UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2009 Lenka NEZBEDOVÁ

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Lenka Nezbedová Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Martin Filip, Th.D. Obor: Teologie a spiritualita zasvěceného života OLOMOUC 2009

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jsem jen uvedené prameny a literaturu. V Olomouci dne 25. března 2009.

4 Děkuji PhDr. Martinu Filipovi, Th.D. za odborné vedení práce a všestrannou pomoc. Rovněž děkuji všem pamětníkům, kteří mně obětavě poskytli své vzpomínky, bratrům dominikánům a všem dobrým lidem, kteří mně jakkoliv pomáhali při zpracování této práce.

5 OBSAH ÚVOD. 7 1 SEKULÁRNÍ INSTITUTY JAKO NOVÁ FORMA ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA ZAKLADATEL PhDr. ThDr. JAN BERNARDIN SKÁCEL Stručný životopis Pohled na Skácelův literární odkaz Skácel filosof Skácel novinář Skácelova korespondence Skácel - humorista Skácel ve vzpomínkách pamětníků SPOLUZAKLADATELKA MUDr. MARIE ZDISLAVA VESELÁ Stručný životopis Spoluzakladatelka ve vzpomínkách pamětníků 57 4 CHARISMA ZAKLADATELE DÍLA BLAŽENÉ ZDISLAVY HISTORIE SEKULÁRNÍHO INSTITUTU DÍLO BLAŽENÉ ZDISLAVY Pohled na situaci církve v době vzniku Díla blažené Zdislavy Založení Díla blažené Zdislavy Blažená Zdislavy jako ochránkyně Díla a vzor k následování Dominikánská spiritualita jako základ apoštolátu Díla blažené Zdislavy Počátky Díla blažené Zdislavy v Hraci u Stoda a v Holýšově Přesídlení litoměřické diecéze Duchovní formace nových sester Schválení Díla blažené Zdislavy církevními úřady Katechetické kursy v Litoměřicích Vznik pastorační stanice v Jablonném v Podještědí Začátek pronásledování v letech

6 5.3 Ilegální působení institutu v letech Krátké období veřejné činnosti v letech Vznik moravské provincie Spolupráce s Hnutím fokoláre v 70. a 80. letech Veřejná činnost Díla blažené Zdislavy od roku 1989 do současnosti Kanonické zřízení Díla Blažené Zdislavy jako sekulárního institutu Nové Stanovy Díla blažené Zdislavy z roku Život a činnost institutu v letech Přestěhování Díla blažené Zdislavy do brněnské diecéze PERSPEKTIVY DÍLA BLAŽENÉ ZDISLAVY DO BUDOUCNOSTI ZÁVĚR BIBLIOGRAFIE.109 SEZNAM PŘÍLOH A FOTOGRAFIÍ 121 PŘÍLOHY, FOTOGRAFIE.122 6

7 ÚVOD Když jsem se v květnu roku 1995 zúčastnila v Olomouci svatořečení paní Zdislavy z Lemberka, ještě jsem netušila, že s jejím odkazem je spojen sekulární institut Dílo blažené Zdislavy, v němž budu moci naplnit své povolání k zasvěcenému životu. Zvláštním zásahem Boží prozřetelnosti jsem nalezla společenství, které mi umožnilo žít zasvěceným životem ve světě, odpovídalo mému poslání laické katechetky a osobnímu založení. Od září 1997, kdy jsem do institutu jako kandidátka vstupovala, začalo mé objevování jeho zvláštního charismatu a poslání v české církvi a postupné ztotožňování se s nimi v mém životě. Tato práce chce přispět ke znovuobjevení, k novému pochopení zvláštního charismatu jeho zakladatele a chce se pokusit o návrat ke kořenům jeho spirituality, jak k tomu vybízejí církevní dokumenty týkající se obnovy zasvěceného života v dnešní době. Svou prací se chci pokusit dokázat, že pohnutá více než padesátiletá historie tohoto jediného sekulárního institutu vzniklého v českých zemích, může svým zvláštním chrismatem pomocí kněžím a biskupům v pastoraci, zvláště v pohraničních oblastech, oslovit nové generace následovníků a přispět tak k novému rozkvětu církve v naší vlasti, a že Dílo blažené Zdislavy není jen postupně vymírajícím společenstvím, ale živým kvasem v srdci církve, který má i v současném světě své nezastupitelné poslání. Literatura o Díle blažené Zdislavy je minimální. Stručnou charakteristiku tohoto společenství nalezneme v příručce Řeholní život v českých zemích, 1 v níž je uvedena jeho historie, organizační struktura a podmínky formace. Ke stému výročí blahořečení svaté Zdislavy vyšel v časopise České dominikánské rodiny Opusculum také článek mapující historii i současnost tohoto sekulárního institutu, který nese její jméno a navazuje na její odkaz. 2 1 Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy. In: HRUDNÍKOVÁ, M. (red.) Řeholní život v českých zemích. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, s NEZBEDOVÁ, L. Znáte dílo blažené Zdislavy? Opusculum. Měsíčník české dominikánské rodiny. 2007, č. 6, s V názvu stati je jako slovní hříčky záměrně použito ve slově dílo malé písmeno d ve smyslu dílo jako činnost světice a Dílo jako název institutu nesoucí její jméno. 7

