Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku"

Transkript

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku Práce v laboratoři, kde jsou prováděny organické syntézy, je vždy spojena s určitým rizikem ohrožení zdraví a bezpečnosti. Tato skutečnost plyne z nakládání s chemickými látkami s různými nebezpečnými vlastnostmi, z používání příslušného laboratorního vybavení a charakteru pracovních postupů. Seznámení s riziky a způsoby jejich minimalizace je nedílnou součástí a jedním z cílů předmětu Praktikum z organické chemie. Vstup do laboratoře a obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví Každý student musí absolvovat vstupní instruktáž, o které je pořízen zápis, v němž student podpisem potvrdí, že byl seznámen s riziky při práci v laboratoři, preventivními opatřeními k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a postupy při nehodách a jiných mimořádných situacích, které mohou během praktických cvičení nastat. Vstup a práce v laboratoři jsou pak povoleny pouze studentům, kteří podle platného rozvrhu mají v daný čas mít v laboratoři řádnou výuku, nebo s vědomím vyučujícího vlastní skupiny a se souhlasem v praktiku momentálně přítomného učitele nahrazují zameškanou výuku. Práce v laboratoři je zakázána v době nemoci a gravidním studentkám. Posluchači jsou povinni přicházet do laboratoře včas, řádně vybaveni a připraveni. K nezbytné přípravě patří i seznámení s riziky spojenými s pracovním postupem, s nebezpečnými vlastnostmi používaných a vznikajících chemických látek a odpovídajícími ochrannými opatřeními. Do laboratoře je možný vstup pouze v pracovním plášti a pokud student trvale nepoužívá dioptrické brýle, musí si po příchodu do laboratoře neprodleně vzít ochranné brýle a tyto nosit po celou dobu pobytu v laboratoři. Do laboratoře je možno přinášet pouze věci nezbytné k práci (psací potřeby, laboratorní deník, skripta, tabulky a podobné pomůcky), zejména je nepřípustné v laboratoři přechovávat jídlo a nápoje, nebo dokonce v laboratoři jíst a pít (kouření je zakázáno v celém prostoru fakulty). Před zahájením práce musí student zkontrolovat stav všech pomůcek a zařízení potřebných k provedení úlohy a případné závady oznámit vyučujícímu nebo jinému přítomnému zaměstnanci fakulty, poškozené nádobí, spotřebiče a přístroje se nesmí používat. Během pobytu v laboratoři smí studenti provádět pouze zadané úlohy podle příslušného návodu, bez souhlasu vyučujícího nesmí měnit předepsané postupy a ochranná opatření. Při práci je nutno neustále udržovat pořádek a čistotu na přiděleném pracovním místě. Po dobu reakcí prováděných za zahřívání nebo chlazení, rozpouštění látek za zahřívání, destilací a podobných pracovních operací, je nutný neustálý dohled na průběh; z pracovního místa je možno se vzdálit teprve po ukončení operace, nebo v nezbytném případě po zajištění spolehlivého dohledu během nepřítomnosti jinou osobou. Veškeré závady a nehody je nutno neprodleně oznámit vyučujícímu nebo jinému přítomnému zaměstnanci fakulty a dále se řídit jeho pokyny. O nehodách, u kterých nelze s jistotou vyloučit následky na zdraví nebo hmotnou škodu, je nutno pořídit zápis. Před odchodem z laboratoře, po skončení práce je nutno zkontrolovat na všech pracovních místech, kde byla prováděna úloha (stůl, digestoř, ev. jinde), vypnutí elektrospotřebičů, uzavření vody a plynu. Ochranné prostředky a další vybavení sloužící k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Základními osobními ochrannými prostředky, které musí být používány po celou dobu pobytu v laboratoři, jsou pracovní plášť a brýle. Studenti, kteří trvale nosí dioptrické brýle 1

