Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Město Chropyně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Město Chropyně"

Transkript

1 Město Chropyně Vnitřní směrnice č. 6/2008 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve znění Vnitřní směrnice č. 2/2011, č. 5/2014, č. 1/2015 Zpracovatel: odbor sociálních věcí Schváleno: Rada města Chropyně, usnesení číslo RM 4/8/11, 26. února 2014 Účinnost od: 27. února 2014 Platnost do: neomezena Ve znění: Vnitřní směrnice č. 6/2008 1

2 Rada města Chropyně schválila dne 9.února 2011 usnesením RM č. 4/8/11, 26.února 2014 usnesením RM č. 10/97/14 a 1. dubna 2015 usnesením RM č. 12/11/15 změnu Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže v tomto znění. I. Úvod - cíl Účelem pravidel je stanovit jasný a jednoznačný postup při podpoře a rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města Chropyně (dále jen město). Cílem pravidel je podpořit činnost co největšího počtu občanů, především dětí a mládeže do 19 let a umožnit jim kvalitně trávit volný čas. Tím nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené právními předpisy (např. zákon o obcích, občanský zákoník, zákon o hospodaření s rozpočtovými prostředky apod.). Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří mají působnost na území města Chropyně. Na poskytnutí dotace není právní nárok. II. Zdroje Zdrojem pro poskytování dotace jsou finanční prostředky města. Základní podmínkou pro jejich použití je stanovení částky v rozpočtu města na příslušný kalendářní rok. Při úpravě rozpočtu během roku může dojít i k úpravě celkové částky. III. Okruh oprávněných žadatelů o dotaci 1. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba se sídlem, resp. trvalým pobytem na území města Chropyně a s prokazatelným přínosem pro rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže - občanů města Chropyně v rámci pravidelné celoroční činnosti. Žadatelem může být rovněž právnická nebo fyzická osoba, která pořádá ve městě Chropyni pro děti a mládež mimořádnou akci (např. Den dětí, akce pořádané při slavnostních příležitostech). Výjimku tvoří dětské tábory, které mohou být pořádány i mimo město Chropyně. 2. O dotaci mohou žádat právnické osoby prostřednictvím svého statutárního zástupce, jejichž činnost je nekomerčního charakteru (zejména neziskové zájmové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církve apod.) působící ve městě Chropyně a s prokazatelným přínosem pro rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže města Chropyně. 3. Podmínkou poskytnutí dotace je, že žadatel nemá vůči městu Chropyně nebo příspěvkové organizaci města Chropyně nesplněné povinnosti peněžité či nepeněžité povahy. 4. O dotaci mohou žádat fyzické osoby, které mají právní subjektivitu a jsou starší 18 let, které zajišťují činnost uvedenou v čl. III. odst. 1. nebo jsou pořadateli konkrétní akce ve správním území města Chropyně. 5 O dotaci nemohou žádat obchodní společnosti a družstva zřízená ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. IV. Použití prostředků Finanční prostředky vymezené v čl. II. lze použít jako dotaci: a) na činnost 2

