odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: Vyřizuje: Štěpánka Bínová Město Dobříš, Mírové náměstí 119, Dobříš OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ v e ř e j n o u v y h l á š k o u R 3003, zahájení vodoprávního řízení podle 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) a 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ) ve věci změny ochranných pásem využitelného vodního zdroje Chotobuš stanovených rozhodnutím pod č.j. ZVLH 1994/1985- Št. ze dne a stanovení nových ochranných pásem vodního zdroje Dobříš-Jezírko ve smyslu 30 odst. 1 vodního zákona Město Dobříš, IČ , Mírové náměstí 119, Dobříš (dále jen "žadatel") dne podalo žádost o: I. změnu ochranných pásem vodního zdroje stanovených rozhodnutím pod č.j. ZVLH 1994/1985-Št. ze dne pro: II. využitelný vodní zdroj Chotobuš stanovení nových ochranných pásem vodního zdroje pro: vodní zdroj Dobříš-Jezírko. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 1. Údaje o místu předmětu řízení: stávající ochranná pásma využitelného vodního zdroje Chotobuš se nachází na pozemcích: V rozsahu stanoveném v rozhodnutí pod č.j. ZVLH 1994/1985-Št. ze dne (viz přiložený mapový podklad v měřítku 1 : ; platné výpisy z katastru nemovitostí součástí spisu). Název kraje Názvy obcí Názvy katastrálních území Středočeský Dobříš, Obořiště, Svaté Pole, Rosovice, Dubno, Občov, Buková u Příbramě, Suchodol, Kotenčice Dobříš, Lhotka u Dobříše, Obořiště, Svaté Pole, Rosovice, Dubno, Občov, Buková u Příbramě, Suchodol, Kotenčice změna ochranných pásem pro využitelný vodní zdroj Chotobuš a stanovení nových ochranných pásem pro vodní zdroj Dobříš-Jezírko: I. stupeň ochranného pásma využitelného vodního zdroje Chotobuš: parc. č. 696/1, 707/1, 707/9, 707/11, 2713/1, 2713/2, 2713/3 v katastrálním území Dobříš

2 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 2 I. stupeň ochranného pásma vodního zdroje Dobříš-Jezírko: parc. č. 735, 737/3, 737/5, 737/8, 737/9, 739/1, 739/5, 783/26 v katastrálním území Dobříš II. stupeň ochranného pásma využitelného vodního zdroje Chotobuš a vodního zdroje Dobříš- Jezírko: parc. č. 654, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 692/1, 692/6, 692/7, 692/8, 692/9, 692/10, 692/14, 692/15, 692/16, 692/17, 692/18, 692/19, 692/20, 692/21, 696/2, 697/1, 697/3, 697/5, 700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 702/1, 705, 706, 707/2, 707/3, 707/4, 707/5, 707/6, 707/7, 707/8, 707/10, 709, 710, 711, 718, 720, 721, 726, 728, 729, 737/1, 737/2, 737/3, 737/4, 737/5, 737/6, 737/7, 737/8, 737/9, 737/10, 739/1, 739/3, 739/4, 739/5, 739/8, 739/10, 744/3, 744/6, 744/7, 744/8, 744/9, 744/10, 744/11, 744/12, 744/13, 744/14, 744/15, 783/2, 783/5, 783/17, 783/18, 783/19, 783/20, 783/24, 783/25, 783/26, 783/27, 783/29, 783/30, 783/31, 783/32, 784/1, 784/5, 784/7, 784/8, 784/13, 784/14, 784/17, 784/18, 784/19, 784/20, 790, 791/2, 791/3, 791/4, 791/12, 791/18, 791/21, 791/22, 791/23, 791/24, 791/25, 791/26, 791/27, 791/28, 791/29, 798, 801, 802, 806, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 810, 814/1, 814/10, 814/16, 814/17, 814/18, 814/19, 817/1, 817/2, 817/3, 826, 829, 830, 837/15, 837/16, 837/21, 837/26, 837/27, 837/28, 837/29, 837/30, 837/31, 837/32, 845/4, 845/6, 845/9, 845/10, 845/11, 845/12, 845/13, 845/14, 845/15, 845/16, 845/17, 845/18, 855/9, 855/19, 855/22, 855/23, 855/24, 855/25, 855/26, 855/27, 855/28, 855/29, 855/30, 855/31, 855/32, 855/33, 855/34, 855/35, 2470/1, 2470/15, 2470/16, 2470/17, 2470/18, 2470/19, 2470/23, 2470/24, 2470/25, 2470/26, 2470/27, 2470/28, 2470/29, 2470/30, 2517, 2519/6, 2519/7, 2519/8, 2519/17, 2519/18, 2519/19, 2519/20, 