Březolupský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březolupský zpravodaj"

Transkript

1 Poločas Užívám podobný titulek jako v roce 2000 a To proto, že zase uplynula polovina funkčního období zastupitelstva a není marné provést jistou rekapitulaci. Jestliže byl rok 2007 označen jako rok příprav, pak ten letošní je možné hodnotit jako rok, kdy se mnohé připravované akce podařilo realizovat. Což ovšem neznamená, že na přípravě dalších projektů se nepracuje. Za nejvýznamnější akci lze zcela určitě označit stavbu Kanalizace + čistírna odpadních vod v obci Březolupy 1. etapa (dále jen ČOV). Stavební povolení jsme získali už loňský rok, letos byla dokončena projektová dokumentace pro realizaci stavby (firma V-projekt Zlín, ing. Jiří Vyoral, náklad ,- Kč). Pro financování stavby ČOV se podařilo získat státní dotaci ve výši cca 36 mil. Kč. Tyto peníze však obdržíme ve dvou etapách teprve na základě proplacených faktur. Proto musela obec přijmout úvěr, ze kterého je stavba průběžně financována. Poskytovatelem úvěru se na základě výběrového řízení stala Česká spořitelna, která obci dokázala nabídnout nejpřijatelnější podmínky. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby ČOV zvítězila brněnská firma FIRESTA, a.s., která do dnešních dnů už odvedla velký kus práce. Realizace této 1. etapy, která bude pokračování na str. 3 Konečná podoba znaku a praporu Obce Březolupy -1-

2 Mladé naděje Junior Moto Březolupy (zleva- Pavlík,Jirka,Radim,Vašek,Pepík a Vašík ) I zdravotní středisko se dočkalo nového, teplejšího kabátu

3 ukončena v měsíci listopadu příštího roku, umožní napojení větší části zástavby na pravém břehu potoka na čistírnu. V krátké době chceme zahájit přípravu 2. etapy, která má umožnit napojení zbývající části obce ( a opět zajistit projektovou dokumentaci, výkupy pozemků, věcná břemena, povolení vstupu, stavební povolení, dotace, výběr dodavatele a vlastní realizaci ). V letošním roce se taky podařilo dokončit přestavbu budovy bývalého Místního hospodářství na bytový dům. V září byly novým nájemníkům předány čtyři byty a jen pro zajímavost pro ohřev užitkové vody je zde využíváno i solární energie. Přestavbu provedla zlínská firma ERGO VH, náklad cca 5 mil. Kč, z toho dotace 2,2 mil. Kč. Další významnou akcí bylo Zlepšení energetické náročnosti budov ZŠ a ZS. Jasně a stručně řečeno, firma TRADIX ing. Jiřího Křena, která nejlépe uspěla ve výběrovém řízení, provedla zateplení budovy školy a zdravotního střediska, vyměnila okna, zhotovila hezké kabáty a udělala řadu dalších úprav dle našich požadavků. Hodnota díla 7,5 mil. Kč, získaná dotace 6,0 mil. Kč. Mimo to v budově ZŠ v době prázdnin tato firma přestavěla sociálky, náklad cca ,- Kč. Rovněž na Malou Uličku se po letech příprav a slibů dostalo. Rekonstrukci kanalizace a místní komunikace zde provedla firma SVS CORRECT Bílovice, náklad cca ,- Kč. Bohužel jsme v letošním roce neuspěli s žádostí o dotaci na MK v části Nad Školkou a Nad Uličkou, zrovna tak jako s žádostí o dotaci na opravu schodů do zámecké budovy. A co dalšího se zastupitelstvu, radě a hlavně panu starostovi ještě podařilo? Máme provedenou opravu mostu u sv. Jana Křtitele, rybník je v majetku obce, je zrekolaudovaný a má manipulační řád, jsou vyměněna svítidla v učebnách na budově MŠ, je provedena inventarizace stromů na veřejných obecních plochách, pracuje se na studii průmyslové zóny okolo ČOV, pokračujeme na přípravě nového územního plánu, spolupracujeme na plánu a harmonogramu realizace společných zařízení budovaných v rámci Komplexních pozemkových úprav na katastru obce ( polní cesty, protierozní opatření, biokoridory apod. ). Pro revitalizaci území za víceúčelovou halou, pro kterou se nám podařilo zajistit dotaci, byla ve výběrovém řízení zvolena firma SVS CORRECT Bílovice, realizace příští rok. Ve fázi příprav je rovněž parkoviště v prostoru mezi halou, STK a kabinami fotbalistů. Je rovněž snaha zajistit ve spolupráci s okolními obcemi dotační peníze na realizaci dětských hřišť u mateřské školy, základní školy a u kluziště za halou. Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo záměr přestavět sociálky na gynekologickém oddělení našeho ZS. A taky se snad podaří vybudovat plánovaný chodník z části Podsedky k poště a dále okolo fary až do centra obce. A na závěr ještě malá informace. Dne 13. listopadu převzali v Praze zástupci naší obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Miloslava Vlčka dekret, který dává naší obci právo užívat své vlastní obecní symboly prapor a znak obce Březolupy. Tento stručný a neúplný výčet ukazuje, že letošní rok byl opravdu rokem realizací i příprav. Můžeme si jen přát, aby se podařilo plány v blízké budoucnosti naplnit. Těm, kteří v této snaze pomohli a pomáhat budou, patří mé poděkování. A všem v obci přeji hezké, šťastné a klidné Vánoce a úspěšné vykročení do dalšího roku. Stanislav Hovorka, místostarosta -3-