8 Aby bylo možné podrobněji zpracovat historii institutu, objevit charisma jeho zakladatele dr. Jana Bernardina Skácela a spoluzakladatelky dr. Marie Zdislavy Veselé, bylo nutno pracovat s archivními prameny 3 a vzpomínkami dosud žijících pamětníků, které se staly hlavními zdroji poznání. Vedle toho byl zkoumán také literární odkaz zakladatele, stručně jeho rozsáhlá publikace Základy vědecké filosofie, 4 a především série jeho článků, které publikoval v časopisech Filosofická revue a Růže dominikánská, z nichž bylo možné poznat nejen jeho vědeckou erudici, ale také jeho duchovní smýšlení. Zajímavý pohled do jeho nitra nabídla také dochovaná osobní korespondence. Protože jde o práci, která má být využita v praxi sestrami institutu, je v ní řada přímých citací pramenů, aby byly zachyceny pro další generace a mohly sloužit jako materiály k formaci. Z tohoto důvodu práce odkazuje také na církevní dokumenty, které se věnují zasvěcenému životu a životu sekulárních institutů, a pomáhá tak objevit místo a poslání Díla blažené Zdislavy v historickém i současném kontextu české církve. Při shromažďování údajů pro práci bylo použito metody přímého zkoumání dostupných pramenů v archivech. Při získávání dalších poznatků, především svědectví pamětníků, bylo použito metody rozhovoru, který byl realizován pomocí interview standartizovanou formou, kdy pamětníkům byl předán seznam otázek, na jejichž podkladě většinou písemně volně zpracovali své vzpomínky, které byly v práci použity a dále zpracovány. 5 Při objevování zvláštního charismatu zakladatele byly zvoleny dva charakterizační postupy: přímý i nepřímý. Přímý vycházel ze svědectví osob, které ho znaly; nepřímý z poznání a rozboru jeho životních osudů, knih, dostupných odborných statí a dopisů. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola velmi stručně nastiňuje historii sekulárních institutů jako nové formy zasvěceného života. Těžiště práce je v následujících dvou kapitolách, které se snaží poznáním života, literárního 3 Jedná se o archiválie ze Státního archivu v Třeboni, Archivu diecéze Litoměřice, Státního archivu v Opavě, pobočka Olomouc a Archivu České dominikánské provincie v Praze. 4 SKÁCEL, M. a SKÁCEL, J. Základy vědecké filosofie. Praha: Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Všechny takto získané materiály jsou deponovány v archivu autorky, Štědrákova Lhota. 8

9 odkazu, korespondence a duchovního profilu objevit charisma zakladatele institutu dominikána dr. Jana Bernardina Skácela a spoluzakladatelky dr. Marie Zdislavy Veselé. Zamyšlení nad charismatem zakladatele je věnována samostatná kapitola, protože nové pochopení tohoto charismatu a jeho aktualizace v současnosti je základním cílem smyslem celé práce. Pátá kapitola zachycuje padesátiletou historii institutu: dobové okolnosti jeho vzniku, spiritualitu založenou na úctě k blažené Zdislavě a svatému Dominikovi a přehledně rozděluje vývoj života institutu do několika období od jeho vzniku až po současnost. Šestá kapitola se pokouší o naznačení perspektiv institutu do budoucna. Součástí bibliografie je neúplný soupis literárního odkazu dr. Skácela. Přílohy obsahují kopie nejdůležitějších pramenů pro zachycení historie institutu, nejzajímavější dokumenty ze života zakladatele a spoluzakladatelky; zvláštní přílohu tvoří fotografie z historie i současnosti. 9

