Červen ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen"

Transkript

1 NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské republiky J. E. Franc But Dvůr Králové nad Labem na pozvání informačního střediska Europe Direct ze Střední školy informatiky a služeb. Ambasador byl přivítán na městském úřadě starostou Danielem Lukešem, náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje ing. Rostislavem Všetečkou a místostarosty Ing. Petrem Mrázkem a Janem Bémem. Po uvítání si velvyslanec prohlédl společnost Carla a pak následovala bese- Společná fotografie z uvítání slovinského velvyslance na městském úřadě. Zleva místostarosta Jan Bém, slovinský velvyslanec J. E. Franc But, Foto: M. Záruba da s žáky prvních a třetích starosta města Daniel Lukeš, náměstek hejtmana kraje Ing. Rostislav Všetečka a Ing. Petr Mrázek. ročníků, oborů hotelnictví Uplatněte své podněty do Plečnika Zahrada všech svatých v městském a turismus a kosmetička. Aktuálním a zajímavým muzeu, kterou F. But zahájil proslovem v českém nového územního plánu města tématem besedy byly priority a problematika jazyce a symbolicky si připil na otevření slovintímto informujeme nejširší veřejnost o rozslovinského předsednictví v Radě Evropské unie ským vínem s návštěvníky. Celodenní program hodnutí města pořídit nový územní plán. V rámci a slovinských zkušeností po přijetí eura. Pana zakončila prohlídka Safari a zoologické zahrady. přípravných prací žádáme všechny občany, fyzicvelvyslance v česko-anglickém výkladu a odpoké nebo právnické osoby se zájmem na území Velvyslanec Franc But byl s návštěvou velivědích na dotazy doplnil Ing. Rostislav Všetečka, města a potřebami specifického využití území, ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen zástupce Královéhradeckého kraje. partnerských měst pro naše město, ale i partneraby své zájmy a potřeby vyjádřili písemnou forpo vyčerpávající diskusi se tradičně skvěle ských škol pro naši školu informatiky a služeb ve mou jako podněty pro zpracování nového územzhostili naši žáci slavnostního oběda, který přislovinsku pro vzájemnou spolupráci a výměnu ního plánu na adresu: MěÚ Dvůr Králové nad pravili v salonku Hankova domu. Následovalo zkušeností. Labem, odbor VÚP, náměstí T. G. Masaryka 38, otevření výstavy architektonického díla Joži Kamila Všetečková, vedoucí Europe Direct Dvůr Králové nad Labem. Všem podnětům nemusí být vyhověno, avšak pořizovatel územního plánu se bude všemi podněty vážně zabývat a uplatněné podněty budou posouzeny. Martin Rudolf, odbor VÚP Výběr z obsahu čísla Beseda s velvyslancem Francem Butem, Ing. Rostislavem Všetečkou a studenty SŠIS na téma priority a problematika slovinského předsednictví v Radě Evropské unie. Podpora domácího kompostování Městská policie Informace z královédvorských škol Královédvorské KdeCo To byl český muzikant Pravidla inzerce v NKR Společenská kronika Sport strana 1

2 Noviny královédvorské radnice Odbory městského s úřadu informují Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů ve Dvoře Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem dne zveřejnilo 2. kolo nabídky prodeje parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Alešova ulice formou obálkové metody. Zájemci o odkoupení pozemků musí své nabídky (pouze na předepsaném formuláři pro příslušný pozemek) na výši kupní ceny spolu s čestným prohlášením, že splňují podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími dokla- dy doručit do dne do hodin na podatelnu MěÚ Dvůr Králové nad Labem. V případě podání nabídek na více pozemků musejí být nabídky podány odděleně na předepsaných formulářích spolu se všemi doklady. ČERVEN 2008 Parcely 13 a 18 jsou vyňaty z nabídky Parcely 2, 3, 6, 9 a 10 byly prodány v 1. kole Odvolání 1. místostarosty na 12. zasedání ZM Na 12. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem bylo navrženo Mgr. Romanem Chaloupkou odvolání z funkce 1. místostarosty Ing. Petra Mrázka. Vážený pane starosto, při prostudovávání materiálů, které dnes budeme probírat, jsem si všiml, že některé z nich nám bude předkládat Váš 1. místostarosta. 6. června letošního roku jsem si podobně jako většina z nás přečetl rozhovor, který vytiskla MF Dnes, kde ing. Mrázek poskytl rozhovor panu Truhličkovi. Na celém článku mne zaujala ta pasáž, kde ing. Mrázek říká, že přestože byl odsouzen, tak nebude odstupovat z funkce, protože to, co se mu stalo, nemá žádnou souvislost s jeho vykonávanou funkcí. Víte, já si to však ale prostě nemyslím. Když jsem se stal před půldruhým rokem zastupitelem našeho města, dostal jsem mandát od voličů k tomu, abych spolurozhodoval o tom, jakým směrem se bude naše město rozvíjet v tomto volebním období. Nejsem si vědom toho, že bych musel jako zastupitel při projednávání každého bodu, co nám bude ing. Mrázek předkládat, primárně přemýšlet o tom, jestli nám říká pravdu, nebo lže, tak jako tomu bylo v případě jeho jízdy a následné havárie pod vlivem alkoholu. Jistě si všichni vzpomínáte na minulé volební období, kdy to byl právě ing. Mrázek, který přinutil ing. Rejla kvůli morálnímu pochybení k jeho abdikaci na funkci radního města. Z těchto důvodů bych rád vyzval ing. Mrázka, zda by nám mohl říci, co si tedy vůbec představuje pod pojmem morálka, a mohl rozptýlit moje, respektive naše pochybnosti o své důvěryhodnosti. Následovala reakce Ing. Petra Mrázka. Poté navrhl Mgr. Roman Chaloupka hlasovat o odstoupení 1. místostarosty z funkce. Tajné volby se zúčastnilo 19 přítomných zastupitelů, kteří odhlasovali: PRO 16, PROTI 2, ZDRŽEL SE 1. strana 2 Oprava Mariánského sousoší Ministerstvo kultury již několik let vyhlašuje finanční podporu: Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město Dvůr Králové nad Labem v rámci tohoto programu v roce 2008 zajišťuje kompletní restaurování celé statue Mariánského sousoší na náměstí T. G. Masaryka. Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou kulturní památku, předchází vlastnímu provádění restaurátorských prací průzkumy a jejich vyhodnocení a následně stanovení postupu pro restaurování. Restaurátorské práce mimo jiné v sobě zahrnují čištění, opravy, doplňování chybějících částí, odsolování, osazení některých chybějících kovových atributů a jejich rekonstrukci vč.zlacení. Dále bude provedeno statické zajištění statue, oprava třístupňového schodiště a jeho restaurování společně s dlažbou. Poslední restaurátorské práce budou spočívat v konzervaci celé statue. Výše finančních prostředků potřebných na tyto restaurátorské práce činí Kč, přičemž město Dvůr Králové nad Labem se podílí částkou Kč. Dokončení restaurátorských prací se předpokládá Irena Krausová, odbor RIM V měsíci červnu provedly Technické služby města tyto práce : Pracovníci úseku údržby zeleně průběžně sekají a odvážejí trávu z městských pozemků, posekali zahrady v prostoru městských školek v ul. Slunečná a ve Strži. Zavěsili na sloupy veřejného osvětlení ozdobné květináče s letní výsadbou. Zajišťují zálivku květinové výsadby, která je rozmístěna převážně v centru města. Pracovníci na úseku údržby komunikací připravili prostor v ul. Slunečná pro instalování nových prolézaček, zlikvidovali staré pískoviště, které nahradí nové a bezpečné prvky pro zábavu našich malých spoluobčanů. Upravili chodník, který byl rozbit při odstranění poruchy veřejného osvětlení v ulici Slunečná. Vyčistili kanalizaci zanesenou listím po přívalových deštích. Na základě objednávek dovážejí vodu do soukromých bazénů. Na letním stadionu dochází k předávání areálu firmě, která provede v nejbližších dnech rekonstrukci atletické dráhy. Probíhá příprava zimního stadionu na hokejový kemp, který začíná již Od přechází sportovní hala na Wolkerově náb. do pronájmu Střední škole informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem. V těchto dnech obdrželi občané města složenky za svoz odpadu za I. pololetí Tímto Vás žádáme o dodržení doby splatnosti, která je na složence uvedena - na složenkách je také informace o možnostech zaplacení na městském úřadě a v pokladně Technických služeb, jsou zde podrobně vypsány úřední hodiny.

