UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2009 Lenka NEZBEDOVÁ

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Lenka Nezbedová Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Martin Filip, Th.D. Obor: Teologie a spiritualita zasvěceného života OLOMOUC 2009

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jsem jen uvedené prameny a literaturu. V Olomouci dne 25. března 2009.

4 Děkuji PhDr. Martinu Filipovi, Th.D. za odborné vedení práce a všestrannou pomoc. Rovněž děkuji všem pamětníkům, kteří mně obětavě poskytli své vzpomínky, bratrům dominikánům a všem dobrým lidem, kteří mně jakkoliv pomáhali při zpracování této práce.

5 OBSAH ÚVOD. 7 1 SEKULÁRNÍ INSTITUTY JAKO NOVÁ FORMA ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA ZAKLADATEL PhDr. ThDr. JAN BERNARDIN SKÁCEL Stručný životopis Pohled na Skácelův literární odkaz Skácel filosof Skácel novinář Skácelova korespondence Skácel - humorista Skácel ve vzpomínkách pamětníků SPOLUZAKLADATELKA MUDr. MARIE ZDISLAVA VESELÁ Stručný životopis Spoluzakladatelka ve vzpomínkách pamětníků 57 4 CHARISMA ZAKLADATELE DÍLA BLAŽENÉ ZDISLAVY HISTORIE SEKULÁRNÍHO INSTITUTU DÍLO BLAŽENÉ ZDISLAVY Pohled na situaci církve v době vzniku Díla blažené Zdislavy Založení Díla blažené Zdislavy Blažená Zdislavy jako ochránkyně Díla a vzor k následování Dominikánská spiritualita jako základ apoštolátu Díla blažené Zdislavy Počátky Díla blažené Zdislavy v Hraci u Stoda a v Holýšově Přesídlení litoměřické diecéze Duchovní formace nových sester Schválení Díla blažené Zdislavy církevními úřady Katechetické kursy v Litoměřicích Vznik pastorační stanice v Jablonném v Podještědí Začátek pronásledování v letech

6 5.3 Ilegální působení institutu v letech Krátké období veřejné činnosti v letech Vznik moravské provincie Spolupráce s Hnutím fokoláre v 70. a 80. letech Veřejná činnost Díla blažené Zdislavy od roku 1989 do současnosti Kanonické zřízení Díla Blažené Zdislavy jako sekulárního institutu Nové Stanovy Díla blažené Zdislavy z roku Život a činnost institutu v letech Přestěhování Díla blažené Zdislavy do brněnské diecéze PERSPEKTIVY DÍLA BLAŽENÉ ZDISLAVY DO BUDOUCNOSTI ZÁVĚR BIBLIOGRAFIE.109 SEZNAM PŘÍLOH A FOTOGRAFIÍ 121 PŘÍLOHY, FOTOGRAFIE.122 6

7 ÚVOD Když jsem se v květnu roku 1995 zúčastnila v Olomouci svatořečení paní Zdislavy z Lemberka, ještě jsem netušila, že s jejím odkazem je spojen sekulární institut Dílo blažené Zdislavy, v němž budu moci naplnit své povolání k zasvěcenému životu. Zvláštním zásahem Boží prozřetelnosti jsem nalezla společenství, které mi umožnilo žít zasvěceným životem ve světě, odpovídalo mému poslání laické katechetky a osobnímu založení. Od září 1997, kdy jsem do institutu jako kandidátka vstupovala, začalo mé objevování jeho zvláštního charismatu a poslání v české církvi a postupné ztotožňování se s nimi v mém životě. Tato práce chce přispět ke znovuobjevení, k novému pochopení zvláštního charismatu jeho zakladatele a chce se pokusit o návrat ke kořenům jeho spirituality, jak k tomu vybízejí církevní dokumenty týkající se obnovy zasvěceného života v dnešní době. Svou prací se chci pokusit dokázat, že pohnutá více než padesátiletá historie tohoto jediného sekulárního institutu vzniklého v českých zemích, může svým zvláštním chrismatem pomocí kněžím a biskupům v pastoraci, zvláště v pohraničních oblastech, oslovit nové generace následovníků a přispět tak k novému rozkvětu církve v naší vlasti, a že Dílo blažené Zdislavy není jen postupně vymírajícím společenstvím, ale živým kvasem v srdci církve, který má i v současném světě své nezastupitelné poslání. Literatura o Díle blažené Zdislavy je minimální. Stručnou charakteristiku tohoto společenství nalezneme v příručce Řeholní život v českých zemích, 1 v níž je uvedena jeho historie, organizační struktura a podmínky formace. Ke stému výročí blahořečení svaté Zdislavy vyšel v časopise České dominikánské rodiny Opusculum také článek mapující historii i současnost tohoto sekulárního institutu, který nese její jméno a navazuje na její odkaz. 2 1 Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy. In: HRUDNÍKOVÁ, M. (red.) Řeholní život v českých zemích. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, s NEZBEDOVÁ, L. Znáte dílo blažené Zdislavy? Opusculum. Měsíčník české dominikánské rodiny. 2007, č. 6, s V názvu stati je jako slovní hříčky záměrně použito ve slově dílo malé písmeno d ve smyslu dílo jako činnost světice a Dílo jako název institutu nesoucí její jméno. 7