2519/21, 2519/22, 2653/1, 2653/4, 2653/5, 2653/6, 2653/7, 2653/8, 2653/9, 2653/10, 2653/11, 2653/12 v katastrálním území Dobříš, parc. č. 80/1, 80/3, 91/3, p. p. k. 75/1, 79/d1, 79/d2, 80/d1, 80/d2, 82/d1, 82/d2, 84, 90/1, 90/2/d1, 90/2/d2, 91/1/d1, 91/1/d2, 92, 99/2 v katastrálním území Lhotka u Dobříše, parc. č. 114/13, 114/15, 365/1, 413, p. p. k. 104, 105, 114/1, 114/2, 331, 696/4, 2656 v katastrálním území Svaté Pole. Název kraje Středočeský Názvy obcí Dobříš, Obořiště, Svaté Pole Názvy katastrálních území Dobříš, Lhotka u Dobříše, Svaté Pole ČHP , , Navrhované území I. a II. stupně ochraného pásma vodních zdrojů se nachází na jižním okraji města Dobříš v nadmořské výšce cca m n. m. mimo obytnou zástavbu města. Území je převážně tvořeno ornou půdou a v okolí vodního zdroje Chotobuš pokryto lesními porosty. Vodní zdroj Chotobuš se nachází v údolí Sychrovského potoka, cca 0,5 km od souvislé městské zástavby, a východně od silnice Dobříš Svaté Pole. Při jihovýchodním okraji nádrže Chotobuš vede ve vzdálenosti cca 0,3 km rychlostní silnice R4 Praha Příbram. Vodní zdroj Dobříš-Jezírko leží ve dně bývalého kamenolomu, cca 0,15 km od souvislé městské zástavby (průmyslová zóna), a západně od silnice Dobříš Obořiště (Svaté Pole). 2. Údaje o předmětu řízení: Vodní zdroj Chotobuš Jedná se o průtočnou vodní nádrž, která byla vybudována v roce 1957 na Sychrovském potoce pro zásobování města Dobříše pitnou vodou. Výměra 4,05 ha Vodní plocha 3,42 ha objem m3 (ovladatelný objem pro vodárenské využití m3, stálý objem pro vodárenské využití m3, neovladatelný retenční objem m3) Maximální hloubka 5 m Zemní hráz délka 70 m, výška koruny u výpustě 6m, šířka v koruně 3 m, kóta koruny 360,90 m n. m. Způsob využití Vodní nádrž umělá Správce vodoteče Povodí Vltavy, s. p. Správce nádrže Vodohospodářská společnost Dobříš s r.o.

3 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 3 účel Zdroj užitkové vody pro potřeby města Dobříš a zlepšení kvality vody v rybnících Papež a Koryto; pro nouzové zásobování obyvatelstva (při nedostatku pitné vody u stávajících zdrojů) Vodní zdroj Dobříš-Jezírko Jedná se o vodní nádrž ve dně lomu Jezírko, která je dotována přítokem podzemní vody ze dna nedotěžené spodní etáže. Těžba v lomu byla ukončena v roce Vodní plocha 1,39 ha Plocha dna nádrže 0,51 ha Maximální hloubka 7,09 m Maximální objem akumulované vody m3 Roční akumulovaný objem m3 Správce nádrže účel Vydatnost Povolený odběr Vodohospodářská společnost Dobříš s r.o. Vodárenské zásobování města Dobříš z hlediska pokrytí špičkových odběrů a v případě řešení havárií na síti nebo při nucené odstávce jiných zdrojů. 1,3 l/s prům. 1,6 l/s; max. 4 l/s; max m3/měs; max m3/rok na dobu do Předmětné vodní zdroje se nacházejí v ochranných pásmech vodního zdroje Chotobuš stanovených rozhodnutím č.j. ZVLH 1994/1985-Št ze dne , které vydal odbor ZVLH ONV v Příbrami jako příslušný vodohospodářský orgán a které bylo potvrzeno rozhodnutím č.j. VLHZ 2179/ ze dne odborem VLHZ Středočeského KNV v Praze jako příslušného odvolacího orgánu. Rozhodnutím ve věci bude nahrazeno předmětné rozhodnutí z roku Voda z nádrže Chotobuš již není využívána pro zásobování pitnou vodou a rozsah stávajících ochranných pásem omezuje územní rozvoj a využití území v katastru města Dobříš i v okolních obcích. Jedná se o vodní zdroj, který je perpektivní jako rezerva pitné, případně užitkové vody pro období zvýšené spotřeby a zejména pro zajištění zásobování vodou při dalším rozvoji města Dobříš. Vodní zdroj Dobříš-Jezírko je využíván příležitostně zejména v období zvýšené spotřeby v letních měsících. Vodoprávní úřad vydal dne Vodohospodářské