odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: Vyřizuje: Štěpánka Bínová Město Dobříš, Mírové náměstí 119, Dobříš OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ v e ř e j n o u v y h l á š k o u R 3003, zahájení vodoprávního řízení podle 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) a 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ) ve věci změny ochranných pásem využitelného vodního zdroje Chotobuš stanovených rozhodnutím pod č.j. ZVLH 1994/1985- Št. ze dne a stanovení nových ochranných pásem vodního zdroje Dobříš-Jezírko ve smyslu 30 odst. 1 vodního zákona Město Dobříš, IČ , Mírové náměstí 119, Dobříš (dále jen "žadatel") dne podalo žádost o: I. změnu ochranných pásem vodního zdroje stanovených rozhodnutím pod č.j. ZVLH 1994/1985-Št. ze dne pro: II. využitelný vodní zdroj Chotobuš stanovení nových ochranných pásem vodního zdroje pro: vodní zdroj Dobříš-Jezírko. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 1. Údaje o místu předmětu řízení: stávající ochranná pásma využitelného vodního zdroje Chotobuš se nachází na pozemcích: V rozsahu stanoveném v rozhodnutí pod č.j. ZVLH 1994/1985-Št. ze dne (viz přiložený mapový podklad v měřítku 1 : ; platné výpisy z katastru nemovitostí součástí spisu). Název kraje Názvy obcí Názvy katastrálních území Středočeský Dobříš, Obořiště, Svaté Pole, Rosovice, Dubno, Občov, Buková u Příbramě, Suchodol, Kotenčice Dobříš, Lhotka u Dobříše, Obořiště, Svaté Pole, Rosovice, Dubno, Občov, Buková u Příbramě, Suchodol, Kotenčice změna ochranných pásem pro využitelný vodní zdroj Chotobuš a stanovení nových ochranných pásem pro vodní zdroj Dobříš-Jezírko: I. stupeň ochranného pásma využitelného vodního zdroje Chotobuš: parc. č. 696/1, 707/1, 707/9, 707/11, 2713/1, 2713/2, 2713/3 v katastrálním území Dobříš

