UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2009 Lenka NEZBEDOVÁ

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Lenka Nezbedová Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Martin Filip, Th.D. Obor: Teologie a spiritualita zasvěceného života OLOMOUC 2009

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jsem jen uvedené prameny a literaturu. V Olomouci dne 25. března 2009.

4 Děkuji PhDr. Martinu Filipovi, Th.D. za odborné vedení práce a všestrannou pomoc. Rovněž děkuji všem pamětníkům, kteří mně obětavě poskytli své vzpomínky, bratrům dominikánům a všem dobrým lidem, kteří mně jakkoliv pomáhali při zpracování této práce.

5 OBSAH ÚVOD. 7 1 SEKULÁRNÍ INSTITUTY JAKO NOVÁ FORMA ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA ZAKLADATEL PhDr. ThDr. JAN BERNARDIN SKÁCEL Stručný životopis Pohled na Skácelův literární odkaz Skácel filosof Skácel novinář Skácelova korespondence Skácel - humorista Skácel ve vzpomínkách pamětníků SPOLUZAKLADATELKA MUDr. MARIE ZDISLAVA VESELÁ Stručný životopis Spoluzakladatelka ve vzpomínkách pamětníků 57 4 CHARISMA ZAKLADATELE DÍLA BLAŽENÉ ZDISLAVY HISTORIE SEKULÁRNÍHO INSTITUTU DÍLO BLAŽENÉ ZDISLAVY Pohled na situaci církve v době vzniku Díla blažené Zdislavy Založení Díla blažené Zdislavy Blažená Zdislavy jako ochránkyně Díla a vzor k následování Dominikánská spiritualita jako základ apoštolátu Díla blažené Zdislavy Počátky Díla blažené Zdislavy v Hraci u Stoda a v Holýšově Přesídlení litoměřické diecéze Duchovní formace nových sester Schválení Díla blažené Zdislavy církevními úřady Katechetické kursy v Litoměřicích Vznik pastorační stanice v Jablonném v Podještědí Začátek pronásledování v letech

6 5.3 Ilegální působení institutu v letech Krátké období veřejné činnosti v letech Vznik moravské provincie Spolupráce s Hnutím fokoláre v 70. a 80. letech Veřejná činnost Díla blažené Zdislavy od roku 1989 do současnosti Kanonické zřízení Díla Blažené Zdislavy jako sekulárního institutu Nové Stanovy Díla blažené Zdislavy z roku Život a činnost institutu v letech Přestěhování Díla blažené Zdislavy do brněnské diecéze PERSPEKTIVY DÍLA BLAŽENÉ ZDISLAVY DO BUDOUCNOSTI ZÁVĚR BIBLIOGRAFIE.109 SEZNAM PŘÍLOH A FOTOGRAFIÍ 121 PŘÍLOHY, FOTOGRAFIE.122 6

7 ÚVOD Když jsem se v květnu roku 1995 zúčastnila v Olomouci svatořečení paní Zdislavy z Lemberka, ještě jsem netušila, že s jejím odkazem je spojen sekulární institut Dílo blažené Zdislavy, v němž budu moci naplnit své povolání k zasvěcenému životu. Zvláštním zásahem Boží prozřetelnosti jsem nalezla společenství, které mi umožnilo žít zasvěceným životem ve světě, odpovídalo mému poslání laické katechetky a osobnímu založení. Od září 1997, kdy jsem do institutu jako kandidátka vstupovala, začalo mé objevování jeho zvláštního charismatu a poslání v české církvi a postupné ztotožňování se s nimi v mém životě. Tato práce chce přispět ke znovuobjevení, k novému pochopení zvláštního charismatu jeho zakladatele a chce se pokusit o návrat ke kořenům jeho spirituality, jak k tomu vybízejí církevní dokumenty týkající se obnovy zasvěceného života v dnešní době. Svou prací se chci pokusit dokázat, že pohnutá více než padesátiletá historie tohoto jediného sekulárního institutu vzniklého v českých zemích, může svým zvláštním chrismatem pomocí kněžím a biskupům v pastoraci, zvláště v pohraničních oblastech, oslovit nové generace následovníků a přispět tak k novému rozkvětu církve v naší vlasti, a že Dílo blažené Zdislavy není jen postupně vymírajícím společenstvím, ale živým kvasem v srdci církve, který má i v současném světě své nezastupitelné poslání. Literatura o Díle blažené Zdislavy je minimální. Stručnou charakteristiku tohoto společenství nalezneme v příručce Řeholní život v českých zemích, 1 v níž je uvedena jeho historie, organizační struktura a podmínky formace. Ke stému výročí blahořečení svaté Zdislavy vyšel v časopise České dominikánské rodiny Opusculum také článek mapující historii i současnost tohoto sekulárního institutu, který nese její jméno a navazuje na její odkaz. 2 1 Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy. In: HRUDNÍKOVÁ, M. (red.) Řeholní život v českých zemích. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, s NEZBEDOVÁ, L. Znáte dílo blažené Zdislavy? Opusculum. Měsíčník české dominikánské rodiny. 2007, č. 6, s V názvu stati je jako slovní hříčky záměrně použito ve slově dílo malé písmeno d ve smyslu dílo jako činnost světice a Dílo jako název institutu nesoucí její jméno. 7