8 Aby bylo možné podrobněji zpracovat historii institutu, objevit charisma jeho zakladatele dr. Jana Bernardina Skácela a spoluzakladatelky dr. Marie Zdislavy Veselé, bylo nutno pracovat s archivními prameny 3 a vzpomínkami dosud žijících pamětníků, které se staly hlavními zdroji poznání. Vedle toho byl zkoumán také literární odkaz zakladatele, stručně jeho rozsáhlá publikace Základy vědecké filosofie, 4 a především série jeho článků, které publikoval v časopisech Filosofická revue a Růže dominikánská, z nichž bylo možné poznat nejen jeho vědeckou erudici, ale také jeho duchovní smýšlení. Zajímavý pohled do jeho nitra nabídla také dochovaná osobní korespondence. Protože jde o práci, která má být využita v praxi sestrami institutu, je v ní řada přímých citací pramenů, aby byly zachyceny pro další generace a mohly sloužit jako materiály k formaci. Z tohoto důvodu práce odkazuje také na církevní dokumenty, které se věnují zasvěcenému životu a životu sekulárních institutů, a pomáhá tak objevit místo a poslání Díla blažené Zdislavy v historickém i současném kontextu české církve. Při shromažďování údajů pro práci bylo použito metody přímého zkoumání dostupných pramenů v archivech. Při získávání dalších poznatků, především svědectví pamětníků, bylo použito metody rozhovoru, který byl realizován pomocí interview standartizovanou formou, kdy pamětníkům byl předán seznam otázek, na jejichž podkladě většinou písemně volně zpracovali své vzpomínky, které byly v práci použity a dále zpracovány. 5 Při objevování zvláštního charismatu zakladatele byly zvoleny dva charakterizační postupy: přímý i nepřímý. Přímý vycházel ze svědectví osob, které ho znaly; nepřímý z poznání a rozboru jeho životních osudů, knih, dostupných odborných statí a dopisů. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola velmi stručně nastiňuje historii sekulárních institutů jako nové formy zasvěceného života. Těžiště práce je v následujících dvou kapitolách, které se snaží poznáním života, literárního 3 Jedná se o archiválie ze Státního archivu v Třeboni, Archivu diecéze Litoměřice, Státního archivu v Opavě, pobočka Olomouc a Archivu České dominikánské provincie v Praze. 4 SKÁCEL, M. a SKÁCEL, J. Základy vědecké filosofie. Praha: Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Všechny takto získané materiály jsou deponovány v archivu autorky, Štědrákova Lhota. 8

9 odkazu, korespondence a duchovního profilu objevit charisma zakladatele institutu dominikána dr. Jana Bernardina Skácela a spoluzakladatelky dr. Marie Zdislavy Veselé. Zamyšlení nad charismatem zakladatele je věnována samostatná kapitola, protože nové pochopení tohoto charismatu a jeho aktualizace v současnosti je základním cílem smyslem celé práce. Pátá kapitola zachycuje padesátiletou historii institutu: dobové okolnosti jeho vzniku, spiritualitu založenou na úctě k blažené Zdislavě a svatému Dominikovi a přehledně rozděluje vývoj života institutu do několika období od jeho vzniku až po současnost. Šestá kapitola se pokouší o naznačení perspektiv institutu do budoucna. Součástí bibliografie je neúplný soupis literárního odkazu dr. Skácela. Přílohy obsahují kopie nejdůležitějších pramenů pro zachycení historie institutu, nejzajímavější dokumenty ze života zakladatele a spoluzakladatelky; zvláštní přílohu tvoří fotografie z historie i současnosti. 9