10 1 SEKULÁRNÍ INSTITUTY JAKO NOVÁ FORMA ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA Sekulární instituty se zrodily v nitru církve, aby jejich členové svou bezpodmínečnou láskou k Bohu a svou přítomností ve světě vkládali evangelium do nitra světa. 6 Život podle evangelijních rad uprostřed světa byl v církvi přítomen již od jejích počátků. Na konci 19. století se v církvi objevila zbožná sdružení laiků, která byla svěřena pod pravomoc biskupů a uznána papežem Lvem XIII. dekretem Ecclesia Catholica z roku V letech se tyto skupiny osob, které se chtěly zasvětiti Bohu a při tom zůstat ve světě, rozrostly natolik, že v květnu roku 1938 se ve Švýcarsku konalo celosvětové setkání těchto sekulárních skupin, 8 jenž prostřednictvím františkána E. A. Gemelliho, zakladatele sekulárních institutů, 9 požádalo papeže o oficiální schválení jejich způsobu zasvěceného života. K němu došlo apoštolskou konstitucí Provida Mater Ecclesia papeže Pia XII. až v roce Významným mezníkem v dějinách sekulárních institutů je rok 1967, kdy skrze apoštolskou konstituci Regimini Ecclesiae Universae došlo ke změně názvu kongregace pro řeholníky na Kongregaci pro řády a sekulární instituty, protože se tato forma zasvěceného života velmi rozšířila a bylo ji nutné více akceptovat a podporovat. 11 Od roku 1970 se konají pravidelně světové kongresy sekulárních institutů, které přispívají k jejich vzájemnému poznání a prohloubení společného hledání 6 Srov. VALLEJO, C. A. Co znamená dnes a zítra evangelizovat pro sekulární instituty [Samizdat: dost. Knihovna Centra Aletti,Olomouc, sign ], s Srov. KUBÍKOVÁ, Z. Evangelijní rada poslušnosti v sekulárních institutech podle závazných církevních dokumentů. Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, 2005 [diplomová práce: depon. in: Knihovna CMTF UP, Olomouc], s Setkání se zúčastnil františkán Jan Ev. Urban, průkopník zasvěceného života laiků v českých zemích. Srov: VENTURA, V. Jan Evangelista Urban - život a dílo. Sonda do dějin české teologie a spirituality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001, s Srov. ZUBERT, B. W. Řeholní právo. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1997, s PIUS XII. Provida Mater Ecclesia. Apoštolská konstituce z [pracovní překlad. Samizdat: depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc]. 11 Srov. ZUBERT, Řeholní, s

11 jejich identity v kontextu ostatních životních stavů, k čemuž přispívají také proslovy papežů napsané pro tato setkání. V současné době existuje asi 215 sekulárních institutů, 12 z toho v českých zemích sedm. 13 V duchu dominikánské spirituality žije sekulární institut Caritas Christi, který působí v českých zemích od roku Dílo blažené Zdislavy, jediný původem český sekulární institut, 14 působí v našich zemích od roku Srov. Statistika sekulárních institutů. Rádio Vatican. Zprávy. [Internet] [cit ]. <http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=7224.> 13 KONFERENCE VYŠŠÍCH ŘEHOLNÍCH PŘEDSTAVENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE: Katalog mužských a ženských řeholních institutů začleněných do Konference vyšších řeholních představených v České republice z roku Praha: Apoštolát svatého Františka založený J. E Urbanem také jako sekulární institut se po roce 1990 stal institutem řeholním. Srov. HRUDNÍKOVÁ, Řeholní, s

12 2 ZAKLADATEL PhDr. ThDr. JAN BERNARDIN SKÁCEL Při zrodu sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy stál dominikán dr. Jan Bernardin Skácel. Tento vzdělaný, zbožný charismatický kněz meditoval mnoho hodin u hrobu tehdy ještě blahoslavené Zdislavy v Jablonném v Podještědí, jejíž osobnost jakoby spojovala myšlenkové proudy tehdejší doby, které proudily jeho srdcem po celý život - poznání významu laického apoštolátu v světě a hluboká láska k církvi. Při studiu archivních pramenů, poznávání jeho literárního odkazu a zejména při vzpomínkách sester Díla blažené Zdislavy, které ho osobně znaly, se před námi objevil obraz velké, krásné a košaté, polozapomenuté charismatické osobnosti hluboce vzdělaného a zbožného kněze - dominikána, který veden Duchem Svatým založil sekulární institut, první a zatím jediný, který vznikl v českých zemích. 2.1 Stručný životopis P. PhDr. a ThDr. Jan Nepomuk Bernardin Skácel se narodil 3. dubna 1884 v Javoříčku na Moravě (farnost Luká) jako nejstarší z pěti sourozenců. Jeho otec Jan Skácel byl učitelem. Matka se jmenovala Anna, rozená Kadlecová. 15 Bratr Václav působil jako učitel v Jevíčku. Druhý bratr JUDr. Miloslav Skácel, brněnský advokát, byl tvrdě pronásledován komunistickým režimem a dlouho vězněn na Mírově a v Leopoldově. 16 Jeho syn JUDr. Miloslav Skácel Srov. Úmrtní list Městského národního výboru v Litoměřicích, 1959, č. 4 s. 1, poř. č. 1 ze dne 7. ledna Depon. in: archiv autorky, Štědrákova Lhota. Srov. příloha č. 5, s Srov. SOFRONKOVÁ, J. T. Vzpomínky z r Depon. tamtéž. 17 Také on byl odsouzen na 17 let vězení. Rudé právo ze dne uvádí tento údaj a označuje ho za estetika a novináře. Srov. Perzekuce v oblasti kultury. [Internet] [cit ] <http:/protikomunisticke.misto.cz/svedectvi/ 7b.htm> 12

