Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku"

Transkript

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku Práce v laboratoři, kde jsou prováděny organické syntézy, je vždy spojena s určitým rizikem ohrožení zdraví a bezpečnosti. Tato skutečnost plyne z nakládání s chemickými látkami s různými nebezpečnými vlastnostmi, z používání příslušného laboratorního vybavení a charakteru pracovních postupů. Seznámení s riziky a způsoby jejich minimalizace je nedílnou součástí a jedním z cílů předmětu Praktikum z organické chemie. Vstup do laboratoře a obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví Každý student musí absolvovat vstupní instruktáž, o které je pořízen zápis, v němž student podpisem potvrdí, že byl seznámen s riziky při práci v laboratoři, preventivními opatřeními k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a postupy při nehodách a jiných mimořádných situacích, které mohou během praktických cvičení nastat. Vstup a práce v laboratoři jsou pak povoleny pouze studentům, kteří podle platného rozvrhu mají v daný čas mít v laboratoři řádnou výuku, nebo s vědomím vyučujícího vlastní skupiny a se souhlasem v praktiku momentálně přítomného učitele nahrazují zameškanou výuku. Práce v laboratoři je zakázána v době nemoci a gravidním studentkám. Posluchači jsou povinni přicházet do laboratoře včas, řádně vybaveni a připraveni. K nezbytné přípravě patří i seznámení s riziky spojenými s pracovním postupem, s nebezpečnými vlastnostmi používaných a vznikajících chemických látek a odpovídajícími ochrannými opatřeními. Do laboratoře je možný vstup pouze v pracovním plášti a pokud student trvale nepoužívá dioptrické brýle, musí si po příchodu do laboratoře neprodleně vzít ochranné brýle a tyto nosit po celou dobu pobytu v laboratoři. Do laboratoře je možno přinášet pouze věci nezbytné k práci (psací potřeby, laboratorní deník, skripta, tabulky a podobné pomůcky), zejména je nepřípustné v laboratoři přechovávat jídlo a nápoje, nebo dokonce v laboratoři jíst a pít (kouření je zakázáno v celém prostoru fakulty). Před zahájením práce musí student zkontrolovat stav všech pomůcek a zařízení potřebných k provedení úlohy a případné závady oznámit vyučujícímu nebo jinému přítomnému zaměstnanci fakulty, poškozené nádobí, spotřebiče a přístroje se nesmí používat. Během pobytu v laboratoři smí studenti provádět pouze zadané úlohy podle příslušného návodu, bez souhlasu vyučujícího nesmí měnit předepsané postupy a ochranná opatření. Při práci je nutno neustále udržovat pořádek a čistotu na přiděleném pracovním místě. Po dobu reakcí prováděných za zahřívání nebo chlazení, rozpouštění látek za zahřívání, destilací a podobných pracovních operací, je nutný neustálý dohled na průběh; z pracovního místa je možno se vzdálit teprve po ukončení operace, nebo v nezbytném případě po zajištění spolehlivého dohledu během nepřítomnosti jinou osobou. Veškeré závady a nehody je nutno neprodleně oznámit vyučujícímu nebo jinému přítomnému zaměstnanci fakulty a dále se řídit jeho pokyny. O nehodách, u kterých nelze s jistotou vyloučit následky na zdraví nebo hmotnou škodu, je nutno pořídit zápis. Před odchodem z laboratoře, po skončení práce je nutno zkontrolovat na všech pracovních místech, kde byla prováděna úloha (stůl, digestoř, ev. jinde), vypnutí elektrospotřebičů, uzavření vody a plynu. Ochranné prostředky a další vybavení sloužící k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Základními osobními ochrannými prostředky, které musí být používány po celou dobu pobytu v laboratoři, jsou pracovní plášť a brýle. Studenti, kteří trvale nosí dioptrické brýle 1

