odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: Vyřizuje: Štěpánka Bínová Město Dobříš, Mírové náměstí 119, Dobříš OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ v e ř e j n o u v y h l á š k o u R 3003, zahájení vodoprávního řízení podle 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) a 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ) ve věci změny ochranných pásem využitelného vodního zdroje Chotobuš stanovených rozhodnutím pod č.j. ZVLH 1994/1985- Št. ze dne a stanovení nových ochranných pásem vodního zdroje Dobříš-Jezírko ve smyslu 30 odst. 1 vodního zákona Město Dobříš, IČ , Mírové náměstí 119, Dobříš (dále jen "žadatel") dne podalo žádost o: I. změnu ochranných pásem vodního zdroje stanovených rozhodnutím pod č.j. ZVLH 1994/1985-Št. ze dne pro: II. využitelný vodní zdroj Chotobuš stanovení nových ochranných pásem vodního zdroje pro: vodní zdroj Dobříš-Jezírko. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 1. Údaje o místu předmětu řízení: stávající ochranná pásma využitelného vodního zdroje Chotobuš se nachází na pozemcích: V rozsahu stanoveném v rozhodnutí pod č.j. ZVLH 1994/1985-Št. ze dne (viz přiložený mapový podklad v měřítku 1 : ; platné výpisy z katastru nemovitostí součástí spisu). Název kraje Názvy obcí Názvy katastrálních území Středočeský Dobříš, Obořiště, Svaté Pole, Rosovice, Dubno, Občov, Buková u Příbramě, Suchodol, Kotenčice Dobříš, Lhotka u Dobříše, Obořiště, Svaté Pole, Rosovice, Dubno, Občov, Buková u Příbramě, Suchodol, Kotenčice změna ochranných pásem pro využitelný vodní zdroj Chotobuš a stanovení nových ochranných pásem pro vodní zdroj Dobříš-Jezírko: I. stupeň ochranného pásma využitelného vodního zdroje Chotobuš: parc. č. 696/1, 707/1, 707/9, 707/11, 2713/1, 2713/2, 2713/3 v katastrálním území Dobříš