13 vydal společně se svým strýcem dr. Skácelem publikaci Základy vědecké filosofie. 18 Další bratr Jindřich Skácel se stal knězem v olomoucké arcidiecézi. Působil a je pohřben v Cholině u Litovle. V rodině se narodil ještě bratr Bohuslav, který předčasně zemřel. 19 Dospělého věku se dožila také sestra Emílie, která dosloužila rodičům a obětavě se starala o své dva bratry kněze, za což ji bratr Jan Bernardin vždy velmi chválil. 20 Její vnuk kněz Stanislav Bečička s dr. Skácelem spolupracoval v Litoměřicích při zakládání sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy. Dosud žije a působí jako kanovník a děkan v Kamenickém Šenově. Podle svědectví všech, kteří ho osobně znali, měl dr. Skácel velké nadání ke studiu. Nejprve studoval gymnázium v Olomouci, kde pod vlivem tamějších dominikánů dozrálo jeho kněžské a řeholní povolání. V sedmnácti letech vstoupil do dominikánského noviciátu v Olomouci, srpna 1901 měl obláčku, 22 při níž přijal řeholní jméno Bernardin. 23 První řeholní sliby složil 5. září 1902 v Olomouci. 24 Po studiích teologie na olomoucké univerzitě byl letech 1906 až 1909 poslán studovat na univerzitu do belgické Lovaně, kde dosáhl lektorátu teologie. 25 Na kněze byl vysvěcen 25. srpna 1907 v Olomouci. 26 V letech 1909 až 1911 pokračoval ve studiích filosofie ve švýcarském Friebourgu, 27 kde dosáhl doktorátu filosofie a teologie. Po studiích v zahraničí byl na rok asignován do 18 SKÁCEL, M. a SKÁCEL, J. B. Základy vědecké filosofie. Praha: Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, 1. vyd. 1945, 2. vyd BEČIČKA, S. Dopis autorce ze dne Depon. in: archiv autorky, Štědrákova Lhota. Kanovník Stanislav Bečička je vnuk sestry dr. Skácela Emílie. Dosud žije a působí jako děkan v Kamenickém Šenově. 20 Srov. SOFRONKOVÁ, Vzpomínky. 21 Noviciát pro české bratry byl do Olomouce převeden z Litoměřic r Měl se stát základem pro obnovu samostatné české dominikánské provincie, k níž došlo zásluhou tehdejšího magistra řádu blahoslaveného Hyacinta Maria Cormiera. Srov. ČERNUŠÁK, T., PROKOP, A., a NĚMEC, D. Historie dominikánů v českých zemích. Praha: Krystal OP, 2001, s Srov. Schematismus Provinciae imperii Ordinis praedicatorum ad provinciam imperii Austriacohungaric, Praha: 1902 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Řeholní jméno podle sv. Bernardina Sienského, italského františkána a lidového kazatele z 15. století, kterému byl společně s Neposkvrněném Početím Panny Marie zasvěcen dominikánský kostel v Olomouci 24 Srov. Nekrologium. Opusculum. Měsíčník České dominikánské rodiny. 2003, č. 11, s Srov. Nekrolog Československé provincie Řádu kazatelů z roku 1995 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc]. 26 Srov. Schematismus patrum et fratrum sacri Ordinis praedicatorum ad Provinciam Bohemiae pertinentium AD Praha: 1908 [depon. tamtéž], s Srov. Schematismus patrum et fratrum AD Praha: 1912 [depon. tamtéž], s