3 ČERVEN 2008 Jezdit bez povinného ručení je hazard! Uvádíme některé změny od , ke kterým dochází schválením novely zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zákonem č.137/2008 Sb.: 1. Ruší se doklad o pojištění a nahrazuje se zelenou kartou. Žádá ho policie při silničních kontrolách a registr vozidel při převodu na jiného vlastníka. Původní doklad o pojištění budeme předkládat nejdéle do konce letošního roku a od jen zelenou kartu. 2. Bez pojištění odpovědnosti nelze provozovat vozidlo na dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. Nově je stanoveno, že nemůže být na uvedených pozemních komunikacích bez pojištění odpovědnosti zaparkováno vozidlo ani na místě označeném příslušnou dopravní značkou jako parkoviště. Pokud toto poruší fyzická osoba, jedná se o přestupek, za který lze uložit pokutu od Kč do Kč.Poruší-li to právnická osoba jako vlastník vozidla, jedná se o správní delikt a uloží se pokuta od Kč do Kč. Podpora domácího kompostování Bioodpad tvoří asi třetinu množství odpadu z domácností. Pokud skončí v koši, popelnici a nakonec na skládce, zabírá na ní zbytečně místo. Přitom nám může výborně posloužit. Bioodpad je jediný druh odpadu, který si můžeme sami přepracovat na hodnotnou surovinu kompost. Právě proto naše město v letech poskytlo v rámci pilotního projektu občanům a školám 400 ks kompostérů, 100 ks odpadkových košů na bioodpad a do sběrného dvora zakoupilo 6 ks štěpkovačů, které jsou občanům zdarma zapůjčovány. Projekt Podpora domácího kompostování získal finanční podporu od Královéhradeckého kraje. A jaké jsou výhody domácího kompostování? Zadarmo vyrobíme skvělé hnojivo, které lze použít pro pěstování okrasných květin, zeleniny i pokojových rostlin. Nemusíme v zahradnictví kupovat rašelinu, jejíž těžba ničí unikátní přírodní biotopy, označované někdy za evropskou obdobu deštných pralesů. Na skládky pošleme v průměru o třetinu méně odpadků, čímž snížíme i cenu za jejich odvoz. Snížíme také příspěvek své domácnosti ke globálním změnám podnebí, protože hnitím bioodpadu na skládkách bez přístupu kyslíku vznikají skleníkové plyny (zejm. metan). Při kompostování se bioodpad rozkládá za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní, kvasinek a dalších živých organismů, organická hmota se přepracovává a vzniká kompost. Kompostovat mohou i obyvatelé bytových Co do kompostérů patří? zbytky ovoce, zeleniny a květin čajové sáčky, káva pecky z ovoce, skořápky z ořechů tráva, listí, stonky rostlin jemné nebo naštěpkované větve piliny, hobliny popel ze dřeva podestýlka a trus z chovu drobných zvířat (křečků, králíků, slepic) zbytky pečiva a obilovin papír znečištěný potravinami (čistý papír je lepší zrecyklovat) 3. Přerušení povinného ručení - Novela stanoví, že povinné ručení nelze přerušit, pokud nebyla taková možnost výslovně sjednána v pojistné smlouvě. Další podmínkou pro pojistníka je povinnost doložit, že orgánu evidence vozidel odevzdal SPZ a osvědčení o registraci teprve potom může požádat o přerušení povinného ručení. Cestu na místně příslušný orgán evidence vozidel vynechat nelze. 4. Zvýšená ochrana poškozeného Zavedení povinnosti viníka (pojištěného) bez zbytečného odkladu doložit na žádost poškozeného stanovené údaje potřebné k náhradě škody, tzn. údaje k osobě pojištěného, k vozidlu a k pojištění. Nesplněním této povinnosti viník riskuje vymáhání úhrady nákladů ze strany pojistitele. 5. Po zániku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je: a) pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou kartu, pokud byla vydána. b) vlastník tuzemského vozidla je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne zániku pojištění uzavřít novou pojistnou smlouvu, nebo odevzdat státní poznávací značku domů, pokud mají kousek zahrady, trávník či dvorek. Stačí vybrat stinné místo a umístit kompostér. Zde je však nutný souhlas majitele pozemku. Vzniklý kompost je možné využívat k údržbě společných prostranství. Základní pravidla kompostování Velké kusy naštěpkujeme, nasekáme nebo nadrtíme. Štěpkovač si můžete zdarma zapůjčit na sběrném dvoře v rámci jeho provozní doby. Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, stonky květin). Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování dobře promícháme. K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj. Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní humus. Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu. Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50 C. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme (není zapotřebí u uzavřených kompostérů). Čerstvý kompost můžeme získat za 2-6 měsíců, vyzrálý kompost za 6-12 měsíců. Vaše další dotazy ohledně kompostování v našem městě rádi zodpoví pracovníci životního prostředí MěÚ na tel. č nebo na ové adrese Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Do kompostérů nepatří! zbytky masa, kosti popel z uhlí sáčky od vysavačů Noviny královédvorské radnice a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu příslušnému orgánu evidence. Povinnost odevzdat SPZ a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel. Nesplněním této povinnosti fyzické osoby je přestupkem a lze uložit pokutu od 2.500,-Kč do Kč. Právnická osoba se dopustí správního deliktu a uloží se pokuta od Kč do Kč. 6. Řidič vozidla při provozu na pozemní komunikaci na požádání příslušníka Policie České republiky je povinen předložit platnou zelenou kartu, kterou vydá pojistitel bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy týkající se tuzemského vozidla. Pokud tuto ke kontrole na výzvu příslušníka PČR nepředloží, dopouští se přestupku, za který lze na místě uložit v blokovém řízení pokutu do Kč. Při správním řízení od Kč do Kč. Novotná Světlana, odbor dopravy Zářivky do popelnic nepatří Nefunkční zářivky a výbojky neházejte do popelnic a kontejnerů se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr v areálu Technických služeb města v Seifertově ulici, který slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení. Mimo vysloužilých televizí, ledniček, počítačů, telefonů, praček, vysavačů, žehliček a dalších elektospořebičů tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené, jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je musí likvidovat za poplatek jako nebezpečný odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání. Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře. Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze za likvidaci nebezpečných odpadů. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu přepravovány k recyklaci. Naše město má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto uzavřelo smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKO- LAMP. Pomoci můžete i vy - žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. Tam by se s největší pravděpodobností rozbila a jedovaté látky (např. rtuť) by mohly ohrozit přírodu i lidské zdraví. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než devadesát procent materiálů (např. sklo, hliník) využít. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP strana 3

4 Noviny královédvorské radnice Radar V posledním týdnu měsíce května 2008 zahájila MPDK svou činnost na úseku dohledu nad dodržováním ustanovení o nejvyšší povolené rychlosti v obci. Činí tak za pomoci laserového měřiče rychlosti Lidar, a to na celém katastrálním území města. MPDK chce touto činností přispět především ke zklidnění dopravy a ke zvýšení celkové bezpečnosti silničního provozu. Nové moderní zařízení měří Foto: J. Hauke rychlost vozidel v manuálním i automatickém režimu, měří vzdálenosti, provádí videozáznam měření a fotodokumentaci přestupků. Z fotografií, které zařízení pořídí, jsou patrné i další přestupky, například telefonování za jízdy či nepoužívání bezpečnostních pásů ve vozidle. Pro úplnost uvádíme výňatky ze zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o přestupcích. Výňatek ze zákona č. 361/2006 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 18 Rychlost jízdy (1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. (3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km/hod.; na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km/hod. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km/hod. (4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/hod., jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km/hod. ČERVEN 2008 Výňatek ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích 22 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (1) Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích f) při řízení vozidla 1. drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení, 2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 40 km/hod. a více nebo mimo obec o 50 km/hod. a více, 3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 20 km/hod. a více nebo mimo obec o 30 km/hod. a více, 4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km/hod. nebo mimo obec o méně než 30 km/hod. Dětský den IZS 30. května proběhl na Hrubých lukách velký Dětský den Integrovaného záchranného systému. Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho přípravě i zdárném průběhu. Mnohokrát děkujeme pořadatelům, dobrovolníkům i sponzorům, díky jejichž přispění se DDIZS vydařil. Vstm. Jindřich Hauke, zástupce ředitele MP Ukázka práce Integrovaného záchranného systému na Hrubých lukách dne v rámci oslav Dětského dne Foto: J. Hauke děti místo školy mohly hasit s požárníky Foto: J. Hauke Posvěcení nově přemístěného kříže na rozcestí ulic Sylvárovská - Raisova v rámci Sylvárovského procesí Cesta do nebe (viz. článek na straně 12) Foto: V. Bartoška V neděli jsme si připomněli 150 let od příjezdu prvního vlaku do Dvora Králové nad Labem Foto: V. Adámková strana 4