10 1 SEKULÁRNÍ INSTITUTY JAKO NOVÁ FORMA ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA Sekulární instituty se zrodily v nitru církve, aby jejich členové svou bezpodmínečnou láskou k Bohu a svou přítomností ve světě vkládali evangelium do nitra světa. 6 Život podle evangelijních rad uprostřed světa byl v církvi přítomen již od jejích počátků. Na konci 19. století se v církvi objevila zbožná sdružení laiků, která byla svěřena pod pravomoc biskupů a uznána papežem Lvem XIII. dekretem Ecclesia Catholica z roku V letech se tyto skupiny osob, které se chtěly zasvětiti Bohu a při tom zůstat ve světě, rozrostly natolik, že v květnu roku 1938 se ve Švýcarsku konalo celosvětové setkání těchto sekulárních skupin, 8 jenž prostřednictvím františkána E. A. Gemelliho, zakladatele sekulárních institutů, 9 požádalo papeže o oficiální schválení jejich způsobu zasvěceného života. K němu došlo apoštolskou konstitucí Provida Mater Ecclesia papeže Pia XII. až v roce Významným mezníkem v dějinách sekulárních institutů je rok 1967, kdy skrze apoštolskou konstituci Regimini Ecclesiae Universae došlo ke změně názvu kongregace pro řeholníky na Kongregaci pro řády a sekulární instituty, protože se tato forma zasvěceného života velmi rozšířila a bylo ji nutné více akceptovat a podporovat. 11 Od roku 1970 se konají pravidelně světové kongresy sekulárních institutů, které přispívají k jejich vzájemnému poznání a prohloubení společného hledání 6 Srov. VALLEJO, C. A. Co znamená dnes a zítra evangelizovat pro sekulární instituty [Samizdat: dost. Knihovna Centra Aletti,Olomouc, sign ], s Srov. KUBÍKOVÁ, Z. Evangelijní rada poslušnosti v sekulárních institutech podle závazných církevních dokumentů. Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, 2005 [diplomová práce: depon. in: Knihovna CMTF UP, Olomouc], s Setkání se zúčastnil františkán Jan Ev. Urban, průkopník zasvěceného života laiků v českých zemích. Srov: VENTURA, V. Jan Evangelista Urban - život a dílo. Sonda do dějin české teologie a spirituality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001, s Srov. ZUBERT, B. W. Řeholní právo. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1997, s PIUS XII. Provida Mater Ecclesia. Apoštolská konstituce z [pracovní překlad. Samizdat: depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc]. 11 Srov. ZUBERT, Řeholní, s

11 jejich identity v kontextu ostatních životních stavů, k čemuž přispívají také proslovy papežů napsané pro tato setkání. V současné době existuje asi 215 sekulárních institutů, 12 z toho v českých zemích sedm. 13 V duchu dominikánské spirituality žije sekulární institut Caritas Christi, který působí v českých zemích od roku Dílo blažené Zdislavy, jediný původem český sekulární institut, 14 působí v našich zemích od roku Srov. Statistika sekulárních institutů. Rádio Vatican. Zprávy. [Internet] [cit ]. <http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=7224.> 13 KONFERENCE VYŠŠÍCH ŘEHOLNÍCH PŘEDSTAVENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE: Katalog mužských a ženských řeholních institutů začleněných do Konference vyšších řeholních představených v České republice z roku Praha: Apoštolát svatého Františka založený J. E Urbanem také jako sekulární institut se po roce 1990 stal institutem řeholním. Srov. HRUDNÍKOVÁ, Řeholní, s

12 2 ZAKLADATEL PhDr. ThDr. JAN BERNARDIN SKÁCEL Při zrodu sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy stál dominikán dr. Jan Bernardin Skácel. Tento vzdělaný, zbožný charismatický kněz meditoval mnoho hodin u hrobu tehdy ještě blahoslavené Zdislavy v Jablonném v Podještědí, jejíž osobnost jakoby spojovala myšlenkové proudy tehdejší doby, které proudily jeho srdcem po celý život - poznání významu laického apoštolátu v světě a hluboká láska k církvi. Při studiu archivních pramenů, poznávání jeho literárního odkazu a zejména při vzpomínkách sester Díla blažené Zdislavy, které ho osobně znaly, se před námi objevil obraz velké, krásné a košaté, polozapomenuté charismatické osobnosti hluboce vzdělaného a zbožného kněze - dominikána, který veden Duchem Svatým založil sekulární institut, první a zatím jediný, který vznikl v českých zemích. 2.1 Stručný životopis P. PhDr. a ThDr. Jan Nepomuk Bernardin Skácel se narodil 3. dubna 1884 v Javoříčku na Moravě (farnost Luká) jako nejstarší z pěti sourozenců. Jeho otec Jan Skácel byl učitelem. Matka se jmenovala Anna, rozená Kadlecová. 15 Bratr Václav působil jako učitel v Jevíčku. Druhý bratr JUDr. Miloslav Skácel, brněnský advokát, byl tvrdě pronásledován komunistickým režimem a dlouho vězněn na Mírově a v Leopoldově. 16 Jeho syn JUDr. Miloslav Skácel Srov. Úmrtní list Městského národního výboru v Litoměřicích, 1959, č. 4 s. 1, poř. č. 1 ze dne 7. ledna Depon. in: archiv autorky, Štědrákova Lhota. Srov. příloha č. 5, s Srov. SOFRONKOVÁ, J. T. Vzpomínky z r Depon. tamtéž. 17 Také on byl odsouzen na 17 let vězení. Rudé právo ze dne uvádí tento údaj a označuje ho za estetika a novináře. Srov. Perzekuce v oblasti kultury. [Internet] [cit ] <http:/protikomunisticke.misto.cz/svedectvi/ 7b.htm> 12