2 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 2 I. stupeň ochranného pásma vodního zdroje Dobříš-Jezírko: parc. č. 735, 737/3, 737/5, 737/8, 737/9, 739/1, 739/5, 783/26 v katastrálním území Dobříš II. stupeň ochranného pásma využitelného vodního zdroje Chotobuš a vodního zdroje Dobříš- Jezírko: parc. č. 654, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 692/1, 692/6, 692/7, 692/8, 692/9, 692/10, 692/14, 692/15, 692/16, 692/17, 692/18, 692/19, 692/20, 692/21, 696/2, 697/1, 697/3, 697/5, 700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 702/1, 705, 706, 707/2, 707/3, 707/4, 707/5, 707/6, 707/7, 707/8, 707/10, 709, 710, 711, 718, 720, 721, 726, 728, 729, 737/1, 737/2, 737/3, 737/4, 737/5, 737/6, 737/7, 737/8, 737/9, 737/10, 739/1, 739/3, 739/4, 739/5, 739/8, 739/10, 744/3, 744/6, 744/7, 744/8, 744/9, 744/10, 744/11, 744/12, 744/13, 744/14, 744/15, 783/2, 783/5, 783/17, 783/18, 783/19, 783/20, 783/24, 783/25, 783/26, 783/27, 783/29, 783/30, 783/31, 783/32, 784/1, 784/5, 784/7, 784/8, 784/13, 784/14, 784/17, 784/18, 784/19, 784/20, 790, 791/2, 791/3, 791/4, 791/12, 791/18, 791/21, 791/22, 791/23, 791/24, 791/25, 791/26, 791/27, 791/28, 791/29, 798, 801, 802, 806, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 810, 814/1, 814/10, 814/16, 814/17, 814/18, 814/19, 817/1, 817/2, 817/3, 826, 829, 830, 837/15, 837/16, 837/21, 837/26, 837/27, 837/28, 837/29, 837/30, 837/31, 837/32, 845/4, 845/6, 845/9, 845/10, 845/11, 845/12, 845/13, 845/14, 845/15, 845/16, 845/17, 845/18, 855/9, 855/19, 855/22, 855/23, 855/24, 855/25, 855/26, 855/27, 855/28, 855/29, 855/30, 855/31, 855/32, 855/33, 855/34, 855/35, 2470/1, 2470/15, 2470/16, 2470/17, 2470/18, 2470/19, 2470/23, 2470/24, 2470/25, 2470/26, 2470/27, 2470/28, 2470/29, 2470/30, 2517, 2519/6, 2519/7, 2519/8, 2519/17, 2519/18, 2519/19, 2519/20, 2519/21, 2519/22, 2653/1, 2653/4, 2653/5, 2653/6, 2653/7, 2653/8, 2653/9, 2653/10, 2653/11, 2653/12 v katastrálním území Dobříš, parc. č. 80/1, 80/3, 91/3, p. p. k. 75/1, 79/d1, 79/d2, 80/d1, 80/d2, 82/d1, 82/d2, 84, 90/1, 90/2/d1, 90/2/d2, 91/1/d1, 91/1/d2, 92, 99/2 v katastrálním území Lhotka u Dobříše, parc. č. 114/13, 114/15, 365/1, 413, p. p. k. 104, 105, 114/1, 114/2, 331, 696/4, 2656 v katastrálním území Svaté Pole. Název kraje Středočeský Názvy obcí Dobříš, Obořiště, Svaté Pole Názvy katastrálních území Dobříš, Lhotka u Dobříše, Svaté Pole ČHP , , Navrhované území I. a II. stupně ochraného pásma vodních zdrojů se nachází na jižním okraji města Dobříš v nadmořské výšce cca m n. m. mimo obytnou zástavbu města. Území je převážně tvořeno ornou půdou a v okolí vodního zdroje Chotobuš pokryto lesními porosty. Vodní zdroj Chotobuš se nachází v údolí Sychrovského potoka, cca 0,5 km od souvislé městské zástavby, a východně od silnice Dobříš Svaté Pole. Při jihovýchodním okraji nádrže Chotobuš vede ve vzdálenosti cca 0,3 km rychlostní silnice R4 Praha Příbram. Vodní zdroj Dobříš-Jezírko leží ve dně bývalého kamenolomu, cca 0,15 km od souvislé městské zástavby (průmyslová zóna), a západně od silnice Dobříš Obořiště (Svaté Pole). 2. Údaje o předmětu řízení: Vodní zdroj Chotobuš Jedná se o průtočnou vodní nádrž, která byla vybudována v roce 1957 na Sychrovském potoce pro zásobování města Dobříše pitnou vodou. Výměra 4,05 ha Vodní plocha 3,42 ha objem m3 (ovladatelný objem pro vodárenské využití m3, stálý objem pro vodárenské využití m3, neovladatelný retenční objem m3) Maximální hloubka 5 m Zemní hráz délka 70 m, výška koruny u výpustě 6m, šířka v koruně 3 m, kóta koruny 360,90 m n. m. Způsob využití Vodní nádrž umělá Správce vodoteče Povodí Vltavy, s. p. Správce nádrže Vodohospodářská společnost Dobříš s r.o.

