Březolupský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březolupský zpravodaj"

Transkript

1 Poločas Užívám podobný titulek jako v roce 2000 a To proto, že zase uplynula polovina funkčního období zastupitelstva a není marné provést jistou rekapitulaci. Jestliže byl rok 2007 označen jako rok příprav, pak ten letošní je možné hodnotit jako rok, kdy se mnohé připravované akce podařilo realizovat. Což ovšem neznamená, že na přípravě dalších projektů se nepracuje. Za nejvýznamnější akci lze zcela určitě označit stavbu Kanalizace + čistírna odpadních vod v obci Březolupy 1. etapa (dále jen ČOV). Stavební povolení jsme získali už loňský rok, letos byla dokončena projektová dokumentace pro realizaci stavby (firma V-projekt Zlín, ing. Jiří Vyoral, náklad ,- Kč). Pro financování stavby ČOV se podařilo získat státní dotaci ve výši cca 36 mil. Kč. Tyto peníze však obdržíme ve dvou etapách teprve na základě proplacených faktur. Proto musela obec přijmout úvěr, ze kterého je stavba průběžně financována. Poskytovatelem úvěru se na základě výběrového řízení stala Česká spořitelna, která obci dokázala nabídnout nejpřijatelnější podmínky. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby ČOV zvítězila brněnská firma FIRESTA, a.s., která do dnešních dnů už odvedla velký kus práce. Realizace této 1. etapy, která bude pokračování na str. 3 Konečná podoba znaku a praporu Obce Březolupy -1-

2 Mladé naděje Junior Moto Březolupy (zleva- Pavlík,Jirka,Radim,Vašek,Pepík a Vašík ) I zdravotní středisko se dočkalo nového, teplejšího kabátu

3 ukončena v měsíci listopadu příštího roku, umožní napojení větší části zástavby na pravém břehu potoka na čistírnu. V krátké době chceme zahájit přípravu 2. etapy, která má umožnit napojení zbývající části obce ( a opět zajistit projektovou dokumentaci, výkupy pozemků, věcná břemena, povolení vstupu, stavební povolení, dotace, výběr dodavatele a vlastní realizaci ). V letošním roce se taky podařilo dokončit přestavbu budovy bývalého Místního hospodářství na bytový dům. V září byly novým nájemníkům předány čtyři byty a jen pro zajímavost pro ohřev užitkové vody je zde využíváno i solární energie. Přestavbu provedla zlínská firma ERGO VH, náklad cca 5 mil. Kč, z toho dotace 2,2 mil. Kč. Další významnou akcí bylo Zlepšení energetické náročnosti budov ZŠ a ZS. Jasně a stručně řečeno, firma TRADIX ing. Jiřího Křena, která nejlépe uspěla ve výběrovém řízení, provedla zateplení budovy školy a zdravotního střediska, vyměnila okna, zhotovila hezké kabáty a udělala řadu dalších úprav dle našich požadavků. Hodnota díla 7,5 mil. Kč, získaná dotace 6,0 mil. Kč. Mimo to v budově ZŠ v době prázdnin tato firma přestavěla sociálky, náklad cca ,- Kč. Rovněž na Malou Uličku se po letech příprav a slibů dostalo. Rekonstrukci kanalizace a místní komunikace zde provedla firma SVS CORRECT Bílovice, náklad cca ,- Kč. Bohužel jsme v letošním roce neuspěli s žádostí o dotaci na MK v části Nad Školkou a Nad Uličkou, zrovna tak jako s žádostí o dotaci na opravu schodů do zámecké budovy. A co dalšího se zastupitelstvu, radě a hlavně panu starostovi ještě podařilo? Máme provedenou opravu mostu u sv. Jana Křtitele, rybník je v majetku obce, je zrekolaudovaný a má manipulační řád, jsou vyměněna svítidla v učebnách na budově MŠ, je provedena inventarizace stromů na veřejných obecních plochách, pracuje se na studii průmyslové zóny okolo ČOV, pokračujeme na přípravě nového územního plánu, spolupracujeme na plánu a harmonogramu realizace společných zařízení budovaných v rámci Komplexních pozemkových úprav na katastru obce ( polní cesty, protierozní opatření, biokoridory apod. ). Pro revitalizaci území za víceúčelovou halou, pro kterou se nám podařilo zajistit dotaci, byla ve výběrovém řízení zvolena firma SVS CORRECT Bílovice, realizace příští rok. Ve fázi příprav je rovněž parkoviště v prostoru mezi halou, STK a kabinami fotbalistů. Je rovněž snaha zajistit ve spolupráci s okolními obcemi dotační peníze na realizaci dětských hřišť u mateřské školy, základní školy a u kluziště za halou. Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo záměr přestavět sociálky na gynekologickém oddělení našeho ZS. A taky se snad podaří vybudovat plánovaný chodník z části Podsedky k poště a dále okolo fary až do centra obce. A na závěr ještě malá informace. Dne 13. listopadu převzali v Praze zástupci naší obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Miloslava Vlčka dekret, který dává naší obci právo užívat své vlastní obecní symboly prapor a znak obce Březolupy. Tento stručný a neúplný výčet ukazuje, že letošní rok byl opravdu rokem realizací i příprav. Můžeme si jen přát, aby se podařilo plány v blízké budoucnosti naplnit. Těm, kteří v této snaze pomohli a pomáhat budou, patří mé poděkování. A všem v obci přeji hezké, šťastné a klidné Vánoce a úspěšné vykročení do dalšího roku. Stanislav Hovorka, místostarosta -3-

