Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A"

Transkript

1 Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Z á k o n a k c e a r e a k c e

2 K O L O Ž I V O T A 2 V roce přeloženo z originálu "WHEEL OF LIFE (The Law of Action & Reaction)" Dillí 1965 Druhé upravené vydání 2003 Vydala Holosofická společnost ČR, o.p.s.

3 K O L O Ž I V O T A 3 OBSAH O autorovi... 5 I. Zákon akce a reakce... 7 II. Karmická pouta III. Východisko IV. Cesta Světců V. Láska a služba Dodatky: Pravé žití Áhár neboli Strava Vihár neboli Sociální chování Život v sebeodevzdání Slovník cizích jmen a názvů Rejstřík... 90

4 K O L O Ž I V O T A 4 Kirpal Singh ( )

5 K O L O Ž I V O T A 5 O AUTOROVI Kirpal Singh ( ) ze severoindického Dillí začal již v mladém věku s intenzivním hledáním opravdového duchovního Mistra. Po léta zkoumal tvrzení jogínů a světců jako zástupců mnohých duchovních a filozofických škol. Jeho hledání vyvrcholilo Iniciací od velkého Světce z Bjásu, Báby Sawana Singha. Čtyřiadvacet let příkladně následoval vedení svého Mistra, a byl jím vyvolen jako jeho nástupce v duchovní posloupnosti. Poté sloužil po 26 let jako duchovní Mistr a inicioval více než žáků po celém světě. Je autorem více než dvaceti knih pojednávajících o různých aspektech duchovnosti. Kromě toho sloužil jako prezident Světového společenství náboženství a byl organizátorem Světové konference o jednotě člověka.

6 K O L O Ž I V O T A 6 Vše ve Vesmíru je výslednicí přesného zákona, zákona kauzality, zákona příčiny a následku, zákona karmy. GÓTAMA BUDDHA

7 K O L O Ž I V O T A 7 I Nemylte se; Bůh se nenechá posmívati: neboť co člověk zaseje, to také sklidí. GALATSKÝM VI : 7 VPROSTŘED spletitostí pozemského života vydává se člověk hledat Východisko. Kamkoli se obrací, zabraňují mu v rozletu neviditelné překážky. Proč všechny ty zjevné nerovnosti ve světě? Proč je cesta člověka do jeho původního Domova, Domova jeho Nebeského Otce, zatarasena? Proč nedokáže člověk splatit svou neznámou minulost? Kam se má obrátit ke spásnému Světlu čisté VĚDY BYTÍ? Tyto otázky vedou tázající se mysl ke zkoumání univerzálního zákona akce a reakce. V různých indických filozofických a náboženských spisech objevuje se často slovo "karma". To skutečně tolikrát zaznívalo z úst kněží a kazatelů, že je mnozí začali považovat za jakýsi imaginární kámen úrazu na cestě duchovní spásy. Na Západě je tento termín jako výraz cizí obvykle přecházen bez dostatečného objasnění. Všichni Mistři nižších obzorů a stupňů dokonalosti hovoří o osvobození se vykonáváním činnosti bez připoutanosti a bez touhy po jejích plodech či výsledku. To je však jen částečná pravda a polovičaté poznání. Mysl je navyklá zakoušet plody svých činů. Jak se svého zvyku vzdá? Do určité míry se dají jako nástroj k ukáznění mysli používat Sádhany (t.j. mentální a fyzická cvičení), nakonec se však zvyk mysli prožívat své vlastní zážitky stejně projeví. Mysl se může vzdát světských požitků, pouze dostane-li se jí požitku vyššího.

8 K O L O Ž I V O T A 8 Světci zažívají mnohem znamenitější požitek, extatické blaho, prostřednictvím spojení s Nám (Božím Slovem či Božským Zvukovým principem). Jak je mysl pohlcena v tomto Zvukovém proudu neboli Nám, je odtahována ze světa. Je zvykem mysli běhat za světskými předměty a přeskakovat z jedné věci na druhou. Co tedy musíme učinit, není zastavit její tok, který je nežli její přirozenou vlastností, nýbrž jen obrátit jeho směr; ze směru dolů do vnějšího světa do směru vzhůru do světa uvnitř. To znamená využít bloudící smysly a nasměrovat mentální energii na správný kurs, který by dokázal zajistit výsledky stálé a trvalé povahy. Ty přicházejí s pravidelným cvičením, pohroužením se v Nám. To je jediný způsob, jak může být mysl postupně cvičena a zušlechtěním mentálních proudů se nakonec stát neškodnou; duše si uvědomí sama sebe, a bez dluhů a nespoutána může postupovat vpřed na cestě ke svému původnímu zdroji: Nadduši či Všeduši. Světci, kteří touto Cestou sami kráčeli - cestou Surat Šabd jógy (pohroužení se do Svatého Slova, Posvátného Zvuku) - nám takto mohou nejenom umožnit osvobodit se z karmického kruhu akce a reakce, ale poskytují nám i přístup ke Království Božímu, které uvnitř spočívá. Nyní vyvstává otázka: Jak mohou být karmy zakončeny či zbaveny účinnosti? V labyrintu přírodních zákonů, v nichž jsme neřešitelně zapleteni, se těm, kdo skutečně pátrají po sebepoznání a poznání Boha, nabízí východisko. Přístup k tomuto východisku a úniku z husté džungle karem, jež se prostírají daleko zpět do pradávné minulosti, je umožněn spásnou milostí Opravdového Mistra. Přijme-li nás jednou za své a spojí s věčným Svatým Slovem, Zvukovým proudem, jsme z dosahu Jamy, anděla smrti, jenž zastupuje negativní aspekt Nejvyšší Moci a rozdílí spravedlnost ve vesmíru každému podle jeho činů.