13 vydal společně se svým strýcem dr. Skácelem publikaci Základy vědecké filosofie. 18 Další bratr Jindřich Skácel se stal knězem v olomoucké arcidiecézi. Působil a je pohřben v Cholině u Litovle. V rodině se narodil ještě bratr Bohuslav, který předčasně zemřel. 19 Dospělého věku se dožila také sestra Emílie, která dosloužila rodičům a obětavě se starala o své dva bratry kněze, za což ji bratr Jan Bernardin vždy velmi chválil. 20 Její vnuk kněz Stanislav Bečička s dr. Skácelem spolupracoval v Litoměřicích při zakládání sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy. Dosud žije a působí jako kanovník a děkan v Kamenickém Šenově. Podle svědectví všech, kteří ho osobně znali, měl dr. Skácel velké nadání ke studiu. Nejprve studoval gymnázium v Olomouci, kde pod vlivem tamějších dominikánů dozrálo jeho kněžské a řeholní povolání. V sedmnácti letech vstoupil do dominikánského noviciátu v Olomouci, srpna 1901 měl obláčku, 22 při níž přijal řeholní jméno Bernardin. 23 První řeholní sliby složil 5. září 1902 v Olomouci. 24 Po studiích teologie na olomoucké univerzitě byl letech 1906 až 1909 poslán studovat na univerzitu do belgické Lovaně, kde dosáhl lektorátu teologie. 25 Na kněze byl vysvěcen 25. srpna 1907 v Olomouci. 26 V letech 1909 až 1911 pokračoval ve studiích filosofie ve švýcarském Friebourgu, 27 kde dosáhl doktorátu filosofie a teologie. Po studiích v zahraničí byl na rok asignován do 18 SKÁCEL, M. a SKÁCEL, J. B. Základy vědecké filosofie. Praha: Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, 1. vyd. 1945, 2. vyd BEČIČKA, S. Dopis autorce ze dne Depon. in: archiv autorky, Štědrákova Lhota. Kanovník Stanislav Bečička je vnuk sestry dr. Skácela Emílie. Dosud žije a působí jako děkan v Kamenickém Šenově. 20 Srov. SOFRONKOVÁ, Vzpomínky. 21 Noviciát pro české bratry byl do Olomouce převeden z Litoměřic r Měl se stát základem pro obnovu samostatné české dominikánské provincie, k níž došlo zásluhou tehdejšího magistra řádu blahoslaveného Hyacinta Maria Cormiera. Srov. ČERNUŠÁK, T., PROKOP, A., a NĚMEC, D. Historie dominikánů v českých zemích. Praha: Krystal OP, 2001, s Srov. Schematismus Provinciae imperii Ordinis praedicatorum ad provinciam imperii Austriacohungaric, Praha: 1902 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Řeholní jméno podle sv. Bernardina Sienského, italského františkána a lidového kazatele z 15. století, kterému byl společně s Neposkvrněném Početím Panny Marie zasvěcen dominikánský kostel v Olomouci 24 Srov. Nekrologium. Opusculum. Měsíčník České dominikánské rodiny. 2003, č. 11, s Srov. Nekrolog Československé provincie Řádu kazatelů z roku 1995 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc]. 26 Srov. Schematismus patrum et fratrum sacri Ordinis praedicatorum ad Provinciam Bohemiae pertinentium AD Praha: 1908 [depon. tamtéž], s Srov. Schematismus patrum et fratrum AD Praha: 1912 [depon. tamtéž], s

14 pražského konventu, kde působil jako kazatel a zpovědník a dokončoval svá studia. 28 Od roku 1913 přednášel filosofii a homiletiku na řádovém učilišti v Olomouci, 29 čímž se velkou měrou zasloužil o intelektuální i duchovní formaci další generace českých dominikánů. 30 Po nějakém vážném nedorozumění rezignoval na všechny funkce a odjel na krátký čas do dominikánského konventu v Uherském Brodě. 31 O rok později však katalog provincie znovu udává, že Bernardin Skácel, doktor teologie a filosofie, působil jako profesor filosofie, homiletiky a historie v Olomouci 32 a současně jako generální sekretář spolku Omladina. 33 Za první světové války byl asignován do kláštera v Praze až do roku 1919, 34 ale prameny uvádějí, že působil jako vojenský polní kaplan na Ukrajině a na italské frontě. Po válce krátce působil jako profesor náboženství v Praze-Bubenči a zpovědník v arcidiecézním semináři, přičemž je znovu připomínána jeho funkce generálního sekretáře spolku Omladina. 35 V letech byl sice asignován do pražského konventu, ale působil v Brně jako redaktor časopisu Den. 36 Byl vyhledávaným zpovědníkem a katechetou, aktivně pracoval v různých spolcích. 28 Srov. tamtéž, s Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1914 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Zachovalo se svědectví, že dr. Skácel měl velké porozumění zvláště pro venkovské studenty. Pomáhal při studiu mladému dominikánovi Antonínu Jakubu Zemkovi: Horlivý, neposedný klerik miloval spíše činnost, než studium. Mezery ve filosofických znalostech vyvolávaly trochu přezíravost jiných bratrů, kdyby se ho neujal dr. Bernardin Skácel, který pochopil jeho kvality a jeho poslání. KOULOVÁ, M. Vatikánský špión. OnPn. Plzeň, 2001, č. 5. [Internet] [ cit ]. > M. Koulová byla spolužačkou a přítelkyní J. Zemka. Název jejího článku vychází z knihy: ZEMEK, J. A. Vatikánský špión. Olomouc: Matice cyrilometodějská, Srov. SKÁCEL, J. B. Dopis Karlu Dostálu Lutinovi z r Depon. in: Státní archiv Opava, pobočka Olomouc, fond K. Dostál, inv. č Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1915 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Tyto katolické spolky sdružující zejména mládež na venkově vznikaly v počátcích století téměř v každé vesnici. Jejich náplní byla propagace katolicismu a jeho uvádění do osobního i společenského života pomocí kulturní, umělecké a osvětové činnosti. 34 Srov. Catalogus patrum et fratrum... AD Praha: 1916 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc] s. 15, Catalogus AD Praha: 1918 [depon. tamtéž], s. 16, Catalogus AD Praha: 1919 [ depon. tamtéž], s. 6, Catalogus AD Praha: 1920 [depon. tamtéž], s Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1919 [depon. tamtéž], s Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1924 [depon. tamtéž], s