společnosti Dobříš, spol. s r.o., rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich odběru z přírodního zdroje Dobříš-Jezírko pod č.j. MDOB 5887/2009/Bín, které bylo potvrzeno dne rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje pod č.j /2009/KUSK/OŽP-Bab, jež nabylo právní moci dne Mezi Vodohospodářskou společností Dobříš, spol. s r.o., a Městem Dobříš byla uzavřena mandátní smlouva dne ve věci: Smlouva o zajištění provozu vodohospodářských zařízení a dešťové kanalizace Dobříš. Dobývací prostor, stanovený rozhodnutím Stč. KNV Praha, č. j. 7845/73/280/D dne , byl zrušen rozhodnutím OBÚ Kladno č. j. 5026/1/05/465/ULL dne Ministerstvo životního prostředí dne rozhodnutím č. j. 309/500/10 zrušilo chráněné ložiskové území Dobříš, které bylo stanovené rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Příbrami pod č. j /Sil-90 k ochraně výhradního ložiska stavebního kamene Dobříš-Jezírko č.l. B Stávající ochranná pásma vodního zdroje Chotobuš Celková výměra I. stupně 16,81 ha Celková výměra II. stupně ha (vnitřní 44 ha, vnější ha) Celková výměra III. stupně ochranného pásma ha Návrh ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) Celková plocha I. stupně OPVZ Chotobuš 5,42 ha Celková plocha I. stupně OPVZ Dobříš-Jezírko 1,43 ha

4 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 4 Celková plocha II. stupně OPVZ Chotobuš a Dobříš-Jezírko 62,95 ha Jedná se o souvislé území vně obou navržených OPVZ I. stupně. Vzhledem ke stávajícímu rozsahu OPVZ II. stupně vodního zdroje Chotobuš se jedná o výraznou plošnou redukci. 3. Omezení na území ochranného pásma podle 30 odst. 8 vodního zákona: V ploše OPVZ I. stupně je zakázaná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti zdroje. Zejména je zakázáno používání toxických a vodohospodářsky závadných látek, trhavin a jakékoliv znečišťování pásma. S výjimkou prací souvisejícíh s provozem a údržbou vodní nádrže a vodárenského zařízení (při provádění bude zejména dbáno na bezpečnou manipulaci s pohonnými látkami a mazivy) je zde zakázáno provádět jakékoliv práce a činnosti, které by mohly negativně ovlivnit vodní zdroj. V ploše OPVZ II. stupně je zakázaná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, zejména pak: těžba nerostných surovin geologické práce spojené se zásahem do pozemku s výjimkou prací souvisejících s vodohospodářským využitím OPVZ skládkování odpadů a vypouštění odpadních vod výstavba s výjimkou staveb a zařízení sloužících k vodohospodářskému využívání OPVZ a k ochraně toku používání výbušnin používání, převážení a skladování toxických a vodohospodářsky závadných látek (odpady, kaly, perzistentní přípravky ochrany rostlin, zejména na bázi chlorovaných uhlovodíků, ropné látky, apod.) letecká aplikace postřiků a hnojiv pasení a shromažďování dobytka a hromadný chov hospodářských zvířat zřizování polních hnojišť, silážních jam a močůvkových jímek výraznější plošné a hloubkové porušení pokryvných zemin s tím, že orba bude prováděna po vrstevnici trvalé odlesnění na ploše větší než 0,1 ha solení silnic s tím, že pro údržbu bude používán pouze inertní posyp mytí a údržba motorových vozidel Průběh pásma OPVZ I. a II. stupně bude po obvodu vyznačen výstražnými tabulemi s nápisem: Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně a ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. Pro kontrolu dodržování ochranných opatření vodních zdrojů a účinnosti jejich ochrany je navržen hydrochemický monitoring. 4. Rizika ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodních zdrojů Riziko havárie na rychlostní silnici R4 Reálné Riziko používání solných roztoků na silnici R4 Reálné Riziko změny režimu hospodaření na polích v původním PHO a s tím Reálné související riziko přínosu dusíkatých látek z polí Riziko změny zástavby a s tím spojené riziko větších odběrů povrchových a Reálné podzemních vod v původním PHO Chatová oblast jižně od nádrže Chotobuš Reálné Riziko úniku ropných látek, havárie na ČS PHM