5 ČERVEN 2008 Noviny královédvorské radnice INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL ZŠ 5. května v květnu V tomto kalendářním roce uspořádala naše škola již druhou kulturní akci. Po únorovém školním plese, o jehož zpestření se postarali hlavně žáci deváté a osmé třídy a oba naše taneční kroužky, si děti ve spolupráci se svými učiteli připravily kulturní pásmo, pro které se vžil název akademie. Na přípravě programu se podílelo 90% všech žáků školy, ale hlavní zásluhu na úspěchu měly tentokrát nižší ročníky, které si vystoupení pečlivě nacvičovaly už od konce února. Přípravu jsme pojali jako projekt, v němž se všichni měli poučit o různorodosti divadelní práce a poznat i její úskalí. Děti zde mohly v praxi uplatnit své zkušenosti z dramatické výchovy, recitace a cizích jazyků, rozvíjet tvořivost, fantazii a umělecké cítění při přípravě kostýmů a kulis. A nejen to. Při spolupráci s ostatními spolužáky i kamarády z jiných tříd se cvičily v zodpovědnosti za výsledky práce kolektivu a učily se toleranci. Mladí umělci se s nadšením pustili do díla. Někteří přípravou na akademii doslova žili již od března. Druhá a devátá třída si připravily společné pohybové a taneční vystoupení. Žáci ze šesté třídy se nespokojili jen s výtvarnou činností, ale troufli si i na práci scénáristy a režiséra ve zdařilé parodii na pohádku, sedmáci rozvinuli své dramatické schopnosti ve scénce s ekologickou tematikou. Malé děti vnesly do celého programu radost a nelíčený půvab. Představení pro školy se konalo 27. května 2008 od 10 hodin v Hankově domě a v 18 hodin zde účinkující přivítali své rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné. Naši herci a tanečníci byli na konci odměněni bouřlivým potleskem, ale přesto někteří vyjadřovali smutek nad tím, že tvůrčí práce na projektu již skončila. Poděkování zaslouží všichni, kteří se na přípravě akce podíleli. Za pedagogický kolektiv Mgr. M. Urbánková Den dětí na ZŠ Podharť Dne pořádali žáci 9. třídy ZŠ Podharť Den dětí pro své mladší spolužáky, který patřil mezi Malé granty od T-Mobile. Celý grant a vše okolo vymyslela Michaela Glaserová a Karla Heřmanská. Program začínal v 8.00hod. a obsahoval celkem 9 stanovišť. Na prvním stanovišti žáci lovili ryby pod vedením Johany Brunové a Kristýny Zajícové. Na druhém házeli míčky na koš a kroužky na nos za dozoru Nikoly Kazdové a Markéty Horové. Třetí stanoviště připravili Luděk Munzar a Jakub Jaroš,kde museli všichni poznat po hmatu věci schované v pytli. Čtvrté stanoviště bylo v duchu návrhářství. Žáci stavěli kostky pod velením Moniky Dubecké a Martiny Kučerové. Na pátém hráli kuželky, hlídal je Lukáš Černý starší a Vojtěch Bakeš. Na šestém cvičili paměť schováváním věcí s Terezou Novisedlákovou a osmačkou Barborou Konečnou. Na sedmém na děti čekala trať z lan, kterou musely projít s míčkem na lžíci. Dozor dělali Lukáš Černý junior a Jan Ruprich. Na osmém pomáhaly paní učitelky - paní Pluskalová a Šecová. Tam vyplňovali žáci papír,do kterého zapisovali, jak dlouho se rozkládají různé věci. A na posledním devátém stanovišti skákali v pytli pod dohledem Karly Heřmanské a Michaely Glaserové. Za sebe můžu říct,že z pohledu soutěžících by se mně to líbilo. Takže doufám,že se to stejně líbilo i dětem, pro které celá devátá třída nasadila všechnu svou fantazii. Honza Ruprich Atletický pohár na gymnáziu Ke konci školního roku se každoročně koná sportovní den, jehož součástí je Atletický pohár. Z důvodu rekonstrukce atletické dráhy jsme letošní ročník uspořádali již v květnu. Každá třída (bez čtvrtých ročníků, ty už mají po maturitách) nominuje družstvo deseti závodníků (pět dívek a pět chlapců), z nichž v každé disciplíně bodují nejlepší čtyři. Disciplíny: - skok daleký m - vrh koulí - štafety (4 x 100 m, 2+2) Ostatní studenti podporovali své spolužáky pomocí hlasivek i pomocí transparentů a dodali závodům tu správnou atmosféru. Díky tomu, ale i díky snaze získat co nejvíce bodů pro tým, jsme mohli vidět některé výborné výkony jednotlivců, např. 604 cm Michala Janečka ve skoku dalekém 482 cm Lenky Samkové ve skoku dalekém - 39,7 s Davida Procházky v běhu na 300 m - 12,32 cm Viléma Děda ve vrhu 4 kg koulí Letošní ročník se nejlépe podařil družstvu třídy 4. C, čímž zkompletovalo vítězný hatrick (loňské vítězství bylo společné se současnou 5.C). Na druhém místě skončila 5. C a na třetím 3. C. Řada družstev si už brousí zuby na vítězství v dalším ročníku Atletického poháru. Stanislav Ježek English Party Od pátku do soboty se na ZŠ Schulzovy sady konala English Party pro žáky 6.C a 6.D. V pátek v jsme se sešli před školou. Všichni žáci a žákyně i paní učitelky Pilařová, Šormová a Kotová se zřejmě velice těšili, protože již od začátku panovala mezi všemi velmi dobrá nálada. Odložili jsme si věci do třídy v přízemí a poté jsme se přesunuli do třídy 6.D ve druhém patře. Nejdříve jsme měli volnou zábavu; dívky si zkoušely taneční vystoupení a kluci hráli šachy. Před dvacátou hodinou jsme připravili občerstvení. Ve hod. konečně začala opravdová party. Nejprve nás p. uč. Pilařová seznámila s programem. Program zahajovalo taneční vystoupení šesti děvčat. Následovaly scénky, vtipy, soutěže, diskotéka, atd. Prostě bylo veselo! Před půlnocí jsme začali plnit úkoly, které nás měly zavést k pokladu. Byly to různé anglické hádanky, křížovky, pexeso,... Pohybovali jsme se po škole rychlostí blesku a další úkoly pro nás byla hračka. MÁME POKLAD! V pokladu byly anglické knížky, čokoládové mince, lízátka a dárky od dětí z Maďarska, se kterými si dopisujeme (přívěsky, opravdové mince a krásné dopisy). Vše jsme si rozebrali a odebrali se spát. Hráli jsme ještě hru Twister a Kdo má rád. Večerka byla ve dvě hodiny ráno, ale většinou jsme usnuli až po třetí hodině. Po celou party jsme se snažili mluvit anglicky, ale mluvili jsme více česky. V sobotu v deset hodin jsme se rozloučili a zůstaly nám krásné vzpomínky. Snad si to někdy zopakujeme! Soňa Hladíková, žákyně 6.C ŠKOLNÍ ROK NA ZŠ STRŽ Ahoj lidi! Ahoj prázdniny! Tak je to konečně tady. Konec školního roku se dostavil. Už se nemůžeme dočkat táborů, dovolených u moře, návštěv babiček, kamarádů nebo jen nicnedělání doma. Než ale nastane tato doba, vždy musíme absolvovat jeden školní rok. Nejinak tomu bylo také letos. Nebudeme Vás informovat o tom, jakých jsme dosahovali výsledků ve školních předmětech. To je snad každému jasné. Naše sdělení se týká mimoškolních aktivit. Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, která je zaměřena především na tři sporty: lední hokej, házená (pro chlapce) a softbal (pro dívky). Nově se v naší sportovní náplni objevuje také florbal pro chlapce i dívky. Myslíme, že se v brzké době rozšíříme i o fotbalisty. My, žáci sportovních tříd, se ve svých oddílech zúčastňujeme nejvyšších republikových soutěží, pořádaných jednotlivými svazy. Sezóna je tedy náročná, protože vedle plnění školních povinností, které nám nikdo neodpustí, hrajeme zápasy po celé republice, zúčastňujeme se mezinárodních turnajů, a proto cestujeme se svými sporty po světě. Po těchto návratech, na pokraji svých sil, musíme vyhrát ale i školní zápasy v běžných předmětech. Nám to ale nevadí! Na co se ale také těšíme v naší škole, to jsou mimoškolní akce. Již třetí rok pro nás učitelé pořádají celoroční soutěž tříd. V čem spočívá? Každý měsíc je připravena jedna akce. Po vyučování nebo ve volných dnech se zúčastňujeme tohoto soutěžení, do něhož jsou zařazeny např.: Den u ledu; Halloween se strašidelnou nocí ve škole; vánoční výzdoba tříd a soutěž o nejlepší cukroví; zpívání pod názvem Superstar; divadelní hra na dané téma; soutěž o,,železné dítě ; den v pyžamech nebo jen tak v černém; neckiáda na sněhu. Letos nás ještě čeká noc se skřítky a spaním pod širákem a také závěrečná Zahradní slavnost. Je toho během celého roku mnoho, čím se bavíme. My, kdo se těchto akcí zúčastňujeme, se těšíme vždy na nové a nové soutěže, protože víme, že na akce budeme dlouho vzpomínat. (Stejně jako ti, kteří mezi nás už nechodí a marně čekají na něco podobného na svých středních školách.) Máme to štěstí, že jsou u nás učitelé, kteří se nám věnují i ve svém volném čase, a že mají podporu vedení školy, které pro tyto akce vytváří podmínky. Co říci na závěr? Vy, kteří byste chtěli rozšířit naše řady, můžete kdykoli přijít. Rádi Vás zasvětíme do tajů naší školy i všech akcí v ní konaných. Stojí to za to, věřte! Žáci sportovních tříd Městská policie v MŠ Drtinova 22.května jsme přivítali v MŠ Drtinova milou návštěvu. Naše pozvání přijal pan Jindřich Hauke zástupce ředitele Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem. Přiměřenou formou dětem přiblížil práci městských strážníků a své vyprávění obohatil i o ukázku výzbroje a výstroje. Spolu s praktikantkami předvedl i zadržení pachatele. Pan Hauke také využil znalosti dětí z dopravní výchovy a pohovořil s nimi o správném chování chodců i cyklistů. Na závěr setkání jsme obdrželi milý dárek každá třída dostala drobné dárky s dopravním námětem a reflexní bezpečnostní vestu, kterou již nyní využíváme při vycházkách s dětmi. Za spolupráci Městské policii ve Dvoře Králové nad Labem děkujeme. Za mateřskou školu Havelková Věra, ředitelka strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Dne si žáci deváté třídy připravili pro své mladší spolužáky pohádkový pochod s vílou Amálkou Pohádkový pochod s vílou Amálkou Dne byl pro děti z 1.A Základní školy Strž, které vede p. uč. L. Vágnerová, uspořádán pohádkový pochod. Žáci ze třídy 9.A, vedeni p.uč.h. Marxovou, připravili pro děti den plný her a zábavy. Pochod se konal v lesích pod nemocnicí. Na stanovištích čekaly pohádkové bytosti. Děti si zkusily poskládat puzzle, házet šiškou na cíl, skládat z písmenek svá jména atd. Na každém stanovišti dostaly kartičky se zvířátky, které si mohly ponechat. Čekání na ostatní děti si zpříjemnily trháním kytiček. Ty pak věnovaly své třídní učitelce a nám, žákům 9.třídy. Nakonec jsme pro ně skryli sladký poklad v lese. Museli ho najít. Všichni se do hledání pokladu s chutí pustili. Jako první poklad nalezl Filip Horák. O nalezené sladkosti se podělil s ostatními dětmi. Poté následovalo společné focení k zachycení vzpomínek na hezké dopoledne, jež se podle našeho názoru vydařilo. Cestou zpět jsme si zpestřili závody. Prvňáčci se vyhoupli na naše záda a mohlo se závodit! Užili jsme si mnoho legrace. Všem se nám společně strávené dopoledne líbilo. Dokonce i počasí nám přálo. Už teď se všichni těšíme na další den, který budeme moci s prvňáky prožít. N. Svitalská, B. Holanová, D. Picková První společný rok byl úspěšný Právě končící školní rok byl prvním rokem nové, sloučené ZŠ Schulzovy sady. Pro pedagogy byl velmi náročný na sjednocování vzdělávacích postupů, na práci v širším kolektivu, na hledání nového moderního obrazu školy. Z mnoha významných úspěchů, kterých se podařilo dosáhnout, mohu jmenovat především: 1. Zvolení a začátek práce nové Školské rady ZŠ Schulzovy sady. 2. Založení občanského sdružení Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Schulzovy sady. 3. Úspěšný zápis žáků do prvních tříd o vzdělávání v naší škole projevilo zájem 97 budoucích prvňáčků. 4. Velmi dobré výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště. 5. Účast a výsledky žáků v olympiádách a soutěžích ukázaly, že škola má mnoho talentovaných a schopných žáků, se kterými učitelé umí kvalifikovaně pracovat. Potěšily nás tradičně výborné výsledky v matematice, fyzice, chemii, přírodopise a cizích jazycích. Krásná jsou i přední umístění ve florbalu, atletice, recitaci a dalších soutěžích. strana 6 Matematici opět bodují Každý rok se žáci ze ZŠ Schulzovy sady účastní mnoha matematických soutěží. K jedné z nejoblíbenějších patří Pythagoriáda. I v letošním okresním kole jsme měli několik reprezentantů. Jak už bývá zvykem, obsadili přední příčky. V kategorii 6.tříd se na krásném 2.místě umístil Michal Tlamicha, na 3.místě Petr Kaiser. V kategorii 7. tříd obsadila výborné 1.místo Martina Janečková. Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další vynikající výsledky v příštím školním roce. Ing. Iva Tlamichová, ZŠ Schulzovy sady Soutěž Třídíme s Nikitou V pondělí 2. června 2008 proběhlo hodnocení projektů zaslaných školami královéhradeckého kraje do soutěže Třídíme s Nikitou, která byla vyhlášena na školní rok 2007/08. Soutěž byla uspořádána v rámci krajského projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj a projekt ZŠ Schulzovy sady byl vyhodnocen jako třetí nejlepší. Z aktivit, které žáci 9. ročníku v předmětu ekologie plnili, jmenujme např. tvorbu recyklačních koloběhů skla, papíru, plastů, ruční výrobu papíru, tvorbu kompostu z bioodpadu produkovaného ve školních budovách. Dále navštívili sběrný dvůr, teplárnu, odbor životního prostředí na městského úřadu. Pořadatelé soutěže ocenili náročnou práci žáků a poskytli pro celou školu dvanáct sad košů na separovaný odpad. V projektech bude nadále pokračovat zejména ekologická třída, která se na naší škole otevírá ve školním roce 2008/2009. P. Katerincová 6. Bylo zorganizováno velké množství doplňkových školních akcí k výuce, ale i zábavné, kulturní a sportovní činnosti. 7. Škola zajistila další moderní školní pomůcky, podporující nové formy výuky, a využití moderních počítačových technologií - zřídila další tři nové multimediální učebny. 8. Pro žáky na druhém stupni byla sestavena široká nabídka volitelných předmětů. 9. Žáci budoucích šestých tříd využili možnosti specializace studia v matematické a ekologické třídě. 10. Podařilo se dokončit společnou podobu školního vzdělávacího programu Učíme se pro život. 11. Na budově ve Školní ul. byly zahájeny práce 1.etapy rekonstrukce školy. Vím, že výčet úspěchů není úplný, přesto ukazuje, že rozhodnutí našich zastupitelů o sloučení tří městských škol bylo správné. Sloučená škola dobře plní svou funkci, umožňuje optimalizaci školní práce a současně pro žáky přináší mnoho pozitivních prvků v kvalitním vzdělávání. O zaměření a vizi školy Vás budu informovat v zářijovém čísle těchto novin. Mgr. Josef Sedláček, ředitel školy ČERVEN 2008 Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady začala Po letech plánování, jednání a shánění peněz se vypracovaný projekt začíná měnit ve skutečnost. Vedení města zajistilo finanční prostředky a v pondělí 2.června 2008 zahájila firma J. PIŠTA & SPOL., Stavební společnost s r.o., práce na realizaci 1.etapy rekonstrukce a modernizace budovy Školní Přestože je jejich úsilí doprovázeno hlukem, prachem a částečným omezením provozu tělocvičny, jsme všichni, učitelé i žáci, rádi, že se věci konečně daly do pohybu. Těšíme se na nové šatny a zázemí pro tělocvičnu, moderní toalety pro chlapce na všech poschodích a řadu dalších stavebních úprav v suterénu budovy, které jsou nezbytné pro úspěšné pokračování rekonstrukce, jak doufáme, v dalších navazujících etapách. Také v budově v Legionářské ulici proběhnou během léta dílčí stavební úpravy ke zlepšení podmínek pro žáky i učitele. Nadále se jedná nad studií pro přípravu komplexní rekonstrukce také tohoto objektu. Ke konci prázdnin by mělo být vše připraveno ke zdárnému vykročení do nového školního roku 2008/09. Mgr. Ivan Jugl, zástupce ředitele ZŠ ZŠ Podharť vyhrála Miss panenku 2008 Ve středu 4. června 2008 se děti z kroužku Tvořivých dílen zúčastnily slavnostního vyhlášení třetího ročníku charitativní akce Českého rozhlasu Hradec Králové MISS PANENKA. Každá vytvořená panenka je vlastně darem pro očkovací kampaň organizace UNICEF v rozvojových zemích. Při koupi takové panenky která stojí 600 Kč každý přispívá na očkování dítěte proti šesti hlavním dětským nemocem. V tomto ročníku vytvořily děti z 57 škol 1375 panenek. Proto je velkým úspěchem, že vyhrála naše panenka Krakonoš,ušitá Kateřinou Lahučkou ze 3. třídy. Rozhodla o tom jedenáctičlenná porota. V ní nechyběli hokejista a vyslanec dobré vůle UNICEF Patrik Eliáš, modelka Petra Eliáš Voláková, prezidentka Českého výboru UNICEF Pavla Gomba, módní návrhářka Jitka Šedová, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Jiří Kánský a další významní hosté. Ve dvouhodinovém programu, který byl poděkováním všem dětem, vystoupily finalistka X faktoru Kamila Nývltová, východočeská kapela The Coolers a taneční skupina Duše z buše. Naši vítěznou panenku zakoupil Český rozhlas Hradec Králové, který si již tradičně odváží první místo.s nápadem pomoci dětem v rozvojových zemích přišly i děti z našeho kroužku. Vybraly si k zakoupení také jednu z panenek Dipsy, která nyní bude zdobit prostory školy a stále nám připomínat naši úspěšnou akci. Kateřina Lahučká obdržela dárkový balíček plný sladkostí, volnou V.I.P. vstupenku pro celý kroužek do Filharmonie Hradec Králové na sezónu 2008/2009, všechny zúčastněné děti obdržely diplom a škole věnovala Východočeská plynárenská navíc částku Kč. Mé velké poděkování patří všem dětem z kroužku, zároveň i rodičům dětí, bez nichž by se tato akce neobešla, a obzvláště pak paní Lahučké za pomoc při výrobě vítězné panenky. Je vidět, že máme tvůrčí a šikovné děti i rodiče a již teď se těším na další spolupráci s nimi. Markéta Hošková, vedoucí kroužku

