VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti s ručením omezeným mflor International B.V. se sídlem v Twello registrované 9. dubna 2009 u soudu v Zwolle-Lelystad pod číslem 24/2009 Článek 1 Definice V těchto podmínkách jsou níže uvedené pojmy definovány následovně: 1.1 Klient: fyzická osoba nebo společnost, která zmocnila společnost mflor k prodeji anebo dodání předmětů nebo k vykonání práce anebo služeb; 1.2 mflor: společnost mflor International B.V., která přijala objednávku uvedenou v článku 1.1. nebo která vydala cenovou nabídku nebo nabídku před možnou objednávkou. Článek 2 Rozsah 2.1 Tyto podmínky se vztahují na jakoukoli nabídku a smlouvu uzavřenou mezi společností mflor a klientem, pokud nejsou smluvními stranami výslovně a písemně stanoveny odchylky od těchto podmínek. 2.2 Všeobecné podmínky klienta jsou výslovně vyloučeny. 2.3 Pokud klient podepíše smlouvu se společností mflor více než jednou, tyto podmínky se budou za všech okolností vztahovat na všechny následné smlouvy, bez ohledu na to, zda jsou výslovně prohlášeny za platné. Článek 3 Cenové nabídky; smlouvy 3.1 Cenové nabídky vydané společností mflor budou platné po dobu 30 dní, pokud není uvedeno jinak. 3.2 Smlouva mezi smluvními stranami nevejde v platnost, dokud společnost mflor nepřijme písemnou objednávku nebo skutečně nezahájí realizaci smlouvy. 3.3 Pokud byl klientovi předložen model nebo nákres, bude považován pouze za informativní. Předměty určené k dodání se mohou od modelu, nákresu nebo vzorku lišit. Nákresy, popisy, výkresy, rozměry, hmotnosti a barvy a rovněž obsah ceníků, složek, tiskovin atd. od společnosti mflor tedy společnost mflor nezavazují, pokud není ve smlouvě výslovně sjednáno, že služby nebo předměty k dodání budou těmto materiálům přesně odpovídat. Jakákoli nová cenová nabídka od společnosti mflor zruší platnost výše uvedeného. 3.4 S ohledem na výše uvedené rozměry, množství, hmotnosti a barvy dodaných předmětů si společnost mflor vyhrazuje obvyklou toleranci podle toho, co bylo stanoveno výrobcem/dodavatelem společnosti mflor. Drobné odchylky, které spadají do obvyklé tolerance, nesmějí být důvodem vznesení žádného nároku klienta vůči společnosti mflor, např. nároku na ukončení anebo náhradu škod. 3.5 Závazky a dohody s podřízenými společnosti mflor, pokud nemají oprávnění společnost zastupovat, nebudou pro společnost mflor závazné, pokud nebyly společností mflor písemně potvrzeny. Článek 4 Ceny 4.1 Všechny uvedené ceny jsou uvedené bez DPH a dalších státních daní a bez nákladů na dopravu a montáž, pokud není písemně sjednáno jinak. 4.2 Ceny uvedené společností mflor za poskytované služby platí výhradně na služby podle nabídky učiněné společností mflor. V případě verbálních dohod bude faktura považována za správnou a úplnou reprodukci dohody. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1

