Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku"

Transkript

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku Práce v laboratoři, kde jsou prováděny organické syntézy, je vždy spojena s určitým rizikem ohrožení zdraví a bezpečnosti. Tato skutečnost plyne z nakládání s chemickými látkami s různými nebezpečnými vlastnostmi, z používání příslušného laboratorního vybavení a charakteru pracovních postupů. Seznámení s riziky a způsoby jejich minimalizace je nedílnou součástí a jedním z cílů předmětu Praktikum z organické chemie. Vstup do laboratoře a obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví Každý student musí absolvovat vstupní instruktáž, o které je pořízen zápis, v němž student podpisem potvrdí, že byl seznámen s riziky při práci v laboratoři, preventivními opatřeními k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a postupy při nehodách a jiných mimořádných situacích, které mohou během praktických cvičení nastat. Vstup a práce v laboratoři jsou pak povoleny pouze studentům, kteří podle platného rozvrhu mají v daný čas mít v laboratoři řádnou výuku, nebo s vědomím vyučujícího vlastní skupiny a se souhlasem v praktiku momentálně přítomného učitele nahrazují zameškanou výuku. Práce v laboratoři je zakázána v době nemoci a gravidním studentkám. Posluchači jsou povinni přicházet do laboratoře včas, řádně vybaveni a připraveni. K nezbytné přípravě patří i seznámení s riziky spojenými s pracovním postupem, s nebezpečnými vlastnostmi používaných a vznikajících chemických látek a odpovídajícími ochrannými opatřeními. Do laboratoře je možný vstup pouze v pracovním plášti a pokud student trvale nepoužívá dioptrické brýle, musí si po příchodu do laboratoře neprodleně vzít ochranné brýle a tyto nosit po celou dobu pobytu v laboratoři. Do laboratoře je možno přinášet pouze věci nezbytné k práci (psací potřeby, laboratorní deník, skripta, tabulky a podobné pomůcky), zejména je nepřípustné v laboratoři přechovávat jídlo a nápoje, nebo dokonce v laboratoři jíst a pít (kouření je zakázáno v celém prostoru fakulty). Před zahájením práce musí student zkontrolovat stav všech pomůcek a zařízení potřebných k provedení úlohy a případné závady oznámit vyučujícímu nebo jinému přítomnému zaměstnanci fakulty, poškozené nádobí, spotřebiče a přístroje se nesmí používat. Během pobytu v laboratoři smí studenti provádět pouze zadané úlohy podle příslušného návodu, bez souhlasu vyučujícího nesmí měnit předepsané postupy a ochranná opatření. Při práci je nutno neustále udržovat pořádek a čistotu na přiděleném pracovním místě. Po dobu reakcí prováděných za zahřívání nebo chlazení, rozpouštění látek za zahřívání, destilací a podobných pracovních operací, je nutný neustálý dohled na průběh; z pracovního místa je možno se vzdálit teprve po ukončení operace, nebo v nezbytném případě po zajištění spolehlivého dohledu během nepřítomnosti jinou osobou. Veškeré závady a nehody je nutno neprodleně oznámit vyučujícímu nebo jinému přítomnému zaměstnanci fakulty a dále se řídit jeho pokyny. O nehodách, u kterých nelze s jistotou vyloučit následky na zdraví nebo hmotnou škodu, je nutno pořídit zápis. Před odchodem z laboratoře, po skončení práce je nutno zkontrolovat na všech pracovních místech, kde byla prováděna úloha (stůl, digestoř, ev. jinde), vypnutí elektrospotřebičů, uzavření vody a plynu. Ochranné prostředky a další vybavení sloužící k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Základními osobními ochrannými prostředky, které musí být používány po celou dobu pobytu v laboratoři, jsou pracovní plášť a brýle. Studenti, kteří trvale nosí dioptrické brýle 1