7 ČERVEN 2008 Výuka jazyků pro dospělé V Městské knihovně Slavoj probíhají jazykové kurzy již několik let. První vlaštovkou byl Mgr. Martin Kučera, který začal v knihovních prostorách pořádat kurzy angličtiny pro dospělé. Netradiční způsob výuky zajistil velký úspěch u všech studentů, a tím i nutnost zařízení nové učebny, která by dostatečně časově uspokojila všechny zájemce o tento světový jazyk. Učebna Mgr. Martina Kučery se v současné době nachází v ulici Palackého. Ve školním roce 2006/07 probíhala v prostorách Městské knihovny Slavoj výuka francouzštiny pro začátečníky a francouzská konverzace. Tyto kurzy, vedené lektorkou Mgr. Martinou Kubíkovou, se setkaly také s velkým ohlasem, byly však přerušeny pro odchod lektorky na mateřskou dovolenou. Na podzim roku 2007 jsme otevřeli dva výukové kurzy němčiny, které vedla lektorka Hana Horáčková. Jeden byl určený začátečníkům, druhý již pokročilejším němčinářům. Jaké vzdělávání tedy chystáme na školní rok 2008/09? Pro zájemce jsou připraveny kurzy německého a francouzského jazyka, oba pro začátečníky i pokročilé. Vzhledem k tomu, že je výuka založena na individuálním přístupu, lze do každého kurzu zapsat maximálně deset studentů. Kurzy budou probíhat jednou týdně, od října do konce května s lektorkami Hanou Horáčkovou a Barborou Šturmovou. Více podrobností najdete na internetových stránkách knihovny www. slavoj.cz. O tom, že znalost cizího jazyka je dnes již nezbytnou nutností pro každého z nás, není nejmenších pochyb. Pokud tedy máte chuť promasírovat trochu své mozkové buňky nebo jen oprášit své dosavadní znalosti, přihlaste se do jednoho z nabízených kurzů do 31. srpna Marta Staníková Playing English aneb Angličtina hrou Angličtina hrou Playing English - je projekt, který se již během svého pětiletého trvání zapsal do povědomí dvorských rodičů malých předškoláků. Jeho cílem je zpřístupnit svět cizího jazyka nejmenším dětem a vzbudit v nich chuť do výuky jazyků. Děti se učí pod vedením lektorky jednou týdně po dobu 75 minut. Způsob výuky je samozřejmě přizpůsoben věku angličtinářů. Tento světový jazyk je jim zprostředkován nenásilně a s vtipem, formou hry, pomocí básniček a veselých rytmických písniček. Během celého trvání kurzu si studenti průběžně vyrábějí svoji vlastní originální učebnici angličtiny, která jim bude jistě dobrým pomocníkem i v prvních letech výuky tohoto jazyka na základní škole. Po celoročním snažení dostanou malí angličtináři vysvědčení a malý dárek. Ve školním roce 2008/09 budou opět otevřeny dva kurzy pro začátečníky a dva kurzy pro pokročilé. Zájemci se mohou hlásit osobně v dětském oddělení městské knihovny, telefonicky na číslech , nebo e- mailem na adresu cz nejpozději do 31. srpna Do každého kurzu lze zapsat maximálně deset dětí. Marta Staníková V pondělí 16. června byly spuštěny nové webové stránky Městské knihovny Slavoj. Na stejné internetové adrese nyní najdete nejen jinou grafickou podobu a strukturu našich stránek, ale kromě stálých, také řadu nově zavedených rubrik. Jsme si vědomi faktu, že se v dnešní uspěchané době stále více využívá vymožeností internetu, a tím tak mnohým odpadne ne vždy příjemné pobíhání po úřadech a jiných institucích. Připravili jsme tedy pro Vás kromě již zavedených služeb (on-line katalog, informace o nově zakoupených dokumentech, prodloužení vypůjčených dokumentů, rezervace) další možnosti, jak využívat služeb knihovny z domova. Novinkou je například on-line žádost o meziknihovní výpůjční službu (MVS) - zapůjčení dokumentu z jiné knihovny, zasílání novinek em, on-line registrace, zakoupení dárkového poukazu na roční registraci pro své známé a příbuzné a také možnost doporučit knihovně dokument, který na regálech postrádáte. Nově jsou naše stránky obohaceny o RSS (Rich Site Summary) kanál, informační zdroj, který Vás automaticky informuje o všech nových zprávách. V případě jeho využití budete o dění na stránkách stoprocentně informováni, aniž byste je průběžně několikrát za den otevírali. Další výhodou je fulltextové vyhledávání. Přišli jste si k nám pro informace a chcete se k nim dostat co nejefektivnějším způsobem? Stačí tedy zadat do vyhledávače klíčové slovo, požadované informace se Vám ihned zobrazí a tím se usnadní orientace na našich stránkách. Prezentace je dále doplněna o nabídku pořadů a literárních besed pro školy, možnost výukových programů a vzdělávání. Archiv akcí doplňuje bohatá fotogalerie. Díky novému redakčnímu systému stránek jsme schopni pružněji reagovat na potřeby změn v jejich obsahu a včas vás informovat nejen o aktuálních akcích, které knihovna právě chystá, ale také o jiných různých zajímavostech z naší činnosti. Naším cílem bylo vytvořit přehledné a aktuální webové stránky, které budou vyhovovat náročným požadavkům dnešního uživatele. Věříme, že se nám to podařilo. Pokud se mnou po shlédnutí nebudete souhlasit, neváhejte a využijte rubriky Napište nám! Uvítáme jakékoliv připomínky týkající se naší nové internetové prezentace. V knihovně formou hry přibližují svět cizího jazyka i těm nejmenším dětem Noviny královédvorské radnice Královédvorská muzejní noc Poslední květnový večer byl v městském muzeu vyhrazen pro konání již páté královédvorské muzejní noci. V rámci celostátního IV. ročníku Festivalu muzejních nocí připravili zaměstnanci muzea netradiční večerní prohlídku zdarma pro všechny návštěvníky. Po loňské pohádkové atmosféře, kdy jsme si připomínali královédvorské pověsti, jsme tentokrát zabrousili do tématiky s detektivní zápletkou. Protože poslední květnový víkend byl také poslední příležitostí ke shlédnutí výstavy Ve znamení páry, nesla muzejní noc název Velká vlaková loupež. V devět hodin večer se tak otevřely všechny prostory městského muzea včetně sklepení pro řadu amatérských detektivů, kteří nám pomáhali nalézt ukradené předměty. Po správném vyluštění zapeklitých hádanek a odhalení ztracených předmětů se úspěšným detektivům odkryla tajenka nesoucí název historické lokomotivy. Krásná samolepka s reprodukcí obrazu staré lokomotivy od akademického malíře Jiřího Boudy byla také odměnou všem zúčastněným luštitelům. Na cestě za ukradenými exponáty návštěvníci potkávali postavy převlečené do stylových kostýmů, které jim v jejich pátrání pomáhaly. Celá akce trvala do 23. hodiny večerní a po sečtení vydaných vlakových jízdenek, které platily namísto vstupenky, jsme došli k počtu téměř dvou set účastníků. Byli jsme tímto počtem příjemně překvapeni a největší radost jsme měli z toho, že se nám podařilo do děje vtáhnout nejen děti, ale i dospělé návštěvníky. Naším záměrem totiž bylo nenásilně přimět každého z nich podívat se na exponáty vystavené v muzeu trochu jinýma očima a zkusit o nich na chvilku přemýšlet. Takže snad si budou naši detektivové ještě dlouho pamatovat např. obraz s dítětem roztomilým z unikátního souboru malíře narozeného ve Dvoře Králové n. L. nebo vzácné zlaté mince slavnými archeology nalezené. Děkujeme všem nočním návštěvníkům za účast i nadšení a doufám, že se spolu se zaměstnanci městského muzea příští rok opět vydáte za dobrodružstvím muzejní noci. Bc. Šárka Hulíková, ředitelka Městského muzea ve Dvoře Králové n.l. Prázdninová výstava v muzeu Po dobu letních prázdnin bude v městském muzeu otevřena výstava s názvem Pěšky i na kole, která je připravena jako připomenutí 110. výročí založení Klubu českých turistů ve Dvoře Králové nad Labem. Návštěvníci výstavy mohou spatřit dokumenty z historie tohoto klubu, dobové fotografie, mapy a nejrůznější předměty týkající se turistiky. Na výstavě budou prezentovány nejzajímavější turistické cíle na Královédvorsku se záměrem inspirovat výletníky k návštěvě i těch méně známých jako je například Karolinina vyhlídka nebo Pramen svobody. Pro tuto příležitost také poputuje z depozitáře muzea na výstavní plochu rozměrné plátno malíře Jozy Mikše, které bylo původně vytvořeno pro účely Tekstilní a krajinské výstavy v roce Jedná se o olejomalbu, na níž je zachycen panoramatický pohled z vrcholu Zvičiny a která dosahuje úctyhodné délky přes sedm metrů. Tento obraz byl po ukončení Tekstilní a krajinské výstavy umístěn ve Staré radnici, kde v té době sídlilo městské muzeum. Nyní tedy mohou naši návštěvníci spatřit toto výtvarné dílo po mnoha desetiletích poprvé. strana 9