2 4.3 Společnost mflor si vyhrazuje právo revidovat ceny, pokud není písemně sjednáno jinak. V případě revize cen bude klient oprávněn ukončit uzavřenou smlouvu prostřednictvím písemného prohlášení. V případě růstu cen o více než 5 % bude ukončení provedeno neprodleně poté, co bude klientovi navýšení cen oznámeno. Pokud je navýšení cen výsledkem zákonného nebo jiného oficiálního opatření, společnost mflor bude oprávněna předat navýšení cen klientovi, i když bylo sjednáno, že cena je pevně stanovena, aniž by tím klientovi vznikl nárok na ukončení smlouvy. Článek 5 Zrušení Klient je oprávněn zrušit smlouvu předtím, než společnost mflor zahájí realizaci smlouvy, a to za předpokladu, že nahradí výslednou škodu způsobenou společnosti mflor. Tato škoda bude v každém případě zahrnovat ztrátu zisku společnosti mflor v důsledku zrušení smlouvy. Klient nahradí společnosti mflor tuto škodu na základě prvního požadavku. Článek 6 Dodání a dodací lhůta 6.1 Pokud není písemně sjednáno jinak, dodání bude provedeno ze skladu, kde jsou umístěny zakoupené předměty. Zakoupené předměty budou přepraveny na účet a riziko klienta, který by měl uzavřít dostatečné pojištění. 6.2 Klient je povinen převzít zakoupené předměty v době, kdy jsou připraveny k dispozici nebo dodány klientovi podle smlouvy. Pokud klient odmítne předměty převzít nebo neposkytne informace či pokyny požadované k dodání, předměty budou uloženy na riziko klienta. V takovém případě budou klientovi účtovány dodatečné náklady, v každém případě včetně nákladů na uskladnění. 6.3 Dané datum dodání není nikdy absolutní lhůtou. Pokud není dodání provedeno včas, klient by měl tedy zaslat společnosti mflor písemné oznámení o prodlení a poskytnout jí adekvátní dobu na splnění jejích povinností. 6.4 Pokud změny klienta ve smlouvě znamenají, že je na plnění smlouvy požadováno více času, dodací lhůta bude prodloužena o další požadovaný čas. 6.5 Je přípustné, aby společnost mflor dodala prodané předměty po částech. Pokud jsou předměty dodané po částech, společnost mflor bude oprávněna fakturovat každou část samostatně. Článek 7 Platba; náklady na vymáhání 7.1 Pokud není sjednáno jinak, klient by měl uhradit dlužné částky do 30 (třiceti) dní po datu fakturace. Klient nebude oprávněn uplatnit pozastavení platby, její snížení nebo vypořádání. Námitky proti částce uvedené na faktuře nepozastaví platební povinnost. Pokud není platba provedena včas, klient bude právně v prodlení, aniž by bylo vyžadováno mu takové prodlení oznámit. 7.2 Klient bude povinen uhradit zálohu nebo jiné zajištění platby na základě první žádosti společnosti mflor. 7.3 Pokud klient nebude platit včas, zaplatí úrok 1 % z nárokované částky za měsíc od data oznámení prodlení, pokud zákonný úrok nebo zákonný obchodní úrok není vyšší. V takovém případě bude uplatněn nejvyšší možný úrok. 7.4 Platby uhrazené klientem budou nejprve použity na vyrovnání všech dlužných úroků a nákladů a následně na vyrovnání nárokovaných faktur neuhrazených nejdéle, i když klient uvede, že se úhrada vztahuje k pozdější faktuře. 7.5 Pokud společnost mflor přijme nápravná opatření vůči klientovi, který je v prodlení, veškeré náklady vynaložené na mimosoudní vyrovnání budou účtovány klientovi ve výši minimálně 10 % z dlužné částky. 7.6 Klient bude společnosti mflor v každém případě dlužit také náklady na právní zastoupení vynaložené společností, pokud rozhodnutí přijaté v právních řízeních vedených mezi společností mflor a klientem klienta zcela nebo drtivou většinou ovlivní. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 2