3 Z veřejné finanční podpory lze hradit: - úhrada nutných provozních nákladů, týkajících se i využívání objektů města (nájemné, vodné a stočné, energie, pojištění majetku, propagace a pod.) - náklady spojené s pořádáním soutěží, konáním akcí pro děti a mládež v rámci celoroční činnosti - náklady na vybavení pro činnost Z veřejné finanční podpory nelze hradit: - dary, pohoštění, reklama, poplatky za telefony, apod. - mzdy, platy a finanční odměny osob podílejících se na činnosti b) na akci Z veřejné finanční podpory lze hradit: - vydání propagačních materiálů pro příslušnou akci - pronájem prostor a technického zabezpečení k zajištění akce - zajištění přiměřených věcných cen pro soutěže - náklady spojené s pořádáním soustředění, letních táborů pro děti a mládež (technické a materiální zajištění, odměny pro soutěže, doprava apod.) - náklady spojené s pořádáním akcí podporujících prezentaci města Chropyně Z veřejné finanční podpory nelze hradit: - občerstvení, stravování, mzdy a platy, finanční odměny a poplatky za telefony, apod. - dary, které nemají charakter věcných cen pro soutěže c) udělování dotací pod Záštitou starosty nebo Města Chropyně Na vybrané akce z bodu IV.b) se rozumí morální záštita nebo finanční prostředky města Chropyně poskytnuté jako dotace fyzické nebo právnické osobě na podporu volnočasových aktivit akce. Pod záštitou starosty lze uskutečnit akci pouze s předchozím souhlasem starosty města. Užívání znaku města Chropyně podléhá souhlasu obce dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V. Žádosti o dotaci 1. Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech písemně poštou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, příp. osobně v podatelně Městského úřadu Chropyně. 2. Žádosti o dotaci podle čl. IV. a) na činnost: a) žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, jehož členskou základnu tvoří nejméně 80 % členů s trvalým pobytem na území města Chropyně b) žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, jenž má stanoven a řádně vybírá roční členský příspěvek na jednoho člena c) žádost musí být podána do 31. ledna příslušného kalendářního roku, na který je dotace požadována d) přílohami žádosti musí být originály nebo kopie požadovaných náležitostí, všechny podepsány statutárním zástupcem organizace potvrzujícím jejich platnost e) součástí žádosti o dotaci a poskytnutí dotace je i případný pronájem místností a prostor Města Chropyně. Při prvním podání musí žádost obsahovat: - doklady o vzniku žadatele (registrace u MV ČR, stanovy, zakládací listina, doklady o založení účtu organizace, doklad o přidělení IČ, jméno a příjmení statutárního zástupce organizace, jeho postavení v organizaci a doklad organizace, že je oprávněn jednat jejím jménem) 3

4 Další náležitosti žádosti na příslušný kalendářní rok předložit: - prohlášení statutárního zástupce organizace, že údaje uvedené při prvním podání žádosti jsou platné a že při jakékoliv změně těchto údajů ohlásí změnu poskytovateli příspěvku do 15 dnů (je součástí tiskopisu žádosti) - soupis všech členů s uvedením jména a příjmení, roku narození a místa trvalého pobytu - zpráva o činnosti v minulém kalendářním roce - plán činnosti na příslušné období - rozpis všech příjmů a výdajů na příslušný rok, na který je příspěvek požadován - výše požadovaného příspěvku Ostatní náležitosti: - účetní závěrku za uplynulý kalendářní rok předložit v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Žádost o dotaci podle čl. IV. b) a c) na akce: a) žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo trvalým pobytem na území města Chropyně b) podmínkou poskytnutí dotace je minimální podíl vlastních finančních zdrojů žadatele ve výši 30% u čl. IV. b) a 10% u čl. IV.c) c) Rada města může také schválit dotaci na akce podle čl. IV písm. b) a c) až do výše celkových nákladů na jednotlivé akce d) žádost musí být podána do 31. ledna příslušného roku, případně během roku za předpokladu existence ještě nevyčerpaných finančních prostředků e) přílohami žádosti musí být originály nebo kopie těchto náležitostí podepsaných žadatelem potvrzujícím jejich platnost: - identifikace žadatele včetně bankovního spojení a IČ - přesný název akce a datum konání - předpokládaný rozpočet (předpokládané příjmy, předpokládané výdaje) - výše požadovaného příspěvku VI. Rozdělení dotací Částka na příslušný kalendářní rok rozpočtovaná podle čl. II. je rozdělena: - příspěvky dle čl. IV. a) na činnost 60 % - příspěvky dle čl. IV. b) na akce 40 % Rada města rozhodne v měsíci lednu jaký podíl z celkově schválené částky v rozpočtu města bude rozdělen a zda se vyhlásí další termín pro přijímaní dalších žádostí během příslušného kalendářního roku. V tomto případě stanoví také tento termín pro jejich přijímání. VII. Posouzení žádostí Posouzení žádostí vychází ze součtu požadavků jednotlivých žadatelů a možnostmi zdroje pro poskytování dotací na kalendářní rok. 4