3 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 3 účel Zdroj užitkové vody pro potřeby města Dobříš a zlepšení kvality vody v rybnících Papež a Koryto; pro nouzové zásobování obyvatelstva (při nedostatku pitné vody u stávajících zdrojů) Vodní zdroj Dobříš-Jezírko Jedná se o vodní nádrž ve dně lomu Jezírko, která je dotována přítokem podzemní vody ze dna nedotěžené spodní etáže. Těžba v lomu byla ukončena v roce Vodní plocha 1,39 ha Plocha dna nádrže 0,51 ha Maximální hloubka 7,09 m Maximální objem akumulované vody m3 Roční akumulovaný objem m3 Správce nádrže účel Vydatnost Povolený odběr Vodohospodářská společnost Dobříš s r.o. Vodárenské zásobování města Dobříš z hlediska pokrytí špičkových odběrů a v případě řešení havárií na síti nebo při nucené odstávce jiných zdrojů. 1,3 l/s prům. 1,6 l/s; max. 4 l/s; max m3/měs; max m3/rok na dobu do Předmětné vodní zdroje se nacházejí v ochranných pásmech vodního zdroje Chotobuš stanovených rozhodnutím č.j. ZVLH 1994/1985-Št ze dne , které vydal odbor ZVLH ONV v Příbrami jako příslušný vodohospodářský orgán a které bylo potvrzeno rozhodnutím č.j. VLHZ 2179/ ze dne odborem VLHZ Středočeského KNV v Praze jako příslušného odvolacího orgánu. Rozhodnutím ve věci bude nahrazeno předmětné rozhodnutí z roku Voda z nádrže Chotobuš již není využívána pro zásobování pitnou vodou a rozsah stávajících ochranných pásem omezuje územní rozvoj a využití území v katastru města Dobříš i v okolních obcích. Jedná se o vodní zdroj, který je perpektivní jako rezerva pitné, případně užitkové vody pro období zvýšené spotřeby a zejména pro zajištění zásobování vodou při dalším rozvoji města Dobříš. Vodní zdroj Dobříš-Jezírko je využíván příležitostně zejména v období zvýšené spotřeby v letních měsících. Vodoprávní úřad vydal dne Vodohospodářské společnosti Dobříš, spol. s r.o., rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich odběru z přírodního zdroje Dobříš-Jezírko pod č.j. MDOB 5887/2009/Bín, které bylo potvrzeno dne rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje pod č.j /2009/KUSK/OŽP-Bab, jež nabylo právní moci dne Mezi Vodohospodářskou společností Dobříš, spol. s r.o., a Městem Dobříš byla uzavřena mandátní smlouva dne ve věci: Smlouva o zajištění provozu vodohospodářských zařízení a dešťové kanalizace Dobříš. Dobývací prostor, stanovený rozhodnutím Stč. KNV Praha, č. j. 7845/73/280/D dne , byl zrušen rozhodnutím OBÚ Kladno č. j. 5026/1/05/465/ULL dne Ministerstvo životního prostředí dne rozhodnutím č. j. 309/500/10 zrušilo chráněné ložiskové území Dobříš, které bylo stanovené rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Příbrami pod č. j /Sil-90 k ochraně výhradního ložiska stavebního kamene Dobříš-Jezírko č.l. B Stávající ochranná pásma vodního zdroje Chotobuš Celková výměra I. stupně 16,81 ha Celková výměra II. stupně ha (vnitřní 44 ha, vnější ha) Celková výměra III. stupně ochranného pásma ha Návrh ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) Celková plocha I. stupně OPVZ Chotobuš 5,42 ha Celková plocha I. stupně OPVZ Dobříš-Jezírko 1,43 ha