2 nemusí používat brýle ochranné, které jsou k dispozici v každém laboratorním stole, protože však tvar běžných brýlí neposkytuje tak účinnou ochranu jako brýle ochranné, musí dbát zvýšené opatrnosti a podle potřeby častěji využívat ochranné štíty nebo pracovat se staženým oknem digestoře. Během některých činností nezaručuje samotný ochranný oděv a brýle dostatečnou ochranu a pak je nutno využít dalších prostředků, které jsou v laboratoři k dispozici. Digestoře jsou určeny k provádění exothermních reakcí, reakcí spojených se vznikem plynných nebo těkavých toxických, dráždivých, snadno zápalných, zapáchajících, či jinak závažných hlavních nebo vedlejších produktů, k manipulaci s chemickými látkami s významnějšími nebezpečnými nebo nepříjemnými vlastnostmi (odměřování, přelévání a ředění koncentrovaných žíravin a toxických látek, drcení, roztírání, tavení a podobné operace s agresivními a toxickými látkami, extrakce za použití vysoce těkavých hořlavých nebo toxických rozpouštědel, apod.). U některých úloh je přímo v návodu výslovně uvedeno, že musí být provedeny v digestoři, u ostatních musí student sám podle znalostí o vlastnostech používaných látek, prováděných reakcí a charakteru pracovních operací rozhodnout, které pracovní činnosti provede v digestoři buď proto, aby využil odtahu, nebo se chránil staženým sklem digestoře před kontaktem se škodlivinami. Ochranné štíty jsou určeny k ochraně obličeje při manipulaci s agresivními látkami v tekutém nebo pevném skupenství, nebo k zesílení ochrany očí osob, které nosí korekční brýle a nemohou proto používat běžné brýle ochranné. Gumové ochranné rukavice jsou k dispozici především pro práci s koncentrovanými agresivními nebo toxickými chemikáliemi, pokud při manipulaci s nimi nelze vyloučit potřísnění nechráněné pokožky. Dále jsou určeny pro práci s látkami, které barví kůži, nebo se při znečištění kůže obtížně smývají, pro mytí silně znečištěného laboratorního skla, pro očistu míst potřísněných chemikáliemi, apod. (při mytí skla a o sanaci znečištění stolů, digestoří, apod., je nutno použít rukavice vždy, když není známo, čím byly znečištěny). Azbestové a kožené ochranné rukavice jsou určeny k uchopení horkých suchých předmětů, např. k vyjímání horkého skla ze sušárny. Je nutno zamezit jejich potřísnění chemikáliemi. Ochranné masky s filtrem jsou v laboratoři k dispozici pouze pro výjimečné situace, při běžné práci v praktiku se nepoužívají. Potřeba použití by mohla nastat např. při sanaci znečištěných míst při rozbití lahve s chemikálií, z které se ve významné míře uvolňují silně toxické nebo dráždivé plyny nebo páry (brom, koncentrovaný amoniak, koncentrovaná kyselina chlorovodíková), nebo v situaci, kdy se jinak do ovzduší laboratoře dostalo větší množství závažných škodlivin (nitrosní plyny při nezvládnutí nitrace nebo oxidace kyselinou dusičnou, apod.) a před opuštěním laboratoře je nutno neodkladně pro vést opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti a požární ochrany. Sprchy u vchodů do laboratoří jsou určeny k hašení v případě vznícení oděvu takového rozsahu, že jej nelze jednoduše a rychle uhasit jinak (např. zakrytím mokrým hadrem, apod.) nebo rychle svléci a uhasit (politím vodou, hasicím přístrojem). Hadice na vývodech vodovodních kohoutků jsou navlečeny mimo jiné proto, aby jich mohlo být použito k okamžitému výplachu oka při zasažení jakoukoli chemickou látkou. Hasící přístroje jsou určeny pro případ hoření, které dosáhlo rozsahu, kdy jej nelze uhasit jinak. Drobný požár, zahoření (vznícení par kapaliny v baňce, kádince, apod.) se v zárodku většinou snadno uhasí zamezením přístupu vzduchu např. přikrytím ústí nebo celé nádoby hodinovým sklem, azbestovou síťkou, plechovým hrncem, velmi účinné je přehození mokrého hadru, apod. Pokud se hořlavina rozlije, nádoba rozbije, nebo je požár v začátcích hašen neúspěšně, případně je zpozorován až při větším rozsahu, je nutno použít hasicí přístroj. V praktiku jsou k dispozici sněhové hasicí přístroje, které jsou pro laboratoře nejvhodnější, protože je možno jich použít k hašení téměř všech hořících materiálů (jsou nevhodné na 2