8 Aby bylo možné podrobněji zpracovat historii institutu, objevit charisma jeho zakladatele dr. Jana Bernardina Skácela a spoluzakladatelky dr. Marie Zdislavy Veselé, bylo nutno pracovat s archivními prameny 3 a vzpomínkami dosud žijících pamětníků, které se staly hlavními zdroji poznání. Vedle toho byl zkoumán také literární odkaz zakladatele, stručně jeho rozsáhlá publikace Základy vědecké filosofie, 4 a především série jeho článků, které publikoval v časopisech Filosofická revue a Růže dominikánská, z nichž bylo možné poznat nejen jeho vědeckou erudici, ale také jeho duchovní smýšlení. Zajímavý pohled do jeho nitra nabídla také dochovaná osobní korespondence. Protože jde o práci, která má být využita v praxi sestrami institutu, je v ní řada přímých citací pramenů, aby byly zachyceny pro další generace a mohly sloužit jako materiály k formaci. Z tohoto důvodu práce odkazuje také na církevní dokumenty, které se věnují zasvěcenému životu a životu sekulárních institutů, a pomáhá tak objevit místo a poslání Díla blažené Zdislavy v historickém i současném kontextu české církve. Při shromažďování údajů pro práci bylo použito metody přímého zkoumání dostupných pramenů v archivech. Při získávání dalších poznatků, především svědectví pamětníků, bylo použito metody rozhovoru, který byl realizován pomocí interview standartizovanou formou, kdy pamětníkům byl předán seznam otázek, na jejichž podkladě většinou písemně volně zpracovali své vzpomínky, které byly v práci použity a dále zpracovány. 5 Při objevování zvláštního charismatu zakladatele byly zvoleny dva charakterizační postupy: přímý i nepřímý. Přímý vycházel ze svědectví osob, které ho znaly; nepřímý z poznání a rozboru jeho životních osudů, knih, dostupných odborných statí a dopisů. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola velmi stručně nastiňuje historii sekulárních institutů jako nové formy zasvěceného života. Těžiště práce je v následujících dvou kapitolách, které se snaží poznáním života, literárního 3 Jedná se o archiválie ze Státního archivu v Třeboni, Archivu diecéze Litoměřice, Státního archivu v Opavě, pobočka Olomouc a Archivu České dominikánské provincie v Praze. 4 SKÁCEL, M. a SKÁCEL, J. Základy vědecké filosofie. Praha: Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Všechny takto získané materiály jsou deponovány v archivu autorky, Štědrákova Lhota. 8

9 odkazu, korespondence a duchovního profilu objevit charisma zakladatele institutu dominikána dr. Jana Bernardina Skácela a spoluzakladatelky dr. Marie Zdislavy Veselé. Zamyšlení nad charismatem zakladatele je věnována samostatná kapitola, protože nové pochopení tohoto charismatu a jeho aktualizace v současnosti je základním cílem smyslem celé práce. Pátá kapitola zachycuje padesátiletou historii institutu: dobové okolnosti jeho vzniku, spiritualitu založenou na úctě k blažené Zdislavě a svatému Dominikovi a přehledně rozděluje vývoj života institutu do několika období od jeho vzniku až po současnost. Šestá kapitola se pokouší o naznačení perspektiv institutu do budoucna. Součástí bibliografie je neúplný soupis literárního odkazu dr. Skácela. Přílohy obsahují kopie nejdůležitějších pramenů pro zachycení historie institutu, nejzajímavější dokumenty ze života zakladatele a spoluzakladatelky; zvláštní přílohu tvoří fotografie z historie i současnosti. 9