2 nemusí používat brýle ochranné, které jsou k dispozici v každém laboratorním stole, protože však tvar běžných brýlí neposkytuje tak účinnou ochranu jako brýle ochranné, musí dbát zvýšené opatrnosti a podle potřeby častěji využívat ochranné štíty nebo pracovat se staženým oknem digestoře. Během některých činností nezaručuje samotný ochranný oděv a brýle dostatečnou ochranu a pak je nutno využít dalších prostředků, které jsou v laboratoři k dispozici. Digestoře jsou určeny k provádění exothermních reakcí, reakcí spojených se vznikem plynných nebo těkavých toxických, dráždivých, snadno zápalných, zapáchajících, či jinak závažných hlavních nebo vedlejších produktů, k manipulaci s chemickými látkami s významnějšími nebezpečnými nebo nepříjemnými vlastnostmi (odměřování, přelévání a ředění koncentrovaných žíravin a toxických látek, drcení, roztírání, tavení a podobné operace s agresivními a toxickými látkami, extrakce za použití vysoce těkavých hořlavých nebo toxických rozpouštědel, apod.). U některých úloh je přímo v návodu výslovně uvedeno, že musí být provedeny v digestoři, u ostatních musí student sám podle znalostí o vlastnostech používaných látek, prováděných reakcí a charakteru pracovních operací rozhodnout, které pracovní činnosti provede v digestoři buď proto, aby využil odtahu, nebo se chránil staženým sklem digestoře před kontaktem se škodlivinami. Ochranné štíty jsou určeny k ochraně obličeje při manipulaci s agresivními látkami v tekutém nebo pevném skupenství, nebo k zesílení ochrany očí osob, které nosí korekční brýle a nemohou proto používat běžné brýle ochranné. Gumové ochranné rukavice jsou k dispozici především pro práci s koncentrovanými agresivními nebo toxickými chemikáliemi, pokud při manipulaci s nimi nelze vyloučit potřísnění nechráněné pokožky. Dále jsou určeny pro práci s látkami, které barví kůži, nebo se při znečištění kůže obtížně smývají, pro mytí silně znečištěného laboratorního skla, pro očistu míst potřísněných chemikáliemi, apod. (při mytí skla a o sanaci znečištění stolů, digestoří, apod., je nutno použít rukavice vždy, když není známo, čím byly znečištěny). Azbestové a kožené ochranné rukavice jsou určeny k uchopení horkých suchých předmětů, např. k vyjímání horkého skla ze sušárny. Je nutno zamezit jejich potřísnění chemikáliemi. Ochranné masky s filtrem jsou v laboratoři k dispozici pouze pro výjimečné situace, při běžné práci v praktiku se nepoužívají. Potřeba použití by mohla nastat např. při sanaci znečištěných míst při rozbití lahve s chemikálií, z které se ve významné míře uvolňují silně toxické nebo dráždivé plyny nebo páry (brom, koncentrovaný amoniak, koncentrovaná kyselina chlorovodíková), nebo v situaci, kdy se jinak do ovzduší laboratoře dostalo větší množství závažných škodlivin (nitrosní plyny při nezvládnutí nitrace nebo oxidace kyselinou dusičnou, apod.) a před opuštěním laboratoře je nutno neodkladně pro vést opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti a požární ochrany. Sprchy u vchodů do laboratoří jsou určeny k hašení v případě vznícení oděvu takového rozsahu, že jej nelze jednoduše a rychle uhasit jinak (např. zakrytím mokrým hadrem, apod.) nebo rychle svléci a uhasit (politím vodou, hasicím přístrojem). Hadice na vývodech vodovodních kohoutků jsou navlečeny mimo jiné proto, aby jich mohlo být použito k okamžitému výplachu oka při zasažení jakoukoli chemickou látkou. Hasící přístroje jsou určeny pro případ hoření, které dosáhlo rozsahu, kdy jej nelze uhasit jinak. Drobný požár, zahoření (vznícení par kapaliny v baňce, kádince, apod.) se v zárodku většinou snadno uhasí zamezením přístupu vzduchu např. přikrytím ústí nebo celé nádoby hodinovým sklem, azbestovou síťkou, plechovým hrncem, velmi účinné je přehození mokrého hadru, apod. Pokud se hořlavina rozlije, nádoba rozbije, nebo je požár v začátcích hašen neúspěšně, případně je zpozorován až při větším rozsahu, je nutno použít hasicí přístroj. V praktiku jsou k dispozici sněhové hasicí přístroje, které jsou pro laboratoře nejvhodnější, protože je možno jich použít k hašení téměř všech hořících materiálů (jsou nevhodné na 2

