1. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní ustanovení"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice, Hybešova 53, č. j.: 98/132, schválené Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 261/05/Z ze dne 16. června 2005 včetně platných dodatků, vydávám tento knihovní řád školní knihovny Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice, Hybešova 53. 2) Knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. 3) Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy: a) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). b) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. c) Související legislativa a doporučení. Čl. 2 Poslání školní knihovny 1) Školní knihovna je zřízena za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb. Její prioritou je informační podpora vyučovacího procesu školy. Je informačním a komunikačním centrem školy. 2) Organizačně se člení na knihovnu a studovnu, sídlí v Boskovicích, Hybešova 53. 3) Za provoz knihovny odpovídá knihovník. 4) Za hospodaření s finančními prostředky odpovídá ředitel školy. Finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou finanční prostředky přidělené knihovně z rozpočtu školy, prostředky získané prostřednictvím grantů a dary. Čl. 3 Knihovní fondy 1) Knihovní fondy tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika), zvukové a zvukově obrazové dokumenty, CD, DVD, absolventské práce studentů školy apod. 2) Knihovní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy formou nákupu z prostředků školy, grantů a darů. 3) Získané dokumenty jsou zpracovány z hlediska jejich evidence, zpřístupnění uživatelům a ochrany. 4) Aktualizace knihovního fondu je prováděna po konzultaci s vedením školy a pedagogy školy. Z knihovního fondu lze vyřazovat pouze knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření knihovního fondu a dokumenty opotřebované, neúplné, ztracené nebo poškozené (postupuje se podle čl. 12, odst. 2 Výpůjčního řádu). 1

2 Čl. 4 Poskytované služby - druhy 1) Knihovnické a informační služby: a) výpůjční služby půjčování absenční (mimo knihovnu) zahrnuje beletrii, naučnou literaturu a periodika půjčování prezenční (v knihovně) zahrnuje příruční fond naučné literatury (encyklopedie, naučné slovníky a knihy s vysokou pořizovací hodnotou) provádí se rezervace dokumentu pro absenční půjčování meziknihovní služby zprostředkování výpůjček originálů dokumentů nebo jejich kopií uživatelům registrovaným knihovnou z českých i zahraničních knihoven, poskytnutí dokumentu jiné knihovně v rámci meziknihovních služeb na vyžádání (v rámci ČR zdarma, výjimkou je pořizování kopií) b) informační služby informace o katalozích bibliograficko-informační rešeršní přístup na internet c) propagační služby a výchova uživatelů novinková služba o dokumentech získaných knihovnou informační výchova d) ostatní služby reprografické speciální elektronické služby 2) Základní služby poskytuje knihovna bezplatně. 3) Veškeré finanční částky (poplatky za služby, manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou Knihovního řádu. Čl. 5 Uživatelé 1) Uživatelem knihovny se stává fyzická osoba na základě registrace (občanský průkaz, studentský průkaz). 2) Při registraci je nový uživatel seznámen s Knihovním řádem knihovny. Je mu vydán: uživatelský průkaz, který předkládá při návštěvě knihovny a studovny. Průkaz je nepřenosný a uživatel ručí za jeho ochranu proti zneužití. Ztrátu je povinen ohlásit knihovníkovi. Uživatel oznamuje knihovníkovi změny v registrovaných údajích, přerušení a ukončení studia, přechod na jinou školu, na jiné pracoviště. Všeobecná práva a povinnosti uživatelů platí pro všechny bez rozdílu. 3) Knihovna rozlišuje následující uživatele knihovny: a) interní pedagogičtí pracovníci, žáci, studenti a ostatní zaměstnanci školy, b) externí žáci jiných škol ubytovaní na domově mládeže školy, c) knihovny v rámci meziknihovních služeb. 2