10 1 SEKULÁRNÍ INSTITUTY JAKO NOVÁ FORMA ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA Sekulární instituty se zrodily v nitru církve, aby jejich členové svou bezpodmínečnou láskou k Bohu a svou přítomností ve světě vkládali evangelium do nitra světa. 6 Život podle evangelijních rad uprostřed světa byl v církvi přítomen již od jejích počátků. Na konci 19. století se v církvi objevila zbožná sdružení laiků, která byla svěřena pod pravomoc biskupů a uznána papežem Lvem XIII. dekretem Ecclesia Catholica z roku V letech se tyto skupiny osob, které se chtěly zasvětiti Bohu a při tom zůstat ve světě, rozrostly natolik, že v květnu roku 1938 se ve Švýcarsku konalo celosvětové setkání těchto sekulárních skupin, 8 jenž prostřednictvím františkána E. A. Gemelliho, zakladatele sekulárních institutů, 9 požádalo papeže o oficiální schválení jejich způsobu zasvěceného života. K němu došlo apoštolskou konstitucí Provida Mater Ecclesia papeže Pia XII. až v roce Významným mezníkem v dějinách sekulárních institutů je rok 1967, kdy skrze apoštolskou konstituci Regimini Ecclesiae Universae došlo ke změně názvu kongregace pro řeholníky na Kongregaci pro řády a sekulární instituty, protože se tato forma zasvěceného života velmi rozšířila a bylo ji nutné více akceptovat a podporovat. 11 Od roku 1970 se konají pravidelně světové kongresy sekulárních institutů, které přispívají k jejich vzájemnému poznání a prohloubení společného hledání 6 Srov. VALLEJO, C. A. Co znamená dnes a zítra evangelizovat pro sekulární instituty [Samizdat: dost. Knihovna Centra Aletti,Olomouc, sign ], s Srov. KUBÍKOVÁ, Z. Evangelijní rada poslušnosti v sekulárních institutech podle závazných církevních dokumentů. Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, 2005 [diplomová práce: depon. in: Knihovna CMTF UP, Olomouc], s Setkání se zúčastnil františkán Jan Ev. Urban, průkopník zasvěceného života laiků v českých zemích. Srov: VENTURA, V. Jan Evangelista Urban - život a dílo. Sonda do dějin české teologie a spirituality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001, s Srov. ZUBERT, B. W. Řeholní právo. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1997, s PIUS XII. Provida Mater Ecclesia. Apoštolská konstituce z [pracovní překlad. Samizdat: depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc]. 11 Srov. ZUBERT, Řeholní, s

11 jejich identity v kontextu ostatních životních stavů, k čemuž přispívají také proslovy papežů napsané pro tato setkání. V současné době existuje asi 215 sekulárních institutů, 12 z toho v českých zemích sedm. 13 V duchu dominikánské spirituality žije sekulární institut Caritas Christi, který působí v českých zemích od roku Dílo blažené Zdislavy, jediný původem český sekulární institut, 14 působí v našich zemích od roku Srov. Statistika sekulárních institutů. Rádio Vatican. Zprávy. [Internet] [cit ]. <http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=7224.> 13 KONFERENCE VYŠŠÍCH ŘEHOLNÍCH PŘEDSTAVENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE: Katalog mužských a ženských řeholních institutů začleněných do Konference vyšších řeholních představených v České republice z roku Praha: Apoštolát svatého Františka založený J. E Urbanem také jako sekulární institut se po roce 1990 stal institutem řeholním. Srov. HRUDNÍKOVÁ, Řeholní, s

12 2 ZAKLADATEL PhDr. ThDr. JAN BERNARDIN SKÁCEL Při zrodu sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy stál dominikán dr. Jan Bernardin Skácel. Tento vzdělaný, zbožný charismatický kněz meditoval mnoho hodin u hrobu tehdy ještě blahoslavené Zdislavy v Jablonném v Podještědí, jejíž osobnost jakoby spojovala myšlenkové proudy tehdejší doby, které proudily jeho srdcem po celý život - poznání významu laického apoštolátu v světě a hluboká láska k církvi. Při studiu archivních pramenů, poznávání jeho literárního odkazu a zejména při vzpomínkách sester Díla blažené Zdislavy, které ho osobně znaly, se před námi objevil obraz velké, krásné a košaté, polozapomenuté charismatické osobnosti hluboce vzdělaného a zbožného kněze - dominikána, který veden Duchem Svatým založil sekulární institut, první a zatím jediný, který vznikl v českých zemích. 2.1 Stručný životopis P. PhDr. a ThDr. Jan Nepomuk Bernardin Skácel se narodil 3. dubna 1884 v Javoříčku na Moravě (farnost Luká) jako nejstarší z pěti sourozenců. Jeho otec Jan Skácel byl učitelem. Matka se jmenovala Anna, rozená Kadlecová. 15 Bratr Václav působil jako učitel v Jevíčku. Druhý bratr JUDr. Miloslav Skácel, brněnský advokát, byl tvrdě pronásledován komunistickým režimem a dlouho vězněn na Mírově a v Leopoldově. 16 Jeho syn JUDr. Miloslav Skácel Srov. Úmrtní list Městského národního výboru v Litoměřicích, 1959, č. 4 s. 1, poř. č. 1 ze dne 7. ledna Depon. in: archiv autorky, Štědrákova Lhota. Srov. příloha č. 5, s Srov. SOFRONKOVÁ, J. T. Vzpomínky z r Depon. tamtéž. 17 Také on byl odsouzen na 17 let vězení. Rudé právo ze dne uvádí tento údaj a označuje ho za estetika a novináře. Srov. Perzekuce v oblasti kultury. [Internet] [cit ] <http:/protikomunisticke.misto.cz/svedectvi/ 7b.htm> 12