3 Článek 8 Závady; reklamační lhůty 8.1 Klient by měl po dodání zakoupené předměty zkontrolovat (nebo je nechat zkontrolovat). Zde by měl klient v každém případě určit, zda dodané předměty odpovídají smlouvě, konkrétně: zda byly dodány správné předměty; zda dodané předměty odpovídají tomu, co bylo sjednáno ohledně množství (například počet a množství); zda dodané předměty splňují sjednané požadavky na kvalitu nebo pokud žádné takové požadavky neexistují zda splňují požadavky, které mohou být uloženy, pokud jde o běžné používání anebo komerční účely. 8.2 Viditelné závady nebo nedostatky by měly být klientem oznámeny společnosti mflor písemně do osmi dnů po dodání. Poškození obalu nebo výrobků by mělo být zaznamenáno do balicího listu a oznámeno společnosti mflor. Veškerá práva klienta vůči společnosti mflor v souvislosti s viditelnými závadami nebo nedostatky zaniknou, pokud viditelné závady nebo nedostatky nejsou společnosti mflor písemně oznámeny do 8 dnů po dodání. 8.3 Závady, které nejsou viditelné, by měly být klientem písemně oznámeny společnosti mflor do osmi dnů po jejich zjištění nebo poté, co měly být adekvátně zjištěny, ale nejpozději v rámci platné záruční doby. Veškerá práva klienta vůči společnosti mflor související se závadami nebo nedostatky, které nejsou viditelné, zaniknou, pokud závady nebo nedostatky, které nejsou viditelné, nejsou prodejci oznámeny písemně v rámci výše uvedeného období 8 dnů. 8.4 V případě reklamace by měl klient poskytnout společnosti mflor příležitost reklamaci prošetřit. V případě oprávněné reklamace bude společnost mflor stále oprávněna dodat kdykoli sjednané předměty či služby, opravovat závady nebo přiznat ve prospěch klienta poměrnou část faktury. 8.5 I když klient vznese svůj nárok včas, jeho povinnost platit a přebírat zakoupené předměty bude nadále trvat. 8.6 Zakoupené předměty lze vrátit pouze na základě předchozího písemného souhlasu společnosti mflor. V takovém případě vydá společnost mflor klientovi svolení k vrácení speciálně objednaných předmětů pouze tehdy, pokud došlo k poškození předmětů a toto poškození bylo zaviněno společnosti mflor. Článek 9 Výhrady k vlastnickým právům 9.1 Pokud klient z jakéhokoli důvodu neplní své platební povinnosti vůči společnosti mflor vyplývající ze smlouvy o dodání předmětů nebo služeb uzavřené mezi klientem a společností mflor, všechny již dodané výrobky se stanou majetkem společnosti mflor. Vyhrazená vlastnická práva se budou vztahovat také na nároky, které vznese společnost mflor vůči klientovi za neplnění smlouvy ze strany klienta. 9.2 Pokud zákony země dodání zakoupených předmětů poskytují možnosti vyhrazení vlastnických práv, které jdou nad rámec ustanovení výše uvedeného odstavce 1, smluvní strany se dohodly na tom, že tyto další možnosti budou považovány za stanovené ve prospěch společnosti mflor pod podmínkou, že pokud nelze objektivně stanovit další pravidla, kterých se toto ustanovení týká, budou nadále platit ustanovení výše uvedeného odstavce Předměty, které jsou dodány společností mflor a které spadají do výhrad k vlastnickým právům, mohou být dále prodány pouze v průběhu běžných obchodních činností za předpokladu, že jsou taková práva také stanovena pro klienta. V případě úpadku klienta nebo pozastavení plateb ze strany klienta není další prodej předmětů v průběhu běžných obchodních činností povolen. Klient nebude dále oprávněn předměty zastavit nebo vůči nim uplatňovat jakákoli práva. 9.4 Společnost mflor si tímto vyhrazuje práva zastavit dodané předměty, které byly v důsledku uhrazení platby převedeny do vlastnictví klienta a jsou stále v držení klienta, a to jako jistinu dluhů a nároků uvedených v čl. 3:237 občanského zákoníku, vedle ustanovení uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, které může společnost mflor vůči klientovi z jakéhokoli důvodu vznést. Pravomoc uvedená v tomto odstavci se bude - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 3