2 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 2 I. stupeň ochranného pásma vodního zdroje Dobříš-Jezírko: parc. č. 735, 737/3, 737/5, 737/8, 737/9, 739/1, 739/5, 783/26 v katastrálním území Dobříš II. stupeň ochranného pásma využitelného vodního zdroje Chotobuš a vodního zdroje Dobříš- Jezírko: parc. č. 654, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 692/1, 692/6, 692/7, 692/8, 692/9, 692/10, 692/14, 692/15, 692/16, 692/17, 692/18, 692/19, 692/20, 692/21, 696/2, 697/1, 697/3, 697/5, 700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 702/1, 705, 706, 707/2, 707/3, 707/4, 707/5, 707/6, 707/7, 707/8, 707/10, 709, 710, 711, 718, 720, 721, 726, 728, 729, 737/1, 737/2, 737/3, 737/4, 737/5, 737/6, 737/7, 737/8, 737/9, 737/10, 739/1, 739/3, 739/4, 739/5, 739/8, 739/10, 744/3, 744/6, 744/7, 744/8, 744/9, 744/10, 744/11, 744/12, 744/13, 744/14, 744/15, 783/2, 783/5, 783/17, 783/18, 783/19, 783/20, 783/24, 783/25, 783/26, 783/27, 783/29, 783/30, 783/31, 783/32, 784/1, 784/5, 784/7, 784/8, 784/13, 784/14, 784/17, 784/18, 784/19, 784/20, 790, 791/2, 791/3, 791/4, 791/12, 791/18, 791/21, 791/22, 791/23, 791/24, 791/25, 791/26, 791/27, 791/28, 791/29, 798, 801, 802, 806, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 810, 814/1, 814/10, 814/16, 814/17, 814/18, 814/19, 817/1, 817/2, 817/3, 826, 829, 830, 837/15, 837/16, 837/21, 837/26, 837/27, 837/28, 837/29, 837/30, 837/31, 837/32, 845/4, 845/6, 845/9, 845/10, 845/11, 845/12, 845/13, 845/14, 845/15, 845/16, 845/17, 845/18, 855/9, 855/19, 855/22, 855/23, 855/24, 855/25, 855/26, 855/27, 855/28, 855/29, 855/30, 855/31, 855/32, 855/33, 855/34, 855/35, 2470/1, 2470/15, 2470/16, 2470/17, 2470/18, 2470/19, 2470/23, 2470/24, 2470/25, 2470/26, 2470/27, 2470/28, 2470/29, 2470/30, 2517, 2519/6, 2519/7, 2519/8, 2519/17, 2519/18, 2519/19, 2519/20, 2519/21, 2519/22, 2653/1, 2653/4, 2653/5, 2653/6, 2653/7, 2653/8, 2653/9, 2653/10, 2653/11, 2653/12 v katastrálním území Dobříš, parc. č. 80/1, 80/3, 91/3, p. p. k. 75/1, 79/d1, 79/d2, 80/d1, 80/d2, 82/d1, 82/d2, 84, 90/1, 90/2/d1, 90/2/d2, 91/1/d1, 91/1/d2, 92, 99/2 v katastrálním území Lhotka u Dobříše, parc. č. 114/13, 114/15, 365/1, 413, p. p. k. 104, 105, 114/1, 114/2, 331, 696/4, 2656 v katastrálním území Svaté Pole. Název kraje Středočeský Názvy obcí Dobříš, Obořiště, Svaté Pole Názvy katastrálních území Dobříš, Lhotka u Dobříše, Svaté Pole ČHP , , Navrhované území I. a II. stupně ochraného pásma vodních zdrojů se nachází na jižním okraji města Dobříš v nadmořské výšce cca m n. m. mimo obytnou zástavbu města. Území je převážně tvořeno ornou půdou a v okolí vodního zdroje Chotobuš pokryto lesními porosty. Vodní zdroj Chotobuš se nachází v údolí Sychrovského potoka, cca 0,5 km od souvislé městské zástavby, a východně od silnice Dobříš Svaté Pole. Při jihovýchodním okraji nádrže Chotobuš vede ve vzdálenosti cca 0,3 km rychlostní silnice R4 Praha Příbram. Vodní zdroj Dobříš-Jezírko leží ve dně bývalého kamenolomu, cca 0,15 km od souvislé městské zástavby (průmyslová zóna), a západně od silnice Dobříš Obořiště (Svaté Pole). 2. Údaje o předmětu řízení: Vodní zdroj Chotobuš Jedná se o průtočnou vodní nádrž, která byla vybudována v roce 1957 na Sychrovském potoce pro zásobování města Dobříše pitnou vodou. Výměra 4,05 ha Vodní plocha 3,42 ha objem m3 (ovladatelný objem pro vodárenské využití m3, stálý objem pro vodárenské využití m3, neovladatelný retenční objem m3) Maximální hloubka 5 m Zemní hráz délka 70 m, výška koruny u výpustě 6m, šířka v koruně 3 m, kóta koruny 360,90 m n. m. Způsob využití Vodní nádrž umělá Správce vodoteče Povodí Vltavy, s. p. Správce nádrže Vodohospodářská společnost Dobříš s r.o.