13 vydal společně se svým strýcem dr. Skácelem publikaci Základy vědecké filosofie. 18 Další bratr Jindřich Skácel se stal knězem v olomoucké arcidiecézi. Působil a je pohřben v Cholině u Litovle. V rodině se narodil ještě bratr Bohuslav, který předčasně zemřel. 19 Dospělého věku se dožila také sestra Emílie, která dosloužila rodičům a obětavě se starala o své dva bratry kněze, za což ji bratr Jan Bernardin vždy velmi chválil. 20 Její vnuk kněz Stanislav Bečička s dr. Skácelem spolupracoval v Litoměřicích při zakládání sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy. Dosud žije a působí jako kanovník a děkan v Kamenickém Šenově. Podle svědectví všech, kteří ho osobně znali, měl dr. Skácel velké nadání ke studiu. Nejprve studoval gymnázium v Olomouci, kde pod vlivem tamějších dominikánů dozrálo jeho kněžské a řeholní povolání. V sedmnácti letech vstoupil do dominikánského noviciátu v Olomouci, srpna 1901 měl obláčku, 22 při níž přijal řeholní jméno Bernardin. 23 První řeholní sliby složil 5. září 1902 v Olomouci. 24 Po studiích teologie na olomoucké univerzitě byl letech 1906 až 1909 poslán studovat na univerzitu do belgické Lovaně, kde dosáhl lektorátu teologie. 25 Na kněze byl vysvěcen 25. srpna 1907 v Olomouci. 26 V letech 1909 až 1911 pokračoval ve studiích filosofie ve švýcarském Friebourgu, 27 kde dosáhl doktorátu filosofie a teologie. Po studiích v zahraničí byl na rok asignován do 18 SKÁCEL, M. a SKÁCEL, J. B. Základy vědecké filosofie. Praha: Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, 1. vyd. 1945, 2. vyd BEČIČKA, S. Dopis autorce ze dne Depon. in: archiv autorky, Štědrákova Lhota. Kanovník Stanislav Bečička je vnuk sestry dr. Skácela Emílie. Dosud žije a působí jako děkan v Kamenickém Šenově. 20 Srov. SOFRONKOVÁ, Vzpomínky. 21 Noviciát pro české bratry byl do Olomouce převeden z Litoměřic r Měl se stát základem pro obnovu samostatné české dominikánské provincie, k níž došlo zásluhou tehdejšího magistra řádu blahoslaveného Hyacinta Maria Cormiera. Srov. ČERNUŠÁK, T., PROKOP, A., a NĚMEC, D. Historie dominikánů v českých zemích. Praha: Krystal OP, 2001, s Srov. Schematismus Provinciae imperii Ordinis praedicatorum ad provinciam imperii Austriacohungaric, Praha: 1902 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Řeholní jméno podle sv. Bernardina Sienského, italského františkána a lidového kazatele z 15. století, kterému byl společně s Neposkvrněném Početím Panny Marie zasvěcen dominikánský kostel v Olomouci 24 Srov. Nekrologium. Opusculum. Měsíčník České dominikánské rodiny. 2003, č. 11, s Srov. Nekrolog Československé provincie Řádu kazatelů z roku 1995 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc]. 26 Srov. Schematismus patrum et fratrum sacri Ordinis praedicatorum ad Provinciam Bohemiae pertinentium AD Praha: 1908 [depon. tamtéž], s Srov. Schematismus patrum et fratrum AD Praha: 1912 [depon. tamtéž], s