8 Noviny královédvorské radnice To byl český muzikant Tento čestný titul jistě právem patří kapelníkovi panu Jindřichu Vávrovi, zakladateli a až do své smrti dirigentovi Dechové hudby mladých ve Dvoře Králové nad Labem. Poprvé se tato kapela představila královédvorské veřejnosti na Prvního máje před padesáti lety v roce vychoval zpěvačky i zpěváky stejně jako sólisty na hudební nástroje. Jen jednoho se mu nedostávalo - přízně mocných tohoto světa. Ale i to překonával pan Vávra s úsměvem. Jemu bylo největší odměnou, když z pódia zněla hudba. Jen on věděl, co hodin to stálo, co času zabíraly dělené zkoušky pro jednotlivé skupiny nástrojů a společná zkouška každou sobotu a v neděli pak navíc vystoupení. Kapela byla zvyklá na to, že nehraje za peníze, ale jen za limonádu a teplý párek, a mnohdy ani to ne. Byla ale zvyklá na to, že se posluchači dožadovali dalších a dalších přídavků, že tu závěrečnou Zůstaň tu s námi, muziko česká zpíval celý sál. Pan Vávra se už nedožil toho, že jeho kapela pod vedením prof. Židka vystoupila s dvěma skladbami v televizi a ještě několik let hrála, aby tak splnila slib, daný svému kapelníkovi při posledním rozloučení. ČERVEN 2008 Pan Jindřich Vávra se narodil 9. dubna 1910 ve Výprachticích a zemřel náhle za dirigentským pultem na začátku druhé části koncertu v Německu dne 16. července Letos si připomínáme dvojí výročí Vávrovců - 50 let od založení Dechové hudby mladých a 25 let od odchodu našeho milého pana Vávry. Muzikanti, kteří u pana Vávry hráli, i jeho věrní posluchači se rozhodli připravit v Hankově domě společné setkání pod názvem To byl český muzikant. Poslechnete si Vávrovu kapelu ze zvukového záznamu i hrající živě, vzpomínky, uvidíte i filmové záběry z některých koncertů. A jsme rádi, že se při této příležitosti dostane poprvé panu Vávrovi i ocenění jeho práce in memoriam. Těšíme se s vámi na shledanou v Hankově domě v sobotu 12. července 2008 v 19 hodin. Jan Schwarz Usměvavý pan Vávra vychoval přes 300 děvčat a chlapců, naučil je nejen hrát, ale učil je i lásce k dechovce a ostatním žánrům hudby, naučil je hrát v kolektivu, kde se museli podřídit rytmu, dynamice a všemu, co vyžaduje hra v kapele, včetně docházky do zkoušek a na koncerty, učil je kázni a při tom nikdy nezakřičel, neporoučel. Vávrova kapela zajížděla na koncerty do nejrůzněších míst, hrála pro pacienty i rekreanty v lázních, pořádala autorské večery, kde hostem byl vždy známý skladatel či textař. Pan Vávra si Geislerova sbírka nás potřebuje Skromný nadšenec pan Vlastimil Geisler vytvořil sbírku starých fotografií našeho města a netajil se přáním, aby byla dále rozšiřována a využívána. Sám své dílo do poslední chvíle zveleboval a od této plodné práce odešel bez návratu. Poté byla sbírka na jeho přání, se souhlasem manželky a za aktivního přispění pana redaktora Vlastivědného čtení Jana Schwarze, předána městskému úřadu. Sbírka byla panem Geislerem uložena v převázaných kartonových deskách a ty řádně místopisně popsány. Neprotokolárně sbírku převzala Ing. Dagmar Krsková, tehdejší vedoucí kulturního a sociálního odboru, a z její iniciativy byly uspořádány dvě úspěšné výstavy původních fotografií ve Staré radnici. Po provedených personálních změnách na městském úřadě se sbírka dostala do kanceláře tajemnice JUDr. Motlové. Z iniciativy a práce informatiků MěÚ, se souhlasem JUDr. Motlové a za pomoci studentů - praktikantů došlo k převedení sbírky do digitální podoby. Tak se sbírka dočkala počítačové podoby, je na výši naší doby a může rychle a přehledně posloužit potřebám zájmové i badatelské činnosti. Ve své době si však pan Geisler nemohl dovolit náročné místopisné popsání jednotlivých fotografií. Zachoval však to nejpodstatnější, ulice, popisná čísla a někde i majitele. Dnes se nám díky počítači otevírá možnost některé z původních fotografií popsat podrobněji. Také by mohlo dojít k opravám některých dílčích nepřesností, které zřejmě vznikly předchozími strana 10 zásahy do předané sbírky. Je tedy na nás, abychom vše uvedli do pořádku, pokud je čas a také pamětníci, kteří jsou to schopni napravit. Musíme si tedy položit otázku, jak s tímto skvělým dědictvím postupovat dál. Je nasnadě, že pokud bude tato narušená sbírka setrvávat na MěÚ ve skříni anebo v počítačové podobě, tak jak je tomu dosud, potom ji další pokolení zdědí s chybami, které už nikdo neopraví. Pamětníků ubývá a stávající netečnost povolaných nedává záruku nápravy. Tuto sbírku v kopiích z počítače již více jak rok ve spolupráci s informatiky upřesňuji. V době, kdy již nevytvářím kroniku města, se tomu mohu věnovat více. Všechno ale má své hranice. Sbírka je natolik obsáhlá, že je nad moje síly dosáhnou zdárného konce a pomoci od odpovědných kulturních činitelů města se mi zatím nedostává. Rozhodl jsem se proto, že požádám Vás, spoluobčany, abychom napravili a doplnili, co je třeba. Vše jde při dobré vůli uvést do pořádku. Očekávám, že mi podáte vstřícnou ruku a pomůžete. V prvé řadě bychom společně doplnili ty nejstarší a nejcennější dochované fotografie. Oddělil jsem je proto od stávající patnáctitisícové sbírky. Nerad bych se při jejich popisování dopustil chyb, a proto navrhuji formu kolektivní práce. Představuji si to takto. Každému z vás, kteří se uvolíte spolupracovat na této zajímavé a odpovědné práci, bych předal část kopií fotografií a vy byste je, po předchozí konsultaci, doma v klidu popsali. Po stanovené době by se vámi popsané dostalo dalšímu spolupracovníkovi, který popisoval jinou část sbírky. Tak by se náš Kroužek Geislerovy sbírky postupně seznámil se všemi předanými fotografiemi a vše nezávisle opravoval nebo schvaloval. Jistě mi dáte za pravdu, že by to byla práce zajímavá a nám seniorům pamětníkům zpestřila důchodový věk. Výsledkem by mohla být záslužná práce, za kterou vám pochopitelně nemohu slíbit žádnou hmotnou výhodu, nepřísluší mi to. Každopádně však společně uděláme kus poctivé práce. Řadě z vás není ten kousek historie našeho města cizí. Přesvědčil jsem se o tom při mé přednášce o Podharti, kde se zřejmě poprvé nedostávalo ve Špejcharu místa a někteří z vás museli dokonce odejít. Přátelé, ozvěte se mi písemně nebo osobně na adresu Fibichova 1111 nebo, jak jste byli zvyklí, na podatelnu městského úřadu. Já si Vás, pamětnice a pamětníky, vyhledám a hned můžeme začít. Udělejme to s úctou k zesnulému tvůrci Vlastimilu Geislerovi, jsme všichni jeho dlužníky. Ocení to jednou vnoučata a následná pokolení. Pavel Janoušek