4 Slovo starosty Březolupský zpravodaj Rok s rokem se sešel a všichni máme zase o ten jeden rok navíc, někdo se narodil a naopak, někdo nás navždy opustil... Nastávající vánoční období je obdobím klidu, lásky a pohody, ale také bilancí let předešlých a plánů do dalších let. Přesto, že se toto období s železnou pravidelností opakuje, je pro každého z nás každým rokem jiné. Každým rokem se totiž mění naše postavení v koloběhu života. Z dítěte se stává školák, ze školáka student, z chlapce muž, manžel a rodič, z rodiče děda a na někoho již doléhají i myšlenky na zimu svého života... Ať jste na kterékoliv úrovni koloběhu života, zastavte se v dnešní hekticky uspěchané době a užívejte v klidu vánoční atmosféru se svými blízkými v úzkém kruhu rodiny. Nezapomeňte také na své přátelé, sousedy jako i na všechny ostatní obyčejné lidi, se kterými se ve svém životě potkáváte. Poté, co se zastavíte a začnete bilancovat předešlé období, buďte k sobě konstruktivně kritičtí a do dalšího období naplánujte nové cíle s poučením z let minulých. Zvláště v současné, krizí zmítané době, je nutné si uvědomit, co je k životu nutné a co ne, co potřebujeme a bez čeho už se dá obejít. Tak, jak si na to naplánuje a posléze i zrealizuje každý z nás, tak se bude do jisté míry rozvíjet i naše společnost, a to jak materiálně tak i duchovně... Všem, kteří se podíleli na rozvoji naší obce bych chtěl za odvedenou práci v roce 2008 upřímně poděkovat a úplně všem přeji šťastné a veselé Vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů, a to nejen v osobním životě. ing. Petr Kukla, starosta obce Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte zájem přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vydavatele Obec Březolupy tel Zpravodaj vychází 4 krát za rok s nákladem 400 výtisků, grafická úprava a tisk Petr Brázda vydavatelství Břeclav, prodej obchodní síť v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou. Archív zpravodajů můžete nalézt na Autorem většiny fotek v tomto zpravodaji je František Stašek senior. Děkujeme -4-

5 Z jednání zastupitelstva obce Čtvrté zasedání zastupitelstva obce v roce 2008 se konalo 12. listopadu Zastupitelstvo schválilo: Rozpočtové opatření č. 2, tzn. změnu rozpočtu obce, jedná se o upřesnění položek jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Systém vypořádání podílu obce ve Sdružení měst a obcí pro hospodaření s odpady se sídlem v Uherském Hradišti při jeho likvidaci. Výkup zemědělských pozemků pro potřeby zřízení společných zařízení ( tzn. cest, poldrů, krajinných prvků atd.) v rámci komplexní pozemkové úpravy. Po dohodě s pozemkovým úřadem by obec měla vykoupit až 30 ha zemědělské půdy. Zastupitelstvo schválilo výkupní cenu na úrovni 50% úřední ceny stanovené dle bonity půdy, max. však 10 Kč/m2. Předloženou studii odpadového centra Březolupy ( OC Březolupy ), které by mělo být realizováno ( pokud uspějeme se žádostí o dotaci ) na bývalé skládce. Finanční částku Kč na výměnu osvětlení v zasedací místnosti obecního úřadu. Pověřilo radu obce, aby objednala nové symboly obce, státu a EU. Záměr na zajišťování sociálních služeb pro potřebné občany. Připravuje se smlouva na zajišťování těchto služeb Oblastní charitou Uherské Hradiště. Obec by občanům přispívala 50% z platného ceníku základních úkonů, max. však Kč na občana za měsíc. Plán realizace společných zařízení dle zpracovaného projektu komplexní pozemkové úpravy, tzn. určilo priority výstavby jednotlivých zařízení při případné realizaci. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání. Zprávu o průběhu realizace investičních akcí. Změny v přípravě územního plánu. Připomínky členů zastupitelstva. Zastupitelstvo nesouhlasilo s pořádáním airsoftových závodů na katastru obce. Z práce rady obce: Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, řešením žádostí a podnětů od občanů, místních organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva. Z dalších činností vyberu následující: Odsouhlasila vícepráce, které budou provedeny při probíhající rekonstrukci ZŠ bude provedeno částečné oddrenážování a vydláždění prostoru ve dvoře školy, osazení radiátorů termohlavicemi, stavba rampy u vstupu do objektu. Přidělila číslo popisné 594 panu Mudříkovi. Projednala s paní ředitelkou ZŠ problémy s chováním žáků. Navrhla zastupitelstvu zvýšit ceny za vývoz popelnic o 15 Kč na osobu a rok od

6 Odsouhlasila realizaci opatření navržených ve zpracované pasportizaci zeleně obce. Schválila složení inventarizačních komisí na jednotlivé obecní objekty. Připomínkovala studii odpadového centra Březolupy. zpracoval Stanislav Bařica, člen rady obce Z rukou předsedy Poslanecké sněmovny České republiky pana Miloslava Vlčka, jsem dne převzal v Praze pověřovací listinu, která opravňuje naší obec k používání svých symbolů. Znak a prapor Obce Březolupy, tak jak je navrhl heraldik Mgr.Tejkal a schválilo naše zastupitelstvo, schválila i heraldická komice při PS ČR. Uvědomme si prosím, že schválený znak a prapor zanecháváme i ostatním generacím březolupjáků a buďme na ně náležitě hrdi, obdobně jako na národní vlajku, znak či hymnu. Je samozřejmostí, že znak obce můžou požívat např. i naše složky či občané při svých aktivitách a to v případě, že jejich aktivita nenarušuje vážnost těchto symbolů. Při komerčním využití doporučuji nechat si používání obecních symbolů schválit radou obce. starosta obce -6-

7 Leden let Bařica Stanislav Gajdošík Peter Šimková Alena Večeřová Eva 60 let Řezníček Ludvík 65 let Šupková Anna 70 let Hubáčková Josefa Krejčiříková Jarmila Zůfalý Ladislav Březolupský zpravodaj Společenská kronika Únor let Ovčáček Vladimír Večeřa Miroslav 60 let Blahová Františka Hubáček Stanislav 70 let Blahová Štěpánka Hanáček Josef Šupková Ludmila 85 let Burcevová Ludmila Blahopřejeme Březen let Pastyřík Radomil 60 let Mašková Vlasta Semelová Irena 65 let Hovorka Josef Luběna Miroslav 70 let Hubáčková Marie Kašpárek František Stiglerová Marie 75 let Bařicová Štěpánka 75 let Mizera František Postavová Libuše Údaje o matrice zpracovala 85 let Sklenářová Božena paní Šohajková, pracovnice OÚ V měsíci říjnu 2008 oslavila 65 let paní Zdeňka Hubáčková. Tiskařský šotek zaúřadoval a tak se stalo, že se neobjevila mezi jubilanty. Proto dodatečně gratulujeme a omlouváme se. Zlatá svatba Manželé Anna a Viliam Juričkovi oslavili v letošním roce 50 let společného života. Téměř každoročně se sejdou v naší obci manželské páry, které se této události dožijí a o kterých vás rádi informujeme. Manželé Juričkovi nám ale museli tuto skutečnost oznámit sami. Ne proto, že jsme zapomněli, ale proto, protože to prostě nevíme. Na našem úřadě jsme schopni dohledat zlaté a diamantové svatby jenom v případě, že se tato událost stala v Březolupech, na Manželé Zasadilovi se letos nemohli na besedu s dříve narozenými dostavit. Všechny vás ale pozdravují Svárově, Zlámanci či Šarovech. Tyto svatby máme zapsané v našich matričních knihách. Pokud se obřad konal v jiné obci, městě, kostele apod,, nemáme z naší strany žádnou evidenci. Proto v případě, že budete mít zájem, aby se o této, jistě vyjímečné, události vědělo, byla zveřejněna apod., není jiný způsob, než nám dát na OÚ vědět. -7-