5 U dotací dle čl. IV a) bude částka stanovená podle čl. VI. rozdělena mezi všechny oprávněné žadatele s přihlédnutím k níže uvedeným kritériím, tedy na základě bodového ohodnocení organizace. Bodová hodnota organizace se upraví krátícím koeficientem daným podílem členů (děti a mládež) ze správního území města Chropyně a celkového počtu členů. Takto upravená bodová hodnota jednotlivých organizací se sečte dohromady a tímto součtem se vydělí částka celkového přídělu vyhrazeného na dotace na činnost. Stanoví se tak částka na jeden bod. Částka na jeden bod se vynásobí upravenou bodovou hodnotou organizace. Podmínkou pro poskytnutí veřejné finanční podpory žadateli je získání minimálního počtu 15 bodů pro dotaci podle čl. IV. a) a 5 bodů pro dotaci podle čl. IV. b) Bodování žádostí o dotaci na činnost : - výše členského příspěvku (limit uveden pro děti a mládež, u dospělých dvojnásobek uvedené částky) nad 50,- Kč ročně: do 100,- Kč 1 bod od 101,- Kč do 150,- Kč 2 body od 151,- Kč do 200,- Kč 4 body 201,- Kč a více 6 bodů - počet členů (děti a mládež) organizace s trvalým bydlištěm v Chropyni: bod body body 31 a více 4 body - dotace k novým formám volnočasových aktivit dosud ve městě méně nebo vůbec zastoupených: 0 3 body - zkušenosti s žadatelem z minulých let: 0 2 body - časový rozsah vyplnění volného času dětí a mládeže (četnost schůzek): 2x měsíčně 1 bod 3x měsíčně 2 body 4x měsíčně 3 body vícekrát 4 body - pořádání akcí v rámci činnosti v době víkendů a školních prázdnin: ano 3 body ne 0 bodů - prezentace činnosti na veřejnosti: ano ne 2 body 0 bodů 5

6 Posouzení žádostí o dotaci na akce podle čl. IV b) a c): Při posuzování žádostí se hodnotí: a) zapojení ostatních dětí, mládeže a veřejnosti na akci, b) zda se jedná o akci místního, regionálního, celostátního či mezinárodního charakteru, c) hospodárnost celé akce d) zkušenosti se spoluprácí s žadatelem z předchozího období VIII. Poskytnutí dotace 1. O poskytnutí dotace rozhoduje a) Rada města: - rozhodne o poskytnutí dotace do ,- Kč b) Zastupitelstvo města: - rozhodne o poskytnutí příspěvků nad ,- Kč (v souladu s ust. 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) 2. Kontrolu úplnosti žádostí o dotaci, jejich sumarizaci, přípravu podkladů pro projednání a rozhodnutí o poskytnutí příspěvku zabezpečuje určený zaměstnanec Městského úřadu vedoucí sociálního odboru. Návrh rozdělení dotací musí obsahovat údaje všech žadatelů v tomto rozsahu: - organizace - požadovaná částka - bodové hodnocení - krátící koeficient - navrhovaná částka - stanovisko vedoucí sociálního odboru 3. Poté, co zastupitelstvo města nebo rada města rozhodnou o poskytnutí dotace, je s žadatelem uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, na jejímž základě je dotace poukázána na účet žadatele. Žadatel před podpisem smlouvy předloží prohlášení, že na stejnou činnost nebo stejnou akci neobdržel jinou dotaci z rozpočtu města. 4. Vyúčtování dotace poskytnutého dle čl. IV. a) - činnost je žadatel povinen vyúčtovat k běžného roku a vyúčtování předložit na odbor sociální do následujícího roku. 5. Vyúčtování dotace poskytnuté dle čl. IV. b) a c) - akce je žadatel povinen provést a předložit na odbor sociální do dvou měsíců po skončení akce, ale nejpozději do následujícího roku. 6. Součástí příloh vyúčtování dotace na akce dle čl. IV b) a c) je seznam účastníků akce. 7. Při předložení vyúčtování každého příspěvku musí být předkládaná kopie dokladů pořízena z originálu účetních dokladů na kterých je čitelně označeno ( příspěvek Město Chropyně ) u konkrétní finanční částky,která byla použita k úhradě formou dotace města Chropyně a to z důvodu zamezení duplicity použití různých dotací na stejnou položku. 6