9 K O L O Ž I V O T A 9 Každý čin živé bytosti vykonaný vědomě či nevědomě, ať je ještě v skrytém stavu myšlenkové podoby, mentální vibrací, slovním projevem, či je skutečně proveden fyzickým aktem, utváří karmu. Abychom čtenáře názvem "karma" nepletli, bude lépe toto slovo pochopit v jeho náležitých souvislostech. Původně slovo karma označovalo a představovalo obětní obřady a rituály a jadžny vykonávané dle předpisů z posvátných textů. Později však začalo zahrnovat všechny druhy ctností společenských i sebeočistných, jako jsou pravdivost, cudnost, střídmost, zdrženlivost, ahinsa, univerzální láska, nezištná služba, a všechny skutky dobročinné a lidumilné povahy. V krátkosti, byl kladen velký důraz na pěstování Atamgun, které směřovaly k ukáznění mysli a k převedení mentálních sil v náležitý směr, aby tak sloužily vyššímu cíli osvobození átmanu neboli duše z otroctví. Karmy se většinou rozdělují na zakázané, dovolené a předepsané. Všechny karmy, které jsou ve své povaze ponižující a škodlivé (Našédh), se uvádějí jako zakázané, neboť záliba v neřestech je hříšná, a mzdou hříchu je smrt. Ty jsou nazývány Kukarmy či Vikarmy. Dále přicházejí karmy, které jsou povyšující a pomáhají člověku k dosažení vyšších úrovní, jako Svarg, Vaikunth, Bahist neboli ráje. To jsou Sukama karmy či Sukarmy, což jsou karmy prováděné ke splnění vlastních dobročinných tužeb a žádostí, a jako takové jsou přípustné, a tedy dovolené. Konečně jsou karmy, jejichž provádění se považuje za povinnost. Ty jsou v písmech ukládány osobám příslušejícím k různým varnám neboli sociálním skupinám (Bráhmani neboli třída duchovních zabývající se studiem a vyučováním písem, Kšatrijové, rod válečníků sestávající z bojových oddílů pro účel obrany, Vaišjové neboli lidé zabývající se obchodními a zemědělskými činnostmi,

10 K O L O Ž I V O T A 10 a Šúdrové, lidé sloužící předešlým třem třídám), a to v jejich různých životních obdobích zvaných Ášramy (Brahmačárja, Grhastha, Vánaprastha a Sanjása, zhruba odpovídající utvářejícímu období vzdělávání, době manželského rodinného života hospodáře, asketickému období poustevníka samotáře zabývajícího se hlubokými meditacemi v osamělosti pralesa, a konečně období duchovního poutníka rozdávajícího lidem ovoce svých celoživotních zkušeností, každá z těchto částí po 25 letech, počítaje délku života 100 let). Tyto jsou nazývány Nétja karmy neboli karmy, jejichž provádění je příslušně podle povolání a životního období vyžadováno jako každodenní povinnost. Jako kodex morálního chování představuje zákon karmy cenný příspěvek k hmotnému a morálnímu blahobytu člověka na zemi a je cestou k lepšímu životu v budoucnosti. Ve všech čtyřech sférách lidského života - světské, materiální neboli ekonomické, náboženské i duchovní, jak jsou označovány termíny Káma (naplňování vlastních tužeb), Artha (ekonomický a materiální blahobyt), Dharma (morální a náboženský základ sloužící jako opora Vesmíru) a Mókša (spása) - sehrávají činy neboli karmy zásadní úlohu. Ovšemže k dosažení úspěchu v našem snažení vystupuje jako motivační síla morální čistota. Chceme-li, aby karmy přinášely požadované výsledky, je třeba je provádět se zaměřenou pozorností a milující oddaností. Vedle těchto je ještě jiná forma karmy, totiž Niš-Káma karma, což je karma prováděná bez jakékoli připoutanosti či touhy po jejích výsledcích. Ta je nadřazena všem ostatním formám karmy, které jsou více méně zdrojem otroctví, zatímco tento typ poněkud pomáhá zbavit se karmického otroctví, i když nikoli karmického působení. Můžeme však poznamenat, že karma sama o sobě nemá naprosto žádný svazující účinek. Do otroctví vede pouze karma zrozená z touhy neboli Kámy.

