VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti s ručením omezeným mflor International B.V. se sídlem v Twello registrované 9. dubna 2009 u soudu v Zwolle-Lelystad pod číslem 24/2009 Článek 1 Definice V těchto podmínkách jsou níže uvedené pojmy definovány následovně: 1.1 Klient: fyzická osoba nebo společnost, která zmocnila společnost mflor k prodeji anebo dodání předmětů nebo k vykonání práce anebo služeb; 1.2 mflor: společnost mflor International B.V., která přijala objednávku uvedenou v článku 1.1. nebo která vydala cenovou nabídku nebo nabídku před možnou objednávkou. Článek 2 Rozsah 2.1 Tyto podmínky se vztahují na jakoukoli nabídku a smlouvu uzavřenou mezi společností mflor a klientem, pokud nejsou smluvními stranami výslovně a písemně stanoveny odchylky od těchto podmínek. 2.2 Všeobecné podmínky klienta jsou výslovně vyloučeny. 2.3 Pokud klient podepíše smlouvu se společností mflor více než jednou, tyto podmínky se budou za všech okolností vztahovat na všechny následné smlouvy, bez ohledu na to, zda jsou výslovně prohlášeny za platné. Článek 3 Cenové nabídky; smlouvy 3.1 Cenové nabídky vydané společností mflor budou platné po dobu 30 dní, pokud není uvedeno jinak. 3.2 Smlouva mezi smluvními stranami nevejde v platnost, dokud společnost mflor nepřijme písemnou objednávku nebo skutečně nezahájí realizaci smlouvy. 3.3 Pokud byl klientovi předložen model nebo nákres, bude považován pouze za informativní. Předměty určené k dodání se mohou od modelu, nákresu nebo vzorku lišit. Nákresy, popisy, výkresy, rozměry, hmotnosti a barvy a rovněž obsah ceníků, složek, tiskovin atd. od společnosti mflor tedy společnost mflor nezavazují, pokud není ve smlouvě výslovně sjednáno, že služby nebo předměty k dodání budou těmto materiálům přesně odpovídat. Jakákoli nová cenová nabídka od společnosti mflor zruší platnost výše uvedeného. 3.4 S ohledem na výše uvedené rozměry, množství, hmotnosti a barvy dodaných předmětů si společnost mflor vyhrazuje obvyklou toleranci podle toho, co bylo stanoveno výrobcem/dodavatelem společnosti mflor. Drobné odchylky, které spadají do obvyklé tolerance, nesmějí být důvodem vznesení žádného nároku klienta vůči společnosti mflor, např. nároku na ukončení anebo náhradu škod. 3.5 Závazky a dohody s podřízenými společnosti mflor, pokud nemají oprávnění společnost zastupovat, nebudou pro společnost mflor závazné, pokud nebyly společností mflor písemně potvrzeny. Článek 4 Ceny 4.1 Všechny uvedené ceny jsou uvedené bez DPH a dalších státních daní a bez nákladů na dopravu a montáž, pokud není písemně sjednáno jinak. 4.2 Ceny uvedené společností mflor za poskytované služby platí výhradně na služby podle nabídky učiněné společností mflor. V případě verbálních dohod bude faktura považována za správnou a úplnou reprodukci dohody. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1

2 4.3 Společnost mflor si vyhrazuje právo revidovat ceny, pokud není písemně sjednáno jinak. V případě revize cen bude klient oprávněn ukončit uzavřenou smlouvu prostřednictvím písemného prohlášení. V případě růstu cen o více než 5 % bude ukončení provedeno neprodleně poté, co bude klientovi navýšení cen oznámeno. Pokud je navýšení cen výsledkem zákonného nebo jiného oficiálního opatření, společnost mflor bude oprávněna předat navýšení cen klientovi, i když bylo sjednáno, že cena je pevně stanovena, aniž by tím klientovi vznikl nárok na ukončení smlouvy. Článek 5 Zrušení Klient je oprávněn zrušit smlouvu předtím, než společnost mflor zahájí realizaci smlouvy, a to za předpokladu, že nahradí výslednou škodu způsobenou společnosti mflor. Tato škoda bude v každém případě zahrnovat ztrátu zisku společnosti mflor v důsledku zrušení smlouvy. Klient nahradí společnosti mflor tuto škodu na základě prvního požadavku. Článek 6 Dodání a dodací lhůta 6.1 Pokud není písemně sjednáno jinak, dodání bude provedeno ze skladu, kde jsou umístěny zakoupené předměty. Zakoupené předměty budou přepraveny na účet a riziko klienta, který by měl uzavřít dostatečné pojištění. 