ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Crown Trade Export Full Gloss

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Crown Trade Export Full Gloss"

Transkript

1 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU NÁZEV VÝROBKU ČÍSLO VÝROBKU POUŽITÍ DODAVATEL Barva 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Crown Trade Crown Paints Crown House Hollins Rd Darwen Lancs, BB 0BG Tel: Fax: crowntrade.co.uk Hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. KLASIFIKACE R10, R66. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Název EC c.: Číslo CAS Obsah Klasifikace BUTANONOXIM < 1% Carc. Cat. ;R40 Xn;R21 R4 Xi;R41 Cobalt Carboxylate < 1% Xn;R22. Xi;R8. N;R51/5. R4. Naptha (petroleum), hydrotreated heavy - D40 Dearomatised Naptha (petroleum), hydrotreated heavy - D60 High Flash XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) % % < 1% Xn;R65. R10,R66. Xn;R65. R66. R10 Xn;R20/21 Xi;R8 Plné znění všech R-vět naleznete v oddíle 16 POZNÁMKY KE SLOŽENÍ Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC VŠEOBECNÉ INFORMACE Udržujte postiženou osobu v teple a klidu. Přivolejte okamžitě lékařskou pomoc. Nedávejte postiženému nic pít, pokud je v bezvědomí. VDECHOVÁNÍ Přesuňte se na čerstvý vzduch a setrvejte v klidu. Při zastavení dechu poskytněte umělé dýchání. Osobu v bezvědomí uložte v zabezpečené poloze na boku a zajistěte, aby mohla dýchat POŽITÍ Okamžitě podávejte několik sklenic vody nebo mléka, pokud je postižený při plném vědomí. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Přivolejte okamžitě lékařskou pomoc. KONTAKT S KŮŽÍ Okamžitě svlékněte znečištěný oděv a omyjte kůži vodou a mýdlem. KONTAKT S OČIMA Okamžitě začněte oplachovat velkým množstvím vody a pokračujte nejméně 15 minut. Odstraňte případné kontaktní čočky a co nejvíce roztáhněte oční víčka. Kontaktujte lékaře, pokud podráždění trvá. 5 OPATŘENÍ PRO HASENÍ POŽÁRU HASICÍ PROSTŘEDKY Při hašení požáru používejte alkoholuvzdornou pěnu, kysličník uhličitý, prášek nebo vodní mlhu. Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří. 1 / 5

2 ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PŘI HAŠENÍ Nádoby v blízkosti požáru je třeba odstranit nebo chladit vodou. Nenechte uniklou vodu odtékat do kanálů a vodních zdrojů. Hráze na kontrolu vody. NEOBVYKLÁ NEBEZPEČÍ PŘI POŽÁRU A VÝBUCHU Není zaznamenáno žádné mimořádné nebezpečí ohně nebo výbuchu. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ Při hoření mohou vznikat toxické plyny (COx, NOx). OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO POŽÁRNÍ PERSONÁL V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv. 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĔ NÁHODNÉHO ÚNIKU INDIVIDUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Vyvarujte se vdechování prachu a par. V případě rozlití/rozsypání dávejte pozor na kluzké podlahy a povrchy. Noste ochranný oděv, jak je popsáno v bodě 8 tohoto bezpečnostního listu. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽÍVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků ani půdy. Úniky nebo nekontrolovaná vypouštění do vodních toků musí být OKAMŽITĚ nahlášeny národní správě toku nebo jinému příslušnému kontrolnímu orgánu. POSTUPY PŘI ODKLÍZENÍ Rozsypaný (rozlitý) materiál absorbujte nehořlavým absorbčním materiálem. Seberte uniklý materiál do kontejnerů, bezpečně uzavřete a předejte k likvidaci podle místních předpisů. 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ Zamezte styku s kůží a očima. Chraňte před horkem, jiskrami a otevřeným ohněm. Odstraňte všechny zápalné zdroje. Elektrické zařízení musí být bezjiskrové, pokud hrozí nebezpečí výbuchu. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Dodržujte základní pravidla hygieny pro práci v průmyslu. Vyvarujte se vdechování par a mlžných oparů. Nádoba musí být přechovávána pevně uzavřená. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO SKLADOVÁNÍ Nesmí se uchovávat společně s potravinami, nápoji a krmivy. Uchovávejte ve svislé poloze. Zabezpečte proti mrazu a přímému slunci. Neskladujte v blízkosti tepelných zdrojů a vystavujte vysokým teplotám. Skladujte v uzavřeném původním obalu při teplotách mezi 5 C a 0 C. SKLADOVACÍ TŘÍDA Nespecifikované skladování. 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Název STD PEL NPK-P Pozn. XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) PEL 200 mg/m(d) 400 mg/m(dc) PEL = Přípustné expoziční limity. OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Podmínky procesu Používejte technickou kontrolu na omezení znečištění vzduchu na povolenou hranici expozice. Zajistěte pohotovostní oční sprchu. TECHNICKÁ OPATŘENÍ Zajistěte přiměřenou celkovou a místní sací ventilaci. Musí se dodržovat maximální přípustné koncentrace pro pracovní pásmo a omezit na minimum nebezpečí vdechování par. OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ Noste vhodnou respirační ochranu. OCHRANA RUKOU Používejte ochranné rukavice. OCHRANA OČÍ Noste schválené bezpečnostní brýle. 2 / 5