14 pražského konventu, kde působil jako kazatel a zpovědník a dokončoval svá studia. 28 Od roku 1913 přednášel filosofii a homiletiku na řádovém učilišti v Olomouci, 29 čímž se velkou měrou zasloužil o intelektuální i duchovní formaci další generace českých dominikánů. 30 Po nějakém vážném nedorozumění rezignoval na všechny funkce a odjel na krátký čas do dominikánského konventu v Uherském Brodě. 31 O rok později však katalog provincie znovu udává, že Bernardin Skácel, doktor teologie a filosofie, působil jako profesor filosofie, homiletiky a historie v Olomouci 32 a současně jako generální sekretář spolku Omladina. 33 Za první světové války byl asignován do kláštera v Praze až do roku 1919, 34 ale prameny uvádějí, že působil jako vojenský polní kaplan na Ukrajině a na italské frontě. Po válce krátce působil jako profesor náboženství v Praze-Bubenči a zpovědník v arcidiecézním semináři, přičemž je znovu připomínána jeho funkce generálního sekretáře spolku Omladina. 35 V letech byl sice asignován do pražského konventu, ale působil v Brně jako redaktor časopisu Den. 36 Byl vyhledávaným zpovědníkem a katechetou, aktivně pracoval v různých spolcích. 28 Srov. tamtéž, s Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1914 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Zachovalo se svědectví, že dr. Skácel měl velké porozumění zvláště pro venkovské studenty. Pomáhal při studiu mladému dominikánovi Antonínu Jakubu Zemkovi: Horlivý, neposedný klerik miloval spíše činnost, než studium. Mezery ve filosofických znalostech vyvolávaly trochu přezíravost jiných bratrů, kdyby se ho neujal dr. Bernardin Skácel, který pochopil jeho kvality a jeho poslání. KOULOVÁ, M. Vatikánský špión. OnPn. Plzeň, 2001, č. 5. [Internet] [ cit ]. > M. Koulová byla spolužačkou a přítelkyní J. Zemka. Název jejího článku vychází z knihy: ZEMEK, J. A. Vatikánský špión. Olomouc: Matice cyrilometodějská, Srov. SKÁCEL, J. B. Dopis Karlu Dostálu Lutinovi z r Depon. in: Státní archiv Opava, pobočka Olomouc, fond K. Dostál, inv. č Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1915 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Tyto katolické spolky sdružující zejména mládež na venkově vznikaly v počátcích století téměř v každé vesnici. Jejich náplní byla propagace katolicismu a jeho uvádění do osobního i společenského života pomocí kulturní, umělecké a osvětové činnosti. 34 Srov. Catalogus patrum et fratrum... AD Praha: 1916 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc] s. 15, Catalogus AD Praha: 1918 [depon. tamtéž], s. 16, Catalogus AD Praha: 1919 [ depon. tamtéž], s. 6, Catalogus AD Praha: 1920 [depon. tamtéž], s Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1919 [depon. tamtéž], s Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1924 [depon. tamtéž], s

15 Ve dvacátých letech působil dr. Bernardin Skácel ve Znojmě, kde byl velmi aktivní a činný. 37 Byl konsistorním radou brněnské kapituly, profesorem náboženství a pedagogiky, ředitelem Katolické akce 38 a zpovědníkem sester Nejsvětějšího Spasitele. V roce 1930 přibyla k výše jmenovaným ještě funkce syndika znojemského konventu, 39 členství v okresní školní radě 40 a od roku 1933 byl na dvě funkční období zvolen převorem tohoto kláštera. Od roku 1930 byl také promotorem české části 41 Třetího řádu dominikánského pro celou českou provincii. 42 Česká část měla tehdy 42 členů. Terciáři měli každou neděli společné modlitby, měsíční přednášku a se svými korouhvemi se účastnili slavnostních průvodů. 43 V této působil dr. Skácel také jako redaktor časopisu dominikánských terciářů Růže dominikánská a často do něho přispíval svými články na různá témata, které jsou cenným pramenem k poznání jeho duchovního profilu. 44 Od roku 1931 působil také jako ředitel Mariánské družiny ve Znojmě. 45 Pramen z roku 1936 uvádí že od do byl znovu zvolen převorem znojemského konventu a současně byl zpovědníkem sester Kongregace sv. Hedviky ve Fryšavě. Nekrologium 46 uvádí ještě Skácelovo působení v dominikánském konventu v Košicích, 47 kde působil až do obsazení města maďarskými fašisty v roce 1938, 37 Srov. Catalogus conventuum patrum et fratrum sacri Ordinis preedicatorum AD 1929, Praha: 1930 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Katolická akce byla církevní organizace, která rozvinula svou činnost zejména za papeže Pia XI. Vznikla v nejprve v Itálii a rozšířila se v době mezi dvěma světovými válkami téměř po celé Evropě. Kladla si za cíl vychovat a organizovat apoštolát laiků pod vedením hierarchie. Srov. MRÁČEK, P. Příručka církevních dějin. Praha: Krystal OP, 1995, s Srov. Catalogus conventuum...ad Praha: 1931 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Srov. ČERNUŠÁK, PROKOP, NĚMEC, Historie, s. 138, pozn Třetí řád byl od 12. dubna 1924 rozdělen výnosem tehdejšího provinciála Václava Bubeníka na část německou a českou. Srov. Třetí řád neboli Laické sdružení sv. Dominika. Oficiální stránky dominikánského kláštera a kostela Nalezení svatého kříže ve Znojmě. [Internet] [cit ] <http://mujweb.atlas.cz./kultura/svkriz/sv/3r.htm> 42 Srov. Catalogus conventuum... AD Praha: 1937 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc ], s Srov. Třetí řád, viz výše, pozn Blíže se jimi budeme zabývat v další části práce. 45 Srov. Catalogus conventuum... AD Praha: 1932 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Srov. Nekrologium. Opusculum. Měsíčník české dominikánské rodiny. 2003, č. 11, s