4 vztahovat také na předměty dodané společností mflor, které byly vyrobeny nebo zpracovány klientem, což způsobilo, že společnost mflor pozbyla svých výhrad k vlastnickým právům. 9.5 Pokud klient nebude plnit své povinnosti nebo se oprávněně obává, že by k tomu mohlo dojít, společnost mflor bude oprávněna odebrat nebo nechat odebrat dodané předměty, na kterých je založena výhrada k vlastnickým právům, z prostor klienta nebo třetích osob, které mají v držení předměty klienta. V takovém případě vydá klient společnosti mflor povolení vstoupit do všech prostor, kde se majetek společnosti mflor nachází. Klient bude také povinen poskytnout v takové situaci veškerou asistenci pod trestem přímo nárokované pokuty, aniž by bylo požadováno oznámení o nedodržení smlouvy, ve výši 10 % za den z částky dlužené klientem. 9.6 Pokud si třetí osoby přejí stanovit nebo nárokovat výhradní právo na předměty dodané na základě výhrady k vlastnickým právům, klient bude povinen o takové situaci neprodleně informovat společnost mflor. 9.7 Klient se zavazuje označit předměty dodané na základě výhrady k vlastnickým právům jako majetek společnosti mflor a pojistit je a zachovat jejich pojištění proti požáru, výbuchu a poškození vodou a proti krádeži a předložit společnost mflor ke kontrole uzavřenou pojistku a důkaz o platbě pojistných částek k danému pojištění. 9.8 Klient se dále zavazuje: - zaručit se společnosti mflor za všechny nároky klienta vůči pojistitelům, pokud jde o předměty dodané na základě výhrady k vlastnickým právům; - zaručit se za nároky, které klient získá vůči zákazníkům při prodeji předmětů dodaných na základě výhrad k vlastnickým právům společností mflor; - označit předměty dodané na základě výhrad k vlastnickým právům jako majetek společnosti mflor; - poskytnout další pomoc při všech adekvátních opatřeních, která jsou přijata společností mflor k ochraně jejích vlastnických práv týkajících se předmětů a která neadekvátně nebrání klientovi v běžném provozování jeho obchodních činností. Článek 10 Záruka 10.1 Společnost mflor zaručuje, že dodané předměty nebudou vykazovat vady materiálu nebo výrobní vady po dobu uvedenou na záručním prohlášení vydaném k dodaným předmětům při zohlednění ustanovení v záručním prohlášení a článku 8 těchto všeobecných podmínek V případě oprávněné záruční reklamace bude mít klient nárok na opravu předmětu. Společnost mflor může zvolit výměnu předmětu. Klient bude mít na výměnu nárok pouze tehdy, pokud nebude možné předmět opravit. Vyměněný předmět se stane majetkem společnosti mflor Záruka není platná, pokud škoda není důsledkem vady materiálu nebo výrobní vady, např. pokud je škoda důsledkem běžného opotřebení nebo nesprávné manipulace. Nesprávnou manipulací se mimo jiné myslí: neopatrné používání předmětu nebo používání předmětu pro jiné účely, než pro které je určeno, neadekvátní údržba, poškození nebo úprava či oprava předmětu třetími osobami Práva mohou být ze záruky odvozena pouze tehdy, pokud klient zcela splnil své povinnosti vůči společnosti mflor. Článek 11 Odpovědnost 11.1 Na závady dodaných předmětů se vztahuje pouze záruka popsaná v článku 10 (Záruka) těchto podmínek. Záruka bude rozšířena pouze na opravu nebo výměnu dodaných předmětů. Jakákoli další odpovědnost je vyloučena, pokud to zákon umožňuje. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 4