3 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 3 účel Zdroj užitkové vody pro potřeby města Dobříš a zlepšení kvality vody v rybnících Papež a Koryto; pro nouzové zásobování obyvatelstva (při nedostatku pitné vody u stávajících zdrojů) Vodní zdroj Dobříš-Jezírko Jedná se o vodní nádrž ve dně lomu Jezírko, která je dotována přítokem podzemní vody ze dna nedotěžené spodní etáže. Těžba v lomu byla ukončena v roce Vodní plocha 1,39 ha Plocha dna nádrže 0,51 ha Maximální hloubka 7,09 m Maximální objem akumulované vody m3 Roční akumulovaný objem m3 Správce nádrže účel Vydatnost Povolený odběr Vodohospodářská společnost Dobříš s r.o. Vodárenské zásobování města Dobříš z hlediska pokrytí špičkových odběrů a v případě řešení havárií na síti nebo při nucené odstávce jiných zdrojů. 1,3 l/s prům. 1,6 l/s; max. 4 l/s; max m3/měs; max m3/rok na dobu do Předmětné vodní zdroje se nacházejí v ochranných pásmech vodního zdroje Chotobuš stanovených rozhodnutím č.j. ZVLH 1994/1985-Št ze dne , které vydal odbor ZVLH ONV v Příbrami jako příslušný vodohospodářský orgán a které bylo potvrzeno rozhodnutím č.j. VLHZ 2179/ ze dne odborem VLHZ Středočeského KNV v Praze jako příslušného odvolacího orgánu. Rozhodnutím ve věci bude nahrazeno předmětné rozhodnutí z roku Voda z nádrže Chotobuš již není využívána pro zásobování pitnou vodou a rozsah stávajících ochranných pásem omezuje územní rozvoj a využití území v katastru města Dobříš i v okolních obcích. Jedná se o vodní zdroj, který je perpektivní jako rezerva pitné, případně užitkové vody pro období zvýšené spotřeby a zejména pro zajištění zásobování vodou při dalším rozvoji města Dobříš. Vodní zdroj Dobříš-Jezírko je využíván příležitostně zejména v období zvýšené spotřeby v letních měsících. Vodoprávní úřad vydal dne Vodohospodářské společnosti Dobříš, spol. s r.o., rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich odběru z přírodního zdroje Dobříš-Jezírko pod č.j. MDOB 5887/2009/Bín, které bylo potvrzeno dne rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje pod č.j /2009/KUSK/OŽP-Bab, jež nabylo právní moci dne Mezi Vodohospodářskou společností Dobříš, spol. s r.o., a Městem Dobříš byla uzavřena mandátní smlouva dne ve věci: Smlouva o zajištění provozu vodohospodářských zařízení a dešťové kanalizace Dobříš. Dobývací prostor, stanovený rozhodnutím Stč. KNV Praha, č. j. 7845/73/280/D dne , byl zrušen rozhodnutím OBÚ Kladno č. j. 5026/1/05/465/ULL dne Ministerstvo životního prostředí dne rozhodnutím č. j. 309/500/10 zrušilo chráněné ložiskové území Dobříš, které bylo stanovené rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Příbrami pod č. j /Sil-90 k ochraně výhradního ložiska stavebního kamene Dobříš-Jezírko č.l. B Stávající ochranná pásma vodního zdroje Chotobuš Celková výměra I. stupně 16,81 ha Celková výměra II. stupně ha (vnitřní 44 ha, vnější ha) Celková výměra III. stupně ochranného pásma ha Návrh ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) Celková plocha I. stupně OPVZ Chotobuš 5,42 ha Celková plocha I. stupně OPVZ Dobříš-Jezírko 1,43 ha

4 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 4 Celková plocha II. stupně OPVZ Chotobuš a Dobříš-Jezírko 62,95 ha Jedná se o souvislé území vně obou navržených OPVZ I. stupně. Vzhledem ke stávajícímu rozsahu OPVZ II. stupně vodního zdroje Chotobuš se jedná o výraznou plošnou redukci. 3. Omezení na území ochranného pásma podle 30 odst. 8 vodního zákona: V ploše OPVZ I. stupně je zakázaná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti zdroje. Zejména je zakázáno používání toxických a vodohospodářsky závadných látek, trhavin a jakékoliv znečišťování pásma. S výjimkou prací souvisejícíh s provozem a údržbou vodní nádrže a vodárenského zařízení (při provádění bude zejména dbáno na bezpečnou manipulaci s pohonnými látkami a mazivy) je zde zakázáno provádět jakékoliv práce a činnosti, které by mohly negativně ovlivnit vodní zdroj. V ploše OPVZ II. stupně je zakázaná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, zejména pak: těžba nerostných surovin geologické práce spojené se zásahem do pozemku s výjimkou prací souvisejících s vodohospodářským využitím OPVZ skládkování odpadů a vypouštění odpadních vod výstavba s výjimkou staveb a zařízení sloužících k vodohospodářskému využívání OPVZ a k ochraně toku používání výbušnin používání, převážení a skladování toxických a vodohospodářsky závadných látek (odpady, kaly, perzistentní přípravky ochrany rostlin, zejména na bázi chlorovaných uhlovodíků, ropné látky, apod.) letecká aplikace postřiků a hnojiv pasení a shromažďování dobytka a hromadný chov hospodářských zvířat zřizování polních hnojišť, silážních jam a močůvkových jímek výraznější plošné a hloubkové porušení pokryvných zemin s tím, že orba bude prováděna po vrstevnici trvalé odlesnění na ploše větší než 0,1 ha solení silnic s tím, že pro údržbu bude používán pouze inertní posyp mytí a údržba motorových vozidel Průběh pásma OPVZ I. a II. stupně bude po obvodu vyznačen výstražnými tabulemi s nápisem: Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně a ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. Pro kontrolu dodržování ochranných opatření vodních zdrojů a účinnosti jejich ochrany je navržen hydrochemický monitoring. 4. Rizika ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodních zdrojů Riziko havárie na rychlostní silnici R4 Reálné Riziko používání solných roztoků na silnici R4 Reálné Riziko změny režimu hospodaření na polích v původním PHO a s tím Reálné související riziko přínosu dusíkatých látek z polí Riziko změny zástavby a s tím spojené riziko větších odběrů povrchových a Reálné podzemních vod v původním PHO Chatová oblast jižně od nádrže Chotobuš Reálné Riziko úniku ropných látek, havárie na ČS PHM