3 Čl. 6 Práva a povinnosti uživatelů 1) Uživatel má právo využívat všechny služby poskytované školní knihovnou. 2) Knihovna uspokojuje přednostně interní uživatele knihovny. Externím uživatelům jsou poskytovány neomezeně prezenční služby, o výpůjčkách mimo knihovnu rozhoduje knihovník v případě, že jsou uspokojeny potřeby interních uživatelů. 3) Meziknihovní služby jsou poskytovány podle příslušných předpisů a dohodnutých zásad. 4) Zaregistrováním do knihovny a prostudováním Knihovního řádu se uživatel zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníka knihovny, chránit knihovní fond a majetek školy. 5) Žáci a studenti jsou povinni při ukončení, zanechání či přerušení studia vrátit všechny zapůjčené výpůjční jednotky, což jim bude stvrzeno písemně. 6) Osobní údaje o uživatelích budou uchovány pouze po dobu trvání jejich registrace, po jejím ukončení budou data likvidována. Půjčovní doba školní knihovny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Výpůjční řád knihovny ČL. 7 Způsoby půjčování 1) Mimo knihovnu (absenčně) se zásadně nepůjčují: a) archivní exempláře b) díla, která jsou potřebná k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příruční knihovny) c) absolventské práce studentů d) audiovizuální dokumenty (výjimku mají pouze pedagogičtí pracovníci pro potřebu výuky) Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování Výjimky povoluje knihovník. Čl. 9 Výpůjční lhůta 1) Dokumenty se půjčují na dobu 14 dnů. 2) Periodika se půjčují na 3 dny. 3) Výpůjční lhůta může být prodloužena, pokud nemá o dokument zájem další uživatel. 4) Doba výpůjčky pro pedagogického pracovníka je stanovena na dobu, po kterou ji potřebuje pro výuku. 3

4 Čl. 10 Vracení půjčeného dokumentu, ručení uživatele za půjčený dokument 1) Termíny vracení výpůjček před ukončením školního roku, ale i v případě přerušení studia. 2) Uživatel nesmí půjčovat vypůjčený dokument dalším osobám a ručí za něj po celou dobu výpůjčky. 3) Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. Čl. 11 Podmínky využívání ostatních služeb 1) Elektronické služby a výpočetní technika. a) Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. b) Získaná data slouží výhradně k jeho studijním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon). c) Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je plně odpovědný ze škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky a zanesením počítačových virů. d) Pokud má uživatel jakékoliv problémy s počítačem, tiskárnou či jiným zařízením, je to povinen hlásit knihovníkovi. e) Ukládání dat na disketu nebo jiný nosič je umožněno jen po kontrole antivirovým programem. f) Tisk z počítače je uživatel povinen dopředu oznámit knihovníkovi. Čl. 12 Pořádková opatření 1) Nevrátí-li uživatel vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení (viz Ceník). Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo. Zjištěné poškození ihned ohlásí knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený dokument hradit za předešlého uživatele. 2) Za ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku je požadována náhrada: a) kniha téhož vydání b) uhrazení nákladů za pořízení fotokopie a vazby c) kniha minimálně ve stejné pořizovací hodnotě, která je vhodná pro tuto knihovnu d) stejný periodický dokument e) periodikum minimálně ve stejné pořizovací hodnotě, které je vhodné pro tuto knihovnu 3) Do vypořádání pohledávek knihovna pozastaví uživateli poskytování dalších služeb. 4) Uživatelé jsou povinni odkládat svrchní oděv (kabáty, bundy apod.) a zavazadla na určené místo. V prostoru knihovny není dovoleno jíst a pít, rušit ostatní. 5) Porušování knihovního řádu má za následek vyloučení z řad uživatelů. 4

