Libějovice Tel: Tel. starosta: Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013 a 2014:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 Tel. starosta: 606 692 079. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013 a 2014:"

Transkript

1 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 12/2013 prosinec 2013 č. 12/2013 Obecní úřad Libějovice Libějovice Libějovice Tel: Tel. starosta: web: Knihovna: Pátek hod. Veřejný internet: V úředních hodinách obecního úřadu a knihovny Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pošta: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek , , , , ,30 15, Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013 a 2014: Plast a nápojový karton se vybírá každou první sobotu v měsíci od 8:00 hod. Zároveň je možné, od 8:00 do 9:30 hod., na malém hřišti v Libějovicích odevzdat papír a elektrošrot. Provoz obecního úřadu o vánočních svátcích Obecní úřad bude uzavřen od pondělí do úterý V pátek bude obecní úřad otevřen od 8:00 do 11:00 hod. Provoz pošty Libějovice o vánočních svátcích Pošta Libějovice bude uzavřena od pondělí do úterý Ve čtvrtek bude pošta Libějovice otevřena od 8:00 do 11:00 hod. Kalendář Přílohou tohoto čísla občasníku je kalendář Chelčicko Lhenicko. V případě, že jste kalendář neobjevili ve své schránce, můžete si jej vyzvednout na obecním úřadě. 1

2 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 12/2013 Zprávy z radnice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 13/2013 ze dne ) Určení ověřovatelů zápisu (dle 95 odst. 1 zákona o obcích) Předsedající určil ověřovatele zápisu: Svatá Zuzana, Jan Kieweg Zapisovatelem: Iralová Lenka 2) Schválení programu Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání zastupitelstva obce dne , a to: 1) Určení ověřovatelů zápisu (dle 95 odst. 1 zákona o obcích) 2) Schválení programu 3) Kontrola zápisu č. 12/2013 ze zasedání zastupitelstva ze dne ) Zahájení inventur za r ) Rozpočtové opatření č. 12/2013 6) Oznámení Pošty Libějovice 7) Oznámení Obecního úřadu Libějovice 8) Informace ohledně spolufinancování aktivit JSDH 9) Pozemkové úpravy Záblatí zápis z jednání 10) Návrh změny územního plánu Dříteň 11) Nabídka časopis dtest pro spotřebitele 12) Žádost o odkoupení pozemku 13) Návrh ceny vodného a stočného 14) Poděkování Diakonie Broumov 15) Příprava návrhu rozpočtu 16) Rozšíření programu: a) Záměr pronajmout b) Dotace Jihočeského kraje c) Neinvestiční dotace výdaje JSDH d) Informace k dotaci projektová dokumentace ČOV e) Dotace Operační program Životní prostředí f) Vyhodnocení soutěže Jihočeši třídí odpady g) Mimořádné jednání zastupitelstva Usnesení č. 13/2013/2 bylo schváleno. 3) Kontrola zápisu č. 12/2013 ze zasedání zastupitelstva ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení č. 12/2013 ze dne z předchozího jednání zastupitelstva obce bez závad. Usnesení č. 13/2013/3 bylo schváleno. 4) Zahájení inventur za r Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení inventarizace majetku k a jmenování inventarizační komise dle příkazu starosty č. 1/2013 ze dne (viz. příloha č. 3 a harmonogram prací č. 4). Usnesení č. 13/2013/4 bylo schváleno. 2 5) Rozpočtové opatření č. 12/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2013. Opatření je přílohou č. 2 zápisu. Usnesení č. 13/2013/5 bylo schváleno. 6) Oznámení pošty Libějovice Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o uzavření Pošty Libějovice ve dnech až Zastupitelstvo bere na vědomí 7) Oznámení Obecního úřadu Libějovice Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o omezení úředních hodin Obecního úřadu Libějovice z důvodu čerpání dovolených: od pondělí do pondělí bude Obecní úřad (včetně pokladny) uzavřen. Otevřeno bude až v pátek Zastupitelstvo bere na vědomí 8) Informace ohledně spolufinancování aktivit JSDH Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci zaslanou Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje týkající se Integrovaného regionálního operačního programu na programové období V informaci se uvádí mimo jiné o možnosti čerpat finanční prostředky zřizovateli Jednotek sborů dobrovolných hasičů v prioritní ose 3.2 Předcházení rizikům a jejich řízení s ohledem na změny klimatu. Program spočívá v kompletním vybavení jednotek pro mimořádné události. Zastupitelstvo bere na vědomí 9) Pozemkové úpravy Záblatí zápis z jednání Starosta obce předložil zastupitelstvu obce zaslaný zápis z úvodního jednání o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Záblatí konaného Zastupitelstvo bere na vědomí 10) Návrh změny územního plánu Dříteň Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zahrnutí do návrhu změny č. 1 územního plánu Dříteň podmínku Obce Libějovice (již dříve zaslanou) o zachování a obnovení místní komunikace nacházející se na pozemku p.č. 397/1 PK v k.ú. Záblatí. Tímto zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce. Usnesení č. 13/2013/10 bylo schváleno. 11) Nabídka časopis dtest pro spotřebitele Zastupitelstvo obce schvaluje využití nabídky spolupráce a objednávku předplatného časopisu pro spotřebitele dtest do místní lidové knihovny, zatím na 1 rok. Usnesení č. 13/2013/11 bylo schváleno. 12) Žádost o odkoupení pozemku Zastupitelstvo obce schvaluje k žádosti p. Jůna nevyhlášení záměru prodat část pozemku p.č v k.ú. Černěves u Libějovic dle přiložené mapky (viz. příloha č. 5) Navrhovným způsobem realizace by došlo k narušení vodního toku