3 hašení práškovitých materiálů, které se snadno rozfukují, a k hašení látek, které reagují s oxidem uhličitým, jako např. sodíku, draslíku, práškového hořčíku, hliníku a jejich slitin) i k hašení elektrických zařízení pod proudem. Přístroj se přinese na místo použití, hadicí připojená hubice se namíří na hořící místo, přístroj se uvede do funkce pistolovou spouští (u některých typů otočným kolečkem, u velkých přístrojů na vozíku, umístěných na chodbách, spouštěcí pákou). Délka dostřiku přístrojů umístěných v laboratoři je cca 1,5 m, doba funkce s. Přístroj se nesmí použít k hašení hořícího oděvu na osobě, hrozí způsobení omrzlin! Příruční lékárnička první pomoci obsahuje dezinfekční sprej, základní obvazový materiál (náplasti, rychloobvazy, gáza, aj.) pro ošetření poranění, překrytí popáleného nebo poleptaného místa, apod., dále obinadla, trojcípý šátek a další běžné prostředky. Tablety aktivního uhlí jsou určeny k podání po požití škodlivin (mimo žíravin) a následném vyvolání zvracení, k adsorpci zbytků látky v zažívacím ústrojí; podává se 10 tablet rozdrcených ve sklenici vody. Roztoky pro první pomoc při potřísnění, apod., jsou připraveny ve větších láhvích, a proto nejsou umístěny v lékárničce, ale v samostatné skříňce. Při potřísnění kůže a zasažení oka je nezbytné nejprve důkladné omytí (vymytí) vodou (viz příloha, první pomoc), k následnému dokončení odstranění zbytků škodlivin je pak v některých případech dobré použít ještě vhodné roztoky. Aplikují se nejlépe jako koupel postiženého místa, dovoluje-li to jeho rozměr (např. pokud byly potřísněny prsty, nalije se roztok do sklenice a prsty se do roztoku na několik minut ponoří), jinak jako obklad na postižené místo přiložením roztokem napojené gázy, čistého kapesníku, apod. Roztoky se nesmí podávat v případě požití škodlivin! - Roztok kyseliny octové (3 %) je určený pro neutralizaci pokožky v případě potřísnění zásadami, po předchozím omytí vodou. - Roztok hydrogenuhličitanu sodného (5 %) se používá po polití kyselinami, po předchozím omytí vodou. - Roztok thiosíranu sodného (10 %) se používá po potřísnění bromem, po předchozím omytí vodou a mýdlem. Přípravek Ophtal je určen k výplachu oka po alespoň 15 minutovém vymývání oka vodou po zasažení jakoukoli chemickou látkou; aplikuje se pomocí oční vaničky, která je v krabičce s přípravkem, nebo pomocí průtokové vaničky, která je k dispozici také ve skříňce s roztoky. Roztok peroxidu vodíku (3 %) je určen k dezinfekci drobné rány a okolí při pořezání sklem, odření, apod. Nebezpečné vlastnosti chemických látek Všechny chemické látky mají více nebo méně závažné fyzikálně chemické nebezpečné vlastnosti (např. schopnost reagovat za určitých podmínek explozivně, hořet nebo podporovat hoření jiných hořlavých látek), schopnost negativně působit na lidské zdraví (např. agresivitu vůči tkáním, s nimiž přijdou do kontaktu, toxicitu, schopnost vyvolat přecitlivělost, nebo tzv. pozdní účinky, jako je karcinogenita, mutagenita, nepříznivé účinky na reprodukci a vývoj), případně poškozovat další živé organismy nebo jinak negativně působit na životní prostředí. Nezbytnou součástí přípravy na každou laboratorní práci musí být seznámení s nebezpečnými vlastnostmi všech látek, které mají být používány, připravovány, nebo jejichž vznik lze při zamýšlené činnosti očekávat (např. vedlejší produkt nebo nečistoty mohou mít významnější nebezpečné vlastnosti, než látky výchozí a cílové). V celé Evropské unii a od roku 1999 i v České republice byl zaveden povinný a jednotný způsob zkoušení, hodnocení, klasifikace a značení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků. Na obalech a veškeré dokumentaci vydávané k látkám a přípravkům (tedy např. i v katalozích chemikálií) musí výrobci a dovozci uvádět i jejich nebezpečné vlastnosti, a to 3