5 11.2 Jakákoli odpovědnost společnosti mflor bude ve všech případech omezena do výše, na kterou pojistitel společnosti mflor poskytuje krytí Pokud pojistitel odpovědnosti společnosti mflor poskytuje krytí na jakýkoli případ, odpovědnost společnosti mflor bude omezena částkou fakturovanou za dané služby Společnost mflor nezodpovídá za: odchylky, poškození, závady a vady, které zůstaly nezjištěny po testech schválených klientem; - nepřímou škodu, včetně následné škody, ztrátu zisku, ztrátu úspor a škodu způsobenou přerušením obchodní činnosti; - škodu vyplývající z odmítnutých surovin nebo barviv vzhledem ke změněné (po datu uzavření smlouvy) nebo nejasné legislativě či normám ohledně životního prostředí, vždy podle daného případu; - neobvyklé, nevhodné nebo neprofesionální použití dodaných předmětů kupujícím nebo třetí osobou; - změnu barvy a smrštění; - škodu vyplývající z nepoužitelnosti a nevhodnosti; - škodu vyplývající z nesprávného položení; - škodu vyplývající z nedodržení návodu k použití; - nesprávnou manipulaci nebo čištění Společnost mflor nezodpovídá za škodu vyplývající z poskytnutých rad a informací a z návodu k použití. Návod k použití je považován za určité vodítko a jeho přesnost by měla být zkontrolována vlastním posouzením ze strany klienta Jakékoli právo klienta vznesení nároku vůči společnosti mflor zanikne jeden rok po zjištění škody, pokud již klient během této doby nezahájil právní kroky vůči společnosti mflor Omezení odpovědnosti uvedené v těchto podmínkách nebude platné, pokud je škoda způsobena úmyslným záměrem nebo hrubou nedbalostí ze strany společnosti mflor nebo nižšího managementu. Článek 12 Vyšší moc 12.1 Nedostatky nemohou být přiznány prodejci v případě události vyšší moci, mezi které patří: okolnosti, které brání v plnění smluvních povinností a které nelze připsat na vrub společnosti mflor. Budou také zahrnovat (pokud tyto okolnosti nečiní dodržování smlouvy nemožným nebo neadekvátně obtížným): stávky; obecná závada v požadovaných surovinách a jiných předmětech nebo službách požadovaných k plnění sjednaných služeb; nepředpokládané přerušení obchodní činnosti subdodavatelů či jiných třetích osob, na kterých je společnost mflor závislá; okolnosti, při kterých společnost mflor neposkytne, nerealizuje, nesplní včas nebo řádně službu, kterou musí sama od sebe poskytnout; vládní opatření, která společnosti mflor brání v plnění jejích povinností včasným anebo adekvátním způsobem; nadměrné absence; teroristický útok; omezení nebo pozastavení dodávek energií, ať jde o veřejné sítě či nikoli; požár; přerušení obchodní činnosti z důvodu poškození mrazem nebo jinými přírodními vlivy a všeobecné problémy v dopravě Společnost mflor je také oprávněna dovolávat se vyšší moci, pokud okolnosti, které jí brání (v dalším) plnění, nastanou poté, co již měla společnost mflor své povinnosti plnit Během události vyšší moci jsou dodávky a ostatní povinnosti společnosti mflor pozastaveny. Pokud období, během kterého není plnění povinností ze strany společnosti mflor možné z důvodu vyšší moci, trvá déle než tři měsíce, obě smluvní strany budou oprávněny ukončit smlouvu, aniž by kterákoli z nich měla povinnost nahradit škody Pokud již společnost mflor splnila některé ze svých povinností v době zahájení události vyšší moci nebo může plnit pouze některé ze svých povinností, bude oprávněna fakturovat částečně to, co již bylo dodáno, nebo část, kterou je schopna dodat, a klient bude povinen tuto fakturu uhradit, jako kdyby se vztahovala k samostatné smlouvě. Článek 13 Pozastavení a ukončení smlouvy - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 5