3 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 12/2013 Malovický potok (z tohoto důvodu by mělo nové vodohospodářské dílo mít i jiný způsob řešení). Usnesení č. 13/2013/12 bylo schváleno. 13) Návrh ceny vodného a stočného Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zaslaného návrhu Společnosti ČEVAK, a.s. (je nedílnou součástí zápisu viz. příloha č. 6) na změnu ceny vodného na rok 2014 ponechat cenu za vodné pro rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013, tj. 44,85 Kč/m 3. Usnesení č. 13/2013/13 bylo schváleno. 14) Poděkování Diakonie Broumov Starosta obce předložil zastupitelstvu obce poděkování Obci Libějovice a našim občanům za zorganizování sběru použitého ošacení. Zastupitelstvo bere na vědomí 15) Příprava návrhu rozpočtu Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o přípravě návrhu rozpočtu pro rok Zastupitelstvo a každý občan má právo předložit návrh ke zveřejněnému rozpočtu nejpozději v době jeho projednání. Zastupitelstvo bere na vědomí 16) Rozšíření programu: a) Záměr pronajmout Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout (z důvodu úpravy doby trvání nájmu a úpravy smluvních podmínek) dle stávajících uzavřených smluv: nebytový prostor st. p. č. 43/1 v k.ú. Libějovice o výměře 28,12 m 2 doba trvání nájmu do , a podmínkou trvání nájmu po dobu platnosti nájemní smlouvy na byt Libějovice 53 nebytový prostor st. p. č. 43/1 v k.ú. Libějovice o výměře 31,98 m 2 doba trvání nájmu do , - nebytový prostor st. p. č. 43/1 v k.ú. Libějovice o výměře 19,2 m 2 doba trvání nájmu do , a podmínkou trvání nájmu po dobu platnosti nájemní smlouvy na byt Libějovice 53 pozemek p.č 26/1 v k.ú. Nestanice o výměře 140 m 2 doba trvání nájmu do pozemek p.č 72/21 v k.ú. Libějovice o výměře 20 m 2 doba trvání nájmu do , - Zemchebě, s.r.o. - pozemek p.č 1054 v k.ú. Nestanice o výměře 0,09 ha doba trvání nájmu do pozemky p.č 1233 o výměře 0,0076 ha, p.č 1234 o výměře 0,0149 ha, p.č 1103 o výměře 0,1324 ha vše v k.ú. Nestanice, doba trvání nájmu do nájem nebytových prostor budova občanské vybavenosti víceúčelové zařízení Nestanice 69 obchod na pozemku p.č. 107 o výměře 72 m 2. Usnesení č. 13/2013/16a bylo schváleno. b) Dotace Jihočeského kraje Zastupitelka Zuzana Svatá předložila zastupitelstvu obce informaci o vyhlášených dotačních programech Jihočeského kraje podání žádosti do Starosta obce navrhuje zastupitelstvu obce, aby do příštího zasedání zastupitelé předložili náměty k podání žádostí o jednotlivé dotační programy. Zastupitelstvo bere na vědomí c) Neinvestiční dotace výdaje JSDH Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace SD/KHEJ/737/2013-UZ na úhradu výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů v celkové výši 2 430,- Kč Jihočeským krajem. Smlouva je přílohou č. 7 zápisu Usnesení č. 13/2013/16c bylo schváleno. d) Informace k dotaci projektová dokumentace ČOV Starosta obce předložil zastupitelstvu obce informaci o poskytnutém grantu od Jihočeského kraje ve výši ,- Kč na Projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV místní části Černěves a Nestanice. Podmínkou poskytnutí grantu bylo následné předložení žádosti v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské struktury a to nejpozději do Vzhledem k tomu, že velikostí obce nelze splnit předepsané ukazatele dotačních programů, nemohla obec tuto žádost podat. Je jednáno s Krajským úřadem Jihočeského kraje o udělení výjimky z pravidel programu. Starosta obce bude zastupitelstvo dále informovat o probíhajících jednáních. Zastupitelstvo bere na vědomí e) Dotace Operační program Životní prostředí Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o připravované prioritní ose nového Operačního programu Životního prostředí na výstavbu, obnovu a rekonstrukci kanalizace za předpokladu výstavby a rekonstrukci čistíren odpadních vod, dále rekonstrukci a intenzifikaci úpraven pitné vody pro veřejnou potřebu. Zastupitelstvo bere na vědomí f) Vyhodnocení soutěže Jihočeši třídí odpady Starosta obce informoval zastupitelstvo obce umístění naší obce v soutěži obcí Jihočeši třídí odpady v kategorii obcí do 499 obyvatel. Za III. čtvrtletí se naše obec umístnila na 41. místě z 370 obcí a v celkovém hodnocení za rok 2013 se umístnila na 39 místě z 370 obcí. Tímto starosta obce děkuje všem občanům za třídění odpadů. Zastupitelstvo bere na vědomí g) Mimořádné jednání zastupitelstva Starosta obce informoval zastupitele o mimořádném jednání zastupitelstva obce v pátek od 19 hodin. Zastupitelstvo bere na vědomí 3