15 Ve dvacátých letech působil dr. Bernardin Skácel ve Znojmě, kde byl velmi aktivní a činný. 37 Byl konsistorním radou brněnské kapituly, profesorem náboženství a pedagogiky, ředitelem Katolické akce 38 a zpovědníkem sester Nejsvětějšího Spasitele. V roce 1930 přibyla k výše jmenovaným ještě funkce syndika znojemského konventu, 39 členství v okresní školní radě 40 a od roku 1933 byl na dvě funkční období zvolen převorem tohoto kláštera. Od roku 1930 byl také promotorem české části 41 Třetího řádu dominikánského pro celou českou provincii. 42 Česká část měla tehdy 42 členů. Terciáři měli každou neděli společné modlitby, měsíční přednášku a se svými korouhvemi se účastnili slavnostních průvodů. 43 V této působil dr. Skácel také jako redaktor časopisu dominikánských terciářů Růže dominikánská a často do něho přispíval svými články na různá témata, které jsou cenným pramenem k poznání jeho duchovního profilu. 44 Od roku 1931 působil také jako ředitel Mariánské družiny ve Znojmě. 45 Pramen z roku 1936 uvádí že od do byl znovu zvolen převorem znojemského konventu a současně byl zpovědníkem sester Kongregace sv. Hedviky ve Fryšavě. Nekrologium 46 uvádí ještě Skácelovo působení v dominikánském konventu v Košicích, 47 kde působil až do obsazení města maďarskými fašisty v roce 1938, 37 Srov. Catalogus conventuum patrum et fratrum sacri Ordinis preedicatorum AD 1929, Praha: 1930 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Katolická akce byla církevní organizace, která rozvinula svou činnost zejména za papeže Pia XI. Vznikla v nejprve v Itálii a rozšířila se v době mezi dvěma světovými válkami téměř po celé Evropě. Kladla si za cíl vychovat a organizovat apoštolát laiků pod vedením hierarchie. Srov. MRÁČEK, P. Příručka církevních dějin. Praha: Krystal OP, 1995, s Srov. Catalogus conventuum...ad Praha: 1931 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Srov. ČERNUŠÁK, PROKOP, NĚMEC, Historie, s. 138, pozn Třetí řád byl od 12. dubna 1924 rozdělen výnosem tehdejšího provinciála Václava Bubeníka na část německou a českou. Srov. Třetí řád neboli Laické sdružení sv. Dominika. Oficiální stránky dominikánského kláštera a kostela Nalezení svatého kříže ve Znojmě. [Internet] [cit ] <http://mujweb.atlas.cz./kultura/svkriz/sv/3r.htm> 42 Srov. Catalogus conventuum... AD Praha: 1937 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc ], s Srov. Třetí řád, viz výše, pozn Blíže se jimi budeme zabývat v další části práce. 45 Srov. Catalogus conventuum... AD Praha: 1932 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Srov. Nekrologium. Opusculum. Měsíčník české dominikánské rodiny. 2003, č. 11, s

