BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:"

Transkript

1 Název výrobku: SN73435B Strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: SN73435B Další názvy látky: pájka Sn99,3Cu0,7 + kalafuna 1.2 Použití látky nebo přípravku: Technické pájení kovů 1.3 Identifikace společnosti nebo podniku: Identifikace výrobce: Jméno nebo obchodní jméno: SHALLIN ELECTRONICS CO. LTD. Místo podnikání nebo sídlo: NO. 45, LANE 135, SEC. 3, HAI AN RD. TAINAN TAIWAN Telefon: Fax: Identifikace osoby odpovědné za uvedení látky nebo přípravku na trh: Jméno nebo obchodní jméno: GM Electronic, spol. s r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Kratochvílova 1748/4, Praha 6, , Česká republika Telefon: Fax: IČO: Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, , Praha 2 Telefon (24 hodin/den): IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona: Výstražný symbol nebezpečnosti: Cín: látka není klasifikována podle zákona 356/2003 Sb. ve znění platných předpisů; nejedná se o nebezpečnou látku Měď: látka není klasifikována podle zákona 356/2003 Sb. ve znění platných předpisů; nejedná se o nebezpečnou látku Kalafuna: látka je klasifikována podle zákona 356/2003 Sb. ve znění platných předpisů jako nebezpečná chemická látka; výstražný symbol nebezpečnosti: Xi - dráždivý R-věty: S-věty: R-43 dráždí kůži, může vyvolat senzibilaci při styku s kůží S (2-)24 37 uchovejte mimo dosah dětí, zamezte styku s kůží a očima, používejte vhodné ochranné rukavice

2 Název výrobku: SN73435B Strana: 2/6 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Chemická charakteristika: Směs níže uvedených látek s aditivy, která nejsou nebezpečná. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Chemický název: Cín Obsah v (%): 99,3 % Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Výstražný symbol nebezpečnosti: - R-věty: - Další údaje: - Chemický název: Měď Obsah v (%): 0,7 % Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Výstražný symbol nebezpečnosti: - R-věty: - Další údaje: - Chemický název: MTL408 s kalafunou Obsah v (%): 70 % v tavidle Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi R-věty: R-43 Další údaje: 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Všeobecné pokyny: 4.2 Při nadýchání: Přejděte na čistý vzduch, popřípadě vyhledejte lékaře 4.3 Při styku s kůží: Opláchněte velkým množstvím vody. Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv. 4.4 Při zasažení očí: Široce otevřené oči vypláchněte velkým božstvím vody. V případě přetrvávajících potíží, zajistěte lékařskou pomoc. 4.5 Při požití: Vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody, vyvolejte zvracení. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc a oznamte styk s výrobkem. 4.6 Další údaje: - 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Vhodná hasiva: Hasivo se volí podle okolních hořících předmětů. Vhodným hasivem je suchý prášek, běžná pěna a oxid uhličitý. 5.2 Nevhodná hasiva: Zvláštní nebezpečí: Při požáru mohou vznikat nebezpečné výpary. 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nezůstávejte v nebezpečné zóně bez dýchacího přístroje s vlastním okruhem.

3 Název výrobku: SN73435B Strana: 3/6 5.5 Další údaje: Voda použitá k hašení se nesmí dostat do povrchových nebo odpadních vod. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: Zamezte styku s kůží ve větším rozsahu. 6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: Nesmí se dostat do kanalizace. 6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Sebraný materiál předejte ke zneškodnění podle platné legislativy a platných místních předpisů. Zajistěte dostatečné větrání. 6.4 Další údaje: Přípravek není rozpustný ve vodě. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Pokyny pro zacházení: Zajistěte dostatečnou ventilaci/odsávání na pracovišti. Zamezit kontakt s látkou, při práci nejíst, nepít, nekouřit, po práci umít ruce 7.2 Pokyny pro skladování: Skladujte na suchém místě za běžných teplot. 7.3 Specifické použití: - 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Limitní hodnoty expozice: Název: cín Pro anorganické sloučeniny cínu vyjádřené jako Sn platí: Přípustné expoziční limity PEL (mg/m3): 2,0 Nejvyšší přípustné koncentrace NPK-P (mg/m3): 4,0 Název: měď (dýmy) Přípustné expoziční limity PEL (mg/m3): 0,1 Nejvyšší přípustné koncentrace NPK-P (mg/m3): 0,2 Název: měď (prach) Přípustné expoziční limity PEL (mg/m3): 1,0 Nejvyšší přípustné koncentrace NPK-P (mg/m3): 2,0 Název: kalafuna Přípustné expoziční limity PEL (mg/m3): 1,0 Nejvyšší přípustné koncentrace NPK-P (mg/m3): Omezování expozice: Pro pracoviště musí být vybrán speciální ochranný oděv v závislosti na koncentraci a množství používaných nebezpečných látek. Dodavatel musí ručit za odolnost ochranných oděvů vůči chemikáliím Omezování expozice pracovníků Nevdechujte plyny/páry/aerosoly. Kontaminované oblečení okamžitě odstraňte. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Před přestávkou a na konci pracovní doby si důkladně umyjte ruce. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Při práci s produktem nejezte, nepijte, nekuřte a nesmrkejte. Používejte vhodný ochranný krém na kůži při práci s produktem. Ochrana dýchacích orgánů: Je nezbytná, v případě že se vytváří prach Ochrana očí: Je požadována Ochrana rukou: Doporučují se ochranné rukavice Ochrana kůže: Noste ochranný pracovní oblek.

