědictví městem Černošice převádějí spoluvlastníci pozemek parc. č. 2062/3 v k. ú. Černošice ost. pl., ost. komunikace o výměře 22 m² pod chodníkem v ul. Pražská bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2062/3 k. ú. Černošice - ost. pl., ost. komunikace o výměře 22 m² zaps. v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém ve spoluvlastnictví paní Daniely Kaplické, bytem Pražská 1774, Černošice a pana Ing. Jana Svobody, bytem Heinrichova 215/30, Brno a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno. usnesení Zastupitelstva Města Černošice III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat spoluvlastníkům darovaného pozemku 12. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2738/13 k.ú. Černošice Městem Černošice ul. Školní Pozemek parc. č. 2738/13 ost. pl., ost. komunikace v obci a k. ú. Černošice o výměře 139 m² nacházející se pod chodníkem v ul. Školní je ve vlastnictví fyzické osoby. Je na místě sjednotit vlastnictví chodníku a pozemku, na kterém se chodník nalézá. Vlastník je ochoten převést pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2738/13 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 139 m² zaps. v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 862 ve vlastnictví paní Jaroslavy Mandové, bytem Rumunská 626, Černošice a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho vlastníkem tak, jak výše uvedeno. III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat vlastníkovi darovaného pozemku 13. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/22 k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po vyhotovení geometrického plánu, jímž byla oddělena část pozemku PK 347/1 nacházející se pod místní komunikací v ul. Střední, převádějí spoluvlastníci tento svůj pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/22 ost. pl., ost. komunikace o výměře 102 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č.

10 2442/2009) oddělením z pozemku č. 347/1 vedeného u výše uvedeného katastrálního úřadu ve zjednodušené evidenci dle PK v obci a k. ú. Černošice ve spoluvlastnictví paní Ladislavy Prskavcové, bytem Dr. Janského 430, Černošice a paní Blanky Hlasové, bytem Uherská 618, Praha 19, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno. III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat spoluvlastníkům darovaného pozemku 14. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/20 k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po dodatečném projednání dědictví a vyhotovení geometrického plánu, jímž byla oddělena část pozemku PK 345 nacházející se pod místní komunikací v ul. Střední, převádí vlastník tento svůj pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/20 ost. pl., ost. komunikace o výměře 116 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č. 2442/2009) oddělením z pozemku č. 345 vedeného u výše uvedeného katastrálního úřadu ve zjednodušené evidenci dle PK v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví pana Vladimíra Vodvářky, bytem Jana Zajíce 985, Pardubice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho vlastníkem tak, jak výše uvedeno. III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat vlastníkovi darovaného pozemku 15. Věc: Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/19 k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Střední Na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací po dodatečném projednání dědictví a vyhotovení geometrického plánu, jímž byla oddělena část pozemku PK 344 nacházející se pod místní komunikací v ul. Střední, převádějí spoluvlastníci tento svůj pozemek bezúplatně městu. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2522/19 ost. pl., ost. komunikace o výměře 119 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č. 2442/2009) oddělením z pozemku č. 344 vedeného u výše uvedeného katastrálního úřadu ve zjednodušené evidenci dle PK v obci a k. ú. Černošice ve spoluvlastnictví paní Zdeňky Nové a pana Vladimíra Kotrmana, oba