11 K O L O Ž I V O T A 11 Proto Mojžíš učil "Nepožádáš," a Buddha a desátý Guru sikhů, Guru Góbind Singh, kladli stále a znovu důraz na potřebu nežádostivosti. Karma je tak zároveň prostředkem i cílem všech lidských snažení. Skrze karmy člověk karmy přemáhá a karmy překonává. Každý pokus o překročení Zákona karmy je tak marný jako snaha překročit vlastní stín. Nejvyšším cílem je být Néh-Karma neboli Karma-réhat, což značí konání karmy v souladu s Božským záměrem, jako vědomý spolupracovník s Boží mocí. To je být nekonajícím v konání, jako nehybný bod na stále se otáčejícím Kole života. Dále bychom měli termín "karma" rozlišovat od slova karam. "Karma" je slovo ze sanskrtu označující konání nebo čin včetně mentálních vibrací a slovních projevů, zatímco karam je perské slovo znamenající laskavost, milosrdenství, slitování či milost. Nyní k povaze karmy: podle džinistické filozofie má karma hmotnou povahu, jak psychickou tak fyzickou, kde jedna je ve vztahu k druhé jako Příčina a Následek. Hmota v jemné a psychické podobě prostupuje celým vesmírem a díky své souhře s vnější hmotu proniká i duší. Džíva si tak sama sobě staví jakési ptačí hnízdo a spoutává se tím, co je nazýváno Karman-Šaríra, jemné tělo, a v něm zůstává upoutána, dokud se pociťované já neodosobní a nestane se čistou duší zářící svou přirozenou světelností. Karman-Šaríra neboli karmický krunýř obepínající duši se skládá z osmi prakrtů, což odpovídá osmi typům karmických atomů, jež vyvolávají různé typy účinků. Ty jsou dvojího druhu: (1) Karmy, které zatemňují správný pohled, jako například (i) Daršan-ávarana, zabraňující pravému vnímání či náhledu vůbec; (ii) Džanan-ávarana, zatemňující pravé porozumění a chápání; (iii) Védanija, zatemňující vlastní

12 K O L O Ž I V O T A 12 blaženou přirozenost duše a působící tak příjemné či bolestné pocity; a (iv) Móhanija - t.j. karmy, které zatemňují pravou víru, pravé přesvědčení a pravé chování. Všechny tyto karmy jsou jakoby kouřovými skly, skrze než vidíme svět a všechno, co je ze světa. Život byl poeticky vylíčen jako "dóm z barevné mozaiky," jenž "poskvrňuje čistou zář věčnosti." (2) Dále jsou karmy, které činí člověka právě takovým, jakým je. Určují totiž (i) tělesnou konstituci, (ii) stáří a dlouhověkost, (iii) společenské postavení a (iv) duchovní vlastnosti. Každý z těchto typů je znám postupně jako Náman, Ájus, Gótra a Antarája. U těch jsou navíc známa jejich dělení a poddělení jdoucí do stovek rozvětvení. Karmické částice rozšířené v prostoru jsou chtě nechtě přitahovány každou duší v závislosti na tíži aktivity, které se oddává. Tento neustálý příliv karmy je možno zastavit oproštěním vlastního já ode všech druhů aktivit těla, mysli a smyslů a jeho ustálením ve svém vlastním středu; zatímco nashromážděné karmy mohou být umenšovány pomocí půstů, tapasu, svádhjáji, vairágji, praščitu, dhjány a podobně, to jest odříkáním, čtením textů písem, odpoutaností, pokáním a meditací, atd. Také Buddha kladl velký důraz na vytrvalou snahu a úsilí se zřetelem ke konečnému vítězství nad zákonem karmy. Přítomnost může být předurčena minulostí; budoucnost je naše vlastní a závisí na směrování a vůli každého jednotlivce. Čas je jedno nekonečné kontinuum - minulost neodvratně plynoucí do přítomnosti, a přítomnost do budoucnosti, dle vlastního přání. Karma přestává působit pouze s dosažením nejvyššího stavu mysli, který přesahuje dobro i zlo. Naplněním tohoto ideálu končí veškerý zápas, neboť cokoli takto osvobo-