16 ale často navštěvoval konvent v Plzni. Důkazem toho je zápis v kronice, že na třídenní k pětadvacátému výročí kostela 28. října 1938, kázal dr. Bernardin Skácel z Košic. 48 V roce 1939 je dr. Skácel uváděn již jako člen plzeňského konventu. 49 V Plzni kolem sebe shromáždil ve Třetím řádu sv. Dominika mladé muže a ženy, pro než pořádal jednou týdně náboženské přednášky a zapojoval je do práce s dětmi. 50 Od 1. srpna byl Bernardin Skácel ustanoven spirituálem Kněžského semináře v Českých Budějovicích, 52 kde vystřídal benediktina P. M. Klementa, který odešel na žádost svého opata jako farář do Sázavy. 53 Jeho nástup do funkce proběhl za velmi dramatických okolností, jak vylíčil v nedatovaném dopise rektorovi semináře Karlu Rebanovi. Protože tyto okolnosti přímo souvisejí se založením sekulárního institutu Dílo Blažené Zdislavy, uvádíme tento dopis jako cenný pramen v doslovném přepisu: Monsignore, ačkoliv jsem psal p. vicerektorovi, 54 že přijedu až po přece jsem ku konci svého pobytu si uvědomil, že je vaším přáním, abych byl v B. již začátkem srpna. Proto jsem dříve odjel z Plzně a jel na Moravu přes Třebíč. Kde jsem chtěl jen krátce se zastavit. Ale po jednom obědě přišly na mne velké bolesti žaludeční, že jsem omdléval, proto jsem byl dopraven do zdejší nemocnice. Po rentgenování a pumpování (?)...zjistili silnou otravu masem. Po dlouhotrvajících a dosti nepříjemných procedurách byl jsem přenesen při velmi vysoké horečce do postele teprve dnes jsem byl z nemocnice propuštěn.tato nemoc byl velmi dobrá, jsem z ni vděčný, nejen pro dobra spojená s každým utrpením, ale i pro dobro tělesné: velmi pěkně jsem se vyléčil. Ku podivu mému i lékařů mám tlak úplně normální, 150 mm, horečka téměř žádná. Také po dokonalém vyšetření mého zdravotního stavu ujistil mne lékař, že...mohu dobře své povinnosti zastávati a nikterak se nemusím obávati nějaké komplikace. Jenom jsem velice zesláblý, 47 Konvent v Košicích byl podřízen pod jurisdikci českého provinciála od roku Bernardin Skácel tam byl zřejmě vyslán proto, aby pomáhal svými zkušenostmi při rozvoji tohoto konventu. Srov. ČERNUŠÁK, PROKOP a NĚMEC, Historie, s. 131, Srov. Dějiny kláštera a kostela Panny Marie Růžencové v Plzni. OnPn. Plzeň: 1999, č. 2. s. 8. [Internet] [cit ] <http://plzen.op.cz./onpn/1999/03/99-03.htm> 49 Srov. MOLNÁR, C. Výpis z Kroniky kláštera dominikánů v Plzni z roku Dopis autorce ze dne Depon. in: archiv autorky, Štědrákova Lhota. 50 SOFRONKOVÁ, J. T. Dopis ze dne provinciálovi Dominiku Dukovi. Depon. in: Archiv České dominikánské provincie, Praha, sign. C 193/ kart V Kronice Kláštera dominikánů v Plzni je dr. Skácel v seznamu bratří uváděn jako bratr mimo dům s poznámkou, že je spirituálem v Českých Budějovicích. Srov. pozn Srov. Seznam osob bydlících v Biskupském kněžském semináři, Kněžská 410b / 14. Je tam uveden na druhém místě. Depon. in: Státní archiv Třeboň, 1973, kart. II, oddíl E3, 5/ Srov. Zápis o 1. konferenci profesorského sboru Bohosloveckého učiliště v Českých Budějovicích ve stud. roce 1940/41, konané dne 10. září Depon. in: Státní archiv Třeboň, 1973, kart. II. inv. č P. Augustinu Malému - pozn. autorky. 16

17 někdo pojede se mnou do Choliny a za několik dní budu se moci vrátit zdráv do semináře, na který se těším. To tedy na omluvu mého nedostavení se. 55 Pobyt dr. Bernardina Skácela v třebíčské nemocnici má velký význam pro dějiny sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy, který později založil, neboť právě tam se setkal s jeho spoluzakladatelkou MUDr. Marií Veselou, která ho ošetřovala a také s pozdější první sestrou Díla Marií Pavlou Pasekovou. Během války dr. Skácel pravidelně jezdil za bohoslovci, kteří byli nasazeni na nucené práce do Německa. 56 S kněžským seminářem V Českých Budějovicích se dr. Skácel rozloučil na jaře v roce 1945, zřejmě pro neshody a různost názorů na výchovu bohoslovců s tehdejším vicerektorem Augustinem Malým, 57 a také pro neodkladné úkoly při obnově poválečného řádového života. Po válce zůstal dr. Skácel asignován do plzeňského konventu. Kronika uvádí poznámku, že 7. června 1945 při volbách převora se Bernardin Skácel vzdal hlasu. 58 V roce 1946 zůstal dr. Skácel uváděný již jako důchodce stále v Plzni. 59 V té době byl již nemocen, protože kronika zmiňuje v souvislosti s jeho jménem, že při kázání o májových pobožnostech mu ke konci kázání již vypovídal hlas. 60 V době jeho působení v Plzni 61 v nedalekém Hradci u Stoda na faře na svátek svatého Josefa zahájil svou činnost 62 Charitní spolek Zdislava, který se stal základem pozdějšího sekulárního institutu. Když se v roce 1948 se spolek Zdislava na žádost biskupa Štěpána Trochty přestěhoval do Litoměřic, přestěhoval se dr. Skácel s několika sestrami Díla do kláštera v Jablonném v Podještědí, kde působil krátce jako kaplan a současně vyučoval filosofii v litoměřickém semináři. Podílel se také na veškeré činnosti 55 SKÁCEL, J. B. Dopis Karlu Rebanovi z roku Depon. in: Státní archiv Třeboň, kart. II, oddíl E 3, 5/ SOFRONKOVÁ, Dopis ze dne Podle pramene Státního archivu v Třeboni vytýkal dr. Skácelovi, že některé bohoslovce nepřipustil ke svěcení a jednomu dokonce radil, aby seminář opustil, protože nemá povolání. 58 Srov. MOLNÁR, Výpis, viz pozn Catalogus conventuum...ad Praha: 1947 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Srov. MOLNÁR, Výpis. 61 Dr. Skácel zůstal oficiálně členem plzeňského konventu až do roku 1948, i když působil v Hradci u Stoda a později v Litoměřicích. Srov. tamtéž. 62 Oficiální datum vzniku je 15. leden