4 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 4 Celková plocha II. stupně OPVZ Chotobuš a Dobříš-Jezírko 62,95 ha Jedná se o souvislé území vně obou navržených OPVZ I. stupně. Vzhledem ke stávajícímu rozsahu OPVZ II. stupně vodního zdroje Chotobuš se jedná o výraznou plošnou redukci. 3. Omezení na území ochranného pásma podle 30 odst. 8 vodního zákona: V ploše OPVZ I. stupně je zakázaná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti zdroje. Zejména je zakázáno používání toxických a vodohospodářsky závadných látek, trhavin a jakékoliv znečišťování pásma. S výjimkou prací souvisejícíh s provozem a údržbou vodní nádrže a vodárenského zařízení (při provádění bude zejména dbáno na bezpečnou manipulaci s pohonnými látkami a mazivy) je zde zakázáno provádět jakékoliv práce a činnosti, které by mohly negativně ovlivnit vodní zdroj. V ploše OPVZ II. stupně je zakázaná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, zejména pak: těžba nerostných surovin geologické práce spojené se zásahem do pozemku s výjimkou prací souvisejících s vodohospodářským využitím OPVZ skládkování odpadů a vypouštění odpadních vod výstavba s výjimkou staveb a zařízení sloužících k vodohospodářskému využívání OPVZ a k ochraně toku používání výbušnin používání, převážení a skladování toxických a vodohospodářsky závadných látek (odpady, kaly, perzistentní přípravky ochrany rostlin, zejména na bázi chlorovaných uhlovodíků, ropné látky, apod.) letecká aplikace postřiků a hnojiv pasení a shromažďování dobytka a hromadný chov hospodářských zvířat zřizování polních hnojišť, silážních jam a močůvkových jímek výraznější plošné a hloubkové porušení pokryvných zemin s tím, že orba bude prováděna po vrstevnici trvalé odlesnění na ploše větší než 0,1 ha solení silnic s tím, že pro údržbu bude používán pouze inertní posyp mytí a údržba motorových vozidel Průběh pásma OPVZ I. a II. stupně bude po obvodu vyznačen výstražnými tabulemi s nápisem: Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně a ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. Pro kontrolu dodržování ochranných opatření vodních zdrojů a účinnosti jejich ochrany je navržen hydrochemický monitoring. 4. Rizika ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodních zdrojů Riziko havárie na rychlostní silnici R4 Reálné Riziko používání solných roztoků na silnici R4 Reálné Riziko změny režimu hospodaření na polích v původním PHO a s tím Reálné související riziko přínosu dusíkatých látek z polí Riziko změny zástavby a s tím spojené riziko větších odběrů povrchových a Reálné podzemních vod v původním PHO Chatová oblast jižně od nádrže Chotobuš Reálné Riziko úniku ropných látek, havárie na ČS PHM

5 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 5 Riziko úniku ropných látek v průmyslovém areálu nad Jezírkem Riziko akumulace toxických kovů v bahně vodních nádrží Jiná antropogenní činnost Hodnocením rizik týkajících se využitelného vodního zdroje Chotobuš a vodního zdroje Dobříš-Jezírko se podrobně zabývá analýza rizika ve smyslu zákona č. 137/199 Sb., 2, odst. c) zpracovaná RNDr. Ladislavem Pokorným, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie, v září Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 správního řádu, oznamuje podle 115 odst. 1 vodního zákona a 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, do K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, úřední dny Po 7,30-17,00, St 7,30-17,00 a Pá 7,00-14,00 hodin). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Otisk úředního razítka Štěpánka Bínová, v. r. referent odboru životního prostředí Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Dobříš, OÚ Svaté Pole, OÚ Obořiště, OÚ Rosovice, OÚ Dubno, OÚ Občov, OÚ Buková u Příbramě, OÚ Suchodol, OÚ Kotenčice. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko a podpis oprávněné osoby. Razítko a podpis oprávněné osoby.