5 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 5 Riziko úniku ropných látek v průmyslovém areálu nad Jezírkem Riziko akumulace toxických kovů v bahně vodních nádrží Jiná antropogenní činnost Hodnocením rizik týkajících se využitelného vodního zdroje Chotobuš a vodního zdroje Dobříš-Jezírko se podrobně zabývá analýza rizika ve smyslu zákona č. 137/199 Sb., 2, odst. c) zpracovaná RNDr. Ladislavem Pokorným, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie, v září Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 správního řádu, oznamuje podle 115 odst. 1 vodního zákona a 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, do K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, úřední dny Po 7,30-17,00, St 7,30-17,00 a Pá 7,00-14,00 hodin). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Otisk úředního razítka Štěpánka Bínová, v. r. referent odboru životního prostředí Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Dobříš, OÚ Svaté Pole, OÚ Obořiště, OÚ Rosovice, OÚ Dubno, OÚ Občov, OÚ Buková u Příbramě, OÚ Suchodol, OÚ Kotenčice. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko a podpis oprávněné osoby. Razítko a podpis oprávněné osoby.

6 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 6 Příloha: mapa v měřítku 1 : znázorňující situaci stávajících ochranných pásem vodního zdroje Chotobuš, návrhu na změnu stávajících ochranných pásem využitelného vodního zdroje Chotobuš a návrhu na stanovení nových ochranných pásem vodního zdroje Dobříš-Jezírko Obdrží: účastníci řízení (dodejky): 1. Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš - se žádostí o vyvěšení na úřední desce: 2. Obec Svaté Pole, IDDS: 9nmanhe sídlo: Svaté Pole č.p. 36, Dobříš 3. Obec Obořiště, IDDS: pz5bgrd sídlo: Obořiště č.p. 100, Obořiště 4. Obec Rosovice, IDDS: gd8bih8 sídlo: Rosovice č.p. 60, Rosovice 5. Obec Dubno, IDDS: w78b6tu sídlo: Dubno č.p. 45, Příbram 1 6. Obec Občov, IDDS: xa8ak4q sídlo: Občov č.p. 1, Příbram 1 7. Obec Buková u Příbramě, IDDS: iana68v sídlo: Buková u Příbramě, Jince 8. Obec Suchodol, IDDS: 74hak4i sídlo: Suchodol č.p. 8, Příbram 1 9. Obec Kotenčice, IDDS: gs3a7ta sídlo: Kotenčice č.p. 19, Jince - ostatní účastníci řízení dle 27 správního řádu se obeznamují formou veřejné vyhlášky dotčené orgány (doporučeně): 10. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e sídlo: U nemocnice č.p. 85, Příbram I 11. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf sídlo: Holečkova č.p. 8, Praha 5-Smíchov 12. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, doprava a silniční hospodářství, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš 13. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, stavební úřad, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš 14. Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš 15. Městský úřad Příbram, stavební úřad, IDDS: 2ebbrqu sídlo: Tyršova č.p. 108, Příbram Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, IDDS: 2ebbrqu sídlo: Tyršova č.p. 108,, Příbram I 17. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana přírody a krajiny, IDDS: keebyyf sídlo: Zborovská č.p. 11/81, Smíchov, Praha 5 na vědomí: 18. Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o., IDDS: ddka5he sídlo: Jiráskova č.p. 656, Dobříš

Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: fl s: ůj /1 Číslo jednacl: ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: fl s: ůj /1 Číslo jednacl: ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: fl s: ůj /1 Číslo jednacl: MDOB/l 146/2011 /ŽP MDOB 10680/20111Bín Štěpánka Bínová 318533382 binova@mestodobris.cz 16.5.2011

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/4429/2010/ŽP Dobříš, dne 4. 10. 2010 Č.j.: MDOB 20986/2010/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku. 1 : , která je uvedena v příloze č.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku. 1 : , která je uvedena v příloze č. Strana 431 30 VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2015 o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření Ministerstvo zdravotnictví