5 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 5 Riziko úniku ropných látek v průmyslovém areálu nad Jezírkem Riziko akumulace toxických kovů v bahně vodních nádrží Jiná antropogenní činnost Hodnocením rizik týkajících se využitelného vodního zdroje Chotobuš a vodního zdroje Dobříš-Jezírko se podrobně zabývá analýza rizika ve smyslu zákona č. 137/199 Sb., 2, odst. c) zpracovaná RNDr. Ladislavem Pokorným, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie, v září Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 správního řádu, oznamuje podle 115 odst. 1 vodního zákona a 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, do K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, úřední dny Po 7,30-17,00, St 7,30-17,00 a Pá 7,00-14,00 hodin). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Otisk úředního razítka Štěpánka Bínová, v. r. referent odboru životního prostředí Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Dobříš, OÚ Svaté Pole, OÚ Obořiště, OÚ Rosovice, OÚ Dubno, OÚ Občov, OÚ Buková u Příbramě, OÚ Suchodol, OÚ Kotenčice. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko a podpis oprávněné osoby. Razítko a podpis oprávněné osoby.

6 Č.j. MDOB 6607/2011/Bín str. 6 Příloha: mapa v měřítku 1 : znázorňující situaci stávajících ochranných pásem vodního zdroje Chotobuš, návrhu na změnu stávajících ochranných pásem využitelného vodního zdroje Chotobuš a návrhu na stanovení nových ochranných pásem vodního zdroje Dobříš-Jezírko Obdrží: účastníci řízení (dodejky): 1. Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš - se žádostí o vyvěšení na úřední desce: 2. Obec Svaté Pole, IDDS: 9nmanhe sídlo: Svaté Pole č.p. 36, Dobříš 3. Obec Obořiště, IDDS: pz5bgrd sídlo: Obořiště č.p. 100, Obořiště 4. Obec Rosovice, IDDS: gd8bih8 sídlo: Rosovice č.p. 60, Rosovice 5. Obec Dubno, IDDS: w78b6tu sídlo: Dubno č.p. 45, Příbram 1 6. Obec Občov, IDDS: xa8ak4q sídlo: Občov č.p. 1, Příbram 1 7. Obec Buková u Příbramě, IDDS: iana68v sídlo: Buková u Příbramě, Jince 8. Obec Suchodol, IDDS: 74hak4i sídlo: Suchodol č.p. 8, Příbram 1 9. Obec Kotenčice, IDDS: gs3a7ta sídlo: Kotenčice č.p. 19, Jince - ostatní účastníci řízení dle 27 správního řádu se obeznamují formou veřejné vyhlášky dotčené orgány (doporučeně): 10. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e sídlo: U nemocnice č.p. 85, Příbram I 11. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf sídlo: Holečkova č.p. 8, Praha 5-Smíchov 12. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, doprava a silniční hospodářství, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš 13. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, stavební úřad, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš 14. Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 119, Dobříš 15. Městský úřad Příbram, stavební úřad, IDDS: 2ebbrqu sídlo: Tyršova č.p. 108, Příbram Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, IDDS: 2ebbrqu sídlo: Tyršova č.p. 108,, Příbram I 17. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana přírody a krajiny, IDDS: keebyyf sídlo: Zborovská č.p. 11/81, Smíchov, Praha 5 na vědomí: 18. Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o., IDDS: ddka5he sídlo: Jiráskova č.p. 656, Dobříš

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více