4 Slovo starosty Březolupský zpravodaj Rok s rokem se sešel a všichni máme zase o ten jeden rok navíc, někdo se narodil a naopak, někdo nás navždy opustil... Nastávající vánoční období je obdobím klidu, lásky a pohody, ale také bilancí let předešlých a plánů do dalších let. Přesto, že se toto období s železnou pravidelností opakuje, je pro každého z nás každým rokem jiné. Každým rokem se totiž mění naše postavení v koloběhu života. Z dítěte se stává školák, ze školáka student, z chlapce muž, manžel a rodič, z rodiče děda a na někoho již doléhají i myšlenky na zimu svého života... Ať jste na kterékoliv úrovni koloběhu života, zastavte se v dnešní hekticky uspěchané době a užívejte v klidu vánoční atmosféru se svými blízkými v úzkém kruhu rodiny. Nezapomeňte také na své přátelé, sousedy jako i na všechny ostatní obyčejné lidi, se kterými se ve svém životě potkáváte. Poté, co se zastavíte a začnete bilancovat předešlé období, buďte k sobě konstruktivně kritičtí a do dalšího období naplánujte nové cíle s poučením z let minulých. Zvláště v současné, krizí zmítané době, je nutné si uvědomit, co je k životu nutné a co ne, co potřebujeme a bez čeho už se dá obejít. Tak, jak si na to naplánuje a posléze i zrealizuje každý z nás, tak se bude do jisté míry rozvíjet i naše společnost, a to jak materiálně tak i duchovně... Všem, kteří se podíleli na rozvoji naší obce bych chtěl za odvedenou práci v roce 2008 upřímně poděkovat a úplně všem přeji šťastné a veselé Vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů, a to nejen v osobním životě. ing. Petr Kukla, starosta obce Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte zájem přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vydavatele Obec Březolupy tel Zpravodaj vychází 4 krát za rok s nákladem 400 výtisků, grafická úprava a tisk Petr Brázda vydavatelství Břeclav, prodej obchodní síť v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou. Archív zpravodajů můžete nalézt na Autorem většiny fotek v tomto zpravodaji je František Stašek senior. Děkujeme -4-

5 Z jednání zastupitelstva obce Čtvrté zasedání zastupitelstva obce v roce 2008 se konalo 12. listopadu Zastupitelstvo schválilo: Rozpočtové opatření č. 2, tzn. změnu rozpočtu obce, jedná se o upřesnění položek jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Systém vypořádání podílu obce ve Sdružení měst a obcí pro hospodaření s odpady se sídlem v Uherském Hradišti při jeho likvidaci. Výkup zemědělských pozemků pro potřeby zřízení společných zařízení ( tzn. cest, poldrů, krajinných prvků atd.) v rámci komplexní pozemkové úpravy. Po dohodě s pozemkovým úřadem by obec měla vykoupit až 30 ha zemědělské půdy. Zastupitelstvo schválilo výkupní cenu na úrovni 50% úřední ceny stanovené dle bonity půdy, max. však 10 Kč/m2. Předloženou studii odpadového centra Březolupy ( OC Březolupy ), které by mělo být realizováno ( pokud uspějeme se žádostí o dotaci ) na bývalé skládce. Finanční částku Kč na výměnu osvětlení v zasedací místnosti obecního úřadu. Pověřilo radu obce, aby objednala nové symboly obce, státu a EU. Záměr na zajišťování sociálních služeb pro potřebné občany. Připravuje se smlouva na zajišťování těchto služeb Oblastní charitou Uherské Hradiště. Obec by občanům přispívala 50% z platného ceníku základních úkonů, max. však Kč na občana za měsíc. Plán realizace společných zařízení dle zpracovaného projektu komplexní pozemkové úpravy, tzn. určilo priority výstavby jednotlivých zařízení při případné realizaci. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání. Zprávu o průběhu realizace investičních akcí. Změny v přípravě územního plánu. Připomínky členů zastupitelstva. Zastupitelstvo nesouhlasilo s pořádáním airsoftových závodů na katastru obce. Z práce rady obce: Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, řešením žádostí a podnětů od občanů, místních organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva. Z dalších činností vyberu následující: Odsouhlasila vícepráce, které budou provedeny při probíhající rekonstrukci ZŠ bude provedeno částečné oddrenážování a vydláždění prostoru ve dvoře školy, osazení radiátorů termohlavicemi, stavba rampy u vstupu do objektu. Přidělila číslo popisné 594 panu Mudříkovi. Projednala s paní ředitelkou ZŠ problémy s chováním žáků. Navrhla zastupitelstvu zvýšit ceny za vývoz popelnic o 15 Kč na osobu a rok od

6 Odsouhlasila realizaci opatření navržených ve zpracované pasportizaci zeleně obce. Schválila složení inventarizačních komisí na jednotlivé obecní objekty. Připomínkovala studii odpadového centra Březolupy. zpracoval Stanislav Bařica, člen rady obce Z rukou předsedy Poslanecké sněmovny České republiky pana Miloslava Vlčka, jsem dne převzal v Praze pověřovací listinu, která opravňuje naší obec k používání svých symbolů. Znak a prapor Obce Březolupy, tak jak je navrhl heraldik Mgr.Tejkal a schválilo naše zastupitelstvo, schválila i heraldická komice při PS ČR. Uvědomme si prosím, že schválený znak a prapor zanecháváme i ostatním generacím březolupjáků a buďme na ně náležitě hrdi, obdobně jako na národní vlajku, znak či hymnu. Je samozřejmostí, že znak obce můžou požívat např. i naše složky či občané při svých aktivitách a to v případě, že jejich aktivita nenarušuje vážnost těchto symbolů. Při komerčním využití doporučuji nechat si používání obecních symbolů schválit radou obce. starosta obce -6-