13 K O L O Ž I V O T A 13 zený nadále koná, koná bez připoutanosti. Neustále se otáčející Kolo života čerpá svůj hybný moment z karmické energie, a je-li tato energie sama vyčerpána, přivádí se obrovské Kolo života ke klidu, člověk dospívá k průsečíku času a bezčasovosti, k bodu, kde je neustálá aktivita, a v jádru přece nehybnost. Karma skýtá klíč k životním procesům; a vědomí člověka cestuje z jedné úrovně do druhé, až se stane skutečně probuzeným bytím, Buddhou (osvíceným člověkem, prorokem Svatého Světla). Pro Buddhu byl vesmír daleko od pouhého mechanismu, nýbrž Dharma-Kájou, tělem pulzujícím Dharmou neboli životním principem sloužícím zároveň jako hlavní opora vesmíru. Krátce, zákon Karmy je přírodním neústupným a neúprosným zákonem, z něhož není úniku, a z něhož není výjimky. Jak zaseješ, tak sklidíš, je stará samozřejmá pravda a všeobecné pravidlo pozemského života. Dosahuje také do některých vyšších fyzicko-duchovních oblastí, podle řádu jejich hustoty a vlastností. Karma je nejvyšším principem nadřazeným bohům i lidem, neboť i tvůrce dříve či později schází pod její vládu. Bozi a bohyně v rozličných přírodních Říších setrvávají ve své službě v příslušných nebeských sférách po mnohem delší dobu, než je tomu u lidských bytostí, nakonec se však stejně musejí reinkarnovat v těle, než se mohou ucházet o konečné osvobození z karmického kruhu zrození. Všechno konání, činy a skutky představují životně důležitý prostředek v Božském záměru k udržení celého vesmíru v dokonale fungujícím pořádku. Nikdo nedokáže zůstat beze vší činnosti (mentální či fyzické aktivity) ani na jediný moment. Vždy na něco myslíme, konáme jedno či druhé. Od přirozenosti nemůže být nikdo mentálně prázdný či bez aktivity, aniž se dá zastavit automatická činnost smyslů: oči nemohou než vidět a uši než slyšet; a nejhorší je, že nikdo,

14 K O L O Ž I V O T A 14 jako Penelopa, nedokáže vzít zpět, co se již stalo. Lítost, ač sama o sobě dobrá, nedokáže napravit minulost. Cokoli kdo mluví, myslí či koná, dobrého nebo špatného, zanechává na mysli hluboký dojem. Tyto nashromážděné dojmy pak utvářejí podobu jedince. Staneš se tím, jaké jsou tvé myšlenky. Z oplývající mysli jazyk mluví. Každá akce má svou reakci, takový je přírodní Zákon příčiny a následku. Proto musíme snášet plody svých činů, sladké nebo trpké, jaké komu náleží, ať se nám to líbí, nebo ne. Není tedy žádné pomoci? Je člověk pouhou hříčkou osudu a předurčení a jeho konání probíhá v čistě předem stanoveném smyslu? Věc má dvě stránky. Do jisté míry má člověk svobodnou vůli, kterou, chce-li, může řídit svůj kurs a utvářet svou budoucnost, a dokonce do velké míry může k vlastnímu prospěchu formovat živou přítomnost. Vyzbrojen v nitru živou duší, jež je stejné podstaty jako Stvořitel, je mocnější než karma. Onen nekonečný v něm může mu pomoci přesáhnout omezení konečného. Svoboda konání a karmické otroctví jsou pouze dvěma aspekty jedné skutečnosti v něm obsažené. Karmickému omezení podléhá pouze mechanická a hmotná část člověka, zatímco skutečný a živoucí duch, spočívá-li ve svém přirozeném Božství, zůstává nade vším a karmickou zátěží je sotva ovlivněn. Jak dosáhnout spočinutí ve vlastním opravdovém svarúpu, Átmanu? Tomu se musíme nezbytně naučit, toužíme-li po úniku z nekonečné karmické pavučiny. Potíž u většiny z nás je v tom, že neuvažujeme nad svým jednáním. Na každém kroku nerozvážně nabíráme spousty karmických částic, aniž bychom si uvědomovali, že uvnitř je síla, která všemu, co si myslíme, říkáme nebo konáme, činí součet. Thomas Carlyle, slavný myslitel, říká: "Blázne, myslíš, že když si Boswell* neznamená tvoji řeč, tedy že zanikne a je pohřbena? Nic nezanikne, zaniknout nic nemůže. Nejplanější

15 K O L O Ž I V O T A 15 slovo, které řekneš, jako setbu vrháš v čas, jež po celou věčnost plodů přináší." Podobně k nám promlouvá Aischylos, otec řeckého dramatu v předkřesťanské éře: Hluboko pod klenbou nebe ovládá Smrt lidí cest, v přísnosti a vládou mocnou; A není nikdo, kdo by sveď, jakou silou nebo činem, Smrti ujít pozornému oku; paměti jejího srdce neujdeš. Z EUMENID * proslulý anglický životopisec, pozn. překl.