9 ČERVEN 2008 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE Pravidla pro inzerci v Novinách královédvorské radnice Náklad: ks Cena: zdarma Termín vydání: konec příslušného měsíce Termín podání inzerce: do termínu uzávěrky (14. den v měsíci) Zadání inzerátu: em nebo osobně na CD - ve formátu cdr, pdf. Inzeráty pouze s textem ve formátu doc, rtf. Ceník inzerce Řádková inzerce: standardní písmo: 1 znak - 1,70 Kč; tučné písmo: 1 znak 2,20 Kč; max. 3 cm (6 řádků) Plošná inzerce: 1 cm 2 : 33 Kč; min. 18 cm 2 Plošné slevy Název Plocha (cm 2 ) Rozměr (mm) Cena (Kč) Modul 1 1 strana (506) 184 x Modul 2 ½ strany (253) 184 x 137, Modul 3 1 / 3 strany (170) 184 x 91,5; 60 x Modul 4 ¼ strany (126,5) 92 x 137, Velikost inzerátu je dána šířkou sloupců a velikostí stránky. Příplatky: Vložený list: Kč 20 % za grafické zpracování inzerátu Nejsme plátci DPH. Redakční rada si vyhrazuje právo výběru Množstevní slevy uveřejněných inzerátů! Četnost Sleva (%) 10 a více Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, telefon: , fax: , NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Daniel Lukeš, Ing. Petr Mrázek, Jan Bém Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ELLI print, spol. s r. o., náměstí T. G. Masaryka 86, Dvůr Králové nad Labem, Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 11

10 Noviny královédvorské radnice strana 12 Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V dubnu 2008 se nám narodili tito občánci: Doubravka Cicáková, Tereza Straková, Vojtěch Malý, Jakub Novotný, Lukáš Havel, Nikola Hrnečková, Matěj Hora, Tomáš Hora a Andrej Bojko. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci květnu uzavřely na Staré radnici manželství tyto páry: Václav Stránský a Petra Chrtková Jan Šafařík a Lucie Bardoňová Vladislav Babinski a Ivana Naušová Na zámku Kuks uzavřely manželství tyto páry: Jan Kotyz a Gabriela Chorvátová Zdeněk Bakoč a Gabriela Vaňková Ve stejném měsíci z našich řad odešli: (zveřejňujeme pouze úmrtí ve Dvoře Králové n. L.) Milena Ludwigová Josef Pikl Zdeňka Kašparová Jiřina Sedláková Zdeňka Ježková Josef Císař Simona Vykouřilová, matrika Sylvárovské procesí Cesta do nebe V sobotu dne v odpoledních hodinách se uskutečnilo procesí po staré cestě ze Sylvárova do Libotova, jehož součástí bylo posvěcení nově restaurovaných křížků. První zastavení bylo u nově umístěného křížku v Sylvárovské ulici. Úvodní slovo měl pan Vladimír Vít z Vojensko-historického a muzejního spolku v Trutnově. Ve svém vystoupení seznámil přítomné s programem tohoto putování, které mělo celkem šest zastavení, jeho délka byla téměř 3 km a převýšení bylo okolo 100 m. Procesí se účastnily historické postavy vojáků a civilistů v dobových krojích. Po úvodu seznámil pan Pavel Janoušek přítomné občany s historií původního křížku, který stál nedaleko a byl v minulém století zcela zničen. Tento nový křížek, který je zatím ještě bez kamenného kříže, je z Libotovského vrchu a datuje se rokem Symbolizoval tragickou událost, smrt člověka, která se na tomto místě udála a je popsána na německém nápisu křížku. V překladu zní: Ten který zde při pádu stromu nalezl smrt, toho chrání pán Ježíš od trápení a nouze, všichni kdo zbožně projdou kolem, jako kdysi, vstanou s ním k nebeským radostem. Místo tohoto kříže je na Libotovském kopci postaven křížek dřevěný. Dále pan Janoušek ocenil práci všech, kteří se podíleli na restaurování a umístění křížku na tomto místě, především spolku Betlémářů, občanskéhou sdružení Fons vivus Kuks, Okrašlovacího spolku Dvůr Králové n. L. a hlavně Nadace občanského fóra, která věnovala grant na uskutečnění opravy, a města Dvůr Králové n. L. Slova se pak ujal farář římskokatolické církve pan Czekala. Připomněl, že tento křížek by měl přispět do tajemné duchovní pokladny dědictví lidí, kteří tu žili před námi. Tito lidé se zde loučili se svými blízkými mezi poutí pozemskou a nebeskou. Řekl: Toto procesí začíná zde, na tomto místě pozemském a bude ukončeno na Gratulace k narozeninám Dne 4. června 2008 oslavila paní Marie Novotná 101 let svého života. Poblahopřál jí i starosta města pan Daniel Lukeš a zástupci komise pro občanské záležitosti pan Ing. Moravec a sl. Lenka Štípková. vrcholu Libotovského kopce, tzv. v nebi. Na závěr pan farář požehnal křížek a vykropil jej svěcenou vodou. Po požehnání se shromáždění občané, v čele s duchovním, vojáky a postavami v dobových krojích, vydali na společnou cestu sylvárovského procesí. Druhým zastavením byl křížek u Odvárků. Tady přednesl řeč pan Langfelner a se známil účastníky s historií tohoto křížku. Na doplnění následovalo čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Na závěr byl křížek posvěcen a procesí se vydalo na další cestu k třetímu zastavení u volné repliky sochy svatého Antonína z Betléma u sylvárovské studánky. Po požehnání sochy byla malá přestávka na občerstvení a procesí pokračovalo k dalšímu, čtvrtému zastavení u Pramene svobody. Na tomto místě připomněl pan farář založení Československé republiky a symboliku svobody československého lidu. Po světil pramen a žehnal všem dětem, matkám i dětem, které se mají narodit. Od Pramene svobody se poutníci vydali po cestě, která příkře stoupá na Libotovský vrch a říkalo se jí schody do nebe. Na této cestě bylo páté zastavení u dřevěného kří že, který je tu místo kříže kamenného, nyní umístěného v Sylvárovské ulici. Toto zastavení bylo věnováno tragické události smrti člověka. Pan farář posvětil dřevěný kříž a popřál brzké uzdravení všem nemocným lidem i pacientům v nemocnicích. Posledním, šestým zastavením bylo vystoupení na vrch Libotovského kopce, kde poutníci stanuli tzv. v nebi. Po namáhavém výstupu po strmé cestě schodů do nebe se náhle otevřel široký výhled na okolní krajinu a kupovitá oblaka dokreslila sugestivní vjem opravdového vstupu na nebesa. Pan farář požehnal všem poutníkům procesí, kteří došli až do těchto míst. Posvěcení věnoval polím, loukám, lesům a celé přírodě. Sylvárovského procesí se na jeho začátku zúčastnilo okolo 100 lidí, s ohledem na náročnost výstupu i teplému počasí však na vrchol Libotovského kopce došla necelá polovina. Večer předvedli členové Vojensko-historického a muzejního spolku v Trutnově u bývalé hasičské zbrojnice v Sylvárově ukázky vojenských akcí a střelby z kanonů, které měly připo menout bitvu u Dvora Králové v roce Václav Bartoška, kronikář města ČERVEN 2008 Záchranáři v Mateřském centru Žirafa Děti touží milovat a být milované, respektovat a být respektované, pomáhat a pomoc přijímat. Jsou od přírody bytosti zvídavé a zvědavé, ale zároveň jim chybí zkušenosti dospělých, a tak mohou snadno přijít k úrazu. S lehčími odřeninami, boulemi a modřinami si jistě poradí každý z nás, jste si ale jisti, že byste dokázali poskytnout svému dítěti první pomoc, kdyby šlo o něco vážnějšího? Dne jsme měly my, maminky, možnost setkat se v mateřském centru se zdravotní záchranářkou paní Miladou Suchardovou, která měla přednášku na téma Problematické zdravotní stavy a první pomoc. Dokázat zajistit první pomoc v případě nouze není jen záslužné či chvályhodné, ale mělo by být naprosto samozřejmé. Hledáme náměty na přednášky týkající se dětí, zdraví, rodiny, apod., například by nás zajímala metoda míčkování. Tým maminek z MC se rozhodl zrenovovat stávající dětské hřiště, které bylo obnoveno a dovybaveno- oprava sedací plochy pískoviště a laviček, výměna písku v pískovišti, úprava terasy. Tímto bychom chtěly poděkovat firmě Jarolímek a Žižka za dodávku písku do pískoviště zdarma. V měsících květnu a červnu jsme absolvovali dne tradiční výlet do Ratibořic na Oživlé postavy, Den dětí a Akademii v Domově sv. Josefa v Žirči. Děkujeme městu Dvůr Králové nad Labem za finanční příspěvek na provoz centra, částka kč vystačí na úhradu nákladů na teplo z jedné třetiny. Na zbývající část se pokusíme získat finance od Královéhradeckého kraje. Dita Jarošová, Dis.Kontakty: Mocová ,MC Žirafa 9-12h