7 Leden let Bařica Stanislav Gajdošík Peter Šimková Alena Večeřová Eva 60 let Řezníček Ludvík 65 let Šupková Anna 70 let Hubáčková Josefa Krejčiříková Jarmila Zůfalý Ladislav Březolupský zpravodaj Společenská kronika Únor let Ovčáček Vladimír Večeřa Miroslav 60 let Blahová Františka Hubáček Stanislav 70 let Blahová Štěpánka Hanáček Josef Šupková Ludmila 85 let Burcevová Ludmila Blahopřejeme Březen let Pastyřík Radomil 60 let Mašková Vlasta Semelová Irena 65 let Hovorka Josef Luběna Miroslav 70 let Hubáčková Marie Kašpárek František Stiglerová Marie 75 let Bařicová Štěpánka 75 let Mizera František Postavová Libuše Údaje o matrice zpracovala 85 let Sklenářová Božena paní Šohajková, pracovnice OÚ V měsíci říjnu 2008 oslavila 65 let paní Zdeňka Hubáčková. Tiskařský šotek zaúřadoval a tak se stalo, že se neobjevila mezi jubilanty. Proto dodatečně gratulujeme a omlouváme se. Zlatá svatba Manželé Anna a Viliam Juričkovi oslavili v letošním roce 50 let společného života. Téměř každoročně se sejdou v naší obci manželské páry, které se této události dožijí a o kterých vás rádi informujeme. Manželé Juričkovi nám ale museli tuto skutečnost oznámit sami. Ne proto, že jsme zapomněli, ale proto, protože to prostě nevíme. Na našem úřadě jsme schopni dohledat zlaté a diamantové svatby jenom v případě, že se tato událost stala v Březolupech, na Manželé Zasadilovi se letos nemohli na besedu s dříve narozenými dostavit. Všechny vás ale pozdravují Svárově, Zlámanci či Šarovech. Tyto svatby máme zapsané v našich matričních knihách. Pokud se obřad konal v jiné obci, městě, kostele apod,, nemáme z naší strany žádnou evidenci. Proto v případě, že budete mít zájem, aby se o této, jistě vyjímečné, události vědělo, byla zveřejněna apod., není jiný způsob, než nám dát na OÚ vědět. -7-

8 Sbor pro občanské záležitosti V neděli 16. listopadu 2008 se uskutečnila Beseda s dříve narozenými občany. V průběhu programu se na jevišti vystřídalo kolem 70 účinkujících. Pásmo tanečků s názvem Měsíce v podání souboru Hradišťan s dětmi secvičily paní učitelky Mizerová, Šohajková a Zatloukalová. Poté se Tanečně sportovní skupina POHODA předvedla se skladbami Pet pracovní kolektiv, Jarní hemžení, Rej duchů a Mlynářská šůůů. Vše pod vedením Aleny, Zuzky, Katky Bernatíkových, Jany Gregorové a Dany Šohajkové. K poslechu a tanci zahráli a zazpívali p. Hubáček a p. Jurásek, ke kterým se přidali pan Šimek a Stašek. O občerstvení se postaraly členky Sboru pro občanské záležitosti a členky Českého červeného kříže. Věřím, že se všem program líbil a příští rok se na vás všechny budu opět těšit. Chtěla bych také poděkovat všem, kteří se na přípravě i realizaci programu podíleli a samozřejmě také všem sponzorům. Nikdo by neměl o vánocích zůstat sám a proto se v závěru roku, jako každoročně, chystáme i letos navštívit naše spoluobčany v Domovech důchodců s dárkovými balíčky. S blížícím se koncem roku 2008 bych chtěla poděkovat všem členkám Sboru pro občanské záležitosti p. Blahové, p. Fuskové, p. Hubáčkové, p. Mgr. Ohnutkové, p. Staškové, p. Šohajkové a p. Zůfalé za obětavou celoroční práci, dále p. Provazníkové za hudební doprovod při kulturních akcích a samozřejmě také panu Staškovi za fotodokumentaci všech akcí naší vesnice. Mgr. Jana Otrhálková, předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Purpura na plotně voní.... purpura na plotně voní, kráááásně voní.. A jéééé. Anička z knihovny už má vánoční náladu. Ještě nemám odemknuté dveře od knihovny a ona si už prozpěvuje. Tak rychle za ní, ať tam není tak sama. Ahoj Aničko.Vidím, že máš dnes veselou náladu. A to mě těší. To víš, za dveřmi jsou Vánoce a kdo by se na ně netěšil. Už máš napečeno? Pomalinku ano, jen něco málo dozdobím a Vánoce mohou přijít. Škoda, že to tady v knihovně nevoní vanilkou a kořením. Hned by to bylo víc vánoční. Ale to nevadí. Stačí, když se podívám z okna a v parku vidím rozzářený strom. A ty mi pár kousků cukroví přineseš Co jsi vlastně letos pekla? Zase klasiku, Aničko. Linecké, vanilkové rohlíčky... prostě to, co mají všichni doma rádi. Ale pár receptů ti řeknu. Třeba mi s pečením příští rok pomůžeš. ŠUHAJDY výborné nepečené cukroví 250g ztuženého tuku, 20 dkg čokolády na vaření, 1 Salko, 125g másla, 1 polévková lžíce rumu, papírové košíčky -8-

9 Salko uvaříme na karamel /asi 2 hodiny ve vodní lázni/, vychladlé umícháme s máslem a rumem. Čokoládu s tukem rozpustíme. Čokoládu nalijeme na dno košíčku asi jednu malou lžičku, necháme ztuhnout. Pak přidáme trochu krému ze Salka a opět dáme lžičku čokolády. Ozdobíme oříškem nebo mandlí. SUŠENÝ BÍLKOVÝ CHLEBÍČEK 125 g hladké mouky, 125 g moučkového cukru, 125 g ořechů /směs pískačů, mandlí apod./, 4 bílky, na špičku nože prášku do pečiva Troubu si zapněte na stupňů, Bílky ušleháme do tuha, přidáme cukr, mouku a celé, neposekané ořechy. Srnčí hřbet vyložíme papírem, nalijeme těsto a dáme do trouby. Upečený chlebíček ještě horký vyklopíme, zabalíme do mokré utěrky a necháme 24 hodin uležet v chladu. Na druhý den nakrájíme ostrým nožem na velmi tenké plátky. Sušíme do růžova ve velmi mírné troubě. ŠLEHAČKOVÉ CUKROVÍ výborné, jen se rozplývá na jazyku 1 Hera, 1 šlehačka a 500 g hladké mouky /můžeme dát polovinu hladké a polovinu polohrubé/ Všechny přísady zpracujeme v těsto, které necháme chvilku v chladu uležet. Pak rozválíme plát a vykrajujeme tvary, které po upečení obalujeme ještě horké v moučkovém cukru. MEDOVÉ TRUBIČKY 250 g hladké mouky, 100 g cukru, 100 g medu, 2-3 lžíce mléka, 2 žloutky krém: máslo, cukr, rum Všechny přísady smícháme a necháme odležet v lednici. Pak vyválíme plát a vykrajujeme stejná kolečka, která pečeme při 145 stupních. Po upečení otevřeme troubu a plech necháme uvnitř. Ještě horká kolečka točíme na rukojeť vařečky, aby vznikla trubička. Musíme si pospíšit, protože jakmile kolečka vychladnou, nejdou stáčet a lámou se. Trubičky plníme krémem alespoň týden dopředu, aby se uležely a konce trubiček máčíme v čokoládě. Tak Aničko pořádně si ty recepty zapiš a příští rok si podle nich společně napečeme. I kdyyyž možná to ještě stihneme letos. Některé nedají moc práce. A Anička souhlasila. Jdeme ještě něco napéct na poslední chvíli. Vám všem přeji krásné a ničím nerušené Vánoce v kruhu svých blízkých a do roku 2009 hodně zdraví a pohody. Opět se na Vás těším v naší březolupské knihovně, která je pro všechny otevřena vždy v úterý od 18.oo do 20.oo a v sobotu od 14.oo do 20.oo hodin. Olga Rosíková -9-