16 K O L O Ž I V O T A 16 II SVĚTCI karmy rozdělují do tří odlišných kategorií: (i) (ii) (iii) Sančit: Nashromážděné a uložené karmy jdoucí daleko zpět do inkarnací zabíhajících do neznámé minulosti. Pralabdha: Životní běh, osud neboli předurčení; t.j. ta část Sančitu (skladiště), jež utváří živou přítomnost člověka, z níž nemůže nikdo uniknout, i kdyby si to sebevíc přál a snažil se. Krijamán: Karmy, které člověk může po čas své současné pozemské existence svobodně konat jako nezávislý činitel, a tak rozhodovat o své budoucnosti. (i) Sančit (uskladněné činy): Dobré či špatné skutky na osobním kontě člověka, jak si je vysloužil ve všech minulých existencích za vývoje stvoření, počínaje dnem, kdy se na zemi poprvé objevil život. Člověku o nich není nic známo, ani o jejich rozsahu, ani o velkém skrytém potenciálu. Když Pán Kršna propůjčil králi Dhritaráštrovi, slepému otci kšatrijských princů, Kuruovců mytického věku, svou jógickou sílu, byl schopen vystopovat příčinu své slepoty v činu, jenž vykonal v neznámé minulosti vinoucí se zpět přes 100 inkarnací či vtělení. V kapitole 20:5 knihy Exodus Mojžíš při udělování Desatera Božích přikázání hovoří o Bohu tak, jak je mu přikazováno: "Já, Pán, Bůh tvůj, jsem žárlivý Bůh; stíhám vinu otců na dětech do třetího i čtvrtého pokolení " Význam a podstatu tohoto tvrzení, totiž že původem jistých nemocí, které vycházejí od předků a objevují se v následnických generacích, je dědičnost, potvrzuje i dnešní lékařská věda.

17 K O L O Ž I V O T A 17 Moderní psychologie tak spojuje problémové chování určitých jedinců s mentálními příznačnostmi rodičů a předků. (ii) Pralabdha: To jsou právě ty části Sančit karem, které utvářejí osud neboli předurčení, a tak rozhodují o současné existenci na zemi. Člověk nad nimi nemá žádnou vládu, jejich dobré či špatné účinky musíme snášet, jak kdo dovede - ať s úsměvem nebo s pláčem. Nynější život je pouze odhalením a projevením předurčených karem, jimiž jsme na příchodu do světa plně zatíženi. Je však možné, že při náležitém vedení nějakou Mistrovskou Duší člověk tak rozvine své vnitřní já, že ostré a hořké bodání karem nebude cítit, tak jako jádro zralého ořechu necítí píchnutí jehlou, když se oddělí od vnější skořápky, která se následkem toho seschne a ztvrdne a nadále slouží jako ochranný krunýř. Takovým způsobem si každý z nás, chtě nechtě, vědomě či nevědomě, kuje své vlastní řetězy, ať jsou zlaté nebo železné. Řetězy jsou stále řetězy a svému účelu, totiž udržovat člověka v neustálém zajetí, slouží oboje stejně dobře. Jako pavouk chycený ve vlastní pavučině, jako nebohý bourec uvězněný ve vlastním kokonu anebo pták ve vlastním hnízdě, zůstáváme i my upoutáni v ocelových obručích vlastní výroby, z nichž není úniku. Tak se neustále uvádí do pohybu cyklus zrození, smrti a znovuzrození. Zastavit obrovské Kolo karem je možné jen tehdy, přesáhne-li člověk tělesné vědomí a stane se Néh-Karmou, to jest nekonajícím v konání - jako nehybný bod na ose otáčení kola života; neboť se potom stává vědomým spolupracovníkem na Božském Záměru. Proto Buddha, král mezi askety, zdůrazňoval: "Buďte nežádostiví," neboť touhy jsou původní příčinou lidského utrpení. Touhy motivují činy; počínaje od jemných vibrací v podvědomí přes duševní přemítání ve vědomí přivádějí nakonec k ohromné a nekonečné žni pestrobarevných skutků nejrůznějších vzorů a odstínů