3 hašení práškovitých materiálů, které se snadno rozfukují, a k hašení látek, které reagují s oxidem uhličitým, jako např. sodíku, draslíku, práškového hořčíku, hliníku a jejich slitin) i k hašení elektrických zařízení pod proudem. Přístroj se přinese na místo použití, hadicí připojená hubice se namíří na hořící místo, přístroj se uvede do funkce pistolovou spouští (u některých typů otočným kolečkem, u velkých přístrojů na vozíku, umístěných na chodbách, spouštěcí pákou). Délka dostřiku přístrojů umístěných v laboratoři je cca 1,5 m, doba funkce s. Přístroj se nesmí použít k hašení hořícího oděvu na osobě, hrozí způsobení omrzlin! Příruční lékárnička první pomoci obsahuje dezinfekční sprej, základní obvazový materiál (náplasti, rychloobvazy, gáza, aj.) pro ošetření poranění, překrytí popáleného nebo poleptaného místa, apod., dále obinadla, trojcípý šátek a další běžné prostředky. Tablety aktivního uhlí jsou určeny k podání po požití škodlivin (mimo žíravin) a následném vyvolání zvracení, k adsorpci zbytků látky v zažívacím ústrojí; podává se 10 tablet rozdrcených ve sklenici vody. Roztoky pro první pomoc při potřísnění, apod., jsou připraveny ve větších láhvích, a proto nejsou umístěny v lékárničce, ale v samostatné skříňce. Při potřísnění kůže a zasažení oka je nezbytné nejprve důkladné omytí (vymytí) vodou (viz příloha, první pomoc), k následnému dokončení odstranění zbytků škodlivin je pak v některých případech dobré použít ještě vhodné roztoky. Aplikují se nejlépe jako koupel postiženého místa, dovoluje-li to jeho rozměr (např. pokud byly potřísněny prsty, nalije se roztok do sklenice a prsty se do roztoku na několik minut ponoří), jinak jako obklad na postižené místo přiložením roztokem napojené gázy, čistého kapesníku, apod. Roztoky se nesmí podávat v případě požití škodlivin! - Roztok kyseliny octové (3 %) je určený pro neutralizaci pokožky v případě potřísnění zásadami, po předchozím omytí vodou. - Roztok hydrogenuhličitanu sodného (5 %) se používá po polití kyselinami, po předchozím omytí vodou. - Roztok thiosíranu sodného (10 %) se používá po potřísnění bromem, po předchozím omytí vodou a mýdlem. Přípravek Ophtal je určen k výplachu oka po alespoň 15 minutovém vymývání oka vodou po zasažení jakoukoli chemickou látkou; aplikuje se pomocí oční vaničky, která je v krabičce s přípravkem, nebo pomocí průtokové vaničky, která je k dispozici také ve skříňce s roztoky. Roztok peroxidu vodíku (3 %) je určen k dezinfekci drobné rány a okolí při pořezání sklem, odření, apod. Nebezpečné vlastnosti chemických látek Všechny chemické látky mají více nebo méně závažné fyzikálně chemické nebezpečné vlastnosti (např. schopnost reagovat za určitých podmínek explozivně, hořet nebo podporovat hoření jiných hořlavých látek), schopnost negativně působit na lidské zdraví (např. agresivitu vůči tkáním, s nimiž přijdou do kontaktu, toxicitu, schopnost vyvolat přecitlivělost, nebo tzv. pozdní účinky, jako je karcinogenita, mutagenita, nepříznivé účinky na reprodukci a vývoj), případně poškozovat další živé organismy nebo jinak negativně působit na životní prostředí. Nezbytnou součástí přípravy na každou laboratorní práci musí být seznámení s nebezpečnými vlastnostmi všech látek, které mají být používány, připravovány, nebo jejichž vznik lze při zamýšlené činnosti očekávat (např. vedlejší produkt nebo nečistoty mohou mít významnější nebezpečné vlastnosti, než látky výchozí a cílové). V celé Evropské unii a od roku 1999 i v České republice byl zaveden povinný a jednotný způsob zkoušení, hodnocení, klasifikace a značení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků. Na obalech a veškeré dokumentaci vydávané k látkám a přípravkům (tedy např. i v katalozích chemikálií) musí výrobci a dovozci uvádět i jejich nebezpečné vlastnosti, a to 3