6 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 6 Příloha: mapa v měřítku 1 : znázorňující situaci stávajících ochranných pásem vodního zdroje Chotobuš, návrhu na změnu stávajících ochranných pásem využitelného vodního zdroje Chotobuš a návrhu na stanovení nových ochranných pásem vodního zdroje Dobříš-Jezírko Obdrží: účastníci řízení (dodejky): 1. Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš - se žádostí o vyvěšení na úřední desce: 2. Obec Svaté Pole, IDDS: 9nmanhe sídlo: Svaté Pole č.p. 36, Dobříš 3. Obec Obořiště, IDDS: pz5bgrd sídlo: Obořiště č.p. 100, Obořiště 4. Obec Rosovice, IDDS: gd8bih8 sídlo: Rosovice č.p. 60, Rosovice 5. Obec Dubno, IDDS: w78b6tu sídlo: Dubno č.p. 45, Příbram 1 6. Obec Občov, IDDS: xa8ak4q sídlo: Občov č.p. 1, Příbram 1 7. Obec Buková u Příbramě, IDDS: iana68v sídlo: Buková u Příbramě, Jince 8. Obec Suchodol, IDDS: 74hak4i sídlo: Suchodol č.p. 8, Příbram 1 9. Obec Kotenčice, IDDS: gs3a7ta sídlo: Kotenčice č.p. 19, Jince - ostatní účastníci řízení dle 27 správního řádu se obeznamují formou veřejné vyhlášky dotčené orgány (doporučeně): 10. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e sídlo: U nemocnice č.p. 85, Příbram I 11. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf sídlo: Holečkova č.p. 8, Praha 5-Smíchov 12. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, doprava a silniční hospodářství, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš 13. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, stavební úřad, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš 14. Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš 15. Městský úřad Příbram, stavební úřad, IDDS: 2ebbrqu sídlo: Tyršova č.p. 108, Příbram Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, IDDS: 2ebbrqu sídlo: Tyršova č.p. 108,, Příbram I 17. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana přírody a krajiny, IDDS: keebyyf sídlo: Zborovská č.p. 11/81, Smíchov, Praha 5 na vědomí: 18. Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o., IDDS: ddka5he sídlo: Jiráskova č.p. 656, Dobříš

Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: fl s: ůj /1 Číslo jednacl: ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: fl s: ůj /1 Číslo jednacl: ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: fl s: ůj /1 Číslo jednacl: MDOB/l 146/2011 /ŽP MDOB 10680/20111Bín Štěpánka Bínová 318533382 binova@mestodobris.cz 16.5.2011

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary Ing. Moudrá/581 Veřejná vyhláška Návrh opatření

Více

stanovuje ochranné pásmo prvního stupně I.OP

stanovuje ochranné pásmo prvního stupně I.OP MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX00Y77R3* S00FX00Y77R3 Spis.značka S-META 55429/2014 OŽP/Ba 3 Tábor Číslo jednací METAB 7584/2015/OŽP/Ba 2015-02-16 Oprávněná

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/4429/2010/ŽP Dobříš, dne 4. 10. 2010 Č.j.: MDOB 20986/2010/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ - odbor životního prostředí Kopeckého sady 11, PSČ , tel.: , fax:

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ - odbor životního prostředí Kopeckého sady 11, PSČ , tel.: , fax: MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ - odbor životního prostředí Kopeckého sady 11, PSČ 306 32, tel.: +420 378 031 111, fax: +420 378 033 202 Datum vyhotovení Spisová značka: MMP/43430/11/6 17. 10. 2011 Číslo jednací:

Více

Ochranná pásma vodárenské nádrže Švihov v Jihlavě dne

Ochranná pásma vodárenské nádrže Švihov v Jihlavě dne Ochranná pásma vodárenské nádrže Švihov v Jihlavě dne 23. 1. 2017 Jaroslava Nietscheová, prom. práv. Ing. Jan Goldbach Povodí Vltavy, státní podnik nietscheova@pvl.cz goldbach@pvl.cz Platná právní úprava

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Opatření obecné povahy

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Opatření obecné povahy Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE : NAŠE ZN.- Č.J: MUHT 4797/2014 (152/2014 ŽP/VH) PID: MUHTX004N9F6 SpZn: ŽP 3610/2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1 Střed Rokycany

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1 Střed Rokycany MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Vaše značka Naše značka Vyřizuje Rokycany 1907-2 /OŽP/12 Tůmová /249 28. 6. 2012 miloslava.tumova@rokycany.cz

Více

Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad. s t a n o v í

Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad. s t a n o v í Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad č. j.: OŽP/14681-12/uzl Zpracovatel: Bc.Uzlová Datum: 10.05.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE. s t a n o v í o c h r a n n é p á s m o vodních zdrojů K1 - K4 a S1 - S4 Mokrovraty. Středočeský

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE. s t a n o v í o c h r a n n é p á s m o vodních zdrojů K1 - K4 a S1 - S4 Mokrovraty. Středočeský SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 1.11.2013 MDOB/561/2013/ŽP MDOB 29680/2013/Mis Ing. Barbora Mistalerová 318 533 382 mistalerova@mestodobris.cz Městský úřad Dobříš odbor životního prostředí