18 K O L O Ž I V O T A 18 povstávajících z nerovnováhy mysli. Duch sedící v kočáru těla tak ujíždí slepě a střemhlav do pole senzuálních požitků hnán pěti mocnými oři smyslů neovládanými mocí opojeným vozkou mysli, jenž v bezmocné závrati pouští otěže rozumu větru napospas. Sebekázeň tedy nabývá prvořadé důležitosti, a cudnost v myšlenkách, slovech i skutcích je člověku nezbytnou pomůckou na cestě k sebepoznání a poznání Boha, neboť etický život je vstupní branou k duchovnosti. (iii) Krijamán: To je běžný účet našich úmyslných činů a skutků v současné existenci. Tento druh karmy je zcela odlišný ode dvou ostatních. Přes omezení, která si vynucuje Pralabdha, nezměnitelný osud, je každý obdařen svobodnou vůlí, a může sít setbu dle vlastní úvahy. Vybaven rozlišovací schopností vlastní samotné své přirozenosti, může sám posoudit, co je správné a co špatné, a bylo by pak od něho troufale opovážlivé očekávat květinovou zahradu, seje-li trny a bodláčí. Na každém záleží, jak si utvoří vlastní budoucnost. Mistr mu v tom může poskytnout náležité vedení, představit mu pravé hodnoty života - života, který je více nežli toto tělesné roucho a všechno, co je s ním spojeno: smyslově řízená existence. Pod jeho vedením vyvine v sobě člověk snadné odpoutání od světa a světských věcí, a jak je magické kouzlo jednou zlomeno, klapky odpadají, a přímo do tváře pohlédne člověku ryzí skutečnost skýtající bezpečnou příležitost k záchraně. V běžném případě však některé z Krijamán karem přinášejí své plody právě v tomto životě; zatímco ostatní, nevypůsobené, se přenášejí na Všeobecný účet Sančit karem, kde se věk od věku neustále hromadí. Každému je tedy dáno, aby uvažoval dopředu a dobře vážil následky svých zamýšlených činů, než učiní nenapravitelný krok - skok do tmy, střemhlavý pád v záchvatu prudkosti, který jej bude navždy mrzet a nedá se odčinit svalováním viny na domněle nepřízni-

19 K O L O Ž I V O T A 19 vé vlivy hvězd. Železniční inženýr, kupříkladu, musí plánovat železnici předem, neboť jak se jednou trať položí, vlak po ní vyjede naslepo. Malá chyba v uložení trati, uvolněný šroub či špatný úhel mohou vést k neblahým následkům. I když je vše řádně provedeno, je potřeba neustálého a přísného dohledu ve dne v noci, zda se něco nevymyká kontrole či stavbu nenarušují cizí živly. Dle přírodního Zákona života je člověk (vtělená, inkarnovaná duše) uložen coby drahocenný klenot ve třech kazetách či tělech - fyzickém, astrálním neboli mentálním, a kauzálním neboli těle setby - z nichž všechny jsou více méně pozemské povahy, na různém stupni hustoty. A jsou těla nebeská a těla pozemská, ale jiná je sláva nebeských, a jiná pozemských. I KOR 15:40 Jsou to jakoby vnější oděvy: kabát, pod ním vesta, a dále košile. Odloží-li člověk fyzické tělo, je jeho duch stále oděn v astrálním neboli mentálním těle. Má také kauzální neboli éterické tělo setby jako tenký závoj pod astrálním rouchem. Dokud není člověk schopen odložit fyzické tělo, nemůže dosáhnout prvního nebe, vnitřního astrálního království: Toto však, bratři, pravím, že tělo a krev nezdědí Království Božího; aniž porušitelné zdědí neporušitelnost Neboť toto porušitelné obléci se musí v neporušitelnost, a toto smrtelné v nesmrtelnost. Když toto porušitelné obleče se v neporušitelnost, a toto smrtelné v nesmrtelnost, pak naplní se slovo, jež je psáno: Smrt je pohlcena ve vítězství. Kde je, ó smrti, osten tvůj? Kde je, ó hrobe, vítězství tvé? I KOR 15:50, 53-55

20 K O L O Ž I V O T A 20 Zmíněné odkládání či převlékání šatu se může udít buďto při konečném rozpadu, rozkladným procesem obyčejně známým jako smrt, anebo může být způsobeno metodou dobrovolného odtažení smyslových proudů z těla, odborně známou jako "vystoupení nad tělesné vědomí" prostřednictvím obrácení se dovnitř a procesem sebeanalýzy. Evangelia se o tomto odtažení zmiňují jako o "narození se znovu" či jako o "vzkříšení". Hinduistická písma to popisují jako "dvojí zrození," dó-džanma. To je narození z ducha, narozdíl od zrození z vody, které je "ze zrna porušitelného," rozlišovaného od narození "ze zrna neporušitelného," neměnného a nepomíjejícího (z ducha). Muslimští dervišové (mystici) to nazývají smrt v životě, jako smrt před smrtí. S laskavou pomocí Mistra-Světce může se člověk naučit nejenom, jak se odtáhnout z fyzického těla, ale i ze dvou těl dalších (astrálního a kauzálního). Takový Světec, který sám vkročil za hranice onoho světa, může k témuž pomoci i ostatním. Člověk tedy musí "pro ducha tělo opustiti", usiluje-li o únik z věčného Kola života na této sluneční planetě. Při normálním přirozeném běhu věcí nemá džíva (vtělená duše, inkarnovaný duch) po fyzické smrti žádnou volbu, nežli se v náležitý čas navrátit opět na fyzickou úroveň v nějaké fyzické podobě, jejíž povaha je určena jejími celoživotními sklony a tendencemi, intenzitou jejích tužeb a dlouho živených nesplněných přání, která se uchovávají v mentálním systému a vystupují nejsilněji v čase smrti, a svou bezohlednou nadvládou stanovují neodvratně její další směr. Tak laskavý a šlechetný je Božský Otec; uděluje dětem svým, čeho si žádají. Kdo se však učí pod vedením dokonalého Mistra (Sant- Satguru) praktickému procesu sebeanalýzy, t.j. vystoupení z fy-