4 jednak pomocí obrazových výstražných symbolů (piktogramů), jednak pomocí tzv. R-vět (Risk frases), které stručně upozorňují na nebezpečné vlastnosti; současně musí být uvedeny i tzv. věty S-věty (Safety frases), které uvádí stručné pokyny pro nejvýznamnější opatření k ochraně před nebezpečným vlastnostmi látky nebo přípravku (přehled a význam výstražných symbolů, R- a S-vět je uveden v přílohách na konci kapitoly). Podle stupně nebezpečnosti a předpokládaného způsobu práce je pak zapotřebí opatřit si další informace o vlastnostech a podmínkách bezpečného nakládání s chemickou látkou nebo přípravkem. Každý výrobce a dovozce nebezpečné látky nebo přípravku je povinen ještě před jejich uvedením na trh vypracovat v celé Evropské unii jednotným způsobem uspořádaný dokument, tzv. bezpečnostní list (Safety data sheet, Sicherheitsdatenblatt), obsahující údaje o nebezpečných vlastnostech, podmínkách bezpečného používání (ochranných opatřeních, pomůckách, apod.), likvidaci, řešení mimořádných situací (únik, požár, poškození zdraví, apod.) a další předepsané informace. Bezpečnostní list musí výrobce, dovozce nebo distributor látky nebo přípravku poskytnout odběrateli bezplatně nejpozději s první dodávkou. Velmi často jsou bezpečnostní listy dostupné také na www stránkách firem obchodujících s chemikáliemi, u nás také např. na www stránkách Ministerstva zdravotnictví. Kromě tohoto zdroje informací je možno údaje o nebezpečných vlastnostech látek nalézt v odborné literatuře a řadě databází dostupných v knihovnách (v areálové knihovně CHF VUT jsou např. databáze CHEM-BANK, MSDS, MEDISALARM, Bretherick s Handbook of Reactive Chemical Hazards) nebo prostřednictvím internetu. Mimo seznámení s nebezpečnými vlastnostmi látek a přípravků a s podmínkami bezpečného zacházení je vždy nutno seznámit se také s prostředky a postupy řešení předvídatelných mimořádných situací. V podmínkách práce v praktiku je v tomto ohledu především nutno ovládat postupy první pomoci při potřísnění (včetně zasažení oka), nadýchání a požití chemických (jsou uvedeny v části Obecné zásady první pomoci v chemické laboratoři). Práce s elektrickými spotřebiči a přístroji V praktiku jsou používány pouze elektrické spotřebiče (spirálové a ponorné vařiče, topná hnízda, sušárny, rotační vakuové odparky, míchačky) a přístroje (bodotávky, UV lampy), při jejichž obsluze se nepoužívají žádné nástroje a obsluhující osoba se nedotýká neizolovaných vodičů a jiných součástí pod napětím. Takováto elektrická zařízení mohou obsluhovat osoby bez zvláštní kvalifikace (způsobilosti) v oboru elektrotechniky. K zajištění bezpečnosti a ochrany před úrazem elektrickým proudem je zapotřebí dbát běžných zásad používání elektrospotřebičů, kontrolovat neporušenost izolace a zabránit všemu, co by mohlo způsobit zkrat (propálení izolace přívodních šňůr kahanem nebo horkou spirálou vařiče, vniknutí vody do částí, které nejsou vodotěsně zakryté, apod.). Postup první pomoci při úrazu elektrickým proudem je uveden v části Obecné zásady první pomoci v chemické laboratoři. 4

5 Příloha Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písmenné vyjádření Třídění hořlavin Hořlaviny se podle hodnoty teploty vzplanutí rozdělují na: ČSN EN (EU) hořlaviny I. třídy od teploty 21 C 23 C hořlaviny II. třídy od teploty 55 C 60 C hořlaviny III. třídy od teploty 100 C 100 C hořlaviny IV. třídy od teploty 250 C 250 C 5