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ball

Více

MĚSTSKY URAĎ BROUMOV OPATŘENI OBECNÉ POVAHY

MĚSTSKY URAĎ BROUMOV OPATŘENI OBECNÉ POVAHY " MUBRP089YBXA MĚSTSKY URAĎ BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Naše sp zn. Naše čj. Opr. úř. ose ba: Telefon: E-mail: IDDS: Datum: MUBR 30662/2015/OŽP-Ku PDMUBR 36177/2015

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 15.5.2013 11971/2013/OŽPaKS/CH HLUC-19312/2013/OŽPaKS/CH

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad 331 62 Manětín 89 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/30/2012/Kap SÚ/30/12 Kaprová 373392256 stavebni@manetin.cz DATUM: 2.3.2012 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2013 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 10395/13-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Dvůr Králové n/l: 21.03.2011 Počet p ř í l o h: O vy řiz uj e :

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor životního prostředí Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565222, e-mail: posta@mesto.jiiemnice.cz Čj.: PDMUJI 749412015 ukládací znak 231.2 V120

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Návrh opatření obecné povahy

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Návrh opatření obecné povahy ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 28.4.2014 NAŠE ZN.: SZ MMHK/080437/2014ŽP1/Ruc MMHK/099433/2014 VYŘIZUJE: Miloslav Rücker TEL.: 495 707 647 E-MAIL: Miloslav.Rucker@mmhk.cz DATUM: 29. 5.

Více

OPATŘENI OBECNÉ POVAHY

OPATŘENI OBECNÉ POVAHY itr NQ úřední desce vyvěšeno dne 28. 05.2015,&x»- / Z úřední desky sňato dne tetf Odpovídá Míru Maníeiová nubrp009c983 MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV \ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokument zveřejněn též no wehových

Více

Spis zn.: 2011/022020/DOP/BO Přerov, dne Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Spis zn.: 2011/022020/DOP/BO Přerov, dne Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Magistrát města Přerova Odbor dopravy Oddělení dopravy Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 pracoviště: Blahoslavova 3, telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: 420 581 268 444 Spis zn.: 2011/022020/DOP/BO Přerov,

Více

Městský úřad Vrchlabí Odbor životního prostředí Zámek 1, Vrchlabí

Městský úřad Vrchlabí Odbor životního prostředí Zámek 1, Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí Odbor životního prostředí Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Číslo jednací: ŽP/24997/2013-5 Ve Vrchlabí 13.05.2014 JID: ve20150/14 Vyřizuje: Ing. Milena Paučková Telefon: 499 405 704 E-mail:

Více

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku. 1 : , která je uvedena v příloze č.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku. 1 : , která je uvedena v příloze č. Strana 431 30 VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2015 o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření Ministerstvo zdravotnictví

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

*S00FX00P9IRH* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. stanovuje

*S00FX00P9IRH* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. stanovuje MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX00P9IRH* S00FX00P9IRH Spis.značka SMETA 59536/2011 OŽP/Ba 9 Tábor Číslo jednací METAB 49340/2012/OŽP/Ba 20121026 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb Čj. došlého dokumentu: SPU 455926/2015/129/Sv Ze dne: 08.09.2015 Číslo jednací: MUCH 15157/2016

Více

*S00FX00M6AM8* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. stanovuje

*S00FX00M6AM8* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. stanovuje MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX00M6AM8* S00FX00M6AM8 Spis.značka S-META 13952/2011 OŽP/Ba 4 Tábor Číslo jednací METAB 50824/2011/OŽP/Ba 2011-10-17

Více

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/1319/2010/S-4 V Sedlčanech dne: 17.03.2010 Tel.: 318 822 742, linka 134 Vyřizuje : Ing. Michaela Šmídová e-mail: smidova@mu.sedlcany.cz