6.2 Klient je povinen převzít zakoupené předměty v době, kdy jsou připraveny k dispozici nebo dodány klientovi podle smlouvy. Pokud klient odmítne předměty převzít nebo neposkytne informace či pokyny požadované k dodání, předměty budou uloženy na riziko klienta. V takovém případě budou klientovi účtovány dodatečné náklady, v každém případě včetně nákladů na uskladnění. 6.3 Dané datum dodání není nikdy absolutní lhůtou. Pokud není dodání provedeno včas, klient by měl tedy zaslat společnosti mflor písemné oznámení o prodlení a poskytnout jí adekvátní dobu na splnění jejích povinností. 6.4 Pokud změny klienta ve smlouvě znamenají, že je na plnění smlouvy požadováno více času, dodací lhůta bude prodloužena o další požadovaný čas. 6.5 Je přípustné, aby společnost mflor dodala prodané předměty po částech. Pokud jsou předměty dodané po částech, společnost mflor bude oprávněna fakturovat každou část samostatně. Článek 7 Platba; náklady na vymáhání 7.1 Pokud není sjednáno jinak, klient by měl uhradit dlužné částky do 30 (třiceti) dní po datu fakturace. Klient nebude oprávněn uplatnit pozastavení platby, její snížení nebo vypořádání. Námitky proti částce uvedené na faktuře nepozastaví platební povinnost. Pokud není platba provedena včas, klient bude právně v prodlení, aniž by bylo vyžadováno mu takové prodlení oznámit. 7.2 Klient bude povinen uhradit zálohu nebo jiné zajištění platby na základě první žádosti společnosti mflor. 7.3 Pokud klient nebude platit včas, zaplatí úrok 1 % z nárokované částky za měsíc od data oznámení prodlení, pokud zákonný úrok nebo zákonný obchodní úrok není vyšší. V takovém případě bude uplatněn nejvyšší možný úrok. 7.4 Platby uhrazené klientem budou nejprve použity na vyrovnání všech dlužných úroků a nákladů a následně na vyrovnání nárokovaných faktur neuhrazených nejdéle, i když klient uvede, že se úhrada vztahuje k pozdější faktuře. 7.5 Pokud společnost mflor přijme nápravná opatření vůči klientovi, který je v prodlení, veškeré náklady vynaložené na mimosoudní vyrovnání budou účtovány klientovi ve výši minimálně 10 % z dlužné částky. 7.6 Klient bude společnosti mflor v každém případě dlužit také náklady na právní zastoupení vynaložené společností, pokud rozhodnutí přijaté v právních řízeních vedených mezi společností mflor a klientem klienta zcela nebo drtivou většinou ovlivní. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 2

3 Článek 8 Závady; reklamační lhůty 8.1 Klient by měl po dodání zakoupené předměty zkontrolovat (nebo je nechat zkontrolovat). Zde by měl klient v každém případě určit, zda dodané předměty odpovídají smlouvě, konkrétně: zda byly dodány správné předměty; zda dodané předměty odpovídají tomu, co bylo sjednáno ohledně množství (například počet a množství); zda dodané předměty splňují sjednané požadavky na kvalitu nebo pokud žádné takové požadavky neexistují zda splňují požadavky, které mohou být uloženy, pokud jde o běžné používání anebo komerční účely. 8.2 Viditelné závady nebo nedostatky by měly být klientem oznámeny společnosti mflor písemně do osmi dnů po dodání. Poškození obalu nebo výrobků by mělo být zaznamenáno do balicího listu a oznámeno společnosti mflor. Veškerá práva klienta vůči společnosti mflor v souvislosti s viditelnými závadami nebo nedostatky zaniknou, pokud viditelné závady nebo nedostatky nejsou společnosti mflor písemně oznámeny do 8 dnů po dodání. 8.3 Závady, které nejsou viditelné, by měly být klientem písemně oznámeny společnosti mflor do osmi dnů po jejich zjištění nebo poté, co měly být adekvátně zjištěny, ale nejpozději v rámci platné záruční doby. Veškerá práva klienta vůči společnosti mflor související se závadami nebo nedostatky, které nejsou viditelné, zaniknou, pokud závady nebo nedostatky, které nejsou viditelné, nejsou prodejci oznámeny písemně v rámci výše uvedeného období 8 dnů. 8.4 V případě reklamace by měl klient poskytnout společnosti mflor příležitost reklamaci prošetřit. V případě oprávněné reklamace bude společnost mflor stále oprávněna dodat kdykoli sjednané předměty či služby, opravovat závady nebo přiznat ve prospěch klienta poměrnou část faktury. 