6 13.1 Nároky společnosti mflor vůči klientovi jsou neprodleně vymahatelné, a to bez požadovaného oznámení o prodlení, a společnost mflor je oprávněna pozastavit své povinnosti vyplývající ze smlouvy bez požadovaného oznámení o prodlení nebo ukončit smlouvu, mimo jiné v následujících případech: - pokud se po podpisu smlouvy společnost mflor dozví o okolnostech poskytujících společnosti mflor dobrý důvod se domnívat, že klient nebude plnit své povinnosti; - v případě likvidace, úpadku klienta nebo pozastavení plateb ze strany klienta; - pokud společnost mflor požádá klienta o poskytnutí záruky za dodržování smlouvy a tato záruka není poskytnuta nebo je neadekvátní; - pokud je klient jinak v prodlení a neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy. V uvedených případech je společnost mflor oprávněna pozastavit další plnění smlouvy anebo ukončit smlouvu s tím, že klient bude zodpovídat za náhradu škody způsobené společnosti mflor bez ohledu na ostatní práva přiznaná společnosti mflor Společnost mflor bude oprávněna smlouvu ukončit, pokud nastanou okolnosti, které jsou takové povahy, že dodržování smlouvy se stane nemožným nebo je natolik obtížným anebo neúměrně drahým, že jej nelze nadále požadovat v rámci rozumných mezí a při dodržení poctivého jednání, nebo pokud nastanou jiné okolnosti, které jsou takové povahy, že nezměněné dodržování smlouvy nemůže být adekvátně očekáváno. Článek 14 Změna adresy Klient je povinen společnosti mflor neprodleně oznámit změnu adresy. Předměty dodané na adresu naposledy známou společnosti mflor budou považovány za přijaté klientem. Článek 15 Urovnání sporů a rozhodné právo 15.1 Všechny spory vyplývající ze smlouvy podepsané mezi smluvními stranami budou urovnány v první instanci výhradně u soudu v Zwolle. Společnost mflor však bude nadále oprávněna postoupit spor soudci pověřenému podle zákona nebo platné mezinárodní smlouvy Holandské právo bude platné pro jakoukoli smlouvu uzavřenou mezi společností mflor a klientem. Článek 16 Překlady V případě rozdílů mezi překlady těchto všeobecných podmínek a holandským textem těchto podmínek bude mít větší váhu holandský text. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 6

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Článek 1 Rozsah platnosti 1.1 Společností Doco se v kontextu těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek rozumí společnost Doco International Central

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. 1. Preambule: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou platné a závazné pro každou nabídku předloženou společností ASAHI Ložiska CZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) upravují právní vztah mezi společností Step TRUTNOV a.s., se sídlem Na Příkopě

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1 Předmět Předmětem všeobecných prodejních podmínek je stanovení pravidel pro prodej výrobků dodavatele odběrateli. 2 Práva a povinnosti smluvních stran 1. Dnem podpisu smlouvy

Více

Obchodní podmínky (smlouva o dílo)

Obchodní podmínky (smlouva o dílo) Obchodní podmínky (smlouva o dílo) Pozorně si prosím přečtěte správnost vyplněných údajů. Pokud je vše v pořádku, můžete objednávku odeslat. Pozor!!! Barvy zobrazené na vašem monitoru se nemusí shodovat

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Všeobecné podmínky pro dodávky produktů společnosti Polykemi AB (dále jen "prodávající")

Všeobecné podmínky pro dodávky produktů společnosti Polykemi AB (dále jen prodávající) Všeobecné podmínky pro dodávky produktů společnosti Polykemi AB (dále jen "prodávající") Platnost těchto Všeobecných podmínek 1. Pokud není mezi stranami písemně výslovně dohodnuto jinak, v dy platí na

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1 Smluvní strany Kupující: Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic sídlo: Údolní

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

4. Nabídky SBER jsou nezávazné a pro SBER se stanou závaznými pouze na základě písemného potvrzení objednávky.

4. Nabídky SBER jsou nezávazné a pro SBER se stanou závaznými pouze na základě písemného potvrzení objednávky. VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Není-li písemně dohodnuto jinak, tak všechny smlouvy, které společnost SCHOELLER- BLECKMANN Edelstahlrohr GmbH (dále jen SBER) uzavřela s KUPUJÍCÍMI

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky I.Preambule Ing. Radek Vondrák, IČ: 40378454, sídlo Výstavní 8, 612 00 Brno 12 vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ MPOS ŘEŠENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ MPOS ŘEŠENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ MPOS ŘEŠENÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na zákazníky (dále jen Obchodník), kteří mají se společností mpos

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti mezi společností NARETEC s.r.o., se sídlem Plzeň-Bílá Hora, ul. 28. října 70, okres Plzeň-město,

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající ) a Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více