4 jednak pomocí obrazových výstražných symbolů (piktogramů), jednak pomocí tzv. R-vět (Risk frases), které stručně upozorňují na nebezpečné vlastnosti; současně musí být uvedeny i tzv. věty S-věty (Safety frases), které uvádí stručné pokyny pro nejvýznamnější opatření k ochraně před nebezpečným vlastnostmi látky nebo přípravku (přehled a význam výstražných symbolů, R- a S-vět je uveden v přílohách na konci kapitoly). Podle stupně nebezpečnosti a předpokládaného způsobu práce je pak zapotřebí opatřit si další informace o vlastnostech a podmínkách bezpečného nakládání s chemickou látkou nebo přípravkem. Každý výrobce a dovozce nebezpečné látky nebo přípravku je povinen ještě před jejich uvedením na trh vypracovat v celé Evropské unii jednotným způsobem uspořádaný dokument, tzv. bezpečnostní list (Safety data sheet, Sicherheitsdatenblatt), obsahující údaje o nebezpečných vlastnostech, podmínkách bezpečného používání (ochranných opatřeních, pomůckách, apod.), likvidaci, řešení mimořádných situací (únik, požár, poškození zdraví, apod.) a další předepsané informace. Bezpečnostní list musí výrobce, dovozce nebo distributor látky nebo přípravku poskytnout odběrateli bezplatně nejpozději s první dodávkou. Velmi často jsou bezpečnostní listy dostupné také na www stránkách firem obchodujících s chemikáliemi, u nás také např. na www stránkách Ministerstva zdravotnictví. Kromě tohoto zdroje informací je možno údaje o nebezpečných vlastnostech látek nalézt v odborné literatuře a řadě databází dostupných v knihovnách (v areálové knihovně CHF VUT jsou např. databáze CHEM-BANK, MSDS, MEDISALARM, Bretherick s Handbook of Reactive Chemical Hazards) nebo prostřednictvím internetu. Mimo seznámení s nebezpečnými vlastnostmi látek a přípravků a s podmínkami bezpečného zacházení je vždy nutno seznámit se také s prostředky a postupy řešení předvídatelných mimořádných situací. V podmínkách práce v praktiku je v tomto ohledu především nutno ovládat postupy první pomoci při potřísnění (včetně zasažení oka), nadýchání a požití chemických (jsou uvedeny v části Obecné zásady první pomoci v chemické laboratoři). Práce s elektrickými spotřebiči a přístroji V praktiku jsou používány pouze elektrické spotřebiče (spirálové a ponorné vařiče, topná hnízda, sušárny, rotační vakuové odparky, míchačky) a přístroje (bodotávky, UV lampy), při jejichž obsluze se nepoužívají žádné nástroje a obsluhující osoba se nedotýká neizolovaných vodičů a jiných součástí pod napětím. Takováto elektrická zařízení mohou obsluhovat osoby bez zvláštní kvalifikace (způsobilosti) v oboru elektrotechniky. K zajištění bezpečnosti a ochrany před úrazem elektrickým proudem je zapotřebí dbát běžných zásad používání elektrospotřebičů, kontrolovat neporušenost izolace a zabránit všemu, co by mohlo způsobit zkrat (propálení izolace přívodních šňůr kahanem nebo horkou spirálou vařiče, vniknutí vody do částí, které nejsou vodotěsně zakryté, apod.). Postup první pomoci při úrazu elektrickým proudem je uveden v části Obecné zásady první pomoci v chemické laboratoři. 4

5 Příloha Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písmenné vyjádření Třídění hořlavin Hořlaviny se podle hodnoty teploty vzplanutí rozdělují na: ČSN EN (EU) hořlaviny I. třídy od teploty 21 C 23 C hořlaviny II. třídy od teploty 55 C 60 C hořlaviny III. třídy od teploty 100 C 100 C hořlaviny IV. třídy od teploty 250 C 250 C 5