18 Díla blažené Zdislavy, duchovně vedl a formoval sestry a byl hlavním organizátorem kursů pro laické katechetky. Řízením Božím nebyl po obsazení kláštera v Jablonném internován, protože již pobýval v Litoměřicích, kde bydlel v soukromém bytě na Jesuitské ulici č. 14 v blízkosti bytů sester Díla. 63 Později v letech pronásledování řeholních kněží a zákazu činnosti Díla neměl státní souhlas k výkonu kněžské služby. 64 Až do své smrti se věnoval tajně duchovnímu vedení sester Díla blažené Zdislavy, 65 které za ním docházely do jeho bytu na Jesuitské ulici č. 14. V kruhu sester oslavil v srpnu roku 1957 zlaté kněžské jubileum. I když se jeho zdravotní stav neustále zhoršoval, sloužil i na posteli za přítomnosti dr. Veselé každodenně mši svatou. 66 Zemřel 2. ledna 1959 v Litoměřicích v domě číslo 14 na Jesuitské ulici, posílen svatými svátostmi, které mu udělil P. Josef Uher, litoměřický děkan, který za ním pravidelně jednou týdně docházel. 67 Pohřeb byl z kostela sv. Jakuba v Litoměřicích 5. ledna Zúčastnilo se ho asi padesát lidí, mezi nimi byli i dominikáni Alfons Hutař, dr. Vít Beneš a Lukáš Mikulčík. 68 Odpočívá v hrobě bratří dominikánů na hřbitově v Litoměřicích. 63 Srov. Seznam bratrů dominikánského konventu v Jablonném z roku Depon. in: Archiv biskupství Litoměřice, sv. II C 24, 3/67/6. Dr. Skácel v něm jmenován není. 64 V hlášení Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Praze je jeho jméno uváděno v souvislosti se skupinou se S. Braitem, M. Habáněm a R. Dacíkem, kteří podle tvořili zvlášť horlivou a bojovou skupinu..., která vydává řádový časopis Růže dominikánská, vedený ve zpátečnickém duchu. Pod jejím vlivem stojí náboženská revue Na hlubinu, sice vyšší úrovně, avšak s tendencí středověkého katolicismu Srov.VLČEK,V. Procesy s řeholníky v 50. letech a v první polovině 60. let. In: BUDKA, A. (red.) Církevní procesy padesátých let. Sborník příspěvků z konference v Praze. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s Srov. ČERNUŠÁK, PROKOP a NĚMEC, Historie, s Srov. SOFRONKOVÁ, Dopis z Srov. tamtéž. 68 Srov. tamtéž. 18

19 2.2 Pohled na Skácelův literární odkaz Ve 20. letech vydal dr. Skácel rozsáhlou publikaci Politika podle zásad katolických, 69 v níž se pokusil shrnout hlavní zásady tehdejšího politického katolicismu. Kniha je zajímavá tím, že věnuje velkou pozornost řešení sociálních otázek, a již tehdy varuje před socialismem a komunismem. 70 Významnějším a známějším dílem dr. Skácela je však především rozsáhlá publikace Základy vědecké filosofie, kterou napsal se svým synovcem JUDr. Miloslavem Skácelem ( ) jako stručný manuál tomistické filosofie spojený s přehledem dějinného vývoje. 71 Pro poznání jeho osobnosti jsou velmi cenné články na různá témata duchovního života otištěné v brněnském časopisu Den, kde Skácel působil ve dvacátých letech a časopise dominikánských laiků Růže dominikánská z třicátých let, kdy Skácel působil jako promotor Třetího laického řádu pro celou českou provincii. K cenným literárním pramenům patří také několik dochovaných dopisů 72 a rukopisná žertovná povídka Stařeček Bartoš. 73 Je velká škoda, že se nedochovaly jeho dopisy sestrám, jeho osobní poznámky a přípravy homilií. Byly z bezpečnostních důvodů kvůli pronásledování Státní bezpečností včas zlikvidovány. Protože Skácelův literární odkaz dokazuje šíři jeho intelektuálního i duchovního bohatství a je tedy pro poznání jeho duchovního profilu velmi důležitý, pokusíme se nyní o jeho podrobnější popis. 69 SKÁCEL, J. B. Politika podle zásad katolických. Praha: Cyrilometodějská tiskárna V. Kotrba, Bližší rozbor této knihy nám nedovoluje rozsah této práce a její zaměření. 71 Srov. Slovník českých filosofů. [Internet] [cit ] <http://www.phil.muni.cz./fil/scf/komplet/ skclmi.html.> 72 Jsou jako prameny uváděny a rozebírány v kapitole