8 Sbor pro občanské záležitosti V neděli 16. listopadu 2008 se uskutečnila Beseda s dříve narozenými občany. V průběhu programu se na jevišti vystřídalo kolem 70 účinkujících. Pásmo tanečků s názvem Měsíce v podání souboru Hradišťan s dětmi secvičily paní učitelky Mizerová, Šohajková a Zatloukalová. Poté se Tanečně sportovní skupina POHODA předvedla se skladbami Pet pracovní kolektiv, Jarní hemžení, Rej duchů a Mlynářská šůůů. Vše pod vedením Aleny, Zuzky, Katky Bernatíkových, Jany Gregorové a Dany Šohajkové. K poslechu a tanci zahráli a zazpívali p. Hubáček a p. Jurásek, ke kterým se přidali pan Šimek a Stašek. O občerstvení se postaraly členky Sboru pro občanské záležitosti a členky Českého červeného kříže. Věřím, že se všem program líbil a příští rok se na vás všechny budu opět těšit. Chtěla bych také poděkovat všem, kteří se na přípravě i realizaci programu podíleli a samozřejmě také všem sponzorům. Nikdo by neměl o vánocích zůstat sám a proto se v závěru roku, jako každoročně, chystáme i letos navštívit naše spoluobčany v Domovech důchodců s dárkovými balíčky. S blížícím se koncem roku 2008 bych chtěla poděkovat všem členkám Sboru pro občanské záležitosti p. Blahové, p. Fuskové, p. Hubáčkové, p. Mgr. Ohnutkové, p. Staškové, p. Šohajkové a p. Zůfalé za obětavou celoroční práci, dále p. Provazníkové za hudební doprovod při kulturních akcích a samozřejmě také panu Staškovi za fotodokumentaci všech akcí naší vesnice. Mgr. Jana Otrhálková, předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Purpura na plotně voní.... purpura na plotně voní, kráááásně voní.. A jéééé. Anička z knihovny už má vánoční náladu. Ještě nemám odemknuté dveře od knihovny a ona si už prozpěvuje. Tak rychle za ní, ať tam není tak sama. Ahoj Aničko.Vidím, že máš dnes veselou náladu. A to mě těší. To víš, za dveřmi jsou Vánoce a kdo by se na ně netěšil. Už máš napečeno? Pomalinku ano, jen něco málo dozdobím a Vánoce mohou přijít. Škoda, že to tady v knihovně nevoní vanilkou a kořením. Hned by to bylo víc vánoční. Ale to nevadí. Stačí, když se podívám z okna a v parku vidím rozzářený strom. A ty mi pár kousků cukroví přineseš Co jsi vlastně letos pekla? Zase klasiku, Aničko. Linecké, vanilkové rohlíčky... prostě to, co mají všichni doma rádi. Ale pár receptů ti řeknu. Třeba mi s pečením příští rok pomůžeš. ŠUHAJDY výborné nepečené cukroví 250g ztuženého tuku, 20 dkg čokolády na vaření, 1 Salko, 125g másla, 1 polévková lžíce rumu, papírové košíčky -8-

9 Salko uvaříme na karamel /asi 2 hodiny ve vodní lázni/, vychladlé umícháme s máslem a rumem. Čokoládu s tukem rozpustíme. Čokoládu nalijeme na dno košíčku asi jednu malou lžičku, necháme ztuhnout. Pak přidáme trochu krému ze Salka a opět dáme lžičku čokolády. Ozdobíme oříškem nebo mandlí. SUŠENÝ BÍLKOVÝ CHLEBÍČEK 125 g hladké mouky, 125 g moučkového cukru, 125 g ořechů /směs pískačů, mandlí apod./, 4 bílky, na špičku nože prášku do pečiva Troubu si zapněte na stupňů, Bílky ušleháme do tuha, přidáme cukr, mouku a celé, neposekané ořechy. Srnčí hřbet vyložíme papírem, nalijeme těsto a dáme do trouby. Upečený chlebíček ještě horký vyklopíme, zabalíme do mokré utěrky a necháme 24 hodin uležet v chladu. Na druhý den nakrájíme ostrým nožem na velmi tenké plátky. Sušíme do růžova ve velmi mírné troubě. ŠLEHAČKOVÉ CUKROVÍ výborné, jen se rozplývá na jazyku 1 Hera, 1 šlehačka a 500 g hladké mouky /můžeme dát polovinu hladké a polovinu polohrubé/ Všechny přísady zpracujeme v těsto, které necháme chvilku v chladu uležet. Pak rozválíme plát a vykrajujeme tvary, které po upečení obalujeme ještě horké v moučkovém cukru. MEDOVÉ TRUBIČKY 250 g hladké mouky, 100 g cukru, 100 g medu, 2-3 lžíce mléka, 2 žloutky krém: máslo, cukr, rum Všechny přísady smícháme a necháme odležet v lednici. Pak vyválíme plát a vykrajujeme stejná kolečka, která pečeme při 145 stupních. Po upečení otevřeme troubu a plech necháme uvnitř. Ještě horká kolečka točíme na rukojeť vařečky, aby vznikla trubička. Musíme si pospíšit, protože jakmile kolečka vychladnou, nejdou stáčet a lámou se. Trubičky plníme krémem alespoň týden dopředu, aby se uležely a konce trubiček máčíme v čokoládě. Tak Aničko pořádně si ty recepty zapiš a příští rok si podle nich společně napečeme. I kdyyyž možná to ještě stihneme letos. Některé nedají moc práce. A Anička souhlasila. Jdeme ještě něco napéct na poslední chvíli. Vám všem přeji krásné a ničím nerušené Vánoce v kruhu svých blízkých a do roku 2009 hodně zdraví a pohody. Opět se na Vás těším v naší březolupské knihovně, která je pro všechny otevřena vždy v úterý od 18.oo do 20.oo a v sobotu od 14.oo do 20.oo hodin. Olga Rosíková -9-