7 8. Příjemce veřejné finanční podpory má povinnost uvádět při prezentaci své činnosti nebo akce, že činnost nebo akce je podporována Městem Chropyně. Na všech svých propagačních materiálech, týkající se podporované činnosti nebo akce bude tato podpora uvedena. Při přijetí dotace dle bodu IV c bude při činnosti nebo akci uvedena záštita starosty. Při přijetí dotace dle bodu IV b) a c) zajistí příjemce po uskutečnění akce informační článek, který bude otištěn v místním nebo regionálním tisku. V tomto článku bude uvedeno, že akce vznikla za podpory Města Chropyně. Výše uvedené informace budou v tištěné nebo fotografické podobě součástí vyúčtování. 9. Poskytování veřejné finanční podpory dle těchto zásad je předmětem finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 10. Pokud nedojde při poskytnutí dotace dle čl. IV a) činnost ke splnění cílů činnosti a při poskytnutí dotace dle čl. IV b) akce, k realizaci akce nebo dojde k nedodržení smlouvy podle odst. 4 tohoto článku, je žadatel povinen dotaci na výzvu vrátit v celé výši na účet města. 11. V případě, že žadatel nepředloží vyúčtování v řádném termínu, je povinen dotaci na výzvu vrátit v celé výši na účet města a bude vyloučen z poskytnutí příspěvku v následujícím roce. 12. Příjemce příspěvku nemůže poskytnout nebo postoupit tuto dotaci jiné právnické nebo fyzické osobě. IX. Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Kontrolu nad dodržováním těchto pravidel zajišťuje vedoucí odboru sociálního. 2. Žadatelé o dotaci zodpovídají za pravdivost údajů v žádostech i poskytnutých dokladech. Při zjištění nesrovnalostí bude požadováno jejich objasnění. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů vyřadí rada města pro daný rok žadatele ze seznamu a v případě, že je dotace již vyplacena, doporučí rada města vrácení dotace v plné výši. 3. Výjimky z těchto pravidel uděluje rada města. 4. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 5. Údaje uvedené při podání žádosti jsou platné a jakákoliv změna bude ohlášena poskytovateli dotace do 15 dnů. 6. Tato pravidla nabývají účinnosti od Ing. Věra Sigmundová starostka města Mgr. Milan Bajgar místostarosta města 7

8 Město Chropyně, nám. Svobody 29, Chropyně Žádost o poskytnutí dotace dle Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže z rozpočtu města Chropyně na rok... dle čl. IV a) na činnost 1. termín podání žádosti - do 31. ledna.. 1. Údaje o žadateli Název organizace (u fyzické osoby jméno, příjmení, rok narození) Právní forma (např. obč.sdružení, nadace, apod.) Sídlo (u fyzické osoby adresa) Statutární zástupce (jméno, příjmení, adresa, telefon, - v případě, že není shodné s údaji organizace) Telefon Webové stránky IČ, datum a čj. registrace Bankovní spojení - číslo účtu 2. Údaje o členské základně Počet členů celkem Z toho - do 19 let (trvale v Chropyni) - nad 19 let V tom počet členů s trvalým pobytem na územní města Chropyně Roční výše příspěvku na jednoho člena Kč 3. Činnost organizace Druh činnosti (resp.stručný popis) Časový rozsah vyplnění volného času dětí a mládeže Četnost schůzek měsíčně Pořádání akcí v rámci činnosti v době víkendů (ano - ne) 8

9 Pořádání akcí v rámci činnosti v době školních prázdnin (ano - ne) Prezentace činnosti na veřejnosti (stručný popis) Požadavek na prostory Města Chropyně (popis prostor, výměra, účel) 4. Požadovaná výše dotace na činnost Požadovaná částka na činnost (v Kč) 5. Prohlášení a) Žadatel se seznámil s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže a bude postupovat podle těchto pravidel b) Žadatel na tuto činnost nežádá o dotaci z jiných zdrojů rozpočtu města Chropyně. c) Žadatel nemá vůči městu Chropyně a jejím přísp. org. nesplněné povinnosti peněžité či nepeněžité povahy. d) Údaje uvedené při prvním podání žádosti jsou platné a jakákoliv změna bude ohlášena poskytovateli příspěvku do 15 dnů. e) Žadatel v případě přidělení dotace předloží odboru sociálnímu vyúčtování dotace nejpozději do 15. ledna následujícího roku. 6. Přílohy (podepsané statutárním zástupcem) a) Doklad o vzniku organizace (o přidělení IČ) b) Soupis všech členů - jméno, příjmení, rok narození, bydliště - obec c) Zpráva o činnosti v minulém kalendářním roce d) Plán činnosti na příslušné období e) Rozpis všech příjmů a výdajů na příslušný kalendářní rok, na který je příspěvek požadován f) Rozpis předpokládaného použití požadované dotace g) Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok V Chropyni dne: podpis statutárního zástupce: razítko 9