14 pražského konventu, kde působil jako kazatel a zpovědník a dokončoval svá studia. 28 Od roku 1913 přednášel filosofii a homiletiku na řádovém učilišti v Olomouci, 29 čímž se velkou měrou zasloužil o intelektuální i duchovní formaci další generace českých dominikánů. 30 Po nějakém vážném nedorozumění rezignoval na všechny funkce a odjel na krátký čas do dominikánského konventu v Uherském Brodě. 31 O rok později však katalog provincie znovu udává, že Bernardin Skácel, doktor teologie a filosofie, působil jako profesor filosofie, homiletiky a historie v Olomouci 32 a současně jako generální sekretář spolku Omladina. 33 Za první světové války byl asignován do kláštera v Praze až do roku 1919, 34 ale prameny uvádějí, že působil jako vojenský polní kaplan na Ukrajině a na italské frontě. Po válce krátce působil jako profesor náboženství v Praze-Bubenči a zpovědník v arcidiecézním semináři, přičemž je znovu připomínána jeho funkce generálního sekretáře spolku Omladina. 35 V letech byl sice asignován do pražského konventu, ale působil v Brně jako redaktor časopisu Den. 36 Byl vyhledávaným zpovědníkem a katechetou, aktivně pracoval v různých spolcích. 28 Srov. tamtéž, s Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1914 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Zachovalo se svědectví, že dr. Skácel měl velké porozumění zvláště pro venkovské studenty. Pomáhal při studiu mladému dominikánovi Antonínu Jakubu Zemkovi: Horlivý, neposedný klerik miloval spíše činnost, než studium. Mezery ve filosofických znalostech vyvolávaly trochu přezíravost jiných bratrů, kdyby se ho neujal dr. Bernardin Skácel, který pochopil jeho kvality a jeho poslání. KOULOVÁ, M. Vatikánský špión. OnPn. Plzeň, 2001, č. 5. [Internet] [ cit ]. > M. Koulová byla spolužačkou a přítelkyní J. Zemka. Název jejího článku vychází z knihy: ZEMEK, J. A. Vatikánský špión. Olomouc: Matice cyrilometodějská, Srov. SKÁCEL, J. B. Dopis Karlu Dostálu Lutinovi z r Depon. in: Státní archiv Opava, pobočka Olomouc, fond K. Dostál, inv. č Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1915 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Tyto katolické spolky sdružující zejména mládež na venkově vznikaly v počátcích století téměř v každé vesnici. Jejich náplní byla propagace katolicismu a jeho uvádění do osobního i společenského života pomocí kulturní, umělecké a osvětové činnosti. 34 Srov. Catalogus patrum et fratrum... AD Praha: 1916 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc] s. 15, Catalogus AD Praha: 1918 [depon. tamtéž], s. 16, Catalogus AD Praha: 1919 [ depon. tamtéž], s. 6, Catalogus AD Praha: 1920 [depon. tamtéž], s Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1919 [depon. tamtéž], s Srov. Catalogus patrum et fratrum...ad Praha: 1924 [depon. tamtéž], s

15 Ve dvacátých letech působil dr. Bernardin Skácel ve Znojmě, kde byl velmi aktivní a činný. 37 Byl konsistorním radou brněnské kapituly, profesorem náboženství a pedagogiky, ředitelem Katolické akce 38 a zpovědníkem sester Nejsvětějšího Spasitele. V roce 1930 přibyla k výše jmenovaným ještě funkce syndika znojemského konventu, 39 členství v okresní školní radě 40 a od roku 1933 byl na dvě funkční období zvolen převorem tohoto kláštera. Od roku 1930 byl také promotorem české části 41 Třetího řádu dominikánského pro celou českou provincii. 42 Česká část měla tehdy 42 členů. Terciáři měli každou neděli společné modlitby, měsíční přednášku a se svými korouhvemi se účastnili slavnostních průvodů. 43 V této působil dr. Skácel také jako redaktor časopisu dominikánských terciářů Růže dominikánská a často do něho přispíval svými články na různá témata, které jsou cenným pramenem k poznání jeho duchovního profilu. 44 Od roku 1931 působil také jako ředitel Mariánské družiny ve Znojmě. 45 Pramen z roku 1936 uvádí že od do byl znovu zvolen převorem znojemského konventu a současně byl zpovědníkem sester Kongregace sv. Hedviky ve Fryšavě. Nekrologium 46 uvádí ještě Skácelovo působení v dominikánském konventu v Košicích, 47 kde působil až do obsazení města maďarskými fašisty v roce 1938, 37 Srov. Catalogus conventuum patrum et fratrum sacri Ordinis preedicatorum AD 1929, Praha: 1930 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Katolická akce byla církevní organizace, která rozvinula svou činnost zejména za papeže Pia XI. Vznikla v nejprve v Itálii a rozšířila se v době mezi dvěma světovými válkami téměř po celé Evropě. Kladla si za cíl vychovat a organizovat apoštolát laiků pod vedením hierarchie. Srov. MRÁČEK, P. Příručka církevních dějin. Praha: Krystal OP, 1995, s Srov. Catalogus conventuum...ad Praha: 1931 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Srov. ČERNUŠÁK, PROKOP, NĚMEC, Historie, s. 138, pozn Třetí řád byl od 12. dubna 1924 rozdělen výnosem tehdejšího provinciála Václava Bubeníka na část německou a českou. Srov. Třetí řád neboli Laické sdružení sv. Dominika. Oficiální stránky dominikánského kláštera a kostela Nalezení svatého kříže ve Znojmě. [Internet] [cit ] <http://mujweb.atlas.cz./kultura/svkriz/sv/3r.htm> 42 Srov. Catalogus conventuum... AD Praha: 1937 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc ], s Srov. Třetí řád, viz výše, pozn Blíže se jimi budeme zabývat v další části práce. 45 Srov. Catalogus conventuum... AD Praha: 1932 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Srov. Nekrologium. Opusculum. Měsíčník české dominikánské rodiny. 2003, č. 11, s