4 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 12/2013 Uskutečněné a dotované akce roku 2013 Venkovní stoly na stolní tenis: Financováno Rozkvětem zahrady jižních Čech Místní akční skupina a z dotace Program rozvoje venkova, opatření IV Oprava hřbitovní zdi na Lomci: Financováno z rozpočtu obce a z grantového programu JčK - Úcta k předkům. Z rozpočtu obce: ,60 Kč Poskytnutá dotace: ,- Kč Bezpečná veřejná prostranství chodníky Černěves: Financováno z rozpočtu obce a z grantového programu obnovy venkova jihočeského kraje Z rozpočtu obce: ,- Kč Poskytnutá dotace: ,- Kč Povodně 2013: Prvotní náklady na odstranění škod povodněmi byly financovány z Ministerstva financí ČR Prostřednictvím Jihočeského kraje. Poskytnutá dotace: ,- Kč Oprava kanalizace úsek č. 1 (od č. p. 76 po č. p. 84 Libějovice): Financováno z rozpočtu obce (podána žádost o dotaci na spolufinancování). Z rozpočtu obce: ,- Kč Bezpečný sport oprava obložení v tělocvičně Libějovice: Financováno z rozpočtu obce z grantového programu Rekonstrukce stávajících sportovišť JčK. Z rozpočtu obce: ,- Kč Poskytnutá dotace: ,- Kč Vzdělávací a volnočasový program pro děti a mládež volnočasové centrum: Financováno z rozpočtu obce a přislíbena dotace z grantového programu JčK Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání. Výše poskytnuté dotace a financování z rozpočtu obce bude upřesněno po zaslání vyúčtování dotace v lednu Rozvoj a vybavení zázemí pro místní aktivity v Černěvsi VÚZ Černěves Financováno z rozpočtu obce a z Programu rozvoje venkova ČR Státního intervenčního fondu (SZIF) Výše poskytnuté dotace a financování z rozpočtu obce bude upřesněno po zaslání vyúčtování dotace v lednu Obnova krajinných prvků v krajinné památkové zóně Libějovicko - Lomecko, II. etapa Financováno z rozpočtu obce a z grantové ho programu JčK Rozvoj venkova a krajiny - tvorba krajiny a podpora biodiverzity. Z rozpočtu obce: ,- Kč Poskytnutá dotace: ,- Kč JčK Jihočeský kraj 4