10 Město Chropyně, nám. Svobody 29, Chropyně Žádost o poskytnutí dotace dle Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže z rozpočtu města Chropyně na rok dle čl. IV b) na akci 1. termín podání žádosti - do 31. ledna 1. Údaje o žadateli Název organizace (u fyzické osoby jméno, příjmení, rok narození) Právní forma (např. obč.sdružení, nadace, apod.) Sídlo (u fyzické os. adresa) Statutární zástupce (jméno, příjmení, adresa, telefon, - v případě, že není shodné s údaji organizace) Telefon Webové stránky IČ, datum a čj. registrace Bankovní spojení - číslo účtu 2. Popis akce Přesný název akce Datum a místo konání Požadavek na dopravu (počet km) Předpokládaný rozpočet: Výdaje celkem Příjmy celkem Celkové náklady Zdroje financování akce: Spoluúčast (min. 30%) Dotace města Chropyně Jiné zdroje 3. Požadovaná výše dotace na akci Požadovaná částka na akci (v Kč) 10

11 4. Prohlášení a) Žadatel se seznámil s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže a bude postupovat podle těchto pravidel b) Žadatel na tuto akci nežádá o dotaci z jiných zdrojů rozpočtu města Chropyně. c) Žadatel nemá vůči městu Chropyně nebo příspěvkové organizaci města Chropyně nesplněné povinnosti peněžité či nepeněžité povahy. d) Žadatel se v případě přidělení dotace bude podílet na financování akce z vlastních finančních zdrojů minimálně ve výši 30% e) Žadatel v případě přidělení dotace předloží odboru sociálnímu vyúčtování dotace do dvou měsíců po skončení akce, nejpozději do následujícího roku. 5. Přílohy (podepsané statutárním zástupcem) a) Doklad o přidělení IČ (je-li přiděleno) b) Podrobný popis akce - název, popis, cílová skupina, datum a místo konání c) Předpokládaný rozpočet - podrobný rozpis příjmů a výdajů. d) Účetní závěrka (v případě, že ji žadatel nedoloží při žádosti dle článku IV a) V Chropyni dne: podpis statutárního zástupce: razítko 11

12 Město Chropyně, nám. Svobody 29, Chropyně Žádost o poskytnutí dotace dle Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže z rozpočtu města Chropyně na rok. dle čl. IV c) na akci pod Záštitou starosty Města Chropyně 1. termín podání žádosti - do 31. ledna.. 6. Údaje o žadateli Název organizace (u fyzické osoby jméno, příjmení, rok narození) Právní forma (např. obč.sdružení, nadace, apod.) Sídlo (u fyzické os. adresa) Statutární zástupce (jméno, příjmení, adresa, telefon, - v případě, že není shodné s údaji organizace) Telefon Webové stránky IČ, datum a čj. registrace Bankovní spojení - číslo účtu 7. Popis akce Přesný název akce Datum a místo konání Předpokládaný rozpočet: Výdaje celkem Příjmy celkem Celkové náklady Zdroje financování akce: Spoluúčast (min. 10%) Dotace města Chropyně Jiné zdroje 8. Požadovaná výše dotace na akci Požadovaná částka na akci (v Kč) 12

13 9. Prohlášení f) Žadatel se seznámil s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže a bude postupovat podle těchto pravidel g) Žadatel na tuto akci nežádá o dotaci z jiných zdrojů rozpočtu města Chropyně. h) Žadatel nemá vůči městu Chropyně nebo příspěvkové organizaci města Chropyně nesplněné povinnosti peněžité či nepeněžité povahy. i) Žadatel se v případě přidělení dotace bude podílet na financování akce z vlastních finančních zdrojů minimálně ve výši 10%. j) Žadatel v případě přidělení dotace předloží odboru sociálnímu vyúčtování dotace do dvou měsíců po skončení akce, nejpozději do následujícího roku. 10. Přílohy (podepsané statutárním zástupcem) e) Doklad o přidělení IČ (je-li přiděleno) f) Podrobný popis akce - název, popis, cílová skupina, datum a místo konání g) Předpokládaný rozpočet - podrobný rozpis příjmů a výdajů V Chropyni dne: podpis statutárního zástupce razítko 13