3 DALŠÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ Noste vhodný oděv, aby se zcela zabránilo kontaktu s kůží. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ Umyjte se po každé pracovní směně a před každým jídlem, kouřením a použitím toalety. OCHRANA KŮŽE V případě přímého kontaktu používejte zástěru, nebo ochranný oděv. 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VNĚJŠÍ VZHLED BARVA ZÁPACH ROZPUSTNOST Viskózní kapalina Range of colours Charakteristický nemísí se s vodou BOD VARU ( C) 176 RELATIVNÍ HUSTOTA HUSTOTA PAR (VZDUCH = 1) Heavier than air VISKOZITA Ps 2 TEPLOTA VZPLANUTÍ ( C) 10 STÁLOST A REAKTIVITA 8 Sh CC (uzavřená miska Setaflash). STABILITA Stabilní při běžné teplotě a doporučeném způsobu použití. MATERÁLY JICHŽ JE TŘEBA SE VYVAROVAT Silné oxidující látky. Silná redukční činidla. Silné kyseliny. Silné alkálie. NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY Při hoření mohou vznikat toxické plyny (CO, CO2, NOx). 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE DALŠÍ INFORMACE Obsahuje malá množství organických rozpouštědel. Intenzívní používání ve špatně větraných místnostech může vést k nebezpečným koncentracím par. VDECHOVÁNÍ Páry mohou způsobit bolesti hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku. POŽITÍ Může mít dráždivě účinky a způsobit bolesti žaludku, zvracení a průjem. KONTAKT S KŮŽÍ Opakovaná expozice může způsobit vysychání nebo praskání kůže. KONTAKT S OČIMA Pára nebo tříšť mohou způsobit dočasné (zvratné) poškození očí. 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE EKOTOXICITA U tohoto výrobku nejsou údaje o jeho ekotoxicitě. Není považováno za nebezpečné pro životní prostředí. Výrobek obsahuje látky, které jsou toxické pro vodní organismy a které mohou mít nepříznivé dlouhodobé účinky ve vodním prostředí. 1 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ DALŠÍ INFORMACE S odpadem se zachází jako s kontrolovaným odpadem. Zneškodňuje se na regulované skládce v souladu s pokyny místního úřadu pro zneškodňování odpadů. ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ Rozsypaný (rozlitý) materiál a jeho zbytky se likvidují v souladu s požadavky příslušných místních úřadů. Zabraňte odtoku do kanálu, vodního toku nebo půdy. 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU / 5

4 SPRÁVNÝ DODACÍ NÁZEV PAINT UN Č. SILNIČNÍ PŘEPRAVA 126 ADR TŘÍDA Č. ADR TŘÍDA Třída : Hořlavé kapaliny. ADR OBALOVÁ SKUPINA NEBEZPEČÍ č. (ADR) 0 ADR OZNAČENÍ Č. HAZCHEM KÓD RID TŘÍDA Č. Y CEFIC KARTA Č. RID OBALOVÁ SKUPINA UN Č. NÁMOŘNÍ DOPRAVA 126 IMDG TŘÍDA IMDG SKUPINA OBALŮ MFAG See Guide EMS ZNEČIŠŤUJE MOŘE UN Č. LETECKÁ DOPRAVA 126 ICAO TŘÍDA LETECKÁ DOPRAVA SKUPINA OBALŮ 15 INFORMACE O PŘEDPISECH 0GF1-, 0GF1-sp F-E, S-E Ne. VĚTY O OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI R10 R66 POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S2 S7 S46 S51 S56 P14 Hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Obsahuje BUTANONOXIM,Cobalt Carboxylate. Může vyvolat alergickou reakci. SMĚRNICE EU Směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS. Směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES. 16 DALŠÍ INFORMACE VYDÁNO Vedoucí zodpovědný za pracovní prostředí. C.M Horrocks DATUM POSLEDNÍ REVIZE 16/02/2010 VĚTY O OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI - PLNÉ ZNĚNÍ R10 Hořlavý. R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží. R22 Zdraví škodlivý při požití. R8 Dráždí kůži. R40 Podezření na karcinogenní účinky. R41 Nebezpečí važného poškození očí. R4 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R51/5 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 4 / 5

5 ODVOLÁNÍ Tato informace se týká pouze tohoto specificky uvedeného materiálu a nemusí platit pokud se tento materiál používá v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály, nebo procesy. Tato informace je dle nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti přesná a spolehlivá k uvedenému datu. Nicméně se neposkytuje žádná záruka ohledně její přesnosti, spolehlivosti a úplnosti. Je zodpovědností uživatele se rozhodnout o vhodnosti takové informace pro jeho vlastní potřebu. 5 / 5

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DUAL PRIMER NERO Datum revize 17.09.2009 Verze 1

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DUAL PRIMER NERO Datum revize 17.09.2009 Verze 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Název výrobku : Kód výrobku : LDS20051 Použití látky nebo přípravku : Dvousložkový emailový vrchní nátěr Firma : Lechler SpA Via Cecilio

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Obchodní název produktu: Registrační číslo: neuděleno Další názvy látky: není Doporučený účel použití látky: Výrobce: Zpráva o chemické bezpečnosti:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č.1907/2006 ( REACH )

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č.1907/2006 ( REACH ) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: K WIK Kód produktu: 101840K1 1.2 Použití látky nebo přípravku Čisticí prostředek 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/8 Datum vyhotovení: 18.7.2007 Datum revize: dne 26.5.2014, revidovaná verze z 3.11.2012 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku, název CAMPOFORT SPECIAL Mn

Více

Informace o bezpečnosti produktu Obchodní název výrobku:: RSB

Informace o bezpečnosti produktu Obchodní název výrobku:: RSB 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku RSB Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Relevantní identifikovaná použití Montážní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Obchodní název výrobku : Kód výrobku : 08938711 MSDS-Identcode : 10015481 Firma : Würth, spol. s r.o. Průmyslová zóna, Nepřevázka 137 29301

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více