4 Název výrobku: SN73435B Strana: 4/ Omezování expozice životního prostředí: Čistit odpadní vody, filtrovat plynné zplodiny, s odpady nakládat dle zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Obecné informace: Vzhled: Skupenství: Pevné, pevná látka kovového charakteru s výplní tvořenou tavidlem Barva: Stříbrná Zápach nebo vůně: V kovové formě bez zápachu, tavidlo po pryskyřici. 9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: Slitina Sn99,3Cu0,7: Hodnota ph: není k dispozici Teplota tání: ~ ºC Teplota varu: ~ 1800ºC Zápalná teplota: není k dispozici Bod vzplanutí: není k dispozici Meze výbušnosti: není k dispozici Hustota (20 ºC): 7,45 g.cm-3 Rozpustnost ve vodě (20 ºC): nerozpustný Tavidlo kalafuna: Vzhled: žlutohnědá pevná hmota Měrná hmotnost: 0,8 kg/dm3 ph: neměřitelné Zápach: výrazný po pryskyřici Tenze par: není k dispozici Viskozita: není k dispozici teplota tání: 110 º C teplota varu: nestanovena Oxidační vlastnosti: není k dispozici Rozpustnost: ve vodě nerozpustné Bod vzplanutí: 47,5 Teplota vznícení: 285 Rozdělovací koeficient (n- oktanol/voda): nelze určit Meze výbušnosti:horní: není k dispozici, spodní: není k dispozici Další údaje: STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: 10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: - Vodné roztoky kyselin, azidy, fluór, pikráty, oxidační činidla, halogeny, sloučeniny amoniaku, ozón, ethylenoxid 10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: v případě požáru v případě požáru vznikají saze obsahující polyaromatické sloučeniny a dále se tvoří dráždivé látky aldehydycké povahy Další informace: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Akutní účinky (akutní toxicita, Kvantitativní údaje o toxicitě tohoto výrobku nejsou k dispozici dráždivost a žíravost: 11.2 Chronická toxicita: Při expozici pravděpodobně dochází ku kumulaci účinků 11.3 Senzibilace: existují důkazy o kontaktní dermatitis vlivem kalafuny 11.4 Další nebezpečné vlastnosti: Na základě morfologie produktu se nepředpokládají žádné nebezpečné vlastnosti v takovém případě, že je s ním řádně zacházeno a je používán s patřičnou péčí.

5 Název výrobku: SN73435B Strana: 5/ Další účinky: Při inhalaci prachu příznaky podráždění respiračního traktu 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Ekotoxicita: Kvantitativní údaje o ekotoxicitě tohoto výrobku nejsou k dispozici 12.2 Další údaje týkající se ekologických aspektů: Zamezit průnik oxidických odpadů do vody, která není čištěna speciálním technologickým systémem čištění vod kontaminovaných těžkými kovy zamezit rozprach do ovzduší a filtrovat odsávané plyny z pracovního prostředí 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Nebezpečí, spojená s odstraňováním látky nebo přípravku: Produkt nesmí být zneškodněn společně s domovním odpadem. Nevypouštěje do kanalizace Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů: Přípravky musí být zlikvidovány za dodržení příslušných národních předpisů Právní předpisy o odpadech: Nakládání s obaly je dáno příslušnými národními předpisy 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Není žádné omezení ve způsobu dopravy 15. INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 Informace na obalu látky nebo přípravku: Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona: Výstražný symbol nebezpečnosti: R-věty: S-věty: R43 - dráždí kůži - může vyvolat senzibilaci při styku s kůží S (2-)24-37 uchovávejte mimo dosah dětí, zamezte styku s kůží a očima používejte vhodné ochranné rukavice 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti (látky Uvedení výrobku na trh není omezeno samotné nebo obsažené v přípravku): 15.3 Specifická ustanovení, týkající se Uvedení výrobku na trh není omezeno ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí: 15.4 Specifická ustanovení, týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince životního prostředí na úrovní ES: Směrnice Rady č. 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků Ostatní ustanovení: České zákony a nařízení, které se vztahují nebo mohou vztahovat

6 Název výrobku: SN73435B Strana: 6/6 na uvedený přípravek: Zákon č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákon 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 232/2004 Sb., Vyhláška č. 234/2004 Sb., Vyhláška č. 219/2004 Sb.,, Vyhláška č. 221/2004 Sb., Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., Vyhláška č. 355/2002 Sb., Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 376/2001 Sb., Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška 383/2001 Sb DALŠÍ INFORMACE Doporučená omezení: k pájení nepoužívat otevřený oheň Zdroje nejdůleţitějších pouţitých údajů: vyhláška 232/2004 Sb. ve znění vyhl. 369/2005 Sb., NV 361/2007 Sb., seznamy EINECS a ELINCS, vnitropodniková technická dokumentace, příslušná odborná literatura

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Obchodní název produktu: Registrační číslo: neuděleno Další názvy látky: není Doporučený účel použití látky: Výrobce: Zpráva o chemické bezpečnosti:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/8 Datum vyhotovení: 18.7.2007 Datum revize: dne 26.5.2014, revidovaná verze z 3.11.2012 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku, název CAMPOFORT SPECIAL Mn

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 25.10.2010 Datum revize: HOŘČÍK DLE GRIGNARDA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 1. IDENTIFIKACE 1.1 Název: NIKL Obchodní název: NIKLOVÉ KULIČKY P NICKEL PELLETS Nickel S Rounds 1.2 Použití: Povrchová úprava kovů-niklování

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vyhotovení v ČR: 14.5.2009 Datum revize: 02. 05. 2013 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky/přípravku: Primalex Silikonový základ O Z 8 Registrační číslo:

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004 Strana: 1/9 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: glyphosate-ipa / Clinic Číslo CAS: 38641-94-0 Číslo ES (EINECS): 254-056-8 Další názvy

Více