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Zásady pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Zásady pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zásady pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 01.12.2016 usnesením č. 283/16 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na volnočasové aktivity

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 24.09.2015 usnesením č. 225/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na volnočasové

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na sportovní činnost

Zásady pro poskytování příspěvků na sportovní činnost Zásady pro poskytování příspěvků na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 29.01.2015 usnesením zastupitelstva města č. 20/15 vydat tyto Zásady pro poskytování příspěvků na sportovní činnost (dále

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

SMĚRNICE. č. 10/2015. Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun

SMĚRNICE. č. 10/2015. Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun Město Moravský Beroun Vydání/změna: 2/0 List číslo: 1 / 8 SMĚRNICE č. 10/2015 z rozpočtu města Moravský Beroun Datum Zpracovatel Miroslava Škařupová, vedoucí FIN 02.05.2015 Schvalovatel ZM usnesením č.

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE Zastupitelstvo obce Křešice na svém jednání dne 18.12.2015 usnesením č. 100/2015 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křešice.

Více

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun Město Moravský Beroun Vydání/změna: 3/0 List číslo: 1 / 5 Zásady poskytování dotací z rozpočtu I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady a pravidla upravují způsob poskytování dotací v samostatné působnosti

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2017

Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2017 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2017 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2017 (dále jen program) zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Poskytování finančních dotací a příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se o Zákon

Více

Vnitřní směrnice č. 6/2016

Vnitřní směrnice č. 6/2016 MĚSTO CHROPYNĚ Vnitřní směrnice č. 6/2016 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně Zpracovatel: odbor vnitřních věcí Schváleno: Rada města Chropyně, usnesení číslo RM 5/57/16, 9. listopadu

Více

Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2018

Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2018 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2018 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2018 (dále jen program) zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11. 12. 2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

MĚSTYS KOMÁROV. vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory. DOTACE -z rozpočtu městyse. na podporu projektů pro rok 2019

MĚSTYS KOMÁROV. vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory. DOTACE -z rozpočtu městyse. na podporu projektů pro rok 2019 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE -z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2019 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory 1. Okruh způsobilých žadatelů Žádosti

Více

Pravidla č. 1/2015 PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

Pravidla č. 1/2015 PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Pravidla č. 1/2015 PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Zastupitelstvo obce Nučice schválilo usnesením č. 7/2015 tato pravidla č. 1/2015 pro poskytování finanční podpory (dále jen Pravidla ). I. ÚVOD

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice v sociální oblasti

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice v sociální oblasti Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice v sociální oblasti čl. I Úvod 1. Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu města

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Zásady pro poskytování dotací na sociální účely

Zásady pro poskytování dotací na sociální účely Zásady pro poskytování dotací na sociální účely Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.12.2015 usnesením č. 305/15 vydat Zásady pro poskytování dotací na sociální účely. Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 1.

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

Dotační program města Tovačov pro rok 2018

Dotační program města Tovačov pro rok 2018 Dotační program města Tovačov pro rok 2018 Poskytnutí dotace I. Základní ustanovení 1. Dotační program města Tovačov vychází z ustanovení zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a zákona o rozpočtových pravidlech

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV SMĚRNICE Č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV Poskytování dotací z Programu podpory sportu, volného času

Více

PRAVIDLA PRO GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA SUŠICE V OBLASTI KULTURY, SPORTU, VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA SUŠICE V OBLASTI KULTURY, SPORTU, VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDLA PRO GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA SUŠICE V OBLASTI KULTURY, SPORTU, VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. února

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017 Město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Telefon 353 240 111 ZASTUPITELSTVO MĚSTA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017 Zpracoval Vydal Alena Kynclová, vedoucí OE Zastupitelstvo

Více

Zásady pro poskytování programových dotací z Grantového řízení města Mšena

Zásady pro poskytování programových dotací z Grantového řízení města Mšena Zásady pro poskytování programových dotací z Grantového řízení města Mšena 1. Dotační politika města Mšena Město Mšeno chce aktivně spolupracovat se všemi sportovními organizacemi a spolky působícími na

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

MĚSTO ZUBŘÍ. Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok Preambule. 2. Všeobecná ustanovení