2 nemusí používat brýle ochranné, které jsou k dispozici v každém laboratorním stole, protože však tvar běžných brýlí neposkytuje tak účinnou ochranu jako brýle ochranné, musí dbát zvýšené opatrnosti a podle potřeby častěji využívat ochranné štíty nebo pracovat se staženým oknem digestoře. Během některých činností nezaručuje samotný ochranný oděv a brýle dostatečnou ochranu a pak je nutno využít dalších prostředků, které jsou v laboratoři k dispozici. Digestoře jsou určeny k provádění exothermních reakcí, reakcí spojených se vznikem plynných nebo těkavých toxických, dráždivých, snadno zápalných, zapáchajících, či jinak závažných hlavních nebo vedlejších produktů, k manipulaci s chemickými látkami s významnějšími nebezpečnými nebo nepříjemnými vlastnostmi (odměřování, přelévání a ředění koncentrovaných žíravin a toxických látek, drcení, roztírání, tavení a podobné operace s agresivními a toxickými látkami, extrakce za použití vysoce těkavých hořlavých nebo toxických rozpouštědel, apod.). U některých úloh je přímo v návodu výslovně uvedeno, že musí být provedeny v digestoři, u ostatních musí student sám podle znalostí o vlastnostech používaných látek, prováděných reakcí a charakteru pracovních operací rozhodnout, které pracovní činnosti provede v digestoři buď proto, aby využil odtahu, nebo se chránil staženým sklem digestoře před kontaktem se škodlivinami. Ochranné štíty jsou určeny k ochraně obličeje při manipulaci s agresivními látkami v tekutém nebo pevném skupenství, nebo k zesílení ochrany očí osob, které nosí korekční brýle a nemohou proto používat běžné brýle ochranné. Gumové ochranné rukavice jsou k dispozici především pro práci s koncentrovanými agresivními nebo toxickými chemikáliemi, pokud při manipulaci s nimi nelze vyloučit potřísnění nechráněné pokožky. Dále jsou určeny pro práci s látkami, které barví kůži, nebo se při znečištění kůže obtížně smývají, pro mytí silně znečištěného laboratorního skla, pro očistu míst potřísněných chemikáliemi, apod. (při mytí skla a o sanaci znečištění stolů, digestoří, apod., je nutno použít rukavice vždy, když není známo, čím byly znečištěny). Azbestové a kožené ochranné rukavice jsou určeny k uchopení horkých suchých předmětů, např. k vyjímání horkého skla ze sušárny. Je nutno zamezit jejich potřísnění chemikáliemi. Ochranné masky s filtrem jsou v laboratoři k dispozici pouze pro výjimečné situace, při běžné práci v praktiku se nepoužívají. Potřeba použití by mohla nastat např. při sanaci znečištěných míst při rozbití lahve s chemikálií, z které se ve významné míře uvolňují silně toxické nebo dráždivé plyny nebo páry (brom, koncentrovaný amoniak, koncentrovaná kyselina chlorovodíková), nebo v situaci, kdy se jinak do ovzduší laboratoře dostalo větší množství závažných škodlivin (nitrosní plyny při nezvládnutí nitrace nebo oxidace kyselinou dusičnou, apod.) a před opuštěním laboratoře je nutno neodkladně pro vést opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti a požární ochrany. Sprchy u vchodů do laboratoří jsou určeny k hašení v případě vznícení oděvu takového rozsahu, že jej nelze jednoduše a rychle uhasit jinak (např. zakrytím mokrým hadrem, apod.) nebo rychle svléci a uhasit (politím vodou, hasicím přístrojem). Hadice na vývodech vodovodních kohoutků jsou navlečeny mimo jiné proto, aby jich mohlo být použito k okamžitému výplachu oka při zasažení jakoukoli chemickou látkou. Hasící přístroje jsou určeny pro případ hoření, které dosáhlo rozsahu, kdy jej nelze uhasit jinak. Drobný požár, zahoření (vznícení par kapaliny v baňce, kádince, apod.) se v zárodku většinou snadno uhasí zamezením přístupu vzduchu např. přikrytím ústí nebo celé nádoby hodinovým sklem, azbestovou síťkou, plechovým hrncem, velmi účinné je přehození mokrého hadru, apod. Pokud se hořlavina rozlije, nádoba rozbije, nebo je požár v začátcích hašen neúspěšně, případně je zpozorován až při větším rozsahu, je nutno použít hasicí přístroj. V praktiku jsou k dispozici sněhové hasicí přístroje, které jsou pro laboratoře nejvhodnější, protože je možno jich použít k hašení téměř všech hořících materiálů (jsou nevhodné na 2