8.5 I když klient vznese svůj nárok včas, jeho povinnost platit a přebírat zakoupené předměty bude nadále trvat. 8.6 Zakoupené předměty lze vrátit pouze na základě předchozího písemného souhlasu společnosti mflor. V takovém případě vydá společnost mflor klientovi svolení k vrácení speciálně objednaných předmětů pouze tehdy, pokud došlo k poškození předmětů a toto poškození bylo zaviněno společnosti mflor. Článek 9 Výhrady k vlastnickým právům 9.1 Pokud klient z jakéhokoli důvodu neplní své platební povinnosti vůči společnosti mflor vyplývající ze smlouvy o dodání předmětů nebo služeb uzavřené mezi klientem a společností mflor, všechny již dodané výrobky se stanou majetkem společnosti mflor. Vyhrazená vlastnická práva se budou vztahovat také na nároky, které vznese společnost mflor vůči klientovi za neplnění smlouvy ze strany klienta. 9.2 Pokud zákony země dodání zakoupených předmětů poskytují možnosti vyhrazení vlastnických práv, které jdou nad rámec ustanovení výše uvedeného odstavce 1, smluvní strany se dohodly na tom, že tyto další možnosti budou považovány za stanovené ve prospěch společnosti mflor pod podmínkou, že pokud nelze objektivně stanovit další pravidla, kterých se toto ustanovení týká, budou nadále platit ustanovení výše uvedeného odstavce Předměty, které jsou dodány společností mflor a které spadají do výhrad k vlastnickým právům, mohou být dále prodány pouze v průběhu běžných obchodních činností za předpokladu, že jsou taková práva také stanovena pro klienta. V případě úpadku klienta nebo pozastavení plateb ze strany klienta není další prodej předmětů v průběhu běžných obchodních činností povolen. Klient nebude dále oprávněn předměty zastavit nebo vůči nim uplatňovat jakákoli práva. 9.4 Společnost mflor si tímto vyhrazuje práva zastavit dodané předměty, které byly v důsledku uhrazení platby převedeny do vlastnictví klienta a jsou stále v držení klienta, a to jako jistinu dluhů a nároků uvedených v čl. 3:237 občanského zákoníku, vedle ustanovení uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, které může společnost mflor vůči klientovi z jakéhokoli důvodu vznést. Pravomoc uvedená v tomto odstavci se bude - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 3

4 vztahovat také na předměty dodané společností mflor, které byly vyrobeny nebo zpracovány klientem, což způsobilo, že společnost mflor pozbyla svých výhrad k vlastnickým právům. 9.5 Pokud klient nebude plnit své povinnosti nebo se oprávněně obává, že by k tomu mohlo dojít, společnost mflor bude oprávněna odebrat nebo nechat odebrat dodané předměty, na kterých je založena výhrada k vlastnickým právům, z prostor klienta nebo třetích osob, které mají v držení předměty klienta. V takovém případě vydá klient společnosti mflor povolení vstoupit do všech prostor, kde se majetek společnosti mflor nachází. Klient bude také povinen poskytnout v takové situaci veškerou asistenci pod trestem přímo nárokované pokuty, aniž by bylo požadováno oznámení o nedodržení smlouvy, ve výši 10 % za den z částky dlužené klientem. 9.6 Pokud si třetí osoby přejí stanovit nebo nárokovat výhradní právo na předměty dodané na základě výhrady k vlastnickým právům, klient bude povinen o takové situaci neprodleně informovat společnost mflor. 9.7 Klient se zavazuje označit předměty dodané na základě výhrady k vlastnickým právům jako majetek společnosti mflor a pojistit je a zachovat jejich pojištění proti požáru, výbuchu a poškození vodou a proti krádeži a předložit společnost mflor ke kontrole uzavřenou pojistku a důkaz o platbě pojistných částek k danému pojištění. 