11 bytem Na Skále 631, Černošice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno III. Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Aleši Rádlovi, starostovi města, písemně poděkovat spoluvlastníkům darovaného pozemku 16. Věc: Bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1588/4 a části pozemku parc. č. 1588/6 oba v obci a k. ú. Černošice Městem Černošice ul. Dobřichovická Pozemky parc. č. 1588/4 a parc. č. 1588/6 oba v obci a k. ú. Černošice jsou ve vlastnictví Universal Praha, cz, s. r. o. Za účelem vytvoření územní rezervy pro budoucí vybudování kruhového objezdu byly odděleny části těchto pozemků, které nyní vlastník převádí bezúplatně městu. Projednáno radou návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1588/15 ost. pl., jiná plocha o výměře 136 m² a parc. č. 1588/16 ost. pl., jiná plocha o výměře 87 m² vzniklých geometrickým plánem č /2010 (vyhotovil pan Alexandr Zvěrev, Hájecká 532, Unhošť dne , potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ dne pod č. 271/10) oddělením z pozemků parc. č. 1588/4 a parc. č. 1588/6 zaps. u výše uvedeného katastrálního úřadu v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví Universal Praha cz, s. r. o., K Nádraží 413, Praha Satalice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. 628 a následně o. z. s jejich vlastníkem tak, jak výše uvedeno. 17. Věc: Bezúplatný převod části pozemku č. 718/2 (PK) ul. Mokropeská V souvislosti s rekonstrukcí komunikace Mokropeská došlo k vybudování železobetonové opěrné zdi pro zajištění stability okraje vozovky. Opěrná zeď je umístěna na městském pozemku č. 718/2 (PK), za ní je příkrý sráz. Přístup k opěrné zdi za účelem případných oprav je v určitém úseku možný pouze z pozemku parc. č ve spoluvlastnictví paní Dagmar Rubášové a pana Ing. Ladislava Rubáše. OISM nechal vyhotovit geometrický plán, jímž byla oddělena část pozemku č. 718/2 díl a o výměře 76 m², která by byla bezúplatně převedena do vlastnictví Rubášových za současného zřízení věcného břemene přístupu za účelem případných oprav opěrné zdi. Nové oplocení pozemku by Rubášovi vybudovali na vlastní náklady na koruně opěrné zdi. Projednáno radou dne návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje a) bezúplatný převod dílu a o výměře 76 m² vzniklého geometrickým plánem č /2009 vyhotoveného dne panem Alexandrem Zvěrevem, Hájecká 532, Unhošť, schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ dne pod č. 2578/2009 oddělením z pozemku č. 718/2 k. ú. Černošice vedeného ve zjednodušené evidenci dle PK zaps. v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Černošice z vlastnictví Města Černošice do spoluvlastnictví pana Ing. Ladislava Rubáše, bytem Bardlidveien 13E, Transy, Norway a paní Dagmar Rubášové, bytem Praha 10, V Předpolí 5/1305 b) zřízení bezúplatného a časově neomezeného věcného břemene, jímž budou vlastníci pozemku parc. č k.ú. Černošice, tj. paní Dagmar

12 Rubášová, bytem Praha 10, V Předpolí 5/1305 a pan Ing. Ladislav Rubáš, bytem Barlidveien 13E, Transy, Norway omezeni v jeho užívání tím, že umožní Městu Černošice dle předchozího ohlášení vstup na tento svůj pozemek za účelem opravy a údržby opěrné zdi. Výsledek hlasování o předložených návrzích usnesení k bodům 11-17: 17 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 4 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování Návrhy usnesení byly přijaty. 18. Věc: Výpověď veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Černošice a obcí Chýnice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii Uvedl starosta Rada města Černošice projednala na své 78. schůzi konané dne pod č. usn dopis starosty obce Chýnice ze dne , který informuje o rozhodnutí Zastupitelstva obce Chýnice vypovědět veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Černošice a obcí Chýnice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii. V souladu s odstavcem 2 článku IV smlouvy je výpovědní lhůta stanovena na 6 měsíců a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi. Městská policie Černošice tedy ukončí svou činnost v obci Chýnice ke Bez diskuse. návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí výpověď obce Chýnice z veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Černošice a obcí Chýnice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii 19 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 2 členové zastupitelstva města nebyli přítomni hlasování 19. Věc: Rekonstrukce komunikace ve Střední ulici Bod jednání uvedl pan starosta. Byly poptány obě varianty řešení jak minimalistické provizorní řešení, tak i nabídky na zpracování plnohodnotné komunikace. Část pozemků pod komunikací je stále v soukromém vlastnictví uvažuje se o etapizaci rekonstrukce. Informace doplnil p. Jiránek. Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 21 ze oslovil OISM 3 vybrané firmy ZEPRIS, s. r. o., EKIS, spol. s. r.o. a STRABAG, a. s., s žádostí o vypracování rámcové cenové nabídky na rekonstrukci ulice Střední 1) v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr vypracovaného firmou SUDOP Praha v roce 2004 úsek od ulice Vrážská po ulici Školní, 2) podle řešení navrhovaného peticí občanů z ad 1) Předkládáme přepočtené jednotkové ceny za 1 m² (komunikace, parkoviště ze zatravňovacích dlaždic a chodník) od všech nabídek. V jednotkové ceně je dle výkazu výměr projektanta SUDOP Praha uvažována plocha asfaltové komunikace m², zámková dlažba chodníků o ploše m², zámková dlažba vjezdů o ploše 420 m² a zatravňovací dlaždice o ploše m². Doručené nabídky na řešení podle bodu 1: název firmy jednotková cena cena s DPH v Kč