10 Zahrádkářův rok Tedy zahrádka v prosinci je obsažena hlavně ve velikém množství zahradnických katalogů. Zahradník sám přezimuje pod sklem ve vytopené místnosti, zahrnut až po krček nikoliv mrvou, ani chvojím, nýbrž zahradnickými ceníky a prospekty, knihami a brožurami... Karel Čapek, Zahradníkův rok Leden * Vysévejte rajčata, kedlubny, papriky, lilek, salát, pórek a další zeleninu. * V teplejších suchých dnech nezapomeňte zalévat rostliny na záhonech. * Sledujte pokojové rostliny, zda kvůli nedostatku světla neopadávají. Bývá někdy nutné změnit jejich obvyklá místa a přesunout je blíž k oknu. * Větrejte tak, aby mrazivý vzduch nevanul přímo na pokojové rostliny. * Když si v zimě koupíte v květinářství novou rostlinu, neste ji domů zabalenou do papíru, jinak zmrzne. Únor * Keře a stromy pohnojte na tající sníh, využijete vláhu rozpuštěného sněhu, který hnojivo zanese ke kořenům. * Vypěstujte si čerstvou nať celeru z odříznuté horní části starší bulvy. Položte ji na tácek s vodou nebo na navlhčenou vatu a ponechte při pokojové teplotě na světle asi týden. * Vysejte okrasnou lichořeřišnici na záhony nebo do balkonových truhlíků. * Vysejte balkonové rostliny, jako jsou například petúnie. * Na konci měsíce přeneste muškáty a fuchsie do teplejší místnosti a poprvé je zalijte. Sestřihejte je, stačí do léta obrůst. zdroj: MFDnes Informace zvěrolékaře Mám dvanáctiletého jezevčíka,který často trpí rýmou. Zajímalo by mě, zda je možno v začátcích onemocnění použít nějaký přírodní prostředek, kapky nebo něco na způsob acylpyrinu apod., místo injekcí antibiotik. Myslím, že je důležité nejprve zjistit a kvalifikovat příčinu zánětu horních dýchacích cest. Pokud tato příčina není bakteriální, popř. nemá zásadní vliv na celkový zdravotní stav pacienta, jeví se mi celkové podávání ATB jako nepříliš nutné. Rozhodnutí o nasazení ATB je vždy na vyšetřujícím veterinárním lékaři, který vždy velmi pečlivě zvažuje rizika jejich nežádoucích účinků a jejich očekávaný efekt. Použití přírodních prostředků závisí na tom, o jaký typ onemocnění horních dýchacích cest se jedná - je možno je použít např. u alergické rhinitidy, nepoužival bych je asi (nyní myslím samostatně) u závažných bakteriálních nebo dokonce mykotických rhinitid. Pokud se týká nosních kapek obecně nejsou doporučovanou aplikační formou u psa - souvisí to s citlivostí sliznice a odmítáním pacienty. Acylpyrin bych kromě několika speciálních (většinou ortopedických) indikací nedoporučoval vůbec. -10-

11 Máme doma psa, kterému je 4,5 roku a poslední dobou si začal doma tzv. značkovat různá zákoutí bytu. Nevíme, co s tímto problémem dělat a v tomhle věku mu namáčet čumák!? Nemohli byste podat pomocnou ruku v podobě dobré rady? Nejsem si jist, zda Vám na základě těchto několika informací budu schopen poradit. Pro řešení tohoto problému je totiž nezbytné zjistit důvod, který vedl k tomu, že pes začal značkovat. Dokud nezjistíme tento důvod, je každá rada velmi obtížná. Potřeboval bych znát pokud možno podrobnou anamnézu pacienta i prostředí, ve kterém se pohybuje. Nejčastěji se toto chování objevuje, pokud pes nemá pocit vlastnictví jednotlivých předmětů v bytě (např. si pořídíte jiného psa, narodí se dítě apod.). Vede to potom k tomu, že si věci značkuje. Jiným případem je potom stav, kdy pes vyžaduje pozornost majitele a tímto způsobem si tuto pozornost snaží získat. Pokud Vám mám opravdu poradit, pošlete mi prosím podrobnější popis situace, snad objevíme příčinu takového chování a tím pádem budeme schopni toto chování eliminovat. Mám čerstvě narozena štěňátka a zajímá mne pár dotazů ohledně jich. Kdy se poprvé štěňátka odčervují a kolikrát se to opakuje než jdou do nového domova. Kdy je čas odčervit fenu po porodu, když naposled jsme ji odčervili 10 dní před početím. Jaké vakcíny jdou štěňátkům a v kolika týdnech nebo měsících. Je normální aby naše štěňátka ještě v 14 dnech nekoukala? V knihách se píše 10 až 14. My máme dnes 14 ale koukat ještě nebudeme. Kdy se štěňátkům začíná přidávat k mléku od feny jiná potrava a jaká? 1. odčervení štěňat by se mělo poprvé provést ve týdnu a opakovat v intervalech cca 14 dní ( závisí na použitém přípravku), 2. odčervení matky by se mělo provést zároveň s prvním odčervením štěňat, 3. první vakcinace štěňat se může provést v týdnu ( závisí na mnoha faktorech, které Váš veterinární lékař musí konkrétně posoudit), 4. přidávání potravy závisí na jejím druhu, pokud zvolíte instantní štěněcí mléko, lze podávat kdykoliv, jinou potravu zhruba od 3. týdne života, doporučuji komerční směsi, 5. pokud jde o prohlédnutí u štěňat, doporučuji počkat cca do 20. dne, poté kontaktovat vašeho veterinárního lékaře Ve středu kousnul mého syna belgický ovčák. Zranění je jen povrchní. Pes je v pořádku, je řádně očkován. Byli jsme ošetřeni na traumatologii. Syn má přesto horečky. Chtěla jsem se zeptat, jestli můžou horečky vzniknout v důsledku kousnutí. Byli jsme i u dětské lékařky za tři dny, dle traumatologického doporučení. Ranky jsou klidné, nejeví se známky hnisání. Dobrý den, pokud se ptáte zda horečky mohou vzniknout v důsledku kousnutí, musím odpovědět, že mohou. V souvislosti s popsanými příznaky u syna bych to ale považoval za málo pravděpodobné. Připomínám jen, že jako majitelé psa máte povinnost nechat psa vyšetřit u veterinárního lékaře (vet. zákon) bez ohledu na to, zda byl vakcinován nebo ne. Každopádně bych v této situaci doporučoval opakovanou návštěvu dětské lékařky a stanovení důvodu horečnatých stavů. Odpovídal MVDr. František Luňák