16 ale často navštěvoval konvent v Plzni. Důkazem toho je zápis v kronice, že na třídenní k pětadvacátému výročí kostela 28. října 1938, kázal dr. Bernardin Skácel z Košic. 48 V roce 1939 je dr. Skácel uváděn již jako člen plzeňského konventu. 49 V Plzni kolem sebe shromáždil ve Třetím řádu sv. Dominika mladé muže a ženy, pro než pořádal jednou týdně náboženské přednášky a zapojoval je do práce s dětmi. 50 Od 1. srpna byl Bernardin Skácel ustanoven spirituálem Kněžského semináře v Českých Budějovicích, 52 kde vystřídal benediktina P. M. Klementa, který odešel na žádost svého opata jako farář do Sázavy. 53 Jeho nástup do funkce proběhl za velmi dramatických okolností, jak vylíčil v nedatovaném dopise rektorovi semináře Karlu Rebanovi. Protože tyto okolnosti přímo souvisejí se založením sekulárního institutu Dílo Blažené Zdislavy, uvádíme tento dopis jako cenný pramen v doslovném přepisu: Monsignore, ačkoliv jsem psal p. vicerektorovi, 54 že přijedu až po přece jsem ku konci svého pobytu si uvědomil, že je vaším přáním, abych byl v B. již začátkem srpna. Proto jsem dříve odjel z Plzně a jel na Moravu přes Třebíč. Kde jsem chtěl jen krátce se zastavit. Ale po jednom obědě přišly na mne velké bolesti žaludeční, že jsem omdléval, proto jsem byl dopraven do zdejší nemocnice. Po rentgenování a pumpování (?)...zjistili silnou otravu masem. Po dlouhotrvajících a dosti nepříjemných procedurách byl jsem přenesen při velmi vysoké horečce do postele teprve dnes jsem byl z nemocnice propuštěn.tato nemoc byl velmi dobrá, jsem z ni vděčný, nejen pro dobra spojená s každým utrpením, ale i pro dobro tělesné: velmi pěkně jsem se vyléčil. Ku podivu mému i lékařů mám tlak úplně normální, 150 mm, horečka téměř žádná. Také po dokonalém vyšetření mého zdravotního stavu ujistil mne lékař, že...mohu dobře své povinnosti zastávati a nikterak se nemusím obávati nějaké komplikace. Jenom jsem velice zesláblý, 47 Konvent v Košicích byl podřízen pod jurisdikci českého provinciála od roku Bernardin Skácel tam byl zřejmě vyslán proto, aby pomáhal svými zkušenostmi při rozvoji tohoto konventu. Srov. ČERNUŠÁK, PROKOP a NĚMEC, Historie, s. 131, Srov. Dějiny kláštera a kostela Panny Marie Růžencové v Plzni. OnPn. Plzeň: 1999, č. 2. s. 8. [Internet] [cit ] <http://plzen.op.cz./onpn/1999/03/99-03.htm> 49 Srov. MOLNÁR, C. Výpis z Kroniky kláštera dominikánů v Plzni z roku Dopis autorce ze dne Depon. in: archiv autorky, Štědrákova Lhota. 50 SOFRONKOVÁ, J. T. Dopis ze dne provinciálovi Dominiku Dukovi. Depon. in: Archiv České dominikánské provincie, Praha, sign. C 193/ kart V Kronice Kláštera dominikánů v Plzni je dr. Skácel v seznamu bratří uváděn jako bratr mimo dům s poznámkou, že je spirituálem v Českých Budějovicích. Srov. pozn Srov. Seznam osob bydlících v Biskupském kněžském semináři, Kněžská 410b / 14. Je tam uveden na druhém místě. Depon. in: Státní archiv Třeboň, 1973, kart. II, oddíl E3, 5/ Srov. Zápis o 1. konferenci profesorského sboru Bohosloveckého učiliště v Českých Budějovicích ve stud. roce 1940/41, konané dne 10. září Depon. in: Státní archiv Třeboň, 1973, kart. II. inv. č P. Augustinu Malému - pozn. autorky. 16