13 STRABAG, a. s ,80 jednotková cena za m² vč.chodníku 2.402,- EKIS, spol. s r. o ,24 jednotková cena za m² vč. chodníku 2.475,- ZEPRIS, s. r. o ,- jednotková cena za m² vč. chodníku 2.406,- Příloha: cenové nabídky ad 2) Nabídky na rekonstrukci komunikace Střední podle požadavků uvedených v petici občanů (komunikace bez chodníků, šíře 3,5 m, vypočítaná plocha komunikace činí 4.217,5 m²) jsou následující: název firmy jednotková cena cena s DPH v Kč STRABAG, a. s ,- jednotková cena za m² 696,- EKIS, spol. s r. o ,- jednotková cena za m² 635,- ZEPRIS, s. r. o ,- jednotková cena za m² 630,- Příloha: cenové nabídky Diskuse: V diskusi vystoupili pí Zelinková, Mgr. Rádl, pí Langšádlová, p. Liška, p. Jiránek Diskuse byla věnována těmto tématům: - upřesnění návrhu na etapizaci stavby pořadí jednotlivých úseků - možnosti zlevnění varianty stavby - nutnosti vyřešení vjezdů na jednotlivé pozemky - náhradnímu řešení majetkoprávních vztahů, možnosti získání souhlasu vlastníků pozemků s rekonstrukcí - pořadí zařazení bodu na program zasedání - řešení možnosti zrušení sloupu umístěného u konkrétního vjezdu do garáže; financování jednotlivých přeložek návrh usnesení: I. Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí předložené cenové nabídky zpracované na základě projektové dokumentace a výkazu výměr od firmy SUDOP Praha v roce 2004 na rekonstrukci komunikace Střední úsek od ulice Vrážská po ulici Školní i na základě požadavků uvedených v petici občanů II. Zastupitelstvo města Černošice vzhledem k investičním prioritám ve výstavbě komunikací v roce 2010 rozhodlo, že rekonstrukce komunikace Střední bude rozdělena do tří etap - první a druhá etapa se bude týkat dvou ucelených úseků komunikace Střední v místech, kde pozemky pod komunikací jsou ve vlastnictví města Černošice, t. j. úsek od ulice Vrážská po ul. Gogolova a od ulice Školní po ulici Gorkého, třetí etapa zahrnuje pozemky, které nejsou ve vlastnictví města Černošice III. Zastupitelstvo města Černošice ukládá radě města, aby zadala OISM přepracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Střední ve smyslu bodu II. (t. j. na první a druhou etapu) současně s cílem zajistit snížení nákladů na realizaci stavby při zohlednění takového technického řešení, kterým by vznikl definitivní a kvalitní zpevněný povrch a dopravního řešení celé komunikace, na které dodavatel poskytne řádnou záruku. IV. Zastupitelstvo města Černošice ukládá radě města, aby pověřila FO jednáním s peněžním ústavem o možnostech financování první a druhé etapy formou úvěru dle schváleného rozpočtu, neboť vlastní zdroje na tuto akci nejsou k dispozici.

14 V. Zastupitelstvo města Černošice žádá radu města, aby pověřila OISM pokračováním jednání s vlastníky pozemků pod komunikací Střední s cílem uzavření smlouvy o souhlasu s rekonstrukcí stavby bez dalších finančních nároků. 21 pro nikdo proti nikdo se nezdržel hlasování 20. Dotazy veřejnosti Dopravní režim v ul. Střední Pan starosta zodpověděl dotaz občanů týkající se návrhu řešení dopravního režimu v ul. Střední (zjednosměrnění úseků...). Řešení je akceptovatelné, avšak v současné době se jeví jako předčasné Údržba komunikací Pí Mašatové apelovala na zkvalitnění údržby komunikací jarní úklid komunikací, údržba křižovatek (rozhledové poměry) vysekání náletových dřevin. Návrhová komise přednesla návrh usnesení předložený PhDr. Kalouskovou: Odvolání PhDr. Jirouta z rady města. 5 pro 3 proti 12 se zdrželo hlasování jeden člen zastupitelstva města nebyl přítomen hlasování Návrh usnesení nebyl přijat. 21. Závěr Závěrem poděkoval pan starosta všem za účast a ve 22:41 hod. zasedání ukončil. Zápis ověřil: Aleš RÁDL starosta.. Václav ŘEPA - člen zastupitelstva města.. Milan STŘÍBRNÝ člen zastupitelstva města..

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

ZÁPIS ze 4. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 19.3.2007

ZÁPIS ze 4. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 19.3.2007 ZÁPIS ze 4. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 19.3.2007 Místo konání: Přítomno : Omluveni: zasedací místnost MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny M. Mašatová,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více