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP - 19078/2015/No V Sedlčanech 30.9.2015 Tel.: 318 822 742, linka 239 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov. I t OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov. I t OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Í1UBRP889XJP7 r* - ->. Našesp zn. Naše čj. Opr. úř. ose ba: Telefon: E-mail: IDDS: Datum: MUBR 30668/2015/OŽP-Ku PDMUBR

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Černošice odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2 oprávněná úřední osoba: Ing. Ingrid Koubková telefon: 221 982202 e-mail: podatelna@mestocemosice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD JLEMNCE Odbor životního prostředí Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz Č.j.: PDMUJ 7494/2015 ukládací znak 231.2 V Jilemnici

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD Jana Masaryka 302 258 14 Vlašim tel: 317 039 313 fax: 313 039 309 e-mail: podatelna@mesto-vlasim.cz ČÍSLO JEDNACÍ: ZIP 4846/2017 VoJ SPIS.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP 13082/2010/Ci V Sedlčanech dne: 8.6.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.2

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 14.2.2011 NAŠE ZN.: SZ MMHK/027925/2011ŽP1/Ruc MMHK/178140/2011 VYŘIZUJE: Miloslav Rücker TEL.: 495 707 647 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Miloslav.Rucker@mmhk.cz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č...

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č... PŘÍLOHA č. 1 k čj. MR-S 10802/11-OZP/9 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.... ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE BÍLÁ VODA A BOBRAVA Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí jako věcně a místně

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI *) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y N Á V R H Výroková část

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y N Á V R H Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: posta@mustribro.cz VÁŠ DOPIS Č. J./ZE DNE NAŠE Č. J. VYŘIZUJE/LINKA DATUM 744/ŽP/16 Lazorka/151

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. j. došlého dokumentu: - Ze dne: 14.10.2016 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H E B ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb Číslo jednací: MUCH 82633/2016 Cheb, dne:

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386 301 436, e-mail: silhosp2@tsviny.cz Značka Číslo jednací Vyřizuje Trhové Sviny DZ - 3 8339/16/Kas

Více

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE v e ř e j n o u v y h l á š k o u. s t a n o v u j e o c h r a n n é p á s m o

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE v e ř e j n o u v y h l á š k o u. s t a n o v u j e o c h r a n n é p á s m o SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 24.7.2015 MDOB/2977/2014/ŽP MDOB 19708/2015/Bín BcA. Štěpánka Bínová 318533382 binova@mestodobris.cz Městský úřad Dobříš odbor životního prostředí R 3008

Více

OPATRENIOBECNEPOVAHY

OPATRENIOBECNEPOVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD JLEMNCE Odbor životního prostředí Masarykovo nám. 82 514 01 Jilemnice tel: 481 565 111 fax: 481 565222 e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz Č. j.: PDMUJ 1647912014 v Jilemnici 16.3.2016 Spis.

Více

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení záplavového území Počepického potoka veřejnou vyhláškou

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení záplavového území Počepického potoka veřejnou vyhláškou Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/23782/2016/S-3 V Sedlčanech dne : 01.02.2017 JID : 3889/2017/MUSED Vyřizuje OÚO : Ing. Michaela Šmídová Telefon : 720 524 921,

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01598/13/H 02138/13/SÚ Hofmanová

Více

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí Městský úřad Blatná odbor životního prostředí ** tř. T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná tel. 383 416 111 Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová Nad Lomnicí 1108 388 01 Blatná Spisová značka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 38185/2016/MUZBK Čj.: MUZBK-1091/2016/ZPZE-23/231.8/JUNM Spisová značka: MUZBK-1091/2016/ZPZE Počet

Více

Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav. V e ř e j n á v y h l á š k a

Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav. V e ř e j n á v y h l á š k a Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav Číslo jednací: ŽP 231/2-28304/2009 Vyřizuje: Zuzana Novotná Oprávněná úřední osoba: Zuzana Novotná

Více

OZNÁMENÍ NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE. Vodní zdroj Dyleň

OZNÁMENÍ NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE. Vodní zdroj Dyleň Městský úřad Mariánské Lázně Odbor životního prostředí adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz Spis.