9.8 Klient se dále zavazuje: - zaručit se společnosti mflor za všechny nároky klienta vůči pojistitelům, pokud jde o předměty dodané na základě výhrady k vlastnickým právům; - zaručit se za nároky, které klient získá vůči zákazníkům při prodeji předmětů dodaných na základě výhrad k vlastnickým právům společností mflor; - označit předměty dodané na základě výhrad k vlastnickým právům jako majetek společnosti mflor; - poskytnout další pomoc při všech adekvátních opatřeních, která jsou přijata společností mflor k ochraně jejích vlastnických práv týkajících se předmětů a která neadekvátně nebrání klientovi v běžném provozování jeho obchodních činností. Článek 10 Záruka 10.1 Společnost mflor zaručuje, že dodané předměty nebudou vykazovat vady materiálu nebo výrobní vady po dobu uvedenou na záručním prohlášení vydaném k dodaným předmětům při zohlednění ustanovení v záručním prohlášení a článku 8 těchto všeobecných podmínek V případě oprávněné záruční reklamace bude mít klient nárok na opravu předmětu. Společnost mflor může zvolit výměnu předmětu. Klient bude mít na výměnu nárok pouze tehdy, pokud nebude možné předmět opravit. Vyměněný předmět se stane majetkem společnosti mflor Záruka není platná, pokud škoda není důsledkem vady materiálu nebo výrobní vady, např. pokud je škoda důsledkem běžného opotřebení nebo nesprávné manipulace. Nesprávnou manipulací se mimo jiné myslí: neopatrné používání předmětu nebo používání předmětu pro jiné účely, než pro které je určeno, neadekvátní údržba, poškození nebo úprava či oprava předmětu třetími osobami Práva mohou být ze záruky odvozena pouze tehdy, pokud klient zcela splnil své povinnosti vůči společnosti mflor. Článek 11 Odpovědnost 11.1 Na závady dodaných předmětů se vztahuje pouze záruka popsaná v článku 10 (Záruka) těchto podmínek. Záruka bude rozšířena pouze na opravu nebo výměnu dodaných předmětů. Jakákoli další odpovědnost je vyloučena, pokud to zákon umožňuje. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 4

5 11.2 Jakákoli odpovědnost společnosti mflor bude ve všech případech omezena do výše, na kterou pojistitel společnosti mflor poskytuje krytí Pokud pojistitel odpovědnosti společnosti mflor poskytuje krytí na jakýkoli případ, odpovědnost společnosti mflor bude omezena částkou fakturovanou za dané služby Společnost mflor nezodpovídá za: odchylky, poškození, závady a vady, které zůstaly nezjištěny po testech schválených klientem; - nepřímou škodu, včetně následné škody, ztrátu zisku, ztrátu úspor a škodu způsobenou přerušením obchodní činnosti; - škodu vyplývající z odmítnutých surovin nebo barviv vzhledem ke změněné (po datu uzavření smlouvy) nebo nejasné legislativě či normám ohledně životního prostředí, vždy podle daného případu; - neobvyklé, nevhodné nebo neprofesionální použití dodaných předmětů kupujícím nebo třetí osobou; - změnu barvy a smrštění; - škodu vyplývající z nepoužitelnosti a nevhodnosti; - škodu vyplývající z nesprávného položení; - škodu vyplývající z nedodržení návodu k použití; - nesprávnou manipulaci nebo čištění Společnost mflor nezodpovídá za škodu vyplývající z poskytnutých rad a informací a z návodu k použití. Návod k použití je považován za určité vodítko a jeho přesnost by měla být zkontrolována vlastním posouzením ze strany klienta Jakékoli právo klienta vznesení nároku vůči společnosti mflor zanikne jeden rok po zjištění škody, pokud již klient během této doby nezahájil právní kroky vůči společnosti mflor Omezení odpovědnosti uvedené v těchto podmínkách nebude platné, pokud je škoda způsobena úmyslným záměrem nebo hrubou nedbalostí ze strany společnosti mflor nebo nižšího managementu. Článek 12 Vyšší moc 12.1 Nedostatky nemohou být přiznány prodejci v případě události vyšší moci, mezi které patří: okolnosti, které brání v plnění smluvních povinností a které nelze připsat na vrub společnosti mflor. Budou také zahrnovat (pokud tyto okolnosti nečiní dodržování smlouvy nemožným nebo neadekvátně obtížným): stávky; obecná závada v požadovaných surovinách a jiných předmětech nebo službách požadovaných k plnění sjednaných služeb; nepředpokládané přerušení obchodní činnosti subdodavatelů či jiných třetích osob, na kterých je společnost mflor závislá; okolnosti, při kterých společnost mflor neposkytne, nerealizuje, nesplní včas nebo řádně službu, kterou musí sama od