10 Zahrádkářův rok Tedy zahrádka v prosinci je obsažena hlavně ve velikém množství zahradnických katalogů. Zahradník sám přezimuje pod sklem ve vytopené místnosti, zahrnut až po krček nikoliv mrvou, ani chvojím, nýbrž zahradnickými ceníky a prospekty, knihami a brožurami... Karel Čapek, Zahradníkův rok Leden * Vysévejte rajčata, kedlubny, papriky, lilek, salát, pórek a další zeleninu. * V teplejších suchých dnech nezapomeňte zalévat rostliny na záhonech. * Sledujte pokojové rostliny, zda kvůli nedostatku světla neopadávají. Bývá někdy nutné změnit jejich obvyklá místa a přesunout je blíž k oknu. * Větrejte tak, aby mrazivý vzduch nevanul přímo na pokojové rostliny. * Když si v zimě koupíte v květinářství novou rostlinu, neste ji domů zabalenou do papíru, jinak zmrzne. Únor * Keře a stromy pohnojte na tající sníh, využijete vláhu rozpuštěného sněhu, který hnojivo zanese ke kořenům. * Vypěstujte si čerstvou nať celeru z odříznuté horní části starší bulvy. Položte ji na tácek s vodou nebo na navlhčenou vatu a ponechte při pokojové teplotě na světle asi týden. * Vysejte okrasnou lichořeřišnici na záhony nebo do balkonových truhlíků. * Vysejte balkonové rostliny, jako jsou například petúnie. * Na konci měsíce přeneste muškáty a fuchsie do teplejší místnosti a poprvé je zalijte. Sestřihejte je, stačí do léta obrůst. zdroj: MFDnes Informace zvěrolékaře Mám dvanáctiletého jezevčíka,který často trpí rýmou. Zajímalo by mě, zda je možno v začátcích onemocnění použít nějaký přírodní prostředek, kapky nebo něco na způsob acylpyrinu apod., místo injekcí antibiotik. Myslím, že je důležité nejprve zjistit a kvalifikovat příčinu zánětu horních dýchacích cest. Pokud tato příčina není bakteriální, popř. nemá zásadní vliv na celkový zdravotní stav pacienta, jeví se mi celkové podávání ATB jako nepříliš nutné. Rozhodnutí o nasazení ATB je vždy na vyšetřujícím veterinárním lékaři, který vždy velmi pečlivě zvažuje rizika jejich nežádoucích účinků a jejich očekávaný efekt. Použití přírodních prostředků závisí na tom, o jaký typ onemocnění horních dýchacích cest se jedná - je možno je použít např. u alergické rhinitidy, nepoužival bych je asi (nyní myslím samostatně) u závažných bakteriálních nebo dokonce mykotických rhinitid. Pokud se týká nosních kapek obecně nejsou doporučovanou aplikační formou u psa - souvisí to s citlivostí sliznice a odmítáním pacienty. Acylpyrin bych kromě několika speciálních (většinou ortopedických) indikací nedoporučoval vůbec. -10-

11 Máme doma psa, kterému je 4,5 roku a poslední dobou si začal doma tzv. značkovat různá zákoutí bytu. Nevíme, co s tímto problémem dělat a v tomhle věku mu namáčet čumák!? Nemohli byste podat pomocnou ruku v podobě dobré rady? Nejsem si jist, zda Vám na základě těchto několika informací budu schopen poradit. Pro řešení tohoto problému je totiž nezbytné zjistit důvod, který vedl k tomu, že pes začal značkovat. Dokud nezjistíme tento důvod, je každá rada velmi obtížná. Potřeboval bych znát pokud možno podrobnou anamnézu pacienta i prostředí, ve kterém se pohybuje. Nejčastěji se toto chování objevuje, pokud pes nemá pocit vlastnictví jednotlivých předmětů v bytě (např. si pořídíte jiného psa, narodí se dítě apod.). Vede to potom k tomu, že si věci značkuje. Jiným případem je potom stav, kdy pes vyžaduje pozornost majitele a tímto způsobem si tuto pozornost snaží získat. Pokud Vám mám opravdu poradit, pošlete mi prosím podrobnější popis situace, snad objevíme příčinu takového chování a tím pádem budeme schopni toto chování eliminovat. Mám čerstvě narozena štěňátka a zajímá mne pár dotazů ohledně jich. Kdy se poprvé štěňátka odčervují a kolikrát se to opakuje než jdou do nového domova. Kdy je čas odčervit fenu po porodu, když naposled jsme ji odčervili 10 dní před početím. Jaké vakcíny jdou štěňátkům a v kolika týdnech nebo měsících. Je normální aby naše štěňátka ještě v 14 dnech nekoukala? V knihách se píše 10 až 14. My máme dnes 14 ale koukat ještě nebudeme. Kdy se štěňátkům začíná přidávat k mléku od feny jiná potrava a jaká? 1. odčervení štěňat by se mělo poprvé provést ve týdnu a opakovat v intervalech cca 14 dní ( závisí na použitém přípravku), 2. odčervení matky by se mělo provést zároveň s prvním odčervením štěňat, 3. první vakcinace štěňat se může provést v týdnu ( závisí na mnoha faktorech, které Váš veterinární lékař musí konkrétně posoudit), 4. přidávání potravy závisí na jejím druhu, pokud zvolíte instantní štěněcí mléko, lze podávat kdykoliv, jinou potravu zhruba od 3. týdne života, doporučuji komerční směsi, 5. pokud jde o prohlédnutí u štěňat, doporučuji počkat cca do 20. dne, poté kontaktovat vašeho veterinárního lékaře Ve středu kousnul mého syna belgický ovčák. Zranění je jen povrchní. Pes je v pořádku, je řádně očkován. Byli jsme ošetřeni na traumatologii. Syn má přesto horečky. Chtěla jsem se zeptat, jestli můžou horečky vzniknout v důsledku kousnutí. Byli jsme i u dětské lékařky za tři dny, dle traumatologického doporučení. Ranky jsou klidné, nejeví se známky hnisání. Dobrý den, pokud se ptáte zda horečky mohou vzniknout v důsledku kousnutí, musím odpovědět, že mohou. V souvislosti s popsanými příznaky u syna bych to ale považoval za málo pravděpodobné. Připomínám jen, že jako majitelé psa máte povinnost nechat psa vyšetřit u veterinárního lékaře (vet. zákon) bez ohledu na to, zda byl vakcinován nebo ne. Každopádně bych v této situaci doporučoval opakovanou návštěvu dětské lékařky a stanovení důvodu horečnatých stavů. Odpovídal MVDr. František Luňák