16 ale často navštěvoval konvent v Plzni. Důkazem toho je zápis v kronice, že na třídenní k pětadvacátému výročí kostela 28. října 1938, kázal dr. Bernardin Skácel z Košic. 48 V roce 1939 je dr. Skácel uváděn již jako člen plzeňského konventu. 49 V Plzni kolem sebe shromáždil ve Třetím řádu sv. Dominika mladé muže a ženy, pro než pořádal jednou týdně náboženské přednášky a zapojoval je do práce s dětmi. 50 Od 1. srpna byl Bernardin Skácel ustanoven spirituálem Kněžského semináře v Českých Budějovicích, 52 kde vystřídal benediktina P. M. Klementa, který odešel na žádost svého opata jako farář do Sázavy. 53 Jeho nástup do funkce proběhl za velmi dramatických okolností, jak vylíčil v nedatovaném dopise rektorovi semináře Karlu Rebanovi. Protože tyto okolnosti přímo souvisejí se založením sekulárního institutu Dílo Blažené Zdislavy, uvádíme tento dopis jako cenný pramen v doslovném přepisu: Monsignore, ačkoliv jsem psal p. vicerektorovi, 54 že přijedu až po přece jsem ku konci svého pobytu si uvědomil, že je vaším přáním, abych byl v B. již začátkem srpna. Proto jsem dříve odjel z Plzně a jel na Moravu přes Třebíč. Kde jsem chtěl jen krátce se zastavit. Ale po jednom obědě přišly na mne velké bolesti žaludeční, že jsem omdléval, proto jsem byl dopraven do zdejší nemocnice. Po rentgenování a pumpování (?)...zjistili silnou otravu masem. Po dlouhotrvajících a dosti nepříjemných procedurách byl jsem přenesen při velmi vysoké horečce do postele teprve dnes jsem byl z nemocnice propuštěn.tato nemoc byl velmi dobrá, jsem z ni vděčný, nejen pro dobra spojená s každým utrpením, ale i pro dobro tělesné: velmi pěkně jsem se vyléčil. Ku podivu mému i lékařů mám tlak úplně normální, 150 mm, horečka téměř žádná. Také po dokonalém vyšetření mého zdravotního stavu ujistil mne lékař, že...mohu dobře své povinnosti zastávati a nikterak se nemusím obávati nějaké komplikace. Jenom jsem velice zesláblý, 47 Konvent v Košicích byl podřízen pod jurisdikci českého provinciála od roku Bernardin Skácel tam byl zřejmě vyslán proto, aby pomáhal svými zkušenostmi při rozvoji tohoto konventu. Srov. ČERNUŠÁK, PROKOP a NĚMEC, Historie, s. 131, Srov. Dějiny kláštera a kostela Panny Marie Růžencové v Plzni. OnPn. Plzeň: 1999, č. 2. s. 8. [Internet] [cit ] <http://plzen.op.cz./onpn/1999/03/99-03.htm> 49 Srov. MOLNÁR, C. Výpis z Kroniky kláštera dominikánů v Plzni z roku Dopis autorce ze dne Depon. in: archiv autorky, Štědrákova Lhota. 50 SOFRONKOVÁ, J. T. Dopis ze dne provinciálovi Dominiku Dukovi. Depon. in: Archiv České dominikánské provincie, Praha, sign. C 193/ kart V Kronice Kláštera dominikánů v Plzni je dr. Skácel v seznamu bratří uváděn jako bratr mimo dům s poznámkou, že je spirituálem v Českých Budějovicích. Srov. pozn Srov. Seznam osob bydlících v Biskupském kněžském semináři, Kněžská 410b / 14. Je tam uveden na druhém místě. Depon. in: Státní archiv Třeboň, 1973, kart. II, oddíl E3, 5/ Srov. Zápis o 1. konferenci profesorského sboru Bohosloveckého učiliště v Českých Budějovicích ve stud. roce 1940/41, konané dne 10. září Depon. in: Státní archiv Třeboň, 1973, kart. II. inv. č P. Augustinu Malému - pozn. autorky. 16