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Bergama70, a.s. Kvítkovická 1527

Více

2012/6880/V/PRF 51095/ S/5 František Přibyl

2012/6880/V/PRF 51095/ S/5 František Přibyl MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy SPIS. ZN.: Čj.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2012/6880/V/PRF

Více

ŽÁDOST O STASTANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STASTANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O STASTANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního zákona]

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav Číslo jednací: ŽP. 231/1-15122/2014 Oprávněná úřední osoba: Zuzana Novotná Telefon: 326716113 E-mail:

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-6228/2016 Č.j.: MeDO-52508/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

0KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

0KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 0KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 76907/2012/OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16427/2013 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz

Více

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.2.2014 MDOB/561/2013/ŽP MDOB 5526/2014/Mis Ing. Barbora Mistalerová 318 533 382 mistalerova@mestodobris.cz Městský úřad Dobříš odbor životního prostředí

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, Uničov tel.: ,

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, Uničov tel.: , Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz Odbor životního prostředí tel.: 585 088 325, e-mail: jmatlova@unicov.cz Spisová zn.: Č.J.: Spis. a skart.zn.:

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 14.2.2011 NAŠE ZN.: SZ MMHK/027925/2011ŽP1/Ruc MMHK/152100/2011 VYŘIZUJE: Miloslav Rücker TEL.: 495 707 647 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Miloslav.Rucker@mmhk.cz

Více

2016/1960/V/PRF 30969/ A/20 František Přibyl

2016/1960/V/PRF 30969/ A/20 František Přibyl MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 46951/2011 V Olomouci dne 10. 5. 2011 SpZn.: KÚOK/46948/2011/OŽPZ/7231 Sp. a skart. znak:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky Města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/19540/2014/5108/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/19540/2014/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47715/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47738/2014/OŽPaKS/Fi

Více

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 19 686 01 Uherské Hradiště odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Žádost o stvení podmínek

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

ROZHODNUTÍ. mění. Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Praha - Podolí se stanovuje za těchto podmínek:

ROZHODNUTÍ. mění. Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Praha - Podolí se stanovuje za těchto podmínek: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY POSTŘEDÍ Č.j.: MHMP-73355h/2003/VYS/Sh V Praze 26.8.2009 Vyřizuje: Ing. Schinkmanová Telefon : 2 3600 4209 ROZHODNUTÍ Odbor ochrany prostředí

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j.: 2423/15/SO tel.: 518 633 617 ve Ždánicích 31.8.2015 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková Michal O n d ř í š e k, Žarošice 313, 696 34 Žarošice

Více

2015/7854/V/PRF 32450/ A František Přibyl

2015/7854/V/PRF 32450/ A František Přibyl MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 628 016, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Č.j.: Výst. 72049/2009-zjU/VJ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 26. 07. 2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 22237/10-1702/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.4.2016 VYPRAVENO DNE: 28.4.2016 06394/2016/OŽPaKS/FI

Více

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Vyřizuje: Ing. Petr Hála, tel: , JID: 80066/2012/muhb O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K

Vyřizuje: Ing. Petr Hála, tel: ,   JID: 80066/2012/muhb O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/1518/2012/Ha Havlíčkův Brod, dne 4.12.2012 Vyřizuje: Ing. Petr Hála, tel: 569 497 213, e-mail: phala@muhb.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 17. listopadu 411, Bílovec

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 17. listopadu 411, Bílovec MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: ŽP/1713-14/ 315-2010/klalu Vyřizuje: Ing. Lukáš Klazar Tel.: 556 414 216 Fax: 556 414 217 E-mail:

Více

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/018880/STAV/SU/Zd Přerov, dne 15.2.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství Vyhláška č. 432 432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 3. prosince 2001, o dokladech Ïádosti o rozhodnutí nebo vyjádfiení a o náleïitostech povolení, souhlasû a vyjádfiení vodoprávního úfiadu Ministerstvo

Více