12 Placená inzerce Březolupský zpravodaj neztratíte KOVOŠROT BAREVNÉ KOVY HUTNÍ MATERIÁL AUTOVRAKOVIŠTĚ NEBEZPEČNÉ ODPADY EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ SBĚRNÝ DVŮR ELEKTROŠROT UHLÍ A PALIVA ZPRACOVÁNÍ PNEUMATIK ZPRACOVÁNÍ ODPADOVÉHO DŘÍVÍ EXKURZE STARÉ MĚSTO BRNĚNSKÁ 1372 TEL.: HODONÍN VELKOMORAVSKÁ 26 TEL.: MOB: VESELÍ NAD MORAVOU RUMUNSKÁ TEL.: MOB: STRÁŽNICE VESELSKÁ 746 MOB: UHERSKÝ BROD VAZOVÁ 2143 TEL: MOB:

13 Informace z ředitelství školy V poslední době se nám osvědčil způsob řešení kázeňských přestupků a opakovaného neplnění školních povinností žáků tím způsobem, že žák po telefonu v přítomnosti učitele informuje o problému jednoho ze svých rodičů. Žák tak nemůže danou situaci posléze měnit a šířit jiné nepravdy. Po sdělení svého problému rodiči se s ním učitel domluví o nápravě. Pokud má žák během vyučování nějaké zdravotní problémy, informujeme o nich zákonného zástupce žáka, který si musí svého syna či dceru osobně ze školy vyzvednout. V případě pracovního zaneprázdnění obou rodičů žák setrvá ve škole až do konce vyučování. Ve vážných případech zajistí ošetření škola a informuje o tom rodiče žáka. Poškození školního majetku žákem ve většině případech řešíme s rodiči žáka, buď opravou nebo finanční náhradou. p. ředitelka M. Chlachulová Střípky ze ZŠ Afroamerická hudba Zatímco spirituálová hudba je v našich poměrech poměrně známou záležitostí, o gospelu toho více vědí jen opravdoví odborníci. Žáci 8. třídy se vydali 18. září do Krajské knihovny Fr. Bartoše hudebního oddělení do Zlína, aby se něco více dozvěděli o období vzniku spirituálu, které se vyznačovalo deportací, ztrátou domova a kulturní identity černochů. Spirituály původně zpívali otroci ve volné improvizaci. To, že černoši reagují na hudbu přirozeněji než ostatní, ví každý. Ne však každý ví, že tato vlastnost byla otrokáři vysoce ceněna a s uměním hrát na hudební nástroj stoupala i cena otroka. Když bylo v roce 1865 zrušeno otroctví, ztrácely spirituály na významu a výsledkem dalšího vývoje, byl vznik gospelu. Tato afroamerická hudba se masově šířila, vezpívala se do srdcí všech věkových skupin a po mnohá desetiletí byla inspiračním zdrojem hudebních skladatelů. Mgr. I. Davidová V průběhu měsíce října se žáci Základní školy Březolupy aktivně zúčastnili charitativní akce pořádané ve prospěch útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně na Vršavě. Zvláště děti 1. stupně shromáždily velké množství granulí a konzerv pro psy a kočky. Přinesly též nepotřebné deky, ručníky, obojky, košíky apod. Nejvíce přispěly děti 2. a 5. ročníku. Nejaktivnější děti byly vybrány, aby osobně zavezly krmivo do útulku, kde jim chovatelé vyjádřili za svěřená zvířata velké poděkování. Jako součást této akce byla též vyhlášena výtvarná soutěž Zvíře není věc, které se zúčastnili žáci všech tříd. Z nejpodařenějších obrázků vybrala komise práce těchto dětí : 1. kategorie žáků ročníku : Adéla Juráková, Petra Pavelková, Karolína Hubáčková 2. kategorie žáků ročníku : Michaela Kročilová, Martin Vavruša, Monika Hanáčková 3. kategorie žáků ročníku : Magdalena Vlčková, Josef Kaňák, Tomáš Bakule, -13-

14 Vendula Hubáčková 4. kategorie žáků ročníku : Eva Saidlová, Denisa Mikulincová, Nikola Hašová Výtvarnou výstavu si děti s rodiči mohou prohlédnout v Uherském Hradišti v prostorách Reduty během prosince. Na vernisáži, která proběhla 2. prosince 2008 v Redutě v Uherském Hradišti se naše škola v konkurenci dalších škol rozhodně neztratila a zde přinášíme výsledky. Výtvarná soutěž: ve II. kategorii 2. místo - Lucie VÍTKOVÁ ve III. kategorii 1. místo - Vendula HUBÁČKOVÁ ve IV. kategorii 2. místo - Denisa MIKULINCOVÁ 3. místo - Eva SAIDLOVÁ Literární soutěž: v I. kategorii 3. místo - Kateřina BARTASOVÁ ve II. kategorii 3. místo - Lukáš KOVAČÍK Gratulujeme se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili výchovného koncertu na téma Lidová hudba v Domě umění ve Zlíně. Ve stejný den proběhla na naší škole dopravní soutěž pro žáky tříd, na které si mohli vyzkoušet svoje řidičské umění na jízdních kolech. Někteří se šance natolik zalekli, že se z nich stali pouzí diváci. Návštěvu firmy Kovosteel Staré Město si nenechali ujít žáci 8. třídy čekal výchovný koncert na žáky 3. a 4. třídy s názvem Tajemný Zlín všichni žáci 1. stupně využili šanci návštěvy oblíbené Hodiny zpívání s Jaroslavem Uhlířem na Klubu kultury v Uherském Hradišti. Ani v letošním roce jsme nevynechali svou účast na soutěži Zlínský vorvaň, což je sportovní akce konaná ve zlínské sportovní hale. Soutěží se v netradičních disciplínách a zúčastňují se jí školy ze Zlínského kraje. V úterý do sportovní haly v Březolupech přijeli chovatelé exotických zvířat se svými svěřenci. Některé si mohli žáci pohladit a vybraní odvážlivci si dokonce vyzkoušeli pocit jaké to je, mít hada kolem krku. V pondělí jsme měli ve škole Branný den. Žáci druhého stupně během dopoledne prošli všemi 5 stanovišti. Ví, jak zastavit krvácení, co dělat proti tomu, aby člověk upadl do šoku, jak vypadá stabilizovaná poloha, nebo znehybnění končetin při zlomeninách a spoustu dalších důležitých informací, které se jim mohou kdykoliv hodit. Popřej- -14-