21 K O L O Ž I V O T A 21 zického těla na přání, a rozvine tuto schopnost pravidelným cvičením, tomu se dostane za jeho života prožitku Onoho světa (Smrt v životě). Dlouhověké nánosy sebeklamu začínají postupně opadávat s očí a svět a světské věci ztrácejí své hypnotické kouzlo. Člověk vidí věci v jejich pravé perspektivě, chápe jejich opravdovou hodnotu, a stává se tak nežádostivým a svobodným - svým vlastním pánem, osvobozenou duší (džívan mukta), a nadále pokračuje v životě, pouze aby bez připoutanosti vyplnil jemu přidělené trvání pozemské existence. To se nazývá novým zrozením (druhým příchodem duše) životem věčným. Ale jak toho lze dosáhnout? Kristus nám říká: Kdo nebéře kříže svého na sebe a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne život svůj, ztratí jej; A kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. V Lukášově evangeliu stojí: MATOUŠ 10 : A pak jim všem (Ježíš) řekl: Kdo chce jíti za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne kříž svůj a následuj mne. LUKÁŠ 9 : 23 Kdo nenese kříže svého a nejde za mnou, nemůže býti mým učedníkem. LUKÁŠ 14 : 27 Vidíme tedy, že smrt v Kristu je cestou k životu s Kristem navěky. Naučte se umírat, abyste mohli začít žít, je předslovem všech světců. Mezi muslimy je to známo jako faná-fí-šejch, t.j. sebezahlazení v Muršidovi neboli Mistrovi. Je proto nanejvýš důležité hledat nejdříve Žijícího Mistra dostatečně kompetentního k tomu, aby jednou provždy zakončil jinak nekonečný kruh karem, nalézt útočiště u Jeho Svatých Nohou a osvobodit se od zhoubného vlivu vlastních činů, jež nás neustále stíhají ve formě eumenid a pomsty osudu.

22 O moci Džagat-guru se říká: K O L O Ž I V O T A 22 Džagat-guru může zrušit karmy svým pohledem a slovem, v jeho přítomnosti karmy odlétají jak podzimní listí ve větru. Opět v písmu stojí: Velikou moc má anděl pomsty, a neunikne nikdo jeho zuřivosti, však v strachu ze smrti odlétá před halasnou polnicí Slova. Nyní k působení Karmického zákona. K jasnějšímu pochopení může nám napomoci následující příklad. Vezměme dva druhy vinných zrn - žluté a hnědé. Žlutá zrna nechť představují dobré činy a hnědá špatné činy. Místnost je plná až po střechu a je v ní složeno spousta zrn obou druhů. To vytváří naše skladiště Sančit karem. Mějme nyní osobu "A" (fyzické tělo plus mysl plus duše), která po dlouhou dobu během svého života chová touhu stát se králem. Tento člověk onemocní a jeho nesplněná touha stát se králem zůstane v jeho mysli jako nejvyšší. V náležitý čas je Přírodou donucen odevzdat fyzické tělo, avšak podle Zákona života po smrti je nadále oděn v astrálním (mentálním) a kauzálním (éterickém) těle. Působí nyní jako z těla vystoupený neboli odinkarnovaný duch ve svém dalším rouchu, v obsahu vlastní mysli, jak astrálním tak kauzálním. Mysl je skladištěm všech dojmů, a "A" si proto svou touhu být králem nadále pamatuje. Jako vyvtělený duch (džíva), odstrojený z fyzického těla, stojí nyní "A" před problémem. Nemůže působit jako král, dokud na sebe znovu nevezme fyzické roucho, které mu v té či oné fázi pozemské pouti být králem umožní. Poháněn spolehlivou motorickou silou za vší aktivitou, obsahem vlastní mysli, nedokáže odolat a vybírá některé z nevypůsobených karem, které budou jistě schopny přivodit takovou novou sadu okolností, která mu může jeho dlouho živenou a hluboko vtisknutou touhu napomoci vyplnit.