12 Placená inzerce Březolupský zpravodaj neztratíte KOVOŠROT BAREVNÉ KOVY HUTNÍ MATERIÁL AUTOVRAKOVIŠTĚ NEBEZPEČNÉ ODPADY EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ SBĚRNÝ DVŮR ELEKTROŠROT UHLÍ A PALIVA ZPRACOVÁNÍ PNEUMATIK ZPRACOVÁNÍ ODPADOVÉHO DŘÍVÍ EXKURZE STARÉ MĚSTO BRNĚNSKÁ 1372 TEL.: HODONÍN VELKOMORAVSKÁ 26 TEL.: MOB: VESELÍ NAD MORAVOU RUMUNSKÁ TEL.: MOB: STRÁŽNICE VESELSKÁ 746 MOB: UHERSKÝ BROD VAZOVÁ 2143 TEL: MOB:

13 Informace z ředitelství školy V poslední době se nám osvědčil způsob řešení kázeňských přestupků a opakovaného neplnění školních povinností žáků tím způsobem, že žák po telefonu v přítomnosti učitele informuje o problému jednoho ze svých rodičů. Žák tak nemůže danou situaci posléze měnit a šířit jiné nepravdy. Po sdělení svého problému rodiči se s ním učitel domluví o nápravě. Pokud má žák během vyučování nějaké zdravotní problémy, informujeme o nich zákonného zástupce žáka, který si musí svého syna či dceru osobně ze školy vyzvednout. V případě pracovního zaneprázdnění obou rodičů žák setrvá ve škole až do konce vyučování. Ve vážných případech zajistí ošetření škola a informuje o tom rodiče žáka. Poškození školního majetku žákem ve většině případech řešíme s rodiči žáka, buď opravou nebo finanční náhradou. p. ředitelka M. Chlachulová Střípky ze ZŠ Afroamerická hudba Zatímco spirituálová hudba je v našich poměrech poměrně známou záležitostí, o gospelu toho více vědí jen opravdoví odborníci. Žáci 8. třídy se vydali 18. září do Krajské knihovny Fr. Bartoše hudebního oddělení do Zlína, aby se něco více dozvěděli o období vzniku spirituálu, které se vyznačovalo deportací, ztrátou domova a kulturní identity černochů. Spirituály původně zpívali otroci ve volné improvizaci. To, že černoši reagují na hudbu přirozeněji než ostatní, ví každý. Ne však každý ví, že tato vlastnost byla otrokáři vysoce ceněna a s uměním hrát na hudební nástroj stoupala i cena otroka. Když bylo v roce 1865 zrušeno otroctví, ztrácely spirituály na významu a výsledkem dalšího vývoje, byl vznik gospelu. Tato afroamerická hudba se masově šířila, vezpívala se do srdcí všech věkových skupin a po mnohá desetiletí byla inspiračním zdrojem hudebních skladatelů. Mgr. I. Davidová V průběhu měsíce října se žáci Základní školy Březolupy aktivně zúčastnili charitativní akce pořádané ve prospěch útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně na Vršavě. Zvláště děti 1. stupně shromáždily velké množství granulí a konzerv pro psy a kočky. Přinesly též nepotřebné deky, ručníky, obojky, košíky apod. Nejvíce přispěly děti 2. a 5. ročníku. Nejaktivnější děti byly vybrány, aby osobně zavezly krmivo do útulku, kde jim chovatelé vyjádřili za svěřená zvířata velké poděkování. Jako součást této akce byla též vyhlášena výtvarná soutěž Zvíře není věc, které se zúčastnili žáci všech tříd. Z nejpodařenějších obrázků vybrala komise práce těchto dětí : 1. kategorie žáků ročníku : Adéla Juráková, Petra Pavelková, Karolína Hubáčková 2. kategorie žáků ročníku : Michaela Kročilová, Martin Vavruša, Monika Hanáčková 3. kategorie žáků ročníku : Magdalena Vlčková, Josef Kaňák, Tomáš Bakule, -13-