6 Příloha Seznam R-vět R 1 Výbušný v suchém stavu. R 2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. R 3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. R 4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny. R 5 Zahřívání může způsobit výbuch. R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. R 7 Může způsobit požár. R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. R 9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem. R10 Hořlavý. R11 Vysoce hořlavý. R12 Extrémně hořlavý. R14 Prudce reaguje s vodou. R15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny. R16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami. R17 Samovznětlivý na vzduchu. R18 Při používání může tvořit hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. R19 Může vytvářet výbušné peroxidy. R20 Zdraví škodlivý při vdechování. R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží. R22 Zdraví škodlivý při požití. R23 Toxický při vdechování. R24 Toxický při styku s kůží. R25 Toxický při požití. R26 Vysoce toxický při vdechování. R27 Vysoce toxický při styku s kůží. R28 Vysoce toxický při spolknutí. R29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. R30 Při používání se může stát vysoce hořlavým. R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. R32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. R33 Nebezpečí kumulativních účinků. R34 Způsobuje poleptání. R35 Způsobuje těžké poleptání. R36 Dráždí oči. R37 Dráždí dýchací cesty. R38 Dráždí kůži. R39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků. R40 Možné nebezpečí nevratných účinků. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. R45 Může vyvolat rakovinu. R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. R48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví. 6

7 R49 Může vyvolat rakovinu při vdechování. R50 Vysoce toxický pro vodní organismy. R51 Toxický pro vodní organismy. R52 Škodlivý pro vodní organismy. R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R54 Toxický pro rostliny. R55 Toxický pro zvířata. R56 Toxický pro půdní organismy. R57 Toxický pro včely. R58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. R59 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu. R60 Může poškodit reprodukční schopnost. R61 Může poškodit plod v těle matky. R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. R64 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Kombinované R věty R14/15 Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů. R15/29 Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn. R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. R21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. R23/24 Toxický při vdechování a styku s kůží. R23/25 Toxický při vdechování a požití. R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. R24/25 Toxický při styku s kůží a při požití. R26/27 Vysoce toxický při vdechování a styku s kůží. R26/28 Vysoce toxický při vdechování a požití. R26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. R27/28 Vysoce toxický při styku s kůží a při požití. R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány. R36/38 Dráždí oči a kůži. R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R39/23 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování. R39/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží. R39/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití. R39/23/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a styku s kůží. R39/23/25 R39/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a požití. Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití. R39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku kůží a při požití. R39/26 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování. R39/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží. 7

8 R39/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití. R39/26/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a styku s kůží. R39/26/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití. R39/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití. R39/26/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. R40/20 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování. R40/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží. R40/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití. R40/20/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a styku s kůží. R40/20/22 R40/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a požití. Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a pi požití. R40/20/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a styku s kůží. R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R48/21 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží. R48/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním. R48/20/21 R48/20/22 R48/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním. R48/20/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním. R48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R48/24 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží. R48/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním. R48/23/24 R48/23/25 R48/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží. Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním. R48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 8

9 R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 9

10 Příloha Seznam S-vět S 1 Uchovávejte pod uzamčením. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 3 Uchovávejte v chladnu. S 4 Uchovávejte mimo obytné objekty. S 5 Uchovávejte pod... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S 6 Uchovávejte pod... (inertní plyn specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. S 8 Uchovávejte obal suchý. S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S12 Neuchovávejte obal těsně uzavřený. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S14 Uchovávejte odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S15 Chraňte před teplem. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. S18 Zacházejte s obalem opatrně a opatrně ho otvírejte. S20 Nejezte a nepijte při používání. S21 Nekuřte při používání. S22 Nevdechujte prach. S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný název specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S24 Zamezte styku s kůží. S25 Zamezte styku s očima. S26 Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte množstvím... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S29 Nevylévejte do kanalizace. S30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu. S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S36 Používejte vhodný ochranný oděv. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. S40 Podlahy a předměty znečištěné tímto materiálem čistěte... (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S41 V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. S42 Při fumigaci nebo rozprašování použijte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce, dovozce a distributor). S43 V případě požáru použijte... (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení.) Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu". S45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 10