5 3. Řád studovny Studovna slouží uživatelům ke studiu nebo k četbě. Mohou využívat odborné encyklopedie, naučné slovníky, odborná periodika apod. Čl. 13 Práva a povinnosti uživatelů ve studovně 1) Uživatel má právo ve studovně prezenčně studovat díla z knihovního fondu. 2) Uživatel má právo ve studovně užívat volně přístupné fondy včetně novinek a periodik. 3) Z volně přístupného fondu smí vyjmout jen ta díla, která právě potřebuje, a po prostudování je vrátí na totéž místo nebo předá knihovníkovi. 4) Uživatel nemá právo ze studovny vynášet dokumenty určené k prezenčnímu půjčování. Čl. 14 Přístup do studovny 1) Přístup do studovny mají všichni žáci, studenti a zaměstnanci školy bez ohledu na to, zda jsou registrovanými uživateli. 2) Návštěvníci mohou ve studovně používat pouze takové psací prostředky, které nemohou způsobit poškození knihovního fondu, není dovoleno podtrhování a vpisování poznámek do textu dokumentu. Do studovny se nesmí vnášet jídlo a pití. 3) Návštěvníci studovny jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům studovny a uposlechnout pokynů knihovníka. 4) Při odchodu ze studovny je návštěvník povinen podrobit se kontrole knihovníka, zda neodnáší dokumenty studovny. 5) Po dobu výuky, která probíhá ve školní knihovně, je vyučující povinen dohlédnout na dodržování výše stanovených zásad. 4. Závěrečná ustanovení Čl. 15 Výjimky z Knihovního řádu 1) Uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně knihovníkovi, případně vedení školy. 2) Jakékoliv změny v Knihovním řádu a Ceníku (přílohy Knihovního řádu) podléhají schválení ředitele školy. Čl. 16 Účinnost Knihovní řád nabývá účinnosti dne Současně pozbývá platnost dosavadní knihovní řád. Čl. 17 Doplňky, přílohy Přílohou Knihovního řádu je samostatný Ceník poplatků. V Boskovicích Ing. Jindřich Friedl ředitel školy 5

6 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 CENÍK (příloha Knihovního řádu) Registrační poplatek na školní rok Zaměstnanci, žáci a studenti školy... zdarma Žáci jiných škol ubytovaní na domově mládeže školy Kč Poplatky za přestupky Poplatek z prodlení 1. upozornění... 5 Kč Poplatek z prodlení 1. upomínka (písemná) Kč Poplatek z prodlení 2. upomínka (doporučená)... dle platných poštovních tarifů Vymáhání výpůjček právní cestou... dle nákladů řízení Ostatní poplatky Meziknihovní výpůjčky (dle skutečných nákladů na dopravu dokumentu poštovné, balné) min. 40 Kč Použití PC Za každou započatou půlhodinu...5 Kč Tisk z počítače 1 strana A4 jednostranně 1,50 Kč 1 strana A4 oboustranně..3 Kč Kopírování 1 strana A4 jednostranně 1,50 Kč 1 strana A4 oboustranně..3 Kč 1 strana A3 jednostranně.3 Kč 1 strana A3 oboustranně..6 Kč V Boskovicích

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se Zřizovací listinou školy a s Organizačním řádem Střední odborné školy

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín Knihovní řád Městské knihovny Hodonín V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonín usnesením č.1708 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby...

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 II.... 4 Uživatelé knihovnických a informačních

Více

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1 Odborná knihovna (dále knihovna) Státního zdravotního ústavu

Více

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Knihovní řád Trutnov, dne 30.11.2007 Zpracovala: Jaroslava Maršíková I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení

Více

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah Stránka č. 1 z 9 Obecní knihovna Vážany nad Litavou Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1.Právní zakotvení Čl. 2.Poslání a činnost knihovny II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.

Více

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i.

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Knihovna VÚV TGM, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení 1. Právní zakotvení 2. Poslání a činnost knihovny II. III. Knihovní a informační

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení 3 Čl. 1 Právní zakotvení 3 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 3 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 4 II. Uživatelé knihovnických, informačních a elektronických

Více

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Rtyně v P., dne 1.1.2011 Zpracovala: Jana Sehnalová I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Oblastní nemocnice Náchod Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Obsah I...2 Základní ustanovení...2 Čl.1 Právní zakotvení...2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...2 Čl.3 Veřejné knihovnické

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Řád knihovny. Gender Studies

Řád knihovny. Gender Studies Řád knihovny Gender Studies Obsah I.... Základní ustanovení... Čl.1 Právní zakotvení... Čl.2 Poslání a činnost knihovny... Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... II.... Uživatelé knihovnických

Více

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 1. lednu 2009 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní řád je závazný

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2014 Věc Knihovní řád Univerzitní knihovny Působnost pro všechny útvary univerzity a uživatele Univerzitní knihovny Účinnost 1. října 2014 Číslo jednací RPO/0033/14 Vypracovala

Více

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Směrnice GŘ č. 3/2013 Č.j.: 2013/1035/NM Název: Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Gestor: Datum schválení: Ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více