14 Vendula Hubáčková 4. kategorie žáků ročníku : Eva Saidlová, Denisa Mikulincová, Nikola Hašová Výtvarnou výstavu si děti s rodiči mohou prohlédnout v Uherském Hradišti v prostorách Reduty během prosince. Na vernisáži, která proběhla 2. prosince 2008 v Redutě v Uherském Hradišti se naše škola v konkurenci dalších škol rozhodně neztratila a zde přinášíme výsledky. Výtvarná soutěž: ve II. kategorii 2. místo - Lucie VÍTKOVÁ ve III. kategorii 1. místo - Vendula HUBÁČKOVÁ ve IV. kategorii 2. místo - Denisa MIKULINCOVÁ 3. místo - Eva SAIDLOVÁ Literární soutěž: v I. kategorii 3. místo - Kateřina BARTASOVÁ ve II. kategorii 3. místo - Lukáš KOVAČÍK Gratulujeme se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili výchovného koncertu na téma Lidová hudba v Domě umění ve Zlíně. Ve stejný den proběhla na naší škole dopravní soutěž pro žáky tříd, na které si mohli vyzkoušet svoje řidičské umění na jízdních kolech. Někteří se šance natolik zalekli, že se z nich stali pouzí diváci. Návštěvu firmy Kovosteel Staré Město si nenechali ujít žáci 8. třídy čekal výchovný koncert na žáky 3. a 4. třídy s názvem Tajemný Zlín všichni žáci 1. stupně využili šanci návštěvy oblíbené Hodiny zpívání s Jaroslavem Uhlířem na Klubu kultury v Uherském Hradišti. Ani v letošním roce jsme nevynechali svou účast na soutěži Zlínský vorvaň, což je sportovní akce konaná ve zlínské sportovní hale. Soutěží se v netradičních disciplínách a zúčastňují se jí školy ze Zlínského kraje. V úterý do sportovní haly v Březolupech přijeli chovatelé exotických zvířat se svými svěřenci. Některé si mohli žáci pohladit a vybraní odvážlivci si dokonce vyzkoušeli pocit jaké to je, mít hada kolem krku. V pondělí jsme měli ve škole Branný den. Žáci druhého stupně během dopoledne prošli všemi 5 stanovišti. Ví, jak zastavit krvácení, co dělat proti tomu, aby člověk upadl do šoku, jak vypadá stabilizovaná poloha, nebo znehybnění končetin při zlomeninách a spoustu dalších důležitých informací, které se jim mohou kdykoliv hodit. Popřej- -14-

15 me jim, aby tyto základy první pomoci nemuseli v životě nikdy potřebovat. V sobotu 6. prosince se uskutečnil již VIII. ročník Vánočního jarmarku. Kdo jste si našli v předvánočním shonu chvilku a navštívili jste v tento den sportovní halu, tak jste jistě nelitovali. Po celý den probíhal prodej výrobků žáků všech tříd, družiny, MŠ i Botíku. Utržené peníze si žáci odloží na výlet nebo jinou akci. Součástí jarmarku byla i soutěžní výstava tentokrát na téma Kdo přijde s Mikulášem? Z dvaceti pěti soutěžních prací se na prvních třech místech umístili tito žáci a kolektivy: 3. místo patří dvojici Martině a Michaele Ondrůškovým s 51 hlasy, 2. místo si odnesly Anna Juráková a Nikola Pavlačková z 5. třídy s 57 hlasy a 1. místo patří bratrům Patrikovi a Pavlovi Švancarovým ze 4. a z 5. třídy s 68 hlasy. V jednotlivcích patří 1. místo Lucii Jurákové z 2. třídy za keramického čertíka s 37 hlasy. Blahopřejeme. Dále jste si mohli prohlédnout výstavu na téma Máme rádi zvířata, o které se můžete ve Zpravodaji také dočíst. V téměř hodinovém vystoupení žáků ZŠ se na podiu postupně vystřídali zástupci všech tříd a podle potlesku, který se po skončení nesl halou, bylo jasné, že se program divákům líbil. Odpoledne patřila hala souboru Botík, který pozval šikovné ženy z Březolup a okolí a návštěvníci jarmarku se mohli naučit vázání šátků, skládání rukávců, šití a žehlení košil, spodnic atd. K poslechu a k tanci hrála cimbálová muzika z Míkovic pod vedením Martina Švehlíka. Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím, kteří se na podiu v průběhu dne vystřídali, dále těm, kteří s nimi program připravili, a rodičům, kteří dětem s některými výrobky pomohli. Poděkování: Chtěli bychom poděkovat p. Martinu Bábíčkovi z firmy Obalprint z Fryštáku za množství papírů do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností. Za základní školu Mgr. Jana Otrhálková Z per našich žáků Návštěva hasičárny Míša KŘENOVÁ, Veronika KŘŮMALOVÁ (6. třída) 7. října 2008 jsme byli na exkurzi v Otrokovicích v hasičárně. Nejvíce se nám líbilo, že jsme se mohli projít v autě a na památku jsme si mohli vzít pásku: ZÁKAZ VSTUPU. Podívali jsme se, jak celé auto vypadá a hlavně nás zaujalo, jak je veliká tyč, po které jezdí hasiči, aby nemuseli utíkat při poplachu po schodech. Velmi nás překvapilo, co se do takového auta může všechno vejít např. hadice, pila na železo, páska, léky atd. Měli tam moc pokojíků, kamery a hezkou tělocvičnu. Oblečení měli pěkné, ale vůně. Fuj. A oblečení měli nachystané v botách. -15-