15 me jim, aby tyto základy první pomoci nemuseli v životě nikdy potřebovat. V sobotu 6. prosince se uskutečnil již VIII. ročník Vánočního jarmarku. Kdo jste si našli v předvánočním shonu chvilku a navštívili jste v tento den sportovní halu, tak jste jistě nelitovali. Po celý den probíhal prodej výrobků žáků všech tříd, družiny, MŠ i Botíku. Utržené peníze si žáci odloží na výlet nebo jinou akci. Součástí jarmarku byla i soutěžní výstava tentokrát na téma Kdo přijde s Mikulášem? Z dvaceti pěti soutěžních prací se na prvních třech místech umístili tito žáci a kolektivy: 3. místo patří dvojici Martině a Michaele Ondrůškovým s 51 hlasy, 2. místo si odnesly Anna Juráková a Nikola Pavlačková z 5. třídy s 57 hlasy a 1. místo patří bratrům Patrikovi a Pavlovi Švancarovým ze 4. a z 5. třídy s 68 hlasy. V jednotlivcích patří 1. místo Lucii Jurákové z 2. třídy za keramického čertíka s 37 hlasy. Blahopřejeme. Dále jste si mohli prohlédnout výstavu na téma Máme rádi zvířata, o které se můžete ve Zpravodaji také dočíst. V téměř hodinovém vystoupení žáků ZŠ se na podiu postupně vystřídali zástupci všech tříd a podle potlesku, který se po skončení nesl halou, bylo jasné, že se program divákům líbil. Odpoledne patřila hala souboru Botík, který pozval šikovné ženy z Březolup a okolí a návštěvníci jarmarku se mohli naučit vázání šátků, skládání rukávců, šití a žehlení košil, spodnic atd. K poslechu a k tanci hrála cimbálová muzika z Míkovic pod vedením Martina Švehlíka. Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím, kteří se na podiu v průběhu dne vystřídali, dále těm, kteří s nimi program připravili, a rodičům, kteří dětem s některými výrobky pomohli. Poděkování: Chtěli bychom poděkovat p. Martinu Bábíčkovi z firmy Obalprint z Fryštáku za množství papírů do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností. Za základní školu Mgr. Jana Otrhálková Z per našich žáků Návštěva hasičárny Míša KŘENOVÁ, Veronika KŘŮMALOVÁ (6. třída) 7. října 2008 jsme byli na exkurzi v Otrokovicích v hasičárně. Nejvíce se nám líbilo, že jsme se mohli projít v autě a na památku jsme si mohli vzít pásku: ZÁKAZ VSTUPU. Podívali jsme se, jak celé auto vypadá a hlavně nás zaujalo, jak je veliká tyč, po které jezdí hasiči, aby nemuseli utíkat při poplachu po schodech. Velmi nás překvapilo, co se do takového auta může všechno vejít např. hadice, pila na železo, páska, léky atd. Měli tam moc pokojíků, kamery a hezkou tělocvičnu. Oblečení měli pěkné, ale vůně. Fuj. A oblečení měli nachystané v botách. -15-

16 Pak jsme šli ven a tam nám pan hasič roztáhl žebřík a dívali jsme se, jak je vysoký. Pak pustili stříkačku a my jsme sledovali, jak hasiči stříkají požáry. A až jsme byli v Bílovicích, tak jsme zachraňovali život kočce. Vánoční překvapení Kateřina ROZEHNALOVÁ (6. třída) Blížily se Vánoce a já jsem přemýšlela, co si mám přát. Chtěla bych toho hodně. Nejdřív jsem si vybrala mobil, ale mezi vytouženými dárky bylo i morče. Když přišel Štědrý den, nemohla jsem se dočkat rozbalování dárků. Už je to tady! Nadílka leží přede mnou. Všechny balíčky jsou zabalené do vánočniho papíru. Ale jeden dárek byl podezřelý. Pomyslela jsem si:,,ha, konečně jsme dostali to nové rádio. Jupí, vrhám se k velkému balíku. Ale pozor! Tohle jako kazeťák nevypadá. Bomba! To je klec pro morče! Ale morče nebylo nikde. Až za chvíli jsem si všimla nějaké kuličky v rohu. Morče! Chvíli trvalo,než jsem jí vymyslela jméno. Pak jsem na to přišla. Bude to Viky. Od té doby je to můj malý miláček. To jsem zvědavá, co pro mě má Ježíšek letos. Čertova noha v březolupském zámku Jakub BINAR, Jindra HUBÁČEK (7. třída) V březolupském zámku se čas od času objevovala na prvním kamenném schodu černá stopa a vedle ní otisk dlaně s drápisky. Staří lidé v Březolupech říkávali, že jsou to nožisko a pazúr samotného ďábla, který tady strašil pány na zámku. A když nechali páni ten černý flek ze zdi seškrábat, do rána se objevil znovu. Jeden hrabě tu byl moc zlý. Nikoho neměl rád, svoje poddané týral a chudobnými opovrhoval. Kdysi v lese chytil chudého ogárka, který tam sbíral jahody. Ty švone, šlapeš mi trávu a plašíš zvěř! zakřičel na něho a svým sluhům přikázal, aby ubohého synečka hodili do studně. Byla to studna smrti bez vody, ale hlubokánská velice. Kdo do ní spadl, už se nikdy nedostal ven. Když se tu hroznou zprávu dozvěděla chlapcova matka, hned utíkala na zámek prosit za syna. A bezcitný pán poručil hodit do studny i nešťastnou matku. Těsně předtím než ji přehodili přes obrubeň, vykřikla: Oh ty mordéřu, nechť ťa čert zebere! V tu chvíli se celý zámek zachvěl v základech, ozvala se hromová rána a v mračnu kouře přiletěl na zámecké nádvoří sám ďábel. Chytil hraběte pod krkem a hodil ho také do studny. Od té doby zůstaly na zdi černé otisky dlaně a ďáblovy stopy na schodku. Byly výstrahou pozdějším pánům na březolupském zámku, aby nebyli krutí ke svým poddaným. Aleš BARTOŠ (7. třída) Morče Ferda Máme doma morče, má pěkné akvárko, jmenuje se Ferda, je to milé zvířátko. Rád ho často krmím, nejlépe normálním zelím. Medvěd V lese běhá medvěd, je mu asi devět. Medvědice ráno vstala, aby se ho hned zeptala. Chystej svatbu medvěde, dobře se nám povede. -16-