6 Příloha Seznam R-vět R 1 Výbušný v suchém stavu. R 2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. R 3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. R 4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny. R 5 Zahřívání může způsobit výbuch. R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. R 7 Může způsobit požár. R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. R 9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem. R10 Hořlavý. R11 Vysoce hořlavý. R12 Extrémně hořlavý. R14 Prudce reaguje s vodou. R15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny. R16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami. R17 Samovznětlivý na vzduchu. R18 Při používání může tvořit hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. R19 Může vytvářet výbušné peroxidy. R20 Zdraví škodlivý při vdechování. R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží. R22 Zdraví škodlivý při požití. R23 Toxický při vdechování. R24 Toxický při styku s kůží. R25 Toxický při požití. R26 Vysoce toxický při vdechování. R27 Vysoce toxický při styku s kůží. R28 Vysoce toxický při spolknutí. R29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. R30 Při používání se může stát vysoce hořlavým. R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. R32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. R33 Nebezpečí kumulativních účinků. R34 Způsobuje poleptání. R35 Způsobuje těžké poleptání. R36 Dráždí oči. R37 Dráždí dýchací cesty. R38 Dráždí kůži. R39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků. R40 Možné nebezpečí nevratných účinků. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. R45 Může vyvolat rakovinu. R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. R48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví. 6

7 R49 Může vyvolat rakovinu při vdechování. R50 Vysoce toxický pro vodní organismy. R51 Toxický pro vodní organismy. R52 Škodlivý pro vodní organismy. R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R54 Toxický pro rostliny. R55 Toxický pro zvířata. R56 Toxický pro půdní organismy. R57 Toxický pro včely. R58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. R59 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu. R60 Může poškodit reprodukční schopnost. R61 Může poškodit plod v těle matky. R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. R64 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Kombinované R věty R14/15 Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů. R15/29 Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn. R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. R21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. R23/24 Toxický při vdechování a styku s kůží. R23/25 Toxický při vdechování a požití. R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. R24/25 Toxický při styku s kůží a při požití. R26/27 Vysoce toxický při vdechování a styku s kůží. R26/28 Vysoce toxický při vdechování a požití. R26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. R27/28 Vysoce toxický při styku s kůží a při požití. R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány. R36/38 Dráždí oči a kůži. R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R39/23 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování. R39/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží. R39/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití. R39/23/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a styku s kůží. R39/23/25 R39/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a požití. Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití. R39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku kůží a při požití. R39/26 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování. R39/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží. 7

8 R39/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití. R39/26/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a styku s kůží. R39/26/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití. R39/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití. R39/26/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. R40/20 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování. R40/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží. R40/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití. R40/20/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a styku s kůží. R40/20/22 R40/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a požití. Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a pi požití. R40/20/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a styku s kůží. R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R48/21 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží. R48/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním. R48/20/21 R48/20/22 R48/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním. R48/20/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním. R48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R48/24 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží. R48/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním. R48/23/24 R48/23/25 R48/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží. Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním. R48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 8

9 R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 9

10 Příloha Seznam S-vět S 1 Uchovávejte pod uzamčením. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 3 Uchovávejte v chladnu. S 4 Uchovávejte mimo obytné objekty. S 5 Uchovávejte pod... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S 6 Uchovávejte pod... (inertní plyn specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. S 8 Uchovávejte obal suchý. S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S12 Neuchovávejte obal těsně uzavřený. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S14 Uchovávejte odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S15 Chraňte před teplem. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. S18 Zacházejte s obalem opatrně a opatrně ho otvírejte. S20 Nejezte a nepijte při používání. S21 Nekuřte při používání. S22 Nevdechujte prach. S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný název specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S24 Zamezte styku s kůží. S25 Zamezte styku s očima. S26 Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte množstvím... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S29 Nevylévejte do kanalizace. S30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu. S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S36 Používejte vhodný ochranný oděv. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. S40 Podlahy a předměty znečištěné tímto materiálem čistěte... (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S41 V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. S42 Při fumigaci nebo rozprašování použijte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce, dovozce a distributor). S43 V případě požáru použijte... (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení.) Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu". S45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 10