MĚSTO ZUBŘÍ. Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok Preambule. 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO ZUBŘÍ Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok 2019 1. Preambule 1.1. Prostředky z Programové podpory z rozpočtu města Zubří pro rok 2019 (dále jen PP ) jsou určeny na podporu projektů zaměřených

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

Město Luby. Čl. I. Úvodní ustanovení

Město Luby. Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY, SPORTU, KLUBOVÉ, SPOLKOVÉ A DALŠÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI V ROCE 2018

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY, SPORTU, KLUBOVÉ, SPOLKOVÉ A DALŠÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI V ROCE 2018 DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY, SPORTU, KLUBOVÉ, SPOLKOVÉ A DALŠÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI V ROCE 2018 Účel podpory Podpořit aktivní činnost občanů města Kašperské Hory a jeho

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně I. Základní ustanovení 1.1. Účelem těchto zásad je stanovení jednotného postupu při poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Chýně ve smyslu

Více

Program Městského obvodu Martinov

Program Městského obvodu Martinov Program Městského obvodu Martinov na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2016 1/5 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Martinov I. Úvodní ustanovení

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách ze dne 17. 12. 2014 č. 11/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT Zastupitelstvo města Ostrov schválilo usnesením č. 205/16 dne 7. září 2016 tato Pravidla pro

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald Číslo dokumentu: S 0116 Vydání č.: 02 Platnost od: 12. 02. 2016 Účinnost od: 01. 03. 2016 Zpracoval: Ing. Josef Paďour Dne: 10. 02. 2016 Podpis: Schválil:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA ROK 2019 na účel stanovený zvláštním právním předpisem

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA ROK 2019 na účel stanovený zvláštním právním předpisem VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA ROK 2019 na účel stanovený zvláštním právním předpisem dotace poskytovatelům sociálních služeb na účel vymezený zákonem č. 108/2006

Více

C. Maximální výše dotace a kritéria pro její stanovení

C. Maximální výše dotace a kritéria pro její stanovení PROGRAM DOTACÍ POSKYTOVANÝCH MĚSTEM UNHOŠŤ V ROCE 2019 V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje město Unhošť program realizace své dotační politiky.

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Městská část Praha 12. dotační řízení v oblasti sportu a volného času na rok 2016.

Městská část Praha 12. dotační řízení v oblasti sportu a volného času na rok 2016. Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-034-003-15 Městská část Praha 12 v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Praha 12 vyhlašuje usnesením Rady městské části

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 745/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 103 ze dne 22.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU (dále jen Zásady ) I. Základní ustanovení 1.

Více

Vyhlášení výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant na rok 2019

Vyhlášení výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant na rok 2019 Vyhlášení výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant na rok 2019 1. Účel programů je finanční podpora nekomerčních spolků v oblasti: tělovýchova a sport kulturní

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany 1. Základní principy 1.1. Poskytování peněžních prostředků (dále jen dotace ) z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany (dále

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolova

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolova Příloha č. 11 VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolova Město Sokolov se sídlem v Sokolově, Rokycanova 1929, PSČ 356 01, zastoupené starostou. IČ: 259 586 bankovní spojení:

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro

Více

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Neinvestiční transfer neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfer poskytovaný z rozpočtu městské části Brno-Nový Lískovec

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh správní rady Sportovního fondu na změnu Pravidel přidělování dotací ze Sportovního

Více

Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015

Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015 Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015 Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí účelová dotace na neinvestiční

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2.

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2. PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Chotěboř

Více

Právní předpis č.10. Město Jaroměř

Právní předpis č.10. Město Jaroměř Město Jaroměř Právní předpis č.10 Gestor: Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Více

Dotační program AKCE A REPREZENTACE vyhlášený městem Vamberk na rok Základní ustanovení

Dotační program AKCE A REPREZENTACE vyhlášený městem Vamberk na rok Základní ustanovení Dotační program AKCE A REPREZENTACE vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 1. Základní ustanovení 1.1. Poskytování dotací z programu AKCE A REPREZENTACE (dále jen Program) se řídí Pravidly pro poskytování

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. D/1 ze dne vyhlašuje Dotační program

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. D/1 ze dne vyhlašuje Dotační program Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. D/1 ze dne 3.12.2018 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka schválenými

Více