5 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 12/2013 Volnočasové centrum: Masáž: dle objednávek - Kamila Synáčková tel: Výtvarná dílna: každé pondělí od 16:00 hod Anglický jazyk: Výuka hodin Anglického jazyka pro děti bude probíhat každou neděli od 17:00 hod. Výuka je zaměřena pro děti od 5 let. Výuka hodin pro dospělé je každou neděli od 18:00 hod. Novoroční setkání na Lomci: Tyto akce budou uskutečněny za podpory Jihočeského kraje Srdečně zveme všechny občany na Novoroční setkání na Lomci ve středu 1. ledna 2014 ve 14:30 hod Pro všechny příchozí bude připraven teplý nápoj k občerstvení. Zároveň pro zájemce bude zpřístupněn kostel. Za příznivého počasí podpoří sváteční atmosféru i živá hudba. K nápoji můžete přinést na ochutnání vánoční cukroví. Sbor DHL Libějovice: Sbor dobrovolných hasičů Lomecka Libějovice zve všechny své členy na Valnou hromadu, která se uskuteční od 19:00 hod v pohostinství u Kiewegů. Pozvánky na plesy (bály): Myslivecké sdružení Lomec Libějovice Vás zve na Myslivecký ples v Hospodě u Kiewegů, k tanci a poslechu hraje Lipenka. Sbor DHL Libějovice Vás zve na Hasičský bál dne v Hospodě u Kiewegů od 20:00, k tanci a poslechu hraje Experiment, vstupné 80,- Kč. 5

6 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 12/2013 Rozsvěcování vánočních stromů První adventní neděli tohoto roku nás čekalo slavnostní rozsvěcování stromečků. Akce se zde konala vůbec poprvé, ale myslím si, že by bylo pěkné, kdyby se z této události stala tradice. V 16:00 jsme se sešli v každé z obcí u vánočního stromu, děti měly možnost jej ozdobit a pak se rozsvítil. Podával odával se punč a ochutnávalo se cukroví. Atmosféru dotvořil ještě poslech koled. Touto akcí jsme odstartovali krásný adventní čas a tak nám nezbývá nic jiného, než Vám popřát krásně prožití svátků a hodně štěstí do nového roku. Fotografie ze všech akcí najdete na stránkách: Mikulášská zábava pro děti Letos se již druhým rokem uskutečnila mikulášská zábava pro děti. Byla připravena spousta her jako třeba židle, mumie, kuželky a jiné. Na děti čekaly sladké odměny. Kolem třetí hodiny nás navštívil Mikuláš, anděl a čerti, kteří sebou přinesli bohatou nadílku. nadí Aby to děti neměly tak jednoduché, musely si nadílku zasloužit tím, že poví nějakou básničku. Celá akce byla v pět hodin ukončena. Doufáme, že se zúčastněným líbilo a že rádi přijdou i příští rok. Pokud se vše podaří, v příštím roce bychom rádi uspořádali ádali zábavu nejen pro děti 6