11 ČERVEN 2008 Nejlepší přítel člověka je pes - léčba psí láskou Rádi bychom vás blíže seznámili s významem slova canisterapie a s činností canisterapeutického psa a jeho psovoda. Pojem Canisterapie je složen ze dvou slov Canis pes a terapie léčení Existuje však mnoho způsobů jeho překladu. Canisterapie je léčení lidské duše psí láskou (L.Gajdová). Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka aj. Jsem členkou nového občanského sdružení CANISTERAPIE, o.s. Se svojí labradorkou Sullou chodím v rámci canisterapie za starými lidmi do Diakonie, pro které je tato návštěva příjemným zpestřením stereotypního dne. Jedná se vlastně o geriaterapii, kdy pejsek svou přítomností nabízí starým a opuštěným lidem přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, ale i respektování. Pozitivní úloha pejska spočívá nejen ve schopnosti zastoupit chybějící mezilidské vztahy, ale i v zanedbávané hmatové stimulaci, to je v možnosti pomazlit se a přitulit se ke zvířeti. To vše zvyšuje pocit bezpečí a napomáhá ke zmírnění pocitu osamělosti, žalu a bolesti i při ztrátě blízké osoby. Pes je dobrým prostředníkem k lepší komunikaci a navozuje kontakt s okolím, dokáže vyburcovat z nostalgie a deprese. Každý náš příchod je vítanou změnou a babičky se na Sullu moc těší a říkají, že den našich návštěv je jejich nejkrásnějším a vždy toužebně očekávaným dnem. Chodíme také k dětem do speciální školy ve Dvoře Králové a ve Žďárkách, kde Sulla u dětí s různým hendikepem pomáhá rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, podněcuje ke komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, podněcuje je ke hře a pohybu. Je radost pozorovat, jak dětem září oči, jsou živější, veselejší a schopné dělat věci, které doposud nedokázaly. Speciální školy navštěvují děti autistické, děti s Downovým syndromem, hyperaktivní děti a děti tělesně a mentálně postižené. Přítomnost psa těmto dětem pomáhá k udržení jejich delší pozornosti. Hrou se psem se rozvíjí motorická činnost a podporuje se a rozvíjí fantazie. U tělesně postižených pejsek motivuje ke cvičení. Při starosti o pejska se odvede pozornost od vlastních potíží a děti pak dokáží pro ně téměř nemožné, třeba přejít nebo přeskočit lavičku Sullinka je trpělivá, vydrží sedět, když se děti snaží upevnit obojek nebo vodítko. Je velmi potěšitelné vidět, jak se jejich motorika zlepšuje. Sulla je pro děti velkou motivací i v procesu učení. Se Sullou se děti učí počítat, číst slabiky a slova, také dopravní značky nebo určování času na hodinách, Děti se zbavují zábran, obav a strachu, pozitivní prožitky zvyšují jejich psychickou pohodu a sebehodnocení. Odráží se to i v jejich řečovém projevu, snaží se dobře artikulovat, aby jim Sulla rozuměla při dávání povelů. Občas si i zazpívají a Sulla se ráda zapojí do tanečků. Hodiny canisterapie jsou vždy pestré, střídají se aktivity s relaxací s ohledem na možnosti koncentrace postižených dětí. Mimo pravidelných návštěv speciální školy a Diakonie ve Dvoře Králové nad Labem a školy ve Žďárkách se také účastníme různých akcí pořádaných pro děti, např. v Ratibořickém údolí v České Skalici, kde jsme lidem a dětem přiblížili práci našich canisterapeutických týmů. Také Noviny královédvorské radnice Souhlasím se zveřejněním Jméno:...Příjmení:... v případě výhry: Ulice, č. domu:...tel.:... ANO NE Soutěž Znáte své město? pokračuje dobovou fotografií. Ta ovšem nepochází z našeho města, ale z jeho blízkého okolí. Do volného řádku 1. cena - Zelené tričko - Dvůr Králové nad Labem Ceny do NKR 5: pro soutěžící napiště oblast nebo název chaty. 2. cena - Královédvorsko - Sborník pro dějiny regionu č. 2 + puzzle cena - Průvodce městem + puzzle Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. jsme se účastnili Bambiriády v Náchodě, kde jsme měli svůj stánek a veřejnost seznamovali s naší činností. Obě akce měly takový úspěch, hlavně u dětí, že nás a naše pejsky děti nechtěly vůbec pustit domů. Canisterapeutický pes i psovod musí být dobře připraveni, a tak pravidelně absolvujeme školení. To letošní bylo na Rozkoši ve dnech dubna. Zúčastnilo se asi 20 lidí s různými pejsky. Na školení jsme absolvovali přednášku veterináře, ředitele stacionáře, ale i psího psychologa. Kromě těchto odborných přednášek jsme si společně také vyměňovali zkušenosti v oblasti canisterapie formou přednášek našich členů s ukázkou canisterapie pomocí fotografií a videí v zařízení, kam pravidelně docházejí. Celé toto školení bylo hodnoceno velice kladně. Jsme rádi, že řady canisterapeutů se každoročně rozšiřují. Psí lásky není nikdy dost. Veškerá naše činnost je zcela bezplatná, a proto si vážíme každého sponzorského daru. Pokud chcete i vy nám pomoci, můžete rozšířit naše řady nebo případně poskytnout finanční příspěvek, který použijeme na nákup CT pomůcek a naši další činnost. Na canisterapii se nedá vydělat, ale díky ní si člověk uvědomí, že jsou kolem nás lidé, ke kterým nebyl osud moc příznivý a na nás záleží, jestli jim život zpestříme a věnujeme jim chvilku z našeho času nebo budeme dělat, že tyto lidi nevidíme a půjdeme si svou vlastní cestou. Sponzorům nemůžeme Řešení z NKR 5 - dnešní park Schulzovy sady, pohled ze Sadové ulice Všem soutěžícím děkujeme za účast a zároveň gratulujeme níže uvedeným výhercům. Z 56 tiketů byli vylosováni: 1. místo - Michal Jerije, J. Bíliny 2016 (zelené tričko) 2. místo - Jiří Medlík, Bezručova 773 (sborník a puzzle) 3. místo - Olga Hylmarová, Nemojov 181 (průvodce městem a puzzle M. Záruba, oddělení informatiky slíbit ohromné reklamy, ale pouze poděkování od našich klientů a spokojené úsměvy dětí, které v ústavech mít psa nemůžou a na každou naši návštěvu se těší tak, že zapomínají na své nemoci a problémy. Radost a spokojený úsměv klienta je pro nás jediná odměna a ze své zkušenosti můžu říct, že opravdu stojí za všechnu tu námahu. Zkuste být ČLOVĚKEM s námi, zkuste udělat něco pro ostatní. Mgr. Helena Fixová, ZKO 138 strana 13