11 S47 Uchovávejte při teplotě nepřesahující... C (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S48 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu... (vhodnou látku specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S49 Uchovávejte pouze v původním obalu. S50 Nesměšujte s... (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S52 Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy. S53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. S57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí. S59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci. S60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Kombinované S věty S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. S3/9/14 Uchovávejte v chladném, dobře větraném místě odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S3/9/14/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S3/9/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. S3/14 Uchovávejte na chladném místě, odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor). S7/8 Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý. S7/9 Uchovávejte obal těšně uzavřený, na dobře větraném místě. S7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený,při teplotě nepřesahující... C (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S36/39 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S47/49 Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující... C (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). 11

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI podle požadavků zákona 350/2011 Sb. Chemického zákona, zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce Obsah Účel dokumentu... 2 Seznam zkratek... 2 Legislativa...

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona č.356/2003 Sb. DILURENTE SPECIALE DEPURATORE (K-FLEX Speciální čisticí prostředek) Datum vydání: 26. 06.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona č.356/2003 Sb. DILURENTE SPECIALE DEPURATORE (K-FLEX Speciální čisticí prostředek) Datum vydání: 26. 06. BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona č.356/2003 Sb. DILURENTE SPECIALE DEPURATORE (K-FLEX Speciální čisticí prostředek) Datum vydání: 26. 06. 2007 1. Identifikace produktu výrobce, distributora a dodavatele pro

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Příloha č. 4 : Bezpečnostní list (počet stran 8) BEZPEČNOSTNÍ Datum vydání 1. české verze: 3.6. 2011 Strana: 1 Počet stran: 8 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU Název přípravku: Použití přípravku: Insekticidní

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-06-28

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-06-28 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-06-28 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce: Complex - ORA -Holzpflegeöl, Firma výrobce : Josef Schellhorn GmbH Tel 0043

Více

DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie B.V

DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie B.V 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku : 1.2 Použití přípravku: těsnící materiál 1.3 Identifikace společnosti: DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie

Více

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Reifenschaum 500 ml

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Reifenschaum 500 ml Strana 1 ze 7 stran 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pěna na ošetření pneumatik, chrání před UV zářením

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 1/2/2008, verze 1 Název výrobku: PLASTIMUL 2K PLUS složka B 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2 Strana : 1 / 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace výrobku : Aerosol. ( Pohonná hmota Plyn. ) Obchodní název : TOKO LEATHER & TEXTILE PROOF 250ml Použití : Impregnační

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Chemtura Europe B.V. Ankerweg 18 Amsterdam, NL 1041 AT, Nizozemí Tel.: +31 20 5871 871 Fax: +31 20 5871 700 Zástupce výrobce v ČR:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Chemtura Europe B.V. Ankerweg 18 Amsterdam, NL 1041 AT, Nizozemí Tel.: +31 20 5871 871 Fax: +31 20 5871 700 Zástupce výrobce v ČR: Datum vyhotovení: 22.3.2006 Strana 1 (celkem 5) Společnost Chemtura nabádá příjemce tohoto Bezpečnostního listu k jeho pozornému prostudování k uvědomění si případných rizik dotyčného produktu. V zájmu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikátor Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí

Více

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Datum revize v ČR: 20.11.2002 Datum posledního přepracování v zahraničí: 06.10.2000 Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. 1. Identifikace přípravku,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 1. 10. 2008 Datum revize: Výrobek: HARPIC MAX Citrus čistící prostředek na WC 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ALAR 85

BEZPEČNOSTNÍ LIST ALAR 85 Datum přepracování: 28.4.2004 Strana 1 (celkem 5) IDENTIFIKACE LÁTKY Obchodní název přípravku: ALAR 85 Číslo listu A313003 1.4.0 Xn - zdraví škodlivý Chemický název Synonyma: Typ chemikálie: Chemická řada:

Více

Žárovzdorné keramické vlákno

Žárovzdorné keramické vlákno BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 20.5.2005 Datum revize: 01.1.2006 Žárovzdorné keramické vlákno 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky

Více

Obchodní název: PURON KD Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky/ Obchodní název látky/ P U R O N K D Doporučený účel použití: Kyselé mytí a dezinfekce

Více

Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č.231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Datum revize v ČR: 19.11.2002, 15.02.2006 Datum posledního přepracování v zahraničí: 23.07.2004 1. Identifikace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Otisky pro částečné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 14.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 711.00 1.2 Pouţití

Více

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 8.3.2004 Datum revize: 31.8.2004, 31.10.2008 Revize č.

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 8.3.2004 Datum revize: 31.8.2004, 31.10.2008 Revize č. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí se.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)]

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] Datum vydání I. II III. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Chemický název (R,S)alfakyano3fenoxybenzyl(1R,S)cis,trans3(2,2dichlorninyl

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání:1.9.1999 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Mycí prostředek F 6100 Číslo CAS: -- Číslo ES (EINECS):

Více

Kilrat Plus extrudovaná kostka

Kilrat Plus extrudovaná kostka Datum vydání: 29.11.2012 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Požerová nástraha na hubení hlodavců 1.3. Identifikace výrobce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název výrobku: SN73435B Strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: SN73435B Další názvy látky: pájka Sn99,3Cu0,7 + kalafuna

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Čistič motorů LMF Chemický název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: přípravek určený

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti strana 1(5) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Použití přípravku Tekutý samolešticí přípravek na bázi vodné disperze polymerů, pro údržbu dřevěných podlah. 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

ZE DNE 18. PROSINCE 2006. Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) Podle anglického originálu výrobce: June 2007 ONE SHOT

ZE DNE 18. PROSINCE 2006. Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) Podle anglického originálu výrobce: June 2007 ONE SHOT Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Insekticidní sprejová bombička 1.3. Identifikace výrobce,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice: Místo: 10275 / 10276 FINO GmbH

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 1. IDENTIFIKACE 1.1 Název: NIKL Obchodní název: NIKLOVÉ KULIČKY P NICKEL PELLETS Nickel S Rounds 1.2 Použití: Povrchová úprava kovů-niklování

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum vyhotovení v ČR: 24.10.2008 Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum revize v ČR: 06.05.2009, 28.07.2009, 10.02.2010 Datum posledního přepracování v zahraničí: 10.06.2009 1. Identifikace

Více

Průmyslová 367, 252 42 Vestec u Prahy Tel.: +420 272 084 611 Fax:+420 272 084 624 Email: info.cz@aliaxis.com www.nicoll.cz BEZPEČNOSTNÍ LIST

Průmyslová 367, 252 42 Vestec u Prahy Tel.: +420 272 084 611 Fax:+420 272 084 624 Email: info.cz@aliaxis.com www.nicoll.cz BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: Speciální lepidlo Marley Datum vydání: 23.06.2006 Datum revize: 25.6.2013 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1 Označení látky / přípravku a firmy Údaje k produktu Obchodní název: Speciální lepidlo Marley Použití

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish Strana 1 ze 7 stran 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Konzervační přípravek na lakované povrchy 1.3 Identifikace

Více

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(ES) Č. 1907/2006, PŘÍLOHA II ZE DNE 18. PROSINCE 2006

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(ES) Č. 1907/2006, PŘÍLOHA II ZE DNE 18. PROSINCE 2006 Datum vydání: 4. 4. 2008 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce přípravku:

Více

Bona Čistič zahradního nábytku Garden Furniture Cleaner (WM 7401)

Bona Čistič zahradního nábytku Garden Furniture Cleaner (WM 7401) strana 1(6) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: Další názvy přípravku: - 1.2 Použití přípravku: Čistící prostředek na zahradní nábytek 1.3 Identifikace: výrobce: distributora:

Více

LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE

LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE Práce v laboratoři je spojena s použitím látek, přístrojů a aparatur, které jsou nebezpečné z hlediska požárního nebo z hlediska škodlivosti lidskému zdraví. Aby nedocházelo

Více