16 Pak jsme šli ven a tam nám pan hasič roztáhl žebřík a dívali jsme se, jak je vysoký. Pak pustili stříkačku a my jsme sledovali, jak hasiči stříkají požáry. A až jsme byli v Bílovicích, tak jsme zachraňovali život kočce. Vánoční překvapení Kateřina ROZEHNALOVÁ (6. třída) Blížily se Vánoce a já jsem přemýšlela, co si mám přát. Chtěla bych toho hodně. Nejdřív jsem si vybrala mobil, ale mezi vytouženými dárky bylo i morče. Když přišel Štědrý den, nemohla jsem se dočkat rozbalování dárků. Už je to tady! Nadílka leží přede mnou. Všechny balíčky jsou zabalené do vánočniho papíru. Ale jeden dárek byl podezřelý. Pomyslela jsem si:,,ha, konečně jsme dostali to nové rádio. Jupí, vrhám se k velkému balíku. Ale pozor! Tohle jako kazeťák nevypadá. Bomba! To je klec pro morče! Ale morče nebylo nikde. Až za chvíli jsem si všimla nějaké kuličky v rohu. Morče! Chvíli trvalo,než jsem jí vymyslela jméno. Pak jsem na to přišla. Bude to Viky. Od té doby je to můj malý miláček. To jsem zvědavá, co pro mě má Ježíšek letos. Čertova noha v březolupském zámku Jakub BINAR, Jindra HUBÁČEK (7. třída) V březolupském zámku se čas od času objevovala na prvním kamenném schodu černá stopa a vedle ní otisk dlaně s drápisky. Staří lidé v Březolupech říkávali, že jsou to nožisko a pazúr samotného ďábla, který tady strašil pány na zámku. A když nechali páni ten černý flek ze zdi seškrábat, do rána se objevil znovu. Jeden hrabě tu byl moc zlý. Nikoho neměl rád, svoje poddané týral a chudobnými opovrhoval. Kdysi v lese chytil chudého ogárka, který tam sbíral jahody. Ty švone, šlapeš mi trávu a plašíš zvěř! zakřičel na něho a svým sluhům přikázal, aby ubohého synečka hodili do studně. Byla to studna smrti bez vody, ale hlubokánská velice. Kdo do ní spadl, už se nikdy nedostal ven. Když se tu hroznou zprávu dozvěděla chlapcova matka, hned utíkala na zámek prosit za syna. A bezcitný pán poručil hodit do studny i nešťastnou matku. Těsně předtím než ji přehodili přes obrubeň, vykřikla: Oh ty mordéřu, nechť ťa čert zebere! V tu chvíli se celý zámek zachvěl v základech, ozvala se hromová rána a v mračnu kouře přiletěl na zámecké nádvoří sám ďábel. Chytil hraběte pod krkem a hodil ho také do studny. Od té doby zůstaly na zdi černé otisky dlaně a ďáblovy stopy na schodku. Byly výstrahou pozdějším pánům na březolupském zámku, aby nebyli krutí ke svým poddaným. Aleš BARTOŠ (7. třída) Morče Ferda Máme doma morče, má pěkné akvárko, jmenuje se Ferda, je to milé zvířátko. Rád ho často krmím, nejlépe normálním zelím. Medvěd V lese běhá medvěd, je mu asi devět. Medvědice ráno vstala, aby se ho hned zeptala. Chystej svatbu medvěde, dobře se nám povede. -16-

17 Kočka a slon Vendula HUBÁČKOVÁ (7. třída) Jednou potkala kočka slona, který se snažil přejít příkop po úzkém mostu, ale velice se bál. Kočka se mu smála a odešla. Jindy se procházela po poli, když ji najednou uviděl pes a rozběhl se za ní. Kočka se polekala a snažila se utéct. Jak tak utíkala, uviděla slona, který se pásl na louce, Když k němu přiběhla, řekla: Můžu se prosím za tebe schovat? A slon odpověděl: A ty jsi mě pomohla, když jsem se bál přejít příkop? Ale že jsi poprosila, tak se schovej. Za chvilku přiběhl pes a zeptal se: Nepotkal jsi kočku, slone? Nepotkal, odpověděl slon a pes odběhl hledat jinam. Kočka vylezla a řekla: Omlouvám se, že jsem se k tobě tak chovala. Děkuji, že jsi mi pomohl. Mohli bychom být přátelé? Slon souhlasil a tak se kočka a slon stali navždy přátelé. Ponaučení: BUĎ KE KAŽDÉMU MILÝ A VŠEM POMÁHEJ. NIKDY TOTIŽ NEVÍŠ, KDY BUDEŠ POMOC SÁM POTŘEBOVAT. Můj pes Berný Monika SEDLÁČKOVÁ (7. třída) Můj pes se jmenuje Berný. Je to ještě malé štěně, i když by to do něho málokdo řekl. Má 3 měsíce a na svůj věk váží vcelku dost, což je 15 kg. Je to Bernský salašnický pes. Jeho jméno je odvozené od rasy takže Berný jako bernský. Zbarvení je černo-bílo-hnědé. Je to fešák. Jelikož mu rostou zoubky, rád všechno kouše, včetně mojí ruky. Pořád by si jenom hrál. K tomu máme ještě kotě a to rád tahá za ocásek nebo chytne za krkem a nosí po dvoře. Kočce se to ale nelíbí a hlasitě mňouká. Berný má sice velice rád maso a granule, ale jablíčku a jinému ovoci nebo zelenině neodolá. Každý den když jdu dát králíkům nějakou tu mrkvičku nebo jablíčko, stojí vedle mě a dělá ten svůj obvyklý pohled: Chci taky. Na vodítko se mu ještě moc nechce, ale myslím, že se to časem zlepší. A to je asi vše, co bych mohla o svém pejskovi říct. -17-

18 Placená inzerce Březolupský zpravodaj Vojenská zdravotní pojišťovna ČR nabízíme zdravotní pojištění u jedné z největších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven Získejte příspěvky v hodnotě minimálně 2.800,- Kč na péči o zdraví, plavání, solnou jeskyni, očkování a sportovní aktivity! A k tomu AUTOLÉKÁRNIČKU! Je to jednoduché! Přihlaste se k Vojenské zdravotní pojišťovně ČR, která již 15 let zabezpečuje svým pojištěncům komplexní a kvalitní zdravotní péči! K tomu nabízíme další nadstandardní příspěvky (blíže na Např. čtyřčlenná rodina získá příspěvky v hodnotě ,- Kč a ještě další výhody z naší nabídky nadstandardní péče. Speciální balíček výhod pro studenty. Přispěvky na nejrůznější očkování, plavání matek s batolaty, organizované cvičení pro těhotné ženy, příspěvky na fixní zubní rovnátka a další. Bližší informace o pojištění u VoZP ČR poskytneme na tel , nebo na včetně tiskopisů, přihlášky a evidenčního listu. Nyní možnost přehlášení k ! Kontaktní adresa jednatelství: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Tř. T. Bati, areál SVIT, 51. bud., 2. patro Zlín 6 tel.: Využijte služeb a všech výhod VoZP ČR! Hledáme smluvní pracovníky vhodné i pro studenty a ženy v domácnosti. Více informací na tel.: , p. Cholastová -18-