7 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 12/2013 Vítání občánků I v letošním roce jsme v naší obci přivítali p nové občánky. Letos se v naší obci narodily 4 děti Aneta Kiewegová, Martin Centko, František Balcar a Nikola Kučerová. Ku Rodiče dostali pro děti dárečky čky a nesměla nesm chybět ani květina tina pro maminky. Jako zpestření zpest programu si větší děti nacvičily básničky. Všechny fotografie z akce najdete na stránce: NeNuDa kroužek volnočasových aktivit: Kroužek volnočasových aktivit pro děti i pro rodiče s dětmi se zaměřením na rozvoj tvořivosti. Kroužek je pro děti od 3 do 6 let s rodiči i bez rodičů. Čekají Vás: dětské a pohybové hry, výtvarné a pracovní činnosti, básničky, písničky a vyprávění příběhů, cvičení jógy pro děti. Tím vším se budou prolínat prvky lesní pedagogiky a environmentální výchovy, prvky Montessori pedagogiky. Kroužek by probíhal vždy ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod Více informací vám ráda sdělí Klára Kocourková na tel: Pivnice Na stofce Pivnice Naa stofce vám přeje pohodové prožití vánočních svátků a šťastný šťastný Nový Rok R V novém roce se můžete těšit na další chutné akce. První akce se uskuteční více informací na tel: u nás nebo na Facebooku Restaurace Na N stofce. 7

8 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 12/2013 Povídka Vánoce u Nás Je hezký. Povedl se. Toho cukroví, dlouhý zlatý řetěz, figurky a jistě už příště hvězdu sama nasadím a první prskavku zapálím. Jen toho sněhu více mohlo by být. Snad Ladovy obrázky vše vynahradí mi. To bývávalo něco. Sněhu po okenní římsy a jen spirála kouře prozradila život. To děcka ve vytahaných, záplatovaných, ale čistých hadrech po starších, ale šťastna byla. To když pod stromečkem dřevěného koníka dvě jablka, hrst ořechů a homoli cukru našlo. To hned do vsi utíkalo se všem to říct. Z kuchyně line se vůně. To maminka z lineckého pochoutky peče. Dlouho ale tak nebude. To tatínek jako každý rok první rybu spálí. Utíkám k brance. Už konečně přijít by měl. V dáli slyším zvonky. Ne ty nejsou z našeho kostelíka. Vidím divné zvíře s rozeklaným parožím a na širokých saních obtloustlý pán v červeném divně se šklebící. Jeďte, jeďte dál. Já čekám tu na Ježíška, ten hezčí dárky má a ten je náš. Je mi zimo, smutno. Jdu domů, nepřijde. Jen co dveře v kuchyni otevřu, zkamením. Že žiju, prozradí mi jen rulící se tvář zalitá slzami. Těch dárků pod stromečkem jako vždy. Pro mě růžová mašle, pro brášky modrá. Jak tohle jen možný je? Zase mě nějak obešel, ale příští rok už určitě. Dva, tři, čtyři, pět jsme všichni u vánoční večeře. Tak jak minulý rok, tak doufám i napřesrok. A to já přeji Vám všem. Tak hezké vánoce. Zdeněk Lang Významná životní jubilea: V měsíci leden oslaví svá významná životní jubilea: Vlková Marie 80 let Baloušek Václav 60 let Švehla František 18 let Svatoš Jan 18 let Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost. Oslavencům nad 70 let uvedených v občasníku bude gratulace předána osobně. Přejem Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Starosta, zastupitelé a zaměstnanci obce Libějovice. Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec vydává Obecní úřad Libějovice pod e.č. MK ČR E Veškeré své připomínky a náměty přijímáme vždy do 25. v měsíci. Až dosloužím, chci do tříděného odpadu. Děkuji, že třídíte. PAP 8