sebe poskytnout; vládní opatření, která společnosti mflor brání v plnění jejích povinností včasným anebo adekvátním způsobem; nadměrné absence; teroristický útok; omezení nebo pozastavení dodávek energií, ať jde o veřejné sítě či nikoli; požár; přerušení obchodní činnosti z důvodu poškození mrazem nebo jinými přírodními vlivy a všeobecné problémy v dopravě Společnost mflor je také oprávněna dovolávat se vyšší moci, pokud okolnosti, které jí brání (v dalším) plnění, nastanou poté, co již měla společnost mflor své povinnosti plnit Během události vyšší moci jsou dodávky a ostatní povinnosti společnosti mflor pozastaveny. Pokud období, během kterého není plnění povinností ze strany společnosti mflor možné z důvodu vyšší moci, trvá déle než tři měsíce, obě smluvní strany budou oprávněny ukončit smlouvu, aniž by kterákoli z nich měla povinnost nahradit škody Pokud již společnost mflor splnila některé ze svých povinností v době zahájení události vyšší moci nebo může plnit pouze některé ze svých povinností, bude oprávněna fakturovat částečně to, co již bylo dodáno, nebo část, kterou je schopna dodat, a klient bude povinen tuto fakturu uhradit, jako kdyby se vztahovala k samostatné smlouvě. Článek 13 Pozastavení a ukončení smlouvy - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 5

6 13.1 Nároky společnosti mflor vůči klientovi jsou neprodleně vymahatelné, a to bez požadovaného oznámení o prodlení, a společnost mflor je oprávněna pozastavit své povinnosti vyplývající ze smlouvy bez požadovaného oznámení o prodlení nebo ukončit smlouvu, mimo jiné v následujících případech: - pokud se po podpisu smlouvy společnost mflor dozví o okolnostech poskytujících společnosti mflor dobrý důvod se domnívat, že klient nebude plnit své povinnosti; - v případě likvidace, úpadku klienta nebo pozastavení plateb ze strany klienta; - pokud společnost mflor požádá klienta o poskytnutí záruky za dodržování smlouvy a tato záruka není poskytnuta nebo je neadekvátní; - pokud je klient jinak v prodlení a neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy. V uvedených případech je společnost mflor oprávněna pozastavit další plnění smlouvy anebo ukončit smlouvu s tím, že klient bude zodpovídat za náhradu škody způsobené společnosti mflor bez ohledu na ostatní práva přiznaná společnosti mflor Společnost mflor bude oprávněna smlouvu ukončit, pokud nastanou okolnosti, které jsou takové povahy, že dodržování smlouvy se stane nemožným nebo je natolik obtížným anebo neúměrně drahým, že jej nelze nadále požadovat v rámci rozumných mezí a při dodržení poctivého jednání, nebo pokud nastanou jiné okolnosti, které jsou takové povahy, že nezměněné dodržování smlouvy nemůže být adekvátně očekáváno. Článek 14 Změna adresy Klient je povinen společnosti mflor neprodleně oznámit změnu adresy. Předměty dodané na adresu naposledy známou společnosti mflor budou považovány za přijaté klientem. Článek 15 Urovnání sporů a rozhodné právo 15.1 Všechny spory vyplývající ze smlouvy podepsané mezi smluvními stranami budou urovnány v první instanci výhradně u soudu v Zwolle. Společnost mflor však bude nadále oprávněna postoupit spor soudci pověřenému podle zákona nebo platné mezinárodní smlouvy Holandské právo bude platné pro jakoukoli smlouvu uzavřenou mezi společností mflor a klientem. Článek 16 Překlady V případě rozdílů mezi překlady těchto všeobecných podmínek a holandským textem těchto podmínek bude mít větší váhu holandský text. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 6

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. PŮSOBNOST 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky ("VNP") se použijí na nákupy materiálu, zboží, výrobku, dílu, software a souvisejících služeb ("Zboží") nabízeného a dodávaného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Všechny objednávky na dodání zboží nebo provedení služeb a všechny ostatní právní vztahy, vzniklé způsobem učiněným písemně, faksimilií, emailem, na

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více