23 K O L O Ž I V O T A 23 Velká motorická síla výše zmíněná má dva aspekty: pozitivní, jakož i negativní. První vede k cestě Domů, a druhý ovládá a provází život na pozemské úrovni. Zájmem Přírody čili negativního aspektu oné Moci, která je Jedna, je pouze správa života tak, jak existuje na fyzické planetě. Jejím předním úkolem je udržovat svět v chodu plně zalidněný a člověka zabraného v rozličných životních činnostech dle zásluh získaných v každém případě, nazývaných v běžném významu slova Pralabdha, jež modeluje pozemský život každého jednotlivce s naprostou přesností a neomylnou dokonalostí. Do míry výše popsané je člověk v jakési "sklaplé pasti," a nemůže než odhalovat, co s ním přichází v zahaleném stavu. Projevuje se tak neprojevená minulost, jež leží ladem na pozadí mysli v podobě setby či prazákladu a je promítána na plátno života se svými pestrými vzory a rozmanitými barvami, přijímajíc nejrůznější podoby, jak se život vynořuje z původní čisté a ryzí věčné záře, kterou většinou ztrácíme z dohledu, jak jsme pohlcováni v "dómu z barevné mozaiky," jenž nás obklopuje a doléhá na nás postupem času ze všech stran. Matka Příroda se nyní ujímá svého schovance a zaplavuje jej hojností svých darů natolik, že si jen nevědomě plnými ústy dosyta užívá toho, po čem toužil v minulosti. Oslněn leskem jejích darů zapomíná na Velkého Dobrodince, Dárce Darů, a je bezvýchodně zachycen v sítích smrti. To je však jen jedna část života, již "A" prochází jako předurčenou hru. Vedle toho je ještě jiný velice důležitý protipól vyznačující se svobodou konání a nezávislostí vlastní vůle, která je každému dána. A v tom právě spočívá spása, tady a teď: v pravém pochopení vyšších životních hodnot a v nejlepším využití příležitostí, jichž se nám dostává. Člověk tak není paradoxně jenom výtvorem osudu (minulosti), ale i tvůrcem osudu (budoucnosti). Co si přinášíme, se musí

24 K O L O Ž I V O T A 24 udít; a co činíme nyní, ohlašuje věci příští. Moudrost tedy spočívá v pravé volbě. Mysl je individuální bytost, a při správném pracovním využití může být jako poslušný sluha dobrým pomocníkem. Je-li jí však dovoleno přemoci životodárného ducha, ukazuje se jako zrádný parazit, jenž vysává mízu života a stravuje hostitelskou rostlinu, na níž vzrůstá a z níž čerpá své samotné bytí a existenci. S veškerou pozorností se tedy musíme věnovat náležité setbě a jejímu vzdělávání, zatímco hrajeme svou předurčenou roli v lidském dramatu na jevišti života, ve světle věčné záře, která osvětluje každý kout, ať je nám to známo či nikoli. Nejvyšší Vůle je již vtištěna ve vzor našeho bytí, vždyť bez ní nemůže být existence; a poznáním této Vůle a konáním v souladu s Ní dá se uniknout z Kola života. Guru Nának o tom v Džapdží hovoří takto: Jak může člověk poznat Pravdu a proniknout oblakem klamu? Je jedna Cesta, ó Nánaku, učinit Jeho Vůli svou vlastní, Jeho Vůli, jež je již vtištěna v naši existenci. Zde vidíme, že karmy a touhy jsou zodpovědné za věčný cyklus zrození a znovuzrození. Jak tedy můžeme tento neustálý cyklus ukončit? Jsou jenom dvě cesty, jak vyprázdnit či zakončit nesmírné a bezbřehé skladiště karem - tu neprostupnou žulovou zeď mezi člověkem a Vznešeným, onen zaslepující tlustý závoj nevědomé mysli, jenž neustále zastírá oči. Dva způsoby, jak řešit tento zapeklitý a vzdorující problém, jsou: (a) (b) Ponechat vyprázdnění skladiště v průběhu doby na Přírodě, bylo-li by to kdy vůbec možné. Získat od nějaké Mistrovské duše praktické poznání a zážitek Vědy života - na pozemské i vyšších úrovních, a hned teď zapracovat na přestupu z jedné do druhé, dokud je ještě čas a příležitost.

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Kdo jsi? Já jsem já Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Mír zaniká, pravda je vzácná, mysl je tomu příčinou. Ó, udatní synové Bháratu, slyšte! (báseň v telugu) Vtělení lásky! Bháraťan není jen ten,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

(Děkuji Vám, Mistryně.)

(Děkuji Vám, Mistryně.) Zdravím, Mistryně. (Děkuji Vám, Mistryně.) a pokračovat v evoluci. Zdravím. Moje otázka: Je nějaký duchovní prospěch z hraní na nějaký nástroj, jako je kytara nebo klavír, když se ty zvuky snaží napodobit

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Nezapomeňte! Každá nemoc a problém je nevyjádřená síla, která se zhmotnila, abychom jí prošli. Je to síla, která se obrátila dovnitř místo ven. Anita Moorjani Podzim 2015 Stránka 1 I. Úvod Milí

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách.

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách. Zejména při dnešním trendu prosazování utěsněných, energeticky úsporných stavebních konstrukcí přirozená výměna vzduchu zdaleka nestačí. Důsledkem je pak příliš velká zátěž oxidem uhličitým (CO 2 ) a vysoká

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více