11 S47 Uchovávejte při teplotě nepřesahující... C (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S48 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu... (vhodnou látku specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S49 Uchovávejte pouze v původním obalu. S50 Nesměšujte s... (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S52 Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy. S53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. S57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí. S59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci. S60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Kombinované S věty S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. S3/9/14 Uchovávejte v chladném, dobře větraném místě odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S3/9/14/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S3/9/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. S3/14 Uchovávejte na chladném místě, odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S7/8 Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý. S7/9 Uchovávejte obal těšně uzavřený, na dobře větraném místě. S7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený,při teplotě nepřesahující... C (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S36/39 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S47/49 Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující... C (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). 11

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) Jednoduché R-věty R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/ /112/EG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/ /112/EG strana 1 dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/2005 93/112/EG strana 1 ( Flüssig Wachs ) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: Flüssig Wachs Ciranova Debal Coatings NV, Industrieweg 29, B-8800

Více

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P201 Před použitím si obstarejte speciální

Více

H - VĚTY OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ LÁTEK A SMĚSÍ (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty)

H - VĚTY OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ LÁTEK A SMĚSÍ (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty) H - VĚTY (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty) H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení

Více

Co je to REACH? STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY).

Co je to REACH? STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY). STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY). Co je to REACH? Dne 1. 7. 2007 vstoupila v platnost nová evropská chemická legislativa o

Více

Převod mezi S větou a P větou

Převod mezi S větou a P větou Převod mezi S větou a P větou S-věty P-věty S1 Uchovávejte uzamčené. P405 Skladujte uzamčené. S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí P405+P102 Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. S2 Uchovávejte

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO

VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO NEBEZPEČNÉ LÁTKY 8. TŘÍDA KLASIFIKACE PODLE FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ: a) VÝBUŠNÉ b) OXIDUJÍCÍ c) EXTRÉMNĚ HOŘLAVÉ d) VYSOCE HOŘLAVÉ e)

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami 5.6.23. P - věty http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/p-vety P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami Dále naleznete seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P věty) v českém jazyce

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb. Datum poslední revize: 2.revize 04.05.2007 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: čistící přípravek na WC

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5 Datum poslední revize: Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: Avivážní prostředek 1.3. Identifikace výrobce/

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

Fredy & Fredy Strana 1

Fredy & Fredy Strana 1 Fredy & Fredy Strana 1 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Fredy ECO Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - 1.2 Použití látky / přípravku: - Přípravek

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 3. 8. 2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Určené nebo doporučené

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2 Strana : 1 / 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace výrobku Obchodní název Použití Identifikace firmy : Kapalina. : TOKO SHOE FRESH 2500ml : Prostředek na ošetření obuvi.

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI podle požadavků zákona 350/2011 Sb. Chemického zákona, zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce Obsah Účel dokumentu... 2 Seznam zkratek... 2 Legislativa...

Více

Bezpečnostní list FRUTON KOMBI. Datum vyhotovení: Strana:1 z 5 Datum přepracování:

Bezpečnostní list FRUTON KOMBI. Datum vyhotovení: Strana:1 z 5 Datum přepracování: Datum vyhotovení: 13.6. 2003 Strana:1 z 5 1. Identifikace látky / přípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití : vodorozpustné vápenato-dusíkaté

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

KOBALA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

KOBALA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 19.9.2008 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 11/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: - / SAVAGRO A + Číslo CAS: - Číslo EINECS: - Další názvy

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830)

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) Bezpečnostní list Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Elektrolyt

Více

Bezpečnostní list GLADE SCENTED OILS-INDIAN MASSAGE 127571/001 1/6. Datum vydání: 29. 6. 2007 Datum revize: 30. 7. 2008

Bezpečnostní list GLADE SCENTED OILS-INDIAN MASSAGE 127571/001 1/6. Datum vydání: 29. 6. 2007 Datum revize: 30. 7. 2008 GLADE SCENTED OILS-INDIAN MASSAGE 127571/001 Bezpečnostní list Datum vydání: 29. 6. 2007 Datum revize: 30. 7. 2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Více

Datum vyhotovení: Strana: 1 Datum přepracování: , , ,

Datum vyhotovení: Strana: 1 Datum přepracování: , , , Datum vyhotovení: 22.12.2000 Strana: 1 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1. Obchodní název přípravku: FeSex-TYPO 1.2. Doporučený účel použití: monitorování a snížení početnosti škůdce lýkožrouta smrkového