17 Kočka a slon Vendula HUBÁČKOVÁ (7. třída) Jednou potkala kočka slona, který se snažil přejít příkop po úzkém mostu, ale velice se bál. Kočka se mu smála a odešla. Jindy se procházela po poli, když ji najednou uviděl pes a rozběhl se za ní. Kočka se polekala a snažila se utéct. Jak tak utíkala, uviděla slona, který se pásl na louce, Když k němu přiběhla, řekla: Můžu se prosím za tebe schovat? A slon odpověděl: A ty jsi mě pomohla, když jsem se bál přejít příkop? Ale že jsi poprosila, tak se schovej. Za chvilku přiběhl pes a zeptal se: Nepotkal jsi kočku, slone? Nepotkal, odpověděl slon a pes odběhl hledat jinam. Kočka vylezla a řekla: Omlouvám se, že jsem se k tobě tak chovala. Děkuji, že jsi mi pomohl. Mohli bychom být přátelé? Slon souhlasil a tak se kočka a slon stali navždy přátelé. Ponaučení: BUĎ KE KAŽDÉMU MILÝ A VŠEM POMÁHEJ. NIKDY TOTIŽ NEVÍŠ, KDY BUDEŠ POMOC SÁM POTŘEBOVAT. Můj pes Berný Monika SEDLÁČKOVÁ (7. třída) Můj pes se jmenuje Berný. Je to ještě malé štěně, i když by to do něho málokdo řekl. Má 3 měsíce a na svůj věk váží vcelku dost, což je 15 kg. Je to Bernský salašnický pes. Jeho jméno je odvozené od rasy takže Berný jako bernský. Zbarvení je černo-bílo-hnědé. Je to fešák. Jelikož mu rostou zoubky, rád všechno kouše, včetně mojí ruky. Pořád by si jenom hrál. K tomu máme ještě kotě a to rád tahá za ocásek nebo chytne za krkem a nosí po dvoře. Kočce se to ale nelíbí a hlasitě mňouká. Berný má sice velice rád maso a granule, ale jablíčku a jinému ovoci nebo zelenině neodolá. Každý den když jdu dát králíkům nějakou tu mrkvičku nebo jablíčko, stojí vedle mě a dělá ten svůj obvyklý pohled: Chci taky. Na vodítko se mu ještě moc nechce, ale myslím, že se to časem zlepší. A to je asi vše, co bych mohla o svém pejskovi říct. -17-

18 Placená inzerce Březolupský zpravodaj Vojenská zdravotní pojišťovna ČR nabízíme zdravotní pojištění u jedné z největších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven Získejte příspěvky v hodnotě minimálně 2.800,- Kč na péči o zdraví, plavání, solnou jeskyni, očkování a sportovní aktivity! A k tomu AUTOLÉKÁRNIČKU! Je to jednoduché! Přihlaste se k Vojenské zdravotní pojišťovně ČR, která již 15 let zabezpečuje svým pojištěncům komplexní a kvalitní zdravotní péči! K tomu nabízíme další nadstandardní příspěvky (blíže na Např. čtyřčlenná rodina získá příspěvky v hodnotě ,- Kč a ještě další výhody z naší nabídky nadstandardní péče. Speciální balíček výhod pro studenty. Přispěvky na nejrůznější očkování, plavání matek s batolaty, organizované cvičení pro těhotné ženy, příspěvky na fixní zubní rovnátka a další. Bližší informace o pojištění u VoZP ČR poskytneme na tel , nebo na včetně tiskopisů, přihlášky a evidenčního listu. Nyní možnost přehlášení k ! Kontaktní adresa jednatelství: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Tř. T. Bati, areál SVIT, 51. bud., 2. patro Zlín 6 tel.: Využijte služeb a všech výhod VoZP ČR! Hledáme smluvní pracovníky vhodné i pro studenty a ženy v domácnosti. Více informací na tel.: , p. Cholastová -18-

19 Tříkrálová sbírka 2009 v Březolupech Opět se blíží čas Vánoc a s nimi čas očekávání a radosti. Sváteční kouzlo vánoc často nepůsobí jen na děti, ale také na nás dospělé, a tak navštěvujeme své blízké, zpíváme koledy, radujeme se a vzájemně se obdarováváme. Také svátek Tří králů, který toto období jakoby symbolicky uzavírá, je svátkem obdarovávání, neboť právě Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili Ježíška v Betlémě, přinesli mu dary a sami byli obdarováni tím, že mohou všem zvěstovat novinu o jeho narození. Na základě této události pak vznikla tradice, kdy v minulých stoletích chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů (jde o starobylý a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají Kyrios mansionem benedicet - Pán žehnej tomuto domu, a právě požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i jeho obyvatele. Obyvatelé domu za toto požehnání obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi anebo penězi. Zvyk Tříkrálového požehnání, a s ním spojeného koledování, u nás před lety obnovila Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika) formou Tříkrálové sbírky. Sbírka probíhá na celém území naši republiky za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků. Takže opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností a křídou označují naše obydlí. Letos k nám s požehnáním v rámci Tříkrálové sbírky přijdou již podesáté. Na Slovácku byl vždy výtěžek z koledování jeden z nejvyšších v celé republice. Tyto finanční prostředky byly rozděleny do nejrůznějších sociálních projektů u nás i v zahraničí a pomohly opravdu těm nejpotřebnějším. Věříme, že stejně jako se kdysi tři králové plni radosti z narození Ježíška vraceli do svých domovů, budou se také naši koledníci vracet plní radosti, že mohli do našich domácností předat požehnání našich biskupů či arcibiskupů a zároveň co nejvíce naplnit tříkrálové pokladničky. Znamení na dveřích v minulosti totiž také vymezovala prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy přívětivého světa. Zkusme proto také alespoň malým finančním darem přinést trochu té sociální spravedlnosti také těm, kteří ji potřebují přece jen více než my. Vážení občané, Tříkrálová sbírka 2009 se v naší obci uskuteční v sobotu 3. ledna Obecným účelem sbírky v roce 2009 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Organizátorem sbírky na Uherskohradišťsku je Oblastní charita Uherské Hradiště. Tříkrálová sbírka v Březolupech bude probíhat stejně jako v letech minulých. Tři králové v doprovodu jedné dospělé osoby vás navštíví u vás doma. Tyto skupinky budou přijímat finanční dary do originálních, Obecním úřadem Březolupy zapečetěných, pokladniček se znakem CHARITAS. Koledníci jsou povinni se vám proukázat průkazem Charity. -19-