20 2.2.1 Skácel filosof Filosofie byla pro dr. Skácela oborem, který ho velmi zajímal. 74 Žil v době, kdy v církevních kruzích vzrůstal nový zájem o dílo svatého Tomáše Akvinského, v jehož filosofii spatřovala církev protiváhu proti modernismu, liberalismu a materialismu, který se na konci 19. století velmi rozšířil. V encyklice Aeterni Patris ze 4. srpna 1879 vyzval Papež Lev XIII. katolické teology, aby se věnovali studiu Tomášova myšlenkového odkazu. Střediskem novoscholastické filosofie se na přelomu století stala univerzita v belgické Lovani. Kardinál Mercier tam založil v roce 1889 filosofický institut, jehož hlavním cílem bylo smířit tomismus s filosofií přírody a důkladným studiem dějin filosofie ho obohatit o to, co bylo v moderní filosofii 19. století nosné a pravdivé. Pokoušel se také rozvíjet filosofii psychologickou založenou na empirických vědách a v neposlední řadě i vědu sociální, která měla sloužit k rozvoji sociální nauky církve. 75 Dalším střediskem tohoto filosofického směru byla státní univerzita ve švýcarském Friebourgu, kde dominikáni od počátku 20. století filosofii vyučovali a po celou dobu až do dnešních časů vedou teologickou fakultu této univerzity. 76 Dr. Skácel studoval filosofii na obou těchto univerzitách, obhájil na nich licenciát i doktorát. Lze tedy říci, že v českém filosofickém prostředí patřil k tehdejší vědecké špičce. V knize Základy vědecké filosofie napsané společně se svým synovcem JUDr. Miloslavem Skácelem a která se dočkala dvou vydání ve značném nákladu, se projevil jako vynikající znalec svého oboru a systematik. Kniha měla být zřejmě používána jako vysokoškolská učebnice a chtěla navázat na tehdy velmi ceněnou knihu průkopníka českého novotomismu ThDr. Josefa Pospíšila 73 SKÁCEL, J. B. Stařeček Bartoš. Veselé a zábavné příběhy. Rukopis. Depon. in: Státní archiv, Praha, sl. RD, inv. č. 51, kart Filosofickému dílu dr. Skácela se v naší práci budeme věnovat pouze okrajově, protože jejím cílem je především poznání jeho duchovního a pastoračního odkazu. 75 Srov. BRUGGER, W. Filosofický slovník. Praha: Naše vojsko, 2006, s Srov. HINNEBUSCH,W. A. Dějiny řádu kazatelů. 1. vyd. Přel. Petr Beneš. Praha: Krystal OP, 2002, s. 136,

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Arthur Schopenhauer. Dr. Daniel Toth, 1

Arthur Schopenhauer. Dr. Daniel Toth,  1 1788-1860 Narodil se 22.2. v Gdaňsku v rodině obchodníka Heinricha Schopenhauera Matka spisovatelka Henriette 1793 Otec se Heinrich s rodinou přestěhoval do Hamburku 1797 se narodila sestra Adele, po dvou

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11.

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11. Obsah Předmluva ke druhému vydání 9 Slovo ke čtenáři 11 Prolog 13 ODDÍL PRVNÍ: Počátky středověké filosofie 15 I. Přehled duchovních proudů pozdní antiky a dílo Aurelia Augustina 15 II. Anicius Manlius

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Společenství Josefa Zezulky

Společenství Josefa Zezulky Společenství Josefa Zezulky Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Milí přátelé, pro mnohé nečekaná svoboda umožnila, abych dne 30. 3. 2015 mohl vyslovit potěšení nad tím, že duchovní filosofie a služba se stává

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Filozofie,

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod Etymologie Předmět filozofie Ontologie Prameny filozofického tázání Filozofické disciplíny Etymologie Filozofie z řečtiny PHILEIN - milovat SOPHA - moudrost V doslovném

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_08_Německá klasická

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních,

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních, V Hradci Králové J. Em. ThLic. Dominik Jaroslav kardinál Duka OP se narodil 26. dubna 1943 na Pražském Předměstí Hradce Králové, města ležícího na soutoku Labe a Orlice ve východních Čechách. Ve středověku

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Univerzalismus v etice jako problém

Univerzalismus v etice jako problém VLASTIMIL HÁLA Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích 3 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Knihy podle norem. Kulturní instituce. v systému řízené kultury. Státní nakladatelství. krásné literatury, hudby a umění.

Knihy podle norem. Kulturní instituce. v systému řízené kultury. Státní nakladatelství. krásné literatury, hudby a umění. Knihy podle norem Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Eva Forstová filozofická fakulta univerzity karlovy, 2013 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ

Více