3 hašení práškovitých materiálů, které se snadno rozfukují, a k hašení látek, které reagují s oxidem uhličitým, jako např. sodíku, draslíku, práškového hořčíku, hliníku a jejich slitin) i k hašení elektrických zařízení pod proudem. Přístroj se přinese na místo použití, hadicí připojená hubice se namíří na hořící místo, přístroj se uvede do funkce pistolovou spouští (u některých typů otočným kolečkem, u velkých přístrojů na vozíku, umístěných na chodbách, spouštěcí pákou). Délka dostřiku přístrojů umístěných v laboratoři je cca 1,5 m, doba funkce s. Přístroj se nesmí použít k hašení hořícího oděvu na osobě, hrozí způsobení omrzlin! Příruční lékárnička první pomoci obsahuje dezinfekční sprej, základní obvazový materiál (náplasti, rychloobvazy, gáza, aj.) pro ošetření poranění, překrytí popáleného nebo poleptaného místa, apod., dále obinadla, trojcípý šátek a další běžné prostředky. Tablety aktivního uhlí jsou určeny k podání po požití škodlivin (mimo žíravin) a následném vyvolání zvracení, k adsorpci zbytků látky v zažívacím ústrojí; podává se 10 tablet rozdrcených ve sklenici vody. Roztoky pro první pomoc při potřísnění, apod., jsou připraveny ve větších láhvích, a proto nejsou umístěny v lékárničce, ale v samostatné skříňce. Při potřísnění kůže a zasažení oka je nezbytné nejprve důkladné omytí (vymytí) vodou (viz příloha, první pomoc), k následnému dokončení odstranění zbytků škodlivin je pak v některých případech dobré použít ještě vhodné roztoky. Aplikují se nejlépe jako koupel postiženého místa, dovoluje-li to jeho rozměr (např. pokud byly potřísněny prsty, nalije se roztok do sklenice a prsty se do roztoku na několik minut ponoří), jinak jako obklad na postižené místo přiložením roztokem napojené gázy, čistého kapesníku, apod. Roztoky se nesmí podávat v případě požití škodlivin! - Roztok kyseliny octové (3 %) je určený pro neutralizaci pokožky v případě potřísnění zásadami, po předchozím omytí vodou. - Roztok hydrogenuhličitanu sodného (5 %) se používá po polití kyselinami, po předchozím omytí vodou. - Roztok thiosíranu sodného (10 %) se používá po potřísnění bromem, po předchozím omytí vodou a mýdlem. Přípravek Ophtal je určen k výplachu oka po alespoň 15 minutovém vymývání oka vodou po zasažení jakoukoli chemickou látkou; aplikuje se pomocí oční vaničky, která je v krabičce s přípravkem, nebo pomocí průtokové vaničky, která je k dispozici také ve skříňce s roztoky. Roztok peroxidu vodíku (3 %) je určen k dezinfekci drobné rány a okolí při pořezání sklem, odření, apod. Nebezpečné vlastnosti chemických látek Všechny chemické látky mají více nebo méně závažné fyzikálně chemické nebezpečné vlastnosti (např. schopnost reagovat za určitých podmínek explozivně, hořet nebo podporovat hoření jiných hořlavých látek), schopnost negativně působit na lidské zdraví (např. agresivitu vůči tkáním, s nimiž přijdou do kontaktu, toxicitu, schopnost vyvolat přecitlivělost, nebo tzv. pozdní účinky, jako je karcinogenita, mutagenita, nepříznivé účinky na reprodukci a vývoj), případně poškozovat další živé organismy nebo jinak negativně působit na životní prostředí. Nezbytnou součástí přípravy na každou laboratorní práci musí být seznámení s nebezpečnými vlastnostmi všech látek, které mají být používány, připravovány, nebo jejichž vznik lze při zamýšlené činnosti očekávat (např. vedlejší produkt nebo nečistoty mohou mít významnější nebezpečné vlastnosti, než látky výchozí a cílové). V celé Evropské unii a od roku 1999 i v České republice byl zaveden povinný a jednotný způsob zkoušení, hodnocení, klasifikace a značení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků. Na obalech a veškeré dokumentaci vydávané k látkám a přípravkům (tedy např. i v katalozích chemikálií) musí výrobci a dovozci uvádět i jejich nebezpečné vlastnosti, a to 3