17 někdo pojede se mnou do Choliny a za několik dní budu se moci vrátit zdráv do semináře, na který se těším. To tedy na omluvu mého nedostavení se. 55 Pobyt dr. Bernardina Skácela v třebíčské nemocnici má velký význam pro dějiny sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy, který později založil, neboť právě tam se setkal s jeho spoluzakladatelkou MUDr. Marií Veselou, která ho ošetřovala a také s pozdější první sestrou Díla Marií Pavlou Pasekovou. Během války dr. Skácel pravidelně jezdil za bohoslovci, kteří byli nasazeni na nucené práce do Německa. 56 S kněžským seminářem V Českých Budějovicích se dr. Skácel rozloučil na jaře v roce 1945, zřejmě pro neshody a různost názorů na výchovu bohoslovců s tehdejším vicerektorem Augustinem Malým, 57 a také pro neodkladné úkoly při obnově poválečného řádového života. Po válce zůstal dr. Skácel asignován do plzeňského konventu. Kronika uvádí poznámku, že 7. června 1945 při volbách převora se Bernardin Skácel vzdal hlasu. 58 V roce 1946 zůstal dr. Skácel uváděný již jako důchodce stále v Plzni. 59 V té době byl již nemocen, protože kronika zmiňuje v souvislosti s jeho jménem, že při kázání o májových pobožnostech mu ke konci kázání již vypovídal hlas. 60 V době jeho působení v Plzni 61 v nedalekém Hradci u Stoda na faře na svátek svatého Josefa zahájil svou činnost 62 Charitní spolek Zdislava, který se stal základem pozdějšího sekulárního institutu. Když se v roce 1948 se spolek Zdislava na žádost biskupa Štěpána Trochty přestěhoval do Litoměřic, přestěhoval se dr. Skácel s několika sestrami Díla do kláštera v Jablonném v Podještědí, kde působil krátce jako kaplan a současně vyučoval filosofii v litoměřickém semináři. Podílel se také na veškeré činnosti 55 SKÁCEL, J. B. Dopis Karlu Rebanovi z roku Depon. in: Státní archiv Třeboň, kart. II, oddíl E 3, 5/ SOFRONKOVÁ, Dopis ze dne Podle pramene Státního archivu v Třeboni vytýkal dr. Skácelovi, že některé bohoslovce nepřipustil ke svěcení a jednomu dokonce radil, aby seminář opustil, protože nemá povolání. 58 Srov. MOLNÁR, Výpis, viz pozn Catalogus conventuum...ad Praha: 1947 [depon. in: knihovna Kláštera dominikánů, Olomouc], s Srov. MOLNÁR, Výpis. 61 Dr. Skácel zůstal oficiálně členem plzeňského konventu až do roku 1948, i když působil v Hradci u Stoda a později v Litoměřicích. Srov. tamtéž. 62 Oficiální datum vzniku je 15. leden

18 Díla blažené Zdislavy, duchovně vedl a formoval sestry a byl hlavním organizátorem kursů pro laické katechetky. Řízením Božím nebyl po obsazení kláštera v Jablonném internován, protože již pobýval v Litoměřicích, kde bydlel v soukromém bytě na Jesuitské ulici č. 14 v blízkosti bytů sester Díla. 63 Později v letech pronásledování řeholních kněží a zákazu činnosti Díla neměl státní souhlas k výkonu kněžské služby. 64 Až do své smrti se věnoval tajně duchovnímu vedení sester Díla blažené Zdislavy, 65 které za ním docházely do jeho bytu na Jesuitské ulici č. 14. V kruhu sester oslavil v srpnu roku 1957 zlaté kněžské jubileum. I když se jeho zdravotní stav neustále zhoršoval, sloužil i na posteli za přítomnosti dr. Veselé každodenně mši svatou. 66 Zemřel 2. ledna 1959 v Litoměřicích v domě číslo 14 na Jesuitské ulici, posílen svatými svátostmi, které mu udělil P. Josef Uher, litoměřický děkan, který za ním pravidelně jednou týdně docházel. 67 Pohřeb byl z kostela sv. Jakuba v Litoměřicích 5. ledna Zúčastnilo se ho asi padesát lidí, mezi nimi byli i dominikáni Alfons Hutař, dr. Vít Beneš a Lukáš Mikulčík. 68 Odpočívá v hrobě bratří dominikánů na hřbitově v Litoměřicích. 63 Srov. Seznam bratrů dominikánského konventu v Jablonném z roku Depon. in: Archiv biskupství Litoměřice, sv. II C 24, 3/67/6. Dr. Skácel v něm jmenován není. 64 V hlášení Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Praze je jeho jméno uváděno v souvislosti se skupinou se S. Braitem, M. Habáněm a R. Dacíkem, kteří podle tvořili zvlášť horlivou a bojovou skupinu..., která vydává řádový časopis Růže dominikánská, vedený ve zpátečnickém duchu. Pod jejím vlivem stojí náboženská revue Na hlubinu, sice vyšší úrovně, avšak s tendencí středověkého katolicismu Srov.VLČEK,V. Procesy s řeholníky v 50. letech a v první polovině 60. let. In: BUDKA, A. (red.) Církevní procesy padesátých let. Sborník příspěvků z konference v Praze. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s Srov. ČERNUŠÁK, PROKOP a NĚMEC, Historie, s Srov. SOFRONKOVÁ, Dopis z Srov. tamtéž. 68 Srov. tamtéž. 18