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vytvoření: 10. 7. 2007 Datum revize: červen 2008. zpracovaný dle čl. 31 a příl. II Nařízení (ES) č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vytvoření: 10. 7. 2007 Datum revize: červen 2008. zpracovaný dle čl. 31 a příl. II Nařízení (ES) č. Datum vytvoření: 10. 7. 2007 Datum revize: červen 2008 BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle čl. 31 a příl. II Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb. Datum poslední revize: 04.05.2007 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: čistící prostředek na nádobí a omyvatelné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 ZE-KA-FIX. Telefonní : ++49 (0) 2236-966-00-0 Fax : ++49 (0) 2236-966-00-10

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 ZE-KA-FIX. Telefonní : ++49 (0) 2236-966-00-0 Fax : ++49 (0) 2236-966-00-10 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Použití látky nebo přípravku čisticí prostředek Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. CHEMICKÝ NÁZEV LÁTKY/OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU: Základní parketový lak na vodní bázi. Číslo CAS: přípravek Číslo ES (EINECS): přípravek Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: CRC GALVA BRITE (Aerosol) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.2 Číslo CAS: neexistuje 1.3 Charakteristika použití látky

Více

H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241

H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H-věty (GHS/CLP): H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Název výrobku: SUPER GLUE UNIVERSAL 2G Osvědčeno dne: 24.05.2005 Poslední revize dne: 08.09.2008

Více

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 LABOHIT LH4260 / LH4261. LABOHIT Sklenené perly do pískovace

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 LABOHIT LH4260 / LH4261. LABOHIT Sklenené perly do pískovace Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku LH4260 / LH4261 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NÁTĚROVÉ HMOTY MAXITHERM 1. IDENTIFIKACE LÁTKY ČI PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

BEZPEČNOSTNÍ LIST NÁTĚROVÉ HMOTY MAXITHERM 1. IDENTIFIKACE LÁTKY ČI PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE BEZPEČNOSTNÍ LIST NÁTĚROVÉ HMOTY MAXITHERM 1. IDENTIFIKACE LÁTKY ČI PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 IDENTIFIKACE LÁTKY / OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU Univerzální termoizolační disperzní nátěrová hmota

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/ ISO

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/ ISO Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 270 Strana 1 z 5 Č. SDB : 153492 Datum revize: 15.08.2008 Datum výtisku: 21.04.2009 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 SONET prášek do myček nádobí 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Chemický název látky/obchodní název přípravku: SONET prášek do myček nádobípráškový

Více

BEZPEČ NOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 název přípravku: PX Syntetické napouštědlo na dřevo fungicidní

BEZPEČ NOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 název přípravku: PX Syntetické napouštědlo na dřevo fungicidní BEZPEČ NOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 název přípravku: Datum vyhotovení: 23-09-2009 Datum revize:------------- 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání:12/6/2009 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: ALTECO 3-TON EPOXY STEEL (resin) Číslo CAS: Není

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Aligátor alkalický prášek

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Aligátor alkalický prášek Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Aligátor alkalický prášek Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

NEUTRALCHLOR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

NEUTRALCHLOR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum revize: 16.2.2007 Strana 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku: Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

HUBEX s.r.o. HUBEX L Datum vydání: Strana1 (celkem 5) Datum revize : HUBEX L rodenticid

HUBEX s.r.o. HUBEX L Datum vydání: Strana1 (celkem 5) Datum revize : HUBEX L rodenticid Datum vydání: 05.01.2000 Strana1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŔíPRAVKU a VÝROBCE Informace o přípravku Komerční název Výrobce Telefonní číslo e-mail Adresa výrobce rodenticid HUBEX s.r.o. +420 317722297

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Detaprofi Lacex Datum revize: # Verze: 2 / Svět M-213 Datum tisku: BEZPEČNOSTNÍ LIST. GmbH & Co.