4 jednak pomocí obrazových výstražných symbolů (piktogramů), jednak pomocí tzv. R-vět (Risk frases), které stručně upozorňují na nebezpečné vlastnosti; současně musí být uvedeny i tzv. věty S-věty (Safety frases), které uvádí stručné pokyny pro nejvýznamnější opatření k ochraně před nebezpečným vlastnostmi látky nebo přípravku (přehled a význam výstražných symbolů, R- a S-vět je uveden v přílohách na konci kapitoly). Podle stupně nebezpečnosti a předpokládaného způsobu práce je pak zapotřebí opatřit si další informace o vlastnostech a podmínkách bezpečného nakládání s chemickou látkou nebo přípravkem. Každý výrobce a dovozce nebezpečné látky nebo přípravku je povinen ještě před jejich uvedením na trh vypracovat v celé Evropské unii jednotným způsobem uspořádaný dokument, tzv. bezpečnostní list (Safety data sheet, Sicherheitsdatenblatt), obsahující údaje o nebezpečných vlastnostech, podmínkách bezpečného používání (ochranných opatřeních, pomůckách, apod.), likvidaci, řešení mimořádných situací (únik, požár, poškození zdraví, apod.) a další předepsané informace. Bezpečnostní list musí výrobce, dovozce nebo distributor látky nebo přípravku poskytnout odběrateli bezplatně nejpozději s první dodávkou. Velmi často jsou bezpečnostní listy dostupné také na www stránkách firem obchodujících s chemikáliemi, u nás také např. na www stránkách Ministerstva zdravotnictví. Kromě tohoto zdroje informací je možno údaje o nebezpečných vlastnostech látek nalézt v odborné literatuře a řadě databází dostupných v knihovnách (v areálové knihovně CHF VUT jsou např. databáze CHEM-BANK, MSDS, MEDISALARM, Bretherick s Handbook of Reactive Chemical Hazards) nebo prostřednictvím internetu. Mimo seznámení s nebezpečnými vlastnostmi látek a přípravků a s podmínkami bezpečného zacházení je vždy nutno seznámit se také s prostředky a postupy řešení předvídatelných mimořádných situací. V podmínkách práce v praktiku je v tomto ohledu především nutno ovládat postupy první pomoci při potřísnění (včetně zasažení oka), nadýchání a požití chemických (jsou uvedeny v části Obecné zásady první pomoci v chemické laboratoři). Práce s elektrickými spotřebiči a přístroji V praktiku jsou používány pouze elektrické spotřebiče (spirálové a ponorné vařiče, topná hnízda, sušárny, rotační vakuové odparky, míchačky) a přístroje (bodotávky, UV lampy), při jejichž obsluze se nepoužívají žádné nástroje a obsluhující osoba se nedotýká neizolovaných vodičů a jiných součástí pod napětím. Takováto elektrická zařízení mohou obsluhovat osoby bez zvláštní kvalifikace (způsobilosti) v oboru elektrotechniky. K zajištění bezpečnosti a ochrany před úrazem elektrickým proudem je zapotřebí dbát běžných zásad používání elektrospotřebičů, kontrolovat neporušenost izolace a zabránit všemu, co by mohlo způsobit zkrat (propálení izolace přívodních šňůr kahanem nebo horkou spirálou vařiče, vniknutí vody do částí, které nejsou vodotěsně zakryté, apod.). Postup první pomoci při úrazu elektrickým proudem je uveden v části Obecné zásady první pomoci v chemické laboratoři. 4

5 Příloha Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písmenné vyjádření Třídění hořlavin Hořlaviny se podle hodnoty teploty vzplanutí rozdělují na: ČSN EN (EU) hořlaviny I. třídy od teploty 21 C 23 C hořlaviny II. třídy od teploty 55 C 60 C hořlaviny III. třídy od teploty 100 C 100 C hořlaviny IV. třídy od teploty 250 C 250 C 5

6 Příloha Seznam R-vět R 1 Výbušný v suchém stavu. R 2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. R 3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. R 4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny. R 5 Zahřívání může způsobit výbuch. R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. R 7 Může způsobit požár. R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. R 9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem. R10 Hořlavý. R11 Vysoce hořlavý. R12 Extrémně hořlavý. R14 Prudce reaguje s vodou. R15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny. R16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami. R17 Samovznětlivý na vzduchu. R18 Při používání může tvořit hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. R19 Může vytvářet výbušné peroxidy. R20 Zdraví škodlivý při vdechování. R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží. R22 Zdraví škodlivý při požití. R23 Toxický při vdechování. R24 Toxický při styku s kůží. R25 Toxický při požití. R26 Vysoce toxický při vdechování. R27 Vysoce toxický při styku s kůží. R28 Vysoce toxický při spolknutí. R29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. R30 Při používání se může stát vysoce hořlavým. R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. R32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. R33 Nebezpečí kumulativních účinků. R34 Způsobuje poleptání. R35 Způsobuje těžké poleptání. R36 Dráždí oči. R37 Dráždí dýchací cesty. R38 Dráždí kůži. R39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků. R40 Možné nebezpečí nevratných účinků. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. R45 Může vyvolat rakovinu. R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. R48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví. 6

7 R49 Může vyvolat rakovinu při vdechování. R50 Vysoce toxický pro vodní organismy. R51 Toxický pro vodní organismy. R52 Škodlivý pro vodní organismy. R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R54 Toxický pro rostliny. R55 Toxický pro zvířata. R56 Toxický pro půdní organismy. R57 Toxický pro včely. R58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. R59 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu. R60 Může poškodit reprodukční schopnost. R61 Může poškodit plod v těle matky. R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. R64 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Kombinované R věty R14/15 Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů. R15/29 Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn. R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. R21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. R23/24 Toxický při vdechování a styku s kůží. R23/25 Toxický při vdechování a požití. R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. R24/25 Toxický při styku s kůží a při požití. R26/27 Vysoce toxický při vdechování a styku s kůží. R26/28 Vysoce toxický při vdechování a požití. R26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. R27/28 Vysoce toxický při styku s kůží a při požití. R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány. R36/38 Dráždí oči a kůži. R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R39/23 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování. R39/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží. R39/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití. R39/23/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a styku s kůží. R39/23/25 R39/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a požití. Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití. R39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku kůží a při požití. R39/26 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování. R39/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží. 7