19 2.2 Pohled na Skácelův literární odkaz Ve 20. letech vydal dr. Skácel rozsáhlou publikaci Politika podle zásad katolických, 69 v níž se pokusil shrnout hlavní zásady tehdejšího politického katolicismu. Kniha je zajímavá tím, že věnuje velkou pozornost řešení sociálních otázek, a již tehdy varuje před socialismem a komunismem. 70 Významnějším a známějším dílem dr. Skácela je však především rozsáhlá publikace Základy vědecké filosofie, kterou napsal se svým synovcem JUDr. Miloslavem Skácelem ( ) jako stručný manuál tomistické filosofie spojený s přehledem dějinného vývoje. 71 Pro poznání jeho osobnosti jsou velmi cenné články na různá témata duchovního života otištěné v brněnském časopisu Den, kde Skácel působil ve dvacátých letech a časopise dominikánských laiků Růže dominikánská z třicátých let, kdy Skácel působil jako promotor Třetího laického řádu pro celou českou provincii. K cenným literárním pramenům patří také několik dochovaných dopisů 72 a rukopisná žertovná povídka Stařeček Bartoš. 73 Je velká škoda, že se nedochovaly jeho dopisy sestrám, jeho osobní poznámky a přípravy homilií. Byly z bezpečnostních důvodů kvůli pronásledování Státní bezpečností včas zlikvidovány. Protože Skácelův literární odkaz dokazuje šíři jeho intelektuálního i duchovního bohatství a je tedy pro poznání jeho duchovního profilu velmi důležitý, pokusíme se nyní o jeho podrobnější popis. 69 SKÁCEL, J. B. Politika podle zásad katolických. Praha: Cyrilometodějská tiskárna V. Kotrba, Bližší rozbor této knihy nám nedovoluje rozsah této práce a její zaměření. 71 Srov. Slovník českých filosofů. [Internet] [cit ] <http://www.phil.muni.cz./fil/scf/komplet/ skclmi.html.> 72 Jsou jako prameny uváděny a rozebírány v kapitole

20 2.2.1 Skácel filosof Filosofie byla pro dr. Skácela oborem, který ho velmi zajímal. 74 Žil v době, kdy v církevních kruzích vzrůstal nový zájem o dílo svatého Tomáše Akvinského, v jehož filosofii spatřovala církev protiváhu proti modernismu, liberalismu a materialismu, který se na konci 19. století velmi rozšířil. V encyklice Aeterni Patris ze 4. srpna 1879 vyzval Papež Lev XIII. katolické teology, aby se věnovali studiu Tomášova myšlenkového odkazu. Střediskem novoscholastické filosofie se na přelomu století stala univerzita v belgické Lovani. Kardinál Mercier tam založil v roce 1889 filosofický institut, jehož hlavním cílem bylo smířit tomismus s filosofií přírody a důkladným studiem dějin filosofie ho obohatit o to, co bylo v moderní filosofii 19. století nosné a pravdivé. Pokoušel se také rozvíjet filosofii psychologickou založenou na empirických vědách a v neposlední řadě i vědu sociální, která měla sloužit k rozvoji sociální nauky církve. 75 Dalším střediskem tohoto filosofického směru byla státní univerzita ve švýcarském Friebourgu, kde dominikáni od počátku 20. století filosofii vyučovali a po celou dobu až do dnešních časů vedou teologickou fakultu této univerzity. 76 Dr. Skácel studoval filosofii na obou těchto univerzitách, obhájil na nich licenciát i doktorát. Lze tedy říci, že v českém filosofickém prostředí patřil k tehdejší vědecké špičce. V knize Základy vědecké filosofie napsané společně se svým synovcem JUDr. Miloslavem Skácelem a která se dočkala dvou vydání ve značném nákladu, se projevil jako vynikající znalec svého oboru a systematik. Kniha měla být zřejmě používána jako vysokoškolská učebnice a chtěla navázat na tehdy velmi ceněnou knihu průkopníka českého novotomismu ThDr. Josefa Pospíšila 73 SKÁCEL, J. B. Stařeček Bartoš. Veselé a zábavné příběhy. Rukopis. Depon. in: Státní archiv, Praha, sl. RD, inv. č. 51, kart Filosofickému dílu dr. Skácela se v naší práci budeme věnovat pouze okrajově, protože jejím cílem je především poznání jeho duchovního a pastoračního odkazu. 75 Srov. BRUGGER, W. Filosofický slovník. Praha: Naše vojsko, 2006, s Srov. HINNEBUSCH,W. A. Dějiny řádu kazatelů. 1. vyd. Přel. Petr Beneš. Praha: Krystal OP, 2002, s. 136,

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

5. leden číslo 1 ročník XVI

5. leden číslo 1 ročník XVI 5. leden 1 Slovo pro církevní rok Lk 11,1: Pane, nauč nás modlit se. Otec biskup nás letos vyzval k zamýšlení nad modlitbou. Mělo by jít vlastně o jakési metamodlení, smím-li tak nazvat modlení o modlení,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více