17 někdo pojede se mnou do Choliny a za několik dní budu se moci vrátit zdráv do semináře, na který se těším. To tedy na omluvu mého nedostavení se. 55 Pobyt dr. Bernardina Skácela v třebíčské nemocnici má velký význam pro dějiny sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy, který později založil, neboť právě tam se setkal s jeho spoluzakladatelkou MUDr. Marií Veselou, která ho ošetřovala a také s pozdější první sestrou Díla Marií Pavlou Pasekovou. Během války dr. Skácel pravidelně jezdil za bohoslovci, kteří byli nasazeni na nucené práce do Německa. 56 S kněžským seminářem V Českých Budějovicích se dr. Skácel rozloučil na jaře v roce 1945, zřejmě pro neshody a různost názorů na výchovu bohoslovců s tehdejším vicerektorem Augustinem Malým, 57 a také pro neodkladné úkoly při obnově poválečného řádového života. Po válce zůstal dr. Skácel asignován do plzeňského konventu. Kronika uvádí poznámku, že 7. června 1945 při volbách převora se Bernardin Skácel vzdal hlasu. 58 V roce 1946 zůstal dr. Skácel uváděný již jako důchodce stále v Plzni. 59 V té době byl již nemocen, protože kronika zmiňuje v souvislosti s jeho jménem, že při kázání o májových pobožnostech mu ke konci kázání již vypovídal hlas. 60 V době jeho působení v Plzni 61 v nedalekém Hradci u Stoda na faře na svátek svatého Josefa zahájil svou činnost 62 Charitní spolek Zdislava, který se stal základem pozdějšího sekulárního institutu. Když se v roce 1948 se spolek Zdislava na žádost biskupa Štěpána Trochty přestěhoval do Litoměřic, přestěhoval se dr. Skácel s několika sestrami Díla do kláštera v Jablonném v Podještědí, kde působil krátce jako kaplan a současně vyučoval filosofii v litoměřickém semináři. Podílel se také na veškeré činnosti 55 SKÁCEL, J. B. Dopis Karlu Rebanovi z roku Depon. in: Státní archiv Třeboň, kart. II, oddíl E 3, 5/ SOFRONKOVÁ, Dopis ze dne Podle pramene Státního archivu v Třeboni vytýkal dr. Skácelovi, že některé bohoslovce nepřipustil ke svěcení a jednomu dokonce radil, aby seminář opustil, protože nemá povolání. 58 Srov. MOLNÁR, Výpis, viz pozn Catalogus conventuum...ad Praha: 1947 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Srov. MOLNÁR, Výpis. 61 Dr. Skácel zůstal oficiálně členem plzeňského konventu až do roku 1948, i když působil v Hradci u Stoda a později v Litoměřicích. Srov. tamtéž. 62 Oficiální datum vzniku je 15. leden

18 Díla blažené Zdislavy, duchovně vedl a formoval sestry a byl hlavním organizátorem kursů pro laické katechetky. Řízením Božím nebyl po obsazení kláštera v Jablonném internován, protože již pobýval v Litoměřicích, kde bydlel v soukromém bytě na Jesuitské ulici č. 14 v blízkosti bytů sester Díla. 63 Později v letech pronásledování řeholních kněží a zákazu činnosti Díla neměl státní souhlas k výkonu kněžské služby. 64 Až do své smrti se věnoval tajně duchovnímu vedení sester Díla blažené Zdislavy, 65 které za ním docházely do jeho bytu na Jesuitské ulici č. 14. V kruhu sester oslavil v srpnu roku 1957 zlaté kněžské jubileum. I když se jeho zdravotní stav neustále zhoršoval, sloužil i na posteli za přítomnosti dr. Veselé každodenně mši svatou. 66 Zemřel 2. ledna 1959 v Litoměřicích v domě číslo 14 na Jesuitské ulici, posílen svatými svátostmi, které mu udělil P. Josef Uher, litoměřický děkan, který za ním pravidelně jednou týdně docházel. 67 Pohřeb byl z kostela sv. Jakuba v Litoměřicích 5. ledna Zúčastnilo se ho asi padesát lidí, mezi nimi byli i dominikáni Alfons Hutař, dr. Vít Beneš a Lukáš Mikulčík. 68 Odpočívá v hrobě bratří dominikánů na hřbitově v Litoměřicích. 63 Srov. Seznam bratrů dominikánského konventu v Jablonném z roku Depon. in: Archiv biskupství Litoměřice, sv. II C 24, 3/67/6. Dr. Skácel v něm jmenován není. 64 V hlášení Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Praze je jeho jméno uváděno v souvislosti se skupinou se S. Braitem, M. Habáněm a R. Dacíkem, kteří podle tvořili zvlášť horlivou a bojovou skupinu..., která vydává řádový časopis Růže dominikánská, vedený ve zpátečnickém duchu. Pod jejím vlivem stojí náboženská revue Na hlubinu, sice vyšší úrovně, avšak s tendencí středověkého katolicismu Srov.VLČEK,V. Procesy s řeholníky v 50. letech a v první polovině 60. let. In: BUDKA, A. (red.) Církevní procesy padesátých let. Sborník příspěvků z konference v Praze. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s Srov. ČERNUŠÁK, PROKOP a NĚMEC, Historie, s Srov. SOFRONKOVÁ, Dopis z Srov. tamtéž. 68 Srov. tamtéž. 18