8 R39/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití. R39/26/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a styku s kůží. R39/26/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití. R39/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití. R39/26/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. R40/20 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování. R40/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží. R40/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití. R40/20/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a styku s kůží. R40/20/22 R40/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a požití. Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a pi požití. R40/20/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a styku s kůží. R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R48/21 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží. R48/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním. R48/20/21 R48/20/22 R48/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním. R48/20/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním. R48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R48/24 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží. R48/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním. R48/23/24 R48/23/25 R48/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží. Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním. R48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 8

9 R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 9

10 Příloha Seznam S-vět S 1 Uchovávejte pod uzamčením. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 3 Uchovávejte v chladnu. S 4 Uchovávejte mimo obytné objekty. S 5 Uchovávejte pod... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S 6 Uchovávejte pod... (inertní plyn specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. S 8 Uchovávejte obal suchý. S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S12 Neuchovávejte obal těsně uzavřený. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S14 Uchovávejte odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S15 Chraňte před teplem. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. S18 Zacházejte s obalem opatrně a opatrně ho otvírejte. S20 Nejezte a nepijte při používání. S21 Nekuřte při používání. S22 Nevdechujte prach. S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný název specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S24 Zamezte styku s kůží. S25 Zamezte styku s očima. S26 Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte množstvím... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S29 Nevylévejte do kanalizace. S30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu. S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S36 Používejte vhodný ochranný oděv. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. S40 Podlahy a předměty znečištěné tímto materiálem čistěte... (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S41 V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. S42 Při fumigaci nebo rozprašování použijte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce, dovozce a distributor). S43 V případě požáru použijte... (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení.) Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu". S45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 10

11 S47 Uchovávejte při teplotě nepřesahující... C (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S48 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu... (vhodnou látku specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S49 Uchovávejte pouze v původním obalu. S50 Nesměšujte s... (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S52 Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy. S53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. S57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí. S59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci. S60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Kombinované S věty S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. S3/9/14 Uchovávejte v chladném, dobře větraném místě odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S3/9/14/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S3/9/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. S3/14 Uchovávejte na chladném místě, odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S7/8 Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý. S7/9 Uchovávejte obal těšně uzavřený, na dobře větraném místě. S7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený,při teplotě nepřesahující... C (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S36/39 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S47/49 Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující... C (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). 11

LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE

LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE Práce v laboratoři je spojena s použitím látek, přístrojů a aparatur, které jsou nebezpečné z hlediska požárního nebo z hlediska škodlivosti lidskému zdraví. Aby nedocházelo

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání/revize 4. června 2015 Datum tisku 6. ledna 2015 Verze 1.2 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE

1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE 1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE Práce v laboratoři je spojena s použitím látek, přístrojů a aparatur, které jsou nebezpečné z hlediska požárního nebo z hlediska škodlivosti lidskému zdraví. Aby nedocházelo

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

BOZP v chemické laboratoři

BOZP v chemické laboratoři BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] www.kch.tul.cz/bozp 1 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 2-en Chemikové jsou zvláštní třídou smrtelníků, kterou jakýsi nesmyslný

Více

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka/směs Číslo Další názvy směsi směs CA2239 Emblem Pro 385 SC 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum revize 31. července 2015 Datum tisku 31. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 1. IDENTIFIKACE 1.1 Název: NIKL Obchodní název: NIKLOVÉ KULIČKY P NICKEL PELLETS Nickel S Rounds 1.2 Použití: Povrchová úprava kovů-niklování

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES) Datum revize 27. července 2015 Datum tisku 27. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

MKH 18 BEZPEČNOSTNÍ LIST. NeraAgro spol. s r.o. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA

MKH 18 BEZPEČNOSTNÍ LIST. NeraAgro spol. s r.o. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 1. Identifikace látky nebo přípravku, dovozce a výrobce 1.1.Obchodní název: 1.2.Doporučený účel použití: Foliární hnojivo MKH-18 je vhodné pro většinu zelenin a ovoce, brambory, víceleté pícniny, travní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více