19 Tříkrálová sbírka 2009 v Březolupech Opět se blíží čas Vánoc a s nimi čas očekávání a radosti. Sváteční kouzlo vánoc často nepůsobí jen na děti, ale také na nás dospělé, a tak navštěvujeme své blízké, zpíváme koledy, radujeme se a vzájemně se obdarováváme. Také svátek Tří králů, který toto období jakoby symbolicky uzavírá, je svátkem obdarovávání, neboť právě Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili Ježíška v Betlémě, přinesli mu dary a sami byli obdarováni tím, že mohou všem zvěstovat novinu o jeho narození. Na základě této události pak vznikla tradice, kdy v minulých stoletích chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů (jde o starobylý a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají Kyrios mansionem benedicet - Pán žehnej tomuto domu, a právě požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i jeho obyvatele. Obyvatelé domu za toto požehnání obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi anebo penězi. Zvyk Tříkrálového požehnání, a s ním spojeného koledování, u nás před lety obnovila Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika) formou Tříkrálové sbírky. Sbírka probíhá na celém území naši republiky za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků. Takže opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností a křídou označují naše obydlí. Letos k nám s požehnáním v rámci Tříkrálové sbírky přijdou již podesáté. Na Slovácku byl vždy výtěžek z koledování jeden z nejvyšších v celé republice. Tyto finanční prostředky byly rozděleny do nejrůznějších sociálních projektů u nás i v zahraničí a pomohly opravdu těm nejpotřebnějším. Věříme, že stejně jako se kdysi tři králové plni radosti z narození Ježíška vraceli do svých domovů, budou se také naši koledníci vracet plní radosti, že mohli do našich domácností předat požehnání našich biskupů či arcibiskupů a zároveň co nejvíce naplnit tříkrálové pokladničky. Znamení na dveřích v minulosti totiž také vymezovala prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy přívětivého světa. Zkusme proto také alespoň malým finančním darem přinést trochu té sociální spravedlnosti také těm, kteří ji potřebují přece jen více než my. Vážení občané, Tříkrálová sbírka 2009 se v naší obci uskuteční v sobotu 3. ledna Obecným účelem sbírky v roce 2009 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Organizátorem sbírky na Uherskohradišťsku je Oblastní charita Uherské Hradiště. Tříkrálová sbírka v Březolupech bude probíhat stejně jako v letech minulých. Tři králové v doprovodu jedné dospělé osoby vás navštíví u vás doma. Tyto skupinky budou přijímat finanční dary do originálních, Obecním úřadem Březolupy zapečetěných, pokladniček se znakem CHARITAS. Koledníci jsou povinni se vám proukázat průkazem Charity. -19-

20 Autoklub plochá dráha Březolupy Plochodrážní družstvo Autoklubu Březolupy je v současnosti pravidelným účastníkem druhé nejvyšší soutěže družstev. V tomto seriálu Mistrovství ČR se náš tým drží průběžně na místě. Výrazný úspěch jsme letos dosáhli ve finalovém závodě dvojic, který se jel na našem domácím stadionu. Silná konkurence, nekompromisní rozpis a bodování dle anglického stylu pro nás nakonec vyznělo do podoby zisku velmi cenného bronzu. V této soutěži je to pro nás historický úspěch. K tomu můžeme lehce přičíst i zisk titulu Mistra ČR ve dvojících, našeho historicky nejúspěšnějšího jezdce Martina Málka, který zde však startoval za AK Slaný. Příští již 48. plochodrážní sezona bude pro nás nadále pokračovat v účasti M ČR tříčlenných družstev proti: Praze, Pardubicím, Liberci a Slanému. Naše barvy budou hájit: Martin Málek, Martin Gavenda, Michael Hádek, Pavel Pučko, Antonín Galliani a v jednání jsou polské posily: Adam Pawliczek a Gregorz Sztrozyk. Termíny závodů v Březolupech budou soboty 13. června a 25. července V závěru sezony sobota 26. září 2009, bychom opět rádi uspořádali již VI. Slovácký ovál, který si v mezinárodním kalendáři již našel své pevné místo. Druhým rokem je působnost Autoklubu směřována jak na plochou dráhu, tak také na činnost kroužku Junior Moto Březolupy - JMB. Na plochodrážním oválu získávají naši adepti od útlého věku své první zkušenosti s řízením a jízdou v jedné stopě. Uzavřený stadion je ideálním místem jak svou velikostí, bezpečností i povrchem, pro základní výcvik na malých motocyklech popř. čtyřkolkách. Své schopnosti pak můžou adepti dále rozvíjet v oblasti sportovních disciplín jako jsou motocross, plochá dráha, minibike resp. silnice, ale také na motokárách ve Zlíně, kde je ovšem jízda podmíněna dostatečnou výškou dítěte. V současnosti je zájem mladých dále převážně orientován víceméně do motocrossu. Mezi snaživé talenty patří Jirka Pohlídal, Štěpán Řezníček a Pavel Mikel a své první sportovní zkušenosti už tu také sbírají i ti mnohem mladší: Vašek Procházka, Pepík Mizera, Šíma Řezníček, Vašek Šmíd, Radim a Pavel Hubáčkovi a Honza Kraus. Ve spolupráci s Motocrossteamem při STSČ Březolupy můžou adepti třikrát týdně využívat tréninkový areál tohoto klubu. Tato naše pilotní činnost není cílená do oblastí vrcholového sportu, ale tímto nabízíme možnost vyzkoušet si své dovednosti všem opravdovým zájemcům z řad nejenom chlapců, ale i dívek ve věku od 4-10 let. Nenáročný a nenákladný počáteční přístup k motorismu s výše popsanou náplní tak může za pár let i zvýraznit naše snažení v oblasti motocyklových disciplín. Březolupští motoristé tak stále úspěšně pokračují ve své bohaté tradici, která je v obci datována od r Za Autoklub Březolupy přejeme Všem příjemné prožití Vánočních svátků a úspěšný start, pohodu a zdraví do nadcházejícího roku Josef Mizera jednatel AK Březolupy -20-

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Kulík aneb kulturní listy knihovny Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Na vydání čísla se podíleli: Andrejka Náhlíková, Monika Školařová, Liduška Hanáková, Terezka Hanzelková, Marie

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort.

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. V tomto článku bych se s vámi ráda podělila o zkušenosti z mé felinoterapeutické praxe. Pracuji pod sdružením Auracanis a začala jsem navštěvovat

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

rozpočet 2008 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8

rozpočet 2008 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8 SU AU položka ZPUZORJ Kč text ## 20 1111 1 900 000,0 2 600 000,0 daň z příjmu závislá činnost 1112 2 950 000,0 800 000,0 DPFO ze SVč +1,0mil

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více