Detaprofi Lacex Datum revize: # Verze: 2 / Svět M-213 Datum tisku: BEZPEČNOSTNÍ LIST. GmbH & Co. 01. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce Obchodní jméno Detaprofi Lacex Využití látky přípravku Čistič skvrn Identifikace výrobce/dovozce BEZPEČNOSTNÍ LIST Identifikace výrobce Identifikace dovozce:

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 6

Bezpečnostní list Strana 1 z 6 Bezpečnostní list Strana 1 z 6 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Čistící přípravek. K čištění sítotiskových šablon. Výrobce: SIBAR s.r.o., Na louži 11a, 101 00 Praha

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Desident CaviCide 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Dezinfekční/dekontaminační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Datum vydání: 4.1.2006 Registrační číslo: Strana: 1/ 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

Bezoplachový odrezovač

Bezoplachový odrezovač BEZPEČNOSTNÍ LIST vydání: 1.1.2005 revize: leden 2011 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU (SMĚSI) A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Obchodní název: Bezoplachový odrezovač Použití látky : Odrezovací přípravek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize: Bilirubin celkový, Jendassik Grof 11.2.2013/9:14:40 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2002-12 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Č.j.: 75-BP-44/05 V Praze dne 28. 2. 2005

Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Č.j.: 75-BP-44/05 V Praze dne 28. 2. 2005 R e k t o r á t Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Č.j.: 75-BP-44/05 V Praze dne 28. 2. 2005 V š e m pracovištím V Š C H T! Věc: Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Více

Nebezpečné látky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.

Nebezpečné látky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Nebezpečné látky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Učební texty pro posluchače 1.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 08/2002 Strana 1 z 5 Název výrobku: REO 801 průmyslový odmašťovač N 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: REO 801 N REO 802 P

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

FOX citron 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

FOX citron 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 3.2.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 907/2006/EC článek 3 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikátor výrobku Název výrobku.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Pěnový čistič interiéru Strana 1 z 5 Č. SDB : 173436 Datum revize v zahraničí: 12.11.2008 Datum revize v ČR: 28.11.2008 Datum vyhotovení v ČR: 19.11.2002 Obchodní

Více

EPOJET /složka B 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

EPOJET /složka B 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Epojet /B 1.2 Použití

Více

Xn Zdraví škodlivý F Vysoce hořlavý N Nebezpečný pro životní prostředí

Xn Zdraví škodlivý F Vysoce hořlavý N Nebezpečný pro životní prostředí Strana: 1/6 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku - Údaje o výrobku: - - Číslo výrobku: - Výrobce/dodavatel: CARAT GmbH & Co. KG Am Victoria-Turm 2 D-68163 Mannheim Tel.: ++49

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12 Datum vydání: 14.6.2006 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název přípravku: S-SIL.SE307 (amasan Thermal Compound T12) 1.2.1 Identifikace VÝROBCE: 1.2.2

Více

Výstražné symboly nebezpečnosti

Výstražné symboly nebezpečnosti Hořlavé látky Obsah Výstražné symboly nebezpečnosti Rizikovost R-věty Skladování S-věty Rozdělení hořlavých látek Rozdělení hořlavých látek podle bodu vzplanutí Příklady hořlavých látek Práce s hořlavinami

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.1.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. SIGAL CLEANER ČISTICÍ PĚNA 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : Roztok skládající se z vody ( H2O

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 20.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 739.00 1.2 Pouţití

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 - ISO 11014-1

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 - ISO 11014-1 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 - ISO 11014-1 Ceresit Stop Bakterie Strana 1 z 5 Č. SDB : 180779 Datum revize: 22.07.2008 Datum výtisku: 21.07.2009 Obchodní jméno: Ceresit Stop Bakterie Předpokládané

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Datum vyhotovení: 17. 1. 2008 Datum revize: 18. 4. 2008 Výrobek: Vanish (tekutý bez chloru) 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora 1.1. Identifikace přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ! 1. OZNAČENÍ LÁTKY RESP. PŘÍPRAVKU A PODNIKU Obchodní název Výrobce/dodavatel LITHOFIN AG Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen Telefon +49 (0)7024 94 03-0 Úsek podávající informace Labor Telefon

Více

oligomerní reakční produkty 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem

oligomerní reakční produkty 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem SikaRepair/Sikafloor EpoCem Modul, Comp A 23.12.2008 2/6 3. 4. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Pokyny

Více

FOX WC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

FOX WC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 1.4.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406 Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/ obchodní název přípravku: WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300,

Více