20 Autoklub plochá dráha Březolupy Plochodrážní družstvo Autoklubu Březolupy je v současnosti pravidelným účastníkem druhé nejvyšší soutěže družstev. V tomto seriálu Mistrovství ČR se náš tým drží průběžně na místě. Výrazný úspěch jsme letos dosáhli ve finalovém závodě dvojic, který se jel na našem domácím stadionu. Silná konkurence, nekompromisní rozpis a bodování dle anglického stylu pro nás nakonec vyznělo do podoby zisku velmi cenného bronzu. V této soutěži je to pro nás historický úspěch. K tomu můžeme lehce přičíst i zisk titulu Mistra ČR ve dvojících, našeho historicky nejúspěšnějšího jezdce Martina Málka, který zde však startoval za AK Slaný. Příští již 48. plochodrážní sezona bude pro nás nadále pokračovat v účasti M ČR tříčlenných družstev proti: Praze, Pardubicím, Liberci a Slanému. Naše barvy budou hájit: Martin Málek, Martin Gavenda, Michael Hádek, Pavel Pučko, Antonín Galliani a v jednání jsou polské posily: Adam Pawliczek a Gregorz Sztrozyk. Termíny závodů v Březolupech budou soboty 13. června a 25. července V závěru sezony sobota 26. září 2009, bychom opět rádi uspořádali již VI. Slovácký ovál, který si v mezinárodním kalendáři již našel své pevné místo. Druhým rokem je působnost Autoklubu směřována jak na plochou dráhu, tak také na činnost kroužku Junior Moto Březolupy - JMB. Na plochodrážním oválu získávají naši adepti od útlého věku své první zkušenosti s řízením a jízdou v jedné stopě. Uzavřený stadion je ideálním místem jak svou velikostí, bezpečností i povrchem, pro základní výcvik na malých motocyklech popř. čtyřkolkách. Své schopnosti pak můžou adepti dále rozvíjet v oblasti sportovních disciplín jako jsou motocross, plochá dráha, minibike resp. silnice, ale také na motokárách ve Zlíně, kde je ovšem jízda podmíněna dostatečnou výškou dítěte. V současnosti je zájem mladých dále převážně orientován víceméně do motocrossu. Mezi snaživé talenty patří Jirka Pohlídal, Štěpán Řezníček a Pavel Mikel a své první sportovní zkušenosti už tu také sbírají i ti mnohem mladší: Vašek Procházka, Pepík Mizera, Šíma Řezníček, Vašek Šmíd, Radim a Pavel Hubáčkovi a Honza Kraus. Ve spolupráci s Motocrossteamem při STSČ Březolupy můžou adepti třikrát týdně využívat tréninkový areál tohoto klubu. Tato naše pilotní činnost není cílená do oblastí vrcholového sportu, ale tímto nabízíme možnost vyzkoušet si své dovednosti všem opravdovým zájemcům z řad nejenom chlapců, ale i dívek ve věku od 4-10 let. Nenáročný a nenákladný počáteční přístup k motorismu s výše popsanou náplní tak může za pár let i zvýraznit naše snažení v oblasti motocyklových disciplín. Březolupští motoristé tak stále úspěšně pokračují ve své bohaté tradici, která je v obci datována od r Za Autoklub Březolupy přejeme Všem příjemné prožití Vánočních svátků a úspěšný start, pohodu a zdraví do nadcházejícího roku Josef Mizera jednatel AK Březolupy -20-

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic.

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic. R 1 č e r v e n Dobří rodiče dávají svým dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, a křídla proto, aby mohly odletět a vyzkoušet si to, co se naučily. B. Zoungsovi Mezinárodní den

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT)

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT) Motýlci Čekání na Ježíška je pro děti vždy nekonečně dlouhé. Neváháme je tedy zabavit kdejakou tradicí. Ano, opět k nám v prosinci přišel Mikuláš s čertem. Děti jsme na jejich příchod pečlivě připravovali

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kvadriatlon se povedl, zajímavé disciplíny. Problém byla jen nízká účast závodníků.

Kvadriatlon se povedl, zajímavé disciplíny. Problém byla jen nízká účast závodníků. 10. Zápis ze školního parlamentu 6. 6. 2017 1. Výstava mazlíčků Koncem června - zajistí Karel Plavec Bližší informace budou upřesněny Kvadriatlon se povedl, zajímavé disciplíny. Problém byla jen nízká

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Meruňkové tvarohové knedlíky

Meruňkové tvarohové knedlíky Meruňkové tvarohové knedlíky Sladké ovocné knedlíky jsou spojeny hlavně v létě. Dají se připravit z kynutého těsta, tvarohového anebo také bramborového. Knedlíky plníme různým ovocem. Ingredience 200g

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ 10 1. stupeň ZŠ PL-1 1. stupeň ZŠ 11 PL-2 Pes Kočka Morče Křeček Rybičky Želva Chameleon Králík Papoušek 12 1. stupeň ZŠ PL-3a Druh zvířete: Popis (věk, velikost, barva, tvar těla, dovednosti ) Potrava:

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více