12 Noviny královédvorské radnice Házenkáři vybojovali stříbro Naši házenkáři úspěšně absolvovali další soutěžní období a obhájili předvedeným výkonem a dosaženými výsledky druhé místo z minulého roku. Se svými nejvěrnějšími příznivci se v posledním utkání sezóny rozloučili opravdu důstojným způsobem, když přesvědčivě porazili Sokol II Prostějov, pátý celek prvoligové tabulky, výsledkem 33:22. Na vstřelených gólech se tentokráte podíleli všichni hráči, kteří dostali od kouče Hrachy příležitost zasáhnout do hry. Vítězstvím potvrdili nedobytnost domácí haly a zajistili si stříbrné postavení v tabulce, na ligového mistra z Přerova jim chyběl bod. Stříbrné umístění v konečné tabulce v sezóně je rozhodně úspěchem, ale právě v této soutěži měli naši házenkáři velkou, možná neopakovatelnou historickou příležitost dosáhnout na post nejvyšší. Co jim v tom však zabránilo? Chybělo jim jediné vítězství navíc, to měli příležitost vybojovat už v podzimní části v hale v Jičíně, nebo v Kostelci na Hané. V obou těchto utkáních zklamali střelci a na prohrách 23:24, resp. 22:24 se podepsali. I když stříbro má svůj nezaměnitelný lesk, se zlatem by byla spokojenost ještě větší. V kádru družstva trenéra Karla Hrachy se vystřídalo 24 hráčů a na vstřelených 570 brankách se podílelo 21 střelců. Titul domácího kanonýra, i přes zdravotní potíže a absenci ve třech utkáních, obhájil se 124 brankami Daniel Fiedor. Na umístění mužstva měl vedle střelců doslova lví podíl ve skvělé formě chytající Martin Babčaník, ale i dobře fungující aktivní obrana. Naše mužstvo se v průběhu celé sezóny pohybovalo mezi nejlepšími moravskými celky na prvním až třetím místě a v domácí sportovní hale neztratilo v jedenácti utkáních ani bod. To by si jistě zasloužilo více pozornosti královédvorské sportovní veřejnosti! Na domácí zápasy přicházeli jen ti nejvěrnější příznivci v počtu 150 osob, a to je jistě málo, když se vezme v úvahu, že hrají naši házenkáři druhou nejvyšší soutěž v republice a jsou mezi nejlepšími! Snad se to v dalším období zlepší, hráči budou v amatérských podmínkách předvádět opět pěknou házenou a já jim přeji i do budoucna další výrazné úspěchy. Druholigovým dorostencům chyběl bod Po skončeném soutěžním období se mohou pěkným umístěním v konečné druholigové tabulce pochlubit také starší dorostenci. Obsadili druhé místo se stejným počtem 27 bodů jako vítěz Praha JM Chodov, když v jeho prospěch rozhodla vzájemná utkání. Naši dorostenci dosahovali výrazných úspěchů zvláště v podzimní části, v níž se, se ztrátou jen tří bodů a po senzační výhře nad dosud vedoucí Lokomotivou Louny 40:34, stali podzimními vítězi. V jarních odvetných zápasech se jim už tolik nedařilo. Třikrát prohráli, ale přesto se stále pohybovali nejhůře druzí, nabízela se jim šance stát se vítězi skupiny Čechy. Tuto šanci však promarnili v zápase v Plzni s Košutovkou, když nezvládli závěrečnou desetiminutovku a zbytečně prohráli. Byla to rozhodně škoda, ale i přesto panuje spokojenost. Je jen škoda, že se o zápasy starších dorostenců zajímala jen malá část příznivců, ale ti co přišli, si rozhodně při bojovných zápasech přišli na své. Ladislav Hušek strana 14 Florbalová sezóna skončila Skončila florbalová sezóna pro SOKOL Dvůr Králové n.l., který se zúčastnil soutěží pro 7 kategorií. V nejmladší kategorii elévové hráli jednotlivé turnaje bez celkového vyhodnocení. Sokol se reprezentoval A i B družstvem. V obou družstvech elévů upozornilo na sebe několik nadějí. V A družstvu spolehlivá obrana Weigl, Knap a Malý. V útoku dravý Černý a střelec převážné části branek P. Janíček. V B družstvu především Hrneček svou technikou a celoplošným pojetím hry. Ve věkově starším družstvu B byla vidět snaha o kolektivní hru. V lize mladších žáků divize IV skončilo královédvorské družstvo na 10.místě, když z 19 utkání bylo 8 vítězství, 1 remíza a 10 prohraných utkání s celkovým skóre 70:77. Oporou byli Hejduk, a Samek, kteří byli po 2 roky i členy oblastního výběru ve své kategorii. Dále pak Neumann, Vohnout, Lubina a brankář Špůr. Lepší než Dvůr Králové byl na 7.místě OREL Rtyně v Podkrkonoší. Liga starších žáků - divize IV. Dvorští skončili na předposledním 8. místě, když oporu měli v K.Černém, Hospodkovi a Behrovi. Bez pomoci nejlepších mladších žáků by kolikrát ani nemohli k utkání nastoupit. Škoda, že jeden z nejlepších útočníků hradecko-pardubické oblasti Procházka nastoupil pouze v 1 utkání, jinak hrál za dorostence. To všechno bylo vidět i z výsledků. Z 24 utkání pouze 4 vítězství, 20 prohraných utkání a skóre 63:163 a 12 bodů. V obou žákovských kategoriích nepříznivě ovlivnil výsledky i malý počet hráčů nastoupivších k utkání. Se 6 nebo 7 hráči se nedá vyhrávat proti soupeřům s 15 hráči. V dorostenecké 1. lize divize III skončil SOKOL na 4. místě z 8 účastníků. V soutěži odehráli 21 utkání, z toho 9 vítězných, 4 remízy a 8 prohraných. Celkové skóre měli 132:115. Některá povedená utkání byla velmi pěkná, především útočné kombinace byly balzámem pro oko diváka. V kategorii mužů v královéhradecké lize skončili SŠIS TJ SOKOL D.K n.l. z 11 účastníků na 5. místě, kdy z celkového počtu 20 utkání 11krát vyhráli a 9 krát prohráli s celkovým skóre 87:77 a 33 body. Lepší než D.K.n.L. byl v okrese druhý Eldorádo DTJ Trutnov. Za královédvoráky skončili 6. ŠPINDL UBALS TJ SPARTAK Vrchlabí a 8. Fbc Malé Svatoňovice. Žákyně pak hrály ligu divize IV a skončily na předposledním 4. místě. Odehrály 20 utkání a radovaly se pouze pětkrát z vítězství a 1 nerozhodného utkání. Zklamány byly ze 14 porážek, skóre 36:63 a 16 bodů. 2. ligu divize IV hrály ženy SŠIS TJ SOKOL D.K.n.L. a skončily na 3. místě což je nejlepší umístění ze všech královédvorských kategorií. V turnajích odehrály 18 utkání s 8 vítězstvími, stejným počtem prohraných utkání a dvěma remízami. Skóre 48:40 a 26 bodů. Vítězství si vybojovaly ženy FBK 001 Trutnov. Samek Konečná tabulka kopané Divize C sezóny 2007/ Hlavice : Ov áry : Dv.Králové : Tesla Pce : Velim : FC HK B : P n ín : AFK Chrudim : P evýšov : Týništ : Holice : elákovice : Dobrovice : Trutnov : Choce : P edm ice :120 6 ČERVEN 2008 Úspěšná sportovní sezóna ZŠ Schulzovy sady v halové kopané - mladší žáci okrsek 1. místo; starší žáci okrsek 1. místo, okres 3. místo; sestava družstva st. žáků Klevcov J., Kasan M., Coufal D., Hlušička O., Všetečka J., Kulina Š., Taufmann M., Stránský J., Bezr T., Hlavatý M. a Kropáček L. z úseku Komenského a Vondrouš F. z úseku Legionářská, v košíkové - mladší žáci okrsek 1. místo, starší žáci 3. místo) ve florbale - mladší žáci okrsek 1. místo, okres 1. místo, kraj 1. místo; starší žáci okrsek 2. místo, okres 1. místo, kraj 1. místo, kvalifikace na mistrovství ČR 2. místo; sestava družstva st. žáků Coufal D., Taufmann M., Pavelka D., Kasan M., Hlavatý M., Hlušička O., Všetečka J., Klevcov J., Ruffer M., Stránský J., Jiráček J., Prokůpek J., Marek Kasan byl vyhlášen nejlepším střelcem Východočeského kraje. Atletika - Pohár rozhlasu v okrskovém kole mezi dvorskými základními školami, kde v disciplínách běh 60 m, běh 600 m mladší žákyně, 1000 m mladší žáci, 800 m starší žákyně, 1500 m starší žáci, skok vysoký, skok daleký, míček mladší žáci a žákyně, koule starší žáci a žákyně, na závěr štafeta 4 x 60 m obsadila naše družstva tato místa mladší žákyně 2. místo, mladší žáci 1. místo, starší žákyně 1. místo, starší žáci 1. místo. Všechna postoupila do okresního kola, které se konalo ve Dvoře Králové nad Labem, kde opět sportovci obětavě bojovali a snažili se dosáhnout co nejlepších výkonů. Ve velmi silné konkurenci ostatních okresních škol, například z Vrchlabí, z Trutnova atd., se nám nakonec povedlo vybojovat tyto pozice mladší žákyně 7. místo (3977 b.), mladší žáci 2. místo (3957 b.), starší žákyně 3. místo (5057 b.), starší žáci 2. místo (5090 b.). Sestava družstva starších žáků Rejl J., Prokůpek J., Kulina Š., Kasan M., Jiráček J., Coufal D., Bezr T., Javorský M., Stránský J., Švorc K., Škop M., Pohl A., Kropáček L. z úseku Komenského, Bros R. a Brychta J. z úseku Legionářská. Družstvu mladších žáků bodový zisk zajistil ještě postup do krajského kola v Novém Městě nad Metují dne I přes velmi horké letní počasí se podařily atletům výborné výkony a ve své kategorii zvítězili. Sestava družstva mladších žáků Kirschbaum J., Seman O., Pavlis D., Osifčin M., Baudisch J., Hejduk M., Petráček M., Lubina F., Kroupa D., Ondráček D. Nyní již pouze čekáme, zda se podaří postup na republikové finále. Všem žákům i žákyním blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Sabina Horáčková, ZŠ Schulzovy sady Softbalové ohlédnutí Ve dnech se reprezentace ČR žákyň do 13 let pod vedením trenérů manželů Výborných zúčastnila přípravného turnaje před srpnovým ME v polském Brzegu. Při účasti 4 týmů z Polska, Ruska a ČR se turnaj hrál systémem každý s každým a naše děvčata postupně porazila tým Brzeg (12) 12:2,Brzeg (13) 9:2 a Carousel Moskva 12:1.Těmito výsledky se tým ČR probojoval do nedělního finále,kde se ve velmi napínavém utkaní podařilo děvčatům ČR zvítězit 3:2 nad děvčaty z Moskvy.Nejlepší nadhazovačkou týmu naší reprezentace byla 10 letá hráčka TJ Dvůr Králové nad Labem Apolena Výborná.V tomto výběru figurovala i další dvě děvčata z dvorského softballového oddílu Kristýna Nováková a Veronika Pražáková.Výsledky jsou příslibem před nadcházejícím ME v polském Kutně,kde se tým ČR utká s týmy z Chorvatska, Holandska,Polska,Ruska,Řecka,Slovinska a Velké Británie.Gratulujeme děvčatům k úspěchu. Alan Výborný, hlavní trenér reprezentace žákyň do 13 let

13 ČERVEN 2008 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE strana 15

14 Noviny královédvorské radnice ČERVEN 2008 Slavnostní projev pana místostarosty Jana Béma při příležitosti 150 let od příjezdu prvního vlaku do Dvora Králové nad Labem Foto: V. Adámková Velvyslanec Slovinské republiky pan J. E. Franc But při zápisu do pamětní knihy návštěv města Dvůr Králové nad Labem Foto: M. Záruba. AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI O LIDECH I UDÁLOSTECH Mühle - olejomalbu vlastní chalupářka Marie Hegerová v okolí přehrady. Foto dr. Jiří Heger. Příloha ke článku Karla Martinka Zaniklé mlýny na Labi v Tešnově, str. 43. Obr. 6/ Mapa pochází z Projektové dokumentace pro regulaci Labe, vypracované ke dni 20. září 1902 (Projekt über die Regulierung der Elbe - Situationsplan, am 20. September 1902). Nad projektem pracovalo hydrostavební oddělení c.k. místodržitelství v Praze (Wasserbau-Department der k.k. Statthalterei in Prag) pod vedením vrchního stavebního rady (k.k. Oberbaurath) Ing. Josefa Plicky. Mapa v měřítku 1:2880 je uložena v archivu s.p. Povodí Labe. České titulky byly do mapy přidány dodatečně pro článek Zaniklé mlýny na Labi v Tešnově, str. 43. Z OBSAHU: V dnešním Vlastivědném čtení vás nejprve seznamujeme s počátky osidlování Královédvorska ve 12. století Připomínáme si život a dílo královédvorského rodáka, fotbalisty, vědce a především uznávaného vysokoškolského pedagoga Univ. Prof. RNDr. Miroslava Brdičky, který zemřel o Vánocích Dále vám nabízíme: Vyšlo 2. číslo Královédvorska, Sborníku pro dějiny regionu Slavnostní akt na místě zbourané synagogy Dvůr Králové n. L. v letech MUDr. Moravec a jeho lázně Velichovky Jedno a čtvrt století veřejné knihovny ve Dvoře Králové nad Labem Tešnovská přehrada Zánik mlýnů na Labi při stavbě přehrady František Šorm, akademický sochař a malíř Současné i historické fotografie a plánky 18. června vyšlo další číslo Vlastivědného čtení. Z obsahu: Tešnovská přehrada, Slavnostní akt na místě zbourané synagogy, Jedno a čtvrt století veřejné knihovny aj. Němečtí studenti, kteří jsou hosty dvorského gymnázia, byli přivítáni na Staré radnici starostou města Danielem Lukešem a Ing. Ivanou Holubcovou, vedoucí odboru ŠKS Foto: V. Adámková Žáci ze ZŠ Schulzovy sady si vyzkoušeli své jazykové znalosti na partnerské škole v Anglii Vítězné družstvo 4. C gymnázia na atletickém poháru Foto: S. Ježek Na základě grantu získaného od Královéhradeckého kraje bylo občanům města poskytnuto 400 ks kompostérů. Foto: Luděk Erlebach Družstvo starších dorostenců 1. HK Dvůr Králové v tomto složení: Stojící zleva: Trenér Jaroslav Šimek, Jan Vejdělek, Lukáš Krigler, Jiří Šimek, nejlepší střelec družstva (135 gólů), Tomáš Dvořák, Pavel Klouda, Ladislav Dvořák, vedoucí družstva. Přední řada: Jan Zorád, Vladimír Pišl, brankář, Pavel Etrich, Jaromír Černý a ležící Jakub Labský. Na snímku chybí Jakub Kastner, Jiří Urban a hostující náchodští hráči Matěj Sychrovský, brankář Jan Stára, Patrik Šnajdr, Jakub Hanuš. strana 16

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Záhornice K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Záhornice Zastupitelstvo obce Záhornice se dne usnesením č. usneslo vydat podle 10 a 84 odst. 2)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13 Výroční zpráva aktivity

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

Zápis č. 18/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 18/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 18/2017 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř, Tomáš Háp 18. zasedání

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více