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

*S00FX00M6AM8* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. stanovuje

*S00FX00M6AM8* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. stanovuje MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX00M6AM8* S00FX00M6AM8 Spis.značka S-META 13952/2011 OŽP/Ba 4 Tábor Číslo jednací METAB 50824/2011/OŽP/Ba 2011-10-17

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2013 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 10395/13-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Dvůr Králové n/l: 21.03.2011 Počet p ř í l o h: O vy řiz uj e :

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP - 19078/2015/No V Sedlčanech 30.9.2015 Tel.: 318 822 742, linka 239 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP 13082/2010/Ci V Sedlčanech dne: 8.6.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.2

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor životního prostředí Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565222, e-mail: posta@mesto.jiiemnice.cz Čj.: PDMUJI 749412015 ukládací znak 231.2 V120

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD JLEMNCE Odbor životního prostředí Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz Č.j.: PDMUJ 7494/2015 ukládací znak 231.2 V Jilemnici

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/1319/2010/S-4 V Sedlčanech dne: 17.03.2010 Tel.: 318 822 742, linka 134 Vyřizuje : Ing. Michaela Šmídová e-mail: smidova@mu.sedlcany.cz

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Černošice odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2 oprávněná úřední osoba: Ing. Ingrid Koubková telefon: 221 982202 e-mail: podatelna@mestocemosice.cz

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j.: 2423/15/SO tel.: 518 633 617 ve Ždánicích 31.8.2015 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková Michal O n d ř í š e k, Žarošice 313, 696 34 Žarošice

Více

0KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

0KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 0KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 76907/2012/OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16427/2013 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 46951/2011 V Olomouci dne 10. 5. 2011 SpZn.: KÚOK/46948/2011/OŽPZ/7231 Sp. a skart. znak:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí Městský úřad Blatná odbor životního prostředí ** tř. T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná tel. 383 416 111 Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová Nad Lomnicí 1108 388 01 Blatná Spisová značka

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 628 016, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu,

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ROZHODNUTÍ. mění. Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Praha - Podolí se stanovuje za těchto podmínek:

ROZHODNUTÍ. mění. Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Praha - Podolí se stanovuje za těchto podmínek: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY POSTŘEDÍ Č.j.: MHMP-73355h/2003/VYS/Sh V Praze 26.8.2009 Vyřizuje: Ing. Schinkmanová Telefon : 2 3600 4209 ROZHODNUTÍ Odbor ochrany prostředí

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky Města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Č.j.: Výst. 72049/2009-zjU/VJ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/148312/2012 ST2/Več MMHK/173931/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OZNÁMENÍ

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01598/13/H 02138/13/SÚ Hofmanová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB11938/2012/STAV/Me Č. j. MUCB 22540/2012 Vyřizuje: Melichová Telefon: 321 612 135 Český Brod,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-252/2014/Pos Úp-2668/2014 Lenka Posdienová 499 859 077 stavebni.odbor@upice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2308/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 22.11.2012

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 017556/2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 005777/2011/OV/Ko Značka: P-2015/Dej Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr Kontaktní spojení: 220 189 871 / mkondr@praha6.cz

Více

MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ P Došlo dne/ O 'i nn onił Počet listů: čas přijeti: Ĺ Ł "W fcuľt ph'ioh: Čislo Jednací:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby Městský úřad Trutnov odbor výstavby Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2010/12101/V/SIO/2717 2010/12099/V/SIO/2715 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 Ondřej

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU t. --~ r L Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto hlinsko,cz J ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/24625-10/6206-2010/Star V Bílovci dne: 28. června 2010 Vyřizuje: Anna Starečková e-mail.: anna.stareckova@bilovec.cz O Z N

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/202/2013/Ve JID: 33736/2013/muhb Havlíčkův Brod, dne 16.5.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CYKSE* Čj: MSK 72455/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11336/2014/Ded 231.2 A20 Vyřizuje: Ing. Táňa Třaskošová

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Č.j.: 1231/2010/VÝST/Pa V České Skalici 1. dubna 2010 Spis.zn.: OVŽP-54/1231/2010/VÝST/Pa

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz,

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/210273/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0660/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 2.4.2012

Více

4. 5. Ing. Zuzana Štěrbová referent oddělení silničního hospodářství

4. 5. Ing. Zuzana Štěrbová referent oddělení silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SPRÁVY MAJETKU Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail:e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

odbor životního prostředí vodoprávní úřad

odbor životního prostředí vodoprávní úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad č. j.: OŽP/35658-11/4135-2007/uzl Zpracovatel: Bc. Uzlová Datum: 19.09.2011 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více