19 2.2 Pohled na Skácelův literární odkaz Ve 20. letech vydal dr. Skácel rozsáhlou publikaci Politika podle zásad katolických, 69 v níž se pokusil shrnout hlavní zásady tehdejšího politického katolicismu. Kniha je zajímavá tím, že věnuje velkou pozornost řešení sociálních otázek, a již tehdy varuje před socialismem a komunismem. 70 Významnějším a známějším dílem dr. Skácela je však především rozsáhlá publikace Základy vědecké filosofie, kterou napsal se svým synovcem JUDr. Miloslavem Skácelem ( ) jako stručný manuál tomistické filosofie spojený s přehledem dějinného vývoje. 71 Pro poznání jeho osobnosti jsou velmi cenné články na různá témata duchovního života otištěné v brněnském časopisu Den, kde Skácel působil ve dvacátých letech a časopise dominikánských laiků Růže dominikánská z třicátých let, kdy Skácel působil jako promotor Třetího laického řádu pro celou českou provincii. K cenným literárním pramenům patří také několik dochovaných dopisů 72 a rukopisná žertovná povídka Stařeček Bartoš. 73 Je velká škoda, že se nedochovaly jeho dopisy sestrám, jeho osobní poznámky a přípravy homilií. Byly z bezpečnostních důvodů kvůli pronásledování Státní bezpečností včas zlikvidovány. Protože Skácelův literární odkaz dokazuje šíři jeho intelektuálního i duchovního bohatství a je tedy pro poznání jeho duchovního profilu velmi důležitý, pokusíme se nyní o jeho podrobnější popis. 69 SKÁCEL, J. B. Politika podle zásad katolických. Praha: Cyrilometodějská tiskárna V. Kotrba, Bližší rozbor této knihy nám nedovoluje rozsah této práce a její zaměření. 71 Srov. Slovník českých filosofů. [Internet] [cit ] <http://www.phil.muni.cz./fil/scf/komplet/ skclmi.html.> 72 Jsou jako prameny uváděny a rozebírány v kapitole

20 2.2.1 Skácel filosof Filosofie byla pro dr. Skácela oborem, který ho velmi zajímal. 74 Žil v době, kdy v církevních kruzích vzrůstal nový zájem o dílo svatého Tomáše Akvinského, v jehož filosofii spatřovala církev protiváhu proti modernismu, liberalismu a materialismu, který se na konci 19. století velmi rozšířil. V encyklice Aeterni Patris ze 4. srpna 1879 vyzval Papež Lev XIII. katolické teology, aby se věnovali studiu Tomášova myšlenkového odkazu. Střediskem novoscholastické filosofie se na přelomu století stala univerzita v belgické Lovani. Kardinál Mercier tam založil v roce 1889 filosofický institut, jehož hlavním cílem bylo smířit tomismus s filosofií přírody a důkladným studiem dějin filosofie ho obohatit o to, co bylo v moderní filosofii 19. století nosné a pravdivé. Pokoušel se také rozvíjet filosofii psychologickou založenou na empirických vědách a v neposlední řadě i vědu sociální, která měla sloužit k rozvoji sociální nauky církve. 75 Dalším střediskem tohoto filosofického směru byla státní univerzita ve švýcarském Friebourgu, kde dominikáni od počátku 20. století filosofii vyučovali a po celou dobu až do dnešních časů vedou teologickou fakultu této univerzity. 76 Dr. Skácel studoval filosofii na obou těchto univerzitách, obhájil na nich licenciát i doktorát. Lze tedy říci, že v českém filosofickém prostředí patřil k tehdejší vědecké špičce. V knize Základy vědecké filosofie napsané společně se svým synovcem JUDr. Miloslavem Skácelem a která se dočkala dvou vydání ve značném nákladu, se projevil jako vynikající znalec svého oboru a systematik. Kniha měla být zřejmě používána jako vysokoškolská učebnice a chtěla navázat na tehdy velmi ceněnou knihu průkopníka českého novotomismu ThDr. Josefa Pospíšila 73 SKÁCEL, J. B. Stařeček Bartoš. Veselé a zábavné příběhy. Rukopis. Depon. in: Státní archiv, Praha, sl. RD, inv. č. 51, kart Filosofickému dílu dr. Skácela se v naší práci budeme věnovat pouze okrajově, protože jejím cílem je především poznání jeho duchovního a pastoračního odkazu. 75 Srov. BRUGGER, W. Filosofický slovník. Praha: Naše vojsko, 2006, s Srov. HINNEBUSCH,W. A. Dějiny řádu kazatelů. 1. vyd. Přel. Petr Beneš. Praha: Krystal OP, 2002, s. 136,

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních,

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních, V Hradci Králové J. Em. ThLic. Dominik Jaroslav kardinál Duka OP se narodil 26. dubna 1943 na Pražském Předměstí Hradce Králové, města ležícího na soutoku Labe a Orlice ve východních Čechách. Ve středověku

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Univerzalismus v etice jako problém

Univerzalismus v etice jako problém VLASTIMIL HÁLA Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích 3 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav ZÁKONNÉ NORMY O KATECHEZI CIC (1) Normy týkající se organizace katecheze Kán. 773 - Povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi křesťanského

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

VINA. Marta Kocvrlichová

VINA. Marta Kocvrlichová TRITON VINA Marta Kocvrlichová VINA MARTA KOCVRLICHOVÁ TRITON Marta Kocvrlichová VINA Autorka: Mgr. Marta Kocvrlichová Psychiatrická klinika, FN OLOMOUC Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více